3.65 score from hupso.pl for:
sebeublizovani.czHTML Content


Titlesebepo?kozov?n?

Length: 15, Words: 3
Description v?e, co chcete v?d?t

Length: 20, Words: 7
Keywords sebeposkozovani,sebeublizovani,selfinjury,self-injury,self injury,selfharm,self harm,psychika,pomoc,sebemrzaceni,sebevrazda,sebenenavist
Robots index, follow
Charset UTF-8
Og Meta - Title pusty
Og Meta - Description pusty
Og Meta - Site name pusty
Tytuł powinien zawierać pomiędzy 10 a 70 znaków (ze spacjami), a mniej niż 12 słów w długości.
Meta opis powinien zawierać pomiędzy 50 a 160 znaków (łącznie ze spacjami), a mniej niż 24 słów w długości.
Kodowanie znaków powinny być określone , UTF-8 jest chyba najlepszy zestaw znaków, aby przejść z powodu UTF-8 jest bardziej międzynarodowy kodowaniem.
Otwarte obiekty wykresu powinny być obecne w stronie internetowej (więcej informacji na temat protokołu OpenGraph: http://ogp.me/)

SEO Content

Words/Characters 2476
Text/HTML 36.54 %
Headings H1 1
H2 15
H3 15
H4 0
H5 0
H6 0
H1
sebepo?kozov?n?, sebeubli?ov?n?, sebezra?ov?n?, sebeni?en?, sebedestrukce, sebet?r?n?, automutilace, self-harm, self-injury, selbstverletzung
H2
?ivot je n?kdy boj
ka?d? moje jizva
nej?ast?j?? formy sebepo?kozov?n? v klinick? praxi
sebepo?kozov?n?  st?le vzr?staj?c? fenom?n
bolest je moje obrana
tich? vol?n? o pomoc
z?,s? - z?m?rn? sebepo?kozov?n?
sebeubli?ov?n?, pohled z druh? strany
seri?l psycholo?ky b?ry
sebepo?kozov?n?: probl?m puberty, kter? vede k z?vislosti
nez?jem rodi?? m? dohnal k sebepo?kozov?n?
kdy? te?e krev, nebol? du?e?
styl emo a sebepo?kozov?n? spolu pr? nesouvis?
pink proti anorekti?k?m a sebepo?kozov?n?
sebepo?kozov?n? nep?ehl??ej
H3
zdrav?m, m? jm?no nen? d?le?it? jen se chci pod?lit s v?mi o m?j ?ivot kter? bych nep??la ani tou nejv?t??mu nep??teli tak snad se v?m bude l?bit. jsem d?vka je mi te? 21 let. moje psychick? probl?my za?ali u? v 12 letech. m?j nevlastn? otec m? fyzicky i psychicky t?ral a doma to nebylo r??ov? i moje matka se m? nezastala m?m je?t? n?kolik sourozenc? o kter? jsem se musela starat kdy? moje matka byla neschopn?...
ahoj, cht?la bych v?m napsat m?j p??b?h..:) za?ala to ve 12ti kdy? jsem se za?ala bavit s jedn?m star??m klukem od n?s.. celkem se mi l?bil byl hodn?..m? bylo skoro 13 a n?jak jsme spolu jako?e za?ali "chodit" jenom?e po n?jak? dob? za?al b?t zlej a nep??jemnej..h?dal se a jednodu?e st?lo to za prd. jednou jsme byli spolu sami..a ..u? si to ani moc nepamatuju- mo?n? nechci.. a ani ted to nechci n?jak do podrobna popisovat..ur?it?m zp?sobem m? donutil aby jsme se spolu vyspali.. to bych mo?n? je?t? n?jak ve sv?ch 13ti letech rozd?chala ale pak jsem zjistila, ?e jsem t?hotn?..
tento p??sp?vek neaspiruje na v??et v?ech forem sebepo?kozov?n?, budu se sna?it pouze pouk?zat na p??pady, kter? se vyskytuj? s nejvy??? frekvenc? v ambulantn? praxi a pokus?m se i upozornit na rizika jednotliv?ch forem a orienta?n? n?vrh intervence. sv?j text koncipuji od forem, kter? pokl?d?m za nejz?va?n?j??, nicm?n? ?init v t?to oblasti ur?itou hierarchii je v?dy velmi zav?d?j?c? z hlediska progn?zy na zlep?en? stavu a terapeutick? nad?je, kter? je v?dy ryze individu?ln? z?le?itost?. nev?nuji se zde takt? form?m, kter? spojuj? pro??vanou bolest se sexu?ln?m vzru?en?m (masochismus) nebo komplement?rn? p?sobenou bolest se sexu?ln?m vzru?en? (sadismus). v r?mci zva?ov?n? p???in sebepo?kozov?n? by v?ak nem?ly uniknout diferenci?ln? rozvaze a v p??pad? podez?en? by m?lo b?t indikov?no odborn? sexuologick? vy?et?en?.
alespo? mal? ?leva, chvilka zapomn?n? nebo nuda. p?r d?vod?, kter? vedou k tomu, aby d?t? vzalo do ruky kru??tko a propichovalo si nohu, ?iletku a po?ezalo si p?edlokt? anebo ?pendl?k a p?chalo se po cel?m t?le.
m?li jste n?kdy chu? potrestat se za to, co jste nedok?zali, pokazili, nebo nezvl?dli? n?kte?? z n?s zah?n?j? frustruj?c? vnit?n? hlasy ?iletkou, ?pendl?kem, st?epem nebo b?itvou… a jizvami na k??i upozor?uj? na sv? jizvy na srdci…
?ez?n?, p?len?, trh?n? vlas? nebo ryt? do k??e p?edstavuje pro n?kter? dosp?vaj?c? cestu, jak p?ekonat stresov? situace, nebo jak se potrestat za domn?l? ?i re?ln? selh?n?. je ov?em tak? mo?n? vyp?stovat si z?vislost na p??valu endorfin?, kter? po zran?n? n?sleduje.
v odkazu naleznete metodick? materi?l, kter? vznil v r?mci projektu mz - ozs/16/313/2011 "z?m?rn? sebepo?kozov?n? d?tsk?ch ob?t? interperson?ln?ho n?sil?".
jsem moc r?d, ?e tyhle str?nky existuj?. i j? jsem m?l p?ed del?? dobou velikou pot?ebu z?skat informace a tady jsem jich z?skal opravdu hodn?. fakta jsou jedna v?c, ale o?i mi otev?ely sp??e re?ln? p??b?hy popisuj?c? motivaci, prost?ed?, podm?nky, rozpolo?en? a d?vody mnoha mlad?ch lid?, kte?? k sebeubli?ov?n? s?hli, jako ke zp?sobu vyrovn?n? se s t?k?mi ?ivotn?mi situacemi. teprve pak jsem m?l mo?nost pochopit a mnohdy i uvid?t svou vlastn? m?ru odpov?dnosti, jak jsem j? s?m mohl p?isp?t a p?isp?l k tomu, ?e se i m?j syn tenkr?t vydal touto cestou (o tom t?eba p???t?). a kdy? ?lov?k otev?e o?i a proz?e, tak se skoro nesta?? divit, kolik sebeubli?ov?n? kolem sebe m??e v t?hle dob? vid?t...
seri?l psycholo?ky b?ry o sebepo?kozov?n? z webu rozhlas.cz.
na?li jste u sv?ho d?t?te ?ezn? r?ny nebo pop?leniny? mohlo by se jednat o samopo?kozov?n?! na linku bezpe?? ro?n? zavol? a? 250 lid? s t?mto probl?mem. pozvali jsme do studia odborn?ky z linky bezpe?? lucii bukovskou a petera porubsk?ho, aby n?m vysv?tlili, kde vznik? samotn? probl?m.
"dlouho jsem uva?ovala, jestli sv?j p??b?h n?komu sv??it. nikomu jsem nikdy ne?ekla cel? p??b?h, ale mo?n? u? je na ?ase… " za??n? sv? vypr?v?n? ?ten??ka andy. bylo mi teprve ?erstv?ch ?trn?ct, kdy? jsem to ud?lala poprv?. nikdy jsem se necht?la zab?t, ne to ne. vlastn? jsem si ale ani nikdy necht?la ubl??it...
se sebepo?kozov?n?m jsem za?ala, kdy? mi bylo 13 let. ?ezala jsem se r?zn?mi ostr?mi p?edm?ty do z?p?st?, proto?e mi to p?in?elo ?levu od tr?pen?. kdy? jsem c?tila t?lesnou bolest, p?ehlu?ila jsem bolest psychickou. jako by krev tekouc? z m?ho z?p?st? odplavovala nap?t? a p?etlak. pak jsem se ale p?i pohledu na svoje ruce stra?n? styd?la, a tak jsem jizvy schov?vala pod nejr?zn?j?? n?ramky...
o p??znivc?ch subkultury emo se ??k?, ?e se ?e?ou, sebepo?kozuj?, n?kdy zkou?ej? i schv?ln? vykrv?cet. podle nov?ho v?zkumu je ale tato subkultura jin?, ne? za jakou se v?eobecn? pokl?d? a ne? jak ji prezentuj? m?dia. mlad? se toti? pr? po?kozuj?, i kdy? nejsou emo.
pink r?da ?okuje a neub?r? j? v t?hle snaze ani fakt, ?e je pr?v? v o?ek?v?n? sv?ho prvn?ho potomka. tentokr?t si dloubla do "dokonalosti", po kter? ??l? sou?asn? teenagerky.
probl?my pat?? k ?ivotu. nenajde? nikoho, kdo by se ve sv?m ?ivot? n???m netr?pil. n?kdo m? nesn?z? m?n? jin? v?ce a ?e?en? nen? v?dy jednoduch?. mo?n? pr?v? ty m? ve sv?m okol? k?mo?ku nebo kamar?da, o kter?ch nemus?? v?d?t ?pln? v?echno. m??e je n?co opravdu hodn? tr?pit a nenach?zej? odvahu na jinou pomoc, ne? si ubli?ovat. sebepo?kozov?n? a vlastn? bolest tak p?ekr?v? ?pln? jin? tr?pen?.
H4
H5
H6
strong
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
b
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
i
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
em
Bolds strong 55
b 55
i 55
em 0
Zawartość strony internetowej powinno zawierać więcej niż 250 słów, z stopa tekst / kod jest wyższy niż 20%.
Pozycji używać znaczników (h1, h2, h3, ...), aby określić temat sekcji lub ustępów na stronie, ale zwykle, użyj mniej niż 6 dla każdego tagu pozycje zachować swoją stronę zwięzły.
Styl używać silnych i kursywy znaczniki podkreślić swoje słowa kluczowe swojej stronie, ale nie nadużywać (mniej niż 16 silnych tagi i 16 znaczników kursywy)

Statystyki strony

twitter:title pusty
twitter:description pusty
google+ itemprop=name pusty
Pliki zewnętrzne 6
Pliki CSS 1
Pliki javascript 5
Plik należy zmniejszyć całkowite odwołanie plików (CSS + JavaScript) do 7-8 maksymalnie.

Linki wewnętrzne i zewnętrzne

Linki 161
Linki wewnętrzne 159
Linki zewnętrzne 2
Linki bez atrybutu Title 161
Linki z atrybutem NOFOLLOW 0
Linki - Użyj atrybutu tytuł dla każdego łącza. Nofollow link jest link, który nie pozwala wyszukiwarkom boty zrealizują są odnośniki no follow. Należy zwracać uwagę na ich użytkowania

Linki wewnętrzne

- index.php
?vod modules.php?name=content&pa=showpage&pid=2
co je to... modules.php?name=content&pa=showpage&pid=3
pro?...? modules.php?name=content&pa=showpage&pid=4
pro? cht?t...? modules.php?name=content&pa=showpage&pid=5
vzpom?n?me modules.php?name=content&pa=showpage&pid=6
dvan?ctero modules.php?name=content&pa=showpage&pid=7
pomoc modules.php?name=content&pa=showpage&pid=8
rodi??m a zn?m?m modules.php?name=content&pa=showpage&pid=10
kontakty na adminy modules.php?name=content&pa=showpage&pid=9
dom? index.php
?l?nky modules.php?name=news
va?e p??b?hy modules.php?name=news&file=categories&op=newindex&catid=2
va?e tvorba modules.php?name=work
f?ra modules.php?name=forums
recenze modules.php?name=reviews
encyklopedie modules.php?name=encyclopedia
?ast? dotazy modules.php?name=faq
ankety modules.php?name=surveys
archiv ?l?nk? modules.php?name=stories_archive
odkazy modules.php?name=web_links
poslat ?l?nek modules.php?name=submit_news
soukrom? zpr?vy modules.php?name=private_messages
v? ??et modules.php?name=your_account
vyhledat modules.php?name=search
doporu?te n?s modules.php?name=recommend_us
zde modules.php?name=your_account&op=new_user
vytvo?it zde modules.php?name=your_account&op=new_user
?ivot je n?kdy boj modules.php?name=news&file=article&sid=647
liveforlive mailto:
p??b?hy modules.php?name=news&file=categories&op=newindex&catid=2
- modules.php?name=news&new_topic=4
- modules.php?name=news&file=print&sid=647
va?e tvorba modules.php?name=news&new_topic=4
p?idat prvn? koment?? modules.php?name=news&file=comments&op=reply&sid=647
zobrazit cel? ?l?nek modules.php?name=news&file=article&sid=647
ka?d? moje jizva modules.php?name=news&file=article&sid=646
mailto:
p??b?hy modules.php?name=news&file=categories&op=newindex&catid=2
- modules.php?name=news&new_topic=4
- modules.php?name=news&file=print&sid=646
va?e tvorba modules.php?name=news&new_topic=4
p?idat prvn? koment?? modules.php?name=news&file=comments&op=reply&sid=646
zobrazit cel? ?l?nek modules.php?name=news&file=article&sid=646
nej?ast?j?? formy sebepo?kozov?n? v klinick? praxi modules.php?name=news&file=article&sid=645
blizi mailto:blizi@seznam.cz
- modules.php?name=news&new_topic=2
- modules.php?name=news&file=print&sid=645
sebepo?kozov?n? modules.php?name=news&new_topic=2
koment??e (2) modules.php?name=news&file=article&sid=645#comments
zobrazit cel? ?l?nek modules.php?name=news&file=article&sid=645
sebepo?kozov?n?  st?le vzr?staj?c? fenom?n modules.php?name=news&file=article&sid=636
blizi mailto:blizi@seznam.cz
- modules.php?name=news&new_topic=2
- modules.php?name=news&file=print&sid=636
sebepo?kozov?n? modules.php?name=news&new_topic=2
zobrazit cel? ?l?nek modules.php?name=news&file=article&sid=636
bolest je moje obrana modules.php?name=news&file=article&sid=622
blizi mailto:blizi@seznam.cz
- modules.php?name=news&new_topic=2
- modules.php?name=news&file=print&sid=622
sebepo?kozov?n? modules.php?name=news&new_topic=2
zobrazit cel? ?l?nek modules.php?name=news&file=article&sid=622
tich? vol?n? o pomoc modules.php?name=news&file=article&sid=620
blizi mailto:blizi@seznam.cz
- modules.php?name=news&new_topic=2
- modules.php?name=news&file=print&sid=620
sebepo?kozov?n? modules.php?name=news&new_topic=2
zobrazit cel? ?l?nek modules.php?name=news&file=article&sid=620
z?,s? - z?m?rn? sebepo?kozov?n? modules.php?name=news&file=article&sid=555
blizi mailto:blizi@seznam.cz
- modules.php?name=news&new_topic=2
- modules.php?name=news&file=print&sid=555
sebepo?kozov?n? modules.php?name=news&new_topic=2
zobrazit cel? ?l?nek modules.php?name=news&file=article&sid=555
sebeubli?ov?n?, pohled z druh? strany modules.php?name=news&file=article&sid=526
scott mailto:
- modules.php?name=news&new_topic=4
- modules.php?name=news&file=print&sid=526
va?e tvorba modules.php?name=news&new_topic=4
zobrazit cel? ?l?nek modules.php?name=news&file=article&sid=526
seri?l psycholo?ky b?ry modules.php?name=news&file=article&sid=520
blizi mailto:blizi@seznam.cz
- modules.php?name=news&new_topic=2
- modules.php?name=news&file=print&sid=520
sebepo?kozov?n? modules.php?name=news&new_topic=2
zobrazit cel? ?l?nek modules.php?name=news&file=article&sid=520
sebepo?kozov?n?: probl?m puberty, kter? vede k z?vislosti modules.php?name=news&file=article&sid=519
blizi mailto:blizi@seznam.cz
- modules.php?name=news&new_topic=2
- modules.php?name=news&file=print&sid=519
sebepo?kozov?n? modules.php?name=news&new_topic=2
zobrazit cel? ?l?nek modules.php?name=news&file=article&sid=519
nez?jem rodi?? m? dohnal k sebepo?kozov?n? modules.php?name=news&file=article&sid=503
blizi mailto:blizi@seznam.cz
- modules.php?name=news&new_topic=2
- modules.php?name=news&file=print&sid=503
sebepo?kozov?n? modules.php?name=news&new_topic=2
zobrazit cel? ?l?nek modules.php?name=news&file=article&sid=503
kdy? te?e krev, nebol? du?e? modules.php?name=news&file=article&sid=494
blizi mailto:blizi@seznam.cz
- modules.php?name=news&new_topic=2
- modules.php?name=news&file=print&sid=494
sebepo?kozov?n? modules.php?name=news&new_topic=2
zobrazit cel? ?l?nek modules.php?name=news&file=article&sid=494
styl emo a sebepo?kozov?n? spolu pr? nesouvis? modules.php?name=news&file=article&sid=472
blizi mailto:blizi@seznam.cz
- modules.php?name=news&new_topic=2
- modules.php?name=news&file=print&sid=472
sebepo?kozov?n? modules.php?name=news&new_topic=2
zobrazit cel? ?l?nek modules.php?name=news&file=article&sid=472
pink proti anorekti?k?m a sebepo?kozov?n? modules.php?name=news&file=article&sid=471
blizi mailto:blizi@seznam.cz
- modules.php?name=news&new_topic=2
- modules.php?name=news&file=print&sid=471
sebepo?kozov?n? modules.php?name=news&new_topic=2
zobrazit cel? ?l?nek modules.php?name=news&file=article&sid=471
sebepo?kozov?n? nep?ehl??ej modules.php?name=news&file=article&sid=470
blizi mailto:blizi@seznam.cz
- modules.php?name=news&new_topic=2
- modules.php?name=news&file=print&sid=470
sebepo?kozov?n? modules.php?name=news&new_topic=2
zobrazit cel? ?l?nek modules.php?name=news&file=article&sid=470
2 index.php?pagenum=2
3 index.php?pagenum=3
- index.php?pagenum=2
v?sledky modules.php?name=surveys&op=results&pollid=35
dal?? ankety modules.php?name=surveys
pod postel? modules.php?name=news&file=article&sid=632
?ikana mi ni?? ?ivot modules.php?name=news&file=article&sid=631
m?j smutn? p??b?h.. modules.php?name=news&file=article&sid=630
p??b?h modules.php?name=news&file=article&sid=628
konec ! modules.php?name=news&file=article&sid=627
?lov?k je jedine?n? osobnost, nezab?jejte ji. modules.php?name=news&file=article&sid=626
je to tu zas modules.php?name=news&file=article&sid=625
m?j zni?en? ?ivot modules.php?name=news&file=article&sid=624
nev?m co d?l modules.php?name=news&file=article&sid=623
bolest je moje obrana modules.php?name=news&file=article&sid=622
pocit modules.php?name=news&file=article&sid=621
tich? vol?n? o pomoc modules.php?name=news&file=article&sid=620
promi? modules.php?name=news&file=article&sid=619
m?j p??b?h modules.php?name=news&file=article&sid=618
nen? lehk? p?estat... modules.php?name=news&file=article&sid=617
tr?pen? modules.php?name=news&file=article&sid=616
cesta na dno je kr?tk? modules.php?name=news&file=article&sid=615
nevzd?vej to ! modules.php?name=news&file=article&sid=614
nev?m co d?l.. modules.php?name=news&file=article&sid=613
m?m probl?m se vztahy, pros?m o radu, pomoc modules.php?name=news&file=article&sid=612
bolest, l?ska a jin? p??buzn? modules.php?name=news&file=article&sid=611
nad?je um?r? posledn? modules.php?name=news&file=article&sid=610
u? d?l nem??u... modules.php?name=news&file=article&sid=609
pro?, pro? tak bol??? copak u? nem? dost ?ivote?!! modules.php?name=news&file=article&sid=608
m?j pr?beh a zmena v ?ivote modules.php?name=news&file=article&sid=607
jednou za ?as... modules.php?name=news&file=article&sid=605
nejde to! modules.php?name=news&file=article&sid=604
u? to nezvl?d?m... modules.php?name=news&file=article&sid=603
?kola, h?dky..to je to,co u? prost? nezvl?d?m. modules.php?name=news&file=article&sid=602
nechci to ukon?it.. modules.php?name=news&file=article&sid=601
star?? ?l?nky modules.php?name=stories_archive

Linki zewnętrzne

- http://www.kaleidoskop-os.cz/
united-nuke http://united-nuke.openland.cz/

Zdjęcia

Zdjęcia 34
Zdjęcia bez atrybutu ALT 3
Zdjęcia bez atrybutu TITLE 19
Korzystanie Obraz ALT i TITLE atrybutu dla każdego obrazu.

Zdjęcia bez atrybutu TITLE

themes/black/images/logo.png
pics/kaleidoskop.jpg
/pics/candles.jpg
images/topics/pencil.jpg
images/topics/pencil.jpg
images/topics/razzor.jpg
images/topics/razzor.jpg
images/topics/razzor.jpg
images/topics/razzor.jpg
images/topics/razzor.jpg
images/topics/pencil.jpg
images/topics/razzor.jpg
images/topics/razzor.jpg
images/topics/razzor.jpg
images/topics/razzor.jpg
images/topics/razzor.jpg
images/topics/razzor.jpg
images/topics/razzor.jpg
images/right.gif

Zdjęcia bez atrybutu ALT

pics/kaleidoskop.jpg
/pics/candles.jpg
images/right.gif

Ranking:


Alexa Traffic
Daily Global Rank Trend
Daily Reach (Percent)

Majestic SEOText on page:

sebepo?kozov?n?, sebeubli?ov?n?, sebezra?ov?n?, sebeni?en?, sebedestrukce, sebet?r?n?, automutilace, self-harm, self-injury, selbstverletzung v?e, co chcete v?d?t z?kladn? informace · ?vod · co je to... · pro?...? · pro? cht?t...? · vzpom?n?me · dvan?ctero · pomoc · rodi??m a zn?m?m · kontakty na adminy reklama nab?dka · dom? · ?l?nky · va?e p??b?hy · va?e tvorba · f?ra · recenze · encyklopedie · ?ast? dotazy · ankety · archiv ?l?nk? · odkazy · poslat ?l?nek · soukrom? zpr?vy · v? ??et · vyhledat · doporu?te n?s · chat lide.cz --> kdo je online v tuto chv?li je 42 n?v?t?vn?k(?) a 0 u?ivatel(?) online. jste anonymn? u?ivatel. m??ete se zdarma zaregistrovat zde p?ihl?en? p?ezd?vka heslo je?t? nem?te sv?j ??et? m??ete si jej vytvo?it zde. jako registrovan? u?ivatel z?sk?te ?adu v?hod. budete moct upravit vzhled tohoto webu, nastavit zobrazen? koment???, pos?lat koment??e, pos?lat zpr?vy ostatn?m u?ivatel?m a ?adu dal??ch. odkazy v?tejte ahoj a v?tej na t?chto str?nk?ch, a? jsi kdokoliv. mo?n? ti je u? p?es t?icet, m? b?t schopn?, budovat kari?ru, zakl?dat rodinu. ale n?co ti br?n?. snad to, co se stalo u? hodn? d?vno a tys m?l tehdy pot?ebu se za to potrestat, po??d to bol? a je to t?eba patn?ct, dvacet let. nev??, co d?lat, nen? to hodno tv?ho v?ku, zn? ze v?ech stran. jen?e jak se br?nit? kdy? bolest je ta nejv?t?? obrana… nebo je ti 14, rodi?e ti p??li? nerozum?, spolu??ci ?ikanuj? a vy?le?uj? t? na okraj, tvoje kr?sn? tajn? l?ska se obj?m? s n?k?m jin?m a ve ?kole to taky, p?iznejme si, moc nejde. jsi hloupost sama, ??kaj? ostatn?, v??it jim? nev??, ale c?t??, ?e pot?ebuje? tyto hlasy vyt?snit a zkou??? to..t?eba ?iletkou. snad je ti 24 a jsi mlad? a ?sp?n? ?ena. na oko. uvnit? se tr?p?? a jednozna?n? v??, ?e tv? jm?no je nikdo. nen?vid?? svoje t?lo a ?ivotn?m motorem je tuto odpornou masu zni?it. vyr?v? si jizvy na srdci do sv? k??e. a m??e ti b?t t?eba 40, 50, v?ce ?i m?n?, m??e? b?t chlapec ?i d?vka, mu? ?i ?ena, zkr?tka n?kdo, kdo v?, jak sv?d? ?ezn? r?na, jak p?l? cigareta, jak bol? vytrhan? vlasy, jak ni?? dlouh? dny beze sp?nku, bez j?dla a pit?, jak? je ?ivot s utrpen?m. je i pravd?podobn?, ?e jsi p??tel n?koho, kdo touto skrytou bolest? trp? a pt? se: jak mu pomoci? jak se zachovat? tak pro v?s v?echny jsou tyto str?nky. nehledejte tu, pros?m, podporu v po?kozov?n?, ani zaru?en? rady, jak v?e ukon?it. nejd?le?it?j?? je za??t „cht?t“ p?estat a to se v?m m??eme zkusit pomoci naj?t. zbytek je na v?s, na tob?! tak tedy v?tej, ?lov??e, a? jsi kdokoliv… ?ivot je n?kdy boj liveforlive | ?tvrtek, 18.05. 2017 - 23:27:34 | p??b?hy , 37 ?ten??? zdrav?m, m? jm?no nen? d?le?it? jen se chci pod?lit s v?mi o m?j ?ivot kter? bych nep??la ani tou nejv?t??mu nep??teli tak snad se v?m bude l?bit. jsem d?vka je mi te? 21 let. moje psychick? probl?my za?ali u? v 12 letech. m?j nevlastn? otec m? fyzicky i psychicky t?ral a doma to nebylo r??ov? i moje matka se m? nezastala m?m je?t? n?kolik sourozenc? o kter? jsem se musela starat kdy? moje matka byla neschopn?... ?l?nek zat?m neohodnocen va?e tvorba p?idat prvn? koment?? zobrazit cel? ?l?nek ka?d? moje jizva | st?eda, 03.05. 2017 - 20:44:11 | p??b?hy , 76 ?ten??? ahoj, cht?la bych v?m napsat m?j p??b?h..:) za?ala to ve 12ti kdy? jsem se za?ala bavit s jedn?m star??m klukem od n?s.. celkem se mi l?bil byl hodn?..m? bylo skoro 13 a n?jak jsme spolu jako?e za?ali "chodit" jenom?e po n?jak? dob? za?al b?t zlej a nep??jemnej..h?dal se a jednodu?e st?lo to za prd. jednou jsme byli spolu sami..a ..u? si to ani moc nepamatuju- mo?n? nechci.. a ani ted to nechci n?jak do podrobna popisovat..ur?it?m zp?sobem m? donutil aby jsme se spolu vyspali.. to bych mo?n? je?t? n?jak ve sv?ch 13ti letech rozd?chala ale pak jsem zjistila, ?e jsem t?hotn?.. hodnocen? ?l?nku: 5 va?e tvorba p?idat prvn? koment?? zobrazit cel? ?l?nek nej?ast?j?? formy sebepo?kozov?n? v klinick? praxi blizi | ned?le, 01.01. 2017 - 20:29:45 , 509 ?ten??? tento p??sp?vek neaspiruje na v??et v?ech forem sebepo?kozov?n?, budu se sna?it pouze pouk?zat na p??pady, kter? se vyskytuj? s nejvy??? frekvenc? v ambulantn? praxi a pokus?m se i upozornit na rizika jednotliv?ch forem a orienta?n? n?vrh intervence. sv?j text koncipuji od forem, kter? pokl?d?m za nejz?va?n?j??, nicm?n? ?init v t?to oblasti ur?itou hierarchii je v?dy velmi zav?d?j?c? z hlediska progn?zy na zlep?en? stavu a terapeutick? nad?je, kter? je v?dy ryze individu?ln? z?le?itost?. nev?nuji se zde takt? form?m, kter? spojuj? pro??vanou bolest se sexu?ln?m vzru?en?m (masochismus) nebo komplement?rn? p?sobenou bolest se sexu?ln?m vzru?en? (sadismus). v r?mci zva?ov?n? p???in sebepo?kozov?n? by v?ak nem?ly uniknout diferenci?ln? rozvaze a v p??pad? podez?en? by m?lo b?t indikov?no odborn? sexuologick? vy?et?en?. ?l?nek zat?m neohodnocen sebepo?kozov?n? koment??e (2) zobrazit cel? ?l?nek sebepo?kozov?n?  st?le vzr?staj?c? fenom?n blizi | p?tek, 15.04. 2016 - 10:15:26 , 859 ?ten??? alespo? mal? ?leva, chvilka zapomn?n? nebo nuda. p?r d?vod?, kter? vedou k tomu, aby d?t? vzalo do ruky kru??tko a propichovalo si nohu, ?iletku a po?ezalo si p?edlokt? anebo ?pendl?k a p?chalo se po cel?m t?le. ?l?nek zat?m neohodnocen sebepo?kozov?n? zobrazit cel? ?l?nek bolest je moje obrana blizi | st?eda, 19.02. 2014 - 11:30:44 , 2248 ?ten??? m?li jste n?kdy chu? potrestat se za to, co jste nedok?zali, pokazili, nebo nezvl?dli? n?kte?? z n?s zah?n?j? frustruj?c? vnit?n? hlasy ?iletkou, ?pendl?kem, st?epem nebo b?itvou… a jizvami na k??i upozor?uj? na sv? jizvy na srdci… ?l?nek zat?m neohodnocen sebepo?kozov?n? zobrazit cel? ?l?nek tich? vol?n? o pomoc blizi | ned?le, 09.02. 2014 - 23:00:19 , 2203 ?ten??? ?ez?n?, p?len?, trh?n? vlas? nebo ryt? do k??e p?edstavuje pro n?kter? dosp?vaj?c? cestu, jak p?ekonat stresov? situace, nebo jak se potrestat za domn?l? ?i re?ln? selh?n?. je ov?em tak? mo?n? vyp?stovat si z?vislost na p??valu endorfin?, kter? po zran?n? n?sleduje. ?l?nek zat?m neohodnocen sebepo?kozov?n? zobrazit cel? ?l?nek z?,s? - z?m?rn? sebepo?kozov?n? blizi | ?tvrtek, 28.06. 2012 - 01:13:53 , 3286 ?ten??? v odkazu naleznete metodick? materi?l, kter? vznil v r?mci projektu mz - ozs/16/313/2011 "z?m?rn? sebepo?kozov?n? d?tsk?ch ob?t? interperson?ln?ho n?sil?". ?l?nek zat?m neohodnocen sebepo?kozov?n? zobrazit cel? ?l?nek sebeubli?ov?n?, pohled z druh? strany scott | ?tvrtek, 16.02. 2012 - 21:17:41 , 3528 ?ten??? jsem moc r?d, ?e tyhle str?nky existuj?. i j? jsem m?l p?ed del?? dobou velikou pot?ebu z?skat informace a tady jsem jich z?skal opravdu hodn?. fakta jsou jedna v?c, ale o?i mi otev?ely sp??e re?ln? p??b?hy popisuj?c? motivaci, prost?ed?, podm?nky, rozpolo?en? a d?vody mnoha mlad?ch lid?, kte?? k sebeubli?ov?n? s?hli, jako ke zp?sobu vyrovn?n? se s t?k?mi ?ivotn?mi situacemi. teprve pak jsem m?l mo?nost pochopit a mnohdy i uvid?t svou vlastn? m?ru odpov?dnosti, jak jsem j? s?m mohl p?isp?t a p?isp?l k tomu, ?e se i m?j syn tenkr?t vydal touto cestou (o tom t?eba p???t?). a kdy? ?lov?k otev?e o?i a proz?e, tak se skoro nesta?? divit, kolik sebeubli?ov?n? kolem sebe m??e v t?hle dob? vid?t... hodnocen? ?l?nku: 5 va?e tvorba zobrazit cel? ?l?nek seri?l psycholo?ky b?ry blizi | p?tek, 09.12. 2011 - 10:25:15 , 2740 ?ten??? seri?l psycholo?ky b?ry o sebepo?kozov?n? z webu rozhlas.cz. ?l?nek zat?m neohodnocen sebepo?kozov?n? zobrazit cel? ?l?nek sebepo?kozov?n?: probl?m puberty, kter? vede k z?vislosti blizi | p?tek, 09.12. 2011 - 10:18:22 , 3127 ?ten??? na?li jste u sv?ho d?t?te ?ezn? r?ny nebo pop?leniny? mohlo by se jednat o samopo?kozov?n?! na linku bezpe?? ro?n? zavol? a? 250 lid? s t?mto probl?mem. pozvali jsme do studia odborn?ky z linky bezpe?? lucii bukovskou a petera porubsk?ho, aby n?m vysv?tlili, kde vznik? samotn? probl?m. ?l?nek zat?m neohodnocen sebepo?kozov?n? zobrazit cel? ?l?nek nez?jem rodi?? m? dohnal k sebepo?kozov?n? blizi | st?eda, 10.08. 2011 - 19:58:20 , 4118 ?ten??? "dlouho jsem uva?ovala, jestli sv?j p??b?h n?komu sv??it. nikomu jsem nikdy ne?ekla cel? p??b?h, ale mo?n? u? je na ?ase… " za??n? sv? vypr?v?n? ?ten??ka andy. bylo mi teprve ?erstv?ch ?trn?ct, kdy? jsem to ud?lala poprv?. nikdy jsem se necht?la zab?t, ne to ne. vlastn? jsem si ale ani nikdy necht?la ubl??it... hodnocen? ?l?nku: 5 sebepo?kozov?n? zobrazit cel? ?l?nek kdy? te?e krev, nebol? du?e? blizi | p?tek, 27.05. 2011 - 17:08:26 , 4707 ?ten??? se sebepo?kozov?n?m jsem za?ala, kdy? mi bylo 13 let. ?ezala jsem se r?zn?mi ostr?mi p?edm?ty do z?p?st?, proto?e mi to p?in?elo ?levu od tr?pen?. kdy? jsem c?tila t?lesnou bolest, p?ehlu?ila jsem bolest psychickou. jako by krev tekouc? z m?ho z?p?st? odplavovala nap?t? a p?etlak. pak jsem se ale p?i pohledu na svoje ruce stra?n? styd?la, a tak jsem jizvy schov?vala pod nejr?zn?j?? n?ramky... hodnocen? ?l?nku: 3.5 sebepo?kozov?n? zobrazit cel? ?l?nek styl emo a sebepo?kozov?n? spolu pr? nesouvis? blizi | ?ter?, 08.03. 2011 - 01:21:42 , 2836 ?ten??? o p??znivc?ch subkultury emo se ??k?, ?e se ?e?ou, sebepo?kozuj?, n?kdy zkou?ej? i schv?ln? vykrv?cet. podle nov?ho v?zkumu je ale tato subkultura jin?, ne? za jakou se v?eobecn? pokl?d? a ne? jak ji prezentuj? m?dia. mlad? se toti? pr? po?kozuj?, i kdy? nejsou emo. hodnocen? ?l?nku: 5 sebepo?kozov?n? zobrazit cel? ?l?nek pink proti anorekti?k?m a sebepo?kozov?n? blizi | ?ter?, 08.03. 2011 - 01:13:16 , 2413 ?ten??? pink r?da ?okuje a neub?r? j? v t?hle snaze ani fakt, ?e je pr?v? v o?ek?v?n? sv?ho prvn?ho potomka. tentokr?t si dloubla do "dokonalosti", po kter? ??l? sou?asn? teenagerky. ?l?nek zat?m neohodnocen sebepo?kozov?n? zobrazit cel? ?l?nek sebepo?kozov?n? nep?ehl??ej blizi | ?ter?, 08.03. 2011 - 00:57:05 , 2456 ?ten??? probl?my pat?? k ?ivotu. nenajde? nikoho, kdo by se ve sv?m ?ivot? n???m netr?pil. n?kdo m? nesn?z? m?n? jin? v?ce a ?e?en? nen? v?dy jednoduch?. mo?n? pr?v? ty m? ve sv?m okol? k?mo?ku nebo kamar?da, o kter?ch nemus?? v?d?t ?pln? v?echno. m??e je n?co opravdu hodn? tr?pit a nenach?zej? odvahu na jinou pomoc, ne? si ubli?ovat. sebepo?kozov?n? a vlastn? bolest tak p?ekr?v? ?pln? jin? tr?pen?. ?l?nek zat?m neohodnocen sebepo?kozov?n? zobrazit cel? ?l?nek 73 ?l?nk? (5 str?nek, 15 ?l?nk? na str?nku) [ 1 | 2 | 3 ] p?ej?t na: anketa kde nejrad?ji komunikujete (a seznamujete se) s lidmi po internetu? facebook google+ twitter lide.cz icq / skype seznamovac? weby (?t?st?, jisk?en?, rande, badoo) second life blogy t?matick? diskuzn? fora on-line hry chat rooms jin? v?sledky dal?? ankety ??astn?k?: 128 koment???: 15 ?l?nek dne zat?m nen? nej?ten?j?? ?l?nek. star?? ?l?nky ?ter?, 09.06. · pod postel? (19) · ?ikana mi ni?? ?ivot (15) · m?j smutn? p??b?h.. (21) p?tek, 22.08. · p??b?h (21) · konec ! (18) p?tek, 18.04. · ?lov?k je jedine?n? osobnost, nezab?jejte ji. (14) · je to tu zas (11) ned?le, 23.03. · m?j zni?en? ?ivot (13) st?eda, 19.03. · nev?m co d?l (18) st?eda, 19.02. · bolest je moje obrana (20) · pocit (18) ned?le, 09.02. · tich? vol?n? o pomoc (16) p?tek, 24.01. · promi? (20) · m?j p??b?h (14) ?ter?, 26.11. · nen? lehk? p?estat... (14) ?tvrtek, 14.11. · tr?pen? (25) p?tek, 01.11. · cesta na dno je kr?tk? (14) p?tek, 18.10. · nevzd?vej to ! (13) pond?l?, 14.10. · nev?m co d?l.. (11) · m?m probl?m se vztahy, pros?m o radu, pomoc (25) pond?l?, 09.09. · bolest, l?ska a jin? p??buzn? (30) p?tek, 06.09. · nad?je um?r? posledn? (35) ?tvrtek, 29.08. · u? d?l nem??u... (28) ?ter?, 27.08. · pro?, pro? tak bol??? copak u? nem? dost ?ivote?!! (26) ned?le, 07.07. · m?j pr?beh a zmena v ?ivote (15) p?tek, 05.07. · jednou za ?as... (32) · nejde to! (41) sobota, 15.06. · u? to nezvl?d?m... (27) pond?l?, 13.05. · ?kola, h?dky..to je to,co u? prost? nezvl?d?m. (25) ned?le, 12.05. · nechci to ukon?it.. (30) star?? ?l?nky © 2005 united-nuke powered site. powered by copyright © united-nuke. all rights reserved. ?as pot?ebn? ke zpracov?n? str?nky: 0.07 sekund


Here you find all texts from your page as Google (googlebot) and others search engines seen it.

Words density analysis:

Numbers of all words: 1915

One word

Two words phrases

Three words phrases

sebe - 1.93% (37)
?l?nek - 1.46% (28)
sebepo?kozov?n? - 1.41% (27)
dno - 1.25% (24)
pro - 1.25% (24)
jak - 1.15% (22)
jsem - 1.1% (21)
d?l - 0.94% (18)
cel? - 0.89% (17)
hodno - 0.84% (16)
zobrazit - 0.78% (15)
?ten??? - 0.78% (15)
sv? - 0.73% (14)
n?m - 0.73% (14)
kter? - 0.68% (13)
blizi - 0.63% (12)
?ivot - 0.57% (11)
zat?m - 0.57% (11)
tak - 0.57% (11)
moc - 0.57% (11)
p?tek, - 0.57% (11)
nebo - 0.57% (11)
neohodnocen - 0.52% (10)
v?e - 0.52% (10)
bolest - 0.52% (10)
ale - 0.52% (10)
p??b?h - 0.52% (10)
kdy? - 0.47% (9)
pod - 0.47% (9)
kdo - 0.47% (9)
v?m - 0.47% (9)
p?i - 0.42% (8)
pr? - 0.42% (8)
m?j - 0.42% (8)
zn? - 0.42% (8)
2011 - 0.42% (8)
m??e - 0.37% (7)
byl - 0.37% (7)
b?t - 0.37% (7)
pomoc - 0.37% (7)
?as - 0.37% (7)
probl?m - 0.31% (6)
mo?n? - 0.31% (6)
nen? - 0.31% (6)
jin? - 0.31% (6)
tou - 0.31% (6)
moje - 0.31% (6)
?ter?, - 0.31% (6)
koment?? - 0.31% (6)
za?al - 0.31% (6)
ned?le, - 0.31% (6)
m?l - 0.31% (6)
ani - 0.31% (6)
ne? - 0.26% (5)
va?e - 0.26% (5)
pro? - 0.26% (5)
bez - 0.26% (5)
?tvrtek, - 0.26% (5)
te? - 0.26% (5)
jako - 0.26% (5)
n?s - 0.26% (5)
st?eda, - 0.26% (5)
spolu - 0.26% (5)
??et - 0.26% (5)
tom - 0.26% (5)
?l?nku: - 0.26% (5)
jsi - 0.26% (5)
hodnocen? - 0.26% (5)
jsme - 0.21% (4)
ted - 0.21% (4)
nem? - 0.21% (4)
vlastn? - 0.21% (4)
pak - 0.21% (4)
chci - 0.21% (4)
m?m - 0.21% (4)
m?n? - 0.21% (4)
s?m - 0.21% (4)
sebeubli?ov?n? - 0.21% (4)
(14) - 0.21% (4)
p?ed - 0.21% (4)
n?jak - 0.21% (4)
bylo - 0.21% (4)
t?eba - 0.21% (4)
tvorba - 0.21% (4)
u?ivatel - 0.21% (4)
bol? - 0.21% (4)
jste - 0.21% (4)
p??b?hy - 0.21% (4)
hodn? - 0.21% (4)
v?ech - 0.21% (4)
aby - 0.16% (3)
nechci - 0.16% (3)
snad - 0.16% (3)
star?? - 0.16% (3)
prvn? - 0.16% (3)
(18) - 0.16% (3)
let. - 0.16% (3)
cht?la - 0.16% (3)
za?ala - 0.16% (3)
pot?ebu - 0.16% (3)
p?es - 0.16% (3)
str?nky - 0.16% (3)
nikdy - 0.16% (3)
potrestat - 0.16% (3)
o?i - 0.16% (3)
sv?j - 0.16% (3)
zde - 0.16% (3)
je?t? - 0.16% (3)
obrana - 0.16% (3)
emo - 0.16% (3)
pr?v? - 0.16% (3)
v?tej - 0.16% (3)
forem - 0.16% (3)
v?dy - 0.16% (3)
?l?nk? - 0.16% (3)
08.03. - 0.16% (3)
?l?nky - 0.16% (3)
to, - 0.16% (3)
v?s - 0.16% (3)
pond?l?, - 0.16% (3)
(25) - 0.16% (3)
bych - 0.16% (3)
tv? - 0.16% (3)
2017 - 0.16% (3)
jizvy - 0.16% (3)
po?kozov?n?, - 0.16% (3)
v?ce - 0.16% (3)
n?kdy - 0.16% (3)
jsou - 0.16% (3)
tr?pen? - 0.16% (3)
jen - 0.16% (3)
?vod - 0.16% (3)
d?vka - 0.16% (3)
mlad? - 0.16% (3)
v??, - 0.16% (3)
nezvl?d?m. - 0.1% (2)
chat - 0.1% (2)
rodi?? - 0.1% (2)
necht?la - 0.1% (2)
kde - 0.1% (2)
seri?l - 0.1% (2)
bolest, - 0.1% (2)
krev - 0.1% (2)
t?hle - 0.1% (2)
psycholo?ky - 0.1% (2)
tr?pen?. - 0.1% (2)
ne. - 0.1% (2)
b?ry - 0.1% (2)
prost? - 0.1% (2)
webu - 0.1% (2)
09.12. - 0.1% (2)
tuto - 0.1% (2)
united-nuke - 0.1% (2)
online - 0.1% (2)
sv?ho - 0.1% (2)
lid? - 0.1% (2)
sebeubli?ov?n?, - 0.1% (2)
bezpe?? - 0.1% (2)
powered - 0.1% (2)
lide.cz - 0.1% (2)
v?d?t - 0.1% (2)
?pln? - 0.1% (2)
dal?? - 0.1% (2)
informace - 0.1% (2)
pros?m - 0.1% (2)
n?kdo - 0.1% (2)
(20) - 0.1% (2)
nev?m - 0.1% (2)
(21) - 0.1% (2)
(11) - 0.1% (2)
(13) - 0.1% (2)
p??b?h.. - 0.1% (2)
(15) - 0.1% (2)
(30) - 0.1% (2)
sv?m - 0.1% (2)
?ivote - 0.1% (2)
ankety - 0.1% (2)
nejde - 0.1% (2)
odkazy - 0.1% (2)
zpr?vy - 0.1% (2)
zas - 0.1% (2)
?ast? - 0.1% (2)
pink - 0.1% (2)
r?da - 0.1% (2)
po?kozuj?, - 0.1% (2)
nad?je - 0.1% (2)
pokl?d? - 0.1% (2)
z?p?st? - 0.1% (2)
z?vislost - 0.1% (2)
l?ska - 0.1% (2)
p?idat - 0.1% (2)
nejv?t?? - 0.1% (2)
v??it - 0.1% (2)
tyto - 0.1% (2)
za?ali - 0.1% (2)
matka - 0.1% (2)
nev??, - 0.1% (2)
jizva - 0.1% (2)
letech - 0.1% (2)
n?co - 0.1% (2)
ahoj - 0.1% (2)
jednou - 0.1% (2)
dob? - 0.1% (2)
sebepo?kozov?n?, - 0.1% (2)
skoro - 0.1% (2)
probl?my - 0.1% (2)
hlasy - 0.1% (2)
?ezn? - 0.1% (2)
ukon?it. - 0.1% (2)
p?estat - 0.1% (2)
tu, - 0.1% (2)
ni?? - 0.1% (2)
touto - 0.1% (2)
jak? - 0.1% (2)
srdci - 0.1% (2)
pomoci - 0.1% (2)
jm?no - 0.1% (2)
bude - 0.1% (2)
svoje - 0.1% (2)
t?lo - 0.1% (2)
?ivotn?m - 0.1% (2)
d?le?it? - 0.1% (2)
praxi - 0.1% (2)
pos?lat - 0.1% (2)
pohled - 0.1% (2)
jej - 0.1% (2)
opravdu - 0.1% (2)
2012 - 0.1% (2)
z?m?rn? - 0.1% (2)
re?ln? - 0.1% (2)
p??tel - 0.1% (2)
hodn?. - 0.1% (2)
jedna - 0.1% (2)
?lov?k - 0.1% (2)
otev?e - 0.1% (2)
m??ete - 0.1% (2)
mohl - 0.1% (2)
kte?? - 0.1% (2)
teprve - 0.1% (2)
k??e - 0.1% (2)
09.02. - 0.1% (2)
vzru?en? - 0.1% (2)
r?mci - 0.1% (2)
odborn? - 0.1% (2)
sexu?ln?m - 0.1% (2)
stavu - 0.1% (2)
?adu - 0.1% (2)
tento - 0.1% (2)
koment??e - 0.1% (2)
tomu, - 0.1% (2)
tich? - 0.1% (2)
vol?n? - 0.1% (2)
2014 - 0.1% (2)
19.02. - 0.1% (2)
d?t? - 0.1% (2)
?pendl?k - 0.1% (2)
kolik - 0.1% (2)
zobrazit cel? - 0.78% (15)
cel? ?l?nek - 0.78% (15)
blizi | - 0.63% (12)
sebepo?kozov?n? zobrazit - 0.57% (11)
?l?nek zat?m - 0.52% (10)
zat?m neohodnocen - 0.52% (10)
neohodnocen sebepo?kozov?n? - 0.47% (9)
2011 - - 0.37% (7)
jsem se - 0.26% (5)
hodnocen? ?l?nku: - 0.26% (5)
k sebepo?kozov?n? - 0.21% (4)
· m?j - 0.21% (4)
?l?nku: 5 - 0.21% (4)
| p?tek, - 0.21% (4)
va?e tvorba - 0.21% (4)
?l?nek sebepo?kozov?n? - 0.16% (3)
pak jsem - 0.16% (3)
08.03. 2011 - 0.16% (3)
| ?ter?, - 0.16% (3)
sebepo?kozov?n? blizi - 0.16% (3)
2017 - - 0.16% (3)
| ?tvrtek, - 0.16% (3)
bolest je - 0.16% (3)
jak se - 0.16% (3)
k sebeubli?ov?n? - 0.16% (3)
o kter? - 0.16% (3)
· pro? - 0.16% (3)
kdy? jsem - 0.16% (3)
5 sebepo?kozov?n? - 0.16% (3)
psycholo?ky b?ry - 0.1% (2)
a sebepo?kozov?n? - 0.1% (2)
star?? ?l?nky - 0.1% (2)
o pomoc - 0.1% (2)
· nev?m - 0.1% (2)
a jin? - 0.1% (2)
tich? vol?n? - 0.1% (2)
je moje - 0.1% (2)
09.12. 2011 - 0.1% (2)
nev?m co - 0.1% (2)
· bolest - 0.1% (2)
ve sv?m - 0.1% (2)
vol?n? o - 0.1% (2)
p?idat prvn? - 0.1% (2)
koment?? zobrazit - 0.1% (2)
p??b?hy , - 0.1% (2)
bolest se - 0.1% (2)
| p??b?hy - 0.1% (2)
se v?m - 0.1% (2)
· va?e - 0.1% (2)
a? jsi - 0.1% (2)
na srdci - 0.1% (2)
sexu?ln?m vzru?en? - 0.1% (2)
k tomu, - 0.1% (2)
2012 - - 0.1% (2)
jsem m?l - 0.1% (2)
v t?hle - 0.1% (2)
5 va?e - 0.1% (2)
z?m?rn? sebepo?kozov?n? - 0.1% (2)
| ned?le, - 0.1% (2)
moje obrana - 0.1% (2)
st?eda, 19.02. - 0.1% (2)
2014 - - 0.1% (2)
seri?l psycholo?ky - 0.1% (2)
zobrazit cel? ?l?nek - 0.78% (15)
sebepo?kozov?n? zobrazit cel? - 0.57% (11)
?l?nek zat?m neohodnocen - 0.52% (10)
zat?m neohodnocen sebepo?kozov?n? - 0.47% (9)
neohodnocen sebepo?kozov?n? zobrazit - 0.42% (8)
blizi | p?tek, - 0.21% (4)
hodnocen? ?l?nku: 5 - 0.21% (4)
blizi | ?ter?, - 0.16% (3)
08.03. 2011 - - 0.16% (3)
sebepo?kozov?n? blizi | - 0.16% (3)
p?tek, 09.12. 2011 - 0.1% (2)
nev?m co d?l - 0.1% (2)
tich? vol?n? o - 0.1% (2)
| p?tek, 09.12. - 0.1% (2)
koment?? zobrazit cel? - 0.1% (2)
?l?nku: 5 va?e - 0.1% (2)
tvorba p?idat prvn? - 0.1% (2)
jizvy na srdci - 0.1% (2)
bolest se sexu?ln?m - 0.1% (2)
seri?l psycholo?ky b?ry - 0.1% (2)

Here you can find chart of all your popular one, two and three word phrases. Google and others search engines means your page is about words you use frequently.

Copyright © 2015-2016 hupso.pl. All rights reserved. FB | +G | Twitter

Hupso.pl jest serwisem internetowym, w którym jednym kliknieciem możesz szybko i łatwo sprawdź stronę www pod kątem SEO. Oferujemy darmowe pozycjonowanie stron internetowych oraz wycena domen i stron internetowych. Prowadzimy ranking polskich stron internetowych oraz ranking stron alexa.