5.00 score from hupso.pl for:
zpaseky.netHTML Content


Title.:: dx-servis ::. - .. servis a prodej pc, internet, webdesign, z?chrana dat ..

Length: 79, Words: 11
Description pusty

Length: 0, Words: 0
Keywords pusty
Robots
Charset UTF-8
Og Meta - Title pusty
Og Meta - Description pusty
Og Meta - Site name pusty
Tytuł powinien zawierać pomiędzy 10 a 70 znaków (ze spacjami), a mniej niż 12 słów w długości.
Meta opis powinien zawierać pomiędzy 50 a 160 znaków (łącznie ze spacjami), a mniej niż 24 słów w długości.
Kodowanie znaków powinny być określone , UTF-8 jest chyba najlepszy zestaw znaków, aby przejść z powodu UTF-8 jest bardziej międzynarodowy kodowaniem.
Otwarte obiekty wykresu powinny być obecne w stronie internetowej (więcej informacji na temat protokołu OpenGraph: http://ogp.me/)

SEO Content

Words/Characters 2814
Text/HTML 64.46 %
Headings H1 0
H2 0
H3 0
H4 20
H5 16
H6 0
H1
H2
H3
H4 po??ta? nelze v?bec spustit
po??ta? lze zapnout,ale syst?m nenab?hne
syst?m nab?hne ale nefunguje spr?vn?
n?kter? periferie nefunguj? jak by m?li
probl?m s p?ipojen?m k s?ti ?i internetu
n?vrh, stavba, prodej po??ta?ov?ch sestav na objedn?vku
n?vrh a vylep?en? va?? st?vaj?c? pc sestavy
p?ipojen? k internetu bezdr?tovou technologi? wifi
zabezpe?en? pc proti vir?m a napaden? z internetu
optimalizace a vylad?n?,zrychlen? chodu pc
z?chrana a obnova va?ich d?le?it?ch dat
instalace a servis mal? dom?c? s?t?
instalace nov?ho hardware ?i periferi?
opravy lcd panel?
nena?li jste co jste pot?ebovali? kontaktujte n?s!
orienta?n? cen?ky vybran?ch slu?eb
:: nov? levn? po??ta?e
:: a n?co pro n?ro?n?j??
:: pro va?i bezpe?nost
   antivirov? programy
H5 ne? za?nete volat o pomoc, p?ekontrolujte si zda m?te ??dn? p?ipojeny v?echny nap?jec? kabely, zapnut? vyp?na? na pc zdroji apod. pokud i nad?le po??ta? d?l? mrtv?ho brouka, je skute?n? zle. jestli?e je po zapnut? po??ta? skute?n? ?pln? mrtv?, m??e b?t p???ina ve vadn?m zdroji ?i z?kladn? desce. naopak pokud jev? aspo? n?jak? zn?mky ?ivota ( rozb?hne se ventil?tor zdroje ?i chladi?e procesoru, rozto?? se harddisky ale monitor z?st?v? tmav?) s nejv?t?? pravd?podobnost? je z?vada v n?jak? komponent?. nezb?va ne? postupnou v?m?nou zjistit skute?nou p???inu. v odhalen? p???iny n?m m??e pomoci i samotn? z?kladn? deska sv?mi chybov?mi k?dy. samoz?ejm? pokud toto podporuje. vadn? ale m??e b?t jen i ji? zm?n?n? monitor.
po zapnut? pc, po ?vodn? obrazovce neza?ne nab?hat opera?n? syst?m,nebo za?ne ale nerozb?hne se jak by m?l. pokus skon?? zamrznut?m pc,restartem, nebo chybovou hl?kou. zde je t?k? vysv?tlit co je pravou p???inou. pom??ou zde jen t?ce z?skan? zku?enosti. pokud m?te v pc disketovou mechaniku,mrkn?te se, zda v n? nem?te zastr?enou disketu :o) dal?? nej?ast?j?? p???inou b?v? po?kozen? opera?n?ho syst?mu.bu? jste z n?ho sami n?co necht?n? um?zli nebo pozmn?nili, nebo to za v?s ud?lal n?jak? vir,worm apod. p????nou m??e b?t i po?kozen? harddisku, kde syst?m prost? nep?e?te data pot?ebn? pro start. probl?m m??e b?t i jin?ho hardwarov?ho r?zu (vadn? pam?, zdroj,z?kladn? deska apod.) z?vada se ?e?? odvirov?n?m,opravou ?i reinstalac? opera?n?ho syst?mu, p??padn? v?m?nou vadn?ho hardwaru.
syst?m m??e b?t napaden nejr?zn?j?? hav?t?,viry,wormy, trojsk? kon?... d?le m??e b?t tento stav zp?soben ?patn?mi ovlada?i ?i nastaven?m hardwaru. instalac? n?jak?ho nekompatibiln?ho ovlada?e,programu nebo aplikace. pokud je syst?m jen pomal?, pom??e defragmentace disku, vy?i?t?n? registr? a syst?mu od zbyte?n?ch soubor? a p??padn? optimalizace b?hu slu?eb a aplikac? na pozad?. chra?te si po??ta? a svoje citliv? data vhodn?m firewallem, antivirem, p??padn? antispywarov?m programem. p?edch?zejte zbyte?n?m probl?m?m. z?lohujte si d?le?it? data! (fotky z dovolen?, po?tu, dokumenty ... ) nev?te jak na to? sta?? kdy? n?m nap?ete,zavol?te ...
ze v?eho nejd??ve zkontrolujte (rad?ji 2x) zda je v?e ??dn? p?ipojeno tam kde m? b?t. pokud je v?e ok v?t?inou se jedn? o ?patn? zvolen? ?i nastaven? ovlada?e (z?kladn? p?edpoklad - ve spr?vci za??zen? nesm? b?t ??dn? probl?m). v hor??m p?ipad? se jedn? o z?vadu dan?ho za??zen?. probl?my m??e ale zp?sobovat i ?patn? funguj?c? opera?n? syst?m,chybn? nastaven? bios, p??padn? vadn? z?kladn? deska. nezb?va ne? nainstalovat a spr?vn? nakonfigurovat ovlada?e za??zen?, bios. vym?nit vadn? hardware.
ze zv?t?uj?c?m se po?tem u?ivatel?, kte?? maj? p??stup k internetu, roste i po?et t?chto probl?m?. pokud je z?vada skute?n? na va?? stran? a ne na stran? poskytovatele, z 95% je tento probl?m zp?soben viry.po??ta? je t?eba odvirovat,opravit nastaven? p?ipojen? k s?ti ?i internetu, p??padn? prov?st reinstalaci opera?n?ho syst?mu. chra?te si po??ta? a svoje citliv? data vhodn?m firewallem, antivirem, p??padn? n?jak?m antispywarov?m programem.
pot?ebujete nov? po??ta? ? pokud si ho koup?te u n?s, m?te automaticky slevu 10% na jeho p??padn? servis. pot?ebujete po??ta? do kancel??e, multimedi?ln? po??ta? pro va?i dom?cnost, hern? po??ta? zvl?daj?c? bez probl?m? i nejn?ro?n?j?? hry sou?asnosti ? m?te na koupi omezen? mno?stv? financ? a chcete je co nejefektivn?ji vyu??t ? r?di v?s nav?t?v?me a doporu??me na z?klad? va?ich po?adavk? to nejlep?? mo?n? ?e?en?. pokud si u n?s n?sledn? po??ta? objedn?te, je pro v?s tato slu?ba zcela zdarma. objednanou pc sestavu sestav?me, otestujeme, nainstalujeme opera?n? syst?m, nezbytn? ovlada?e a zpravidla do n?kolika dn? po ob?dn?n? p?ivezeme k v?m dom?, zapoj?me, p??padn? za?kol?me obsluhu.
m?te ji? po??ta? doma,ale nespl?uje va?e po?adavky a cht?li byste n?jak? tro?ku v?konn?j?? ? doch?z? v?m m?sto na disku? nov? aplikace,hry,programy neb?? plynyle ? je ?as na upgrade! pokud nechcete nebo nem??ete rovnou investovat do nov?ho po??ta?e, porad?me v?m jak by ?el vylep?it ten v? st?vaj?c?. dle va?ich finan?n?ch p?edstav navrhneme nejlep?? mo?n? ?e?en?. objednan? komponenty p?ivezeme a nainstalujeme p??mo u v?s doma. budete m?t v?e pod kontrolou a nav?c budete moct sv?j po??ta? pou??vat t?m?? bez p?eru?en?.
pokud je?t? nem?te p?ipojen? k internetu, nebo ji? n?jak? pou??vate ale u? v?m nevyhovuje rychlost ?i vysok? cena, zkuste nab?dku od n?s. nab?z?me z??zen? p?ipojen? k internetu bezdr?tovou technologi? wifi. ji? za 240.- k? m?s??n? tak budete moct brouzdat internetem. p?ipojen? je datov? a ?asov? neomezen?! pro v?ce informac? o t?to slu?b? nav?tivte pros?m sekci internet.
pokud je v? po??ta? p?ipojen k internetu, je ??douc? nebo sp?e p??mo nutn? chr?nit si po??ta? a svoje data proti nezvan?m host?m. po??ta? m??e b?t napaden p?i prohl?en? str?nek spu?t?n?m ?kodliv?ho scriptu, sta?en?m po?ty se zavirovanou p??lohou ?i zcela bez va?eho p?i?in?n? po n?jak?m nezabezpe?en?m portu. je to jen ot?zka ?asu, kdy k tomu dojde. existuje spousta n?stroj? jak tomu p?edch?zet. doporu?ujeme kombinaci antivirov?ho programu spolu s firewallem nejl?pe je?t? dopln?nou o n?jak? antispyware.d?le?it? ale nen? jen m?t je nainstalovan?, ale udr?ovat je aktualizovan?. jen tak budou spr?vn? plnit svoji funkci. z?rov?? ale nezapom?nejte, ?e nic nen? stoprocentn?. nikdo, ani my, v?m nezaru??me, ?e takto chr?n?n? po??ta? nem??e b?t napaden virem.
ka?d? syst?m, pokud ho ?asto pou??v?te, instalujete nejr?zn?j?? aplikace, se po n?jak?m ?ase zpomal?. je to zp?sobeno tzv. fragmentac? disku. nov? instalovan? soubory se neukl?daj? na disk v celku a v po?ad? v kter?m bychom pot?ebovali. soubory se ulo?? tak, aby se efektivn? vyu?ilo m?sto na disku. p?i jejich n?sledn?m ?ten? mus? hlavi?ky harddisku p?eskakovat mezi jednotliv?mi ??stmi soubor? a t?m se zna?n? zpomal? jejich na??tan?. dal?? p???inou jsou neplatn? z?znamy v registru syst?mu, do?asn? a nepou??van? soubory, kter? vznikaj? instalac? a n?slednou nedokonalou odinstalac? nejr?zn?j??ch aplikac?. pro defragmentaci m??ete pou??t t?eba standartn? n?stroj syst?mu "defragmentace disku" pro opravu registr? t?eba regclean p??mo od ms. syst?m lze ?asto zrychlit vhodn?m nastaven?m biosu. zejm?na vhodn?m ?asov?n?m pam?t? lze n?kdy zv??it v?kon pc a? o cca 8%. to je ji? ale pr?ce pro odborn?ky.
a? ji? d?ky n?jak?mu viru, selhan?m lidsk?ho faktoru nebo poruchou hardwaru m??ete p?ij?t o sv? d?le?it? data. nepodce?ujte to a z?lohujte! u?et??te si tak n?sledn? nem?lo starost?. pokud p?ijdete t?eba jen o n?jakou muziku v mp3 ?i data kter? jste od n?kud pracn? st?hli, zamrz? to. ale nen? probl?m si je st?hnout znova. pokud ale p?ijdete o rodinn? fotky, fotky z va?? exotick? dovolen?, ??etnictv?, o pr?ci nad kterou jste sed?li t?eba t?m?? m?s?c, je skute?n? zle. v takov?m p??pad? rad?ji nezkou?ejte z harddiskem d?le manipulovat a data z n?j n?jak?m zp?sobem z?skat zp?t! ka?dou dal?? neodbornou manipulac? se nad?je na obnoven? va?ich dat rapidn? zmen?uje! vypn?te po??ta?, zavolejte n?m a stru?n? popi?te probl?m. p?ijedeme a pokus?me se ud?lat maximum pro z?chranu ztracen?ch dat. pokud jste si data jen nedopat?en?m smazali, pokus?me se o z?chranu p??mo na m?st?. jestli ?e je ale disk po?kozen, vymontujeme jej a sv???me do rukou odborn?k?. spolupracujeme s t?mi nejlep??mi ve sv?m oboru. n? partner disponuje mnohalet?mi zku?enostmi a jako jeden z m?la v ?r disponuje i ?ist?m prostorem (clean room), umo??uj?c?m ?asov? n?ro?n? postupy z?chrany dat p?i otev?en?m harddisku. p?ibli?n? v 80% p??pad? lze data z po?kozen?ho disku zachr?nit. d?le nab?z?me z?chranu dat z po?kozen?ch medi? cd, dvd ?i pam?ov?ch karet a z?chranu dat chr?n?n?ch zapomenut?m heslem ( soubory ms office, archivn? soubory .zip, .rar, atd.).
m?te doma v?ce po??ta?? ? pak je ??douc? propojit je pomoc? po??ta?ov? s?t?. z?sk?te t?m mo?nost navz?jem sd?let data, tisknout na spole?n? tisk?rn?, hr?t spolu hry nebo m?t t?eba v?echny po??ta?e p?ipojen? k internetu.
koupili jste si nebo dostali jako d?rek tisk?rnu, scaner, digit?ln? fotoapar?t, hern? za??zen? nebo v?konn?j?? grafickou kartu. nev?te jak j? spr?vn? nainstalovat? m?te n?jak? probl?m s jej? instalac?? r?di za v?s tento probl?m vy?e??me.
lcd obrazovka je nezbytnou sou??st? monitor?, televizor?, notebook? a pr?myslov?ch panel?.dok?eme pomoci s n?sleduj?cim: zlomen? panel - n?razem, nebo velk?m tlakem dojde ke zlomen? skla. jedin? zp?sob opravy je v?m?na cel?ho panelu. po?kr?ban? panel - ?kr?bance na povrchu lcd panelu zp?soben? neopatrn?m u?ivatelem. opraviteln? v?m?nou polariza?n?ho filmu (speci?ln? stroje v ?ist? m?stnosti). tmav? displej - zp?sobeno dlouhodob?m pou??v?n?m panelu. opraviteln?. line defect - horizont?ln? nebo vertik?ln? linka. v?t?inou opraviteln?, ale je nutno nejprve rozebrat panel a zjistit p?esnou p???inu probl?mu. ?um, t?esouc? se obraz, ?patn? barvy - zp?sobeno elektrick?m ?okem, v?t?inou lze opravit. white screen no display - b?l? nebo ?ern? obrazovka. zp?sobeno elektrick?m ?okem, v?t?inou lze opravit.
pot?ebujete od n?s n?co co jste zde nena?li? nen? nic jednodu???ho n?m napsat ?i zavolat.
servis v s?dle firmy 200.- k? / hod odvirov?n? pc,oprava opera?n?ho syst?mu v s?dle firmy 250.- k? / hod servis,poradenstv? u z?kazn?ka 260.- k? za 1.hodinu + 120.- k? za ka?dou zapo?atou p?lhodinu odvirov?n? pc,oprava opera?n?ho syst?mu u z?kazn?ka 300.- za 1.hodinu + 140.- k? za ka?dou zapo?atou p?lhodinu instalace, zapojen? a doprava u n?s koupen?ho pc je zdarma v?jezd k z?kazn?kovi ve stod? zdarma, mimo stod 8.- k? / km ceny jsou uvedeny v?etn? dph
H6
strong
m?te probl?m s po??ta?em?
nej?ast?j?? z?vady ?i probl?my kter? ?e??me.
dal?? slu?by kter? poskytujeme.
:: ?e?en? probl?m?
:: slu?by a poradenstv?
b
m?te probl?m s po??ta?em?
nej?ast?j?? z?vady ?i probl?my kter? ?e??me.
dal?? slu?by kter? poskytujeme.
:: ?e?en? probl?m?
:: slu?by a poradenstv?
i
em
Bolds strong 5
b 5
i 0
em 0
Zawartość strony internetowej powinno zawierać więcej niż 250 słów, z stopa tekst / kod jest wyższy niż 20%.
Pozycji używać znaczników (h1, h2, h3, ...), aby określić temat sekcji lub ustępów na stronie, ale zwykle, użyj mniej niż 6 dla każdego tagu pozycje zachować swoją stronę zwięzły.
Styl używać silnych i kursywy znaczniki podkreślić swoje słowa kluczowe swojej stronie, ale nie nadużywać (mniej niż 16 silnych tagi i 16 znaczników kursywy)

Statystyki strony

twitter:title pusty
twitter:description pusty
google+ itemprop=name pusty
Pliki zewnętrzne 2
Pliki CSS 1
Pliki javascript 1
Plik należy zmniejszyć całkowite odwołanie plików (CSS + JavaScript) do 7-8 maksymalnie.

Linki wewnętrzne i zewnętrzne

Linki 45
Linki wewnętrzne 34
Linki zewnętrzne 11
Linki bez atrybutu Title 35
Linki z atrybutem NOFOLLOW 0
Linki - Użyj atrybutu tytuł dla każdego łącza. Nofollow link jest link, który nie pozwala wyszukiwarkom boty zrealizują są odnośniki no follow. Należy zwracać uwagę na ich użytkowania

Linki wewnętrzne

po??ta? nelze v?bec spustit #01
po??ta? lze zapnout,ale syst?m nenab?hne #02
syst?m nab?hne ale nefunguje spr?vn? #03
n?kter? periferie nefunguj? jak by m?li #04
probl?m s p?ipojen?m k s?ti ?i internetu #05
n?vrh, stavba, prodej po??ta?ov?ch sestav na objedn?vku #11
n?vrh a vylep?en? va?? st?vaj?c? pc sestavy #12
p?ipojen? k internetu bezdr?tovou technologi? wifi #13
zabezpe?en? pc proti vir?m a napaden? z internetu #14
optimalizace a vylad?n?,zrychlen? chodu pc #15
z?chrana a obnova va?ich d?le?it?ch dat #16
instalace a servis mal? dom?c? s?t? #17
instalace nov?ho hardware ?i periferi? #18
opravy lcd panel? #19
nena?li jste co jste pot?ebovali? kontaktujte n?s! #1a
orienta?n? cen?ky vybran?ch slu?eb #1b

po??ta? nelze v?bec spustit

ne? za?nete volat o pomoc, p?ekontrolujte si zda m?te ??dn? p?ipojeny v?echny nap?jec? kabely, zapnut? vyp?na? na pc zdroji apod. pokud i nad?le po??ta? d?l? mrtv?ho brouka, je skute?n? zle. jestli?e je po zapnut? po??ta? skute?n? ?pln? mrtv?, m??e b?t p???ina ve vadn?m zdroji ?i z?kladn? desce. naopak pokud jev? aspo? n?jak? zn?mky ?ivota ( rozb?hne se ventil?tor zdroje ?i chladi?e procesoru, rozto?? se harddisky ale monitor z?st?v? tmav?) s nejv?t?? pravd?podobnost? je z?vada v n?jak? komponent?. nezb?va ne? postupnou v?m?nou zjistit skute?nou p???inu. v odhalen? p???iny n?m m??e pomoci i samotn? z?kladn? deska sv?mi chybov?mi k?dy. samoz?ejm? pokud toto podporuje. vadn? ale m??e b?t jen i ji? zm?n?n? monitor.

po??ta? lze zapnout,ale syst?m nenab?hne

po zapnut? pc, po ?vodn? obrazovce neza?ne nab?hat opera?n? syst?m,nebo za?ne ale nerozb?hne se jak by m?l. pokus skon?? zamrznut?m pc,restartem, nebo chybovou hl?kou. zde je t?k? vysv?tlit co je pravou p???inou. pom??ou zde jen t?ce z?skan? zku?enosti. pokud m?te v pc disketovou mechaniku,mrkn?te se, zda v n? nem?te zastr?enou disketu :o) dal?? nej?ast?j?? p???inou b?v? po?kozen? opera?n?ho syst?mu.bu? jste z n?ho sami n?co necht?n? um?zli nebo pozmn?nili, nebo to za v?s ud?lal n?jak? vir,worm apod. p????nou m??e b?t i po?kozen? harddisku, kde syst?m prost? nep?e?te data pot?ebn? pro start. probl?m m??e b?t i jin?ho hardwarov?ho r?zu (vadn? pam?, zdroj,z?kladn? deska apod.) z?vada se ?e?? odvirov?n?m,opravou ?i reinstalac? opera?n?ho syst?mu, p??padn? v?m?nou vadn?ho hardwaru.

syst?m nab?hne ale nefunguje spr?vn?

syst?m m??e b?t napaden nejr?zn?j?? hav?t?,viry,wormy, trojsk? kon?... d?le m??e b?t tento stav zp?soben ?patn?mi ovlada?i ?i nastaven?m hardwaru. instalac? n?jak?ho nekompatibiln?ho ovlada?e,programu nebo aplikace. pokud je syst?m jen pomal?, pom??e defragmentace disku, vy?i?t?n? registr? a syst?mu od zbyte?n?ch soubor? a p??padn? optimalizace b?hu slu?eb a aplikac? na pozad?. chra?te si po??ta? a svoje citliv? data vhodn?m firewallem, antivirem, p??padn? antispywarov?m programem. p?edch?zejte zbyte?n?m probl?m?m. z?lohujte si d?le?it? data! (fotky z dovolen?, po?tu, dokumenty ... ) nev?te jak na to? sta?? kdy? n?m nap?ete,zavol?te ...

n?kter? periferie nefunguj? jak by m?li

ze v?eho nejd??ve zkontrolujte (rad?ji 2x) zda je v?e ??dn? p?ipojeno tam kde m? b?t. pokud je v?e ok v?t?inou se jedn? o ?patn? zvolen? ?i nastaven? ovlada?e (z?kladn? p?edpoklad - ve spr?vci za??zen? nesm? b?t ??dn? probl?m). v hor??m p?ipad? se jedn? o z?vadu dan?ho za??zen?. probl?my m??e ale zp?sobovat i ?patn? funguj?c? opera?n? syst?m,chybn? nastaven? bios, p??padn? vadn? z?kladn? deska. nezb?va ne? nainstalovat a spr?vn? nakonfigurovat ovlada?e za??zen?, bios. vym?nit vadn? hardware.

probl?m s p?ipojen?m k s?ti ?i internetu

ze zv?t?uj?c?m se po?tem u?ivatel?, kte?? maj? p??stup k internetu, roste i po?et t?chto probl?m?. pokud je z?vada skute?n? na va?? stran? a ne na stran? poskytovatele, z 95% je tento probl?m zp?soben viry.po??ta? je t?eba odvirovat,opravit nastaven? p?ipojen? k s?ti ?i internetu, p??padn? prov?st reinstalaci opera?n?ho syst?mu. chra?te si po??ta? a svoje citliv? data vhodn?m firewallem, antivirem, p??padn? n?jak?m antispywarov?m programem.

n?vrh, stavba, prodej po??ta?ov?ch sestav na objedn?vku

pot?ebujete nov? po??ta? ? pokud si ho koup?te u n?s, m?te automaticky slevu 10% na jeho p??padn? servis. pot?ebujete po??ta? do kancel??e, multimedi?ln? po??ta? pro va?i dom?cnost, hern? po??ta? zvl?daj?c? bez probl?m? i nejn?ro?n?j?? hry sou?asnosti ? m?te na koupi omezen? mno?stv? financ? a chcete je co nejefektivn?ji vyu??t ? r?di v?s nav?t?v?me a doporu??me na z?klad? va?ich po?adavk? to nejlep?? mo?n? ?e?en?. pokud si u n?s n?sledn? po??ta? objedn?te, je pro v?s tato slu?ba zcela zdarma. objednanou pc sestavu sestav?me, otestujeme, nainstalujeme opera?n? syst?m, nezbytn? ovlada?e a zpravidla do n?kolika dn? po ob?dn?n? p?ivezeme k v?m dom?, zapoj?me, p??padn? za?kol?me obsluhu.

n?vrh a vylep?en? va?? st?vaj?c? pc sestavy

m?te ji? po??ta? doma,ale nespl?uje va?e po?adavky a cht?li byste n?jak? tro?ku v?konn?j?? ? doch?z? v?m m?sto na disku? nov? aplikace,hry,programy neb?? plynyle ? je ?as na upgrade! pokud nechcete nebo nem??ete rovnou investovat do nov?ho po??ta?e, porad?me v?m jak by ?el vylep?it ten v? st?vaj?c?. dle va?ich finan?n?ch p?edstav navrhneme nejlep?? mo?n? ?e?en?. objednan? komponenty p?ivezeme a nainstalujeme p??mo u v?s doma. budete m?t v?e pod kontrolou a nav?c budete moct sv?j po??ta? pou??vat t?m?? bez p?eru?en?.

p?ipojen? k internetu bezdr?tovou technologi? wifi

pokud je?t? nem?te p?ipojen? k internetu, nebo ji? n?jak? pou??vate ale u? v?m nevyhovuje rychlost ?i vysok? cena, zkuste nab?dku od n?s. nab?z?me z??zen? p?ipojen? k internetu bezdr?tovou technologi? wifi. ji? za 240.- k? m?s??n? tak budete moct brouzdat internetem. p?ipojen? je datov? a ?asov? neomezen?! pro v?ce informac? o t?to slu?b? nav?tivte pros?m sekci internet.
internet. internet.html

zabezpe?en? pc proti vir?m a napaden? z internetu

pokud je v? po??ta? p?ipojen k internetu, je ??douc? nebo sp?e p??mo nutn? chr?nit si po??ta? a svoje data proti nezvan?m host?m. po??ta? m??e b?t napaden p?i prohl?en? str?nek spu?t?n?m ?kodliv?ho scriptu, sta?en?m po?ty se zavirovanou p??lohou ?i zcela bez va?eho p?i?in?n? po n?jak?m nezabezpe?en?m portu. je to jen ot?zka ?asu, kdy k tomu dojde. existuje spousta n?stroj? jak tomu p?edch?zet. doporu?ujeme kombinaci antivirov?ho programu spolu s firewallem nejl?pe je?t? dopln?nou o n?jak? antispyware.d?le?it? ale nen? jen m?t je nainstalovan?, ale udr?ovat je aktualizovan?. jen tak budou spr?vn? plnit svoji funkci. z?rov?? ale nezapom?nejte, ?e nic nen? stoprocentn?. nikdo, ani my, v?m nezaru??me, ?e takto chr?n?n? po??ta? nem??e b?t napaden virem.

optimalizace a vylad?n?,zrychlen? chodu pc

ka?d? syst?m, pokud ho ?asto pou??v?te, instalujete nejr?zn?j?? aplikace, se po n?jak?m ?ase zpomal?. je to zp?sobeno tzv. fragmentac? disku. nov? instalovan? soubory se neukl?daj? na disk v celku a v po?ad? v kter?m bychom pot?ebovali. soubory se ulo?? tak, aby se efektivn? vyu?ilo m?sto na disku. p?i jejich n?sledn?m ?ten? mus? hlavi?ky harddisku p?eskakovat mezi jednotliv?mi ??stmi soubor? a t?m se zna?n? zpomal? jejich na??tan?. dal?? p???inou jsou neplatn? z?znamy v registru syst?mu, do?asn? a nepou??van? soubory, kter? vznikaj? instalac? a n?slednou nedokonalou odinstalac? nejr?zn?j??ch aplikac?. pro defragmentaci m??ete pou??t t?eba standartn? n?stroj syst?mu "defragmentace disku" pro opravu registr? t?eba regclean p??mo od ms. syst?m lze ?asto zrychlit vhodn?m nastaven?m biosu. zejm?na vhodn?m ?asov?n?m pam?t? lze n?kdy zv??it v?kon pc a? o cca 8%. to je ji? ale pr?ce pro odborn?ky.

z?chrana a obnova va?ich d?le?it?ch dat

a? ji? d?ky n?jak?mu viru, selhan?m lidsk?ho faktoru nebo poruchou hardwaru m??ete p?ij?t o sv? d?le?it? data. nepodce?ujte to a z?lohujte! u?et??te si tak n?sledn? nem?lo starost?. pokud p?ijdete t?eba jen o n?jakou muziku v mp3 ?i data kter? jste od n?kud pracn? st?hli, zamrz? to. ale nen? probl?m si je st?hnout znova. pokud ale p?ijdete o rodinn? fotky, fotky z va?? exotick? dovolen?, ??etnictv?, o pr?ci nad kterou jste sed?li t?eba t?m?? m?s?c, je skute?n? zle. v takov?m p??pad? rad?ji nezkou?ejte z harddiskem d?le manipulovat a data z n?j n?jak?m zp?sobem z?skat zp?t! ka?dou dal?? neodbornou manipulac? se nad?je na obnoven? va?ich dat rapidn? zmen?uje! vypn?te po??ta?, zavolejte n?m a stru?n? popi?te probl?m. p?ijedeme a pokus?me se ud?lat maximum pro z?chranu ztracen?ch dat. pokud jste si data jen nedopat?en?m smazali, pokus?me se o z?chranu p??mo na m?st?. jestli ?e je ale disk po?kozen, vymontujeme jej a sv???me do rukou odborn?k?. spolupracujeme s t?mi nejlep??mi ve sv?m oboru. n? partner disponuje mnohalet?mi zku?enostmi a jako jeden z m?la v ?r disponuje i ?ist?m prostorem (clean room), umo??uj?c?m ?asov? n?ro?n? postupy z?chrany dat p?i otev?en?m harddisku. p?ibli?n? v 80% p??pad? lze data z po?kozen?ho disku zachr?nit. d?le nab?z?me z?chranu dat z po?kozen?ch medi? cd, dvd ?i pam?ov?ch karet a z?chranu dat chr?n?n?ch zapomenut?m heslem ( soubory ms office, archivn? soubory .zip, .rar, atd.).

instalace a servis mal? dom?c? s?t?

m?te doma v?ce po??ta?? ? pak je ??douc? propojit je pomoc? po??ta?ov? s?t?. z?sk?te t?m mo?nost navz?jem sd?let data, tisknout na spole?n? tisk?rn?, hr?t spolu hry nebo m?t t?eba v?echny po??ta?e p?ipojen? k internetu.

instalace nov?ho hardware ?i periferi?

koupili jste si nebo dostali jako d?rek tisk?rnu, scaner, digit?ln? fotoapar?t, hern? za??zen? nebo v?konn?j?? grafickou kartu. nev?te jak j? spr?vn? nainstalovat? m?te n?jak? probl?m s jej? instalac?? r?di za v?s tento probl?m vy?e??me.

opravy lcd panel?

lcd obrazovka je nezbytnou sou??st? monitor?, televizor?, notebook? a pr?myslov?ch panel?.dok?eme pomoci s n?sleduj?cim:

 • zlomen? panel - n?razem, nebo velk?m tlakem dojde ke zlomen? skla. jedin? zp?sob opravy je v?m?na cel?ho panelu.
 • po?kr?ban? panel - ?kr?bance na povrchu lcd panelu zp?soben? neopatrn?m u?ivatelem. opraviteln? v?m?nou polariza?n?ho filmu (speci?ln? stroje v ?ist? m?stnosti).
 • tmav? displej - zp?sobeno dlouhodob?m pou??v?n?m panelu. opraviteln?.
 • line defect - horizont?ln? nebo vertik?ln? linka. v?t?inou opraviteln?, ale je nutno nejprve rozebrat panel a zjistit p?esnou p???inu probl?mu.
 • ?um, t?esouc? se obraz, ?patn? barvy - zp?sobeno elektrick?m ?okem, v?t?inou lze opravit.
 • white screen no display - b?l? nebo ?ern? obrazovka. zp?sobeno elektrick?m ?okem, v?t?inou lze opravit.

 • nena?li jste co jste pot?ebovali? kontaktujte n?s!

  pot?ebujete od n?s n?co co jste zde nena?li? nen? nic jednodu???ho n?m napsat ?i zavolat.
  napsat ?i zavolat. kontakt.html

  orienta?n? cen?ky vybran?ch slu?eb

  servis v s?dle firmy 200.- k? / hod
  odvirov?n? pc,oprava opera?n?ho syst?mu v s?dle firmy 250.- k? / hod
  servis,poradenstv? u z?kazn?ka 260.- k? za 1.hodinu + 120.- k? za ka?dou zapo?atou p?lhodinu
  odvirov?n? pc,oprava opera?n?ho syst?mu u z?kazn?ka 300.- za 1.hodinu + 140.- k? za ka?dou zapo?atou p?lhodinu
  instalace, zapojen? a doprava u n?s koupen?ho pc je zdarma
  v?jezd k z?kazn?kovi ve stod? zdarma, mimo stod 8.- k? / km
  ceny jsou uvedeny v?etn? dph

  Linki zewnętrzne

  avira antivir personaledition http://www.free-av.com/en/trialpay_download/1/avira_antivir_personal__free_antivirus.html
  avast! 4 home http://www.avast.com/cs-cz/free-antivirus-download
  avg anti-virus free http://free.avg.com/cz-cs/stahnout.prd-afg
  clamwin free antivirus http://www.clamwin.com/content/view/18/46/
  eset nod32 http://www.eset.cz/cz/download
  kaspersky antivirus http://www.kaspersky.com/downloads
  avg anti-virus http://www.grisoft.cz/doc/programs/lng/cz/tpl/tpl01
  panda antiv?rus http://www.pronetix.sk/pronetix/
  mcafee virusscan http://us.mcafee.com/root/downloads.asp
  norman antivirus http://www.norman.com/download/en
  http://www.toplist.cz/stat/280008

  Zdjęcia

  Zdjęcia 11
  Zdjęcia bez atrybutu ALT 10
  Zdjęcia bez atrybutu TITLE 11
  Korzystanie Obraz ALT i TITLE atrybutu dla każdego obrazu.

  Zdjęcia bez atrybutu TITLE

  images/logotop1.gif
  images/pmenu_1.png
  images/computer260.jpg
  images/lineh.gif
  images/lineh.gif
  images/divider1.gif
  images/divider2.gif
  images/lmenu.gif
  images/dots.gif
  images/dots.gif
  http://toplist.cz/dot.asp?id=280008

  Zdjęcia bez atrybutu ALT

  images/logotop1.gif
  images/pmenu_1.png
  images/computer260.jpg
  images/lineh.gif
  images/lineh.gif
  images/divider1.gif
  images/divider2.gif
  images/lmenu.gif
  images/dots.gif
  images/dots.gif

  Ranking:


  Alexa Traffic
  Daily Global Rank Trend
  Daily Reach (Percent)

  Majestic SEO  Text on page:

  m?te probl?m s po??ta?em? m?te probl?m s po??ta?em a nev?te si rady? neda?? se v?m nainstalovat tisk?rnu, scaner, multimedi?ln? za??zen?? pot?ebujete poradit s v?b?rem nov?ho po??ta?e? nebo v?m sta?? vylep?it ten st?vaj?c?? postihla va?eho mil??ka virov? n?kaza? nem??ete se p?ipojit k internetu? po??ta? v?s neposlouch? :o) ... pak je ?ada na n?s ! v? probl?m vy?e??me. d?le navrhneme a na objedn?vku sestav?me po??ta? dle va?ich po?adavk?, p?ivezeme a? k v?m dom? a zapoj?me. pokud nechcete investovat do nov?ho po??ta?e, pokus?me se vylep?it st?vaj?c?... nab?z?me v?m poradenstv? a servisn? slu?by. a to p??mo u v?s doma. jen n?s kontaktujte a domluvte si term?n. je n?m jasn?, ?e m?lokdo m? ?as ?e?it probl?my tohoto typu v pracovn? dob?, proto pro n?s nen? probl?m dostavit se v odpoledn?ch ?i ve?ern?ch hodin?ch nebo dokonce o v?kendech. slu?bu poskytujeme jak dom?cnostem, tak i firm?m.a to p?edev??m t?m bydl?c?m ?i s?dl?c?m ve stod? a p?ilehl? sp?dov? oblasti. po domluv? v?s m??eme samoz?ejm? nav?t?vit t?m?? kdekoli. nej?ast?j?? z?vady ?i probl?my kter? ?e??me. po??ta? nelze v?bec spustit po??ta? lze zapnout,ale syst?m nenab?hne syst?m nab?hne ale nefunguje spr?vn? (je pomal?,zamrz?,zobrazuj? se chybov? hl?ky) n?kter? periferie nefunguj? jak by m?li (nejde zvuk, tisk?rna netiskne...) probl?m s p?ipojen?m k s?ti ?i internetu (nelze se p?ipojit,p?ipojen? je pomal?) dal?? slu?by kter? poskytujeme. n?vrh, stavba, prodej po??ta?ov?ch sestav na objedn?vku n?vrh a vylep?en? va?? st?vaj?c? pc sestavy (m?te mal? disk? pomal? procesor? pom??eme v?m) p?ipojen? k internetu bezdr?tovou technologi? wifi (?asov? i datov? neomezen?, bez agregace) zabezpe?en? pc proti vir?m a napaden? z internetu optimalizace a vylad?n?,zrychlen? chodu pc (defragmentace hdd, vy?i?t?n? registru,optimalizace biosu) z?chrana a obnova va?ich d?le?it?ch dat (zachr?n?me data z po?kozen?ch disk?,cd,dvd medi?..) instalace a servis mal? dom?c? s?t? (m?te doma v?ce po??ta??? zapojte je do s?t?) instalace nov?ho hardware ?i periferi? (koupili jste si novou tisk?rnu,grafickou kartu? pom??eme v?m) opravy lcd panel? (t?esouc? se obraz, tmav? displej, po?kr?ban? povrch ...) nena?li jste co jste pot?ebovali? kontaktujte n?s! orienta?n? cen?ky vybran?ch slu?eb :: ?e?en? probl?m? po??ta? nelze v?bec spustit ne? za?nete volat o pomoc, p?ekontrolujte si zda m?te ??dn? p?ipojeny v?echny nap?jec? kabely, zapnut? vyp?na? na pc zdroji apod. pokud i nad?le po??ta? d?l? mrtv?ho brouka, je skute?n? zle. jestli?e je po zapnut? po??ta? skute?n? ?pln? mrtv?, m??e b?t p???ina ve vadn?m zdroji ?i z?kladn? desce. naopak pokud jev? aspo? n?jak? zn?mky ?ivota ( rozb?hne se ventil?tor zdroje ?i chladi?e procesoru, rozto?? se harddisky ale monitor z?st?v? tmav?) s nejv?t?? pravd?podobnost? je z?vada v n?jak? komponent?. nezb?va ne? postupnou v?m?nou zjistit skute?nou p???inu. v odhalen? p???iny n?m m??e pomoci i samotn? z?kladn? deska sv?mi chybov?mi k?dy. samoz?ejm? pokud toto podporuje. vadn? ale m??e b?t jen i ji? zm?n?n? monitor. po??ta? lze zapnout,ale syst?m nenab?hne po zapnut? pc, po ?vodn? obrazovce neza?ne nab?hat opera?n? syst?m,nebo za?ne ale nerozb?hne se jak by m?l. pokus skon?? zamrznut?m pc,restartem, nebo chybovou hl?kou. zde je t?k? vysv?tlit co je pravou p???inou. pom??ou zde jen t?ce z?skan? zku?enosti. pokud m?te v pc disketovou mechaniku,mrkn?te se, zda v n? nem?te zastr?enou disketu :o) dal?? nej?ast?j?? p???inou b?v? po?kozen? opera?n?ho syst?mu.bu? jste z n?ho sami n?co necht?n? um?zli nebo pozmn?nili, nebo to za v?s ud?lal n?jak? vir,worm apod. p????nou m??e b?t i po?kozen? harddisku, kde syst?m prost? nep?e?te data pot?ebn? pro start. probl?m m??e b?t i jin?ho hardwarov?ho r?zu (vadn? pam?, zdroj,z?kladn? deska apod.) z?vada se ?e?? odvirov?n?m,opravou ?i reinstalac? opera?n?ho syst?mu, p??padn? v?m?nou vadn?ho hardwaru. syst?m nab?hne ale nefunguje spr?vn? syst?m m??e b?t napaden nejr?zn?j?? hav?t?,viry,wormy, trojsk? kon?... d?le m??e b?t tento stav zp?soben ?patn?mi ovlada?i ?i nastaven?m hardwaru. instalac? n?jak?ho nekompatibiln?ho ovlada?e,programu nebo aplikace. pokud je syst?m jen pomal?, pom??e defragmentace disku, vy?i?t?n? registr? a syst?mu od zbyte?n?ch soubor? a p??padn? optimalizace b?hu slu?eb a aplikac? na pozad?. chra?te si po??ta? a svoje citliv? data vhodn?m firewallem, antivirem, p??padn? antispywarov?m programem. p?edch?zejte zbyte?n?m probl?m?m. z?lohujte si d?le?it? data! (fotky z dovolen?, po?tu, dokumenty ... ) nev?te jak na to? sta?? kdy? n?m nap?ete,zavol?te ... n?kter? periferie nefunguj? jak by m?li ze v?eho nejd??ve zkontrolujte (rad?ji 2x) zda je v?e ??dn? p?ipojeno tam kde m? b?t. pokud je v?e ok v?t?inou se jedn? o ?patn? zvolen? ?i nastaven? ovlada?e (z?kladn? p?edpoklad - ve spr?vci za??zen? nesm? b?t ??dn? probl?m). v hor??m p?ipad? se jedn? o z?vadu dan?ho za??zen?. probl?my m??e ale zp?sobovat i ?patn? funguj?c? opera?n? syst?m,chybn? nastaven? bios, p??padn? vadn? z?kladn? deska. nezb?va ne? nainstalovat a spr?vn? nakonfigurovat ovlada?e za??zen?, bios. vym?nit vadn? hardware. probl?m s p?ipojen?m k s?ti ?i internetu ze zv?t?uj?c?m se po?tem u?ivatel?, kte?? maj? p??stup k internetu, roste i po?et t?chto probl?m?. pokud je z?vada skute?n? na va?? stran? a ne na stran? poskytovatele, z 95% je tento probl?m zp?soben viry.po??ta? je t?eba odvirovat,opravit nastaven? p?ipojen? k s?ti ?i internetu, p??padn? prov?st reinstalaci opera?n?ho syst?mu. chra?te si po??ta? a svoje citliv? data vhodn?m firewallem, antivirem, p??padn? n?jak?m antispywarov?m programem. :: slu?by a poradenstv? n?vrh, stavba, prodej po??ta?ov?ch sestav na objedn?vku pot?ebujete nov? po??ta? ? pokud si ho koup?te u n?s, m?te automaticky slevu 10% na jeho p??padn? servis. pot?ebujete po??ta? do kancel??e, multimedi?ln? po??ta? pro va?i dom?cnost, hern? po??ta? zvl?daj?c? bez probl?m? i nejn?ro?n?j?? hry sou?asnosti ? m?te na koupi omezen? mno?stv? financ? a chcete je co nejefektivn?ji vyu??t ? r?di v?s nav?t?v?me a doporu??me na z?klad? va?ich po?adavk? to nejlep?? mo?n? ?e?en?. pokud si u n?s n?sledn? po??ta? objedn?te, je pro v?s tato slu?ba zcela zdarma. objednanou pc sestavu sestav?me, otestujeme, nainstalujeme opera?n? syst?m, nezbytn? ovlada?e a zpravidla do n?kolika dn? po ob?dn?n? p?ivezeme k v?m dom?, zapoj?me, p??padn? za?kol?me obsluhu. n?vrh a vylep?en? va?? st?vaj?c? pc sestavy m?te ji? po??ta? doma,ale nespl?uje va?e po?adavky a cht?li byste n?jak? tro?ku v?konn?j?? ? doch?z? v?m m?sto na disku? nov? aplikace,hry,programy neb?? plynyle ? je ?as na upgrade! pokud nechcete nebo nem??ete rovnou investovat do nov?ho po??ta?e, porad?me v?m jak by ?el vylep?it ten v? st?vaj?c?. dle va?ich finan?n?ch p?edstav navrhneme nejlep?? mo?n? ?e?en?. objednan? komponenty p?ivezeme a nainstalujeme p??mo u v?s doma. budete m?t v?e pod kontrolou a nav?c budete moct sv?j po??ta? pou??vat t?m?? bez p?eru?en?. p?ipojen? k internetu bezdr?tovou technologi? wifi pokud je?t? nem?te p?ipojen? k internetu, nebo ji? n?jak? pou??vate ale u? v?m nevyhovuje rychlost ?i vysok? cena, zkuste nab?dku od n?s. nab?z?me z??zen? p?ipojen? k internetu bezdr?tovou technologi? wifi. ji? za 240.- k? m?s??n? tak budete moct brouzdat internetem. p?ipojen? je datov? a ?asov? neomezen?! pro v?ce informac? o t?to slu?b? nav?tivte pros?m sekci internet. zabezpe?en? pc proti vir?m a napaden? z internetu pokud je v? po??ta? p?ipojen k internetu, je ??douc? nebo sp?e p??mo nutn? chr?nit si po??ta? a svoje data proti nezvan?m host?m. po??ta? m??e b?t napaden p?i prohl?en? str?nek spu?t?n?m ?kodliv?ho scriptu, sta?en?m po?ty se zavirovanou p??lohou ?i zcela bez va?eho p?i?in?n? po n?jak?m nezabezpe?en?m portu. je to jen ot?zka ?asu, kdy k tomu dojde. existuje spousta n?stroj? jak tomu p?edch?zet. doporu?ujeme kombinaci antivirov?ho programu spolu s firewallem nejl?pe je?t? dopln?nou o n?jak? antispyware.d?le?it? ale nen? jen m?t je nainstalovan?, ale udr?ovat je aktualizovan?. jen tak budou spr?vn? plnit svoji funkci. z?rov?? ale nezapom?nejte, ?e nic nen? stoprocentn?. nikdo, ani my, v?m nezaru??me, ?e takto chr?n?n? po??ta? nem??e b?t napaden virem. optimalizace a vylad?n?,zrychlen? chodu pc ka?d? syst?m, pokud ho ?asto pou??v?te, instalujete nejr?zn?j?? aplikace, se po n?jak?m ?ase zpomal?. je to zp?sobeno tzv. fragmentac? disku. nov? instalovan? soubory se neukl?daj? na disk v celku a v po?ad? v kter?m bychom pot?ebovali. soubory se ulo?? tak, aby se efektivn? vyu?ilo m?sto na disku. p?i jejich n?sledn?m ?ten? mus? hlavi?ky harddisku p?eskakovat mezi jednotliv?mi ??stmi soubor? a t?m se zna?n? zpomal? jejich na??tan?. dal?? p???inou jsou neplatn? z?znamy v registru syst?mu, do?asn? a nepou??van? soubory, kter? vznikaj? instalac? a n?slednou nedokonalou odinstalac? nejr?zn?j??ch aplikac?. pro defragmentaci m??ete pou??t t?eba standartn? n?stroj syst?mu "defragmentace disku" pro opravu registr? t?eba regclean p??mo od ms. syst?m lze ?asto zrychlit vhodn?m nastaven?m biosu. zejm?na vhodn?m ?asov?n?m pam?t? lze n?kdy zv??it v?kon pc a? o cca 8%. to je ji? ale pr?ce pro odborn?ky. z?chrana a obnova va?ich d?le?it?ch dat a? ji? d?ky n?jak?mu viru, selhan?m lidsk?ho faktoru nebo poruchou hardwaru m??ete p?ij?t o sv? d?le?it? data. nepodce?ujte to a z?lohujte! u?et??te si tak n?sledn? nem?lo starost?. pokud p?ijdete t?eba jen o n?jakou muziku v mp3 ?i data kter? jste od n?kud pracn? st?hli, zamrz? to. ale nen? probl?m si je st?hnout znova. pokud ale p?ijdete o rodinn? fotky, fotky z va?? exotick? dovolen?, ??etnictv?, o pr?ci nad kterou jste sed?li t?eba t?m?? m?s?c, je skute?n? zle. v takov?m p??pad? rad?ji nezkou?ejte z harddiskem d?le manipulovat a data z n?j n?jak?m zp?sobem z?skat zp?t! ka?dou dal?? neodbornou manipulac? se nad?je na obnoven? va?ich dat rapidn? zmen?uje! vypn?te po??ta?, zavolejte n?m a stru?n? popi?te probl?m. p?ijedeme a pokus?me se ud?lat maximum pro z?chranu ztracen?ch dat. pokud jste si data jen nedopat?en?m smazali, pokus?me se o z?chranu p??mo na m?st?. jestli ?e je ale disk po?kozen, vymontujeme jej a sv???me do rukou odborn?k?. spolupracujeme s t?mi nejlep??mi ve sv?m oboru. n? partner disponuje mnohalet?mi zku?enostmi a jako jeden z m?la v ?r disponuje i ?ist?m prostorem (clean room), umo??uj?c?m ?asov? n?ro?n? postupy z?chrany dat p?i otev?en?m harddisku. p?ibli?n? v 80% p??pad? lze data z po?kozen?ho disku zachr?nit. d?le nab?z?me z?chranu dat z po?kozen?ch medi? cd, dvd ?i pam?ov?ch karet a z?chranu dat chr?n?n?ch zapomenut?m heslem ( soubory ms office, archivn? soubory .zip, .rar, atd.). instalace a servis mal? dom?c? s?t? m?te doma v?ce po??ta?? ? pak je ??douc? propojit je pomoc? po??ta?ov? s?t?. z?sk?te t?m mo?nost navz?jem sd?let data, tisknout na spole?n? tisk?rn?, hr?t spolu hry nebo m?t t?eba v?echny po??ta?e p?ipojen? k internetu. instalace nov?ho hardware ?i periferi? koupili jste si nebo dostali jako d?rek tisk?rnu, scaner, digit?ln? fotoapar?t, hern? za??zen? nebo v?konn?j?? grafickou kartu. nev?te jak j? spr?vn? nainstalovat? m?te n?jak? probl?m s jej? instalac?? r?di za v?s tento probl?m vy?e??me. opravy lcd panel? lcd obrazovka je nezbytnou sou??st? monitor?, televizor?, notebook? a pr?myslov?ch panel?.dok?eme pomoci s n?sleduj?cim: zlomen? panel - n?razem, nebo velk?m tlakem dojde ke zlomen? skla. jedin? zp?sob opravy je v?m?na cel?ho panelu. po?kr?ban? panel - ?kr?bance na povrchu lcd panelu zp?soben? neopatrn?m u?ivatelem. opraviteln? v?m?nou polariza?n?ho filmu (speci?ln? stroje v ?ist? m?stnosti). tmav? displej - zp?sobeno dlouhodob?m pou??v?n?m panelu. opraviteln?. line defect - horizont?ln? nebo vertik?ln? linka. v?t?inou opraviteln?, ale je nutno nejprve rozebrat panel a zjistit p?esnou p???inu probl?mu. ?um, t?esouc? se obraz, ?patn? barvy - zp?sobeno elektrick?m ?okem, v?t?inou lze opravit. white screen no display - b?l? nebo ?ern? obrazovka. zp?sobeno elektrick?m ?okem, v?t?inou lze opravit. nena?li jste co jste pot?ebovali? kontaktujte n?s! pot?ebujete od n?s n?co co jste zde nena?li? nen? nic jednodu???ho n?m napsat ?i zavolat. orienta?n? cen?ky vybran?ch slu?eb servis v s?dle firmy 200.- k? / hod odvirov?n? pc,oprava opera?n?ho syst?mu v s?dle firmy 250.- k? / hod servis,poradenstv? u z?kazn?ka 260.- k? za 1.hodinu + 120.- k? za ka?dou zapo?atou p?lhodinu odvirov?n? pc,oprava opera?n?ho syst?mu u z?kazn?ka 300.- za 1.hodinu + 140.- k? za ka?dou zapo?atou p?lhodinu instalace, zapojen? a doprava u n?s koupen?ho pc je zdarma v?jezd k z?kazn?kovi ve stod? zdarma, mimo stod 8.- k? / km ceny jsou uvedeny v?etn? dph :: nov? levn? po??ta?e pro nen?ro?n? ji? od 6990.- k? pro hry a z?bavu od 9660.-k? :: a n?co pro n?ro?n?j?? pc pro pa?any za 15150.-k? pc pro n?ro?n? za 28280.- k? :: pro va?i bezpe?nost antivirov? programy zdarma ke sta?en?: avira antivir personaledition avast! 4 home avg anti-virus free clamwin free antivirus zku?ebn? verze: eset nod32 kaspersky antivirus avg anti-virus panda antiv?rus mcafee virusscan norman antivirus © 2006 dx-servis


  Here you find all texts from your page as Google (googlebot) and others search engines seen it.

  Words density analysis:

  Numbers of all words: 1903

  One word

  Two words phrases

  Three words phrases

  pro - 3% (57)
  dn? - 2.1% (40)
  po??ta? - 1.84% (35)
  t?m - 1.68% (32)
  p?i - 1.68% (32)
  n?m - 1.58% (30)
  v?m - 1.31% (25)
  jak - 1.26% (24)
  jen - 1.21% (23)
  n?j - 1.21% (23)
  dat - 1.16% (22)
  probl?m - 1.1% (21)
  ale - 1.1% (21)
  syst?m - 1.05% (20)
  m??e - 0.95% (18)
  nebo - 0.89% (17)
  stav - 0.89% (17)
  m?t - 0.89% (17)
  pokud - 0.89% (17)
  disk - 0.89% (17)
  n?s - 0.89% (17)
  ?as - 0.74% (14)
  hod - 0.74% (14)
  n?ho - 0.68% (13)
  internetu - 0.68% (13)
  n?jak? - 0.68% (13)
  p?ipojen - 0.68% (13)
  m?te - 0.68% (13)
  data - 0.63% (12)
  d?le - 0.58% (11)
  bez - 0.58% (11)
  jste - 0.58% (11)
  tak - 0.53% (10)
  p?ipojen? - 0.53% (10)
  b?t - 0.53% (10)
  zp?sob - 0.53% (10)
  lze - 0.53% (10)
  nov? - 0.47% (9)
  mal? - 0.47% (9)
  panel - 0.47% (9)
  v?s - 0.47% (9)
  disku - 0.47% (9)
  p??padn? - 0.42% (8)
  zda - 0.42% (8)
  opera?n? - 0.42% (8)
  syst?mu - 0.42% (8)
  v?e - 0.42% (8)
  va?i - 0.42% (8)
  antivir - 0.42% (8)
  zp?soben - 0.37% (7)
  ... - 0.37% (7)
  ji? - 0.37% (7)
  sestav - 0.37% (7)
  kter? - 0.37% (7)
  pod - 0.37% (7)
  po??ta?e - 0.37% (7)
  servis - 0.37% (7)
  sv? - 0.32% (6)
  va?ich - 0.32% (6)
  virov? - 0.32% (6)
  t?eba - 0.32% (6)
  pomal? - 0.32% (6)
  nen? - 0.32% (6)
  jedn? - 0.32% (6)
  ten - 0.32% (6)
  dom? - 0.32% (6)
  vadn? - 0.32% (6)
  z?kladn? - 0.26% (5)
  st?vaj?c? - 0.26% (5)
  doma - 0.26% (5)
  instalace - 0.26% (5)
  soubory - 0.26% (5)
  po?kozen? - 0.26% (5)
  opera?n?ho - 0.26% (5)
  p??mo - 0.26% (5)
  za??zen? - 0.26% (5)
  d?le?it? - 0.26% (5)
  spr?vn? - 0.26% (5)
  n?ro?n? - 0.26% (5)
  nov?ho - 0.26% (5)
  instalac? - 0.26% (5)
  n?jak?m - 0.26% (5)
  napaden - 0.26% (5)
  nastaven? - 0.26% (5)
  optimalizace - 0.21% (4)
  internetu, - 0.21% (4)
  ?e?? - 0.21% (4)
  ?asov? - 0.21% (4)
  lcd - 0.21% (4)
  jej - 0.21% (4)
  z?chranu - 0.21% (4)
  hry - 0.21% (4)
  s?t? - 0.21% (4)
  skute?n? - 0.21% (4)
  m??ete - 0.21% (4)
  probl?m? - 0.21% (4)
  ovlada?e - 0.21% (4)
  ?patn? - 0.21% (4)
  v?t?inou - 0.21% (4)
  zdarma - 0.21% (4)
  vhodn?m - 0.21% (4)
  syst?m, - 0.21% (4)
  pc, - 0.21% (4)
  ani - 0.21% (4)
  medi? - 0.21% (4)
  zp?sobeno - 0.21% (4)
  pokus - 0.21% (4)
  dal?? - 0.21% (4)
  pot?ebujete - 0.21% (4)
  dle - 0.21% (4)
  ?ada - 0.21% (4)
  n?vrh - 0.21% (4)
  nab?hne - 0.21% (4)
  va?? - 0.21% (4)
  kde - 0.16% (3)
  s?ti - 0.16% (3)
  nejlep?? - 0.16% (3)
  za?ne - 0.16% (3)
  chcete - 0.16% (3)
  omezen? - 0.16% (3)
  koupi - 0.16% (3)
  nab?z?me - 0.16% (3)
  kontaktujte - 0.16% (3)
  probl?my - 0.16% (3)
  m??eme - 0.16% (3)
  t?m?? - 0.16% (3)
  nejr?zn?j?? - 0.16% (3)
  ?e??me. - 0.16% (3)
  nelze - 0.16% (3)
  svoje - 0.16% (3)
  pokus?me - 0.16% (3)
  defragmentace - 0.16% (3)
  pom??e - 0.16% (3)
  zde - 0.16% (3)
  p???inou - 0.16% (3)
  n?co - 0.16% (3)
  tento - 0.16% (3)
  n?sledn? - 0.16% (3)
  antivirus - 0.16% (3)
  va?e - 0.16% (3)
  nad - 0.16% (3)
  stod - 0.16% (3)
  nev?te - 0.16% (3)
  odvirov?n? - 0.16% (3)
  nainstalovat - 0.16% (3)
  opraviteln? - 0.16% (3)
  panelu - 0.16% (3)
  tisk?rnu, - 0.16% (3)
  po??ta?ov? - 0.16% (3)
  vylep?it - 0.16% (3)
  jako - 0.16% (3)
  ka?dou - 0.16% (3)
  fotky - 0.16% (3)
  slu?by - 0.16% (3)
  hardwaru - 0.16% (3)
  v?kon - 0.16% (3)
  pak - 0.16% (3)
  harddisku - 0.16% (3)
  disku. - 0.16% (3)
  nem??e - 0.16% (3)
  objedn?vku - 0.16% (3)
  nic - 0.16% (3)
  firewallem - 0.16% (3)
  spolu - 0.16% (3)
  kdy - 0.16% (3)
  p?ivezeme - 0.16% (3)
  budete - 0.16% (3)
  poradenstv? - 0.16% (3)
  tmav? - 0.16% (3)
  nena?li - 0.16% (3)
  panel? - 0.16% (3)
  zapnut? - 0.16% (3)
  zabezpe?en? - 0.16% (3)
  ne? - 0.16% (3)
  technologi? - 0.16% (3)
  ?e?en? - 0.16% (3)
  slu?eb - 0.16% (3)
  apod. - 0.16% (3)
  bezdr?tovou - 0.16% (3)
  v?ce - 0.16% (3)
  wifi - 0.16% (3)
  hardware - 0.16% (3)
  ??dn? - 0.16% (3)
  monitor - 0.16% (3)
  z?vada - 0.16% (3)
  opravy - 0.16% (3)
  deska - 0.16% (3)
  v?m?nou - 0.16% (3)
  proti - 0.16% (3)
  ?asto - 0.11% (2)
  disk? - 0.11% (2)
  nem??ete - 0.11% (2)
  jestli - 0.11% (2)
  instalovan? - 0.11% (2)
  p?ipojit - 0.11% (2)
  va?eho - 0.11% (2)
  chr?n?n? - 0.11% (2)
  t?mi - 0.11% (2)
  my, - 0.11% (2)
  sv?m - 0.11% (2)
  disponuje - 0.11% (2)
  aplikace, - 0.11% (2)
  p??pad? - 0.11% (2)
  rad?ji - 0.11% (2)
  navrhneme - 0.11% (2)
  vy?e??me. - 0.11% (2)
  dom?c? - 0.11% (2)
  zamrz? - 0.11% (2)
  p?ijdete - 0.11% (2)
  :o) - 0.11% (2)
  v?m) - 0.11% (2)
  registru - 0.11% (2)
  jsou - 0.11% (2)
  zpomal? - 0.11% (2)
  periferi? - 0.11% (2)
  jejich - 0.11% (2)
  efektivn? - 0.11% (2)
  pom??eme - 0.11% (2)
  n?stroj - 0.11% (2)
  n?vrh, - 0.11% (2)
  po?kozen?ch - 0.11% (2)
  zapo?atou - 0.11% (2)
  s?dle - 0.11% (2)
  firmy - 0.11% (2)
  vy?i?t?n? - 0.11% (2)
  chodu - 0.11% (2)
  pc,oprava - 0.11% (2)
  z?kazn?ka - 0.11% (2)
  1.hodinu - 0.11% (2)
  p?lhodinu - 0.11% (2)
  opravit. - 0.11% (2)
  vylad?n?,zrychlen? - 0.11% (2)
  n?ro?n?j?? - 0.11% (2)
  antivirov? - 0.11% (2)
  programy - 0.11% (2)
  po??ta?em - 0.11% (2)
  avg - 0.11% (2)
  anti-virus - 0.11% (2)
  free - 0.11% (2)
  ?ern? - 0.11% (2)
  ?okem, - 0.11% (2)
  sta?? - 0.11% (2)
  scaner, - 0.11% (2)
  datov? - 0.11% (2)
  cd, - 0.11% (2)
  po??ta?? - 0.11% (2)
  multimedi?ln? - 0.11% (2)
  koupili - 0.11% (2)
  grafickou - 0.11% (2)
  obrazovka - 0.11% (2)
  zlomen? - 0.11% (2)
  dojde - 0.11% (2)
  elektrick?m - 0.11% (2)
  d?le?it?ch - 0.11% (2)
  panelu. - 0.11% (2)
  obnova - 0.11% (2)
  z?chrana - 0.11% (2)
  ?ist? - 0.11% (2)
  displej - 0.11% (2)
  p???inu - 0.11% (2)
  t?esouc? - 0.11% (2)
  dvd - 0.11% (2)
  sestav?me - 0.11% (2)
  obraz, - 0.11% (2)
  citliv? - 0.11% (2)
  zle. - 0.11% (2)
  disku, - 0.11% (2)
  registr? - 0.11% (2)
  zapnout,ale - 0.11% (2)
  soubor? - 0.11% (2)
  aplikac? - 0.11% (2)
  chra?te - 0.11% (2)
  spustit - 0.11% (2)
  pomal?, - 0.11% (2)
  firewallem, - 0.11% (2)
  antivirem, - 0.11% (2)
  antispywarov?m - 0.11% (2)
  programem. - 0.11% (2)
  z?lohujte - 0.11% (2)
  v?bec - 0.11% (2)
  dovolen?, - 0.11% (2)
  vylep?en? - 0.11% (2)
  nenab?hne - 0.11% (2)
  zdroji - 0.11% (2)
  nefunguj? - 0.11% (2)
  pomoci - 0.11% (2)
  zjistit - 0.11% (2)
  pravou - 0.11% (2)
  nem?te - 0.11% (2)
  nezb?va - 0.11% (2)
  p?ipojen?m - 0.11% (2)
  m?li - 0.11% (2)
  periferie - 0.11% (2)
  nastaven?m - 0.11% (2)
  syst?mu, - 0.11% (2)
  n?kter? - 0.11% (2)
  hardwaru. - 0.11% (2)
  chybov? - 0.11% (2)
  rozb?hne - 0.11% (2)
  prodej - 0.11% (2)
  nefunguje - 0.11% (2)
  po??ta?ov?ch - 0.11% (2)
  to? - 0.11% (2)
  nej?ast?j?? - 0.11% (2)
  po?kr?ban? - 0.11% (2)
  moct - 0.11% (2)
  n?s! - 0.11% (2)
  v?konn?j?? - 0.11% (2)
  m?sto - 0.11% (2)
  st?vaj?c?. - 0.11% (2)
  pot?ebovali? - 0.11% (2)
  investovat - 0.11% (2)
  nechcete - 0.11% (2)
  pou??vat - 0.11% (2)
  orienta?n? - 0.11% (2)
  je?t? - 0.11% (2)
  ...) - 0.11% (2)
  ??douc? - 0.11% (2)
  chr?nit - 0.11% (2)
  stavba, - 0.11% (2)
  povrch - 0.11% (2)
  tomu - 0.11% (2)
  programu - 0.11% (2)
  po??ta?e, - 0.11% (2)
  nainstalujeme - 0.11% (2)
  v?echny - 0.11% (2)
  doma. - 0.11% (2)
  samoz?ejm? - 0.11% (2)
  stod? - 0.11% (2)
  poskytujeme - 0.11% (2)
  stran? - 0.11% (2)
  sestavy - 0.11% (2)
  syst?mu. - 0.11% (2)
  volat - 0.11% (2)
  napaden? - 0.11% (2)
  zcela - 0.11% (2)
  hern? - 0.11% (2)
  (m?te - 0.11% (2)
  r?di - 0.11% (2)
  po?adavk? - 0.11% (2)
  vybran?ch - 0.11% (2)
  mo?n? - 0.11% (2)
  ?e?en?. - 0.11% (2)
  cen?ky - 0.11% (2)
  vir?m - 0.11% (2)
  k internetu - 0.42% (8)
  m??e b?t - 0.42% (8)
  probl?m s - 0.32% (6)
  pokud je - 0.32% (6)
  p?ipojen? k - 0.32% (6)
  opera?n?ho syst?mu - 0.26% (5)
  jak by - 0.21% (4)
  pc pro - 0.21% (4)
  ? m?te - 0.21% (4)
  data z - 0.16% (3)
  pokus?me se - 0.16% (3)
  jste si - 0.16% (3)
  na disk - 0.16% (3)
  o n?jak? - 0.16% (3)
  a svoje - 0.16% (3)
  k internetu, - 0.16% (3)
  po??ta? a - 0.16% (3)
  na objedn?vku - 0.16% (3)
  k s?ti - 0.16% (3)
  si po??ta? - 0.16% (3)
  bezdr?tovou technologi? - 0.16% (3)
  a servis - 0.16% (3)
  co jste - 0.16% (3)
  s?ti ?i - 0.16% (3)
  zp?sobeno elektrick?m - 0.11% (2)
  n?vrh a - 0.11% (2)
  nov?ho po??ta?e, - 0.11% (2)
  s?dle firmy - 0.11% (2)
  investovat do - 0.11% (2)
  1.hodinu + - 0.11% (2)
  st?vaj?c? pc - 0.11% (2)
  vylep?en? va?? - 0.11% (2)
  za ka?dou - 0.11% (2)
  nejlep?? mo?n? - 0.11% (2)
  v?s doma. - 0.11% (2)
  zapo?atou p?lhodinu - 0.11% (2)
  odvirov?n? pc,oprava - 0.11% (2)
  pro va?i - 0.11% (2)
  pokud si - 0.11% (2)
  u z?kazn?ka - 0.11% (2)
  po??ta?ov?ch sestav - 0.11% (2)
  stavba, prodej - 0.11% (2)
  k? pro - 0.11% (2)
  pro n?ro?n? - 0.11% (2)
  p??mo u - 0.11% (2)
  v s?dle - 0.11% (2)
  pc,oprava opera?n?ho - 0.11% (2)
  elektrick?m ?okem, - 0.11% (2)
  lze opravit. - 0.11% (2)
  t?esouc? se - 0.11% (2)
  panel - - 0.11% (2)
  koupili jste - 0.11% (2)
  pak je - 0.11% (2)
  z po?kozen?ch - 0.11% (2)
  z?chranu dat - 0.11% (2)
  o z?chranu - 0.11% (2)
  antivirem, p??padn? - 0.11% (2)
  ?okem, v?t?inou - 0.11% (2)
  v?t?inou lze - 0.11% (2)
  skute?n? zle. - 0.11% (2)
  fotky z - 0.11% (2)
  nen? probl?m - 0.11% (2)
  vylad?n?,zrychlen? chodu - 0.11% (2)
  optimalizace a - 0.11% (2)
  cen?ky vybran?ch - 0.11% (2)
  je ??douc? - 0.11% (2)
  m?te probl?m - 0.11% (2)
  je v?e - 0.11% (2)
  vhodn?m firewallem, - 0.11% (2)
  p?ipojen?m k - 0.11% (2)
  chodu pc - 0.11% (2)
  a vylad?n?,zrychlen? - 0.11% (2)
  napaden? z - 0.11% (2)
  vir?m a - 0.11% (2)
  pc proti - 0.11% (2)
  pc sestavy - 0.11% (2)
  va?? st?vaj?c? - 0.11% (2)
  a vylep?en? - 0.11% (2)
  sestav na - 0.11% (2)
  prodej po??ta?ov?ch - 0.11% (2)
  n?vrh, stavba, - 0.11% (2)
  by m?li - 0.11% (2)
  va?ich d?le?it?ch - 0.11% (2)
  nefunguj? jak - 0.11% (2)
  n?kter? periferie - 0.11% (2)
  ale nefunguje - 0.11% (2)
  syst?m nab?hne - 0.11% (2)
  syst?m nenab?hne - 0.11% (2)
  lze zapnout,ale - 0.11% (2)
  nelze v?bec - 0.11% (2)
  do nov?ho - 0.11% (2)
  probl?m vy?e??me. - 0.11% (2)
  se p?ipojit - 0.11% (2)
  tisk?rnu, scaner, - 0.11% (2)
  a obnova - 0.11% (2)
  mal? dom?c? - 0.11% (2)
  citliv? data - 0.11% (2)
  nezb?va ne? - 0.11% (2)
  jedn? o - 0.11% (2)
  se jedn? - 0.11% (2)
  s po??ta?em - 0.11% (2)
  firewallem, antivirem, - 0.11% (2)
  data vhodn?m - 0.11% (2)
  svoje citliv? - 0.11% (2)
  chra?te si - 0.11% (2)
  soubor? a - 0.11% (2)
  za v?s - 0.11% (2)
  zde je - 0.11% (2)
  po zapnut? - 0.11% (2)
  rozb?hne se - 0.11% (2)
  doma v?ce - 0.11% (2)
  je skute?n? - 0.11% (2)
  vybran?ch slu?eb - 0.11% (2)
  orienta?n? cen?ky - 0.11% (2)
  kontaktujte n?s! - 0.11% (2)
  jste pot?ebovali? - 0.11% (2)
  jste co - 0.11% (2)
  se obraz, - 0.11% (2)
  opravy lcd - 0.11% (2)
  pom??eme v?m) - 0.11% (2)
  ?i periferi? - 0.11% (2)
  nov?ho hardware - 0.11% (2)
  avg anti-virus - 0.11% (2)
  p?ipojen? k internetu - 0.26% (5)
  k s?ti ?i - 0.16% (3)
  m??e b?t napaden - 0.16% (3)
  k internetu bezdr?tovou - 0.16% (3)
  s?ti ?i internetu - 0.16% (3)
  po??ta? a svoje - 0.16% (3)
  bezdr?tovou technologi? wifi - 0.16% (3)
  m?te probl?m s - 0.11% (2)
  a servis mal? - 0.11% (2)
  do nov?ho po??ta?e, - 0.11% (2)
  proti vir?m a - 0.11% (2)
  napaden? z internetu - 0.11% (2)
  pokud je v? - 0.11% (2)
  optimalizace a vylad?n?,zrychlen? - 0.11% (2)
  a obnova va?ich - 0.11% (2)
  instalace nov?ho hardware - 0.11% (2)
  doma v?ce po??ta?? - 0.11% (2)
  n?kter? periferie nefunguj? - 0.11% (2)
  t?esouc? se obraz, - 0.11% (2)
  zp?sobeno elektrick?m ?okem, - 0.11% (2)
  v?t?inou lze opravit. - 0.11% (2)
  nena?li jste co - 0.11% (2)
  jste pot?ebovali? kontaktujte - 0.11% (2)
  v s?dle firmy - 0.11% (2)
  k? za ka?dou - 0.11% (2)
  pc,oprava opera?n?ho syst?mu - 0.11% (2)
  za 1.hodinu + - 0.11% (2)
  jak by m?li - 0.11% (2)
  chra?te si po??ta? - 0.11% (2)
  data vhodn?m firewallem, - 0.11% (2)
  vir?m a napaden? - 0.11% (2)
  po??ta? nelze v?bec - 0.11% (2)
  zapnout,ale syst?m nenab?hne - 0.11% (2)
  syst?m nab?hne ale - 0.11% (2)
  nefunguj? jak by - 0.11% (2)
  s p?ipojen?m k - 0.11% (2)
  n?vrh, stavba, prodej - 0.11% (2)
  po??ta?ov?ch sestav na - 0.11% (2)
  vylep?en? va?? st?vaj?c? - 0.11% (2)
  zabezpe?en? pc proti - 0.11% (2)
  a vylad?n?,zrychlen? chodu - 0.11% (2)
  a svoje citliv? - 0.11% (2)
  z?chrana a obnova - 0.11% (2)
  va?ich d?le?it?ch dat - 0.11% (2)
  instalace a servis - 0.11% (2)
  mal? dom?c? s?t? - 0.11% (2)
  nov?ho hardware ?i - 0.11% (2)
  opravy lcd panel? - 0.11% (2)
  jste co jste - 0.11% (2)
  pot?ebovali? kontaktujte n?s! - 0.11% (2)
  orienta?n? cen?ky vybran?ch - 0.11% (2)
  investovat do nov?ho - 0.11% (2)
  ka?dou zapo?atou p?lhodinu - 0.11% (2)

  Here you can find chart of all your popular one, two and three word phrases. Google and others search engines means your page is about words you use frequently.

  Copyright © 2015-2016 hupso.pl. All rights reserved. FB | +G | Twitter

  Hupso.pl jest serwisem internetowym, w którym jednym kliknieciem możesz szybko i łatwo sprawdź stronę www pod kątem SEO. Oferujemy darmowe pozycjonowanie stron internetowych oraz wycena domen i stron internetowych. Prowadzimy ranking polskich stron internetowych oraz ranking stron alexa.