1.05 score from hupso.pl for:
miedziowe.plHTML Content


Titlemiedziowe.pl - miedziowe.pl

Length: 37, Words: 7
Description radio, głogów, głogowski, lubin, lubiński, miedz, miedziowe, portal regionu, elka

Length: 101, Words: 14
Keywords radio, głogów, głogowski, lubin, lubiński, miedz, miedziowe, portal regionu, piłka ręczna, piłka nożna, zagłębie, chrobry
Robots index, follow
Charset UTF-8
Og Meta - Title exist
Og Meta - Description exist
Og Meta - Site name exist
Tytuł powinien zawierać pomiędzy 10 a 70 znaków (ze spacjami), a mniej niż 12 słów w długości.
Meta opis powinien zawierać pomiędzy 50 a 160 znaków (łącznie ze spacjami), a mniej niż 24 słów w długości.
Kodowanie znaków powinny być określone , UTF-8 jest chyba najlepszy zestaw znaków, aby przejść z powodu UTF-8 jest bardziej międzynarodowy kodowaniem.
Otwarte obiekty wykresu powinny być obecne w stronie internetowej (więcej informacji na temat protokołu OpenGraph: http://ogp.me/)

SEO Content

Words/Characters 4262
Text/HTML 10.50 %
Headings H1 0
H2 0
H3 0
H4 0
H5 0
H6 0
H1
H2
H3
H4
H5
H6
strong
przed legnickim s?dem stanie wkr?tce 44-letni andrzej p., kt?ry oskar?ony zosta? o pope?nienie dziesi?ciu przest?pstw, w tym nak?aniania i zmuszania kobiety do uprawiania prostytucji, czerpania z nierz?du korzy?ci maj?tkowych, posiadania i handlu narkotyk?w oraz gro?enia, bicia i oszpecenia poszkodowanej kobiety. m?czy?nie grozi do 10 lat pozbawienia wolno?ci. by? wcze?niej wielokrotnie karany.   wi?cej >>
policjanci z legnickiej drog?wki podsumowali akcj? pod has?em: "alkohol i narkotyki". jak wskazuje nazwa dzia?a?, mundurowi sprawdzali stan trze?wo?ci kierowc?w i czy nie je?d?? pod wp?ywem ?rodk?w odurzaj?cych. skontrolowano ponad 1350 kierowc?w. zatrzymano trzy osoby prowadz?ce pojazd pod wp?ywem ?rodk?w odurzaj?cych oraz dw?ch kierowc?w w stanie po u?yciu alkoholu.   wi?cej >>
by? mo?e do lubina przyjad? wkr?tce dwie rodziny repatriant?w polskiego pochodzenia. stosown? uchwa?? w tej sprawie przyj?li miejscy radni, a prezydent lubina liczy, ?e polacy z dalekiego wschodu ch?tnie b?d? przyje?d?a? ca?ymi rodzinami do lubina i tutaj na sta?e si? osiedla?.   wi?cej >>
informacje o ?mieciach w internecie. tu nie chodzi o spam, a now? aplikacja zwi?zku gmin zag??bia miedziowego. zgzm za po?rednictwem internetu, chce by? bli?ej mieszka?c?w. bezp?atn? aplikacj? zgzm mo?na pobra? na telefony kom?rkowe, smartfony czy tablety.   wi?cej >>
zw?oki m?czyzny znaleziono w parku le?nym w g?ogowie. zg?oszenie przyj?to dzi? (5.12) oko?o godziny 8:00. wst?pnie wykluczono udzia? os?b trzecich. policj? zawiadomili przechodnie, kt?rzy zauwa?yli cia?o w rowie melioracyjnym.   wi?cej >>
podczas centralnych obchod?w barb?rkowych prezes kghm-u rados?aw domagalski - ?ab?dzki m?wi?, ?e firma do?o?y wszelkich stara?, by g?rnicy polskiej miedzi mieli zapewniony wy?szy komfort pracy i jak najwy?szy poziom bezpiecze?stwa. "nie ma i nigdy nie b?dzie kompromis?w w kwestii bezpiecze?stwa i to jest najwy?sze staranie i troska zarz?du kghm, by te standardy zapewni? i wprowadzi?", podkre?la? szef miedziowej sp?ki.   wi?cej >>
w sali gimnastycznej sp12 rozegrano kolejny z turniej?w ligi dolno?l?skiej m?odzik?w. siatkarze chrobrego g?og?w prowadzeni przez norberta ?rona w pierwszym meczu przegrali z uks-em dw?jka milicz 0:2, a w drugim pokonali aks strzegom 2:0.   wi?cej >>
polskie pi?karki r?czne od wysokiej pora?ki rozpocz?y udzia? w mistrzostwach europy. podopieczne leszka krowickiego przegra?y z francj? 22:31. skrzyd?owa kghm metarco zag??bia kinga grzyb by?a najskuteczniejsz? z bia?o-czerwonych. zdoby?a 6 bramek, w tym pi?? z rzut?w karnych.   wi?cej >>
dyspozytor informuje ratownik?w, w ci?gu 10 minut zast?py by?y ju? zmobilizowane, zje?d?aj? pod ziemi?. niekt?rzy nie wierzyli w to, co zobaczyli w kopalni zg rudna. zniszczenia by?y ogromne. ratownicy opowiadaj? o akcji, w kt?rej uczestniczyli w zesz?ym tygodniu.   wi?cej >>
g?ogowskie gimnazjum nr 4 przyst?pi?o do og?lnopolskiego konkursu "projekt z klas?". edukacyjny program „od kuchni... do salonu - smacznie, zdrowo, kolorowo” wychodzi naprzeciw wsp?czesnym zainteresowaniom m?odych ludzi ?wiatem kulinarnym oraz zmian? w ?wiadomo?ci uczni?w na temat zdrowego stylu ?ycia i sposob?w zdrowego od?ywiania.   wi?cej >>
ju? po raz pi?ty przez lubin przejecha?a parada miko?aj?w na motocyklach. w tym roku motomiko?aje na motoreniferach zach?cali lubinian do wsparcia akcji charytatywnej dla wychowank?w specjalnego o?rodka szkolno - wychowawczego w szklarach g?rnych. zbierano przybory szkolne i r?zne drobiazgi, kt?re uciesz? dzieci i m?odzie?.   wi?cej >>
trzy osoby znajdowa?y si? w mieszkaniu, w kt?rym w niedzielny wiecz?r stwierdzono obecno?? tlenku w?gla. kilka minut po godzinie 19:00 g?ogowskich stra?ak?w wezwano na interwencj? na plac 1000-lecia. po przyje?dzie na miejsce i dokonaniu pomiar?w okaza?o si?, ?e w mieszkaniu jest podwy?szone st?enie „cichego zab?jcy”.   wi?cej >>
ostatnim akcentem tegorocznych centralnych obchod?w ?wi?tej barbary by?o oddanie ho?du janowi wy?ykowskiemu - patronowi i odkrywcy polskiej miedzi. "dzi?ki pracy pana jana wy?ykowskiego i wielu innych wspania?ych geolog?w, in?ynier?w i g?rnik?w doczekali?my si? organizacji, kt?ra ma pot?ny wp?yw na polsk? gospodark?", m?wi? pod pomnikiem prezes sp?ki kghm, rados?aw domagalski - ?ab?dzki.   wi?cej >>
oficjalnie sezon ju? zako?czyli, ale ko?ca start?w pod dachem nie wida?. reprezentanci g?ogowskiego towarzystwa tenisowego wzi?li udzia? w kolejnej edycji turniej?w tenisowych steffi-graf-jugendserie u12 winter 2016/17 w dre?nie.   wi?cej >>
700 os?b z czech, s?owacji, polski i niemiec wystartowa?o w jabloncu w pomara?czowym mitingu. bardzo dobrze zaprezentowa?y si? dzieci z g?ogowa, kt?re ucz?szczaj? na zaj?cia w ramach programu „lekkoatletyka dla ka?dego” w mks-ie piast.   wi?cej >>
w czeskim jabloncu rozegrano cykliczne zawody lekkoatletyczne w kategorii m?odzik?w i dzieci z udzia?em reprezentant?w czech, niemiec i polski. bardzo dobrze spisali si? podopieczni mariusza knulla z soko?a lubin.   wi?cej >>
szesna?cioro m?odych adept?w tenisa ziemnego rywalizowa?o przez dwa dni w miko?ajkowym turnieju rozgrywanym na krytych kortach kul clubu. w sobot? do rywalizacji zg?osi?o si? 9 ch?opc?w i dzie? p?niej 7 dziewczynek do lat 10.   wi?cej >>
gdy jedni siedz? w domach i zastanawiaj? si? czy wyj?? na dw?r w takie zimno, inni co roku licznie stawiaj? si? nad odr? w g?ogowie, aby wzi?? udzia? w miko?ajkowym sp?ywie p?etwonurk?w. dzi? do wody wesz?y 154 osoby, kt?re przep?yn?y z widziszowa do mariny.   wi?cej >>
przed po?udniem w ko?ciele pod wezwaniem ?w. maksymiliana kolbe na lubi?skim przylesiu odprawiono uroczyst? msz? ?wi?t? w intencji g?rnik?w i ich rodzin. podczas nabo?e?stwa modlono si? za wszystkich pracownik?w kghm-u, wspominano zw?aszcza tragicznie zmar?ych o?miu g?rnik?w z kopalni zg rudna.   wi?cej >>
w?dliny, sery i r?kodzie?o. na g?ogowskim rynku odbywa si? jarmark ?wi?teczny, kt?ry jest organizowany w ramach dni ?wi?tego miko?aja. na stoiskach mo?na kupi? nie tylko domowe wyroby, lecz tak?e ozdoby na choink?, stroiki, r?cznie szyte zabawki czy bi?uteri?.   wi?cej >>
po d?ugiej przerwie g?ogowski klub judo zorganizowa? turniej miko?ajkowy dla swoich najm?odszych podopiecznych. wystartowa?o 30 zawodnik?w, a ka?dy stoczy? po dwie walki. - dla wi?kszo?ci z nich by?y to pierwsze zawody, a sami trenuj? zaledwie dwa miesi?ce - powiedzia? trener ?ukasz kogut.   wi?cej >>
pi?karze r?czni chrobrego w pe?ni zrewan?owali si? gwardii za pora?k? na inauguracj? obecnego sezonu. w g?ogowie sensacyjnie wygrali opolanie, a teraz to spr wywi?z? komplet punkt?w z opola. by?a to pierwsza przegrana gwardii w tym sezonie we w?asnej hali.   wi?cej >>
lider drugiej ligi odprawi? dzi? z kwitkiem najs?absz? dru?yn? tego szczebla rozgrywek. chrobry ogra? volley ?ar?w bez straty seta, cho? w drugiej partii miejscowi byli bliscy pora?ki. przegrywali ju? 21:24, ale zdobyli pi?? punkt?w i zwyci?yli 26:24.   wi?cej >>
udany debiut marosa kovacika na stanowisku trenera polkowickich koszykarek. ccc przerwa?o seri? pora?ek i wygra?o dzi? w ostrowie wlkp. z ostrovi? 86:72. najskuteczniejsze w zwyci?skiej ekipy by?y: marija rezan i isabelle harrison, kt?re zdoby?y po 16 punkt?w.   wi?cej >>
bez trenera na ?awce, z golem samob?jczym i gro?nie wygl?daj?c? kontuzj? pi?karza oraz niemal przy pustych trybunach - tak najkr?cej mo?na podsumowa? sobotni mecz futsal ekstraklasy w g?ogowie. euromaster chrobry przegra? z azs ug gda?sk 2:5 i nadal okupuje przedostatnie miejsce w tabeli.   wi?cej >>
do gro?nie wygl?daj?cego zdarzenia dosz?o dzisiaj po po?udniu na skrzy?owaniu alei kaczy?skiego z wierzbow? w lubinie. kierowca alfy romeo jad?c w kierunku centrum postanowi? nagle zawr?ci? i w tym momencie uderzy? w niego jad?cy wewn?trznym pasem kierowca renault master. na miejscu pracowali policjanci z wydzia?u ruchu drogowego. do zako?czenia czynno?ci przez funkcjonariuszy, odcinek alei lecha kaczy?skiego by? nieprzejezdny.   wi?cej >>
wszystkie niedzielne nabo?e?stwa w ca?ej diecezji legnickiej zostan? odprawione w intencji tragicznie zmar?ych g?rnik?w z kopalni zg rudna. uroczysta, centralna msza ?wi?ta z okazji ?wi?tej barbary odb?dzie si? w ko?ciele ?w. maksymiliana kolbe na lubi?skim przylesiu. p?niej polska mied? odda ho?d swojemu patronowi, janowi wy?ykowskiemu.   wi?cej >>
ju? dzisiaj mi?o?nicy lodowego szale?stwa w lubinie b?d? mogli zainaugurowa? nowy sezon ?y?wiarstwa. od godziny 16.30 regionalne centrum sportowe uruchomi g??wn? tafl? miejskiego lodowiska. dla profesjonalist?w czeka natomiast tor do szybkiej jazdy.   wi?cej >>
z rewelacj? tegorocznych rozgrywek pgnig superligi zmierz? si? dzi? pi?karze r?czni z g?ogowa. chrobry o godzinie 18:30 podejmowany b?dzie przez gwardi? opole. spr jest czwarty w grupie granatowej z dorobkiem trzynastu punkt?w. gwardia plasuje si? na 3.miejscu w grupie pomara?czowej i zgromadzi?a do tej pory 17 punkt?w.   wi?cej >>
- w takich momentach nie znajdujemy s??w, kt?re mog?yby pocieszy? - m?wi ksi?dz jaros?aw ?wi?cicki. proboszcz parafii pw. ?w. micha?a archanio?a w polkowicach by? z rodzinami ofiar wstrz?su w zg rudna, kiedy te czeka?y na informacje o swoich bliskich.   wi?cej >>
bez swojego szkoleniowca na ?awce b?d? musieli sobie dzi? poradzi? pi?karze euromastera chrobrego. tomasz trznadel za krytyk? orzecze? s?dzi?w podczas ostatniego meczu w pniewach zosta? zawieszony na jedno spotkanie. sobotni rywal g?ogowian jest w ich zasi?gu.   wi?cej >>
nowy inwestor na terenie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej. w g?ogowie powstanie hala firmy arra group. zajmuje si? ona transportem ch?odniczym farmaceutyk?w. przedsi?biorstwo wybuduje w mie?cie magazyny do przechowywania lek?w. koszt inwestycji to oko?o 24 mln z?otych.   wi?cej >>
uczniowie z chocianowa zaj?li pierwsze miejsce, pokonuj?c prawie 150 szk? z ca?ej polski. m?odzie? wzi?a udzia? w akcji "ekologia-to si? op?aca", kt?ra polega?a na zebraniu pustych kartrid?y i toner?w. na sesji rady powiatu w polkowicach oficjalnie podzi?kowano uczniom za ich sukces i zaanga?owanie w ochron? ?rodowiska.   wi?cej >>
g?ogowscy radni przeg?osowali podwy?ki cen wody i ?ciek?w. pwik zaproponowa?o nowe taryfy op?at, kt?re wzrosn? o 3,5 procent w por?wnaniu z obecnymi. to oznacza, ?e za metr sze?cienny wody i ?ciek?w zap?acimy o 29 groszy brutto wi?cej.   wi?cej >>
zdecydowanym faworytem dzisiejszej konfrontacji w hali sp12 s? siatkarze chrobrego g?og?w. lider ii ligi grupy czwartej gra z ekip? volley ?ar?w. dru?yna dominika walencieja wygra?a z tym przeciwnikiem w pierwszej kolejce na wyje?dzie bez straty seta. czy dzi? powt?rzy ten wynik?   wi?cej >>
stra?acy ochotnicy z gaworzyc zbieraj? zabawki i ksi??ki. ma to by? prezent dla dzieci z wroc?awskiej kliniki. maskotki, kolorowanki czy inne rzeczy, kt?re mog? umili? pobyt ma?ym pacjentom w plac?wce mo?na przynosi? do punkt?w bibliotecznych w gaworzycach, wierzchowicach, dalkowie oraz k?obuczynie. do akcji przy??czyli si? r?wnie? g?ogowianie.   wi?cej >>
2
3
4
5
6
7
8
9
10
b
przed legnickim s?dem stanie wkr?tce 44-letni andrzej p., kt?ry oskar?ony zosta? o pope?nienie dziesi?ciu przest?pstw, w tym nak?aniania i zmuszania kobiety do uprawiania prostytucji, czerpania z nierz?du korzy?ci maj?tkowych, posiadania i handlu narkotyk?w oraz gro?enia, bicia i oszpecenia poszkodowanej kobiety. m?czy?nie grozi do 10 lat pozbawienia wolno?ci. by? wcze?niej wielokrotnie karany.   wi?cej >>
policjanci z legnickiej drog?wki podsumowali akcj? pod has?em: "alkohol i narkotyki". jak wskazuje nazwa dzia?a?, mundurowi sprawdzali stan trze?wo?ci kierowc?w i czy nie je?d?? pod wp?ywem ?rodk?w odurzaj?cych. skontrolowano ponad 1350 kierowc?w. zatrzymano trzy osoby prowadz?ce pojazd pod wp?ywem ?rodk?w odurzaj?cych oraz dw?ch kierowc?w w stanie po u?yciu alkoholu.   wi?cej >>
by? mo?e do lubina przyjad? wkr?tce dwie rodziny repatriant?w polskiego pochodzenia. stosown? uchwa?? w tej sprawie przyj?li miejscy radni, a prezydent lubina liczy, ?e polacy z dalekiego wschodu ch?tnie b?d? przyje?d?a? ca?ymi rodzinami do lubina i tutaj na sta?e si? osiedla?.   wi?cej >>
informacje o ?mieciach w internecie. tu nie chodzi o spam, a now? aplikacja zwi?zku gmin zag??bia miedziowego. zgzm za po?rednictwem internetu, chce by? bli?ej mieszka?c?w. bezp?atn? aplikacj? zgzm mo?na pobra? na telefony kom?rkowe, smartfony czy tablety.   wi?cej >>
zw?oki m?czyzny znaleziono w parku le?nym w g?ogowie. zg?oszenie przyj?to dzi? (5.12) oko?o godziny 8:00. wst?pnie wykluczono udzia? os?b trzecich. policj? zawiadomili przechodnie, kt?rzy zauwa?yli cia?o w rowie melioracyjnym.   wi?cej >>
podczas centralnych obchod?w barb?rkowych prezes kghm-u rados?aw domagalski - ?ab?dzki m?wi?, ?e firma do?o?y wszelkich stara?, by g?rnicy polskiej miedzi mieli zapewniony wy?szy komfort pracy i jak najwy?szy poziom bezpiecze?stwa. "nie ma i nigdy nie b?dzie kompromis?w w kwestii bezpiecze?stwa i to jest najwy?sze staranie i troska zarz?du kghm, by te standardy zapewni? i wprowadzi?", podkre?la? szef miedziowej sp?ki.   wi?cej >>
w sali gimnastycznej sp12 rozegrano kolejny z turniej?w ligi dolno?l?skiej m?odzik?w. siatkarze chrobrego g?og?w prowadzeni przez norberta ?rona w pierwszym meczu przegrali z uks-em dw?jka milicz 0:2, a w drugim pokonali aks strzegom 2:0.   wi?cej >>
polskie pi?karki r?czne od wysokiej pora?ki rozpocz?y udzia? w mistrzostwach europy. podopieczne leszka krowickiego przegra?y z francj? 22:31. skrzyd?owa kghm metarco zag??bia kinga grzyb by?a najskuteczniejsz? z bia?o-czerwonych. zdoby?a 6 bramek, w tym pi?? z rzut?w karnych.   wi?cej >>
dyspozytor informuje ratownik?w, w ci?gu 10 minut zast?py by?y ju? zmobilizowane, zje?d?aj? pod ziemi?. niekt?rzy nie wierzyli w to, co zobaczyli w kopalni zg rudna. zniszczenia by?y ogromne. ratownicy opowiadaj? o akcji, w kt?rej uczestniczyli w zesz?ym tygodniu.   wi?cej >>
g?ogowskie gimnazjum nr 4 przyst?pi?o do og?lnopolskiego konkursu "projekt z klas?". edukacyjny program „od kuchni... do salonu - smacznie, zdrowo, kolorowo” wychodzi naprzeciw wsp?czesnym zainteresowaniom m?odych ludzi ?wiatem kulinarnym oraz zmian? w ?wiadomo?ci uczni?w na temat zdrowego stylu ?ycia i sposob?w zdrowego od?ywiania.   wi?cej >>
ju? po raz pi?ty przez lubin przejecha?a parada miko?aj?w na motocyklach. w tym roku motomiko?aje na motoreniferach zach?cali lubinian do wsparcia akcji charytatywnej dla wychowank?w specjalnego o?rodka szkolno - wychowawczego w szklarach g?rnych. zbierano przybory szkolne i r?zne drobiazgi, kt?re uciesz? dzieci i m?odzie?.   wi?cej >>
trzy osoby znajdowa?y si? w mieszkaniu, w kt?rym w niedzielny wiecz?r stwierdzono obecno?? tlenku w?gla. kilka minut po godzinie 19:00 g?ogowskich stra?ak?w wezwano na interwencj? na plac 1000-lecia. po przyje?dzie na miejsce i dokonaniu pomiar?w okaza?o si?, ?e w mieszkaniu jest podwy?szone st?enie „cichego zab?jcy”.   wi?cej >>
ostatnim akcentem tegorocznych centralnych obchod?w ?wi?tej barbary by?o oddanie ho?du janowi wy?ykowskiemu - patronowi i odkrywcy polskiej miedzi. "dzi?ki pracy pana jana wy?ykowskiego i wielu innych wspania?ych geolog?w, in?ynier?w i g?rnik?w doczekali?my si? organizacji, kt?ra ma pot?ny wp?yw na polsk? gospodark?", m?wi? pod pomnikiem prezes sp?ki kghm, rados?aw domagalski - ?ab?dzki.   wi?cej >>
oficjalnie sezon ju? zako?czyli, ale ko?ca start?w pod dachem nie wida?. reprezentanci g?ogowskiego towarzystwa tenisowego wzi?li udzia? w kolejnej edycji turniej?w tenisowych steffi-graf-jugendserie u12 winter 2016/17 w dre?nie.   wi?cej >>
700 os?b z czech, s?owacji, polski i niemiec wystartowa?o w jabloncu w pomara?czowym mitingu. bardzo dobrze zaprezentowa?y si? dzieci z g?ogowa, kt?re ucz?szczaj? na zaj?cia w ramach programu „lekkoatletyka dla ka?dego” w mks-ie piast.   wi?cej >>
w czeskim jabloncu rozegrano cykliczne zawody lekkoatletyczne w kategorii m?odzik?w i dzieci z udzia?em reprezentant?w czech, niemiec i polski. bardzo dobrze spisali si? podopieczni mariusza knulla z soko?a lubin.   wi?cej >>
szesna?cioro m?odych adept?w tenisa ziemnego rywalizowa?o przez dwa dni w miko?ajkowym turnieju rozgrywanym na krytych kortach kul clubu. w sobot? do rywalizacji zg?osi?o si? 9 ch?opc?w i dzie? p?niej 7 dziewczynek do lat 10.   wi?cej >>
gdy jedni siedz? w domach i zastanawiaj? si? czy wyj?? na dw?r w takie zimno, inni co roku licznie stawiaj? si? nad odr? w g?ogowie, aby wzi?? udzia? w miko?ajkowym sp?ywie p?etwonurk?w. dzi? do wody wesz?y 154 osoby, kt?re przep?yn?y z widziszowa do mariny.   wi?cej >>
przed po?udniem w ko?ciele pod wezwaniem ?w. maksymiliana kolbe na lubi?skim przylesiu odprawiono uroczyst? msz? ?wi?t? w intencji g?rnik?w i ich rodzin. podczas nabo?e?stwa modlono si? za wszystkich pracownik?w kghm-u, wspominano zw?aszcza tragicznie zmar?ych o?miu g?rnik?w z kopalni zg rudna.   wi?cej >>
w?dliny, sery i r?kodzie?o. na g?ogowskim rynku odbywa si? jarmark ?wi?teczny, kt?ry jest organizowany w ramach dni ?wi?tego miko?aja. na stoiskach mo?na kupi? nie tylko domowe wyroby, lecz tak?e ozdoby na choink?, stroiki, r?cznie szyte zabawki czy bi?uteri?.   wi?cej >>
po d?ugiej przerwie g?ogowski klub judo zorganizowa? turniej miko?ajkowy dla swoich najm?odszych podopiecznych. wystartowa?o 30 zawodnik?w, a ka?dy stoczy? po dwie walki. - dla wi?kszo?ci z nich by?y to pierwsze zawody, a sami trenuj? zaledwie dwa miesi?ce - powiedzia? trener ?ukasz kogut.   wi?cej >>
pi?karze r?czni chrobrego w pe?ni zrewan?owali si? gwardii za pora?k? na inauguracj? obecnego sezonu. w g?ogowie sensacyjnie wygrali opolanie, a teraz to spr wywi?z? komplet punkt?w z opola. by?a to pierwsza przegrana gwardii w tym sezonie we w?asnej hali.   wi?cej >>
lider drugiej ligi odprawi? dzi? z kwitkiem najs?absz? dru?yn? tego szczebla rozgrywek. chrobry ogra? volley ?ar?w bez straty seta, cho? w drugiej partii miejscowi byli bliscy pora?ki. przegrywali ju? 21:24, ale zdobyli pi?? punkt?w i zwyci?yli 26:24.   wi?cej >>
udany debiut marosa kovacika na stanowisku trenera polkowickich koszykarek. ccc przerwa?o seri? pora?ek i wygra?o dzi? w ostrowie wlkp. z ostrovi? 86:72. najskuteczniejsze w zwyci?skiej ekipy by?y: marija rezan i isabelle harrison, kt?re zdoby?y po 16 punkt?w.   wi?cej >>
bez trenera na ?awce, z golem samob?jczym i gro?nie wygl?daj?c? kontuzj? pi?karza oraz niemal przy pustych trybunach - tak najkr?cej mo?na podsumowa? sobotni mecz futsal ekstraklasy w g?ogowie. euromaster chrobry przegra? z azs ug gda?sk 2:5 i nadal okupuje przedostatnie miejsce w tabeli.   wi?cej >>
do gro?nie wygl?daj?cego zdarzenia dosz?o dzisiaj po po?udniu na skrzy?owaniu alei kaczy?skiego z wierzbow? w lubinie. kierowca alfy romeo jad?c w kierunku centrum postanowi? nagle zawr?ci? i w tym momencie uderzy? w niego jad?cy wewn?trznym pasem kierowca renault master. na miejscu pracowali policjanci z wydzia?u ruchu drogowego. do zako?czenia czynno?ci przez funkcjonariuszy, odcinek alei lecha kaczy?skiego by? nieprzejezdny.   wi?cej >>
wszystkie niedzielne nabo?e?stwa w ca?ej diecezji legnickiej zostan? odprawione w intencji tragicznie zmar?ych g?rnik?w z kopalni zg rudna. uroczysta, centralna msza ?wi?ta z okazji ?wi?tej barbary odb?dzie si? w ko?ciele ?w. maksymiliana kolbe na lubi?skim przylesiu. p?niej polska mied? odda ho?d swojemu patronowi, janowi wy?ykowskiemu.   wi?cej >>
ju? dzisiaj mi?o?nicy lodowego szale?stwa w lubinie b?d? mogli zainaugurowa? nowy sezon ?y?wiarstwa. od godziny 16.30 regionalne centrum sportowe uruchomi g??wn? tafl? miejskiego lodowiska. dla profesjonalist?w czeka natomiast tor do szybkiej jazdy.   wi?cej >>
z rewelacj? tegorocznych rozgrywek pgnig superligi zmierz? si? dzi? pi?karze r?czni z g?ogowa. chrobry o godzinie 18:30 podejmowany b?dzie przez gwardi? opole. spr jest czwarty w grupie granatowej z dorobkiem trzynastu punkt?w. gwardia plasuje si? na 3.miejscu w grupie pomara?czowej i zgromadzi?a do tej pory 17 punkt?w.   wi?cej >>
- w takich momentach nie znajdujemy s??w, kt?re mog?yby pocieszy? - m?wi ksi?dz jaros?aw ?wi?cicki. proboszcz parafii pw. ?w. micha?a archanio?a w polkowicach by? z rodzinami ofiar wstrz?su w zg rudna, kiedy te czeka?y na informacje o swoich bliskich.   wi?cej >>
bez swojego szkoleniowca na ?awce b?d? musieli sobie dzi? poradzi? pi?karze euromastera chrobrego. tomasz trznadel za krytyk? orzecze? s?dzi?w podczas ostatniego meczu w pniewach zosta? zawieszony na jedno spotkanie. sobotni rywal g?ogowian jest w ich zasi?gu.   wi?cej >>
nowy inwestor na terenie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej. w g?ogowie powstanie hala firmy arra group. zajmuje si? ona transportem ch?odniczym farmaceutyk?w. przedsi?biorstwo wybuduje w mie?cie magazyny do przechowywania lek?w. koszt inwestycji to oko?o 24 mln z?otych.   wi?cej >>
uczniowie z chocianowa zaj?li pierwsze miejsce, pokonuj?c prawie 150 szk? z ca?ej polski. m?odzie? wzi?a udzia? w akcji "ekologia-to si? op?aca", kt?ra polega?a na zebraniu pustych kartrid?y i toner?w. na sesji rady powiatu w polkowicach oficjalnie podzi?kowano uczniom za ich sukces i zaanga?owanie w ochron? ?rodowiska.   wi?cej >>
g?ogowscy radni przeg?osowali podwy?ki cen wody i ?ciek?w. pwik zaproponowa?o nowe taryfy op?at, kt?re wzrosn? o 3,5 procent w por?wnaniu z obecnymi. to oznacza, ?e za metr sze?cienny wody i ?ciek?w zap?acimy o 29 groszy brutto wi?cej.   wi?cej >>
zdecydowanym faworytem dzisiejszej konfrontacji w hali sp12 s? siatkarze chrobrego g?og?w. lider ii ligi grupy czwartej gra z ekip? volley ?ar?w. dru?yna dominika walencieja wygra?a z tym przeciwnikiem w pierwszej kolejce na wyje?dzie bez straty seta. czy dzi? powt?rzy ten wynik?   wi?cej >>
stra?acy ochotnicy z gaworzyc zbieraj? zabawki i ksi??ki. ma to by? prezent dla dzieci z wroc?awskiej kliniki. maskotki, kolorowanki czy inne rzeczy, kt?re mog? umili? pobyt ma?ym pacjentom w plac?wce mo?na przynosi? do punkt?w bibliotecznych w gaworzycach, wierzchowicach, dalkowie oraz k?obuczynie. do akcji przy??czyli si? r?wnie? g?ogowianie.   wi?cej >>
2
3
4
5
6
7
8
9
10
i
em przed legnickim s?dem stanie wkr?tce 44-letni andrzej p., kt?ry oskar?ony zosta? o pope?nienie dziesi?ciu przest?pstw, w tym nak?aniania i zmuszania kobiety do uprawiania prostytucji, czerpania z nierz?du korzy?ci maj?tkowych, posiadania i handlu narkotyk?w oraz gro?enia, bicia i oszpecenia poszkodowanej kobiety. m?czy?nie grozi do 10 lat pozbawienia wolno?ci. by? wcze?niej wielokrotnie karany.   wi?cej >>
policjanci z legnickiej drog?wki podsumowali akcj? pod has?em: "alkohol i narkotyki". jak wskazuje nazwa dzia?a?, mundurowi sprawdzali stan trze?wo?ci kierowc?w i czy nie je?d?? pod wp?ywem ?rodk?w odurzaj?cych. skontrolowano ponad 1350 kierowc?w. zatrzymano trzy osoby prowadz?ce pojazd pod wp?ywem ?rodk?w odurzaj?cych oraz dw?ch kierowc?w w stanie po u?yciu alkoholu.   wi?cej >>
by? mo?e do lubina przyjad? wkr?tce dwie rodziny repatriant?w polskiego pochodzenia. stosown? uchwa?? w tej sprawie przyj?li miejscy radni, a prezydent lubina liczy, ?e polacy z dalekiego wschodu ch?tnie b?d? przyje?d?a? ca?ymi rodzinami do lubina i tutaj na sta?e si? osiedla?.   wi?cej >>
informacje o ?mieciach w internecie. tu nie chodzi o spam, a now? aplikacja zwi?zku gmin zag??bia miedziowego. zgzm za po?rednictwem internetu, chce by? bli?ej mieszka?c?w. bezp?atn? aplikacj? zgzm mo?na pobra? na telefony kom?rkowe, smartfony czy tablety.   wi?cej >>
zw?oki m?czyzny znaleziono w parku le?nym w g?ogowie. zg?oszenie przyj?to dzi? (5.12) oko?o godziny 8:00. wst?pnie wykluczono udzia? os?b trzecich. policj? zawiadomili przechodnie, kt?rzy zauwa?yli cia?o w rowie melioracyjnym.   wi?cej >>
podczas centralnych obchod?w barb?rkowych prezes kghm-u rados?aw domagalski - ?ab?dzki m?wi?, ?e firma do?o?y wszelkich stara?, by g?rnicy polskiej miedzi mieli zapewniony wy?szy komfort pracy i jak najwy?szy poziom bezpiecze?stwa. "nie ma i nigdy nie b?dzie kompromis?w w kwestii bezpiecze?stwa i to jest najwy?sze staranie i troska zarz?du kghm, by te standardy zapewni? i wprowadzi?", podkre?la? szef miedziowej sp?ki.   wi?cej >>
w sali gimnastycznej sp12 rozegrano kolejny z turniej?w ligi dolno?l?skiej m?odzik?w. siatkarze chrobrego g?og?w prowadzeni przez norberta ?rona w pierwszym meczu przegrali z uks-em dw?jka milicz 0:2, a w drugim pokonali aks strzegom 2:0.   wi?cej >>
polskie pi?karki r?czne od wysokiej pora?ki rozpocz?y udzia? w mistrzostwach europy. podopieczne leszka krowickiego przegra?y z francj? 22:31. skrzyd?owa kghm metarco zag??bia kinga grzyb by?a najskuteczniejsz? z bia?o-czerwonych. zdoby?a 6 bramek, w tym pi?? z rzut?w karnych.   wi?cej >>
dyspozytor informuje ratownik?w, w ci?gu 10 minut zast?py by?y ju? zmobilizowane, zje?d?aj? pod ziemi?. niekt?rzy nie wierzyli w to, co zobaczyli w kopalni zg rudna. zniszczenia by?y ogromne. ratownicy opowiadaj? o akcji, w kt?rej uczestniczyli w zesz?ym tygodniu.   wi?cej >>
g?ogowskie gimnazjum nr 4 przyst?pi?o do og?lnopolskiego konkursu "projekt z klas?". edukacyjny program „od kuchni... do salonu - smacznie, zdrowo, kolorowo” wychodzi naprzeciw wsp?czesnym zainteresowaniom m?odych ludzi ?wiatem kulinarnym oraz zmian? w ?wiadomo?ci uczni?w na temat zdrowego stylu ?ycia i sposob?w zdrowego od?ywiania.   wi?cej >>
ju? po raz pi?ty przez lubin przejecha?a parada miko?aj?w na motocyklach. w tym roku motomiko?aje na motoreniferach zach?cali lubinian do wsparcia akcji charytatywnej dla wychowank?w specjalnego o?rodka szkolno - wychowawczego w szklarach g?rnych. zbierano przybory szkolne i r?zne drobiazgi, kt?re uciesz? dzieci i m?odzie?.   wi?cej >>
trzy osoby znajdowa?y si? w mieszkaniu, w kt?rym w niedzielny wiecz?r stwierdzono obecno?? tlenku w?gla. kilka minut po godzinie 19:00 g?ogowskich stra?ak?w wezwano na interwencj? na plac 1000-lecia. po przyje?dzie na miejsce i dokonaniu pomiar?w okaza?o si?, ?e w mieszkaniu jest podwy?szone st?enie „cichego zab?jcy”.   wi?cej >>
ostatnim akcentem tegorocznych centralnych obchod?w ?wi?tej barbary by?o oddanie ho?du janowi wy?ykowskiemu - patronowi i odkrywcy polskiej miedzi. "dzi?ki pracy pana jana wy?ykowskiego i wielu innych wspania?ych geolog?w, in?ynier?w i g?rnik?w doczekali?my si? organizacji, kt?ra ma pot?ny wp?yw na polsk? gospodark?", m?wi? pod pomnikiem prezes sp?ki kghm, rados?aw domagalski - ?ab?dzki.   wi?cej >>
oficjalnie sezon ju? zako?czyli, ale ko?ca start?w pod dachem nie wida?. reprezentanci g?ogowskiego towarzystwa tenisowego wzi?li udzia? w kolejnej edycji turniej?w tenisowych steffi-graf-jugendserie u12 winter 2016/17 w dre?nie.   wi?cej >>
700 os?b z czech, s?owacji, polski i niemiec wystartowa?o w jabloncu w pomara?czowym mitingu. bardzo dobrze zaprezentowa?y si? dzieci z g?ogowa, kt?re ucz?szczaj? na zaj?cia w ramach programu „lekkoatletyka dla ka?dego” w mks-ie piast.   wi?cej >>
w czeskim jabloncu rozegrano cykliczne zawody lekkoatletyczne w kategorii m?odzik?w i dzieci z udzia?em reprezentant?w czech, niemiec i polski. bardzo dobrze spisali si? podopieczni mariusza knulla z soko?a lubin.   wi?cej >>
szesna?cioro m?odych adept?w tenisa ziemnego rywalizowa?o przez dwa dni w miko?ajkowym turnieju rozgrywanym na krytych kortach kul clubu. w sobot? do rywalizacji zg?osi?o si? 9 ch?opc?w i dzie? p?niej 7 dziewczynek do lat 10.   wi?cej >>
gdy jedni siedz? w domach i zastanawiaj? si? czy wyj?? na dw?r w takie zimno, inni co roku licznie stawiaj? si? nad odr? w g?ogowie, aby wzi?? udzia? w miko?ajkowym sp?ywie p?etwonurk?w. dzi? do wody wesz?y 154 osoby, kt?re przep?yn?y z widziszowa do mariny.   wi?cej >>
przed po?udniem w ko?ciele pod wezwaniem ?w. maksymiliana kolbe na lubi?skim przylesiu odprawiono uroczyst? msz? ?wi?t? w intencji g?rnik?w i ich rodzin. podczas nabo?e?stwa modlono si? za wszystkich pracownik?w kghm-u, wspominano zw?aszcza tragicznie zmar?ych o?miu g?rnik?w z kopalni zg rudna.   wi?cej >>
w?dliny, sery i r?kodzie?o. na g?ogowskim rynku odbywa si? jarmark ?wi?teczny, kt?ry jest organizowany w ramach dni ?wi?tego miko?aja. na stoiskach mo?na kupi? nie tylko domowe wyroby, lecz tak?e ozdoby na choink?, stroiki, r?cznie szyte zabawki czy bi?uteri?.   wi?cej >>
po d?ugiej przerwie g?ogowski klub judo zorganizowa? turniej miko?ajkowy dla swoich najm?odszych podopiecznych. wystartowa?o 30 zawodnik?w, a ka?dy stoczy? po dwie walki. - dla wi?kszo?ci z nich by?y to pierwsze zawody, a sami trenuj? zaledwie dwa miesi?ce - powiedzia? trener ?ukasz kogut.   wi?cej >>
pi?karze r?czni chrobrego w pe?ni zrewan?owali si? gwardii za pora?k? na inauguracj? obecnego sezonu. w g?ogowie sensacyjnie wygrali opolanie, a teraz to spr wywi?z? komplet punkt?w z opola. by?a to pierwsza przegrana gwardii w tym sezonie we w?asnej hali.   wi?cej >>
lider drugiej ligi odprawi? dzi? z kwitkiem najs?absz? dru?yn? tego szczebla rozgrywek. chrobry ogra? volley ?ar?w bez straty seta, cho? w drugiej partii miejscowi byli bliscy pora?ki. przegrywali ju? 21:24, ale zdobyli pi?? punkt?w i zwyci?yli 26:24.   wi?cej >>
udany debiut marosa kovacika na stanowisku trenera polkowickich koszykarek. ccc przerwa?o seri? pora?ek i wygra?o dzi? w ostrowie wlkp. z ostrovi? 86:72. najskuteczniejsze w zwyci?skiej ekipy by?y: marija rezan i isabelle harrison, kt?re zdoby?y po 16 punkt?w.   wi?cej >>
bez trenera na ?awce, z golem samob?jczym i gro?nie wygl?daj?c? kontuzj? pi?karza oraz niemal przy pustych trybunach - tak najkr?cej mo?na podsumowa? sobotni mecz futsal ekstraklasy w g?ogowie. euromaster chrobry przegra? z azs ug gda?sk 2:5 i nadal okupuje przedostatnie miejsce w tabeli.   wi?cej >>
do gro?nie wygl?daj?cego zdarzenia dosz?o dzisiaj po po?udniu na skrzy?owaniu alei kaczy?skiego z wierzbow? w lubinie. kierowca alfy romeo jad?c w kierunku centrum postanowi? nagle zawr?ci? i w tym momencie uderzy? w niego jad?cy wewn?trznym pasem kierowca renault master. na miejscu pracowali policjanci z wydzia?u ruchu drogowego. do zako?czenia czynno?ci przez funkcjonariuszy, odcinek alei lecha kaczy?skiego by? nieprzejezdny.   wi?cej >>
wszystkie niedzielne nabo?e?stwa w ca?ej diecezji legnickiej zostan? odprawione w intencji tragicznie zmar?ych g?rnik?w z kopalni zg rudna. uroczysta, centralna msza ?wi?ta z okazji ?wi?tej barbary odb?dzie si? w ko?ciele ?w. maksymiliana kolbe na lubi?skim przylesiu. p?niej polska mied? odda ho?d swojemu patronowi, janowi wy?ykowskiemu.   wi?cej >>
ju? dzisiaj mi?o?nicy lodowego szale?stwa w lubinie b?d? mogli zainaugurowa? nowy sezon ?y?wiarstwa. od godziny 16.30 regionalne centrum sportowe uruchomi g??wn? tafl? miejskiego lodowiska. dla profesjonalist?w czeka natomiast tor do szybkiej jazdy.   wi?cej >>
z rewelacj? tegorocznych rozgrywek pgnig superligi zmierz? si? dzi? pi?karze r?czni z g?ogowa. chrobry o godzinie 18:30 podejmowany b?dzie przez gwardi? opole. spr jest czwarty w grupie granatowej z dorobkiem trzynastu punkt?w. gwardia plasuje si? na 3.miejscu w grupie pomara?czowej i zgromadzi?a do tej pory 17 punkt?w.   wi?cej >>
- w takich momentach nie znajdujemy s??w, kt?re mog?yby pocieszy? - m?wi ksi?dz jaros?aw ?wi?cicki. proboszcz parafii pw. ?w. micha?a archanio?a w polkowicach by? z rodzinami ofiar wstrz?su w zg rudna, kiedy te czeka?y na informacje o swoich bliskich.   wi?cej >>
bez swojego szkoleniowca na ?awce b?d? musieli sobie dzi? poradzi? pi?karze euromastera chrobrego. tomasz trznadel za krytyk? orzecze? s?dzi?w podczas ostatniego meczu w pniewach zosta? zawieszony na jedno spotkanie. sobotni rywal g?ogowian jest w ich zasi?gu.   wi?cej >>
nowy inwestor na terenie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej. w g?ogowie powstanie hala firmy arra group. zajmuje si? ona transportem ch?odniczym farmaceutyk?w. przedsi?biorstwo wybuduje w mie?cie magazyny do przechowywania lek?w. koszt inwestycji to oko?o 24 mln z?otych.   wi?cej >>
uczniowie z chocianowa zaj?li pierwsze miejsce, pokonuj?c prawie 150 szk? z ca?ej polski. m?odzie? wzi?a udzia? w akcji "ekologia-to si? op?aca", kt?ra polega?a na zebraniu pustych kartrid?y i toner?w. na sesji rady powiatu w polkowicach oficjalnie podzi?kowano uczniom za ich sukces i zaanga?owanie w ochron? ?rodowiska.   wi?cej >>
g?ogowscy radni przeg?osowali podwy?ki cen wody i ?ciek?w. pwik zaproponowa?o nowe taryfy op?at, kt?re wzrosn? o 3,5 procent w por?wnaniu z obecnymi. to oznacza, ?e za metr sze?cienny wody i ?ciek?w zap?acimy o 29 groszy brutto wi?cej.   wi?cej >>
zdecydowanym faworytem dzisiejszej konfrontacji w hali sp12 s? siatkarze chrobrego g?og?w. lider ii ligi grupy czwartej gra z ekip? volley ?ar?w. dru?yna dominika walencieja wygra?a z tym przeciwnikiem w pierwszej kolejce na wyje?dzie bez straty seta. czy dzi? powt?rzy ten wynik?   wi?cej >>
stra?acy ochotnicy z gaworzyc zbieraj? zabawki i ksi??ki. ma to by? prezent dla dzieci z wroc?awskiej kliniki. maskotki, kolorowanki czy inne rzeczy, kt?re mog? umili? pobyt ma?ym pacjentom w plac?wce mo?na przynosi? do punkt?w bibliotecznych w gaworzycach, wierzchowicach, dalkowie oraz k?obuczynie. do akcji przy??czyli si? r?wnie? g?ogowianie.   wi?cej >>
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Bolds strong 45
b 45
i 0
em 45
Zawartość strony internetowej powinno zawierać więcej niż 250 słów, z stopa tekst / kod jest wyższy niż 20%.
Pozycji używać znaczników (h1, h2, h3, ...), aby określić temat sekcji lub ustępów na stronie, ale zwykle, użyj mniej niż 6 dla każdego tagu pozycje zachować swoją stronę zwięzły.
Styl używać silnych i kursywy znaczniki podkreślić swoje słowa kluczowe swojej stronie, ale nie nadużywać (mniej niż 16 silnych tagi i 16 znaczników kursywy)

Statystyki strony

twitter:title pusty
twitter:description pusty
google+ itemprop=name pusty
Pliki zewnętrzne 52
Pliki CSS 11
Pliki javascript 41
Plik należy zmniejszyć całkowite odwołanie plików (CSS + JavaScript) do 7-8 maksymalnie.

Linki wewnętrzne i zewnętrzne

Linki 724
Linki wewnętrzne 617
Linki zewnętrzne 107
Linki bez atrybutu Title 668
Linki z atrybutem NOFOLLOW 0
Linki - Użyj atrybutu tytuł dla każdego łącza. Nofollow link jest link, który nie pozwala wyszukiwarkom boty zrealizują są odnośniki no follow. Należy zwracać uwagę na ich użytkowania

Linki wewnętrzne

- /
- javascript:%20graj();
alkohol i narkotyki /content/view/81594/149/
zapraszaj? repatriant?w /content/view/81593/78/
wyw?z ?mieci sprawdzisz w telefonie /content/view/81592/81/
w parku znaleziono cia?o m?czyny /content/view/81591/189/
"to ludzie tworz? warto?? tej sp?ki" /content/view/81589/495/
lepsi od strzegomia. s?absi od milicza /content/view/81590/181/
grzyb najskuteczniejsza /content/view/81588/76/
mi?dzynarodowe starty z dobrym skutkiem /content/view/81583/359/
- #
- #
najnowsze #
wypadki #
po?ary #
sport #
r?czna #
- /component/option,com_galerie/itemid,637/
- /component/option,com_galerie/itemid,637/
- /component/option,com_galerie/itemid,637/
- /component/option,com_galerie/itemid,637/
- /component/option,com_galerie/itemid,637/
- /component/option,com_galerie/itemid,637/
- /component/option,com_galerie/itemid,637/
- /component/option,com_galerie/itemid,637/
- /component/option,com_galerie/itemid,637/
- /component/option,com_galerie/itemid,637/
- /component/option,com_galerie/itemid,637/
- /component/option,com_galerie/itemid,637/
wi?cej... /component/option,com_galerie/itemid,506/
g?og?w /content/category/3/289/189/
polkowice /content/category/3/13/81/
lubin /content/category/3/9/78/
legnica /content/category/3/220/149/
kghm /content/category/3/221/495/
rozmowy elki /content/category/3/611/459/
sport javascript:otworzmenu('sport2');
biegi /content/category/18/311/523/
bilard /content/category/18/419/390/
ci?ary /content/category/18/651/522/
koszyk?wka /content/category/18/103/56/
lekkoatletyka /content/category/18/106/137/
motocross /content/category/18/292/191/
pi?ka no?na /content/category/18/104/55/
pi?ka r?czna /content/category/18/105/76/
rowery /content/category/18/293/192/
p?ywanie /content/category/18/294/193/
rajdy enduro /content/category/18/101/57/
rugby /content/category/18/649/521/
siatk?wka /content/category/18/187/181/
strzelectwo /content/category/18/282/184/
szermierka /content/category/18/276/180/
sporty walki /content/category/18/178/121/
triathlon /content/category/18/476/296/
tenis /content/category/18/176/359/
zimowe /content/category/18/645/519/
zmusza? do nierz?du, handlowa? narkotykami /content/view/81595/149/
obla? j? spirytusem i podpali? /content/view/81595/149/
- /content/view/81595/149/
legnica /content/category/3/220/149/
przed legnickim s?dem stanie wkr?tce 44-letni andrzej p., kt?ry oskar?ony zosta? o pope?nienie dziesi?ciu przest?pstw, w tym nak?aniania i zmuszania kobiety do uprawiania prostytucji, czerpania z nierz?du korzy?ci maj?tkowych, posiadania i handlu narkotyk?w oraz gro?enia, bicia i oszpecenia poszkodowanej kobiety. m?czy?nie grozi do 10 lat pozbawienia wolno?ci. by? wcze?niej wielokrotnie karany. /content/view/81595/149/
wi?cej>> /content/view/81595/149/
ponad 1300 skontrolowanych kierowc?w /content/view/81594/149/
alkohol i narkotyki /content/view/81594/149/
- /content/view/81594/149/
legnica /content/category/3/220/149/
policjanci z legnickiej drog?wki podsumowali akcj? pod has?em: "alkohol i narkotyki". jak wskazuje nazwa dzia?a?, mundurowi sprawdzali stan trze?wo?ci kierowc?w i czy nie je?d?? pod wp?ywem ?rodk?w odurzaj?cych. skontrolowano ponad 1350 kierowc?w. zatrzymano trzy osoby prowadz?ce pojazd pod wp?ywem ?rodk?w odurzaj?cych oraz dw?ch kierowc?w w stanie po u?yciu alkoholu. /content/view/81594/149/
wi?cej>> /content/view/81594/149/
odpowiedzialno??: i zn?w kontrola trze?wo?ci zosta?a wykonana niezgodnie z prawem zaraz pewnie odezw? si? a co by by?o gdyby by?o o takie tam ... /content/view/81594/149/
2 /content/view/81594/149/
komentarze /content/view/81594/149/
polacy ze wschodu mog? osiedla? si? w lubinie /content/view/81593/78/
zapraszaj? repatriant?w /content/view/81593/78/
- /content/view/81593/78/
lubin /content/category/3/9/78/
by? mo?e do lubina przyjad? wkr?tce dwie rodziny repatriant?w polskiego pochodzenia. stosown? uchwa?? w tej sprawie przyj?li miejscy radni, a prezydent lubina liczy, ?e polacy z dalekiego wschodu ch?tnie b?d? przyje?d?a? ca?ymi rodzinami do lubina i tutaj na sta?e si? osiedla?. /content/view/81593/78/
wi?cej>> /content/view/81593/78/
pytania do pana: raczy?ski ju? nie mo?e ufa? lublinianom to zci?ga sobie wyborc?w! tylko ;robert ; darmowo prosz?, darmowo... ty lubisz wszystko darmowe. pytanie : czy bud?et polski jest darmowy czy roberta? /content/view/81593/78/
2 /content/view/81593/78/
komentarze /content/view/81593/78/
aplikacja zwi?zku gmin zag??bia miedziowego /content/view/81592/81/
wyw?z ?mieci sprawdzisz w telefonie /content/view/81592/81/
- /content/view/81592/81/
polkowice /content/category/3/13/81/
informacje o ?mieciach w internecie. tu nie chodzi o spam, a now? aplikacja zwi?zku gmin zag??bia miedziowego. zgzm za po?rednictwem internetu, chce by? bli?ej mieszka?c?w. bezp?atn? aplikacj? zgzm mo?na pobra? na telefony kom?rkowe, smartfony czy tablety. /content/view/81592/81/
wi?cej>> /content/view/81592/81/
adam: kolejne publiczne pieni?dze wydane w b?oto. nikomu niepotrzebna aplikacja i jeszcze kolejne pieni?dze wydane na jej promocj?. a na ?mietnikach syf jakich ma?o. /content/view/81592/81/
2 /content/view/81592/81/
komentarze /content/view/81592/81/
sekcja zw?ok wyja?ni przyczyn? ?mierci /content/view/81591/189/
w parku znaleziono cia?o m?czyny /content/view/81591/189/
- /content/view/81591/189/
g?og?w /content/category/3/289/189/
zw?oki m?czyzny znaleziono w parku le?nym w g?ogowie. zg?oszenie przyj?to dzi? (5.12) oko?o godziny 8:00. wst?pnie wykluczono udzia? os?b trzecich. policj? zawiadomili przechodnie, kt?rzy zauwa?yli cia?o w rowie melioracyjnym. /content/view/81591/189/
wi?cej>> /content/view/81591/189/
b?d? zmiany w organizacji pracy g?rnik?w /content/view/81589/495/
"to ludzie tworz? warto?? tej sp?ki" /content/view/81589/495/
- /content/view/81589/495/
kghm /content/category/3/221/495/
podczas centralnych obchod?w barb?rkowych prezes kghm-u rados?aw domagalski - ?ab?dzki m?wi?, ?e firma do?o?y wszelkich stara?, by g?rnicy polskiej miedzi mieli zapewniony wy?szy komfort pracy i jak najwy?szy poziom bezpiecze?stwa. "nie ma i nigdy nie b?dzie kompromis?w w kwestii bezpiecze?stwa i to jest najwy?sze staranie i troska zarz?du kghm, by te standardy zapewni? i wprowadzi?", podkre?la? szef miedziowej sp?ki. /content/view/81589/495/
wi?cej>> /content/view/81589/495/
innowierca: proponuje dla zachowania rownowagi wiary zarzadu wzgledem zalogi i odwrotnie,wybrac do rady nadzorczej biskupa legnickiego. /content/view/81589/495/
6 /content/view/81589/495/
komentarze /content/view/81589/495/
dolno?l?ska liga m?odzik?w /content/view/81590/181/
lepsi od strzegomia. s?absi od milicza /content/view/81590/181/
- /content/view/81590/181/
sport /content/category/18/187/181/
w sali gimnastycznej sp12 rozegrano kolejny z turniej?w ligi dolno?l?skiej m?odzik?w. siatkarze chrobrego g?og?w prowadzeni przez norberta ?rona w pierwszym meczu przegrali z uks-em dw?jka milicz 0:2, a w drugim pokonali aks strzegom 2:0. /content/view/81590/181/
wi?cej>> /content/view/81590/181/
- /content/view/81590/181/
- /content/view/81590/181/
- /content/view/81590/181/
- /content/view/81590/181/
- /content/view/81590/181/
- /content/view/81590/181/
- /content/view/81590/181/
- /content/view/81590/181/
- /content/view/81590/181/
- /content/view/81590/181/
- /content/view/81590/181/
- /content/view/81590/181/
- /content/view/81590/181/
- /content/view/81590/181/
- /content/view/81590/181/
- /content/view/81590/181/
- /content/view/81590/181/
- /content/view/81590/181/
- /content/view/81590/181/
- /content/view/81590/181/
- /content/view/81590/181/
polska poleg?a na inauguracj? /content/view/81588/76/
grzyb najskuteczniejsza /content/view/81588/76/
- /content/view/81588/76/
sport /content/category/18/105/76/
polskie pi?karki r?czne od wysokiej pora?ki rozpocz?y udzia? w mistrzostwach europy. podopieczne leszka krowickiego przegra?y z francj? 22:31. skrzyd?owa kghm metarco zag??bia kinga grzyb by?a najskuteczniejsz? z bia?o-czerwonych. zdoby?a 6 bramek, w tym pi?? z rzut?w karnych. /content/view/81588/76/
wi?cej>> /content/view/81588/76/
ratownicy opowiadaj? o poszukiwaniach w zg rudna /content/view/81587/81/
walczyli do samego ko?ca /content/view/81587/81/
- /content/view/81587/81/
polkowice /content/category/3/13/81/
dyspozytor informuje ratownik?w, w ci?gu 10 minut zast?py by?y ju? zmobilizowane, zje?d?aj? pod ziemi?. niekt?rzy nie wierzyli w to, co zobaczyli w kopalni zg rudna. zniszczenia by?y ogromne. ratownicy opowiadaj? o akcji, w kt?rej uczestniczyli w zesz?ym tygodniu. /content/view/81587/81/
wi?cej>> /content/view/81587/81/
pracownik: ka?dy pracownik posiada swoj? ??czno??? a jaka to niby jest ??czno??, na kt?r? trzeba si? prze??czy?? /content/view/81587/81/
2 /content/view/81587/81/
komentarze /content/view/81587/81/
projekt z klas? /content/view/81586/189/
od kuchni... do salonu - smacznie, zdrowo, kolorowo /content/view/81586/189/
- /content/view/81586/189/
g?og?w /content/category/3/289/189/
g?ogowskie gimnazjum nr 4 przyst?pi?o do og?lnopolskiego konkursu "projekt z klas?". edukacyjny program „od kuchni... do salonu - smacznie, zdrowo, kolorowo” wychodzi naprzeciw wsp?czesnym zainteresowaniom m?odych ludzi ?wiatem kulinarnym oraz zmian? w ?wiadomo?ci uczni?w na temat zdrowego stylu ?ycia i sposob?w zdrowego od?ywiania. /content/view/81586/189/
wi?cej>> /content/view/81586/189/
miko?aje na motocyklach opanowa?y miasto /content/view/81585/78/
renifery jedno?lady /content/view/81585/78/
- /content/view/81585/78/
lubin /content/category/3/9/78/
ju? po raz pi?ty przez lubin przejecha?a parada miko?aj?w na motocyklach. w tym roku motomiko?aje na motoreniferach zach?cali lubinian do wsparcia akcji charytatywnej dla wychowank?w specjalnego o?rodka szkolno - wychowawczego w szklarach g?rnych. zbierano przybory szkolne i r?zne drobiazgi, kt?re uciesz? dzieci i m?odzie?. /content/view/81585/78/
wi?cej>> /content/view/81585/78/
- /content/view/81585/78/
- /content/view/81585/78/
- /content/view/81585/78/
- /content/view/81585/78/
- /content/view/81585/78/
- /content/view/81585/78/
- /content/view/81585/78/
- /content/view/81585/78/
- /content/view/81585/78/
- /content/view/81585/78/
- /content/view/81585/78/
- /content/view/81585/78/
- /content/view/81585/78/
- /content/view/81585/78/
- /content/view/81585/78/
- /content/view/81585/78/
- /content/view/81585/78/
- /content/view/81585/78/
- /content/view/81585/78/
- /content/view/81585/78/
- /content/view/81585/78/
lokatorka pod opiek? lekarzy /content/view/81584/189/
tlenek w?gla w ?azience /content/view/81584/189/
- /content/view/81584/189/
g?og?w /content/category/3/289/189/
trzy osoby znajdowa?y si? w mieszkaniu, w kt?rym w niedzielny wiecz?r stwierdzono obecno?? tlenku w?gla. kilka minut po godzinie 19:00 g?ogowskich stra?ak?w wezwano na interwencj? na plac 1000-lecia. po przyje?dzie na miejsce i dokonaniu pomiar?w okaza?o si?, ?e w mieszkaniu jest podwy?szone st?enie „cichego zab?jcy”. /content/view/81584/189/
wi?cej>> /content/view/81584/189/
obchody ?wi?tej barbary w stolicy polskiej miedzi /content/view/81579/495/
oddali ho?d wybitnemu geologowi /content/view/81579/495/
- /content/view/81579/495/
kghm /content/category/3/221/495/
ostatnim akcentem tegorocznych centralnych obchod?w ?wi?tej barbary by?o oddanie ho?du janowi wy?ykowskiemu - patronowi i odkrywcy polskiej miedzi. "dzi?ki pracy pana jana wy?ykowskiego i wielu innych wspania?ych geolog?w, in?ynier?w i g?rnik?w doczekali?my si? organizacji, kt?ra ma pot?ny wp?yw na polsk? gospodark?", m?wi? pod pomnikiem prezes sp?ki kghm, rados?aw domagalski - ?ab?dzki. /content/view/81579/495/
wi?cej>> /content/view/81579/495/
- /content/view/81579/495/
- /content/view/81579/495/
- /content/view/81579/495/
- /content/view/81579/495/
- /content/view/81579/495/
- /content/view/81579/495/
- /content/view/81579/495/
- /content/view/81579/495/
- /content/view/81579/495/
- /content/view/81579/495/
- /content/view/81579/495/
- /content/view/81579/495/
- /content/view/81579/495/
- /content/view/81579/495/
- /content/view/81579/495/
- /content/view/81579/495/
- /content/view/81579/495/
- /content/view/81579/495/
- /content/view/81579/495/
- /content/view/81579/495/
- /content/view/81579/495/
tomasz: ci?ko te kupy, czy nawet ca?y pomnik raz w roku umy?? /content/view/81579/495/
4 /content/view/81579/495/
komentarze /content/view/81579/495/
adrianna i alan najlepsi /content/view/81583/359/
mi?dzynarodowe starty z dobrym skutkiem /content/view/81583/359/
- /content/view/81583/359/
sport /content/category/18/176/359/
oficjalnie sezon ju? zako?czyli, ale ko?ca start?w pod dachem nie wida?. reprezentanci g?ogowskiego towarzystwa tenisowego wzi?li udzia? w kolejnej edycji turniej?w tenisowych steffi-graf-jugendserie u12 winter 2016/17 w dre?nie. /content/view/81583/359/
wi?cej>> /content/view/81583/359/
lekkoatletyka dla ka?dego /content/view/81582/137/
karpowicz: efekty ju? wida? /content/view/81582/137/
- /content/view/81582/137/
sport /content/category/18/106/137/
700 os?b z czech, s?owacji, polski i niemiec wystartowa?o w jabloncu w pomara?czowym mitingu. bardzo dobrze zaprezentowa?y si? dzieci z g?ogowa, kt?re ucz?szczaj? na zaj?cia w ramach programu „lekkoatletyka dla ka?dego” w mks-ie piast. /content/view/81582/137/
wi?cej>> /content/view/81582/137/
czesi: ??te s?odziaki" brawo! o /content/view/81582/137/
2 /content/view/81582/137/
komentarze /content/view/81582/137/
pomara?czowy miting /content/view/81581/137/
soko?y na podium /content/view/81581/137/
- /content/view/81581/137/
sport /content/category/18/106/137/
w czeskim jabloncu rozegrano cykliczne zawody lekkoatletyczne w kategorii m?odzik?w i dzieci z udzia?em reprezentant?w czech, niemiec i polski. bardzo dobrze spisali si? podopieczni mariusza knulla z soko?a lubin. /content/view/81581/137/
wi?cej>> /content/view/81581/137/
turniej miko?ajkowy o puchar tenis kul club /content/view/81580/359/
?wi?ty odwiedzi? tenisist?w /content/view/81580/359/
- /content/view/81580/359/
sport /content/category/18/176/359/
szesna?cioro m?odych adept?w tenisa ziemnego rywalizowa?o przez dwa dni w miko?ajkowym turnieju rozgrywanym na krytych kortach kul clubu. w sobot? do rywalizacji zg?osi?o si? 9 ch?opc?w i dzie? p?niej 7 dziewczynek do lat 10. /content/view/81580/359/
wi?cej>> /content/view/81580/359/
mama: ja nie ?a?uje ,dzieci d?ugo nie czeka?y,na dw?ch kortach w sam raz.przyjezdnym bardzo si? podoba?o, mojemu synowi tak?e. organizator zrobi? super turniej na miko?aja. /content/view/81580/359/
2 /content/view/81580/359/
komentarze /content/view/81580/359/
ix miko?ajkowy sp?yw p?etwonurk?w odr? /content/view/81578/189/
rozpocz?li minut? ciszy /content/view/81578/189/
- /content/view/81578/189/
g?og?w /content/category/3/289/189/
gdy jedni siedz? w domach i zastanawiaj? si? czy wyj?? na dw?r w takie zimno, inni co roku licznie stawiaj? si? nad odr? w g?ogowie, aby wzi?? udzia? w miko?ajkowym sp?ywie p?etwonurk?w. dzi? do wody wesz?y 154 osoby, kt?re przep?yn?y z widziszowa do mariny. /content/view/81578/189/
wi?cej>> /content/view/81578/189/
- /content/view/81578/189/
- /content/view/81578/189/
- /content/view/81578/189/
- /content/view/81578/189/
- /content/view/81578/189/
- /content/view/81578/189/
- /content/view/81578/189/
- /content/view/81578/189/
- /content/view/81578/189/
- /content/view/81578/189/
- /content/view/81578/189/
- /content/view/81578/189/
- /content/view/81578/189/
- /content/view/81578/189/
- /content/view/81578/189/
- /content/view/81578/189/
- /content/view/81578/189/
- /content/view/81578/189/
- /content/view/81578/189/
- /content/view/81578/189/
- /content/view/81578/189/
do ja kali: oni trze?wi wszyscy s?, a mandaty dostaj? pijacy co ?yciem ryzykuj?, tak?e przy okazji innych /content/view/81578/189/
3 /content/view/81578/189/
komentarze /content/view/81578/189/
uroczysta msza ?wi?ta w intencji g?rnik?w i ich rodzin /content/view/81577/495/
w modlitwie i skupieniu /content/view/81577/495/
- /content/view/81577/495/
kghm /content/category/3/221/495/
przed po?udniem w ko?ciele pod wezwaniem ?w. maksymiliana kolbe na lubi?skim przylesiu odprawiono uroczyst? msz? ?wi?t? w intencji g?rnik?w i ich rodzin. podczas nabo?e?stwa modlono si? za wszystkich pracownik?w kghm-u, wspominano zw?aszcza tragicznie zmar?ych o?miu g?rnik?w z kopalni zg rudna. /content/view/81577/495/
wi?cej>> /content/view/81577/495/
- /content/view/81577/495/
- /content/view/81577/495/
- /content/view/81577/495/
- /content/view/81577/495/
- /content/view/81577/495/
- /content/view/81577/495/
- /content/view/81577/495/
- /content/view/81577/495/
- /content/view/81577/495/
- /content/view/81577/495/
- /content/view/81577/495/
- /content/view/81577/495/
- /content/view/81577/495/
- /content/view/81577/495/
- /content/view/81577/495/
- /content/view/81577/495/
- /content/view/81577/495/
- /content/view/81577/495/
- /content/view/81577/495/
- /content/view/81577/495/
- /content/view/81577/495/
jan: a gdzie by? wojtu? i janek misiewicz /content/view/81577/495/
7 /content/view/81577/495/
komentarze /content/view/81577/495/
co przygotowano w tym roku? /content/view/81575/189/
jarmark ?wi?teczny w g?ogowie /content/view/81575/189/
- /content/view/81575/189/
g?og?w /content/category/3/289/189/
w?dliny, sery i r?kodzie?o. na g?ogowskim rynku odbywa si? jarmark ?wi?teczny, kt?ry jest organizowany w ramach dni ?wi?tego miko?aja. na stoiskach mo?na kupi? nie tylko domowe wyroby, lecz tak?e ozdoby na choink?, stroiki, r?cznie szyte zabawki czy bi?uteri?. /content/view/81575/189/
wi?cej>> /content/view/81575/189/
- /content/view/81575/189/
- /content/view/81575/189/
- /content/view/81575/189/
- /content/view/81575/189/
- /content/view/81575/189/
- /content/view/81575/189/
- /content/view/81575/189/
- /content/view/81575/189/
- /content/view/81575/189/
- /content/view/81575/189/
- /content/view/81575/189/
- /content/view/81575/189/
- /content/view/81575/189/
- /content/view/81575/189/
- /content/view/81575/189/
- /content/view/81575/189/
- /content/view/81575/189/
- /content/view/81575/189/
dgl: pojad? - za?atwi? - porozmawiam .... min?o juz du?o czasu i nie wida? ani jednego euro z dotacji ue w g?ogowie . zapewne winny jest poprzednik , ue, pis tylko nie g?ogowski ratusz i prezydent! ostatnia szansa na du?e wsparcie finansow... /content/view/81575/189/
7 /content/view/81575/189/
komentarze /content/view/81575/189/
paczki dla najm?odszych /content/view/81574//
turniej pierwszego kroku judo /content/view/81574//
- /content/view/81574//
sport /content/category/18/102//
po d?ugiej przerwie g?ogowski klub judo zorganizowa? turniej miko?ajkowy dla swoich najm?odszych podopiecznych. wystartowa?o 30 zawodnik?w, a ka?dy stoczy? po dwie walki. - dla wi?kszo?ci z nich by?y to pierwsze zawody, a sami trenuj? zaledwie dwa miesi?ce - powiedzia? trener ?ukasz kogut. /content/view/81574//
wi?cej>> /content/view/81574//
- /content/view/81574//
- /content/view/81574//
- /content/view/81574//
- /content/view/81574//
- /content/view/81574//
- /content/view/81574//
- /content/view/81574//
- /content/view/81574//
- /content/view/81574//
- /content/view/81574//
- /content/view/81574//
- /content/view/81574//
- /content/view/81574//
- /content/view/81574//
- /content/view/81574//
- /content/view/81574//
- /content/view/81574//
- /content/view/81574//
- /content/view/81574//
- /content/view/81574//
- /content/view/81574//
gwardia opole  chrobry g?og?w 23:29 /content/view/81573/76/
spr zdoby? opolsk? hal? /content/view/81573/76/
- /content/view/81573/76/
sport /content/category/18/105/76/
pi?karze r?czni chrobrego w pe?ni zrewan?owali si? gwardii za pora?k? na inauguracj? obecnego sezonu. w g?ogowie sensacyjnie wygrali opolanie, a teraz to spr wywi?z? komplet punkt?w z opola. by?a to pierwsza przegrana gwardii w tym sezonie we w?asnej hali. /content/view/81573/76/
wi?cej>> /content/view/81573/76/
re 29: no to zobacz sobie gdzie dzisiaj jest sportowo pi?ka r?czna m?ska z lubina a na jakim miejscu jest r?czna z g?ogowa. to, ?e jeden misiewicz g?ogowski patriota pobol zabra? pieni?dze nam sportowcom z g?ogowa nie zapomnimy nigdy. ot dobra... /content/view/81573/76/
30 /content/view/81573/76/
komentarze /content/view/81573/76/
chrobry g?og?w - uks volley ?ar?w 3:0 /content/view/81572/181/
chwila strachu w drugim secie /content/view/81572/181/
- /content/view/81572/181/
sport /content/category/18/187/181/
lider drugiej ligi odprawi? dzi? z kwitkiem najs?absz? dru?yn? tego szczebla rozgrywek. chrobry ogra? volley ?ar?w bez straty seta, cho? w drugiej partii miejscowi byli bliscy pora?ki. przegrywali ju? 21:24, ale zdobyli pi?? punkt?w i zwyci?yli 26:24. /content/view/81572/181/
wi?cej>> /content/view/81572/181/
- /content/view/81572/181/
- /content/view/81572/181/
- /content/view/81572/181/
- /content/view/81572/181/
- /content/view/81572/181/
- /content/view/81572/181/
- /content/view/81572/181/
- /content/view/81572/181/
- /content/view/81572/181/
- /content/view/81572/181/
- /content/view/81572/181/
- /content/view/81572/181/
- /content/view/81572/181/
- /content/view/81572/181/
- /content/view/81572/181/
- /content/view/81572/181/
- /content/view/81572/181/
- /content/view/81572/181/
- /content/view/81572/181/
- /content/view/81572/181/
- /content/view/81572/181/
misia: tylko sps /content/view/81572/181/
1 /content/view/81572/181/
komentarze /content/view/81572/181/
ostrovia  ccc polkowice 72:86 /content/view/81571/56/
nareszcie wygra?y /content/view/81571/56/
- /content/view/81571/56/
sport /content/category/18/103/56/
udany debiut marosa kovacika na stanowisku trenera polkowickich koszykarek. ccc przerwa?o seri? pora?ek i wygra?o dzi? w ostrowie wlkp. z ostrovi? 86:72. najskuteczniejsze w zwyci?skiej ekipy by?y: marija rezan i isabelle harrison, kt?re zdoby?y po 16 punkt?w. /content/view/81571/56/
wi?cej>> /content/view/81571/56/
magda: no nareszcie !! super /content/view/81571/56/
5 /content/view/81571/56/
komentarze /content/view/81571/56/
euromaster chrobry g?og?w - azs ug gda?sk 2:5 /content/view/81570/55/
biednemu wiatr w oczy /content/view/81570/55/
- /content/view/81570/55/
sport /content/category/18/104/55/
bez trenera na ?awce, z golem samob?jczym i gro?nie wygl?daj?c? kontuzj? pi?karza oraz niemal przy pustych trybunach - tak najkr?cej mo?na podsumowa? sobotni mecz futsal ekstraklasy w g?ogowie. euromaster chrobry przegra? z azs ug gda?sk 2:5 i nadal okupuje przedostatnie miejsce w tabeli. /content/view/81570/55/
wi?cej>> /content/view/81570/55/
- /content/view/81570/55/
- /content/view/81570/55/
- /content/view/81570/55/
- /content/view/81570/55/
- /content/view/81570/55/
- /content/view/81570/55/
- /content/view/81570/55/
- /content/view/81570/55/
- /content/view/81570/55/
- /content/view/81570/55/
- /content/view/81570/55/
- /content/view/81570/55/
- /content/view/81570/55/
- /content/view/81570/55/
- /content/view/81570/55/
- /content/view/81570/55/
- /content/view/81570/55/
- /content/view/81570/55/
- /content/view/81570/55/
- /content/view/81570/55/
- /content/view/81570/55/
kibic: kiedy ludzie zrozumieja, ze to nie klub miejski i porownania do pilkarzy z trawy, ktorzy miesiecznie zarabiaja wiecej niz te chlopaki za runde sa nie na miejscu? /content/view/81570/55/
6 /content/view/81570/55/
komentarze /content/view/81570/55/
kolizja alfy romeo z renault master /content/view/81569/78/
niebezpieczny manewr zawracania /content/view/81569/78/
- /content/view/81569/78/
lubin /content/category/3/9/78/
do gro?nie wygl?daj?cego zdarzenia dosz?o dzisiaj po po?udniu na skrzy?owaniu alei kaczy?skiego z wierzbow? w lubinie. kierowca alfy romeo jad?c w kierunku centrum postanowi? nagle zawr?ci? i w tym momencie uderzy? w niego jad?cy wewn?trznym pasem kierowca renault master. na miejscu pracowali policjanci z wydzia?u ruchu drogowego. do zako?czenia czynno?ci przez funkcjonariuszy, odcinek alei lecha kaczy?skiego by? nieprzejezdny. /content/view/81569/78/
wi?cej>> /content/view/81569/78/
- /content/view/81569/78/
- /content/view/81569/78/
- /content/view/81569/78/
- /content/view/81569/78/
- /content/view/81569/78/
- /content/view/81569/78/
- /content/view/81569/78/
- /content/view/81569/78/
- /content/view/81569/78/
- /content/view/81569/78/
- /content/view/81569/78/
- /content/view/81569/78/
- /content/view/81569/78/
- /content/view/81569/78/
- /content/view/81569/78/
- /content/view/81569/78/
- /content/view/81569/78/
oberemeryt: do kom. 1 - nawet wcze?niejsze sygnalizowanie zamiaru skr?tu nie daje prawa do zajechania drogi innemu, jad?cemu pasem, na kt?ry chc? wjecha? /content/view/81569/78/
3 /content/view/81569/78/
komentarze /content/view/81569/78/
ci?g dalszy centralnych uroczysto?ci barb?rkowych /content/view/81568/495/
w intencji g?rnik?w i ich rodzin /content/view/81568/495/
- /content/view/81568/495/
kghm /content/category/3/221/495/
wszystkie niedzielne nabo?e?stwa w ca?ej diecezji legnickiej zostan? odprawione w intencji tragicznie zmar?ych g?rnik?w z kopalni zg rudna. uroczysta, centralna msza ?wi?ta z okazji ?wi?tej barbary odb?dzie si? w ko?ciele ?w. maksymiliana kolbe na lubi?skim przylesiu. p?niej polska mied? odda ho?d swojemu patronowi, janowi wy?ykowskiemu. /content/view/81568/495/
wi?cej>> /content/view/81568/495/
karolina: do kom.24 a co ty zrobi?e? aby taka msza si? odby?a w intencji g?rnik?w? /content/view/81568/495/
25 /content/view/81568/495/
komentarze /content/view/81568/495/
inauguracja nowego sezonu ?y?wiarskiego /content/view/81567/78/
rcs zaprasza ju? na lodowisko /content/view/81567/78/
- /content/view/81567/78/
lubin /content/category/3/9/78/
ju? dzisiaj mi?o?nicy lodowego szale?stwa w lubinie b?d? mogli zainaugurowa? nowy sezon ?y?wiarstwa. od godziny 16.30 regionalne centrum sportowe uruchomi g??wn? tafl? miejskiego lodowiska. dla profesjonalist?w czeka natomiast tor do szybkiej jazdy. /content/view/81567/78/
wi?cej>> /content/view/81567/78/
deckboy: dalej nie kryta tafla! no c? trzeba czeka?, tylko ile lat jeszcze?-( obecnie polkowice zostaj?. /content/view/81567/78/
1 /content/view/81567/78/
komentarze /content/view/81567/78/
wymagaj?cy rywal spr-u /content/view/81552/76/
na co sta? chrobrego w opolu? /content/view/81552/76/
- /content/view/81552/76/
sport /content/category/18/105/76/
z rewelacj? tegorocznych rozgrywek pgnig superligi zmierz? si? dzi? pi?karze r?czni z g?ogowa. chrobry o godzinie 18:30 podejmowany b?dzie przez gwardi? opole. spr jest czwarty w grupie granatowej z dorobkiem trzynastu punkt?w. gwardia plasuje si? na 3.miejscu w grupie pomara?czowej i zgromadzi?a do tej pory 17 punkt?w. /content/view/81552/76/
wi?cej>> /content/view/81552/76/
najwa?niejsze to by? razem /content/view/81566/495/
"kiedy oni p?acz? i my p?aczemy" /content/view/81566/495/
- /content/view/81566/495/
kghm /content/category/3/221/495/
- w takich momentach nie znajdujemy s??w, kt?re mog?yby pocieszy? - m?wi ksi?dz jaros?aw ?wi?cicki. proboszcz parafii pw. ?w. micha?a archanio?a w polkowicach by? z rodzinami ofiar wstrz?su w zg rudna, kiedy te czeka?y na informacje o swoich bliskich. /content/view/81566/495/
wi?cej>> /content/view/81566/495/
observer: dla kilku, a mo?e tylko dla jednego - pisz?c takie posty nie liczy si? z ilu komputer?w s? pisane- fanatyka antykatolickiego, ka?da okazja, nawet tragedia i dramat ludzi stanowi okazj? by bluzgn?? swoj? wewn?trzn? zgnilizn? i jakim? ... /content/view/81566/495/
15 /content/view/81566/495/
komentarze /content/view/81566/495/
w tym meczu gospodarze bez trenera /content/view/81550/55/
nieobliczalny rywal futsalowc?w /content/view/81550/55/
- /content/view/81550/55/
sport /content/category/18/104/55/
bez swojego szkoleniowca na ?awce b?d? musieli sobie dzi? poradzi? pi?karze euromastera chrobrego. tomasz trznadel za krytyk? orzecze? s?dzi?w podczas ostatniego meczu w pniewach zosta? zawieszony na jedno spotkanie. sobotni rywal g?ogowian jest w ich zasi?gu. /content/view/81550/55/
wi?cej>> /content/view/81550/55/
magazyny powstan? w strefie ekonomicznej /content/view/81565/189/
arra group inwestuje w g?ogowie /content/view/81565/189/
- /content/view/81565/189/
g?og?w /content/category/3/289/189/
nowy inwestor na terenie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej. w g?ogowie powstanie hala firmy arra group. zajmuje si? ona transportem ch?odniczym farmaceutyk?w. przedsi?biorstwo wybuduje w mie?cie magazyny do przechowywania lek?w. koszt inwestycji to oko?o 24 mln z?otych. /content/view/81565/189/
wi?cej>> /content/view/81565/189/
pinokio: sadowski chwali si? inwestorem jak mercedesem, wstyd, nic nie zrobi? tylko przeszkadza? . panie sadowski, dzi?kujemy ze zubowski nie jest ju? prezydentem . /content/view/81565/189/
5 /content/view/81565/189/
komentarze /content/view/81565/189/
pierwsze miejsce dla zs chocian?w /content/view/81564/81/
"ekologia-to si? op?aca" /content/view/81564/81/
- /content/view/81564/81/
polkowice /content/category/3/13/81/
uczniowie z chocianowa zaj?li pierwsze miejsce, pokonuj?c prawie 150 szk? z ca?ej polski. m?odzie? wzi?a udzia? w akcji "ekologia-to si? op?aca", kt?ra polega?a na zebraniu pustych kartrid?y i toner?w. na sesji rady powiatu w polkowicach oficjalnie podzi?kowano uczniom za ich sukces i zaanga?owanie w ochron? ?rodowiska. /content/view/81564/81/
wi?cej>> /content/view/81564/81/
- /content/view/81564/81/
- /content/view/81564/81/
- /content/view/81564/81/
- /content/view/81564/81/
- /content/view/81564/81/
- /content/view/81564/81/
- /content/view/81564/81/
- /content/view/81564/81/
- /content/view/81564/81/
malpka: wyremontujcie sobie ten budynek starostwa z p?okr?g?ym dachem w runku.nowy a ju? si? rozsypuje. /content/view/81564/81/
1 /content/view/81564/81/
komentarze /content/view/81564/81/
nowe taryfy pwik g?og?w /content/view/81563/189/
podwy?ki cen wody i ?ciek?w /content/view/81563/189/
- /content/view/81563/189/
g?og?w /content/category/3/289/189/
g?ogowscy radni przeg?osowali podwy?ki cen wody i ?ciek?w. pwik zaproponowa?o nowe taryfy op?at, kt?re wzrosn? o 3,5 procent w por?wnaniu z obecnymi. to oznacza, ?e za metr sze?cienny wody i ?ciek?w zap?acimy o 29 groszy brutto wi?cej. /content/view/81563/189/
wi?cej>> /content/view/81563/189/
re13: re 13 ,na co ty liczysz ania,na radnych ,takich wybraliscie w jerzmanowej,to raz ,a ze co innego na zawo?anie w?jta robia to nic nie zrobisz,tylko czekac do nowych wbor?w i pogonic klakierk?w ,oni przyznali sobie nawzajem dobre diety i ... /content/view/81563/189/
16 /content/view/81563/189/
komentarze /content/view/81563/189/
lider gra z outsiderem /content/view/81549/181/
chachulski: mecz sam si? nie wygra /content/view/81549/181/
- /content/view/81549/181/
sport /content/category/18/187/181/
zdecydowanym faworytem dzisiejszej konfrontacji w hali sp12 s? siatkarze chrobrego g?og?w. lider ii ligi grupy czwartej gra z ekip? volley ?ar?w. dru?yna dominika walencieja wygra?a z tym przeciwnikiem w pierwszej kolejce na wyje?dzie bez straty seta. czy dzi? powt?rzy ten wynik? /content/view/81549/181/
wi?cej>> /content/view/81549/181/
akcja osp gaworzyce /content/view/81562/81/
podaruj zabawk? dzieciom z kliniki /content/view/81562/81/
- /content/view/81562/81/
polkowice /content/category/3/13/81/
stra?acy ochotnicy z gaworzyc zbieraj? zabawki i ksi??ki. ma to by? prezent dla dzieci z wroc?awskiej kliniki. maskotki, kolorowanki czy inne rzeczy, kt?re mog? umili? pobyt ma?ym pacjentom w plac?wce mo?na przynosi? do punkt?w bibliotecznych w gaworzycach, wierzchowicach, dalkowie oraz k?obuczynie. do akcji przy??czyli si? r?wnie? g?ogowianie. /content/view/81562/81/
wi?cej>> /content/view/81562/81/
edyta szymankiewicz /content/view/81576/459/
miko?ajkowe bocci w g?ogowie /content/view/81576/459/
- /content/view/81576/459/
/content/view/81576/459/
wychowankowie zespo?u plac?wek szkolno-wychowawczych w g?ogowie zmierz? si? z uczniami innych szk? w turnieju miko?ajkowym pod patronatem starosty g?ogowskiego. dyscyplina nie jest mo?e zbyt popularna, ale z pewno?ci? dostarczy mn?stwo zabawy a przede wszystkim zintegruje m?odzie?, bo taki jest, w tym wyj?tkowym przed?wi?tecznym czasie, cel organizator?w. edyta szymankiewicz zaprasza ch?tnych do kibicowania w zmaganiach w bocci na godzin? 10:00 do hali widowiskowo sportowej w g?ogowie ju? 7. grudnia. wi?cej na temat tego spotkania opowiedzia?a w poniedzia?kowych rozmowach elki. /content/view/81576/459/
miko?aje na rowerach /content/view/81548/459/
"chcia?bym z?o?y? najszczersze kondolencje" /content/view/81535/459/
w studiu o przyj?tych uchwa?ach /content/view/81521/459/
- component/option,com_classifieds/itemid,207/
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21564
rufio posadzki index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21564
koordynator ds. inwestycji budowlanych index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21563
nie lubisz sprz?ta??my posprz?tamy! index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21562
pracownik ochrony index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21561
zrobie index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21560
serwis komputerowy index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21559
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21558
serwis agd index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21558
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21557
lider ds. jako?ci wyrobu index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21557
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21556
in?ynier ds. kontroli jako?ci index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21556
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21555
szybka po?yczka 3500 z? z rat? 100 index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21555
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21554
**** qubus hotel zatrudni w sylwestra index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21554
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21553
praca w kinie helios w lubinie! index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21553
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21552
specjalista ds. logistyki index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21552
kierowca c+e index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21551
pracownik placowy index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21550
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21549
zatrudni? sprzedawc? - m?czyzna index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21549
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21548
kurs elektryka do 1 kv index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21548
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21547
technik utrzymania ruchu w dziale monta? index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21547
meble kuchenne index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21546
narty , buty narciarskie , kijki , kaski index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21545
kasjer index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21544
praca biurowa index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21543
projektowanie, kierownik budowy index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21542
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21541
praca szuka cz?owieka! index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21541
praca dla lektora j?zyka angielskiego index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21540
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21539
kontroler jako?ci index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21539
zatrudni? elektryka index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21538
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21537
logistyk index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21537
zatrudni? specjalist? ds.obs?ugi klienta index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21536
korepetycje z j?zyka niemieckiego index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21535
zatrudnimy dyspozytora index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21534
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21533
kurs kierowcy w?zk?w wid?owych index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21533
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21532
specjalista ds.nieruchomo?ci. index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21532
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21531
informatyk z j. niemieckim index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21531
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21530
referent ds. zakup?w index.php?option=com_classifieds&task=view&id=21530
- /
- /
wi?cej... /component/option,com_classifieds/itemid,10/
chc? doda? og?oszenie /component/option,com_classifieds/itemid,10/task,addnew/ctd,0/

Linki zewnętrzne

"polityce prywatno?ci" http://elka.pl/content/view/63027/
2-6.12. dni ?wi?tego miko?aja w g?ogowie http://miedziowe.pl/component/option,com_cogdziekiedy/id,6139/itemid,515/
06.12. trzy ?winki - spektakl w ck muza http://miedziowe.pl/component/option,com_cogdziekiedy/id,6049/itemid,515/
7-16.12. xvii g?ogowski festiwal szopek http://miedziowe.pl/component/option,com_cogdziekiedy/id,6120/itemid,515/
07.12. miko?ajki z teatrem w polkowicach http://miedziowe.pl/component/option,com_cogdziekiedy/id,6150/itemid,515/
09.12. alicja majewska i w?odzimierz korcz http://miedziowe.pl/component/option,com_cogdziekiedy/id,6142/itemid,515/
09.12. mayday rock festival - fina? http://miedziowe.pl/component/option,com_cogdziekiedy/id,6143/itemid,515/
10/11.12. i g?ogowska noc gier planszowych http://miedziowe.pl/component/option,com_cogdziekiedy/id,6125/itemid,515/
10.12. formacja chatelet w polkowicach http://miedziowe.pl/component/option,com_cogdziekiedy/id,5993/itemid,515/
10.12. koncert wiede?ski w g?ogowie http://miedziowe.pl/component/option,com_cogdziekiedy/id,6144/itemid,515/
10.12. xx mrf - koncert hey i b?ysk http://miedziowe.pl/component/option,com_cogdziekiedy/id,6018/itemid,515/
wi?cej... http://miedziowe.pl/component/option,com_cogdziekiedy/itemid,656/
kolizja na skrzy?owaniu kaczy?skiego i wierzbowej w lubinie http://miedziowe.pl/content/view/81569/78/
zderzenie skody z bmw http://miedziowe.pl/content/view/81418/189/
czo??wka pod chr?stnikiem http://miedziowe.pl/content/view/81380/78/
kierowcy ugasili po?ar auta w lubinie http://miedziowe.pl/content/view/80969/78/
po?ar przy wita stwosza http://miedziowe.pl/content/view/80877/189/
spalony bus na parkingu przy ?u?yckiej http://miedziowe.pl/content/view/80467/189/
miko?ajkowy turniej judo http://miedziowe.pl/content/view/81574/1/
chrobry g?og?w – uks volley ?ar?w 3:0 http://miedziowe.pl/content/view/81572/181/
euromaster chrobry g?og?w – azs ug gda?sk 2:5 http://miedziowe.pl/content/view/81570/55/
zag??bie lubin - meble w?jcik elbl?g 29:19 http://miedziowe.pl/content/view/81391/76/
barb?rkowy turniej masters w pi?ce r?cznej http://miedziowe.pl/content/view/81385/76/
metraco zag??bie - kpr jelenia g?ra 40:25 http://miedziowe.pl/content/view/81289/76/
szukaj http://miedziowe.pl/component/option,com_search/itemid,524/
galerie foto http://miedziowe.pl/component/option,com_galerie/itemid,506/
co-gdzie-kiedy? http://miedziowe.pl/component/option,com_cogdziekiedy/itemid,515/
og?oszenia http://miedziowe.pl/component/option,com_classifieds/itemid,207/
reklama http://miedziowe.pl/content/category/3/646/501/
miedziowe.tv http://miedziowe.tv/
moto http://moto.miedziowe.pl
dom http://dom.miedziowe.pl
na ryby http://ryby.elka.pl
2 http://miedziowe.pl/index.php?&limit=36&limitstart=36
3 http://miedziowe.pl/index.php?&limit=36&limitstart=72
4 http://miedziowe.pl/index.php?&limit=36&limitstart=108
5 http://miedziowe.pl/index.php?&limit=36&limitstart=144
6 http://miedziowe.pl/index.php?&limit=36&limitstart=180
7 http://miedziowe.pl/index.php?&limit=36&limitstart=216
8 http://miedziowe.pl/index.php?&limit=36&limitstart=252
9 http://miedziowe.pl/index.php?&limit=36&limitstart=288
10 http://miedziowe.pl/index.php?&limit=36&limitstart=324
nast.  » http://miedziowe.pl/index.php?&limit=36&limitstart=36
koniec »» http://miedziowe.pl/index.php?&limit=36&limitstart=48132
w modlitwie i skupieniu http://miedziowe.pl/content/view/81577/495/
jarmark ?wi?teczny w g?ogowie http://miedziowe.pl/content/view/81575/189/
w intencji g?rnik?w i ich rodzin http://miedziowe.pl/content/view/81568/495/
rozpocz?li minut? ciszy http://miedziowe.pl/content/view/81578/189/
zap?acili najwy?sz? cen?. to niewyobra?alna strata http://miedziowe.pl/content/view/81559/495/
czarny dzie? w polskiej miedzi. odeszli na wieczn? szycht? http://miedziowe.pl/content/view/81529/495/
?semka w zg rudna http://miedziowe.pl/content/view/81508/495/
nie ?yje drugi g?rnik z zg rudna http://miedziowe.pl/content/view/81510/495/
czwarty g?rnik nie ?yje http://miedziowe.pl/content/view/81520/495/
trzeci g?rnik nie ?yje http://miedziowe.pl/content/view/81515/495/
czarny dzie? w polskiej miedzi. odeszli na wieczn? szycht? http://miedziowe.pl/content/view/81529/495/
?semka w zg rudna http://miedziowe.pl/content/view/81508/495/
nie ?yje drugi g?rnik z zg rudna http://miedziowe.pl/content/view/81510/495/
czwarty g?rnik nie ?yje http://miedziowe.pl/content/view/81520/495/
trzeci g?rnik nie ?yje http://miedziowe.pl/content/view/81515/495/
- http://miedziowe.tv
-- http://miedziowe.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&itemid=63&video_id=4094
mayday rock festival - chmura http://miedziowe.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&itemid=63&video_id=4094
muzyka/koncerty http://miedziowe.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewcategory&itemid=63&cat_id=19
- http://miedziowe.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&itemid=63&video_id=4095
chmura- ucieczka live mrf http://miedziowe.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&itemid=63&video_id=4095
muzyka/koncerty http://miedziowe.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewcategory&itemid=63&cat_id=19
- http://miedziowe.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&itemid=63&video_id=4093
"robili?my wszystko, przegrali?my". o?miu g?rnik?w nie ?yje, koniec akcji po wypadku w rudnej http://miedziowe.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&itemid=63&video_id=4093
kghm/pod ziemi? http://miedziowe.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewcategory&itemid=63&cat_id=110
- http://miedziowe.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&itemid=63&video_id=4092
prezydent andrzej duda o wypadku w kopalni rudna http://miedziowe.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&itemid=63&video_id=4092
kghm/pod ziemi? http://miedziowe.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewcategory&itemid=63&cat_id=110
- http://dom.miedziowe.pl/
- http://dom.miedziowe.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=22367
pomieszczenia do wynaj?cia http://dom.miedziowe.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=22367
- http://dom.miedziowe.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=22366
sprzedam dom na wsi !!! http://dom.miedziowe.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=22366
- http://dom.miedziowe.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=22365
sprzedam dom http://dom.miedziowe.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=22365
- http://dom.miedziowe.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=22364
dom w ka?mierzowie http://dom.miedziowe.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=22364
- http://dom.miedziowe.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=22362
do sprzedania dom w suchej g?rn... http://dom.miedziowe.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=22362
dodaj og?oszenie http://dom.miedziowe.pl/index.php?option=com_autostand&func=newitem&itemid=5
wi?cej... http://dom.miedziowe.pl
- http://moto.miedziowe.pl/
- http://moto.miedziowe.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=4306
audi a4 avant 1900 tdi http://moto.miedziowe.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=4306
- http://moto.miedziowe.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=4305
vw passat b5 sedan 1800b http://moto.miedziowe.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=4305
- http://moto.miedziowe.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=4304
skup aut za gotowke 603 585 ... http://moto.miedziowe.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=4304
- http://moto.miedziowe.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=4302
ko?a zimowe scenic i http://moto.miedziowe.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=4302
- http://moto.miedziowe.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=4298
ford mondeo mk4 kombi http://moto.miedziowe.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=4298
dodaj og?oszenie http://moto.miedziowe.pl/index.php?option=com_autostand&func=newitem&itemid=5
wi?cej... http://moto.miedziowe.pl
dodaj og?oszenie http://miedziowe.pl//component/option,com_classifieds/itemid,207/task,addnew/ctd,0/
wi?cej... http://miedziowe.pl//component/option,com_classifieds/itemid,207/
kontakt z redakcj? http://miedziowe.pl//content/view/6522/228/
konkursy http://miedziowe.pl/content/category/96/610/499/
polityka prywatno?ci http://elka.pl/content/view/63027/
- http://miedziowe.tv
- http://moto.miedziowe.pl
- http://dom.miedziowe.pl
- http://ryby.elka.pl

Zdjęcia

Zdjęcia 331
Zdjęcia bez atrybutu ALT 297
Zdjęcia bez atrybutu TITLE 314
Korzystanie Obraz ALT i TITLE atrybutu dla każdego obrazu.

Zdjęcia bez atrybutu TITLE

http://miedziowe.pl/templates/elka/images/logo.gif
/images/nieprzegap_lewo.png
/images/nieprzegap_prawo.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/galeriefotoladowanie.gif
http://radio2.elka.pl/fotomiedzminiatury/2016120315054392.jpg
http://radio2.elka.pl/fotomiedzminiatury/2016112220112442.jpg
http://radio2.elka.pl/fotomiedzminiatury/20161119154500761.jpg
http://radio2.elka.pl/fotomiedzminiatury/20161018145317843.jpg
http://radio2.elka.pl/fotomiedzminiatury/20161011105107633.jpg
http://radio2.elka.pl/fotomiedzminiatury/20160909084234151.jpg
http://radio2.elka.pl/fotomiedzminiatury/20161203225647703.jpg
http://radio2.elka.pl/fotomiedzminiatury/2016120322305340.jpg
http://radio2.elka.pl/fotomiedzminiatury/20161203211718951.jpg
http://radio2.elka.pl/fotomiedzminiatury/20161120205447227.jpg
http://radio2.elka.pl/fotomiedzminiatury/20161119233055858.jpg
http://radio2.elka.pl/fotomiedzminiatury/20161112232643328.jpg
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20161205121030465.jpg
/zdjecia/65/2016120512103233.jpg
/zdjecia/65/20161205121034334.jpg
/zdjecia/65/20161205121036558.jpg
/zdjecia/65/20161205121038320.jpg
/zdjecia/65/20161205121040727.jpg
/zdjecia/65/20161205121041314.jpg
/zdjecia/65/20161205121044606.jpg
/zdjecia/65/20161205121045793.jpg
/zdjecia/65/20161205121047691.jpg
/zdjecia/65/20161205121049446.jpg
/zdjecia/65/20161205121051988.jpg
/zdjecia/65/2016120512105389.jpg
/zdjecia/65/20161205121055823.jpg
/zdjecia/65/20161205121057316.jpg
/zdjecia/65/20161205121059449.jpg
/zdjecia/65/20161205121101210.jpg
/zdjecia/65/20161205121103810.jpg
/zdjecia/65/20161205121105753.jpg
/zdjecia/65/20161205121107298.jpg
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20161205104205561.jpg
/zdjecia/65/20161205104207844.jpg
/zdjecia/65/2016120510420880.jpg
/zdjecia/65/201612051042101.jpg
/zdjecia/65/2016120510421530.jpg
/zdjecia/65/20161205104217493.jpg
/zdjecia/65/2016120510422015.jpg
/zdjecia/65/20161205104224238.jpg
/zdjecia/65/20161205104227654.jpg
/zdjecia/65/201612051042294.jpg
/zdjecia/65/20161205104234399.jpg
/zdjecia/65/20161205104236334.jpg
/zdjecia/65/20161205104238757.jpg
/zdjecia/65/20161205104240597.jpg
/zdjecia/65/2016120510424246.jpg
/zdjecia/65/20161205104246393.jpg
/zdjecia/65/20161205104248571.jpg
/zdjecia/65/20161205104250763.jpg
/zdjecia/65/20161205104252602.jpg
/zdjecia/65/20161205104255409.jpg
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/2016120420164754.jpg
/zdjecia/65/20161204201650932.jpg
/zdjecia/65/20161204201648630.jpg
/zdjecia/65/20161204201651511.jpg
/zdjecia/65/20161204201656382.jpg
/zdjecia/65/20161204201653666.jpg
/zdjecia/65/20161204201654798.jpg
/zdjecia/65/20161204201658762.jpg
/zdjecia/65/20161204201659415.jpg
/zdjecia/65/20161204201701728.jpg
/zdjecia/65/20161204201703132.jpg
/zdjecia/65/20161204201705680.jpg
/zdjecia/65/2016120420170717.jpg
/zdjecia/65/20161204201709448.jpg
/zdjecia/65/20161204201711880.jpg
/zdjecia/65/20161204201713501.jpg
/zdjecia/65/20161204201714452.jpg
/zdjecia/65/20161204201716159.jpg
/zdjecia/65/20161204201717927.jpg
/zdjecia/65/20161204201719434.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/2016120416591231.jpg
/zdjecia/65/20161204165914675.jpg
/zdjecia/65/20161204165916297.jpg
/zdjecia/65/20161204165918112.jpg
/zdjecia/65/20161204165920324.jpg
/zdjecia/65/20161204165922690.jpg
/zdjecia/65/2016120416592423.jpg
/zdjecia/65/20161204165927843.jpg
/zdjecia/65/20161204165929497.jpg
/zdjecia/65/20161204165931647.jpg
/zdjecia/65/20161204165933578.jpg
/zdjecia/65/20161204165935576.jpg
/zdjecia/65/20161204165937607.jpg
/zdjecia/65/20161204165940382.jpg
/zdjecia/65/20161204165942282.jpg
/zdjecia/65/20161204165945543.jpg
/zdjecia/65/20161204165948401.jpg
/zdjecia/65/2016120416595055.jpg
/zdjecia/65/20161204165952878.jpg
/zdjecia/65/20161204165956780.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20161204121643118.jpg
/zdjecia/65/2016120412164641.jpg
/zdjecia/65/20161204121648272.jpg
/zdjecia/65/20161204121653823.jpg
/zdjecia/65/2016120412170012.jpg
/zdjecia/65/20161204121703152.jpg
/zdjecia/65/201612041217050.jpg
/zdjecia/65/20161204121713842.jpg
/zdjecia/65/20161204121720195.jpg
/zdjecia/65/20161204121725216.jpg
/zdjecia/65/20161204121727309.jpg
/zdjecia/65/20161204121734403.jpg
/zdjecia/65/20161204121742601.jpg
/zdjecia/65/20161204121744767.jpg
/zdjecia/65/20161204121746377.jpg
/zdjecia/65/2016120412174856.jpg
/zdjecia/65/20161204121755390.jpg
/zdjecia/65/20161204121757626.jpg
/zdjecia/65/20161204121800943.jpg
/zdjecia/65/20161204121803213.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20161204085334616.jpg
/zdjecia/65/2016120408534878.jpg
/zdjecia/65/2016120408535823.jpg
/zdjecia/65/20161204085406469.jpg
/zdjecia/65/20161204085417190.jpg
/zdjecia/65/20161204085427891.jpg
/zdjecia/65/20161204085436929.jpg
/zdjecia/65/20161204085447364.jpg
/zdjecia/65/20161204085459212.jpg
/zdjecia/65/20161204085508788.jpg
/zdjecia/65/20161204085518855.jpg
/zdjecia/65/20161204085528239.jpg
/zdjecia/65/20161204085537891.jpg
/zdjecia/65/2016120408554854.jpg
/zdjecia/65/20161204085556521.jpg
/zdjecia/65/20161204085607198.jpg
/zdjecia/65/201612040856125.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20161203225435571.jpg
/zdjecia/65/20161203225437691.jpg
/zdjecia/65/20161203225439830.jpg
/zdjecia/65/20161203225441699.jpg
/zdjecia/65/20161203225444847.jpg
/zdjecia/65/20161203225445605.jpg
/zdjecia/65/20161203225447888.jpg
/zdjecia/65/20161203225449740.jpg
/zdjecia/65/20161203225451815.jpg
/zdjecia/65/20161203225453684.jpg
/zdjecia/65/20161203225455250.jpg
/zdjecia/65/20161203225456801.jpg
/zdjecia/65/20161203225458585.jpg
/zdjecia/65/20161203225500762.jpg
/zdjecia/65/20161203225502551.jpg
/zdjecia/65/20161203225504139.jpg
/zdjecia/65/20161203225506449.jpg
/zdjecia/65/20161203225507461.jpg
/zdjecia/65/20161203225509391.jpg
/zdjecia/65/20161203225511780.jpg
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20161203222914301.jpg
/zdjecia/65/20161203222917697.jpg
/zdjecia/65/20161203222919120.jpg
/zdjecia/65/2016120322292154.jpg
/zdjecia/65/20161203222923881.jpg
/zdjecia/65/20161203222927503.jpg
/zdjecia/65/20161203222930283.jpg
/zdjecia/65/20161203222932673.jpg
/zdjecia/65/20161203222934321.jpg
/zdjecia/65/20161203222936820.jpg
/zdjecia/65/2016120322293813.jpg
/zdjecia/65/20161203222940755.jpg
/zdjecia/65/20161203222942293.jpg
/zdjecia/65/20161203222945925.jpg
/zdjecia/65/20161203222947230.jpg
/zdjecia/65/20161203222949796.jpg
/zdjecia/65/20161203222951928.jpg
/zdjecia/65/20161203222953738.jpg
/zdjecia/65/20161203222955882.jpg
/zdjecia/65/20161203222957586.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20161203211403724.jpg
/zdjecia/65/20161203211405744.jpg
/zdjecia/65/2016120321140815.jpg
/zdjecia/65/20161203211410394.jpg
/zdjecia/65/20161203211412659.jpg
/zdjecia/65/20161203211414762.jpg
/zdjecia/65/20161203211416581.jpg
/zdjecia/65/20161203211418207.jpg
/zdjecia/65/20161203211420435.jpg
/zdjecia/65/20161203211422684.jpg
/zdjecia/65/20161203211424672.jpg
/zdjecia/65/20161203211426821.jpg
/zdjecia/65/20161203211428282.jpg
/zdjecia/65/20161203211430231.jpg
/zdjecia/65/20161203211632571.jpg
/zdjecia/65/20161203211634518.jpg
/zdjecia/65/20161203211637949.jpg
/zdjecia/65/20161203211639730.jpg
/zdjecia/65/20161203211641931.jpg
/zdjecia/65/20161203211643616.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/2016120315041675.jpg
/zdjecia/65/20161203150419550.jpg
/zdjecia/65/20161203150421178.jpg
/zdjecia/65/20161203150422180.jpg
/zdjecia/65/20161203150423770.jpg
/zdjecia/65/20161203150424509.jpg
/zdjecia/65/20161203150426761.jpg
/zdjecia/65/20161203150427370.jpg
/zdjecia/65/20161203150428376.jpg
/zdjecia/65/20161203150429753.jpg
/zdjecia/65/2016120315043354.jpg
/zdjecia/65/20161203150431168.jpg
/zdjecia/65/20161203150432315.jpg
/zdjecia/65/20161203150434825.jpg
/zdjecia/65/20161203150437205.jpg
/zdjecia/65/20161203150436341.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20161203085224412.jpg
/zdjecia/65/20161203085231605.jpg
/zdjecia/65/20161203085239537.jpg
/zdjecia/65/20161203085253982.jpg
/zdjecia/65/20161203085301906.jpg
/zdjecia/65/20161203085314388.jpg
/zdjecia/65/20161203085327355.jpg
/zdjecia/65/20161203085340298.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://miedziowe.pl//images/miedziowetvmalebiale.png
/images/graj.png
http://img.youtube.com/vi/sufvqc8svla/maxresdefault.jpg
http://img.youtube.com/vi/-bsz8xfz-jk/mqdefault.jpg
http://miedziowe.tv/hwdvideos/thumbs/x-newsthumb,4093.jpg
http://miedziowe.tv/hwdvideos/thumbs/x-newsthumb,4092.jpg
http://miedziowe.pl/zdjecia/575g/2016120511514873.jpg
http://dom.miedziowe.pl/images/domiedziowenafm2.png
http://dom.miedziowe.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_pomieszczenia-do-wyn-p1-01480665723.jpg
http://dom.miedziowe.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_sprzedam-dom-na-wsi-p1-01480592372.jpg
http://dom.miedziowe.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_sprzedam-dom-p1-01480582081.jpg
http://dom.miedziowe.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_dom-w-kamierzowie-p1-01480451502.jpg
http://dom.miedziowe.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_do-sprzedania-dom-w-p1-01480346373.jpg
http://moto.miedziowe.pl/images/motomiedziowenafm2.png
http://moto.miedziowe.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_audi-a4-avant-1900-t-p1-01480934229.jpg
http://moto.miedziowe.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_vw-passat-b5-sedan-1-p1-01480933988.jpg
http://moto.miedziowe.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_skup-aut-za-gotowke-p1-01480664451.jpg
http://moto.miedziowe.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_koa-zimowe-scenic-p1-01480621677.jpg
http://moto.miedziowe.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_ford-mondeo-mk4-komb-p1-01480008189.jpg
/modules/mod_artbannersxtd/empty.gif
http://miedziowe.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20161205125943_cc0e87b6.jpg
http://miedziowe.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20161202181846_56b314b7.jpg
http://miedziowe.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20161202154556_bc2c6c05.jpg
http://miedziowe.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20161202144602_79c3f380.jpg
http://miedziowe.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20161202141220_22b39edb.jpg
http://miedziowe.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20161202115157_f51fe729.jpg
http://miedziowe.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20161202111405_f33f0788.jpg
http://miedziowe.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20161202093106_b49ec711.jpg
http://miedziowe.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20161201231133_f9ee1571.jpg
http://miedziowe.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20161201174123_1ef28ce2.jpg
http://miedziowe.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20161201151802_46af712b.jpg
http://miedziowe.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20161130205539_06637ff4.jpg
http://miedziowe.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20161130133135_e554de6c.jpg
http://miedziowe.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20161130115533_a8f3eba5.jpg
http://miedziowe.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20161129132039_af48f305.jpg
http://miedziowe.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20161129130225_142c6594.jpg
http://miedziowe.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20161129115939_e426aa11.jpg
http://miedziowe.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20161129113530_8875c553.jpg
http://elka.fm/rybylogo-40.png

Zdjęcia bez atrybutu ALT

http://miedziowe.pl/templates/elka/images/logo.gif
/images/nieprzegap_lewo.png
/images/nieprzegap_prawo.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/galeriefotoladowanie.gif
http://radio2.elka.pl/fotomiedzminiatury/2016120315054392.jpg
http://radio2.elka.pl/fotomiedzminiatury/2016112220112442.jpg
http://radio2.elka.pl/fotomiedzminiatury/20161119154500761.jpg
http://radio2.elka.pl/fotomiedzminiatury/20161018145317843.jpg
http://radio2.elka.pl/fotomiedzminiatury/20161011105107633.jpg
http://radio2.elka.pl/fotomiedzminiatury/20160909084234151.jpg
http://radio2.elka.pl/fotomiedzminiatury/20161203225647703.jpg
http://radio2.elka.pl/fotomiedzminiatury/2016120322305340.jpg
http://radio2.elka.pl/fotomiedzminiatury/20161203211718951.jpg
http://radio2.elka.pl/fotomiedzminiatury/20161120205447227.jpg
http://radio2.elka.pl/fotomiedzminiatury/20161119233055858.jpg
http://radio2.elka.pl/fotomiedzminiatury/20161112232643328.jpg
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20161205121030465.jpg
/zdjecia/65/2016120512103233.jpg
/zdjecia/65/20161205121034334.jpg
/zdjecia/65/20161205121036558.jpg
/zdjecia/65/20161205121038320.jpg
/zdjecia/65/20161205121040727.jpg
/zdjecia/65/20161205121041314.jpg
/zdjecia/65/20161205121044606.jpg
/zdjecia/65/20161205121045793.jpg
/zdjecia/65/20161205121047691.jpg
/zdjecia/65/20161205121049446.jpg
/zdjecia/65/20161205121051988.jpg
/zdjecia/65/2016120512105389.jpg
/zdjecia/65/20161205121055823.jpg
/zdjecia/65/20161205121057316.jpg
/zdjecia/65/20161205121059449.jpg
/zdjecia/65/20161205121101210.jpg
/zdjecia/65/20161205121103810.jpg
/zdjecia/65/20161205121105753.jpg
/zdjecia/65/20161205121107298.jpg
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20161205104205561.jpg
/zdjecia/65/20161205104207844.jpg
/zdjecia/65/2016120510420880.jpg
/zdjecia/65/201612051042101.jpg
/zdjecia/65/2016120510421530.jpg
/zdjecia/65/20161205104217493.jpg
/zdjecia/65/2016120510422015.jpg
/zdjecia/65/20161205104224238.jpg
/zdjecia/65/20161205104227654.jpg
/zdjecia/65/201612051042294.jpg
/zdjecia/65/20161205104234399.jpg
/zdjecia/65/20161205104236334.jpg
/zdjecia/65/20161205104238757.jpg
/zdjecia/65/20161205104240597.jpg
/zdjecia/65/2016120510424246.jpg
/zdjecia/65/20161205104246393.jpg
/zdjecia/65/20161205104248571.jpg
/zdjecia/65/20161205104250763.jpg
/zdjecia/65/20161205104252602.jpg
/zdjecia/65/20161205104255409.jpg
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/2016120420164754.jpg
/zdjecia/65/20161204201650932.jpg
/zdjecia/65/20161204201648630.jpg
/zdjecia/65/20161204201651511.jpg
/zdjecia/65/20161204201656382.jpg
/zdjecia/65/20161204201653666.jpg
/zdjecia/65/20161204201654798.jpg
/zdjecia/65/20161204201658762.jpg
/zdjecia/65/20161204201659415.jpg
/zdjecia/65/20161204201701728.jpg
/zdjecia/65/20161204201703132.jpg
/zdjecia/65/20161204201705680.jpg
/zdjecia/65/2016120420170717.jpg
/zdjecia/65/20161204201709448.jpg
/zdjecia/65/20161204201711880.jpg
/zdjecia/65/20161204201713501.jpg
/zdjecia/65/20161204201714452.jpg
/zdjecia/65/20161204201716159.jpg
/zdjecia/65/20161204201717927.jpg
/zdjecia/65/20161204201719434.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/2016120416591231.jpg
/zdjecia/65/20161204165914675.jpg
/zdjecia/65/20161204165916297.jpg
/zdjecia/65/20161204165918112.jpg
/zdjecia/65/20161204165920324.jpg
/zdjecia/65/20161204165922690.jpg
/zdjecia/65/2016120416592423.jpg
/zdjecia/65/20161204165927843.jpg
/zdjecia/65/20161204165929497.jpg
/zdjecia/65/20161204165931647.jpg
/zdjecia/65/20161204165933578.jpg
/zdjecia/65/20161204165935576.jpg
/zdjecia/65/20161204165937607.jpg
/zdjecia/65/20161204165940382.jpg
/zdjecia/65/20161204165942282.jpg
/zdjecia/65/20161204165945543.jpg
/zdjecia/65/20161204165948401.jpg
/zdjecia/65/2016120416595055.jpg
/zdjecia/65/20161204165952878.jpg
/zdjecia/65/20161204165956780.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20161204121643118.jpg
/zdjecia/65/2016120412164641.jpg
/zdjecia/65/20161204121648272.jpg
/zdjecia/65/20161204121653823.jpg
/zdjecia/65/2016120412170012.jpg
/zdjecia/65/20161204121703152.jpg
/zdjecia/65/201612041217050.jpg
/zdjecia/65/20161204121713842.jpg
/zdjecia/65/20161204121720195.jpg
/zdjecia/65/20161204121725216.jpg
/zdjecia/65/20161204121727309.jpg
/zdjecia/65/20161204121734403.jpg
/zdjecia/65/20161204121742601.jpg
/zdjecia/65/20161204121744767.jpg
/zdjecia/65/20161204121746377.jpg
/zdjecia/65/2016120412174856.jpg
/zdjecia/65/20161204121755390.jpg
/zdjecia/65/20161204121757626.jpg
/zdjecia/65/20161204121800943.jpg
/zdjecia/65/20161204121803213.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20161204085334616.jpg
/zdjecia/65/2016120408534878.jpg
/zdjecia/65/2016120408535823.jpg
/zdjecia/65/20161204085406469.jpg
/zdjecia/65/20161204085417190.jpg
/zdjecia/65/20161204085427891.jpg
/zdjecia/65/20161204085436929.jpg
/zdjecia/65/20161204085447364.jpg
/zdjecia/65/20161204085459212.jpg
/zdjecia/65/20161204085508788.jpg
/zdjecia/65/20161204085518855.jpg
/zdjecia/65/20161204085528239.jpg
/zdjecia/65/20161204085537891.jpg
/zdjecia/65/2016120408554854.jpg
/zdjecia/65/20161204085556521.jpg
/zdjecia/65/20161204085607198.jpg
/zdjecia/65/201612040856125.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20161203225435571.jpg
/zdjecia/65/20161203225437691.jpg
/zdjecia/65/20161203225439830.jpg
/zdjecia/65/20161203225441699.jpg
/zdjecia/65/20161203225444847.jpg
/zdjecia/65/20161203225445605.jpg
/zdjecia/65/20161203225447888.jpg
/zdjecia/65/20161203225449740.jpg
/zdjecia/65/20161203225451815.jpg
/zdjecia/65/20161203225453684.jpg
/zdjecia/65/20161203225455250.jpg
/zdjecia/65/20161203225456801.jpg
/zdjecia/65/20161203225458585.jpg
/zdjecia/65/20161203225500762.jpg
/zdjecia/65/20161203225502551.jpg
/zdjecia/65/20161203225504139.jpg
/zdjecia/65/20161203225506449.jpg
/zdjecia/65/20161203225507461.jpg
/zdjecia/65/20161203225509391.jpg
/zdjecia/65/20161203225511780.jpg
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20161203222914301.jpg
/zdjecia/65/20161203222917697.jpg
/zdjecia/65/20161203222919120.jpg
/zdjecia/65/2016120322292154.jpg
/zdjecia/65/20161203222923881.jpg
/zdjecia/65/20161203222927503.jpg
/zdjecia/65/20161203222930283.jpg
/zdjecia/65/20161203222932673.jpg
/zdjecia/65/20161203222934321.jpg
/zdjecia/65/20161203222936820.jpg
/zdjecia/65/2016120322293813.jpg
/zdjecia/65/20161203222940755.jpg
/zdjecia/65/20161203222942293.jpg
/zdjecia/65/20161203222945925.jpg
/zdjecia/65/20161203222947230.jpg
/zdjecia/65/20161203222949796.jpg
/zdjecia/65/20161203222951928.jpg
/zdjecia/65/20161203222953738.jpg
/zdjecia/65/20161203222955882.jpg
/zdjecia/65/20161203222957586.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20161203211403724.jpg
/zdjecia/65/20161203211405744.jpg
/zdjecia/65/2016120321140815.jpg
/zdjecia/65/20161203211410394.jpg
/zdjecia/65/20161203211412659.jpg
/zdjecia/65/20161203211414762.jpg
/zdjecia/65/20161203211416581.jpg
/zdjecia/65/20161203211418207.jpg
/zdjecia/65/20161203211420435.jpg
/zdjecia/65/20161203211422684.jpg
/zdjecia/65/20161203211424672.jpg
/zdjecia/65/20161203211426821.jpg
/zdjecia/65/20161203211428282.jpg
/zdjecia/65/20161203211430231.jpg
/zdjecia/65/20161203211632571.jpg
/zdjecia/65/20161203211634518.jpg
/zdjecia/65/20161203211637949.jpg
/zdjecia/65/20161203211639730.jpg
/zdjecia/65/20161203211641931.jpg
/zdjecia/65/20161203211643616.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/2016120315041675.jpg
/zdjecia/65/20161203150419550.jpg
/zdjecia/65/20161203150421178.jpg
/zdjecia/65/20161203150422180.jpg
/zdjecia/65/20161203150423770.jpg
/zdjecia/65/20161203150424509.jpg
/zdjecia/65/20161203150426761.jpg
/zdjecia/65/20161203150427370.jpg
/zdjecia/65/20161203150428376.jpg
/zdjecia/65/20161203150429753.jpg
/zdjecia/65/2016120315043354.jpg
/zdjecia/65/20161203150431168.jpg
/zdjecia/65/20161203150432315.jpg
/zdjecia/65/20161203150434825.jpg
/zdjecia/65/20161203150437205.jpg
/zdjecia/65/20161203150436341.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20161203085224412.jpg
/zdjecia/65/20161203085231605.jpg
/zdjecia/65/20161203085239537.jpg
/zdjecia/65/20161203085253982.jpg
/zdjecia/65/20161203085301906.jpg
/zdjecia/65/20161203085314388.jpg
/zdjecia/65/20161203085327355.jpg
/zdjecia/65/20161203085340298.jpg
/ikona_foto.png
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://radio2.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://miedziowe.pl//images/miedziowetvmalebiale.png
/images/graj.png
http://img.youtube.com/vi/sufvqc8svla/maxresdefault.jpg
http://img.youtube.com/vi/-bsz8xfz-jk/mqdefault.jpg
http://miedziowe.tv/hwdvideos/thumbs/x-newsthumb,4093.jpg
http://miedziowe.tv/hwdvideos/thumbs/x-newsthumb,4092.jpg
http://miedziowe.pl/zdjecia/575g/2016120511514873.jpg
http://dom.miedziowe.pl/images/domiedziowenafm2.png
http://dom.miedziowe.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_pomieszczenia-do-wyn-p1-01480665723.jpg
http://dom.miedziowe.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_sprzedam-dom-na-wsi-p1-01480592372.jpg
http://dom.miedziowe.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_sprzedam-dom-p1-01480582081.jpg
http://dom.miedziowe.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_dom-w-kamierzowie-p1-01480451502.jpg
http://dom.miedziowe.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_do-sprzedania-dom-w-p1-01480346373.jpg
http://moto.miedziowe.pl/images/motomiedziowenafm2.png
http://moto.miedziowe.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_audi-a4-avant-1900-t-p1-01480934229.jpg
http://moto.miedziowe.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_vw-passat-b5-sedan-1-p1-01480933988.jpg
http://moto.miedziowe.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_skup-aut-za-gotowke-p1-01480664451.jpg
http://moto.miedziowe.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_koa-zimowe-scenic-p1-01480621677.jpg
http://moto.miedziowe.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_ford-mondeo-mk4-komb-p1-01480008189.jpg
/modules/mod_artbannersxtd/empty.gif
http://elka.fm/rybylogo-40.png

Ranking:


Alexa Traffic
Daily Global Rank Trend
Daily Reach (Percent)

Majestic SEOText on page:

polityka prywatno?ci miedziowe.plx w ramach naszych serwis?w internetowych stosujemy pliki cookies. u?ywamy cookies, ?eby zrozumie?, w jaki spos?b u?ytkownicy korzystaj? z witryny i dostosowa? j? tak, aby korzystanie z niej by?o dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. stosujemy cookies tak?e w celach reklamowych i statystycznych. cookies mog? by? r?wnie? stosowane przez wsp?pracuj?cych z nami reklamodawc?w oraz przez firmy badawcze. w ka?dej chwili mog? pa?stwo zmieni? swoje ustawienia dotycz?ce cookies. korzystanie z naszych serwis?w internetowych bez zmiany ustawie? dotycz?cych cookies oznacza, ?e b?d? one zamieszczone w pa?stwa urz?dzeniu ko?cowym. szczeg?owe informacje dotycz?ce stosowania cookies, w tym mo?liwo?ci dokonania zmiany ustawie? w zakresie cookies znajd? pa?stwo w naszej "polityce prywatno?ci" zamknij wiadomości alkohol i narkotyki zapraszaj? repatriant?w wyw?z ?mieci sprawdzisz w telefonie w parku znaleziono cia?o m?czyny "to ludzie tworz? warto?? tej sp?ki" sport lepsi od strzegomia. s?absi od milicza grzyb najskuteczniejsza mi?dzynarodowe starty z dobrym skutkiem nie przegap 2-6.12. dni ?wi?tego miko?aja w g?ogowie 06.12. trzy ?winki - spektakl w ck muza 7-16.12. xvii g?ogowski festiwal szopek 07.12. miko?ajki z teatrem w polkowicach 09.12. alicja majewska i w?odzimierz korcz 09.12. mayday rock festival - fina? 10/11.12. i g?ogowska noc gier planszowych 10.12. formacja chatelet w polkowicach 10.12. koncert wiede?ski w g?ogowie 10.12. xx mrf - koncert hey i b?ysk wi?cej... nowe galerie foto najnowsze wypadki po?ary sport r?czna ?adowanie galerii zdj??... kolizja na skrzy?owaniu kaczy?skiego i wierzbowej w lubiniezderzenie skody z bmw czo??wka pod chr?stnikiem kierowcy ugasili po?ar auta w lubiniepo?ar przy wita stwoszaspalony bus na parkingu przy ?u?yckiej miko?ajkowy turniej judo chrobry g?og?w – uks volley ?ar?w 3:0 euromaster chrobry g?og?w – azs ug gda?sk 2:5 zag??bie lubin - meble w?jcik elbl?g 29:19barb?rkowy turniej masters w pi?ce r?cznejmetraco zag??bie - kpr jelenia g?ra 40:25 wi?cej... 5 grudnia 2016 poniedzia?ek imieniny obchodz?: anastazy, gerald, kryspina, krystyna do ko?ca roku 26 dni. g?og?w polkowice lubin legnica kghm rozmowy elki sport biegibilardci?arykoszyk?wkalekkoatletykamotocrosspi?ka no?napi?ka r?cznaroweryp?ywanierajdy endurorugbysiatk?wkastrzelectwoszermierkasporty walkitriathlonteniszimowe szukaj galerie foto co-gdzie-kiedy? og?oszenia reklama miedziowe.tv moto dom na ryby zmusza? do nierz?du, handlowa? narkotykami obla? j? spirytusem i podpali? legnica przed legnickim s?dem stanie wkr?tce 44-letni andrzej p., kt?ry oskar?ony zosta? o pope?nienie dziesi?ciu przest?pstw, w tym nak?aniania i zmuszania kobiety do uprawiania prostytucji, czerpania z nierz?du korzy?ci maj?tkowych, posiadania i handlu narkotyk?w oraz gro?enia, bicia i oszpecenia poszkodowanej kobiety. m?czy?nie grozi do 10 lat pozbawienia wolno?ci. by? wcze?niej wielokrotnie karany. wi?cej>> ponad 1300 skontrolowanych kierowc?w alkohol i narkotyki legnica policjanci z legnickiej drog?wki podsumowali akcj? pod has?em: "alkohol i narkotyki". jak wskazuje nazwa dzia?a?, mundurowi sprawdzali stan trze?wo?ci kierowc?w i czy nie je?d?? pod wp?ywem ?rodk?w odurzaj?cych. skontrolowano ponad 1350 kierowc?w. zatrzymano trzy osoby prowadz?ce pojazd pod wp?ywem ?rodk?w odurzaj?cych oraz dw?ch kierowc?w w stanie po u?yciu alkoholu. wi?cej>> odpowiedzialno??: i zn?w kontrola trze?wo?ci zosta?a wykonana niezgodnie z prawem zaraz pewnie odezw? si? a co by by?o gdyby by?o o takie tam ... 2 komentarze polacy ze wschodu mog? osiedla? si? w lubinie zapraszaj? repatriant?w (fot. tomasz j?wiak) lubin by? mo?e do lubina przyjad? wkr?tce dwie rodziny repatriant?w polskiego pochodzenia. stosown? uchwa?? w tej sprawie przyj?li miejscy radni, a prezydent lubina liczy, ?e polacy z dalekiego wschodu ch?tnie b?d? przyje?d?a? ca?ymi rodzinami do lubina i tutaj na sta?e si? osiedla?. wi?cej>> pytania do pana: raczy?ski ju? nie mo?e ufa? lublinianom to zci?ga sobie wyborc?w! tylko ;robert ; darmowo prosz?, darmowo... ty lubisz wszystko darmowe. pytanie : czy bud?et polski jest darmowy czy roberta? 2 komentarze aplikacja zwi?zku gmin zag??bia miedziowego wyw?z ?mieci sprawdzisz w telefonie (fot. iwona krasicka) polkowice informacje o ?mieciach w internecie. tu nie chodzi o spam, a now? aplikacja zwi?zku gmin zag??bia miedziowego. zgzm za po?rednictwem internetu, chce by? bli?ej mieszka?c?w. bezp?atn? aplikacj? zgzm mo?na pobra? na telefony kom?rkowe, smartfony czy tablety. wi?cej>> adam: kolejne publiczne pieni?dze wydane w b?oto. nikomu niepotrzebna aplikacja i jeszcze kolejne pieni?dze wydane na jej promocj?. a na ?mietnikach syf jakich ma?o. 2 komentarze sekcja zw?ok wyja?ni przyczyn? ?mierci w parku znaleziono cia?o m?czyny (fot. iwona krasicka) g?og?w zw?oki m?czyzny znaleziono w parku le?nym w g?ogowie. zg?oszenie przyj?to dzi? (5.12) oko?o godziny 8:00. wst?pnie wykluczono udzia? os?b trzecich. policj? zawiadomili przechodnie, kt?rzy zauwa?yli cia?o w rowie melioracyjnym. wi?cej>> b?d? zmiany w organizacji pracy g?rnik?w "to ludzie tworz? warto?? tej sp?ki" (fot. tomasz j?wiak) kghm podczas centralnych obchod?w barb?rkowych prezes kghm-u rados?aw domagalski - ?ab?dzki m?wi?, ?e firma do?o?y wszelkich stara?, by g?rnicy polskiej miedzi mieli zapewniony wy?szy komfort pracy i jak najwy?szy poziom bezpiecze?stwa. "nie ma i nigdy nie b?dzie kompromis?w w kwestii bezpiecze?stwa i to jest najwy?sze staranie i troska zarz?du kghm, by te standardy zapewni? i wprowadzi?", podkre?la? szef miedziowej sp?ki. wi?cej>> innowierca: proponuje dla zachowania rownowagi wiary zarzadu wzgledem zalogi i odwrotnie,wybrac do rady nadzorczej biskupa legnickiego. 6 komentarze dolno?l?ska liga m?odzik?w lepsi od strzegomia. s?absi od milicza (fot. leszek wspania?y) sport w sali gimnastycznej sp12 rozegrano kolejny z turniej?w ligi dolno?l?skiej m?odzik?w. siatkarze chrobrego g?og?w prowadzeni przez norberta ?rona w pierwszym meczu przegrali z uks-em dw?jka milicz 0:2, a w drugim pokonali aks strzegom 2:0. wi?cej>> polska poleg?a na inauguracj? grzyb najskuteczniejsza sport polskie pi?karki r?czne od wysokiej pora?ki rozpocz?y udzia? w mistrzostwach europy. podopieczne leszka krowickiego przegra?y z francj? 22:31. skrzyd?owa kghm metarco zag??bia kinga grzyb by?a najskuteczniejsz? z bia?o-czerwonych. zdoby?a 6 bramek, w tym pi?? z rzut?w karnych. wi?cej>> ratownicy opowiadaj? o poszukiwaniach w zg rudna walczyli do samego ko?ca (fot. iwona krasicka) polkowice dyspozytor informuje ratownik?w, w ci?gu 10 minut zast?py by?y ju? zmobilizowane, zje?d?aj? pod ziemi?. niekt?rzy nie wierzyli w to, co zobaczyli w kopalni zg rudna. zniszczenia by?y ogromne. ratownicy opowiadaj? o akcji, w kt?rej uczestniczyli w zesz?ym tygodniu. wi?cej>> pracownik: ka?dy pracownik posiada swoj? ??czno??? a jaka to niby jest ??czno??, na kt?r? trzeba si? prze??czy?? 2 komentarze projekt z klas? od kuchni... do salonu - smacznie, zdrowo, kolorowo g?og?w g?ogowskie gimnazjum nr 4 przyst?pi?o do og?lnopolskiego konkursu "projekt z klas?". edukacyjny program „od kuchni... do salonu - smacznie, zdrowo, kolorowo” wychodzi naprzeciw wsp?czesnym zainteresowaniom m?odych ludzi ?wiatem kulinarnym oraz zmian? w ?wiadomo?ci uczni?w na temat zdrowego stylu ?ycia i sposob?w zdrowego od?ywiania. wi?cej>> miko?aje na motocyklach opanowa?y miasto renifery jedno?lady (fot. marzena machniak) lubin ju? po raz pi?ty przez lubin przejecha?a parada miko?aj?w na motocyklach. w tym roku motomiko?aje na motoreniferach zach?cali lubinian do wsparcia akcji charytatywnej dla wychowank?w specjalnego o?rodka szkolno - wychowawczego w szklarach g?rnych. zbierano przybory szkolne i r?zne drobiazgi, kt?re uciesz? dzieci i m?odzie?. wi?cej>> lokatorka pod opiek? lekarzy tlenek w?gla w ?azience g?og?w trzy osoby znajdowa?y si? w mieszkaniu, w kt?rym w niedzielny wiecz?r stwierdzono obecno?? tlenku w?gla. kilka minut po godzinie 19:00 g?ogowskich stra?ak?w wezwano na interwencj? na plac 1000-lecia. po przyje?dzie na miejsce i dokonaniu pomiar?w okaza?o si?, ?e w mieszkaniu jest podwy?szone st?enie „cichego zab?jcy”. wi?cej>> obchody ?wi?tej barbary w stolicy polskiej miedzi oddali ho?d wybitnemu geologowi (fot. tomasz j?wiak) kghm ostatnim akcentem tegorocznych centralnych obchod?w ?wi?tej barbary by?o oddanie ho?du janowi wy?ykowskiemu - patronowi i odkrywcy polskiej miedzi. "dzi?ki pracy pana jana wy?ykowskiego i wielu innych wspania?ych geolog?w, in?ynier?w i g?rnik?w doczekali?my si? organizacji, kt?ra ma pot?ny wp?yw na polsk? gospodark?", m?wi? pod pomnikiem prezes sp?ki kghm, rados?aw domagalski - ?ab?dzki. wi?cej>> tomasz: ci?ko te kupy, czy nawet ca?y pomnik raz w roku umy?? 4 komentarze adrianna i alan najlepsi mi?dzynarodowe starty z dobrym skutkiem (fot. w. kluska ) sport oficjalnie sezon ju? zako?czyli, ale ko?ca start?w pod dachem nie wida?. reprezentanci g?ogowskiego towarzystwa tenisowego wzi?li udzia? w kolejnej edycji turniej?w tenisowych steffi-graf-jugendserie u12 winter 2016/17 w dre?nie. wi?cej>> lekkoatletyka dla ka?dego karpowicz: efekty ju? wida? (fot. t. karpowicz ) sport 700 os?b z czech, s?owacji, polski i niemiec wystartowa?o w jabloncu w pomara?czowym mitingu. bardzo dobrze zaprezentowa?y si? dzieci z g?ogowa, kt?re ucz?szczaj? na zaj?cia w ramach programu „lekkoatletyka dla ka?dego” w mks-ie piast. wi?cej>> czesi: ??te s?odziaki" brawo! o 2 komentarze pomara?czowy miting soko?y na podium (fot. sok?) sport w czeskim jabloncu rozegrano cykliczne zawody lekkoatletyczne w kategorii m?odzik?w i dzieci z udzia?em reprezentant?w czech, niemiec i polski. bardzo dobrze spisali si? podopieczni mariusza knulla z soko?a lubin. wi?cej>> turniej miko?ajkowy o puchar tenis kul club ?wi?ty odwiedzi? tenisist?w (fot. a. kulhawik ) sport szesna?cioro m?odych adept?w tenisa ziemnego rywalizowa?o przez dwa dni w miko?ajkowym turnieju rozgrywanym na krytych kortach kul clubu. w sobot? do rywalizacji zg?osi?o si? 9 ch?opc?w i dzie? p?niej 7 dziewczynek do lat 10. wi?cej>> mama: ja nie ?a?uje ,dzieci d?ugo nie czeka?y,na dw?ch kortach w sam raz.przyjezdnym bardzo si? podoba?o, mojemu synowi tak?e. organizator zrobi? super turniej na miko?aja. 2 komentarze ix miko?ajkowy sp?yw p?etwonurk?w odr? rozpocz?li minut? ciszy (fot. leszek wspania?y) g?og?w gdy jedni siedz? w domach i zastanawiaj? si? czy wyj?? na dw?r w takie zimno, inni co roku licznie stawiaj? si? nad odr? w g?ogowie, aby wzi?? udzia? w miko?ajkowym sp?ywie p?etwonurk?w. dzi? do wody wesz?y 154 osoby, kt?re przep?yn?y z widziszowa do mariny. wi?cej>> do ja kali: oni trze?wi wszyscy s?, a mandaty dostaj? pijacy co ?yciem ryzykuj?, tak?e przy okazji innych 3 komentarze uroczysta msza ?wi?ta w intencji g?rnik?w i ich rodzin w modlitwie i skupieniu (fot. tomasz j?wiak) kghm przed po?udniem w ko?ciele pod wezwaniem ?w. maksymiliana kolbe na lubi?skim przylesiu odprawiono uroczyst? msz? ?wi?t? w intencji g?rnik?w i ich rodzin. podczas nabo?e?stwa modlono si? za wszystkich pracownik?w kghm-u, wspominano zw?aszcza tragicznie zmar?ych o?miu g?rnik?w z kopalni zg rudna. wi?cej>> jan: a gdzie by? wojtu? i janek misiewicz 7 komentarze co przygotowano w tym roku? jarmark ?wi?teczny w g?ogowie (fot. iwona krasicka) g?og?w w?dliny, sery i r?kodzie?o. na g?ogowskim rynku odbywa si? jarmark ?wi?teczny, kt?ry jest organizowany w ramach dni ?wi?tego miko?aja. na stoiskach mo?na kupi? nie tylko domowe wyroby, lecz tak?e ozdoby na choink?, stroiki, r?cznie szyte zabawki czy bi?uteri?. wi?cej>> dgl: pojad? - za?atwi? - porozmawiam .... min?o juz du?o czasu i nie wida? ani jednego euro z dotacji ue w g?ogowie . zapewne winny jest poprzednik , ue, pis tylko nie g?ogowski ratusz i prezydent! ostatnia szansa na du?e wsparcie finansow... 7 komentarze paczki dla najm?odszych turniej pierwszego kroku judo (fot. leszek wspania?y) sport po d?ugiej przerwie g?ogowski klub judo zorganizowa? turniej miko?ajkowy dla swoich najm?odszych podopiecznych. wystartowa?o 30 zawodnik?w, a ka?dy stoczy? po dwie walki. - dla wi?kszo?ci z nich by?y to pierwsze zawody, a sami trenuj? zaledwie dwa miesi?ce - powiedzia? trener ?ukasz kogut. wi?cej>> gwardia opole  chrobry g?og?w 23:29 spr zdoby? opolsk? hal? (fot. artur starczewski ) sport pi?karze r?czni chrobrego w pe?ni zrewan?owali si? gwardii za pora?k? na inauguracj? obecnego sezonu. w g?ogowie sensacyjnie wygrali opolanie, a teraz to spr wywi?z? komplet punkt?w z opola. by?a to pierwsza przegrana gwardii w tym sezonie we w?asnej hali. wi?cej>> re 29: no to zobacz sobie gdzie dzisiaj jest sportowo pi?ka r?czna m?ska z lubina a na jakim miejscu jest r?czna z g?ogowa. to, ?e jeden misiewicz g?ogowski patriota pobol zabra? pieni?dze nam sportowcom z g?ogowa nie zapomnimy nigdy. ot dobra... 30 komentarze chrobry g?og?w - uks volley ?ar?w 3:0 chwila strachu w drugim secie (fot. leszek wspania?y) sport lider drugiej ligi odprawi? dzi? z kwitkiem najs?absz? dru?yn? tego szczebla rozgrywek. chrobry ogra? volley ?ar?w bez straty seta, cho? w drugiej partii miejscowi byli bliscy pora?ki. przegrywali ju? 21:24, ale zdobyli pi?? punkt?w i zwyci?yli 26:24. wi?cej>> misia: tylko sps 1 komentarze ostrovia  ccc polkowice 72:86 nareszcie wygra?y sport udany debiut marosa kovacika na stanowisku trenera polkowickich koszykarek. ccc przerwa?o seri? pora?ek i wygra?o dzi? w ostrowie wlkp. z ostrovi? 86:72. najskuteczniejsze w zwyci?skiej ekipy by?y: marija rezan i isabelle harrison, kt?re zdoby?y po 16 punkt?w. wi?cej>> magda: no nareszcie !! super 5 komentarze euromaster chrobry g?og?w - azs ug gda?sk 2:5 biednemu wiatr w oczy (fot. leszek wspania?y) sport bez trenera na ?awce, z golem samob?jczym i gro?nie wygl?daj?c? kontuzj? pi?karza oraz niemal przy pustych trybunach - tak najkr?cej mo?na podsumowa? sobotni mecz futsal ekstraklasy w g?ogowie. euromaster chrobry przegra? z azs ug gda?sk 2:5 i nadal okupuje przedostatnie miejsce w tabeli. wi?cej>> kibic: kiedy ludzie zrozumieja, ze to nie klub miejski i porownania do pilkarzy z trawy, ktorzy miesiecznie zarabiaja wiecej niz te chlopaki za runde sa nie na miejscu? 6 komentarze kolizja alfy romeo z renault master niebezpieczny manewr zawracania (fot. tomasz j?wiak) lubin do gro?nie wygl?daj?cego zdarzenia dosz?o dzisiaj po po?udniu na skrzy?owaniu alei kaczy?skiego z wierzbow? w lubinie. kierowca alfy romeo jad?c w kierunku centrum postanowi? nagle zawr?ci? i w tym momencie uderzy? w niego jad?cy wewn?trznym pasem kierowca renault master. na miejscu pracowali policjanci z wydzia?u ruchu drogowego. do zako?czenia czynno?ci przez funkcjonariuszy, odcinek alei lecha kaczy?skiego by? nieprzejezdny. wi?cej>> oberemeryt: do kom. 1 - nawet wcze?niejsze sygnalizowanie zamiaru skr?tu nie daje prawa do zajechania drogi innemu, jad?cemu pasem, na kt?ry chc? wjecha? 3 komentarze ci?g dalszy centralnych uroczysto?ci barb?rkowych w intencji g?rnik?w i ich rodzin (fot. tomasz j?wiak) kghm wszystkie niedzielne nabo?e?stwa w ca?ej diecezji legnickiej zostan? odprawione w intencji tragicznie zmar?ych g?rnik?w z kopalni zg rudna. uroczysta, centralna msza ?wi?ta z okazji ?wi?tej barbary odb?dzie si? w ko?ciele ?w. maksymiliana kolbe na lubi?skim przylesiu. p?niej polska mied? odda ho?d swojemu patronowi, janowi wy?ykowskiemu. wi?cej>> karolina: do kom.24 a co ty zrobi?e? aby taka msza si? odby?a w intencji g?rnik?w? 25 komentarze inauguracja nowego sezonu ?y?wiarskiego rcs zaprasza ju? na lodowisko (fot. arch. rcs ) lubin ju? dzisiaj mi?o?nicy lodowego szale?stwa w lubinie b?d? mogli zainaugurowa? nowy sezon ?y?wiarstwa. od godziny 16.30 regionalne centrum sportowe uruchomi g??wn? tafl? miejskiego lodowiska. dla profesjonalist?w czeka natomiast tor do szybkiej jazdy. wi?cej>> deckboy: dalej nie kryta tafla! no c? trzeba czeka?, tylko ile lat jeszcze?-( obecnie polkowice zostaj?. 1 komentarze wymagaj?cy rywal spr-u na co sta? chrobrego w opolu? sport z rewelacj? tegorocznych rozgrywek pgnig superligi zmierz? si? dzi? pi?karze r?czni z g?ogowa. chrobry o godzinie 18:30 podejmowany b?dzie przez gwardi? opole. spr jest czwarty w grupie granatowej z dorobkiem trzynastu punkt?w. gwardia plasuje si? na 3.miejscu w grupie pomara?czowej i zgromadzi?a do tej pory 17 punkt?w. wi?cej>> najwa?niejsze to by? razem "kiedy oni p?acz? i my p?aczemy" kghm - w takich momentach nie znajdujemy s??w, kt?re mog?yby pocieszy? - m?wi ksi?dz jaros?aw ?wi?cicki. proboszcz parafii pw. ?w. micha?a archanio?a w polkowicach by? z rodzinami ofiar wstrz?su w zg rudna, kiedy te czeka?y na informacje o swoich bliskich. wi?cej>> observer: dla kilku, a mo?e tylko dla jednego - pisz?c takie posty nie liczy si? z ilu komputer?w s? pisane- fanatyka antykatolickiego, ka?da okazja, nawet tragedia i dramat ludzi stanowi okazj? by bluzgn?? swoj? wewn?trzn? zgnilizn? i jakim? ... 15 komentarze w tym meczu gospodarze bez trenera nieobliczalny rywal futsalowc?w sport bez swojego szkoleniowca na ?awce b?d? musieli sobie dzi? poradzi? pi?karze euromastera chrobrego. tomasz trznadel za krytyk? orzecze? s?dzi?w podczas ostatniego meczu w pniewach zosta? zawieszony na jedno spotkanie. sobotni rywal g?ogowian jest w ich zasi?gu. wi?cej>> magazyny powstan? w strefie ekonomicznej arra group inwestuje w g?ogowie (fot. lsse) g?og?w nowy inwestor na terenie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej. w g?ogowie powstanie hala firmy arra group. zajmuje si? ona transportem ch?odniczym farmaceutyk?w. przedsi?biorstwo wybuduje w mie?cie magazyny do przechowywania lek?w. koszt inwestycji to oko?o 24 mln z?otych. wi?cej>> pinokio: sadowski chwali si? inwestorem jak mercedesem, wstyd, nic nie zrobi? tylko przeszkadza? . panie sadowski, dzi?kujemy ze zubowski nie jest ju? prezydentem . 5 komentarze pierwsze miejsce dla zs chocian?w "ekologia-to si? op?aca" (fot. iwona krasicka) polkowice uczniowie z chocianowa zaj?li pierwsze miejsce, pokonuj?c prawie 150 szk? z ca?ej polski. m?odzie? wzi?a udzia? w akcji "ekologia-to si? op?aca", kt?ra polega?a na zebraniu pustych kartrid?y i toner?w. na sesji rady powiatu w polkowicach oficjalnie podzi?kowano uczniom za ich sukces i zaanga?owanie w ochron? ?rodowiska. wi?cej>> malpka: wyremontujcie sobie ten budynek starostwa z p?okr?g?ym dachem w runku.nowy a ju? si? rozsypuje. 1 komentarze nowe taryfy pwik g?og?w podwy?ki cen wody i ?ciek?w g?og?w g?ogowscy radni przeg?osowali podwy?ki cen wody i ?ciek?w. pwik zaproponowa?o nowe taryfy op?at, kt?re wzrosn? o 3,5 procent w por?wnaniu z obecnymi. to oznacza, ?e za metr sze?cienny wody i ?ciek?w zap?acimy o 29 groszy brutto wi?cej. wi?cej>> re13: re 13 ,na co ty liczysz ania,na radnych ,takich wybraliscie w jerzmanowej,to raz ,a ze co innego na zawo?anie w?jta robia to nic nie zrobisz,tylko czekac do nowych wbor?w i pogonic klakierk?w ,oni przyznali sobie nawzajem dobre diety i ... 16 komentarze lider gra z outsiderem chachulski: mecz sam si? nie wygra sport zdecydowanym faworytem dzisiejszej konfrontacji w hali sp12 s? siatkarze chrobrego g?og?w. lider ii ligi grupy czwartej gra z ekip? volley ?ar?w. dru?yna dominika walencieja wygra?a z tym przeciwnikiem w pierwszej kolejce na wyje?dzie bez straty seta. czy dzi? powt?rzy ten wynik? wi?cej>> akcja osp gaworzyce podaruj zabawk? dzieciom z kliniki polkowice stra?acy ochotnicy z gaworzyc zbieraj? zabawki i ksi??ki. ma to by? prezent dla dzieci z wroc?awskiej kliniki. maskotki, kolorowanki czy inne rzeczy, kt?re mog? umili? pobyt ma?ym pacjentom w plac?wce mo?na przynosi? do punkt?w bibliotecznych w gaworzycach, wierzchowicach, dalkowie oraz k?obuczynie. do akcji przy??czyli si? r?wnie? g?ogowianie. wi?cej>> «« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »» 24 godziny tydzie? miesi?c << previous next >> najcz?ciej czytane:w modlitwie i skupieniu jarmark ?wi?teczny w g?ogowiew intencji g?rnik?w i ich rodzin rozpocz?li minut? ciszy zap?acili najwy?sz? cen?. to niewyobra?alna strata << previous next >> najcz?ciej czytane:czarny dzie? w polskiej miedzi. odeszli na wieczn? szycht? ?semka w zg rudna nie ?yje drugi g?rnik z zg rudna czwarty g?rnik nie ?yjetrzeci g?rnik nie ?yje << previous next >> najcz?ciej czytane:czarny dzie? w polskiej miedzi. odeszli na wieczn? szycht? ?semka w zg rudna nie ?yje drugi g?rnik z zg rudna czwarty g?rnik nie ?yjetrzeci g?rnik nie ?yje << previousnext >> 1 2 3 do zobaczenia na miedziowe.tv nowo?? mayday rock festival - chmura muzyka/koncerty chmura- ucieczka live mrf muzyka/koncerty "robili?my wszystko, przegrali?my". o?miu g?rnik?w nie ?yje, koniec akcji po wypadku w rudnej kghm/pod ziemi? prezydent andrzej duda o wypadku w kopalni rudna kghm/pod ziemi? rozmowy elki edyta szymankiewicz miko?ajkowe bocci w g?ogowie wychowankowie zespo?u plac?wek szkolno-wychowawczych w g?ogowie zmierz? si? z uczniami innych szk? w turnieju miko?ajkowym pod patronatem starosty g?ogowskiego. dyscyplina nie jest mo?e zbyt popularna, ale z pewno?ci? dostarczy mn?stwo zabawy a przede wszystkim zintegruje m?odzie?, bo taki jest, w tym wyj?tkowym przed?wi?tecznym czasie, cel organizator?w. edyta szymankiewicz zaprasza ch?tnych do kibicowania w zmaganiach w bocci na godzin? 10:00 do hali widowiskowo sportowej w g?ogowie ju? 7. grudnia. wi?cej na temat tego spotkania opowiedzia?a w poniedzia?kowych rozmowach elki. miko?aje na rowerach "chcia?bym z?o?y? najszczersze kondolencje" w studiu o przyj?tych uchwa?ach pomieszczenia do wynaj?cia 600 z? / m-c wynajem, g?og?w sprzedam dom na wsi !!! 250 000 z? sprzeda?, czerna sprzedam dom 398 000 z? sprzeda?, polkowice dom w ka?mierzowie 89 500 000 z? sprzeda?, ka?mierz?w do sprzedania dom w suchej g?rn... 250 000 z? sprzeda?, sucha g?rna dodaj og?oszenie wi?cej... audi a4 avant 1900 tdi 3 950 z? audi a4, g?og?w vw passat b5 sedan 1800b 2 950 z? volkswagen passat, g?og?w skup aut za gotowke 603 585 ... 100 000 z? audi a2, glogow ko?a zimowe scenic i 500 z? renault scenic, g?og?w ford mondeo mk4 kombi 24 500 z? ford , chocian?w, polkowice, lubin dodaj og?oszenie wi?cej... rufio posadzki telefon : 663257856 koordynator ds. inwestycji budowlanych nie lubisz sprz?ta??my posprz?tamy! telefon : 724 140 239 pracownik ochrony telefon : 768358931 zrobie telefon : 603387813 serwis komputerowy telefon : 571270765 serwis agd telefon : 601846612 lider ds. jako?ci wyrobu telefon : 693013524 in?ynier ds. kontroli jako?ci telefon : 693013524 szybka po?yczka 3500 z? z rat? 100 telefon : 519-045-513 **** qubus hotel zatrudni w sylwestra praca w kinie helios w lubinie! telefon : 722382329 specjalista ds. logistyki telefon : 693013524 kierowca c+e telefon : 76 748 63 70 pracownik placowy telefon : 76 748 63 70 zatrudni? sprzedawc? - m?czyzna kurs elektryka do 1 kv telefon : 65/ 520-56-46 technik utrzymania ruchu w dziale monta? telefon : 693013524 meble kuchenne telefon : 604173598 narty , buty narciarskie , kijki , kaski telefon : 607065072 kasjer telefon : 768358931 praca biurowa projektowanie, kierownik budowy telefon : 507150516 praca szuka cz?owieka! telefon : 533164118 praca dla lektora j?zyka angielskiego telefon : 608526021 kontroler jako?ci telefon : 693013517 zatrudni? elektryka telefon : 76 72 34 215 logistyk telefon : 693013517 zatrudni? specjalist? ds.obs?ugi klienta telefon : 76 72 34 215 korepetycje z j?zyka niemieckiego telefon : 728727626 zatrudnimy dyspozytora telefon : 76 835 00 66 kurs kierowcy w?zk?w wid?owych telefon : 65/ 520-56-46 specjalista ds.nieruchomo?ci. telefon : 663001011 informatyk z j. niemieckim telefon : +48 76 84 58 603 referent ds. zakup?w telefon : +48 76 84 58 603 dodaj og?oszenie wi?cej... reklama reklama kontakt z redakcj? | konkursy | polityka prywatno?ci wi?cej... chc? doda? og?oszenie


Here you find all texts from your page as Google (googlebot) and others search engines seen it.

Words density analysis:

Numbers of all words: 3412

One word

Two words phrases

Three words phrases

nie - 4.34% (148)
ani - 1.85% (63)
czy - 1.32% (45)
wi?cej - 1.29% (44)
si? - 1.11% (38)
wi?cej>> - 1.06% (36)
telefon - 1% (34)
pod - 0.94% (32)
(fot. - 0.7% (24)
nic - 0.7% (24)
sport - 0.67% (23)
dni - 0.67% (23)
by? - 0.67% (23)
komentarze - 0.64% (22)
przy - 0.62% (21)
ich - 0.62% (21)
niej - 0.62% (21)
g?og?w - 0.59% (20)
lubin - 0.59% (20)
gra - 0.56% (19)
ko?a - 0.53% (18)
ale - 0.53% (18)
... - 0.53% (18)
spr - 0.53% (18)
ona - 0.5% (17)
?w. - 0.5% (17)
dla - 0.47% (16)
g?rnik - 0.47% (16)
tak - 0.44% (15)
przed - 0.44% (15)
dzi? - 0.44% (15)
g?ogowie - 0.41% (14)
cen - 0.41% (14)
ten - 0.41% (14)
stan - 0.38% (13)
dom - 0.38% (13)
raz - 0.38% (13)
kghm - 0.38% (13)
jest - 0.38% (13)
polski - 0.35% (12)
tor - 0.35% (12)
ju? - 0.32% (11)
oni - 0.32% (11)
jak - 0.32% (11)
miedzi - 0.32% (11)
bez - 0.29% (10)
tym - 0.29% (10)
rudna - 0.29% (10)
turniej - 0.29% (10)
g?rnik?w - 0.29% (10)
polkowice - 0.26% (9)
g?ogowski - 0.26% (9)
tylko - 0.23% (8)
polskie - 0.23% (8)
chrobry - 0.23% (8)
kt?re - 0.23% (8)
cookies - 0.23% (8)
dzie? - 0.23% (8)
tej - 0.23% (8)
pi?ka - 0.23% (8)
tomasz - 0.23% (8)
tego - 0.21% (7)
przez - 0.21% (7)
wi?cej. - 0.21% (7)
?yje - 0.21% (7)
miko?ajkowy - 0.21% (7)
niz - 0.21% (7)
master - 0.21% (7)
rodzin - 0.21% (7)
ds. - 0.21% (7)
taki - 0.18% (6)
wody - 0.18% (6)
punkt?w - 0.18% (6)
intencji - 0.18% (6)
oraz - 0.18% (6)
udzia? - 0.18% (6)
000 - 0.18% (6)
start - 0.18% (6)
nad - 0.18% (6)
dzieci - 0.18% (6)
wi?cej... - 0.18% (6)
euro - 0.18% (6)
roku - 0.18% (6)
czeka - 0.18% (6)
moto - 0.18% (6)
rywal - 0.18% (6)
j?wiak) - 0.18% (6)
oczy - 0.18% (6)
tenis - 0.18% (6)
trzy - 0.18% (6)
lubinie - 0.18% (6)
drugi - 0.18% (6)
stanie - 0.15% (5)
wygra - 0.15% (5)
iwona - 0.15% (5)
sobie - 0.15% (5)
krasicka) - 0.15% (5)
by?y - 0.15% (5)
polskiej - 0.15% (5)
sta? - 0.15% (5)
sezon - 0.15% (5)
zatrudni - 0.15% (5)
leszek - 0.15% (5)
one - 0.15% (5)
b?d? - 0.15% (5)
akcji - 0.15% (5)
ludzi - 0.15% (5)
sam - 0.15% (5)
mecz - 0.15% (5)
pierwsze - 0.15% (5)
pracownik - 0.15% (5)
mog? - 0.15% (5)
chrobrego - 0.15% (5)
nowe - 0.15% (5)
wspania?y) - 0.15% (5)
miejscu - 0.12% (4)
niemiec - 0.12% (4)
previous - 0.12% (4)
10. - 0.12% (4)
g?ogowa - 0.12% (4)
gdy - 0.12% (4)
lider - 0.12% (4)
trener - 0.12% (4)
kul - 0.12% (4)
nam - 0.12% (4)
dwie - 0.12% (4)
mo?e - 0.12% (4)
pis - 0.12% (4)
ligi - 0.12% (4)
by?a - 0.12% (4)
minut - 0.12% (4)
kopalni - 0.12% (4)
next - 0.12% (4)
osp - 0.12% (4)
nowy - 0.12% (4)
lubina - 0.12% (4)
zaprasza - 0.12% (4)
plac - 0.12% (4)
prezent - 0.12% (4)
prezydent - 0.12% (4)
sp?ki - 0.12% (4)
kiedy - 0.12% (4)
?wi?teczny - 0.12% (4)
miejsce - 0.12% (4)
mo?na - 0.12% (4)
polkowicach - 0.12% (4)
?ar?w - 0.12% (4)
volley - 0.12% (4)
r?czna - 0.12% (4)
sprzeda?, - 0.12% (4)
500 - 0.12% (4)
koncert - 0.12% (4)
og?oszenie - 0.12% (4)
skup - 0.12% (4)
elki - 0.12% (4)
serwis - 0.12% (4)
693013524 - 0.12% (4)
alkohol - 0.12% (4)
praca - 0.12% (4)
kurs - 0.12% (4)
tak?e - 0.12% (4)
by?o - 0.12% (4)
jaki - 0.12% (4)
euromaster - 0.12% (4)
603 - 0.12% (4)
kierowc?w - 0.12% (4)
kt?ry - 0.12% (4)
jad?c - 0.09% (3)
ludzie - 0.09% (3)
prywatno?ci - 0.09% (3)
?wi?tej - 0.09% (3)
barbary - 0.09% (3)
ho?d - 0.09% (3)
reklama - 0.09% (3)
miko?aje - 0.09% (3)
kierowca - 0.09% (3)
miedzi. - 0.09% (3)
renault - 0.09% (3)
innych - 0.09% (3)
wp?yw - 0.09% (3)
cia?o - 0.09% (3)
lepsi - 0.09% (3)
g?ogowskie - 0.09% (3)
odda - 0.09% (3)
znaleziono - 0.09% (3)
grzyb - 0.09% (3)
100 - 0.09% (3)
osoby - 0.09% (3)
projekt - 0.09% (3)
miko?aja - 0.09% (3)
rudna. - 0.09% (3)
audi - 0.09% (3)
czwarty - 0.09% (3)
lat - 0.09% (3)
m?wi - 0.09% (3)
dodaj - 0.09% (3)
liczy - 0.09% (3)
nawet - 0.09% (3)
parku - 0.09% (3)
stanowi - 0.09% (3)
super - 0.09% (3)
ramach - 0.09% (3)
835 - 0.09% (3)
jarmark - 0.09% (3)
gdzie - 0.09% (3)
zdoby? - 0.09% (3)
pi?karze - 0.09% (3)
r?czni - 0.09% (3)
najcz?ciej - 0.09% (3)
aby - 0.09% (3)
msza - 0.09% (3)
zobacz - 0.09% (3)
dzisiaj - 0.09% (3)
nami - 0.09% (3)
takie - 0.09% (3)
zrobi? - 0.09% (3)
jako?ci - 0.09% (3)
zatrudni? - 0.09% (3)
swoje - 0.09% (3)
zmiany - 0.09% (3)
miko?ajkowym - 0.09% (3)
informacje - 0.09% (3)
legnickiej - 0.09% (3)
narkotyki - 0.09% (3)
trenera - 0.09% (3)
punkt?w. - 0.09% (3)
bardzo - 0.09% (3)
repatriant?w - 0.09% (3)
?mieci - 0.09% (3)
wida? - 0.09% (3)
lekkoatletyka - 0.09% (3)
10.12. - 0.09% (3)
ci?g - 0.09% (3)
os?b - 0.09% (3)
kolejne - 0.09% (3)
hali - 0.09% (3)
2:5 - 0.09% (3)
gda?sk - 0.09% (3)
b?dzie - 0.09% (3)
azs - 0.09% (3)
,na - 0.09% (3)
inne - 0.09% (3)
kaczy?skiego - 0.09% (3)
po?ar - 0.09% (3)
pieni?dze - 0.09% (3)
aplikacja - 0.09% (3)
m?odzie? - 0.09% (3)
?ciek?w - 0.09% (3)
centralnych - 0.09% (3)
podczas - 0.09% (3)
judo - 0.09% (3)
pracy - 0.09% (3)
strzegom - 0.09% (3)
godziny - 0.09% (3)
uks - 0.09% (3)
m?odzik?w - 0.09% (3)
zag??bia - 0.09% (3)
meczu - 0.09% (3)
ziemi? - 0.09% (3)
aks - 0.09% (3)
legnica - 0.09% (3)
zosta? - 0.09% (3)
ko?ca - 0.09% (3)
milicz - 0.09% (3)
gaworzyc - 0.09% (3)
szuka - 0.06% (2)
szycht? - 0.06% (2)
drugiej - 0.06% (2)
bocci - 0.06% (2)
klub - 0.06% (2)
metr - 0.06% (2)
straty - 0.06% (2)
byli - 0.06% (2)
radni - 0.06% (2)
kliniki - 0.06% (2)
najm?odszych - 0.06% (2)
swoich - 0.06% (2)
ccc - 0.06% (2)
nareszcie - 0.06% (2)
muzyka/koncerty - 0.06% (2)
chmura - 0.06% (2)
specjalista - 0.06% (2)
logistyk - 0.06% (2)
748 - 0.06% (2)
gro?nie - 0.06% (2)
pe?ni - 0.06% (2)
szymankiewicz - 0.06% (2)
gwardii - 0.06% (2)
520-56-46 - 0.06% (2)
odeszli - 0.06% (2)
65/ - 0.06% (2)
wieczn? - 0.06% (2)
elektryka - 0.06% (2)
29: - 0.06% (2)
kghm/pod - 0.06% (2)
edyta - 0.06% (2)
j?zyka - 0.06% (2)
693013517 - 0.06% (2)
jakim - 0.06% (2)
opole - 0.06% (2)
g?ogowa. - 0.06% (2)
robia - 0.06% (2)
gwardia - 0.06% (2)
215 - 0.06% (2)
powiedzia? - 0.06% (2)
?awce - 0.06% (2)
taryfy - 0.06% (2)
in?ynier - 0.06% (2)
koniec - 0.06% (2)
wypadku - 0.06% (2)
zimowe - 0.06% (2)
ca?ej - 0.06% (2)
inwestycji - 0.06% (2)
250 - 0.06% (2)
sezonu - 0.06% (2)
rcs - 0.06% (2)
play - 0.06% (2)
sportowe - 0.06% (2)
inwestor - 0.06% (2)
group - 0.06% (2)
aut - 0.06% (2)
passat - 0.06% (2)
sadowski - 0.06% (2)
arra - 0.06% (2)
rozgrywek - 0.06% (2)
ekonomicznej - 0.06% (2)
zmierz? - 0.06% (2)
950 - 0.06% (2)
magazyny - 0.06% (2)
?yjetrzeci - 0.06% (2)
grupie - 0.06% (2)
takich - 0.06% (2)
g?ogowian - 0.06% (2)
czeka?y - 0.06% (2)
jedno - 0.06% (2)
chc? - 0.06% (2)
kom. - 0.06% (2)
pustych - 0.06% (2)
150 - 0.06% (2)
podwy?ki - 0.06% (2)
sobotni - 0.06% (2)
pwik - 0.06% (2)
?semka - 0.06% (2)
futsal - 0.06% (2)
przegra? - 0.06% (2)
miejski - 0.06% (2)
agd - 0.06% (2)
alfy - 0.06% (2)
cel - 0.06% (2)
romeo - 0.06% (2)
szk? - 0.06% (2)
miesi?c - 0.06% (2)
scenic - 0.06% (2)
alei - 0.06% (2)
prawie - 0.06% (2)
op?aca" - 0.06% (2)
"ekologia-to - 0.06% (2)
centrum - 0.06% (2)
chocian?w - 0.06% (2)
sprzedam - 0.06% (2)
niego - 0.06% (2)
pasem - 0.06% (2)
768358931 - 0.06% (2)
ruchu - 0.06% (2)
ford - 0.06% (2)
czytane:czarny - 0.06% (2)
polityka - 0.06% (2)
jednego - 0.06% (2)
policjanci - 0.06% (2)
polacy - 0.06% (2)
tam - 0.06% (2)
dw?ch - 0.06% (2)
odurzaj?cych - 0.06% (2)
?rodk?w - 0.06% (2)
wp?ywem - 0.06% (2)
trze?wo?ci - 0.06% (2)
akcj? - 0.06% (2)
ponad - 0.06% (2)
osiedla? - 0.06% (2)
wcze?niej - 0.06% (2)
nierz?du - 0.06% (2)
kobiety - 0.06% (2)
andrzej - 0.06% (2)
wkr?tce - 0.06% (2)
miedziowe.tv - 0.06% (2)
rozmowy - 0.06% (2)
2016 - 0.06% (2)
grudnia - 0.06% (2)
wschodu - 0.06% (2)
polskiego - 0.06% (2)
zag??bie - 0.06% (2)
zw?ok - 0.06% (2)
kghm-u - 0.06% (2)
prezes - 0.06% (2)
barb?rkowych - 0.06% (2)
obchod?w - 0.06% (2)
organizacji - 0.06% (2)
rowie - 0.06% (2)
kt?rzy - 0.06% (2)
oko?o - 0.06% (2)
g?ogowie. - 0.06% (2)
jeszcze - 0.06% (2)
rodzinami - 0.06% (2)
wydane - 0.06% (2)
zgzm - 0.06% (2)
chodzi - 0.06% (2)
miedziowego - 0.06% (2)
gmin - 0.06% (2)
zwi?zku - 0.06% (2)
wszystko - 0.06% (2)
lubisz - 0.06% (2)
darmowo - 0.06% (2)
meble - 0.06% (2)
3:0 - 0.06% (2)
domagalski - 0.06% (2)
pa?stwo - 0.06% (2)
m?czyny - 0.06% (2)
telefonie - 0.06% (2)
sprawdzisz - 0.06% (2)
wyw?z - 0.06% (2)
zapraszaj? - 0.06% (2)
oznacza, - 0.06% (2)
ustawie? - 0.06% (2)
dotycz?ce - 0.06% (2)
firmy - 0.06% (2)
tworz? - 0.06% (2)
r?wnie? - 0.06% (2)
nich - 0.06% (2)
korzystanie - 0.06% (2)
cookies, - 0.06% (2)
cookies. - 0.06% (2)
stosujemy - 0.06% (2)
internetowych - 0.06% (2)
serwis?w - 0.06% (2)
naszych - 0.06% (2)
"to - 0.06% (2)
warto?? - 0.06% (2)
– - 0.06% (2)
mayday - 0.06% (2)
bus - 0.06% (2)
kierowcy - 0.06% (2)
skrzy?owaniu - 0.06% (2)
kolizja - 0.06% (2)
foto - 0.06% (2)
galerie - 0.06% (2)
mrf - 0.06% (2)
festival - 0.06% (2)
rock - 0.06% (2)
09.12. - 0.06% (2)
sp?ki" - 0.06% (2)
?wi?tego - 0.06% (2)
skutkiem - 0.06% (2)
dobrym - 0.06% (2)
starty - 0.06% (2)
mi?dzynarodowe - 0.06% (2)
najskuteczniejsza - 0.06% (2)
milicza - 0.06% (2)
s?absi - 0.06% (2)
strzegomia. - 0.06% (2)
rados?aw - 0.06% (2)
?ab?dzki - 0.06% (2)
zabawki - 0.06% (2)
dobrze - 0.06% (2)
kortach - 0.06% (2)
turnieju - 0.06% (2)
dwa - 0.06% (2)
club - 0.06% (2)
polski. - 0.06% (2)
zawody - 0.06% (2)
miting - 0.06% (2)
pomara?czowy - 0.06% (2)
jabloncu - 0.06% (2)
organizator - 0.06% (2)
wystartowa?o - 0.06% (2)
czech, - 0.06% (2)
karpowicz - 0.06% (2)
ka?dego - 0.06% (2)
g?ogowskiego - 0.06% (2)
dachem - 0.06% (2)
oficjalnie - 0.06% (2)
pomnik - 0.06% (2)
ca?y - 0.06% (2)
p?niej - 0.06% (2)
miko?aja. - 0.06% (2)
polsk? - 0.06% (2)
ko?ciele - 0.06% (2)
misiewicz - 0.06% (2)
o?miu - 0.06% (2)
zmar?ych - 0.06% (2)
tragicznie - 0.06% (2)
nabo?e?stwa - 0.06% (2)
przylesiu - 0.06% (2)
lubi?skim - 0.06% (2)
kolbe - 0.06% (2)
maksymiliana - 0.06% (2)
skupieniu - 0.06% (2)
sp?yw - 0.06% (2)
modlitwie - 0.06% (2)
?wi?ta - 0.06% (2)
uroczysta - 0.06% (2)
okazji - 0.06% (2)
ciszy - 0.06% (2)
minut? - 0.06% (2)
rozpocz?li - 0.06% (2)
odr? - 0.06% (2)
p?etwonurk?w - 0.06% (2)
m?wi? - 0.06% (2)
kt?ra - 0.06% (2)
wy?szy - 0.06% (2)
drugim - 0.06% (2)
dyspozytor - 0.06% (2)
opowiadaj? - 0.06% (2)
ratownicy - 0.06% (2)
pi?? - 0.06% (2)
pora?ki - 0.06% (2)
r?czne - 0.06% (2)
inauguracj? - 0.06% (2)
polska - 0.06% (2)
przegrali - 0.06% (2)
ka?dy - 0.06% (2)
siatkarze - 0.06% (2)
turniej?w - 0.06% (2)
rozegrano - 0.06% (2)
sp12 - 0.06% (2)
sali - 0.06% (2)
rady - 0.06% (2)
kghm, - 0.06% (2)
bezpiecze?stwa - 0.06% (2)
nigdy - 0.06% (2)
to, - 0.06% (2)
posiada - 0.06% (2)
pana - 0.06% (2)
zdrowego - 0.06% (2)
patronowi - 0.06% (2)
wy?ykowskiemu - 0.06% (2)
janowi - 0.06% (2)
tegorocznych - 0.06% (2)
mieszkaniu - 0.06% (2)
godzinie - 0.06% (2)
w?gla - 0.06% (2)
szkolno - 0.06% (2)
motocyklach - 0.06% (2)
temat - 0.06% (2)
swoj? - 0.06% (2)
m?odych - 0.06% (2)
program - 0.06% (2)
kolorowo - 0.06% (2)
zdrowo, - 0.06% (2)
smacznie, - 0.06% (2)
salonu - 0.06% (2)
kuchni... - 0.06% (2)
klas? - 0.06% (2)
trzeba - 0.06% (2)
+48 - 0.06% (2)
telefon : - 0.91% (31)
w g?ogowie - 0.41% (14)
) sport - 0.26% (9)
zg rudna - 0.26% (9)
w intencji - 0.18% (6)
i g?rnik?w - 0.18% (6)
tomasz j?wiak) - 0.18% (6)
(fot. tomasz - 0.18% (6)
w lubinie - 0.18% (6)
2 komentarze - 0.18% (6)
intencji g?rnik?w - 0.15% (5)
leszek wspania?y) - 0.15% (5)
(fot. leszek - 0.15% (5)
(fot. iwona - 0.15% (5)
chrobry g?og?w - 0.15% (5)
iwona krasicka) - 0.15% (5)
000 z? - 0.15% (5)
z? sprzeda?, - 0.12% (4)
volley ?ar?w - 0.12% (4)
: 693013524 - 0.12% (4)
<< previous - 0.12% (4)
g?rnik nie - 0.12% (4)
j?wiak) kghm - 0.12% (4)
ich rodzin - 0.12% (4)
g?rnik?w i - 0.12% (4)
wspania?y) sport - 0.12% (4)
udzia? w - 0.12% (4)
w polkowicach - 0.12% (4)
5 komentarze - 0.12% (4)
next >> - 0.12% (4)
w parku - 0.09% (3)
previous next - 0.09% (3)
wody i - 0.09% (3)
i narkotyki - 0.09% (3)
dzieci z - 0.09% (3)
zg rudna. - 0.09% (3)
1 komentarze - 0.09% (3)
?wi?tej barbary - 0.09% (3)
krasicka) polkowice - 0.09% (3)
6 komentarze - 0.09% (3)
kopalni zg - 0.09% (3)
gda?sk 2:5 - 0.09% (3)
azs ug - 0.09% (3)
>> najcz?ciej - 0.09% (3)
i ?ciek?w - 0.09% (3)
euromaster chrobry - 0.09% (3)
miko?aje na - 0.09% (3)
alkohol i - 0.09% (3)
ug gda?sk - 0.09% (3)
dodaj og?oszenie - 0.09% (3)
og?oszenie wi?cej... - 0.09% (3)
: 693013517 - 0.06% (2)
nie ?yjetrzeci - 0.06% (2)
748 63 - 0.06% (2)
w ko?ciele - 0.06% (2)
msza ?wi?ta - 0.06% (2)
65/ 520-56-46 - 0.06% (2)
z kopalni - 0.06% (2)
?yje << - 0.06% (2)
34 215 - 0.06% (2)
o?miu g?rnik?w - 0.06% (2)
kolbe na - 0.06% (2)
na miejscu - 0.06% (2)
alfy romeo - 0.06% (2)
lubin do - 0.06% (2)
renault master - 0.06% (2)
kghm/pod ziemi? - 0.06% (2)
wypadku w - 0.06% (2)
w g?ogowie. - 0.06% (2)
bez trenera - 0.06% (2)
edyta szymankiewicz - 0.06% (2)
g?og?w - - 0.06% (2)
?w. maksymiliana - 0.06% (2)
jako?ci telefon - 0.06% (2)
lubin ju? - 0.06% (2)
250 000 - 0.06% (2)
w polskiej - 0.06% (2)
miedzi. odeszli - 0.06% (2)
na wieczn? - 0.06% (2)
szycht? ?semka - 0.06% (2)
rudna nie - 0.06% (2)
?yje drugi - 0.06% (2)
kt?re mog? - 0.06% (2)
: 768358931 - 0.06% (2)
nie wygra - 0.06% (2)
nic nie - 0.06% (2)
podwy?ki cen - 0.06% (2)
950 z? - 0.06% (2)
czytane:czarny dzie? - 0.06% (2)
g?rnik z - 0.06% (2)
cen wody - 0.06% (2)
"ekologia-to si? - 0.06% (2)
nie jest - 0.06% (2)
arra group - 0.06% (2)
audi a4 - 0.06% (2)
punkt?w. wi?cej>> - 0.06% (2)
si? na - 0.06% (2)
o godzinie - 0.06% (2)
dzi? pi?karze - 0.06% (2)
zmierz? si? - 0.06% (2)
chrobrego w - 0.06% (2)
czwarty g?rnik - 0.06% (2)
polityka prywatno?ci - 0.06% (2)
bez straty - 0.06% (2)
j?wiak) lubin - 0.06% (2)
rozmowy elki - 0.06% (2)
dom na - 0.06% (2)
policjanci z - 0.06% (2)
pod wp?ywem - 0.06% (2)
wp?ywem ?rodk?w - 0.06% (2)
by by?o - 0.06% (2)
do lubina - 0.06% (2)
festival - - 0.06% (2)
polacy z - 0.06% (2)
aplikacja zwi?zku - 0.06% (2)
gmin zag??bia - 0.06% (2)
?mieci sprawdzisz - 0.06% (2)
w telefonie - 0.06% (2)
informacje o - 0.06% (2)
pieni?dze wydane - 0.06% (2)
na skrzy?owaniu - 0.06% (2)
mayday rock - 0.06% (2)
ludzie tworz? - 0.06% (2)
parku znaleziono - 0.06% (2)
korzystanie z - 0.06% (2)
naszych serwis?w - 0.06% (2)
zmiany ustawie? - 0.06% (2)
oznacza, ?e - 0.06% (2)
zapraszaj? repatriant?w - 0.06% (2)
wyw?z ?mieci - 0.06% (2)
sprawdzisz w - 0.06% (2)
cia?o m?czyny - 0.06% (2)
?wi?tego miko?aja - 0.06% (2)
"to ludzie - 0.06% (2)
tworz? warto?? - 0.06% (2)
tej sp?ki" - 0.06% (2)
od strzegomia. - 0.06% (2)
s?absi od - 0.06% (2)
starty z - 0.06% (2)
dobrym skutkiem - 0.06% (2)
znaleziono cia?o - 0.06% (2)
warto?? tej - 0.06% (2)
z g?ogowa. - 0.06% (2)
maksymiliana kolbe - 0.06% (2)
bardzo dobrze - 0.06% (2)
turniej miko?ajkowy - 0.06% (2)
w miko?ajkowym - 0.06% (2)
rozpocz?li minut? - 0.06% (2)
3 komentarze - 0.06% (2)
serwis?w internetowych - 0.06% (2)
modlitwie i - 0.06% (2)
na lubi?skim - 0.06% (2)
rados?aw domagalski - 0.06% (2)
g?rnik?w z - 0.06% (2)
7 komentarze - 0.06% (2)
?wi?teczny w - 0.06% (2)
g?ogowie (fot. - 0.06% (2)
nie wida? - 0.06% (2)
sport po - 0.06% (2)
wi?cej>> re - 0.06% (2)
lekkoatletyka dla - 0.06% (2)
w mieszkaniu - 0.06% (2)
centralnych obchod?w - 0.06% (2)
w kopalni - 0.06% (2)
domagalski - - 0.06% (2)
lepsi od - 0.06% (2)
strzegomia. s?absi - 0.06% (2)
od milicza - 0.06% (2)
chrobrego g?og?w - 0.06% (2)
w drugim - 0.06% (2)
ratownicy opowiadaj? - 0.06% (2)
opowiadaj? o - 0.06% (2)
trzy osoby - 0.06% (2)
z klas? - 0.06% (2)
od kuchni... - 0.06% (2)
do salonu - 0.06% (2)
- smacznie, - 0.06% (2)
zdrowo, kolorowo - 0.06% (2)
na motocyklach - 0.06% (2)
tym roku - 0.06% (2)
+48 76 - 0.06% (2)
telefon : 76 - 0.21% (7)
(fot. tomasz j?wiak) - 0.18% (6)
(fot. iwona krasicka) - 0.15% (5)
(fot. leszek wspania?y) - 0.15% (5)
i ich rodzin - 0.12% (4)
leszek wspania?y) sport - 0.12% (4)
intencji g?rnik?w i - 0.12% (4)
w zg rudna - 0.12% (4)
telefon : 693013524 - 0.12% (4)
000 z? sprzeda?, - 0.12% (4)
g?rnik?w i ich - 0.12% (4)
<< previous next - 0.09% (3)
previous next >> - 0.09% (3)
azs ug gda?sk - 0.09% (3)
alkohol i narkotyki - 0.09% (3)
ug gda?sk 2:5 - 0.09% (3)
najcz?ciej czytane:czarny dzie? - 0.06% (2)
nie ?yje << - 0.06% (2)
wyw?z ?mieci sprawdzisz - 0.06% (2)
nie ?yjetrzeci g?rnik - 0.06% (2)
rudna czwarty g?rnik - 0.06% (2)
g?rnik z zg - 0.06% (2)
nie ?yje drugi - 0.06% (2)
w polskiej miedzi. - 0.06% (2)
?yje drugi g?rnik - 0.06% (2)
odeszli na wieczn? - 0.06% (2)
jako?ci telefon : - 0.06% (2)
telefon : +48 - 0.06% (2)
: 65/ 520-56-46 - 0.06% (2)
telefon : 693013517 - 0.06% (2)
telefon : 65/ - 0.06% (2)
748 63 70 - 0.06% (2)
76 748 63 - 0.06% (2)
telefon : 768358931 - 0.06% (2)
szycht? ?semka w - 0.06% (2)
o wypadku w - 0.06% (2)
?yjetrzeci g?rnik nie - 0.06% (2)
czwarty g?rnik nie - 0.06% (2)
z zg rudna - 0.06% (2)
miedzi. odeszli na - 0.06% (2)
zg rudna nie - 0.06% (2)
wieczn? szycht? ?semka - 0.06% (2)
podwy?ki cen wody - 0.06% (2)
dzie? w polskiej - 0.06% (2)
kuchni... do salonu - 0.06% (2)
tworz? warto?? tej - 0.06% (2)
od strzegomia. s?absi - 0.06% (2)
z dobrym skutkiem - 0.06% (2)
dni ?wi?tego miko?aja - 0.06% (2)
chrobry g?og?w – - 0.06% (2)
wp?ywem ?rodk?w odurzaj?cych - 0.06% (2)
zwi?zku gmin zag??bia - 0.06% (2)
sprawdzisz w telefonie - 0.06% (2)
w parku znaleziono - 0.06% (2)
iwona krasicka) g?og?w - 0.06% (2)
"to ludzie tworz? - 0.06% (2)
warto?? tej sp?ki" - 0.06% (2)
strzegomia. s?absi od - 0.06% (2)
- smacznie, zdrowo, - 0.06% (2)
>> najcz?ciej czytane:czarny - 0.06% (2)
salonu - smacznie, - 0.06% (2)
rados?aw domagalski - - 0.06% (2)
starty z dobrym - 0.06% (2)
modlitwie i skupieniu - 0.06% (2)
kolbe na lubi?skim - 0.06% (2)
g?rnik?w z kopalni - 0.06% (2)
jarmark ?wi?teczny w - 0.06% (2)
chrobry g?og?w - - 0.06% (2)
uks volley ?ar?w - 0.06% (2)
maksymiliana kolbe na - 0.06% (2)
"ekologia-to si? op?aca" - 0.06% (2)
parku znaleziono cia?o - 0.06% (2)
rozpocz?li minut? ciszy - 0.06% (2)
+48 76 84 - 0.06% (2)

Here you can find chart of all your popular one, two and three word phrases. Google and others search engines means your page is about words you use frequently.

Copyright © 2015-2016 hupso.pl. All rights reserved. FB | +G | Twitter

Hupso.pl jest serwisem internetowym, w którym jednym kliknieciem możesz szybko i łatwo sprawdź stronę www pod kątem SEO. Oferujemy darmowe pozycjonowanie stron internetowych oraz wycena domen i stron internetowych. Prowadzimy ranking polskich stron internetowych oraz ranking stron alexa.