1.10 score from hupso.pl for:
elka.plHTML Content


Titleelka.pl

Length: 7, Words: 2
Description leszno, portal regionu, regionalne, lokalne, radio, elka, kościan, gostyń, góra, rawicz, wschowa, żużel, speedway, leszczyński, radio, gazeta, dodatek

Length: 180, Words: 22
Keywords leszno, portal regionu, regionalne, lokalne, radio, elka, kościan, gostyń, góra, rawicz, wschowa, żużel, speedway, leszczyński, radio, gazeta, dodatek
Robots index, follow
Charset UTF-8
Og Meta - Title exist
Og Meta - Description exist
Og Meta - Site name exist
Tytuł powinien zawierać pomiędzy 10 a 70 znaków (ze spacjami), a mniej niż 12 słów w długości.
Meta opis powinien zawierać pomiędzy 50 a 160 znaków (łącznie ze spacjami), a mniej niż 24 słów w długości.
Kodowanie znaków powinny być określone , UTF-8 jest chyba najlepszy zestaw znaków, aby przejść z powodu UTF-8 jest bardziej międzynarodowy kodowaniem.
Otwarte obiekty wykresu powinny być obecne w stronie internetowej (więcej informacji na temat protokołu OpenGraph: http://ogp.me/)

SEO Content

Words/Characters 6266
Text/HTML 10.97 %
Headings H1 0
H2 0
H3 0
H4 0
H5 0
H6 0
H1
H2
H3
H4
H5
H6
strong
zgodnie z wcze?niejszymi zapowiedziami dzi? na wroc?awskim awf ?u?lowcy leszczy?skich byk?w poddali si? testom, kt?re maj? okre?li?, jeszcze przed wsp?lnymi zaj?ciami, sportowy i zdrowotny poziom ka?dego z nich.   wi?cej >>
we wschowie czu? ju? prawdziwy ?wi?teczny klimat. dzi? na rynku dzieci ze szk? oraz przedszkoli ubiera?y choinki w ramach konkursu na naj?adniejsze drzewko. w sobot? oraz w niedziel? trwa? b?dzie jarmark bo?onarodzeniowy podczas, kt?rego przygotowano kilka atrakcji. g??wn? z nich b?dzie wizyta ?w. miko?aja.   wi?cej >>
- nie ma i nie b?dzie mojej zgody na to, aby radny lub wiceprzewodnicz?cy rady dopuszcza? si? k?amstw - napisa? w o?wiadczeniu do medi?w marek przybylski, przewodnicz?cy rady miejskiej w rawiczu. jest to reakcja na wypowiedzi wiceprzewodnicz?cego rady marka heinze i sytuacj? na ostatniej sesji.   wi?cej >>
klaudia pawlus jest najm?odsz? zawodniczk? w historii bieg?w prze?ajowych, kt?ra wystartuje w mistrzostwach europy. reprezentantka klubu llks osowa sie? awans na t? presti?ow? imprez? wywalczy?a na zawodach w ?odzi.   wi?cej >>
przez cztery godziny w leszczy?skiej komendzie policji trwa?a dzi? zbi?rka krwi. w sumie bezcennym lekkiej podzieli?y si? 63 osoby, dzi?ki czemu uda?o si? zebra? 28,35 litr?w krwi. dodatkowo trzy osoby zarejestrowa?y si? w bazie potencjalnych dawc?w szpiku. zebrano r?wnie? ponad 350 czekolad, kt?re trafi? do os?b chorych na bia?aczk?. - mo?na powiedzie?, ?e akcja zako?czy?a si? sukcesem - przyznaj? organizatorzy.   wi?cej >>
12 dru?yn gimnazjalnych uczestniczy?o w trzynastej edycji halowego turnieju pi?ki no?nej w sierakowie. w tym roku najskuteczniejsi okazali si? pi?karze z dru?yny diabe?ki mariusza, kt?rzy pokonali w finale zesp? pi?cha wikinga.   wi?cej >>
uczniowie leszczy?skich szk? ?rednich tak?e w tym roku zaprosz? dzieci na spotkanie gwiazdkowe. m?odzie? dzia?aj?ca pod egid? pck zapewnia zabawy, konkursy, pocz?stunek, a miejski o?rodek pomocy rodzinie s?odkie upominki. ka?dy z nas mo?e wesprze? t? godn? pochwa?y inicjatyw?, wrzucaj?c pieni?dze do puszki pck - m?odzie? b?dzie kwestowa? na ulicach leszna podczas dw?ch najbli?szych weekend?w.   wi?cej >>
na trasie p?powo-d?o? zderzy?y si? dwa samochody. do wypadku dosz?o na skrzy?owaniu dr?g, gdzie dostawczy lublin nie ust?pi? pierwsze?stwa osob?wce i przygni?t? auto na polu. cztery osoby zabrano do szpitala.   wi?cej >>
na ko?cia?skim rynku stan?a dzi? dziesi?ciometrowa choinka, przywieziona z le?nictwa ziemin. w przysz?ym tygodniu zostanie oficjalnie roz?wietlona podczas inauguracji jarmarku bo?onarodzeniowego. w tym roku ?wi?teczne kiermasze pojawi? si? w kilku miejscowo?ciach powiatu. w niedziel? sezon jarmarkowy rozpocznie czempi?.   wi?cej >>
radny leszna adam ko?mider (pis) zosta? cz?onkiem zarz?du hzz ?o??dnica - rolnej sp?ki skarbu pa?stwa. wygra? on konkurs zorganizowany przez agencj? nieruchomo?ci rolnych. jak zapowiada do ko?ca roku sprzeda udzia?y w firmie farm2farm.   wi?cej >>
pomie?ci oko?o 10 - 12 ??ek, przydatny w akcjach ratowniczych, kiedy zajdzie potrzeba ewakuacji mieszka?c?w. starostwo powiatowe wraz ze stra?? po?arn? zakupi?o nowy namiot pneumatyczny. jego koszt to 36 tysi?cy z?otych.   wi?cej >>
redakcja "wiadomo?ci ko?cia?skich" wr?czy?a - przyznane po raz dwudziesty sz?sty - nagrody za nieprzeci?tno??. wyr?nienia w?druj? do os?b zwi?zanych z ziemi? ko?cia?sk?, kt?rych dzia?alno?? pozytywnie odznacza si? na tle innych. od ponad dwudziestu lat redakcja przyznaje tak?e tytu? "dobrego gospodarza".   wi?cej >>
jutro (w sobot?) leszczy?skich szczypiornist?w czeka wyjazdowe starcie w wieluniu z tamtejszym mksem, beniaminkiem i ligi. obie dru?yny w tym sezonie zgromadzi?y po 11 punkt?w.   wi?cej >>
prezydent ?ukasz borowiak wystosowa? list do w?a?cicieli budynk?w, w kt?rych dzia?aj? sklepy z dopalaczami. -stajecie si? wsp?odpowiedzialni za zdarzenia, do jakich dochodzi po ich za?yciu - napisa?.   wi?cej >>
radio elka razem z restauracj? la calma organizuj? w sobot? warsztaty kulinarne dla tych, kt?rzy szukaj? pomys??w na wigilijne potrawy. kucharze z la calmy zaprezentuj? mi?dzy innymi faszerowanego karpia, filety z sandacza i ?ledzie w oleju rydzowym. b?dzie te? wielki kocio? zupy rybnej, doch?d z jej sprzeda?y przeznaczymy na dom dziecka w lesznie.   wi?cej >>
prawie 800 gram?w marihuany policjanci znale?li w domu 27-latka z niechlowa. z takiej ilo?ci mo?na by przygotowa? cztery tysi?ce porcji narkotyku. m?czyzna zosta? zatrzymany i trafi? do aresztu.   wi?cej >>
do godziny 13.00 w leszczy?skiej komendzie potrwa zbi?rka krwi. od samego rana w budynku przy ul. 17 stycznia pojawia si? wielu mieszka?c?w, kt?rzy chc? pom?c innym. - to nie boli, a mo?e uratowa? komu? ?ycie - m?wi hubert hoch, honorowy dawca krwi.   wi?cej >>
38-latek z wroc?awia stanie przed s?dem. odpowie za pr?b? przekupienia gosty?skich policjant?w. ofiarowa? im pieni?dze w zamian za odst?pienie od kary za nadmiern? pr?dko??.   wi?cej >>
to b?dzie bud?et ambitny i inwestycyjny - m?wi o planach finansowych na 2017 rok burmistrz gostynia jerzy kulak. wed?ug projektu, dochody i wydatki przekrocz? 100 mln z?otych, a kilkana?cie milion?w ma by? przeznaczone na inwestycje. od dzisiaj prace nad projektem bud?etu rozpoczynaj? komisje rady.   wi?cej >>
chodz? nie tylko po ulicach miasta, ale odwiedzaj? te? szko?y i przedszkola. stra? miejska w lesznie prowadzi dzia?ania profilaktyczne w zakresie bezpiecze?stwa. - nie wolno chowa? si? przed pani?, nie mo?na rozmawia? z obcymi, je?eli komu? si? co? stanie trzeba zadzwoni? na 112 - zapami?tane informacje wymieniaj? maluchy z przedszkola miejskiego nr 20 w lesznie.   wi?cej >>
w ramach projektu edukacyjnego, czworo uczni?w z klasy i d z gimnazjum nr 8, og?osi?o zbi?rk? ksi??ek dla dzieci i m?odzie?y, kt?re nast?pnie trafi? do przychodni pediatrycznych. - chcemy zrobi? co? dla leszna - m?wi? gimnazjali?ci. pom?c mog? r?wnie? wszyscy mieszka?cy.   wi?cej >>
pobudzi? aktywno?? spo?eczn? to jedno z g??wnych za?o?e? nowego stowarzyszenia aktywny samorz?d - okrzykni?tego medialnie jako pakt trojga. nowy tw?r skupia burmistrz?w: ?migla, krzywinia i czempinia, a tak?e dzia?aczy spo?ecznych i osoby zwi?zane z samorz?dem. stowarzyszenie nie ukrywa, ?e zamierza startowa? w wyborach samorz?dowych pod swoim szyldem.   wi?cej >>
w sarn?wce k. rawicza spali?a si? drewniana przybud?wka domu mieszkalnego. ogie? przeni?s? si? tak?e na sam dom. najprawdopodobniej po?ar powsta? od kot?a centralnego ogrzewania, kt?ry by? w pomieszczeniu gospodarczym.   wi?cej >>
barbara tla?ka, dyrektor domu dziecka we wschowie wygra?a konkurs na „spo?ecznika roku”. wyr?nienie przyznano za wdra?anie skutecznych metod wychowawczych w plac?wce. - to nasz wsp?lny sukces - m?wi nagrodzona.   wi?cej >>
wiatr powala konary drzew, a nawet ca?e drzewa. w nocy w regionie by?o kilkana?cie takich przypadk?w. niekt?re bardzo niebezpieczne - ga??zie spad?y na przeje?d?aj?ce samochody. na szcz?cie nikt nie ucierpia?.   wi?cej >>
po po?udniu na ul. 17 stycznia kierowca hondy civic potr?ci? kobiet?, kt?ra przechodzi?a przez jezdni? w niedozwolonym miejscu. pogotowie ratunkowe zabra?o poszkodowan? do szpitala.   wi?cej >>
podczas prac zwi?zanych z budow? drogi w kaszczorze natkni?to si? na ludzkie szcz?tki. ko?ci pochodz? najprawdopodobniej z czas?w, kiedy w tym miejscu istnia? cmentarz.   wi?cej >>
cia?o 70-letniego m?czyzny z trzema ranami k?utymi, a w jednej z nich n?, znaleziono przed dwoma dniami w mieszkaniu na terenie wschowy. m?czyzna mieszka? samotnie i utrzymywa? systematyczny kontakt z rodzin?. to w?a?nie najbli?si dokonali strasznego odkrycia. dzi? odby?a si? sekcja zw?ok, kt?ra nie da?a odpowiedzi na najwa?niejsze pytanie: czy by?o to morderstwo, czy samob?jstwo?   wi?cej >>
- aids jest chorob? ?mierteln?, zaka?n?, jednak nie ?atwo si? ni? zarazi?! przenosi si? tylko przez ryzykowne zachowania!- to has?a jakie mogli dzis us?ysze? mieszka?cy leszna. oko?o 40 uczni?w z iii liceum og?lnokszta?c?cego w lesznie przeprowadzi?o happening z okazji ?wiatowego dnia walki z aids. na znak solidarno?ci z chorymi uczestnicy pikiety mieli przypi?te czerwone wst??ki.   wi?cej >>
naszym zdaniem nie ma ?adnego uzasadnienia dla op?nienia przebudowy ulic dekana i kiepury - powiedzia? w kwadransie samorz?dowym wiceprezydent adam mytych. formalny termin zako?czenia prac min?? w ?rod?. mytych przyzna?, ?e od dzi? miasto mo?e nalicza? kary za sp?nienie.   wi?cej >>
przed po?udniem na krajowej pi?tce, mi?dzy lesznem a lipnem, kierowca samochodu dostawczego marki iveco wjecha? w ty? seata. dwie osoby zosta?y zabrane na badania do szpitala, ale nic powa?nego im si? nie sta?o. kieruj?cy iveco zosta? ukarany mandatem. ruch na pi?tce odbywa? si? wahad?owo.   wi?cej >>
dziewi??dziesi?ciu policjant?w z leszna i o?ciennych jednostek wzi?o udzia? w dzisiejszych ?wiczeniach na leszczy?skim lotnisku. ich celem by?o zgranie formacji i zachowa? podczas zagro?e? porz?dku publicznego na ulicach miasta.   wi?cej >>
podinsp. przemys?aw mieloch, wieloletni naczelnik wydzia?u kryminalnego, zosta? nowym zast?pc? komendanta powiatowego ko?cia?skiej policji. dotychczasowy zast?pca, m?. insp. tomasz toporek za kilka dni przechodzi na emerytur?. w kr?tkiej uroczysto?ci bra? udzia? komendant wojew?dzki, nadinsp. tomasz trawi?ski, kt?ry go?ci? dzi? w ko?cianie.   wi?cej >>
mieszkanka w?oszakowic pojecha?a samochodem do przedszkola po dziecko, mimo ?e wcze?niej pi?a alkohol. badanie alkomatem wykaza?o u niej 2 promile. 35-latka straci?a prawo jazdy, odpowie za kierowanie samochodem w stanie nietrze?wo?ci oraz za nara?enia dziecka na niebezpiecze?stwo utraty ?ycia i zdrowia.   wi?cej >>
po przyj?ciu bud?etu miasta na przysz?y rok zad?u?enie leszna wynosi? b?dzie ponad 180 milion?w z?otych - poinformowa?a barbara krawiec, skarbnik miasta. sp?ata planowana jest na najbli?sze dziesi?? lat   wi?cej >>
samoch?d ci?arowy, przewo??cy drewno, przewr?ci? si? na krajowej dwunastce we wschowie. sta?o si? to dzi? (01.12) o dziesi?tej rano na rondzie. ?adunek wysypa? si? na jezdni?. kierowcy musz? si? liczy? z utrudnieniami, ruchem kieruje policja. kieruj?cy tirem obywatel ukrainy by? trze?wy.   wi?cej >>
na leszczy?skim rynku stan?a ju? bo?onarodzeniowa choinka. miejski zak?ad zieleni zdoby? j? u mieszka?ca gronowa, kt?ry przekaza? j? w zamian za bezp?atne wyci?cie niepotrzebnego mu drzewa.   wi?cej >>
kilkaset paczek papieros?w skradziono ze stacji paliw w poniecu. sprawca do w?amania pos?u?y? si? siekier?. d?ugo nie nacieszy? si? ?upem. jeszcze tego samego dnia zosta? zatrzymany przez policj?.   wi?cej >>
w 2017 roku nie wzrosn? podatki od dzia?alno?ci gospodarczej i budynk?w mieszkalnych. o 1,3% wy?sze b?d? op?aty od ?rodk?w transportowych, od grunt?w pozosta?ych oraz od budynk?w i ich cz?ci. zmniejszy?a si? natomiast stawka podatku rolnego. na wczorajszej sesji radni podj?li uchwa?y dotycz?ce podatk?w i op?at lokalnych.   wi?cej >>
je?li kto? my?li, ?e ?w. miko?aj porusza si? saniami, to jest w b??dzie. ko?cia?ski ?w. miko?aj wybra? ci?ar?wk?. o?wietlone pojazdy b?dzie mo?na zobaczy? w najbli?szych dniach na terenie kilku miejscowo?ci powiatu. o ?wi?teczn? atmosfer? zadbaj? elfy, a dzieci b?d? mog?y osobi?cie wr?czy? listy z pro?b? o wymarzony prezent.   wi?cej >>
zesp? leszczy?skich iskierek pokaza?, ?e ubieg?oroczny sukces na mistrzostwach ?wiata nie by? przypadkowy. m?ode tancerki zn?w zdobywa?y medale w libercu - tym razem z?oty, srebrny i br?zowy. dodatkowo na podium stan?a weronika wo?owicz, kt?ra zdoby?a br?z indywidualnie i w duecie z paulin? ganowsk?.   wi?cej >>
z ranami postrza?owymi w rami? i brzuch trafi? do szpitala 33-latek z gminy krobia. m?czyzn? rani? 70-latek. chcia? zademonstrowa? bro?, kt?r? znalaz? w domu podczas remontu.   wi?cej >>
z wcze?niej opublikowanego terminarza rozgrywek ii ligi futsalu wynika?o, ?e mecz ks futsal leszno z ikaa mosir kostrzyn nad odr? odb?dzie si? w niedziel?. do spotkania dojdzie jednak dzie? wcze?niej, w sobot? 3 grudnia.   wi?cej >>
wracamy do artyku?u „zmar?a matka i jej synek”, opublikowanego dzisiaj na ?amach naszego portalu. opisywali?my w nim zdarzenie, kt?re mia?o miejsce w nocy 24 listopada, w wyniku kt?rego 33-letnia kobieta w zaawansowanej ci??y zmar?a, a jej partner pozosta? z tr?jk? dzieci. wojew?dzki szpital zespolony w lesznie przes?a? do redakcji szczeg?owy opis przebiegu akcji ratunkowej.   wi?cej >>
chyba jako pierwszy w polskim sporcie ?u?lowym zawodnik fogo unii leszno - bartosz smekta?a na miejsce podsumowania sezonu wybra? sal? kinow?, a jednym z element?w tego spotkania by?o wsp?lne ogl?danie filmu.   wi?cej >>
dwie nowoczesne pracownie do nauki zawodu maj? do dyspozycji uczniowie zespo?u szk? zawodowych w gostyniu. to efekt porozumienia mi?dzy samorz?dem powiatowym a firm? jegger z bran?y motoryzacyjnej.   wi?cej >>
-czujemy si? oszukani, nie by?o prawdziwej ch?ci porozumienia i wsp?pracy - pisz? w?adze sp?ki nafis, kt?ra ko?czy dzia?alno?? w wojew?dzkim szpitalu zespolonym. dzi? ko?czy si? umowa najmu szpitalnych pomieszcze?, dzi? te? publiczna plac?wka uruchomi?a w?asn? pracowni? kardiologii inwazyjnej.   wi?cej >>
grzegorz zengota, bracia pawliccy, damian bali?ski oraz siedmiu innych ?u?lowc?w na dwa dni zosta?o modelami. a to wszystko za spraw? sesji zdj?ciowej do kalendarza pge ekstraligi na 2017 rok.   wi?cej >>
chuliga?ski atak spotka? 21-latka z leszna, kt?ry przyjecha? z kolegami do rawicza. wandale kopali jego samoch?d, a jeden z nich wybi? przedni? szyb?. sprawca za sw?j wybryk odpowie przed s?dem.   wi?cej >>
w najbli?szy pi?tek leszczy?ska policja wsp?lnie z zarz?dem klubu honorowych dawc?w krwi pck zaprasza wszystkich, kt?rzy chc? podzieli? si? bezcennym lekiem. w tym roku opr?cz akcji oddawania krwi, b?dzie mo?na zarejestrowa? si? tak?e w bazie potencjalnych dawc?w kom?rek macierzystych.   wi?cej >>
trzech m?czyzn: mieszka?c?w powiatu leszczy?skiego i g?ogowskiego zosta?o zatrzymanych pod zarzutem oszustwa. m?czy?ni mieli wy?udzi? towar o warto?ci ponad 84 tysi?cy z?otych. podszyli si? pod legalnie dzia?aj?c? firm?, z?o?yli du?e zam?wienie i tak zmanipulowali kuriera, ?e ten zgodzi? si? wyda? towar pod innym adresem.   wi?cej >>
w pary?u odby?a si? prezentacja kalendarza pirelli, nazywanego najs?ynniejszym kalendarzem ?wiata. 44 edycja kalendarza ma sw?j akcent leszczy?ski - w?a?nie z leszna bowiem pochodzi jego autor: niemiecki fotograf peter lindbergh.   wi?cej >>
urodzony w g?rze pu?kownik jaros?aw gromadzi?ski otrzyma? wczoraj nominacj? na stopie? genera?a. od 2011 roku by? pu?kownikiem, pe?ni? s?u?b? w syrii i iraku. odznaczenia wr?cza? prezydent rzeczypospolitej polski, andrzej duda.   wi?cej >>
podczas wtorkowej sesji rady miejskiej leszna dosz?o do ostrej wymiany zda? mi?dzy radnym piotrem wi?ckowiakiem a prezesem mpwik rafa?em zalesi?skim. powodem by?o pytanie radnego o op?acalno?? modernizacji oczyszczalni ?ciek?w. prezes odpowiadaj?c zarzuci? radnemu atak na dzia?alno?? sp?ki.   wi?cej >>
w sobot? w ko?cia?skim o?rodku kultury wystawione zostanie przedstawienie baletowe inspirowane proz? franza kafki i brunona schulza. to pocz?tek wsp?pracy kok-u z teatrem wielkim w poznaniu, poniewa? ju? w przysz?ym roku ko?cianiacy b?d? mogli obejrze? "dziadka do orzech?w" i "jezioro ?ab?dzie".   wi?cej >>
jak ma wygl?da? rawicka o?wiata po wdro?eniu reformy? propozycje w tej kwestii b?d? przygotowywa? specjalna komisja i firma zewn?trzna. wyniki maj? by? znane do ko?ca grudnia.   wi?cej >>
po sze?ciu niedzielach na boiskach leszczy?skiej ligi pi?ki siatkowej liderem rozgrywek z 18 punktami jest kaniasiatka zryw gosty?. podobnie jak zesp? renox g?og?w, gostynianie maj? na koncie sze?? zwyci?skich spotka?.   wi?cej >>
2
3
4
5
6
7
8
9
10
b
zgodnie z wcze?niejszymi zapowiedziami dzi? na wroc?awskim awf ?u?lowcy leszczy?skich byk?w poddali si? testom, kt?re maj? okre?li?, jeszcze przed wsp?lnymi zaj?ciami, sportowy i zdrowotny poziom ka?dego z nich.   wi?cej >>
we wschowie czu? ju? prawdziwy ?wi?teczny klimat. dzi? na rynku dzieci ze szk? oraz przedszkoli ubiera?y choinki w ramach konkursu na naj?adniejsze drzewko. w sobot? oraz w niedziel? trwa? b?dzie jarmark bo?onarodzeniowy podczas, kt?rego przygotowano kilka atrakcji. g??wn? z nich b?dzie wizyta ?w. miko?aja.   wi?cej >>
- nie ma i nie b?dzie mojej zgody na to, aby radny lub wiceprzewodnicz?cy rady dopuszcza? si? k?amstw - napisa? w o?wiadczeniu do medi?w marek przybylski, przewodnicz?cy rady miejskiej w rawiczu. jest to reakcja na wypowiedzi wiceprzewodnicz?cego rady marka heinze i sytuacj? na ostatniej sesji.   wi?cej >>
klaudia pawlus jest najm?odsz? zawodniczk? w historii bieg?w prze?ajowych, kt?ra wystartuje w mistrzostwach europy. reprezentantka klubu llks osowa sie? awans na t? presti?ow? imprez? wywalczy?a na zawodach w ?odzi.   wi?cej >>
przez cztery godziny w leszczy?skiej komendzie policji trwa?a dzi? zbi?rka krwi. w sumie bezcennym lekkiej podzieli?y si? 63 osoby, dzi?ki czemu uda?o si? zebra? 28,35 litr?w krwi. dodatkowo trzy osoby zarejestrowa?y si? w bazie potencjalnych dawc?w szpiku. zebrano r?wnie? ponad 350 czekolad, kt?re trafi? do os?b chorych na bia?aczk?. - mo?na powiedzie?, ?e akcja zako?czy?a si? sukcesem - przyznaj? organizatorzy.   wi?cej >>
12 dru?yn gimnazjalnych uczestniczy?o w trzynastej edycji halowego turnieju pi?ki no?nej w sierakowie. w tym roku najskuteczniejsi okazali si? pi?karze z dru?yny diabe?ki mariusza, kt?rzy pokonali w finale zesp? pi?cha wikinga.   wi?cej >>
uczniowie leszczy?skich szk? ?rednich tak?e w tym roku zaprosz? dzieci na spotkanie gwiazdkowe. m?odzie? dzia?aj?ca pod egid? pck zapewnia zabawy, konkursy, pocz?stunek, a miejski o?rodek pomocy rodzinie s?odkie upominki. ka?dy z nas mo?e wesprze? t? godn? pochwa?y inicjatyw?, wrzucaj?c pieni?dze do puszki pck - m?odzie? b?dzie kwestowa? na ulicach leszna podczas dw?ch najbli?szych weekend?w.   wi?cej >>
na trasie p?powo-d?o? zderzy?y si? dwa samochody. do wypadku dosz?o na skrzy?owaniu dr?g, gdzie dostawczy lublin nie ust?pi? pierwsze?stwa osob?wce i przygni?t? auto na polu. cztery osoby zabrano do szpitala.   wi?cej >>
na ko?cia?skim rynku stan?a dzi? dziesi?ciometrowa choinka, przywieziona z le?nictwa ziemin. w przysz?ym tygodniu zostanie oficjalnie roz?wietlona podczas inauguracji jarmarku bo?onarodzeniowego. w tym roku ?wi?teczne kiermasze pojawi? si? w kilku miejscowo?ciach powiatu. w niedziel? sezon jarmarkowy rozpocznie czempi?.   wi?cej >>
radny leszna adam ko?mider (pis) zosta? cz?onkiem zarz?du hzz ?o??dnica - rolnej sp?ki skarbu pa?stwa. wygra? on konkurs zorganizowany przez agencj? nieruchomo?ci rolnych. jak zapowiada do ko?ca roku sprzeda udzia?y w firmie farm2farm.   wi?cej >>
pomie?ci oko?o 10 - 12 ??ek, przydatny w akcjach ratowniczych, kiedy zajdzie potrzeba ewakuacji mieszka?c?w. starostwo powiatowe wraz ze stra?? po?arn? zakupi?o nowy namiot pneumatyczny. jego koszt to 36 tysi?cy z?otych.   wi?cej >>
redakcja "wiadomo?ci ko?cia?skich" wr?czy?a - przyznane po raz dwudziesty sz?sty - nagrody za nieprzeci?tno??. wyr?nienia w?druj? do os?b zwi?zanych z ziemi? ko?cia?sk?, kt?rych dzia?alno?? pozytywnie odznacza si? na tle innych. od ponad dwudziestu lat redakcja przyznaje tak?e tytu? "dobrego gospodarza".   wi?cej >>
jutro (w sobot?) leszczy?skich szczypiornist?w czeka wyjazdowe starcie w wieluniu z tamtejszym mksem, beniaminkiem i ligi. obie dru?yny w tym sezonie zgromadzi?y po 11 punkt?w.   wi?cej >>
prezydent ?ukasz borowiak wystosowa? list do w?a?cicieli budynk?w, w kt?rych dzia?aj? sklepy z dopalaczami. -stajecie si? wsp?odpowiedzialni za zdarzenia, do jakich dochodzi po ich za?yciu - napisa?.   wi?cej >>
radio elka razem z restauracj? la calma organizuj? w sobot? warsztaty kulinarne dla tych, kt?rzy szukaj? pomys??w na wigilijne potrawy. kucharze z la calmy zaprezentuj? mi?dzy innymi faszerowanego karpia, filety z sandacza i ?ledzie w oleju rydzowym. b?dzie te? wielki kocio? zupy rybnej, doch?d z jej sprzeda?y przeznaczymy na dom dziecka w lesznie.   wi?cej >>
prawie 800 gram?w marihuany policjanci znale?li w domu 27-latka z niechlowa. z takiej ilo?ci mo?na by przygotowa? cztery tysi?ce porcji narkotyku. m?czyzna zosta? zatrzymany i trafi? do aresztu.   wi?cej >>
do godziny 13.00 w leszczy?skiej komendzie potrwa zbi?rka krwi. od samego rana w budynku przy ul. 17 stycznia pojawia si? wielu mieszka?c?w, kt?rzy chc? pom?c innym. - to nie boli, a mo?e uratowa? komu? ?ycie - m?wi hubert hoch, honorowy dawca krwi.   wi?cej >>
38-latek z wroc?awia stanie przed s?dem. odpowie za pr?b? przekupienia gosty?skich policjant?w. ofiarowa? im pieni?dze w zamian za odst?pienie od kary za nadmiern? pr?dko??.   wi?cej >>
to b?dzie bud?et ambitny i inwestycyjny - m?wi o planach finansowych na 2017 rok burmistrz gostynia jerzy kulak. wed?ug projektu, dochody i wydatki przekrocz? 100 mln z?otych, a kilkana?cie milion?w ma by? przeznaczone na inwestycje. od dzisiaj prace nad projektem bud?etu rozpoczynaj? komisje rady.   wi?cej >>
chodz? nie tylko po ulicach miasta, ale odwiedzaj? te? szko?y i przedszkola. stra? miejska w lesznie prowadzi dzia?ania profilaktyczne w zakresie bezpiecze?stwa. - nie wolno chowa? si? przed pani?, nie mo?na rozmawia? z obcymi, je?eli komu? si? co? stanie trzeba zadzwoni? na 112 - zapami?tane informacje wymieniaj? maluchy z przedszkola miejskiego nr 20 w lesznie.   wi?cej >>
w ramach projektu edukacyjnego, czworo uczni?w z klasy i d z gimnazjum nr 8, og?osi?o zbi?rk? ksi??ek dla dzieci i m?odzie?y, kt?re nast?pnie trafi? do przychodni pediatrycznych. - chcemy zrobi? co? dla leszna - m?wi? gimnazjali?ci. pom?c mog? r?wnie? wszyscy mieszka?cy.   wi?cej >>
pobudzi? aktywno?? spo?eczn? to jedno z g??wnych za?o?e? nowego stowarzyszenia aktywny samorz?d - okrzykni?tego medialnie jako pakt trojga. nowy tw?r skupia burmistrz?w: ?migla, krzywinia i czempinia, a tak?e dzia?aczy spo?ecznych i osoby zwi?zane z samorz?dem. stowarzyszenie nie ukrywa, ?e zamierza startowa? w wyborach samorz?dowych pod swoim szyldem.   wi?cej >>
w sarn?wce k. rawicza spali?a si? drewniana przybud?wka domu mieszkalnego. ogie? przeni?s? si? tak?e na sam dom. najprawdopodobniej po?ar powsta? od kot?a centralnego ogrzewania, kt?ry by? w pomieszczeniu gospodarczym.   wi?cej >>
barbara tla?ka, dyrektor domu dziecka we wschowie wygra?a konkurs na „spo?ecznika roku”. wyr?nienie przyznano za wdra?anie skutecznych metod wychowawczych w plac?wce. - to nasz wsp?lny sukces - m?wi nagrodzona.   wi?cej >>
wiatr powala konary drzew, a nawet ca?e drzewa. w nocy w regionie by?o kilkana?cie takich przypadk?w. niekt?re bardzo niebezpieczne - ga??zie spad?y na przeje?d?aj?ce samochody. na szcz?cie nikt nie ucierpia?.   wi?cej >>
po po?udniu na ul. 17 stycznia kierowca hondy civic potr?ci? kobiet?, kt?ra przechodzi?a przez jezdni? w niedozwolonym miejscu. pogotowie ratunkowe zabra?o poszkodowan? do szpitala.   wi?cej >>
podczas prac zwi?zanych z budow? drogi w kaszczorze natkni?to si? na ludzkie szcz?tki. ko?ci pochodz? najprawdopodobniej z czas?w, kiedy w tym miejscu istnia? cmentarz.   wi?cej >>
cia?o 70-letniego m?czyzny z trzema ranami k?utymi, a w jednej z nich n?, znaleziono przed dwoma dniami w mieszkaniu na terenie wschowy. m?czyzna mieszka? samotnie i utrzymywa? systematyczny kontakt z rodzin?. to w?a?nie najbli?si dokonali strasznego odkrycia. dzi? odby?a si? sekcja zw?ok, kt?ra nie da?a odpowiedzi na najwa?niejsze pytanie: czy by?o to morderstwo, czy samob?jstwo?   wi?cej >>
- aids jest chorob? ?mierteln?, zaka?n?, jednak nie ?atwo si? ni? zarazi?! przenosi si? tylko przez ryzykowne zachowania!- to has?a jakie mogli dzis us?ysze? mieszka?cy leszna. oko?o 40 uczni?w z iii liceum og?lnokszta?c?cego w lesznie przeprowadzi?o happening z okazji ?wiatowego dnia walki z aids. na znak solidarno?ci z chorymi uczestnicy pikiety mieli przypi?te czerwone wst??ki.   wi?cej >>
naszym zdaniem nie ma ?adnego uzasadnienia dla op?nienia przebudowy ulic dekana i kiepury - powiedzia? w kwadransie samorz?dowym wiceprezydent adam mytych. formalny termin zako?czenia prac min?? w ?rod?. mytych przyzna?, ?e od dzi? miasto mo?e nalicza? kary za sp?nienie.   wi?cej >>
przed po?udniem na krajowej pi?tce, mi?dzy lesznem a lipnem, kierowca samochodu dostawczego marki iveco wjecha? w ty? seata. dwie osoby zosta?y zabrane na badania do szpitala, ale nic powa?nego im si? nie sta?o. kieruj?cy iveco zosta? ukarany mandatem. ruch na pi?tce odbywa? si? wahad?owo.   wi?cej >>
dziewi??dziesi?ciu policjant?w z leszna i o?ciennych jednostek wzi?o udzia? w dzisiejszych ?wiczeniach na leszczy?skim lotnisku. ich celem by?o zgranie formacji i zachowa? podczas zagro?e? porz?dku publicznego na ulicach miasta.   wi?cej >>
podinsp. przemys?aw mieloch, wieloletni naczelnik wydzia?u kryminalnego, zosta? nowym zast?pc? komendanta powiatowego ko?cia?skiej policji. dotychczasowy zast?pca, m?. insp. tomasz toporek za kilka dni przechodzi na emerytur?. w kr?tkiej uroczysto?ci bra? udzia? komendant wojew?dzki, nadinsp. tomasz trawi?ski, kt?ry go?ci? dzi? w ko?cianie.   wi?cej >>
mieszkanka w?oszakowic pojecha?a samochodem do przedszkola po dziecko, mimo ?e wcze?niej pi?a alkohol. badanie alkomatem wykaza?o u niej 2 promile. 35-latka straci?a prawo jazdy, odpowie za kierowanie samochodem w stanie nietrze?wo?ci oraz za nara?enia dziecka na niebezpiecze?stwo utraty ?ycia i zdrowia.   wi?cej >>
po przyj?ciu bud?etu miasta na przysz?y rok zad?u?enie leszna wynosi? b?dzie ponad 180 milion?w z?otych - poinformowa?a barbara krawiec, skarbnik miasta. sp?ata planowana jest na najbli?sze dziesi?? lat   wi?cej >>
samoch?d ci?arowy, przewo??cy drewno, przewr?ci? si? na krajowej dwunastce we wschowie. sta?o si? to dzi? (01.12) o dziesi?tej rano na rondzie. ?adunek wysypa? si? na jezdni?. kierowcy musz? si? liczy? z utrudnieniami, ruchem kieruje policja. kieruj?cy tirem obywatel ukrainy by? trze?wy.   wi?cej >>
na leszczy?skim rynku stan?a ju? bo?onarodzeniowa choinka. miejski zak?ad zieleni zdoby? j? u mieszka?ca gronowa, kt?ry przekaza? j? w zamian za bezp?atne wyci?cie niepotrzebnego mu drzewa.   wi?cej >>
kilkaset paczek papieros?w skradziono ze stacji paliw w poniecu. sprawca do w?amania pos?u?y? si? siekier?. d?ugo nie nacieszy? si? ?upem. jeszcze tego samego dnia zosta? zatrzymany przez policj?.   wi?cej >>
w 2017 roku nie wzrosn? podatki od dzia?alno?ci gospodarczej i budynk?w mieszkalnych. o 1,3% wy?sze b?d? op?aty od ?rodk?w transportowych, od grunt?w pozosta?ych oraz od budynk?w i ich cz?ci. zmniejszy?a si? natomiast stawka podatku rolnego. na wczorajszej sesji radni podj?li uchwa?y dotycz?ce podatk?w i op?at lokalnych.   wi?cej >>
je?li kto? my?li, ?e ?w. miko?aj porusza si? saniami, to jest w b??dzie. ko?cia?ski ?w. miko?aj wybra? ci?ar?wk?. o?wietlone pojazdy b?dzie mo?na zobaczy? w najbli?szych dniach na terenie kilku miejscowo?ci powiatu. o ?wi?teczn? atmosfer? zadbaj? elfy, a dzieci b?d? mog?y osobi?cie wr?czy? listy z pro?b? o wymarzony prezent.   wi?cej >>
zesp? leszczy?skich iskierek pokaza?, ?e ubieg?oroczny sukces na mistrzostwach ?wiata nie by? przypadkowy. m?ode tancerki zn?w zdobywa?y medale w libercu - tym razem z?oty, srebrny i br?zowy. dodatkowo na podium stan?a weronika wo?owicz, kt?ra zdoby?a br?z indywidualnie i w duecie z paulin? ganowsk?.   wi?cej >>
z ranami postrza?owymi w rami? i brzuch trafi? do szpitala 33-latek z gminy krobia. m?czyzn? rani? 70-latek. chcia? zademonstrowa? bro?, kt?r? znalaz? w domu podczas remontu.   wi?cej >>
z wcze?niej opublikowanego terminarza rozgrywek ii ligi futsalu wynika?o, ?e mecz ks futsal leszno z ikaa mosir kostrzyn nad odr? odb?dzie si? w niedziel?. do spotkania dojdzie jednak dzie? wcze?niej, w sobot? 3 grudnia.   wi?cej >>
wracamy do artyku?u „zmar?a matka i jej synek”, opublikowanego dzisiaj na ?amach naszego portalu. opisywali?my w nim zdarzenie, kt?re mia?o miejsce w nocy 24 listopada, w wyniku kt?rego 33-letnia kobieta w zaawansowanej ci??y zmar?a, a jej partner pozosta? z tr?jk? dzieci. wojew?dzki szpital zespolony w lesznie przes?a? do redakcji szczeg?owy opis przebiegu akcji ratunkowej.   wi?cej >>
chyba jako pierwszy w polskim sporcie ?u?lowym zawodnik fogo unii leszno - bartosz smekta?a na miejsce podsumowania sezonu wybra? sal? kinow?, a jednym z element?w tego spotkania by?o wsp?lne ogl?danie filmu.   wi?cej >>
dwie nowoczesne pracownie do nauki zawodu maj? do dyspozycji uczniowie zespo?u szk? zawodowych w gostyniu. to efekt porozumienia mi?dzy samorz?dem powiatowym a firm? jegger z bran?y motoryzacyjnej.   wi?cej >>
-czujemy si? oszukani, nie by?o prawdziwej ch?ci porozumienia i wsp?pracy - pisz? w?adze sp?ki nafis, kt?ra ko?czy dzia?alno?? w wojew?dzkim szpitalu zespolonym. dzi? ko?czy si? umowa najmu szpitalnych pomieszcze?, dzi? te? publiczna plac?wka uruchomi?a w?asn? pracowni? kardiologii inwazyjnej.   wi?cej >>
grzegorz zengota, bracia pawliccy, damian bali?ski oraz siedmiu innych ?u?lowc?w na dwa dni zosta?o modelami. a to wszystko za spraw? sesji zdj?ciowej do kalendarza pge ekstraligi na 2017 rok.   wi?cej >>
chuliga?ski atak spotka? 21-latka z leszna, kt?ry przyjecha? z kolegami do rawicza. wandale kopali jego samoch?d, a jeden z nich wybi? przedni? szyb?. sprawca za sw?j wybryk odpowie przed s?dem.   wi?cej >>
w najbli?szy pi?tek leszczy?ska policja wsp?lnie z zarz?dem klubu honorowych dawc?w krwi pck zaprasza wszystkich, kt?rzy chc? podzieli? si? bezcennym lekiem. w tym roku opr?cz akcji oddawania krwi, b?dzie mo?na zarejestrowa? si? tak?e w bazie potencjalnych dawc?w kom?rek macierzystych.   wi?cej >>
trzech m?czyzn: mieszka?c?w powiatu leszczy?skiego i g?ogowskiego zosta?o zatrzymanych pod zarzutem oszustwa. m?czy?ni mieli wy?udzi? towar o warto?ci ponad 84 tysi?cy z?otych. podszyli si? pod legalnie dzia?aj?c? firm?, z?o?yli du?e zam?wienie i tak zmanipulowali kuriera, ?e ten zgodzi? si? wyda? towar pod innym adresem.   wi?cej >>
w pary?u odby?a si? prezentacja kalendarza pirelli, nazywanego najs?ynniejszym kalendarzem ?wiata. 44 edycja kalendarza ma sw?j akcent leszczy?ski - w?a?nie z leszna bowiem pochodzi jego autor: niemiecki fotograf peter lindbergh.   wi?cej >>
urodzony w g?rze pu?kownik jaros?aw gromadzi?ski otrzyma? wczoraj nominacj? na stopie? genera?a. od 2011 roku by? pu?kownikiem, pe?ni? s?u?b? w syrii i iraku. odznaczenia wr?cza? prezydent rzeczypospolitej polski, andrzej duda.   wi?cej >>
podczas wtorkowej sesji rady miejskiej leszna dosz?o do ostrej wymiany zda? mi?dzy radnym piotrem wi?ckowiakiem a prezesem mpwik rafa?em zalesi?skim. powodem by?o pytanie radnego o op?acalno?? modernizacji oczyszczalni ?ciek?w. prezes odpowiadaj?c zarzuci? radnemu atak na dzia?alno?? sp?ki.   wi?cej >>
w sobot? w ko?cia?skim o?rodku kultury wystawione zostanie przedstawienie baletowe inspirowane proz? franza kafki i brunona schulza. to pocz?tek wsp?pracy kok-u z teatrem wielkim w poznaniu, poniewa? ju? w przysz?ym roku ko?cianiacy b?d? mogli obejrze? "dziadka do orzech?w" i "jezioro ?ab?dzie".   wi?cej >>
jak ma wygl?da? rawicka o?wiata po wdro?eniu reformy? propozycje w tej kwestii b?d? przygotowywa? specjalna komisja i firma zewn?trzna. wyniki maj? by? znane do ko?ca grudnia.   wi?cej >>
po sze?ciu niedzielach na boiskach leszczy?skiej ligi pi?ki siatkowej liderem rozgrywek z 18 punktami jest kaniasiatka zryw gosty?. podobnie jak zesp? renox g?og?w, gostynianie maj? na koncie sze?? zwyci?skich spotka?.   wi?cej >>
2
3
4
5
6
7
8
9
10
i
em zgodnie z wcze?niejszymi zapowiedziami dzi? na wroc?awskim awf ?u?lowcy leszczy?skich byk?w poddali si? testom, kt?re maj? okre?li?, jeszcze przed wsp?lnymi zaj?ciami, sportowy i zdrowotny poziom ka?dego z nich.   wi?cej >>
we wschowie czu? ju? prawdziwy ?wi?teczny klimat. dzi? na rynku dzieci ze szk? oraz przedszkoli ubiera?y choinki w ramach konkursu na naj?adniejsze drzewko. w sobot? oraz w niedziel? trwa? b?dzie jarmark bo?onarodzeniowy podczas, kt?rego przygotowano kilka atrakcji. g??wn? z nich b?dzie wizyta ?w. miko?aja.   wi?cej >>
- nie ma i nie b?dzie mojej zgody na to, aby radny lub wiceprzewodnicz?cy rady dopuszcza? si? k?amstw - napisa? w o?wiadczeniu do medi?w marek przybylski, przewodnicz?cy rady miejskiej w rawiczu. jest to reakcja na wypowiedzi wiceprzewodnicz?cego rady marka heinze i sytuacj? na ostatniej sesji.   wi?cej >>
klaudia pawlus jest najm?odsz? zawodniczk? w historii bieg?w prze?ajowych, kt?ra wystartuje w mistrzostwach europy. reprezentantka klubu llks osowa sie? awans na t? presti?ow? imprez? wywalczy?a na zawodach w ?odzi.   wi?cej >>
przez cztery godziny w leszczy?skiej komendzie policji trwa?a dzi? zbi?rka krwi. w sumie bezcennym lekkiej podzieli?y si? 63 osoby, dzi?ki czemu uda?o si? zebra? 28,35 litr?w krwi. dodatkowo trzy osoby zarejestrowa?y si? w bazie potencjalnych dawc?w szpiku. zebrano r?wnie? ponad 350 czekolad, kt?re trafi? do os?b chorych na bia?aczk?. - mo?na powiedzie?, ?e akcja zako?czy?a si? sukcesem - przyznaj? organizatorzy.   wi?cej >>
12 dru?yn gimnazjalnych uczestniczy?o w trzynastej edycji halowego turnieju pi?ki no?nej w sierakowie. w tym roku najskuteczniejsi okazali si? pi?karze z dru?yny diabe?ki mariusza, kt?rzy pokonali w finale zesp? pi?cha wikinga.   wi?cej >>
uczniowie leszczy?skich szk? ?rednich tak?e w tym roku zaprosz? dzieci na spotkanie gwiazdkowe. m?odzie? dzia?aj?ca pod egid? pck zapewnia zabawy, konkursy, pocz?stunek, a miejski o?rodek pomocy rodzinie s?odkie upominki. ka?dy z nas mo?e wesprze? t? godn? pochwa?y inicjatyw?, wrzucaj?c pieni?dze do puszki pck - m?odzie? b?dzie kwestowa? na ulicach leszna podczas dw?ch najbli?szych weekend?w.   wi?cej >>
na trasie p?powo-d?o? zderzy?y si? dwa samochody. do wypadku dosz?o na skrzy?owaniu dr?g, gdzie dostawczy lublin nie ust?pi? pierwsze?stwa osob?wce i przygni?t? auto na polu. cztery osoby zabrano do szpitala.   wi?cej >>
na ko?cia?skim rynku stan?a dzi? dziesi?ciometrowa choinka, przywieziona z le?nictwa ziemin. w przysz?ym tygodniu zostanie oficjalnie roz?wietlona podczas inauguracji jarmarku bo?onarodzeniowego. w tym roku ?wi?teczne kiermasze pojawi? si? w kilku miejscowo?ciach powiatu. w niedziel? sezon jarmarkowy rozpocznie czempi?.   wi?cej >>
radny leszna adam ko?mider (pis) zosta? cz?onkiem zarz?du hzz ?o??dnica - rolnej sp?ki skarbu pa?stwa. wygra? on konkurs zorganizowany przez agencj? nieruchomo?ci rolnych. jak zapowiada do ko?ca roku sprzeda udzia?y w firmie farm2farm.   wi?cej >>
pomie?ci oko?o 10 - 12 ??ek, przydatny w akcjach ratowniczych, kiedy zajdzie potrzeba ewakuacji mieszka?c?w. starostwo powiatowe wraz ze stra?? po?arn? zakupi?o nowy namiot pneumatyczny. jego koszt to 36 tysi?cy z?otych.   wi?cej >>
redakcja "wiadomo?ci ko?cia?skich" wr?czy?a - przyznane po raz dwudziesty sz?sty - nagrody za nieprzeci?tno??. wyr?nienia w?druj? do os?b zwi?zanych z ziemi? ko?cia?sk?, kt?rych dzia?alno?? pozytywnie odznacza si? na tle innych. od ponad dwudziestu lat redakcja przyznaje tak?e tytu? "dobrego gospodarza".   wi?cej >>
jutro (w sobot?) leszczy?skich szczypiornist?w czeka wyjazdowe starcie w wieluniu z tamtejszym mksem, beniaminkiem i ligi. obie dru?yny w tym sezonie zgromadzi?y po 11 punkt?w.   wi?cej >>
prezydent ?ukasz borowiak wystosowa? list do w?a?cicieli budynk?w, w kt?rych dzia?aj? sklepy z dopalaczami. -stajecie si? wsp?odpowiedzialni za zdarzenia, do jakich dochodzi po ich za?yciu - napisa?.   wi?cej >>
radio elka razem z restauracj? la calma organizuj? w sobot? warsztaty kulinarne dla tych, kt?rzy szukaj? pomys??w na wigilijne potrawy. kucharze z la calmy zaprezentuj? mi?dzy innymi faszerowanego karpia, filety z sandacza i ?ledzie w oleju rydzowym. b?dzie te? wielki kocio? zupy rybnej, doch?d z jej sprzeda?y przeznaczymy na dom dziecka w lesznie.   wi?cej >>
prawie 800 gram?w marihuany policjanci znale?li w domu 27-latka z niechlowa. z takiej ilo?ci mo?na by przygotowa? cztery tysi?ce porcji narkotyku. m?czyzna zosta? zatrzymany i trafi? do aresztu.   wi?cej >>
do godziny 13.00 w leszczy?skiej komendzie potrwa zbi?rka krwi. od samego rana w budynku przy ul. 17 stycznia pojawia si? wielu mieszka?c?w, kt?rzy chc? pom?c innym. - to nie boli, a mo?e uratowa? komu? ?ycie - m?wi hubert hoch, honorowy dawca krwi.   wi?cej >>
38-latek z wroc?awia stanie przed s?dem. odpowie za pr?b? przekupienia gosty?skich policjant?w. ofiarowa? im pieni?dze w zamian za odst?pienie od kary za nadmiern? pr?dko??.   wi?cej >>
to b?dzie bud?et ambitny i inwestycyjny - m?wi o planach finansowych na 2017 rok burmistrz gostynia jerzy kulak. wed?ug projektu, dochody i wydatki przekrocz? 100 mln z?otych, a kilkana?cie milion?w ma by? przeznaczone na inwestycje. od dzisiaj prace nad projektem bud?etu rozpoczynaj? komisje rady.   wi?cej >>
chodz? nie tylko po ulicach miasta, ale odwiedzaj? te? szko?y i przedszkola. stra? miejska w lesznie prowadzi dzia?ania profilaktyczne w zakresie bezpiecze?stwa. - nie wolno chowa? si? przed pani?, nie mo?na rozmawia? z obcymi, je?eli komu? si? co? stanie trzeba zadzwoni? na 112 - zapami?tane informacje wymieniaj? maluchy z przedszkola miejskiego nr 20 w lesznie.   wi?cej >>
w ramach projektu edukacyjnego, czworo uczni?w z klasy i d z gimnazjum nr 8, og?osi?o zbi?rk? ksi??ek dla dzieci i m?odzie?y, kt?re nast?pnie trafi? do przychodni pediatrycznych. - chcemy zrobi? co? dla leszna - m?wi? gimnazjali?ci. pom?c mog? r?wnie? wszyscy mieszka?cy.   wi?cej >>
pobudzi? aktywno?? spo?eczn? to jedno z g??wnych za?o?e? nowego stowarzyszenia aktywny samorz?d - okrzykni?tego medialnie jako pakt trojga. nowy tw?r skupia burmistrz?w: ?migla, krzywinia i czempinia, a tak?e dzia?aczy spo?ecznych i osoby zwi?zane z samorz?dem. stowarzyszenie nie ukrywa, ?e zamierza startowa? w wyborach samorz?dowych pod swoim szyldem.   wi?cej >>
w sarn?wce k. rawicza spali?a si? drewniana przybud?wka domu mieszkalnego. ogie? przeni?s? si? tak?e na sam dom. najprawdopodobniej po?ar powsta? od kot?a centralnego ogrzewania, kt?ry by? w pomieszczeniu gospodarczym.   wi?cej >>
barbara tla?ka, dyrektor domu dziecka we wschowie wygra?a konkurs na „spo?ecznika roku”. wyr?nienie przyznano za wdra?anie skutecznych metod wychowawczych w plac?wce. - to nasz wsp?lny sukces - m?wi nagrodzona.   wi?cej >>
wiatr powala konary drzew, a nawet ca?e drzewa. w nocy w regionie by?o kilkana?cie takich przypadk?w. niekt?re bardzo niebezpieczne - ga??zie spad?y na przeje?d?aj?ce samochody. na szcz?cie nikt nie ucierpia?.   wi?cej >>
po po?udniu na ul. 17 stycznia kierowca hondy civic potr?ci? kobiet?, kt?ra przechodzi?a przez jezdni? w niedozwolonym miejscu. pogotowie ratunkowe zabra?o poszkodowan? do szpitala.   wi?cej >>
podczas prac zwi?zanych z budow? drogi w kaszczorze natkni?to si? na ludzkie szcz?tki. ko?ci pochodz? najprawdopodobniej z czas?w, kiedy w tym miejscu istnia? cmentarz.   wi?cej >>
cia?o 70-letniego m?czyzny z trzema ranami k?utymi, a w jednej z nich n?, znaleziono przed dwoma dniami w mieszkaniu na terenie wschowy. m?czyzna mieszka? samotnie i utrzymywa? systematyczny kontakt z rodzin?. to w?a?nie najbli?si dokonali strasznego odkrycia. dzi? odby?a si? sekcja zw?ok, kt?ra nie da?a odpowiedzi na najwa?niejsze pytanie: czy by?o to morderstwo, czy samob?jstwo?   wi?cej >>
- aids jest chorob? ?mierteln?, zaka?n?, jednak nie ?atwo si? ni? zarazi?! przenosi si? tylko przez ryzykowne zachowania!- to has?a jakie mogli dzis us?ysze? mieszka?cy leszna. oko?o 40 uczni?w z iii liceum og?lnokszta?c?cego w lesznie przeprowadzi?o happening z okazji ?wiatowego dnia walki z aids. na znak solidarno?ci z chorymi uczestnicy pikiety mieli przypi?te czerwone wst??ki.   wi?cej >>
naszym zdaniem nie ma ?adnego uzasadnienia dla op?nienia przebudowy ulic dekana i kiepury - powiedzia? w kwadransie samorz?dowym wiceprezydent adam mytych. formalny termin zako?czenia prac min?? w ?rod?. mytych przyzna?, ?e od dzi? miasto mo?e nalicza? kary za sp?nienie.   wi?cej >>
przed po?udniem na krajowej pi?tce, mi?dzy lesznem a lipnem, kierowca samochodu dostawczego marki iveco wjecha? w ty? seata. dwie osoby zosta?y zabrane na badania do szpitala, ale nic powa?nego im si? nie sta?o. kieruj?cy iveco zosta? ukarany mandatem. ruch na pi?tce odbywa? si? wahad?owo.   wi?cej >>
dziewi??dziesi?ciu policjant?w z leszna i o?ciennych jednostek wzi?o udzia? w dzisiejszych ?wiczeniach na leszczy?skim lotnisku. ich celem by?o zgranie formacji i zachowa? podczas zagro?e? porz?dku publicznego na ulicach miasta.   wi?cej >>
podinsp. przemys?aw mieloch, wieloletni naczelnik wydzia?u kryminalnego, zosta? nowym zast?pc? komendanta powiatowego ko?cia?skiej policji. dotychczasowy zast?pca, m?. insp. tomasz toporek za kilka dni przechodzi na emerytur?. w kr?tkiej uroczysto?ci bra? udzia? komendant wojew?dzki, nadinsp. tomasz trawi?ski, kt?ry go?ci? dzi? w ko?cianie.   wi?cej >>
mieszkanka w?oszakowic pojecha?a samochodem do przedszkola po dziecko, mimo ?e wcze?niej pi?a alkohol. badanie alkomatem wykaza?o u niej 2 promile. 35-latka straci?a prawo jazdy, odpowie za kierowanie samochodem w stanie nietrze?wo?ci oraz za nara?enia dziecka na niebezpiecze?stwo utraty ?ycia i zdrowia.   wi?cej >>
po przyj?ciu bud?etu miasta na przysz?y rok zad?u?enie leszna wynosi? b?dzie ponad 180 milion?w z?otych - poinformowa?a barbara krawiec, skarbnik miasta. sp?ata planowana jest na najbli?sze dziesi?? lat   wi?cej >>
samoch?d ci?arowy, przewo??cy drewno, przewr?ci? si? na krajowej dwunastce we wschowie. sta?o si? to dzi? (01.12) o dziesi?tej rano na rondzie. ?adunek wysypa? si? na jezdni?. kierowcy musz? si? liczy? z utrudnieniami, ruchem kieruje policja. kieruj?cy tirem obywatel ukrainy by? trze?wy.   wi?cej >>
na leszczy?skim rynku stan?a ju? bo?onarodzeniowa choinka. miejski zak?ad zieleni zdoby? j? u mieszka?ca gronowa, kt?ry przekaza? j? w zamian za bezp?atne wyci?cie niepotrzebnego mu drzewa.   wi?cej >>
kilkaset paczek papieros?w skradziono ze stacji paliw w poniecu. sprawca do w?amania pos?u?y? si? siekier?. d?ugo nie nacieszy? si? ?upem. jeszcze tego samego dnia zosta? zatrzymany przez policj?.   wi?cej >>
w 2017 roku nie wzrosn? podatki od dzia?alno?ci gospodarczej i budynk?w mieszkalnych. o 1,3% wy?sze b?d? op?aty od ?rodk?w transportowych, od grunt?w pozosta?ych oraz od budynk?w i ich cz?ci. zmniejszy?a si? natomiast stawka podatku rolnego. na wczorajszej sesji radni podj?li uchwa?y dotycz?ce podatk?w i op?at lokalnych.   wi?cej >>
je?li kto? my?li, ?e ?w. miko?aj porusza si? saniami, to jest w b??dzie. ko?cia?ski ?w. miko?aj wybra? ci?ar?wk?. o?wietlone pojazdy b?dzie mo?na zobaczy? w najbli?szych dniach na terenie kilku miejscowo?ci powiatu. o ?wi?teczn? atmosfer? zadbaj? elfy, a dzieci b?d? mog?y osobi?cie wr?czy? listy z pro?b? o wymarzony prezent.   wi?cej >>
zesp? leszczy?skich iskierek pokaza?, ?e ubieg?oroczny sukces na mistrzostwach ?wiata nie by? przypadkowy. m?ode tancerki zn?w zdobywa?y medale w libercu - tym razem z?oty, srebrny i br?zowy. dodatkowo na podium stan?a weronika wo?owicz, kt?ra zdoby?a br?z indywidualnie i w duecie z paulin? ganowsk?.   wi?cej >>
z ranami postrza?owymi w rami? i brzuch trafi? do szpitala 33-latek z gminy krobia. m?czyzn? rani? 70-latek. chcia? zademonstrowa? bro?, kt?r? znalaz? w domu podczas remontu.   wi?cej >>
z wcze?niej opublikowanego terminarza rozgrywek ii ligi futsalu wynika?o, ?e mecz ks futsal leszno z ikaa mosir kostrzyn nad odr? odb?dzie si? w niedziel?. do spotkania dojdzie jednak dzie? wcze?niej, w sobot? 3 grudnia.   wi?cej >>
wracamy do artyku?u „zmar?a matka i jej synek”, opublikowanego dzisiaj na ?amach naszego portalu. opisywali?my w nim zdarzenie, kt?re mia?o miejsce w nocy 24 listopada, w wyniku kt?rego 33-letnia kobieta w zaawansowanej ci??y zmar?a, a jej partner pozosta? z tr?jk? dzieci. wojew?dzki szpital zespolony w lesznie przes?a? do redakcji szczeg?owy opis przebiegu akcji ratunkowej.   wi?cej >>
chyba jako pierwszy w polskim sporcie ?u?lowym zawodnik fogo unii leszno - bartosz smekta?a na miejsce podsumowania sezonu wybra? sal? kinow?, a jednym z element?w tego spotkania by?o wsp?lne ogl?danie filmu.   wi?cej >>
dwie nowoczesne pracownie do nauki zawodu maj? do dyspozycji uczniowie zespo?u szk? zawodowych w gostyniu. to efekt porozumienia mi?dzy samorz?dem powiatowym a firm? jegger z bran?y motoryzacyjnej.   wi?cej >>
-czujemy si? oszukani, nie by?o prawdziwej ch?ci porozumienia i wsp?pracy - pisz? w?adze sp?ki nafis, kt?ra ko?czy dzia?alno?? w wojew?dzkim szpitalu zespolonym. dzi? ko?czy si? umowa najmu szpitalnych pomieszcze?, dzi? te? publiczna plac?wka uruchomi?a w?asn? pracowni? kardiologii inwazyjnej.   wi?cej >>
grzegorz zengota, bracia pawliccy, damian bali?ski oraz siedmiu innych ?u?lowc?w na dwa dni zosta?o modelami. a to wszystko za spraw? sesji zdj?ciowej do kalendarza pge ekstraligi na 2017 rok.   wi?cej >>
chuliga?ski atak spotka? 21-latka z leszna, kt?ry przyjecha? z kolegami do rawicza. wandale kopali jego samoch?d, a jeden z nich wybi? przedni? szyb?. sprawca za sw?j wybryk odpowie przed s?dem.   wi?cej >>
w najbli?szy pi?tek leszczy?ska policja wsp?lnie z zarz?dem klubu honorowych dawc?w krwi pck zaprasza wszystkich, kt?rzy chc? podzieli? si? bezcennym lekiem. w tym roku opr?cz akcji oddawania krwi, b?dzie mo?na zarejestrowa? si? tak?e w bazie potencjalnych dawc?w kom?rek macierzystych.   wi?cej >>
trzech m?czyzn: mieszka?c?w powiatu leszczy?skiego i g?ogowskiego zosta?o zatrzymanych pod zarzutem oszustwa. m?czy?ni mieli wy?udzi? towar o warto?ci ponad 84 tysi?cy z?otych. podszyli si? pod legalnie dzia?aj?c? firm?, z?o?yli du?e zam?wienie i tak zmanipulowali kuriera, ?e ten zgodzi? si? wyda? towar pod innym adresem.   wi?cej >>
w pary?u odby?a si? prezentacja kalendarza pirelli, nazywanego najs?ynniejszym kalendarzem ?wiata. 44 edycja kalendarza ma sw?j akcent leszczy?ski - w?a?nie z leszna bowiem pochodzi jego autor: niemiecki fotograf peter lindbergh.   wi?cej >>
urodzony w g?rze pu?kownik jaros?aw gromadzi?ski otrzyma? wczoraj nominacj? na stopie? genera?a. od 2011 roku by? pu?kownikiem, pe?ni? s?u?b? w syrii i iraku. odznaczenia wr?cza? prezydent rzeczypospolitej polski, andrzej duda.   wi?cej >>
podczas wtorkowej sesji rady miejskiej leszna dosz?o do ostrej wymiany zda? mi?dzy radnym piotrem wi?ckowiakiem a prezesem mpwik rafa?em zalesi?skim. powodem by?o pytanie radnego o op?acalno?? modernizacji oczyszczalni ?ciek?w. prezes odpowiadaj?c zarzuci? radnemu atak na dzia?alno?? sp?ki.   wi?cej >>
w sobot? w ko?cia?skim o?rodku kultury wystawione zostanie przedstawienie baletowe inspirowane proz? franza kafki i brunona schulza. to pocz?tek wsp?pracy kok-u z teatrem wielkim w poznaniu, poniewa? ju? w przysz?ym roku ko?cianiacy b?d? mogli obejrze? "dziadka do orzech?w" i "jezioro ?ab?dzie".   wi?cej >>
jak ma wygl?da? rawicka o?wiata po wdro?eniu reformy? propozycje w tej kwestii b?d? przygotowywa? specjalna komisja i firma zewn?trzna. wyniki maj? by? znane do ko?ca grudnia.   wi?cej >>
po sze?ciu niedzielach na boiskach leszczy?skiej ligi pi?ki siatkowej liderem rozgrywek z 18 punktami jest kaniasiatka zryw gosty?. podobnie jak zesp? renox g?og?w, gostynianie maj? na koncie sze?? zwyci?skich spotka?.   wi?cej >>
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Bolds strong 66
b 66
i 0
em 66
Zawartość strony internetowej powinno zawierać więcej niż 250 słów, z stopa tekst / kod jest wyższy niż 20%.
Pozycji używać znaczników (h1, h2, h3, ...), aby określić temat sekcji lub ustępów na stronie, ale zwykle, użyj mniej niż 6 dla każdego tagu pozycje zachować swoją stronę zwięzły.
Styl używać silnych i kursywy znaczniki podkreślić swoje słowa kluczowe swojej stronie, ale nie nadużywać (mniej niż 16 silnych tagi i 16 znaczników kursywy)

Statystyki strony

twitter:title pusty
twitter:description pusty
google+ itemprop=name pusty
Pliki zewnętrzne 65
Pliki CSS 14
Pliki javascript 51
Plik należy zmniejszyć całkowite odwołanie plików (CSS + JavaScript) do 7-8 maksymalnie.

Linki wewnętrzne i zewnętrzne

Linki 980
Linki wewnętrzne 755
Linki zewnętrzne 225
Linki bez atrybutu Title 894
Linki z atrybutem NOFOLLOW 0
Linki - Użyj atrybutu tytuł dla każdego łącza. Nofollow link jest link, który nie pozwala wyszukiwarkom boty zrealizują są odnośniki no follow. Należy zwracać uwagę na ich użytkowania

Linki wewnętrzne

- /
- javascript: graj();
choinki pi?knie przystrojone /content/view/82249/82/
przybylski: nie ma zgody na k?amstwo /content/view/82257/81/
zebrano blisko 30 litr?w krwi /content/view/82256/80/
zbieraj? na gwiazdk? dla dzieci /content/view/82255/80/
cztery osoby w szpitalu /content/view/82250/78/
03.12. prezentacja dru?yny fogo unii leszno http://sport.elka.pl/co-gdzie-kiedy?id=3586
- #
- #
najnowsze #
wypadki #
po?ary #
sport #
?u?el #
- /component/option,com_galerie/itemid,637/
- /component/option,com_galerie/itemid,637/
- /component/option,com_galerie/itemid,637/
- /component/option,com_galerie/itemid,637/
- /component/option,com_galerie/itemid,637/
- /component/option,com_galerie/itemid,637/
wi?cej... /component/option,com_galerie/itemid,637/
leszno /content/category/3/8/80/
ko?cian /content/category/3/10/79/
gosty? /content/category/3/9/78/
g?ra /content/category/3/12/77/
rawicz /content/category/3/13/81/
wschowa /content/category/3/11/82/
przem?t /content/category/3/131/94/
rozmowy elki /content/category/3/221/150/
felieton adamka /content/category/3/114/663/
blogi /content/category/3/715/670/
jarmark bo?onarodzeniowy we wschowie /content/view/82249/82/
choinki pi?knie przystrojone /content/view/82249/82/
- /content/view/82249/82/
wschowa /content/category/3/11/82/
we wschowie czu? ju? prawdziwy ?wi?teczny klimat. dzi? na rynku dzieci ze szk? oraz przedszkoli ubiera?y choinki w ramach konkursu na naj?adniejsze drzewko. w sobot? oraz w niedziel? trwa? b?dzie jarmark bo?onarodzeniowy podczas, kt?rego przygotowano kilka atrakcji. g??wn? z nich b?dzie wizyta ?w. miko?aja. /content/view/82249/82/
wi?cej>> /content/view/82249/82/
heheszko: tylko naprawcie napis "weso?ych ?wi?t" na ul.boh. westerplatte, bo nie wygl?da to weso?o, jak jego cz?? si? nie ?wieci.... /content/view/82249/82/
2 /content/view/82249/82/
komentarze /content/view/82249/82/
o?wiadczenie przewodnicz?cego rmg rawicz /content/view/82257/81/
przybylski: nie ma zgody na k?amstwo /content/view/82257/81/
- /content/view/82257/81/
rawicz /content/category/3/13/81/
- nie ma i nie b?dzie mojej zgody na to, aby radny lub wiceprzewodnicz?cy rady dopuszcza? si? k?amstw - napisa? w o?wiadczeniu do medi?w marek przybylski, przewodnicz?cy rady miejskiej w rawiczu. jest to reakcja na wypowiedzi wiceprzewodnicz?cego rady marka heinze i sytuacj? na ostatniej sesji. /content/view/82257/81/
wi?cej>> /content/view/82257/81/
tabletka: tu mo?na zobaczyc kto kim jest i ?e jednak przewodnicz?cym kolegium s?dzi?w jest ..... nie przybylski nie :) /content/view/82257/81/
2 /content/view/82257/81/
komentarze /content/view/82257/81/
akcja zako?czona sukcesem /content/view/82256/80/
zebrano blisko 30 litr?w krwi /content/view/82256/80/
- /content/view/82256/80/
leszno /content/category/3/8/80/
przez cztery godziny w leszczy?skiej komendzie policji trwa?a dzi? zbi?rka krwi. w sumie bezcennym lekkiej podzieli?y si? 63 osoby, dzi?ki czemu uda?o si? zebra? 28,35 litr?w krwi. dodatkowo trzy osoby zarejestrowa?y si? w bazie potencjalnych dawc?w szpiku. zebrano r?wnie? ponad 350 czekolad, kt?re trafi? do os?b chorych na bia?aczk?. - mo?na powiedzie?, ?e akcja zako?czy?a si? sukcesem - przyznaj? organizatorzy. /content/view/82256/80/
wi?cej>> /content/view/82256/80/
edek: fajna sprawa - brawo do niebieskich i innych dawc?w :-) /content/view/82256/80/
3 /content/view/82256/80/
komentarze /content/view/82256/80/
m?odzie? b?dzie kwestowa? z puszkami pck /content/view/82255/80/
zbieraj? na gwiazdk? dla dzieci /content/view/82255/80/
- /content/view/82255/80/
leszno /content/category/3/8/80/
uczniowie leszczy?skich szk? ?rednich tak?e w tym roku zaprosz? dzieci na spotkanie gwiazdkowe. m?odzie? dzia?aj?ca pod egid? pck zapewnia zabawy, konkursy, pocz?stunek, a miejski o?rodek pomocy rodzinie s?odkie upominki. ka?dy z nas mo?e wesprze? t? godn? pochwa?y inicjatyw?, wrzucaj?c pieni?dze do puszki pck - m?odzie? b?dzie kwestowa? na ulicach leszna podczas dw?ch najbli?szych weekend?w. /content/view/82255/80/
wi?cej>> /content/view/82255/80/
bez przesady: tak samo uwa?am, ?e to przesada ju? .mam jedno dziecko ,nie otrzymuj? 500+ i jeszcze mam robi? paczk?? mojemu dziecku nikt nie daje ot tak. skoro otrzymuj? pieni??ki to prosz? troch? o zdrowy rozs?dek. /content/view/82255/80/
6 /content/view/82255/80/
komentarze /content/view/82255/80/
zderzenie na trasie p?powo-d?o? /content/view/82250/78/
cztery osoby w szpitalu /content/view/82250/78/
- /content/view/82250/78/
gosty? /content/category/3/9/78/
na trasie p?powo-d?o? zderzy?y si? dwa samochody. do wypadku dosz?o na skrzy?owaniu dr?g, gdzie dostawczy lublin nie ust?pi? pierwsze?stwa osob?wce i przygni?t? auto na polu. cztery osoby zabrano do szpitala. /content/view/82250/78/
wi?cej>> /content/view/82250/78/
- /content/view/82250/78/
- /content/view/82250/78/
- /content/view/82250/78/
- /content/view/82250/78/
- /content/view/82250/78/
- /content/view/82250/78/
- /content/view/82250/78/
- /content/view/82250/78/
- /content/view/82250/78/
- /content/view/82250/78/
- /content/view/82250/78/
- /content/view/82250/78/
- /content/view/82250/78/
- /content/view/82250/78/
- /content/view/82250/78/
- /content/view/82250/78/
- /content/view/82250/78/
- /content/view/82250/78/
- /content/view/82250/78/
- /content/view/82250/78/
- /content/view/82250/78/
ada: widac jak ludzie znaja sie na przepisach !!! /content/view/82250/78/
2 /content/view/82250/78/
komentarze /content/view/82250/78/
choinka ju? przyjecha?a /content/view/82253/79/
jarmarki czas zacz?? /content/view/82253/79/
- /content/view/82253/79/
ko?cian /content/category/3/10/79/
na ko?cia?skim rynku stan?a dzi? dziesi?ciometrowa choinka, przywieziona z le?nictwa ziemin. w przysz?ym tygodniu zostanie oficjalnie roz?wietlona podczas inauguracji jarmarku bo?onarodzeniowego. w tym roku ?wi?teczne kiermasze pojawi? si? w kilku miejscowo?ciach powiatu. w niedziel? sezon jarmarkowy rozpocznie czempi?. /content/view/82253/79/
wi?cej>> /content/view/82253/79/
- /content/view/82253/79/
- /content/view/82253/79/
- /content/view/82253/79/
- /content/view/82253/79/
- /content/view/82253/79/
- /content/view/82253/79/
- /content/view/82253/79/
- /content/view/82253/79/
- /content/view/82253/79/
- /content/view/82253/79/
- /content/view/82253/79/
- /content/view/82253/79/
- /content/view/82253/79/
- /content/view/82253/79/
- /content/view/82253/79/
- /content/view/82253/79/
- /content/view/82253/79/
- /content/view/82253/79/
- /content/view/82253/79/
radny leszna w pa?stwowej sp?ce /content/view/82248/80/
ko?mider zarz?dza hzz ?o??dnica /content/view/82248/80/
- /content/view/82248/80/
leszno /content/category/3/8/80/
radny leszna adam ko?mider (pis) zosta? cz?onkiem zarz?du hzz ?o??dnica - rolnej sp?ki skarbu pa?stwa. wygra? on konkurs zorganizowany przez agencj? nieruchomo?ci rolnych. jak zapowiada do ko?ca roku sprzeda udzia?y w firmie farm2farm. /content/view/82248/80/
wi?cej>> /content/view/82248/80/
kisiel: ha ha z danii a spojrz na swoje metki. i co masz made in poland? wiec idz spac. chlopaki otwieraja farm2play i to bedzie hit w lesznie i za to ma u nas graczy pelne poparcie!!! /content/view/82248/80/
49 /content/view/82248/80/
komentarze /content/view/82248/80/
starostwo partycypowa?o w zakupie /content/view/82247/80/
nowy namiot pneumatyczny dla stra?ak?w /content/view/82247/80/
- /content/view/82247/80/
leszno /content/category/3/8/80/
pomie?ci oko?o 10 - 12 ??ek, przydatny w akcjach ratowniczych, kiedy zajdzie potrzeba ewakuacji mieszka?c?w. starostwo powiatowe wraz ze stra?? po?arn? zakupi?o nowy namiot pneumatyczny. jego koszt to 36 tysi?cy z?otych. /content/view/82247/80/
wi?cej>> /content/view/82247/80/
anty peeselos: (...) rozdaj? nieswoje pieni?dze na prawo i lewo. w razie czego na ich plenerowe imprezy - jak znalaz?. /content/view/82247/80/
1 /content/view/82247/80/
komentarze /content/view/82247/80/
wr?czono nagrody za nieprzeci?tno?? /content/view/82246/79/
kandydat?w nie brakuje /content/view/82246/79/
- /content/view/82246/79/
ko?cian /content/category/3/10/79/
redakcja "wiadomo?ci ko?cia?skich" wr?czy?a - przyznane po raz dwudziesty sz?sty - nagrody za nieprzeci?tno??. wyr?nienia w?druj? do os?b zwi?zanych z ziemi? ko?cia?sk?, kt?rych dzia?alno?? pozytywnie odznacza si? na tle innych. od ponad dwudziestu lat redakcja przyznaje tak?e tytu? "dobrego gospodarza". /content/view/82246/79/
wi?cej>> /content/view/82246/79/
- /content/view/82246/79/
- /content/view/82246/79/
- /content/view/82246/79/
- /content/view/82246/79/
- /content/view/82246/79/
- /content/view/82246/79/
- /content/view/82246/79/
- /content/view/82246/79/
- /content/view/82246/79/
- /content/view/82246/79/
- /content/view/82246/79/
- /content/view/82246/79/
- /content/view/82246/79/
- /content/view/82246/79/
- /content/view/82246/79/
- /content/view/82246/79/
- /content/view/82246/79/
- /content/view/82246/79/
- /content/view/82246/79/
- /content/view/82246/79/
- /content/view/82246/79/
alex: sz.p zielonka o czym pan my?la? m?wi?c "generalnie istnieje wsobno?? cz?owieka,kt?ry uwa?a,?e on jest najwa?niejszy,a nie dostrzegamy tych,kt?rzy co? robi?,cz?sto oni s? niewidoczni" /content/view/82246/79/
1 /content/view/82246/79/
komentarze /content/view/82246/79/
list prezydenta w sprawie dopalaczy /content/view/82244/80/
wynajmujesz pomieszczenia, jeste? wsp?odpowiedzialny za z?o /content/view/82244/80/
- /content/view/82244/80/
leszno /content/category/3/8/80/
prezydent ?ukasz borowiak wystosowa? list do w?a?cicieli budynk?w, w kt?rych dzia?aj? sklepy z dopalaczami. -stajecie si? wsp?odpowiedzialni za zdarzenia, do jakich dochodzi po ich za?yciu - napisa?. /content/view/82244/80/
wi?cej>> /content/view/82244/80/
ruda: zapraszam do przyjrzenia kto tu przychodzi nie tylko m?odzie?. urz?dnicy, biznesmeni, osoby na stanowisku. nie lokal,to b?dzie mieszkanie. /content/view/82244/80/
28 /content/view/82244/80/
komentarze /content/view/82244/80/
?wi?teczne warsztaty kulinarne w radiu elka /content/view/82241/80/
jak zrobi? idealn? ryb? na wigili?? /content/view/82241/80/
- /content/view/82241/80/
leszno /content/category/3/8/80/
radio elka razem z restauracj? la calma organizuj? w sobot? warsztaty kulinarne dla tych, kt?rzy szukaj? pomys??w na wigilijne potrawy. kucharze z la calmy zaprezentuj? mi?dzy innymi faszerowanego karpia, filety z sandacza i ?ledzie w oleju rydzowym. b?dzie te? wielki kocio? zupy rybnej, doch?d z jej sprzeda?y przeznaczymy na dom dziecka w lesznie. /content/view/82241/80/
wi?cej>> /content/view/82241/80/
ojo: waldemar kaniewski  chc? pouczy? i zaprezentowa? mojej ?onie, mamie, babci jak si? przygotowuje ryby. trzeba mie? tupet /content/view/82241/80/
4 /content/view/82241/80/
komentarze /content/view/82241/80/
mia? w domu marihuan? /content/view/82243/77/
zatrzymany mieszkaniec niechlowa /content/view/82243/77/
- /content/view/82243/77/
g?ra /content/category/3/12/77/
prawie 800 gram?w marihuany policjanci znale?li w domu 27-latka z niechlowa. z takiej ilo?ci mo?na by przygotowa? cztery tysi?ce porcji narkotyku. m?czyzna zosta? zatrzymany i trafi? do aresztu. /content/view/82243/77/
wi?cej>> /content/view/82243/77/
slz: jaka? sieja, za dopalacze si? bra? a nie za marie. pozdrawiam sekta jest wielka /content/view/82243/77/
8 /content/view/82243/77/
komentarze /content/view/82243/77/
trwa zbi?rka krwi w komendzie /content/view/82242/80/
podziel si? bezcennym lekiem /content/view/82242/80/
- /content/view/82242/80/
leszno /content/category/3/8/80/
do godziny 13.00 w leszczy?skiej komendzie potrwa zbi?rka krwi. od samego rana w budynku przy ul. 17 stycznia pojawia si? wielu mieszka?c?w, kt?rzy chc? pom?c innym. - to nie boli, a mo?e uratowa? komu? ?ycie - m?wi hubert hoch, honorowy dawca krwi. /content/view/82242/80/
wi?cej>> /content/view/82242/80/
- /content/view/82242/80/
- /content/view/82242/80/
- /content/view/82242/80/
- /content/view/82242/80/
- /content/view/82242/80/
- /content/view/82242/80/
- /content/view/82242/80/
- /content/view/82242/80/
- /content/view/82242/80/
- /content/view/82242/80/
- /content/view/82242/80/
- /content/view/82242/80/
- /content/view/82242/80/
- /content/view/82242/80/
- /content/view/82242/80/
- /content/view/82242/80/
niezadowolony: ostatnio pani mnie wr?cz wygoni?a bo przyszed?em za p?no odda? krew! m?j jedyny dzie? wolny i p? godziny do zako?czenia dy?uru! akcja szczytna tylko pani z rejestracji jakby z urz?du skarbowego /content/view/82242/80/
6 /content/view/82242/80/
komentarze /content/view/82242/80/
w?o?y? 60 z?otych do radiowozu /content/view/82252/78/
chcia? przekupi? policjant?w /content/view/82252/78/
- /content/view/82252/78/
gosty? /content/category/3/9/78/
38-latek z wroc?awia stanie przed s?dem. odpowie za pr?b? przekupienia gosty?skich policjant?w. ofiarowa? im pieni?dze w zamian za odst?pienie od kary za nadmiern? pr?dko??. /content/view/82252/78/
wi?cej>> /content/view/82252/78/
???: buraki drogowe tak maj? !!! brawo policja - t?pi? burak?w drogowych !!! /content/view/82252/78/
3 /content/view/82252/78/
komentarze /content/view/82252/78/
projekt bud?etu poznaj? radni /content/view/82240/78/
bud?et ma by? ambitny /content/view/82240/78/
- /content/view/82240/78/
gosty? /content/category/3/9/78/
to b?dzie bud?et ambitny i inwestycyjny - m?wi o planach finansowych na 2017 rok burmistrz gostynia jerzy kulak. wed?ug projektu, dochody i wydatki przekrocz? 100 mln z?otych, a kilkana?cie milion?w ma by? przeznaczone na inwestycje. od dzisiaj prace nad projektem bud?etu rozpoczynaj? komisje rady. /content/view/82240/78/
wi?cej>> /content/view/82240/78/
zaj?cia dla szk? i przedszkoli /content/view/82239/80/
stra? miejska edukuje /content/view/82239/80/
- /content/view/82239/80/
leszno /content/category/3/8/80/
chodz? nie tylko po ulicach miasta, ale odwiedzaj? te? szko?y i przedszkola. stra? miejska w lesznie prowadzi dzia?ania profilaktyczne w zakresie bezpiecze?stwa. - nie wolno chowa? si? przed pani?, nie mo?na rozmawia? z obcymi, je?eli komu? si? co? stanie trzeba zadzwoni? na 112 - zapami?tane informacje wymieniaj? maluchy z przedszkola miejskiego nr 20 w lesznie. /content/view/82239/80/
wi?cej>> /content/view/82239/80/
- /content/view/82239/80/
- /content/view/82239/80/
- /content/view/82239/80/
- /content/view/82239/80/
- /content/view/82239/80/
- /content/view/82239/80/
- /content/view/82239/80/
- /content/view/82239/80/
- /content/view/82239/80/
- /content/view/82239/80/
- /content/view/82239/80/
- /content/view/82239/80/
- /content/view/82239/80/
- /content/view/82239/80/
zadowolona mama: piszcie sobie co chcecie ja jestem zadowolona, ?e s? takie spotkania z dzieciaczkami - pozdrawiam /content/view/82239/80/
10 /content/view/82239/80/
komentarze /content/view/82239/80/
m?odzie? z gimnazjum nr 8 liczy na g?osy /content/view/82238/80/
"daj drugie ?ycie ksi??ce" /content/view/82238/80/
- /content/view/82238/80/
leszno /content/category/3/8/80/
w ramach projektu edukacyjnego, czworo uczni?w z klasy i d z gimnazjum nr 8, og?osi?o zbi?rk? ksi??ek dla dzieci i m?odzie?y, kt?re nast?pnie trafi? do przychodni pediatrycznych. - chcemy zrobi? co? dla leszna - m?wi? gimnazjali?ci. pom?c mog? r?wnie? wszyscy mieszka?cy. /content/view/82238/80/
wi?cej>> /content/view/82238/80/
:): no to g?osujemy /content/view/82238/80/
3 /content/view/82238/80/
komentarze /content/view/82238/80/
konkurencja dla pzk /content/view/82237/79/
uaktywni? ludzi, wygra? wybory /content/view/82237/79/
- /content/view/82237/79/
ko?cian /content/category/3/10/79/
pobudzi? aktywno?? spo?eczn? to jedno z g??wnych za?o?e? nowego stowarzyszenia aktywny samorz?d - okrzykni?tego medialnie jako pakt trojga. nowy tw?r skupia burmistrz?w: ?migla, krzywinia i czempinia, a tak?e dzia?aczy spo?ecznych i osoby zwi?zane z samorz?dem. stowarzyszenie nie ukrywa, ?e zamierza startowa? w wyborach samorz?dowych pod swoim szyldem. /content/view/82237/79/
wi?cej>> /content/view/82237/79/
ja: tak- burmistrz krzywinia to mo?e gadane ma. i to wszystko. bo budowa wypowiedzi, bogactwo j?zykowe, sk?adnia, elokwencja pozostawia wiele do ?yczenia. oj-wiele. /content/view/82237/79/
12 /content/view/82237/79/
komentarze /content/view/82237/79/
po?ar w sarn?wce /content/view/82236/81/
pali? si? dom /content/view/82236/81/
- /content/view/82236/81/
rawicz /content/category/3/13/81/
w sarn?wce k. rawicza spali?a si? drewniana przybud?wka domu mieszkalnego. ogie? przeni?s? si? tak?e na sam dom. najprawdopodobniej po?ar powsta? od kot?a centralnego ogrzewania, kt?ry by? w pomieszczeniu gospodarczym. /content/view/82236/81/
wi?cej>> /content/view/82236/81/
gst: to osp i?bice,beda nie d?ugo je?dzi?y za wszystkie osp w gminie.. /content/view/82236/81/
1 /content/view/82236/81/
komentarze /content/view/82236/81/
wyr?nienie dla dyrektor domu dziecka we wschowie /content/view/82227/82/
tla?ka "spo?ecznikiem roku 2016" /content/view/82227/82/
- /content/view/82227/82/
wschowa /content/category/3/11/82/
barbara tla?ka, dyrektor domu dziecka we wschowie wygra?a konkurs na „spo?ecznika roku”. wyr?nienie przyznano za wdra?anie skutecznych metod wychowawczych w plac?wce. - to nasz wsp?lny sukces - m?wi nagrodzona. /content/view/82227/82/
wi?cej>> /content/view/82227/82/
dorota: gratulacje pani basiu byla wychowanka pozdrawiam. /content/view/82227/82/
5 /content/view/82227/82/
komentarze /content/view/82227/82/
niebezpiecznie na drogach /content/view/82235/79/
drzewo spad?o na samoch?d /content/view/82235/79/
- /content/view/82235/79/
ko?cian /content/category/3/10/79/
wiatr powala konary drzew, a nawet ca?e drzewa. w nocy w regionie by?o kilkana?cie takich przypadk?w. niekt?re bardzo niebezpieczne - ga??zie spad?y na przeje?d?aj?ce samochody. na szcz?cie nikt nie ucierpia?. /content/view/82235/79/
wi?cej>> /content/view/82235/79/
zbyszek: by?o niebespiecznie ale wszystko usuwa osp tylko pis chce uszczuplic srotki finasowe to kaczka powinna usuwac zdarzenia /content/view/82235/79/
3 /content/view/82235/79/
komentarze /content/view/82235/79/
przechodzi?a przez jezdni? w niedozwolonym miejscu /content/view/82231/80/
potr?cenie na 17 stycznia /content/view/82231/80/
- /content/view/82231/80/
leszno /content/category/3/8/80/
po po?udniu na ul. 17 stycznia kierowca hondy civic potr?ci? kobiet?, kt?ra przechodzi?a przez jezdni? w niedozwolonym miejscu. pogotowie ratunkowe zabra?o poszkodowan? do szpitala. /content/view/82231/80/
wi?cej>> /content/view/82231/80/
wyobra?ni nam wszystkim ?ycz?: z artyku?u wynika, ?e wina przechodnia. przechodnie w wi?kszo?ci maj? takie dziwne prze?wiadczenie "na pewno mnie zobaczy, wi?c zwolni". wi?kszo?? z nas jest i przechodniami lub rowerzystami i kierowcami i wiem... /content/view/82231/80/
27 /content/view/82231/80/
komentarze /content/view/82231/80/
natkni?to si? na pozosta?o?ci po cmentarzu /content/view/82233/94/
ko?ci na budowie /content/view/82233/94/
- /content/view/82233/94/
przem?t /content/category/3/131/94/
podczas prac zwi?zanych z budow? drogi w kaszczorze natkni?to si? na ludzkie szcz?tki. ko?ci pochodz? najprawdopodobniej z czas?w, kiedy w tym miejscu istnia? cmentarz. /content/view/82233/94/
wi?cej>> /content/view/82233/94/
micha?: sama przyjemno?? wybudowa? dom na cmentarzu! brrrrrr! dlaczego nie informuje si? inwestor?w o tym, ?e buduj? na terenie dawnego cmentarza? /content/view/82233/94/
2 /content/view/82233/94/
komentarze /content/view/82233/94/
rodzina znalaz?a cia?o 70-latka z ranami k?utymi /content/view/82226/82/
morderstwo czy samob?jstwo? /content/view/82226/82/
- /content/view/82226/82/
wschowa /content/category/3/11/82/
cia?o 70-letniego m?czyzny z trzema ranami k?utymi, a w jednej z nich n?, znaleziono przed dwoma dniami w mieszkaniu na terenie wschowy. m?czyzna mieszka? samotnie i utrzymywa? systematyczny kontakt z rodzin?. to w?a?nie najbli?si dokonali strasznego odkrycia. dzi? odby?a si? sekcja zw?ok, kt?ra nie da?a odpowiedzi na najwa?niejsze pytanie: czy by?o to morderstwo, czy samob?jstwo? /content/view/82226/82/
wi?cej>> /content/view/82226/82/
uratowany: mi si? uda?o, za z?ych czas?w trzy razy sobie strzeli?em w g?ow? z dubelt?wki, ale mnie odratowali. teraz jestem szcz?liwy, chocia? czasami w g?owie pustk? czuj?... /content/view/82226/82/
4 /content/view/82226/82/
komentarze /content/view/82226/82/
dzi? ?wiatowy dzie? walki z aids /content/view/82224/80/
pikieta w centrum miasta /content/view/82224/80/
- /content/view/82224/80/
leszno /content/category/3/8/80/
- aids jest chorob? ?mierteln?, zaka?n?, jednak nie ?atwo si? ni? zarazi?! przenosi si? tylko przez ryzykowne zachowania!- to has?a jakie mogli dzis us?ysze? mieszka?cy leszna. oko?o 40 uczni?w z iii liceum og?lnokszta?c?cego w lesznie przeprowadzi?o happening z okazji ?wiatowego dnia walki z aids. na znak solidarno?ci z chorymi uczestnicy pikiety mieli przypi?te czerwone wst??ki. /content/view/82224/80/
wi?cej>> /content/view/82224/80/
- /content/view/82224/80/
- /content/view/82224/80/
- /content/view/82224/80/
- /content/view/82224/80/
- /content/view/82224/80/
- /content/view/82224/80/
- /content/view/82224/80/
- /content/view/82224/80/
- /content/view/82224/80/
- /content/view/82224/80/
- /content/view/82224/80/
- /content/view/82224/80/
- /content/view/82224/80/
- /content/view/82224/80/
- /content/view/82224/80/
ada?: pani kasiu odpowied? brzmi ,ani jednej osoby nie znam chorej na aids ,aids nie istnieje. /content/view/82224/80/
4 /content/view/82224/80/
komentarze /content/view/82224/80/
na razie nie ma zgody na przed?u?enie prac na dekana /content/view/82225/653/
mytych: nasza cierpliwo?? si? wyczerpa?a /content/view/82225/653/
- /content/view/82225/653/
kwadrans samorz?dowy /content/category/3/707/653/
naszym zdaniem nie ma ?adnego uzasadnienia dla op?nienia przebudowy ulic dekana i kiepury - powiedzia? w kwadransie samorz?dowym wiceprezydent adam mytych. formalny termin zako?czenia prac min?? w ?rod?. mytych przyzna?, ?e od dzi? miasto mo?e nalicza? kary za sp?nienie. /content/view/82225/653/
wi?cej>> /content/view/82225/653/
- /content/view/82225/653/
- /content/view/82225/653/
- /content/view/82225/653/
- /content/view/82225/653/
do kom. 41: mo?e gwiazdor j? przyniesie ;) dzisiaj w okolicach ronda prace sz?y pe?n? par?. dawno nie widzia?em na budowie prowadzonej przez t? firm? tylu ludzi i sprz?tu. /content/view/82225/653/
42 /content/view/82225/653/
komentarze /content/view/82225/653/
sprawca ukarany mandatem /content/view/82229/80/
iveco uderzy? w ty? seata /content/view/82229/80/
- /content/view/82229/80/
leszno /content/category/3/8/80/
przed po?udniem na krajowej pi?tce, mi?dzy lesznem a lipnem, kierowca samochodu dostawczego marki iveco wjecha? w ty? seata. dwie osoby zosta?y zabrane na badania do szpitala, ale nic powa?nego im si? nie sta?o. kieruj?cy iveco zosta? ukarany mandatem. ruch na pi?tce odbywa? si? wahad?owo. /content/view/82229/80/
wi?cej>> /content/view/82229/80/
- /content/view/82229/80/
- /content/view/82229/80/
- /content/view/82229/80/
- /content/view/82229/80/
- /content/view/82229/80/
- /content/view/82229/80/
- /content/view/82229/80/
- /content/view/82229/80/
- /content/view/82229/80/
- /content/view/82229/80/
- /content/view/82229/80/
do kilo: mogli, ale by? mo?e nauczeni do?wiadczeniem poszkodowany nie chcia?. niestety spotyka si? cwaniak?w, kt?rzy dzi? podpisz? a jutro b?d? si? wszystkiego wypiera? - i "lipa", bez s?du nic nie zrobisz. st?d bezpieczniej dla poszkodowane... /content/view/82229/80/
4 /content/view/82229/80/
komentarze /content/view/82229/80/
coroczne ?wiczenia policjant?w /content/view/82222/80/
huki i dym na lotnisku /content/view/82222/80/
- /content/view/82222/80/
leszno /content/category/3/8/80/
dziewi??dziesi?ciu policjant?w z leszna i o?ciennych jednostek wzi?o udzia? w dzisiejszych ?wiczeniach na leszczy?skim lotnisku. ich celem by?o zgranie formacji i zachowa? podczas zagro?e? porz?dku publicznego na ulicach miasta. /content/view/82222/80/
wi?cej>> /content/view/82222/80/
- /content/view/82222/80/
- /content/view/82222/80/
- /content/view/82222/80/
- /content/view/82222/80/
- /content/view/82222/80/
- /content/view/82222/80/
- /content/view/82222/80/
- /content/view/82222/80/
- /content/view/82222/80/
- /content/view/82222/80/
- /content/view/82222/80/
- /content/view/82222/80/
- /content/view/82222/80/
- /content/view/82222/80/
- /content/view/82222/80/
- /content/view/82222/80/
- /content/view/82222/80/
- /content/view/82222/80/
- /content/view/82222/80/
- /content/view/82222/80/
- /content/view/82222/80/
sk?d tacy si? bior?: zdzis?aw bezpartyjny hahhah twoje szare kom?rki wyparowa?y wraz z ustrojem ubeckim. /content/view/82222/80/
23 /content/view/82222/80/
komentarze /content/view/82222/80/
zmiany w policji /content/view/82221/79/
nowy zast?pca komendanta /content/view/82221/79/
- /content/view/82221/79/
ko?cian /content/category/3/10/79/
podinsp. przemys?aw mieloch, wieloletni naczelnik wydzia?u kryminalnego, zosta? nowym zast?pc? komendanta powiatowego ko?cia?skiej policji. dotychczasowy zast?pca, m?. insp. tomasz toporek za kilka dni przechodzi na emerytur?. w kr?tkiej uroczysto?ci bra? udzia? komendant wojew?dzki, nadinsp. tomasz trawi?ski, kt?ry go?ci? dzi? w ko?cianie. /content/view/82221/79/
wi?cej>> /content/view/82221/79/
- /content/view/82221/79/
- /content/view/82221/79/
- /content/view/82221/79/
- /content/view/82221/79/
- /content/view/82221/79/
- /content/view/82221/79/
- /content/view/82221/79/
- /content/view/82221/79/
- /content/view/82221/79/
- /content/view/82221/79/
- /content/view/82221/79/
- /content/view/82221/79/
- /content/view/82221/79/
- /content/view/82221/79/
- /content/view/82221/79/
uwaga: ciekawe czy na nowe stanowisko s? ch?tni, bo nigdy nie wiadomy czy czasem dobra zmiana nie wymy?li czego? nowego i zwolni? wszystkich mianowanych po 2016 roku /content/view/82221/79/
4 /content/view/82221/79/
komentarze /content/view/82221/79/
nieodpowiedzialna matka zostanie ukarana /content/view/82223/80/
z promilami do przedszkola po synka /content/view/82223/80/
- /content/view/82223/80/
leszno /content/category/3/8/80/
mieszkanka w?oszakowic pojecha?a samochodem do przedszkola po dziecko, mimo ?e wcze?niej pi?a alkohol. badanie alkomatem wykaza?o u niej 2 promile. 35-latka straci?a prawo jazdy, odpowie za kierowanie samochodem w stanie nietrze?wo?ci oraz za nara?enia dziecka na niebezpiecze?stwo utraty ?ycia i zdrowia. /content/view/82223/80/
wi?cej>> /content/view/82223/80/
do kom 18/20/23: przeczytaj kom,16 prawde napisala /content/view/82223/80/
27 /content/view/82223/80/
komentarze /content/view/82223/80/
skarbnik: sp?ata do 2027r. /content/view/82220/80/
miasto zad?u?one na 180 milion?w /content/view/82220/80/
- /content/view/82220/80/
leszno /content/category/3/8/80/
po przyj?ciu bud?etu miasta na przysz?y rok zad?u?enie leszna wynosi? b?dzie ponad 180 milion?w z?otych - poinformowa?a barbara krawiec, skarbnik miasta. sp?ata planowana jest na najbli?sze dziesi?? lat /content/view/82220/80/
wi?cej>> /content/view/82220/80/
- /content/view/82220/80/
- /content/view/82220/80/
mieszkaniec leszna: czasami mam wra?enie, ?e prawie ka?da w?adza bierze udzia? w jakim? ukrytym konkursie pt. kto wi?cej wyda? /content/view/82220/80/
34 /content/view/82220/80/
komentarze /content/view/82220/80/
straci? panowanie nad kierownic? /content/view/82218/82/
tir przewr?ci? sie na rondzie /content/view/82218/82/
- /content/view/82218/82/
wschowa /content/category/3/11/82/
samoch?d ci?arowy, przewo??cy drewno, przewr?ci? si? na krajowej dwunastce we wschowie. sta?o si? to dzi? (01.12) o dziesi?tej rano na rondzie. ?adunek wysypa? si? na jezdni?. kierowcy musz? si? liczy? z utrudnieniami, ruchem kieruje policja. kieruj?cy tirem obywatel ukrainy by? trze?wy. /content/view/82218/82/
wi?cej>> /content/view/82218/82/
- /content/view/82218/82/
- /content/view/82218/82/
- /content/view/82218/82/
- /content/view/82218/82/
- /content/view/82218/82/
- /content/view/82218/82/
- /content/view/82218/82/
- /content/view/82218/82/
- /content/view/82218/82/
- /content/view/82218/82/
- /content/view/82218/82/
- /content/view/82218/82/
- /content/view/82218/82/
- /content/view/82218/82/
pepe: jezdze codziennie tras? do w?oszakowic przez osow? sie? je?d?a jak debile nie patrz?c na nic przyczepa ta?czy od pobocza do pobocza nie przepuszcz? nikogo.ostatnio w g?ogowie jeden na rondzie wymusi? pierwsze?stwo zmieniaj?c pas zaje?d?a... /content/view/82218/82/
20 /content/view/82218/82/
komentarze /content/view/82218/82/
mzz wr?ci?o do tradycji /content/view/82219/80/
choinka ju? stoi na rynku /content/view/82219/80/
- /content/view/82219/80/
leszno /content/category/3/8/80/
na leszczy?skim rynku stan?a ju? bo?onarodzeniowa choinka. miejski zak?ad zieleni zdoby? j? u mieszka?ca gronowa, kt?ry przekaza? j? w zamian za bezp?atne wyci?cie niepotrzebnego mu drzewa. /content/view/82219/80/
wi?cej>> /content/view/82219/80/
sebapl: co roku sa jaja jak berety z choinka na swieta na rynku .zal mi was wlodarze tego miasta zal :-( dlaczega kilka lat wstecz nie zostala w tym miejscu zasadzona choinka ??? prawdziwe zywe drzewko co bedzie roslo z roku na rok na naszym r... /content/view/82219/80/
17 /content/view/82219/80/
komentarze /content/view/82219/80/
w?amanie na stacji paliw w poniecu /content/view/82214/78/
z siekier? po papierosy /content/view/82214/78/
- /content/view/82214/78/
gosty? /content/category/3/9/78/
kilkaset paczek papieros?w skradziono ze stacji paliw w poniecu. sprawca do w?amania pos?u?y? si? siekier?. d?ugo nie nacieszy? si? ?upem. jeszcze tego samego dnia zosta? zatrzymany przez policj?. /content/view/82214/78/
wi?cej>> /content/view/82214/78/
med: a m?wi?em ?e z palenia same minusy dla palacz?w. /content/view/82214/78/
1 /content/view/82214/78/
komentarze /content/view/82214/78/
minimalne zmiany w podatkach /content/view/82209/77/
rolnicy zap?ac? mniej /content/view/82209/77/
- /content/view/82209/77/
g?ra /content/category/3/12/77/
w 2017 roku nie wzrosn? podatki od dzia?alno?ci gospodarczej i budynk?w mieszkalnych. o 1,3% wy?sze b?d? op?aty od ?rodk?w transportowych, od grunt?w pozosta?ych oraz od budynk?w i ich cz?ci. zmniejszy?a si? natomiast stawka podatku rolnego. na wczorajszej sesji radni podj?li uchwa?y dotycz?ce podatk?w i op?at lokalnych. /content/view/82209/77/
wi?cej>> /content/view/82209/77/
ekonomista: 500+ ma wp?yw na polityk? w skali makro i oczywi?cie nie przek?ada si? wprost na polityk? w skali mikro, ale nie jest bez wp?ywu...poczekajmy z ocen? /content/view/82209/77/
19 /content/view/82209/77/
komentarze /content/view/82209/77/
konw?j odwiedzi lubi?, ?migiel i ko?cian /content/view/82215/79/
miko?aj jedzie tu ju?... /content/view/82215/79/
- /content/view/82215/79/
ko?cian /content/category/3/10/79/
je?li kto? my?li, ?e ?w. miko?aj porusza si? saniami, to jest w b??dzie. ko?cia?ski ?w. miko?aj wybra? ci?ar?wk?. o?wietlone pojazdy b?dzie mo?na zobaczy? w najbli?szych dniach na terenie kilku miejscowo?ci powiatu. o ?wi?teczn? atmosfer? zadbaj? elfy, a dzieci b?d? mog?y osobi?cie wr?czy? listy z pro?b? o wymarzony prezent. /content/view/82215/79/
wi?cej>> /content/view/82215/79/
ri: wspania?a impreza, przygotowana na najwy?szym poziomie.bardzo du?a ilo?? rodzin z dzie?mi przyby?a na spotkanie z miko?ajem. /content/view/82215/79/
6 /content/view/82215/79/
komentarze /content/view/82215/79/
nieszcz?liwy wypadek /content/view/82213/78/
70-latek postrzeli? 33-latka /content/view/82213/78/
- /content/view/82213/78/
gosty? /content/category/3/9/78/
z ranami postrza?owymi w rami? i brzuch trafi? do szpitala 33-latek z gminy krobia. m?czyzn? rani? 70-latek. chcia? zademonstrowa? bro?, kt?r? znalaz? w domu podczas remontu. /content/view/82213/78/
wi?cej>> /content/view/82213/78/
jogi: witam was wszystkich wszyscy opowiadacie bzdury sa kbks -y takzwane automaty np.belgijski itd facet stary na spust sie uwiesil potem sie wytraszyl i odpalil dwa albo trzy razy proste i mozliwe. pozdrawiam /content/view/82213/78/
12 /content/view/82213/78/
komentarze /content/view/82213/78/
znamy wi?cej szczeg??w z przebiegu dramatycznej akcji ratunkowej matki i dziecka /content/view/82210/80/
szpital robi? co m?g? /content/view/82210/80/
- /content/view/82210/80/
leszno /content/category/3/8/80/
wracamy do artyku?u „zmar?a matka i jej synek”, opublikowanego dzisiaj na ?amach naszego portalu. opisywali?my w nim zdarzenie, kt?re mia?o miejsce w nocy 24 listopada, w wyniku kt?rego 33-letnia kobieta w zaawansowanej ci??y zmar?a, a jej partner pozosta? z tr?jk? dzieci. wojew?dzki szpital zespolony w lesznie przes?a? do redakcji szczeg?owy opis przebiegu akcji ratunkowej. /content/view/82210/80/
wi?cej>> /content/view/82210/80/
monika: zmar?a matka i dziecko tragedia dla rodziny ogromna. 3 dzieci straci?a najwa?niejsz? osob? a wy potraficie pisa? tylko o sobie? troch? szacunku dla zmar?ej i jej rodziny. je?li nie podoba ci si? w leszczy?skim szpitalu to lecz si? gdzie? indziej. /content/view/82210/80/
81 /content/view/82210/80/
komentarze /content/view/82210/80/
kszta?cenie zawodowe w partnerstwie /content/view/82203/78/
ucz? si? w nowych pracowniach /content/view/82203/78/
- /content/view/82203/78/
gosty? /content/category/3/9/78/
dwie nowoczesne pracownie do nauki zawodu maj? do dyspozycji uczniowie zespo?u szk? zawodowych w gostyniu. to efekt porozumienia mi?dzy samorz?dem powiatowym a firm? jegger z bran?y motoryzacyjnej. /content/view/82203/78/
wi?cej>> /content/view/82203/78/
- /content/view/82203/78/
- /content/view/82203/78/
- /content/view/82203/78/
- /content/view/82203/78/
- /content/view/82203/78/
- /content/view/82203/78/
- /content/view/82203/78/
- /content/view/82203/78/
- /content/view/82203/78/
- /content/view/82203/78/
- /content/view/82203/78/
- /content/view/82203/78/
- /content/view/82203/78/
- /content/view/82203/78/
- /content/view/82203/78/
- /content/view/82203/78/
- /content/view/82203/78/
- /content/view/82203/78/
- /content/view/82203/78/
- /content/view/82203/78/
- /content/view/82203/78/
do 4 czyli 6 ?: to takie mini warsztaciki . warsztaty to brzmi dumnie..... /content/view/82203/78/
7 /content/view/82203/78/
komentarze /content/view/82203/78/
wn?k: czujemy si? oszukani /content/view/82208/80/
nafis ko?czy dzia?alno?? w szpitalu /content/view/82208/80/
- /content/view/82208/80/
leszno /content/category/3/8/80/
-czujemy si? oszukani, nie by?o prawdziwej ch?ci porozumienia i wsp?pracy - pisz? w?adze sp?ki nafis, kt?ra ko?czy dzia?alno?? w wojew?dzkim szpitalu zespolonym. dzi? ko?czy si? umowa najmu szpitalnych pomieszcze?, dzi? te? publiczna plac?wka uruchomi?a w?asn? pracowni? kardiologii inwazyjnej. /content/view/82208/80/
wi?cej>> /content/view/82208/80/
pacjent: smutne,bylem tam cztery razy ,pierwszy raz w 2007r. wtedy uratowali mnie. /content/view/82208/80/
24 /content/view/82208/80/
komentarze /content/view/82208/80/
jedna osoba stanie przed s?dem /content/view/82207/81/
atak wandali w rawiczu /content/view/82207/81/
- /content/view/82207/81/
rawicz /content/category/3/13/81/
chuliga?ski atak spotka? 21-latka z leszna, kt?ry przyjecha? z kolegami do rawicza. wandale kopali jego samoch?d, a jeden z nich wybi? przedni? szyb?. sprawca za sw?j wybryk odpowie przed s?dem. /content/view/82207/81/
wi?cej>> /content/view/82207/81/
kat: co za patologia w tym rawiczu. /content/view/82207/81/
3 /content/view/82207/81/
komentarze /content/view/82207/81/
oddaj krew na komendzie /content/view/82197/80/
uratuj komu? ?ycie! /content/view/82197/80/
- /content/view/82197/80/
leszno /content/category/3/8/80/
w najbli?szy pi?tek leszczy?ska policja wsp?lnie z zarz?dem klubu honorowych dawc?w krwi pck zaprasza wszystkich, kt?rzy chc? podzieli? si? bezcennym lekiem. w tym roku opr?cz akcji oddawania krwi, b?dzie mo?na zarejestrowa? si? tak?e w bazie potencjalnych dawc?w kom?rek macierzystych. /content/view/82197/80/
wi?cej>> /content/view/82197/80/
do ared z 2: dobry ch?op z tego wojewody . dba poprzez 500+ aby mia? ci kto oczy zamkn?? jak ju? b?dziesz gotowy. lada dzie? b?d? do niego pisa? w sprawie braku podj?cia dzia?a? . /content/view/82197/80/
3 /content/view/82197/80/
komentarze /content/view/82197/80/
szajka wy?udzi?a towar za pond 84 tys. z? /content/view/82206/80/
oszust zmieni? adres dostawy /content/view/82206/80/
- /content/view/82206/80/
leszno /content/category/3/8/80/
trzech m?czyzn: mieszka?c?w powiatu leszczy?skiego i g?ogowskiego zosta?o zatrzymanych pod zarzutem oszustwa. m?czy?ni mieli wy?udzi? towar o warto?ci ponad 84 tysi?cy z?otych. podszyli si? pod legalnie dzia?aj?c? firm?, z?o?yli du?e zam?wienie i tak zmanipulowali kuriera, ?e ten zgodzi? si? wyda? towar pod innym adresem. /content/view/82206/80/
wi?cej>> /content/view/82206/80/
igor: dlaczego takie mordy nie s? pokazywane publicznie ? /content/view/82206/80/
1 /content/view/82206/80/
komentarze /content/view/82206/80/
wprawdzie niemiec, ale... /content/view/82205/80/
autor najs?ynniejszego kalendarza ?wiata jest z leszna /content/view/82205/80/
- /content/view/82205/80/
leszno /content/category/3/8/80/
w pary?u odby?a si? prezentacja kalendarza pirelli, nazywanego najs?ynniejszym kalendarzem ?wiata. 44 edycja kalendarza ma sw?j akcent leszczy?ski - w?a?nie z leszna bowiem pochodzi jego autor: niemiecki fotograf peter lindbergh. /content/view/82205/80/
wi?cej>> /content/view/82205/80/
do 5: leszno by?o niemieckim miastem, dlatego wielu niemc?w mog?o zas?yn?? w r?ny spos?b. je?li chodzi o pana alfreda mensebacha, to nie by?o on fotografem, a architektem. /content/view/82205/80/
7 /content/view/82205/80/
komentarze /content/view/82205/80/
jaros?aw gromadzi?ski otrzyma? stopie? generalski /content/view/82204/77/
prezydent nominowa? oficera z g?ry /content/view/82204/77/
- /content/view/82204/77/
g?ra /content/category/3/12/77/
urodzony w g?rze pu?kownik jaros?aw gromadzi?ski otrzyma? wczoraj nominacj? na stopie? genera?a. od 2011 roku by? pu?kownikiem, pe?ni? s?u?b? w syrii i iraku. odznaczenia wr?cza? prezydent rzeczypospolitej polski, andrzej duda. /content/view/82204/77/
wi?cej>> /content/view/82204/77/
71: dziwne, nie znam kolegi, na pewno nie chodzi do lo ani zsz - rocznik 71 /content/view/82204/77/
17 /content/view/82204/77/
komentarze /content/view/82204/77/
posz?o o oczyszczalni? ?ciek?w /content/view/82202/80/
zaiskrzy?o mi?dzy radnym a prezesem /content/view/82202/80/
- /content/view/82202/80/
leszno /content/category/3/8/80/
podczas wtorkowej sesji rady miejskiej leszna dosz?o do ostrej wymiany zda? mi?dzy radnym piotrem wi?ckowiakiem a prezesem mpwik rafa?em zalesi?skim. powodem by?o pytanie radnego o op?acalno?? modernizacji oczyszczalni ?ciek?w. prezes odpowiadaj?c zarzuci? radnemu atak na dzia?alno?? sp?ki. /content/view/82202/80/
wi?cej>> /content/view/82202/80/
do 39: kto tak zrobi?? /content/view/82202/80/
42 /content/view/82202/80/
komentarze /content/view/82202/80/
objawienia i herezje /content/view/82201/79/
balet w ko?cianie /content/view/82201/79/
- /content/view/82201/79/
ko?cian /content/category/3/10/79/
w sobot? w ko?cia?skim o?rodku kultury wystawione zostanie przedstawienie baletowe inspirowane proz? franza kafki i brunona schulza. to pocz?tek wsp?pracy kok-u z teatrem wielkim w poznaniu, poniewa? ju? w przysz?ym roku ko?cianiacy b?d? mogli obejrze? "dziadka do orzech?w" i "jezioro ?ab?dzie". /content/view/82201/79/
wi?cej>> /content/view/82201/79/
przed wdro?eniem reformy /content/view/82199/81/
zaprojektuj? rawick? o?wiat? /content/view/82199/81/
- /content/view/82199/81/
rawicz /content/category/3/13/81/
jak ma wygl?da? rawicka o?wiata po wdro?eniu reformy? propozycje w tej kwestii b?d? przygotowywa? specjalna komisja i firma zewn?trzna. wyniki maj? by? znane do ko?ca grudnia. /content/view/82199/81/
wi?cej>> /content/view/82199/81/
jack buzzer: powiat po likwidacji zs3 sam ch?tnie podrzuci?by gminie swoich nauczycieli, a nie jeszcze bra? cudzych. chyba si? komu? co? pomyli?o. ciekawe jak niby wygl?da ta podj?ta wsp?praca z powiatem? /content/view/82199/81/
9 /content/view/82199/81/
komentarze /content/view/82199/81/
gra?yna banasik /content/view/82160/150/
wigilia dla potrzebuj?cych /content/view/82160/150/
- /content/view/82160/150/
/content/view/82160/150/
ruszy?y przygotowania to tegorocznej leszczy?skiej wigilii dla samotnych i bezdomnych. odb?dzie si? ona 24 grudnia w miejskim o?rodku kultury. -spodziewamy si? oko?o 200 os?b, przygotoujemy te? ok. 200 paczek dla tych, kt?rzy s? potrzebuj?cy, ale na wigili? nie dotr? - m?wili w rozmowach elki gra?yna banasik z leszczy?skiego banku ?ywno?ci i krzysztof oko?ski z noclegowni dla bezdomnych. z wdzi?czno?ci? przyjm? oni wszelk? pomoc - pocz?wszy od ?ywno?ci, poprzez pieni?dze, po wsparcie wolontariuszy. /content/view/82160/150/
zaczekaj? z konsultacjami ws wilkowic? /content/view/82172/150/
spektakl dla puszystych i nie tylko /content/view/82232/150/
nagrodzeni za obron? dzieci /content/view/82190/150/
- component/option,com_classifieds/itemid,659/
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=160735
przew?z os?b 8+1 index.php?option=com_classifieds&task=view&id=160735
salon meblowy index.php?option=com_classifieds&task=view&id=160734
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=160733
rysunki architektoniczno-budowlane w cad index.php?option=com_classifieds&task=view&id=160733
praca index.php?option=com_classifieds&task=view&id=160732
przedstawiciel handlowy index.php?option=com_classifieds&task=view&id=160731
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=160730
orlen leszno ul obro?c?w lwowa 18 index.php?option=com_classifieds&task=view&id=160730
praca dla hydraulika index.php?option=com_classifieds&task=view&id=160729
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=160728
w?zek 3 w 1 nico bebetto index.php?option=com_classifieds&task=view&id=160728
spedytor krajowy i mi?dzynarodowy index.php?option=com_classifieds&task=view&id=160727
spedytor krajowy i mi?dzynarodowy index.php?option=com_classifieds&task=view&id=160726
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=160725
specjalista ds. zakup?w/importu index.php?option=com_classifieds&task=view&id=160725
operator maszyn index.php?option=com_classifieds&task=view&id=160724
pracownik/pracownica magazynu index.php?option=com_classifieds&task=view&id=160723
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=160722
zatrudnimy index.php?option=com_classifieds&task=view&id=160722
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=160721
zatrudnimy index.php?option=com_classifieds&task=view&id=160721
elektromonter, pomocnik elektromontera index.php?option=com_classifieds&task=view&id=160720
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=160719
zatrudnimy index.php?option=com_classifieds&task=view&id=160719
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=160718
zatrudnimy index.php?option=com_classifieds&task=view&id=160718
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=160717
zatrudnimy index.php?option=com_classifieds&task=view&id=160717
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=160716
zatrudnimy index.php?option=com_classifieds&task=view&id=160716
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=160715
zatrudnimy index.php?option=com_classifieds&task=view&id=160715
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=160713
zatrudni? / wynajm? lokal kosmetyczce index.php?option=com_classifieds&task=view&id=160713
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=160714
technik masa?ysta - czesne od 0 z?! index.php?option=com_classifieds&task=view&id=160714
kucharz index.php?option=com_classifieds&task=view&id=160712
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=160711
asystent/ka dzia?u sprzeda?y index.php?option=com_classifieds&task=view&id=160711
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=160710
zatrudni? kierowc?w kat. c+e index.php?option=com_classifieds&task=view&id=160710
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=160709
praca dla kierowc?w ce niemcy index.php?option=com_classifieds&task=view&id=160709
orlen leszno - kasjer - umowa o prace index.php?option=com_classifieds&task=view&id=160708
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=160707
??ko rehabilitacyjne sterowane pilotem index.php?option=com_classifieds&task=view&id=160707
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=160706
komplet wypoczynkowy z naturalnej sk?ry index.php?option=com_classifieds&task=view&id=160706
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=160705
praca dla opiekun?w do senior?w- niemcy index.php?option=com_classifieds&task=view&id=160705
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=160704
opiekunowie do senior?w- niemcy index.php?option=com_classifieds&task=view&id=160704
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=160703
pomoc sprzedawcy "big star limited" gale index.php?option=com_classifieds&task=view&id=160703
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=160702
nab?r zimowy czas start! index.php?option=com_classifieds&task=view&id=160702
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=160701
kursy - teb edukacja index.php?option=com_classifieds&task=view&id=160701
balustrady ogrodzenia bramy konstrukcje index.php?option=com_classifieds&task=view&id=160700
import export specialist index.php?option=com_classifieds&task=view&id=160699
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=160697
kasjer/ka: leszno index.php?option=com_classifieds&task=view&id=160697
zatrudni? stolarza index.php?option=com_classifieds&task=view&id=160696
praca dla kierowcy na busa kat.b index.php?option=com_classifieds&task=view&id=160695
pracownik przygotowania produkcji index.php?option=com_classifieds&task=view&id=160694
?lusarz - spawacz index.php?option=com_classifieds&task=view&id=160693
kierowca kat.c index.php?option=com_classifieds&task=view&id=160692
kierowca kat b index.php?option=com_classifieds&task=view&id=160691
opieka, zaopiekuje sie osoba starsza index.php?option=com_classifieds&task=view&id=160690
kurier-kierowca index.php?option=com_classifieds&task=view&id=160688
praca dla murarzy index.php?option=com_classifieds&task=view&id=160686
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=160685
avon - dodatkowe pieniadze. index.php?option=com_classifieds&task=view&id=160685
remontowo budowlane index.php?option=com_classifieds&task=view&id=160684
kobiety na produkcj?. od zaraz. index.php?option=com_classifieds&task=view&id=160683
zatrudni? / wynajm? lokal kosmetyczce index.php?option=com_classifieds&task=view&id=160682
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=160680
kurs elektryka, kierowcy w?zk?w wid?owyc index.php?option=com_classifieds&task=view&id=160680
karcher index.php?option=com_classifieds&task=view&id=160679
praca od zaraz! index.php?option=com_classifieds&task=view&id=160678
praca w sklepie rybnym index.php?option=com_classifieds&task=view&id=160677
o potrawce z ?aby, czyli uroki arytmetyki /content/view/82188/663/
/content/view/82188/663/
/content/view/82188/663/
wi?cej>> /content/view/82188/663/
troch? ?mieszno, troch? straszno /content/view/82096/663/
dwa lata jak z bicza strzeli? /content/view/81999/663/
ludzie s? niesamowici /content/view/81920/663/
leszno z wojskiem /content/view/82198/670/
konsultacje /content/view/82132/670/
mieszkania plus. czemu nie w lesznie? /content/view/81641/670/
etos, s?u?ba, powo?anie /content/view/81607/670/
dla kogo mieszkania komunalne /content/view/81519/670/
- radioteka/index.php
wi?cej... /component/option,com_classifieds/itemid,10/

Linki zewnętrzne

"polityce prywatno?ci" http://elka.pl/content/view/63027/
na pocz?tek testy we wroc?awiu http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/18762-na-poczatek-testy-we-wroclawiu
wystartuje w mistrzostwach europy http://sport.elka.pl/biegi/18760-wystartuje-w-mistrzostwach-europy
zwyci?stwo dla diabe?ków mariusza http://sport.elka.pl/pilka-nozna/18761-zwyciestwo-dla-diabelkow-mariusza
03.12. warsztaty kulinarne w radiu elka http://elka.pl/content/view/82241/80/
03.12. koncert zespo?u czerwony tulipan http://elka.pl/component/option,com_cogdziekiedy/id,11273/itemid,656/
03.12. patrycja markowska i lady pank http://elka.pl/component/option,com_cogdziekiedy/id,11375/itemid,656/
04.12. miko?ajkowe dobro bia?o-niebieskie http://elka.pl/component/option,com_cogdziekiedy/id,11254/itemid,656/
wi?cej... http://elka.pl/component/option,com_cogdziekiedy/itemid,656/
zderzenie na trasie p?powo-d?o? http://elka.pl/content/view/82250/78/
iveco uderzy? w ty? seata http://elka.pl/content/view/82229/80/
tir przewr?ci? si? na krajowej dwunastce we wschowie http://elka.pl/content/view/82218/82/
akcja ga?nicza w chumi?tkach http://elka.pl/content/view/82120/78/
pali?a si? dawna fabryka mebli w ko?cianie http://elka.pl/content/view/81277/79/
po?ar na terenie cukrowni w g?rze http://elka.pl/content/view/81017/77/
- http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/18753-filmowe-podsumowanie-zuzlowego-sezonu
- http://sport.elka.pl/siatkowka/18754-amatorzy-przy-siatce
- http://sport.elka.pl/sporty-wodne/18756-barborkowe-plywanie-w-glogowie
podsumowanie sezonu bartka smekta?y http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/18753-filmowe-podsumowanie-zuzlowego-sezonu
6 kolejka llps http://sport.elka.pl/siatkowka/18754-amatorzy-przy-siatce
kp astromal akwawit na zawodach w g?ogowie http://sport.elka.pl/sporty-wodne/18756-barborkowe-plywanie-w-glogowie
- http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/18753-filmowe-podsumowanie-zuzlowego-sezonu
- http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/18708-u-zengiego-podsumowanie-sezonu-na-sportowo
- http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/18698-zaduszkowe-zuzlowe-wspomnie-w-galerii-lochy
podsumowanie sezonu bartka smekta?y http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/18753-filmowe-podsumowanie-zuzlowego-sezonu
zako?czenie sezonu grzegorza zengoty http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/18708-u-zengiego-podsumowanie-sezonu-na-sportowo
?u?lowe zaduszki w galerii lochy http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/18698-zaduszkowe-zuzlowe-wspomnie-w-galerii-lochy
szukaj http://elka.pl/component/option,com_search/itemid,601/
kina http://elka.pl/component/option,com_kino/itemid,640/
co-gdzie-kiedy? http://elka.pl/component/option,com_cogdziekiedy/itemid,656/
galerie foto http://elka.pl/component/option,com_galerie/itemid,637/
og?oszenia http://elka.pl/component/option,com_classifieds/itemid,659/
konkursy http://elka.pl/content/category/97/647/499/
reklama http://elka.pl/content/category/3/155/633/
elka.tv http://elka.tv/
moto http://moto.elka.pl
dom http://dom.elka.pl
na ryby http://ryby.elka.pl
sport.elka.pl http://sport.elka.pl
leszczy?skie byki przebadane http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/18762-na-poczatek-testy-we-wroclawiu
na pocz?tek testy we wroc?awiu http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/18762-na-poczatek-testy-we-wroclawiu
- http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/18762-na-poczatek-testy-we-wroclawiu
?u?el http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/18762-na-poczatek-testy-we-wroclawiu
zgodnie z wcze?niejszymi zapowiedziami dzi? na wroc?awskim awf ?u?lowcy leszczy?skich byk?w poddali si? testom, kt?re maj? okre?li?, jeszcze przed wsp?lnymi zaj?ciami, sportowy i zdrowotny poziom ka?dego z nich. http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/18762-na-poczatek-testy-we-wroclawiu
wi?cej>> http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/18762-na-poczatek-testy-we-wroclawiu
biegowy sukces 16-latki http://sport.elka.pl/biegi/18760-wystartuje-w-mistrzostwach-europy
wystartuje w mistrzostwach europy http://sport.elka.pl/biegi/18760-wystartuje-w-mistrzostwach-europy
- http://sport.elka.pl/biegi/18760-wystartuje-w-mistrzostwach-europy
sport http://sport.elka.pl/biegi/18760-wystartuje-w-mistrzostwach-europy
klaudia pawlus jest najm?odsz? zawodniczk? w historii bieg?w prze?ajowych, kt?ra wystartuje w mistrzostwach europy. reprezentantka klubu llks osowa sie? awans na t? presti?ow? imprez? wywalczy?a na zawodach w ?odzi. http://sport.elka.pl/biegi/18760-wystartuje-w-mistrzostwach-europy
wi?cej>> http://sport.elka.pl/biegi/18760-wystartuje-w-mistrzostwach-europy
uks achilles leszno: gratulujemy serdecznie zawodniczce i trenerowi! i trzymamy kciuki za udany start! http://sport.elka.pl/biegi/18760-wystartuje-w-mistrzostwach-europy
1 http://sport.elka.pl/biegi/18760-wystartuje-w-mistrzostwach-europy
komentarze http://sport.elka.pl/biegi/18760-wystartuje-w-mistrzostwach-europy
rywalizowali o puchar dyrektora gimnazjum w sierakowie http://sport.elka.pl/pilka-nozna/18761-zwyciestwo-dla-diabelkow-mariusza
zwyci?stwo dla diabe?ków mariusza http://sport.elka.pl/pilka-nozna/18761-zwyciestwo-dla-diabelkow-mariusza
- http://sport.elka.pl/pilka-nozna/18761-zwyciestwo-dla-diabelkow-mariusza
sport http://sport.elka.pl/pilka-nozna/18761-zwyciestwo-dla-diabelkow-mariusza
12 dru?yn gimnazjalnych uczestniczy?o w trzynastej edycji halowego turnieju pi?ki no?nej w sierakowie. w tym roku najskuteczniejsi okazali si? pi?karze z dru?yny diabe?ki mariusza, kt?rzy pokonali w finale zesp? pi?cha wikinga. http://sport.elka.pl/pilka-nozna/18761-zwyciestwo-dla-diabelkow-mariusza
wi?cej>> http://sport.elka.pl/pilka-nozna/18761-zwyciestwo-dla-diabelkow-mariusza
starcie s?siadów z ligowej tabeli http://sport.elka.pl/pilka-reczna/18759-real-astromal-jedzie-do-beniaminka
real astromal jedzie do beniaminka http://sport.elka.pl/pilka-reczna/18759-real-astromal-jedzie-do-beniaminka
- http://sport.elka.pl/pilka-reczna/18759-real-astromal-jedzie-do-beniaminka
sport http://sport.elka.pl/pilka-reczna/18759-real-astromal-jedzie-do-beniaminka
jutro (w sobot?) leszczy?skich szczypiornist?w czeka wyjazdowe starcie w wieluniu z tamtejszym mksem, beniaminkiem i ligi. obie dru?yny w tym sezonie zgromadzi?y po 11 punkt?w. http://sport.elka.pl/pilka-reczna/18759-real-astromal-jedzie-do-beniaminka
wi?cej>> http://sport.elka.pl/pilka-reczna/18759-real-astromal-jedzie-do-beniaminka
iskierki na mistrzostwach ?wiata http://sport.elka.pl/taniec/18755-piec-razy-na-podium
pi?? razy na podium http://sport.elka.pl/taniec/18755-piec-razy-na-podium
- http://sport.elka.pl/taniec/18755-piec-razy-na-podium
sport http://sport.elka.pl/taniec/18755-piec-razy-na-podium
zesp? leszczy?skich iskierek pokaza?, ?e ubieg?oroczny sukces na mistrzostwach ?wiata nie by? przypadkowy. m?ode tancerki zn?w zdobywa?y medale w libercu - tym razem z?oty, srebrny i br?zowy. dodatkowo na podium stan?a weronika wo?owicz, kt?ra zdoby?a br?z indywidualnie i w duecie z paulin? ganowsk?. http://sport.elka.pl/taniec/18755-piec-razy-na-podium
wi?cej>> http://sport.elka.pl/taniec/18755-piec-razy-na-podium
.: brawo weronika achilles chcia?by taki sukces http://sport.elka.pl/taniec/18755-piec-razy-na-podium
2 http://sport.elka.pl/taniec/18755-piec-razy-na-podium
komentarze http://sport.elka.pl/taniec/18755-piec-razy-na-podium
zagraj? dzie? wcze?niej http://sport.elka.pl/futsal/18751-futsalowcy-zapraszaja-juz-w-sobote
futsalowcy zapraszaj? ju? w sobot? http://sport.elka.pl/futsal/18751-futsalowcy-zapraszaja-juz-w-sobote
- http://sport.elka.pl/futsal/18751-futsalowcy-zapraszaja-juz-w-sobote
sport http://sport.elka.pl/futsal/18751-futsalowcy-zapraszaja-juz-w-sobote
z wcze?niej opublikowanego terminarza rozgrywek ii ligi futsalu wynika?o, ?e mecz ks futsal leszno z ikaa mosir kostrzyn nad odr? odb?dzie si? w niedziel?. do spotkania dojdzie jednak dzie? wcze?niej, w sobot? 3 grudnia. http://sport.elka.pl/futsal/18751-futsalowcy-zapraszaja-juz-w-sobote
wi?cej>> http://sport.elka.pl/futsal/18751-futsalowcy-zapraszaja-juz-w-sobote
tego jeszcze nie by?o http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/18753-filmowe-podsumowanie-zuzlowego-sezonu
filmowe podsumowanie ?u?lowego sezonu http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/18753-filmowe-podsumowanie-zuzlowego-sezonu
- http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/18753-filmowe-podsumowanie-zuzlowego-sezonu
?u?el http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/18753-filmowe-podsumowanie-zuzlowego-sezonu
chyba jako pierwszy w polskim sporcie ?u?lowym zawodnik fogo unii leszno - bartosz smekta?a na miejsce podsumowania sezonu wybra? sal? kinow?, a jednym z element?w tego spotkania by?o wsp?lne ogl?danie filmu. http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/18753-filmowe-podsumowanie-zuzlowego-sezonu
wi?cej>> http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/18753-filmowe-podsumowanie-zuzlowego-sezonu
- http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/18753-filmowe-podsumowanie-zuzlowego-sezonu
- http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/18753-filmowe-podsumowanie-zuzlowego-sezonu
- http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/18753-filmowe-podsumowanie-zuzlowego-sezonu
- http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/18753-filmowe-podsumowanie-zuzlowego-sezonu
- http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/18753-filmowe-podsumowanie-zuzlowego-sezonu
- http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/18753-filmowe-podsumowanie-zuzlowego-sezonu
- http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/18753-filmowe-podsumowanie-zuzlowego-sezonu
- http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/18753-filmowe-podsumowanie-zuzlowego-sezonu
- http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/18753-filmowe-podsumowanie-zuzlowego-sezonu
- http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/18753-filmowe-podsumowanie-zuzlowego-sezonu
- http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/18753-filmowe-podsumowanie-zuzlowego-sezonu
- http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/18753-filmowe-podsumowanie-zuzlowego-sezonu
- http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/18753-filmowe-podsumowanie-zuzlowego-sezonu
- http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/18753-filmowe-podsumowanie-zuzlowego-sezonu
- http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/18753-filmowe-podsumowanie-zuzlowego-sezonu
- http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/18753-filmowe-podsumowanie-zuzlowego-sezonu
- http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/18753-filmowe-podsumowanie-zuzlowego-sezonu
- http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/18753-filmowe-podsumowanie-zuzlowego-sezonu
- http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/18753-filmowe-podsumowanie-zuzlowego-sezonu
- http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/18753-filmowe-podsumowanie-zuzlowego-sezonu
- http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/18753-filmowe-podsumowanie-zuzlowego-sezonu
biedna fanko z kom 5,8: dodam jeszcze ?e smekta?a, droga fanko, mia? ostatni? ?redni? w?r?d sklasyfikowanych w 2015, a w 2016 jedn? z najs?abszych ... niesklasyfikowani r?wnie? go przeskoczyli :d otrze?wij si? wi?c, http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/18753-filmowe-podsumowanie-zuzlowego-sezonu
10 http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/18753-filmowe-podsumowanie-zuzlowego-sezonu
komentarze http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/18753-filmowe-podsumowanie-zuzlowego-sezonu
pozowali na terenie kopalni http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/18752-zuzlowcy-modelami
?u?lowcy jak modele http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/18752-zuzlowcy-modelami
- http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/18752-zuzlowcy-modelami
?u?el http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/18752-zuzlowcy-modelami
grzegorz zengota, bracia pawliccy, damian bali?ski oraz siedmiu innych ?u?lowc?w na dwa dni zosta?o modelami. a to wszystko za spraw? sesji zdj?ciowej do kalendarza pge ekstraligi na 2017 rok. http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/18752-zuzlowcy-modelami
wi?cej>> http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/18752-zuzlowcy-modelami
zuza: szczerze m?wi?c, trudno mi z tych zdj?? wywnioskowa? jaka by?a wizja fotografa. w sumie nie ma co komentowa?, sesja jak i zdj?cia przeci?tna, czy to tacy czy inni modele, bez r?nicy. http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/18752-zuzlowcy-modelami
8 http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/18752-zuzlowcy-modelami
komentarze http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/18752-zuzlowcy-modelami
po 6 kolejce llps http://sport.elka.pl/siatkowka/18754-amatorzy-przy-siatce
amatorzy przy siatce http://sport.elka.pl/siatkowka/18754-amatorzy-przy-siatce
- http://sport.elka.pl/siatkowka/18754-amatorzy-przy-siatce
sport http://sport.elka.pl/siatkowka/18754-amatorzy-przy-siatce
po sze?ciu niedzielach na boiskach leszczy?skiej ligi pi?ki siatkowej liderem rozgrywek z 18 punktami jest kaniasiatka zryw gosty?. podobnie jak zesp? renox g?og?w, gostynianie maj? na koncie sze?? zwyci?skich spotka?. http://sport.elka.pl/siatkowka/18754-amatorzy-przy-siatce
wi?cej>> http://sport.elka.pl/siatkowka/18754-amatorzy-przy-siatce
- http://sport.elka.pl/siatkowka/18754-amatorzy-przy-siatce
- http://sport.elka.pl/siatkowka/18754-amatorzy-przy-siatce
- http://sport.elka.pl/siatkowka/18754-amatorzy-przy-siatce
- http://sport.elka.pl/siatkowka/18754-amatorzy-przy-siatce
- http://sport.elka.pl/siatkowka/18754-amatorzy-przy-siatce
- http://sport.elka.pl/siatkowka/18754-amatorzy-przy-siatce
- http://sport.elka.pl/siatkowka/18754-amatorzy-przy-siatce
- http://sport.elka.pl/siatkowka/18754-amatorzy-przy-siatce
- http://sport.elka.pl/siatkowka/18754-amatorzy-przy-siatce
- http://sport.elka.pl/siatkowka/18754-amatorzy-przy-siatce
- http://sport.elka.pl/siatkowka/18754-amatorzy-przy-siatce
- http://sport.elka.pl/siatkowka/18754-amatorzy-przy-siatce
- http://sport.elka.pl/siatkowka/18754-amatorzy-przy-siatce
- http://sport.elka.pl/siatkowka/18754-amatorzy-przy-siatce
- http://sport.elka.pl/siatkowka/18754-amatorzy-przy-siatce
- http://sport.elka.pl/siatkowka/18754-amatorzy-przy-siatce
- http://sport.elka.pl/siatkowka/18754-amatorzy-przy-siatce
- http://sport.elka.pl/siatkowka/18754-amatorzy-przy-siatce
- http://sport.elka.pl/siatkowka/18754-amatorzy-przy-siatce
- http://sport.elka.pl/siatkowka/18754-amatorzy-przy-siatce
- http://sport.elka.pl/siatkowka/18754-amatorzy-przy-siatce
kom1: niestety z s?dziowaniem to ma ma?o wsp?lnego http://sport.elka.pl/siatkowka/18754-amatorzy-przy-siatce
2 http://sport.elka.pl/siatkowka/18754-amatorzy-przy-siatce
komentarze http://sport.elka.pl/siatkowka/18754-amatorzy-przy-siatce
2 http://elka.pl/index.php?&limit=57&limitstart=57
3 http://elka.pl/index.php?&limit=57&limitstart=114
4 http://elka.pl/index.php?&limit=57&limitstart=171
5 http://elka.pl/index.php?&limit=57&limitstart=228
6 http://elka.pl/index.php?&limit=57&limitstart=285
7 http://elka.pl/index.php?&limit=57&limitstart=342
8 http://elka.pl/index.php?&limit=57&limitstart=399
9 http://elka.pl/index.php?&limit=57&limitstart=456
10 http://elka.pl/index.php?&limit=57&limitstart=513
nast.  » http://elka.pl/index.php?&limit=57&limitstart=57
koniec »» http://elka.pl/index.php?&limit=57&limitstart=51015
szpital robi? co m?g? http://elka.pl/content/view/82210/80/
tir przewr?ci? sie na rondzie http://elka.pl/content/view/82218/82/
z promilami do przedszkola po synka http://elka.pl/content/view/82223/80/
70-latek postrzeli? 33-latka http://elka.pl/content/view/82213/78/
potr?cenie na 17 stycznia http://elka.pl/content/view/82231/80/
szpital robi? co m?g? http://elka.pl/content/view/82210/80/
zmar?a matka i jej synek http://elka.pl/content/view/82189/80/
auto w rowie http://elka.pl/content/view/82139/77/
prezydent: budujecie mur http://elka.pl/content/view/82176/80/
salmonella w jajach http://elka.pl/content/view/82156/81/
ci?ar?wka spad?a ze skarpy http://elka.pl/content/view/81918/79/
szpital robi? co m?g? http://elka.pl/content/view/82210/80/
zmar?a matka i jej synek http://elka.pl/content/view/82189/80/
castorama otwarta http://elka.pl/content/view/81924/80/
zgin?? 18-latek http://elka.pl/content/view/81870/81/
- http://elka.tv
- http://elka.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&itemid=63&video_id=5312
leszno - kwadrans samorz?dowy, adam mytych http://elka.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&itemid=63&video_id=5312
ulica/polityka i samorz?dno?? http://elka.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewcategory&itemid=63&cat_id=131
- http://elka.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&itemid=63&video_id=5311
zabawa andrzejkowa dla dzieci w rokosowie http://elka.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&itemid=63&video_id=5311
ulica/festyny http://elka.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewcategory&itemid=63&cat_id=85
- http://elka.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&itemid=63&video_id=5310
ping-pongowe emocje w d?bczu http://elka.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&itemid=63&video_id=5310
sport/inne http://elka.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewcategory&itemid=63&cat_id=120
- http://dom.elka.pl/
- http://dom.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=85169
domy na sprzeda?, rezydencje si... http://dom.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=85169
- http://dom.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=85165
domy w zabudowie bli?niaczej. p... http://dom.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=85165
- http://dom.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=85164
domy leszno ul. belgijska http://dom.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=85164
- http://dom.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=85067
dzia?ka - nowawie? - warto! http://dom.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=85067
- http://dom.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=85066
leszno apartamentowiec http://dom.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=85066
dodaj og?oszenie http://dom.elka.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1&itemid=7
wi?cej... http://dom.elka.pl
- http://moto.elka.pl/
- http://moto.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=39079
hyundai i30 salon polska http://moto.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=39079
- http://moto.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=39074
toyota yaris http://moto.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=39074
- http://moto.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=39073
audi a4 1.9 tdi 2004r sedan ... http://moto.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=39073
- http://moto.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=39067
opel corsa benzyna wspomagan... http://moto.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=39067
- http://moto.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=39063
fiat seicento http://moto.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=39063
dodaj og?oszenie http://moto.elka.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1&itemid=7
wi?cej... http://moto.elka.pl/
dodaj og?oszenie http://elka.pl//content/view/44526/624/
wi?cej... http://elka.pl//component/option,com_classifieds/itemid,10/
redakcja - kontakt http://elka.pl/content/view/24446/468/
regulamin og?osze? http://elka.pl/content/view/34461/379/
polityka prywatno?ci http://elka.pl/content/view/63027/
- http://elka.pl
- http://elka.pl
- http://sport.elka.pl
- http://elka.tv
- http://moto.elka.pl
- http://dom.elka.pl
- http://ryby.elka.pl
dodaj og?oszenie http://elka.pl//component/option,com_classifieds/itemid,10/

Zdjęcia

Zdjęcia 413
Zdjęcia bez atrybutu ALT 361
Zdjęcia bez atrybutu TITLE 387
Korzystanie Obraz ALT i TITLE atrybutu dla każdego obrazu.

Zdjęcia bez atrybutu TITLE

http://radio.elka.pl/multimedia/gora-elka-left.png
/images/nieprzegap_lewo.png
/images/nieprzegap_prawo.png
http://radio.elka.pl/multimedia/galeriefotoladowanie.gif
http://radio.elka.pl/fotominiatury/20161202142608856.jpg
http://radio.elka.pl/fotominiatury/20161201170004245.jpg
http://radio.elka.pl/fotominiatury/20161201114039885.jpg
http://radio.elka.pl/fotominiatury/20161124142510115.jpg
http://radio.elka.pl/fotominiatury/20160920110120698.jpg
http://radio.elka.pl/fotominiatury/20160830151758848.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/146/20161130143531838.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/146/20161130150247590.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/146/20161201122137851.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/146/20161130143531838.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/146/20161120113715562.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/146/20161118230806706.jpg
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20161202142447587.jpg
/zdjecia/65/2016120214245030.jpg
/zdjecia/65/20161202142449492.jpg
/zdjecia/65/20161202142458250.jpg
/zdjecia/65/20161202142504586.jpg
/zdjecia/65/20161202142453355.jpg
/zdjecia/65/2016120214245664.jpg
/zdjecia/65/20161202142454777.jpg
/zdjecia/65/20161202142455612.jpg
/zdjecia/65/20161202142459573.jpg
/zdjecia/65/20161202142500207.jpg
/zdjecia/65/20161202142502581.jpg
/zdjecia/65/20161202142507355.jpg
/zdjecia/65/201612021425093.jpg
/zdjecia/65/20161202142510741.jpg
/zdjecia/65/2016120214251159.jpg
/zdjecia/65/2016120214251443.jpg
/zdjecia/65/20161202142517434.jpg
/zdjecia/65/20161202142520415.jpg
/zdjecia/65/20161202142521861.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20161202143851485.jpg
/zdjecia/65/20161202143855973.jpg
/zdjecia/65/2016120214390016.jpg
/zdjecia/65/20161202143905881.jpg
/zdjecia/65/20161202143910153.jpg
/zdjecia/65/20161202143920884.jpg
/zdjecia/65/20161202143931612.jpg
/zdjecia/65/20161202143935521.jpg
/zdjecia/65/20161202143926601.jpg
/zdjecia/65/20161202143940213.jpg
/zdjecia/65/20161202143954155.jpg
/zdjecia/65/20161202143944759.jpg
/zdjecia/65/20161202143949496.jpg
/zdjecia/65/20161202144006156.jpg
/zdjecia/65/2016120214400226.jpg
/zdjecia/65/20161202144006156.jpg
/zdjecia/65/20161202144016220.jpg
/zdjecia/65/20161202144011525.jpg
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20161202135308329.jpg
/zdjecia/65/20161202135317358.jpg
/zdjecia/65/20161202135325880.jpg
/zdjecia/65/20161202135336780.jpg
/zdjecia/65/20161202135344951.jpg
/zdjecia/65/20161202135350824.jpg
/zdjecia/65/20161202135358935.jpg
/zdjecia/65/20161202135405890.jpg
/zdjecia/65/20161202135406236.jpg
/zdjecia/65/20161202135412132.jpg
/zdjecia/65/2016120213542164.jpg
/zdjecia/65/20161202135430638.jpg
/zdjecia/65/20161202135438156.jpg
/zdjecia/65/20161202135447383.jpg
/zdjecia/65/20161202135456362.jpg
/zdjecia/65/20161202135506910.jpg
/zdjecia/65/20161202135516349.jpg
/zdjecia/65/20161202135523520.jpg
/zdjecia/65/20161202135530575.jpg
/zdjecia/65/20161202135537805.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20161202113831881.jpg
/zdjecia/65/20161202113833359.jpg
/zdjecia/65/2016120211383213.jpg
/zdjecia/65/20161202113836318.jpg
/zdjecia/65/20161202113838689.jpg
/zdjecia/65/20161202113835841.jpg
/zdjecia/65/20161202113838865.jpg
/zdjecia/65/20161202113839994.jpg
/zdjecia/65/20161202113841758.jpg
/zdjecia/65/20161202113840587.jpg
/zdjecia/65/2016120211384312.jpg
/zdjecia/65/2016120211384572.jpg
/zdjecia/65/20161202113846253.jpg
/zdjecia/65/20161202113844923.jpg
/zdjecia/65/20161202113847725.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/2016120210221570.jpg
/zdjecia/65/20161202102220724.jpg
/zdjecia/65/20161202102223151.jpg
/zdjecia/65/20161202102225320.jpg
/zdjecia/65/20161202102226181.jpg
/zdjecia/65/20161202102218424.jpg
/zdjecia/65/2016120210223050.jpg
/zdjecia/65/20161202102232677.jpg
/zdjecia/65/20161202102234333.jpg
/zdjecia/65/20161202102237568.jpg
/zdjecia/65/2016120210224631.jpg
/zdjecia/65/20161202102239305.jpg
/zdjecia/65/20161202102241697.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20161201144003470.jpg
/zdjecia/65/20161201144006702.jpg
/zdjecia/65/20161201144007932.jpg
/zdjecia/65/20161201144009503.jpg
/zdjecia/65/20161201144010195.jpg
/zdjecia/65/20161201144012266.jpg
/zdjecia/65/20161201144014264.jpg
/zdjecia/65/20161201144016858.jpg
/zdjecia/65/20161201144018413.jpg
/zdjecia/65/20161201144023798.jpg
/zdjecia/65/20161201144027963.jpg
/zdjecia/65/20161201144032379.jpg
/zdjecia/65/20161201144033828.jpg
/zdjecia/65/20161201144036380.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20161201165507484.jpg
/zdjecia/65/20161201165510452.jpg
/zdjecia/65/20161201165514158.jpg
/zdjecia/65/20161201165517882.jpg
/zdjecia/65/201612011655226.jpg
/zdjecia/65/20161201165524611.jpg
/zdjecia/65/20161201165526868.jpg
/zdjecia/65/20161201165530732.jpg
/zdjecia/65/20161201165534340.jpg
/zdjecia/65/20161201165536257.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20161201134546487.jpg
/zdjecia/65/20161201134548785.jpg
/zdjecia/65/20161201134549527.jpg
/zdjecia/65/20161201134550435.jpg
/zdjecia/65/20161201134553339.jpg
/zdjecia/65/20161201134555544.jpg
/zdjecia/65/20161201134556586.jpg
/zdjecia/65/20161201134557953.jpg
/zdjecia/65/20161201134558393.jpg
/zdjecia/65/20161201134559319.jpg
/zdjecia/65/2016120113460182.jpg
/zdjecia/65/20161201134602930.jpg
/zdjecia/65/20161201134604431.jpg
/zdjecia/65/20161201134605240.jpg
/zdjecia/65/20161201134605613.jpg
/zdjecia/65/20161201134607163.jpg
/zdjecia/65/20161201134608242.jpg
/zdjecia/65/20161201134608805.jpg
/zdjecia/65/20161201134610270.jpg
/zdjecia/65/20161201134612894.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/2016120113160781.jpg
/zdjecia/65/20161201131521628.jpg
/zdjecia/65/20161201131524120.jpg
/zdjecia/65/20161201131528825.jpg
/zdjecia/65/20161201131531601.jpg
/zdjecia/65/20161201131534216.jpg
/zdjecia/65/20161201131538777.jpg
/zdjecia/65/20161201131541604.jpg
/zdjecia/65/20161201131545530.jpg
/zdjecia/65/20161201131548757.jpg
/zdjecia/65/2016120113155239.jpg
/zdjecia/65/20161201131555194.jpg
/zdjecia/65/20161201131559995.jpg
/zdjecia/65/20161201131603865.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20161201113955451.jpg
/zdjecia/65/20161201113957879.jpg
/zdjecia/65/20161201113959823.jpg
/zdjecia/65/20161201114000503.jpg
/zdjecia/65/20161201114002115.jpg
/zdjecia/65/20161201114004711.jpg
/zdjecia/65/20161201114006395.jpg
/zdjecia/65/20161201114007900.jpg
/zdjecia/65/20161201114009920.jpg
/zdjecia/65/20161201114010620.jpg
/zdjecia/65/20161201114012263.jpg
/zdjecia/65/20161201114013229.jpg
/zdjecia/65/20161201114014615.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20161130143303715.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20161130143304123.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20161130143307541.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20161130143309839.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20161130143311677.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20161130143316551.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20161130143318815.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20161130143320600.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20161130143322675.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20161130143324801.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20161130143326475.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20161130143328677.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20161130143330234.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20161130143332293.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20161130143336625.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20161130143337528.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20161130143339453.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20161130143341989.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20161130143344566.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20161130143346530.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20161130134520511.jpg
/zdjecia/65/20161130134521745.jpg
/zdjecia/65/20161130134522652.jpg
/zdjecia/65/20161130134524508.jpg
/zdjecia/65/20161130134525903.jpg
/zdjecia/65/20161130134526873.jpg
/zdjecia/65/20161130134527967.jpg
/zdjecia/65/20161130134528653.jpg
/zdjecia/65/20161130134529424.jpg
/zdjecia/65/20161130134529649.jpg
/zdjecia/65/20161130134530351.jpg
/zdjecia/65/20161130134531467.jpg
/zdjecia/65/20161130134532823.jpg
/zdjecia/65/20161130134532133.jpg
/zdjecia/65/20161130134533932.jpg
/zdjecia/65/20161130134534725.jpg
/zdjecia/65/20161130134535682.jpg
/zdjecia/65/2016113013453697.jpg
/zdjecia/65/20161130134536949.jpg
/zdjecia/65/2016113013453744.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20161130150029514.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20161130150032746.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20161130150035430.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20161130150038908.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20161130150041896.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20161130150044749.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/2016113015005083.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20161130150056390.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20161130150059342.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20161130150102265.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20161130150106380.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20161130150109139.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20161130150118604.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20161130150112861.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20161130150115341.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20161130150131791.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/2016113015013370.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20161130150137136.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20161130150140684.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20161130150143203.jpg
/images/kreskacontent.png
http://elka.pl/files10/wazne/elkatvmalebiale.png
http://img.youtube.com/vi/wgicutknmiw/mqdefault.jpg
http://img.youtube.com/vi/3u856tj9u3u/mqdefault.jpg
http://img.youtube.com/vi/nn5ckwx_1le/mqdefault.jpg
http://elka.pl/zdjecia/575g/20161128111638865.jpg
http://dom.elka.pl/images/dom-nowy-na-fm.png
http://dom.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_20151118132047355.jpg
http://dom.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_20161202195458850.jpg
http://dom.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_2016120219442861.jpg
http://dom.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_20161026185631941.jpg
http://dom.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_20161202095613791.jpg
http://moto.elka.pl/images/motoelka-na-fm3.png
http://moto.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_20161202212823120.jpg
http://moto.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_20161201145559742.jpg
http://moto.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_20161201101531777.jpg
http://moto.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_20161129193837122.jpg
http://moto.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_20161128215600660.jpg
/modules/mod_artbannersxtd/empty.gif
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20161202213624304.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20161202210747765.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20161202191436245.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20161202174717525.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20161202160043299.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20161202152633250.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20161202152435428.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20161202152310431.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/2016120215213965.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20161202152002431.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/2016120215183793.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20161202151722698.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20161202143717493.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20161202143925250.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20161202132458476.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20161202131743370.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20161202131630216.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20161202130148779.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20161202124820570.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20161202115432239.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20161202115153495.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20161202111134193.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20161202110129779.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20161202104623419.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20161202094652224.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20161201190821293.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20161201175349257.jpg
rybylogo-40.png
files10/wazne/logo-radioteka.png

Zdjęcia bez atrybutu ALT

http://radio.elka.pl/multimedia/gora-elka-left.png
http://radio.elka.pl/multimedia/gora-elka-right.png
/images/nieprzegap_lewo.png
/images/nieprzegap_prawo.png
http://radio.elka.pl/multimedia/galeriefotoladowanie.gif
http://radio.elka.pl/fotominiatury/20161202142608856.jpg
http://radio.elka.pl/fotominiatury/20161201170004245.jpg
http://radio.elka.pl/fotominiatury/20161201114039885.jpg
http://radio.elka.pl/fotominiatury/20161124142510115.jpg
http://radio.elka.pl/fotominiatury/20160920110120698.jpg
http://radio.elka.pl/fotominiatury/20160830151758848.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/146/20161130143531838.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/146/20161130150247590.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/146/20161201122137851.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/146/20161130143531838.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/146/20161120113715562.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/146/20161118230806706.jpg
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20161202142447587.jpg
/zdjecia/65/2016120214245030.jpg
/zdjecia/65/20161202142449492.jpg
/zdjecia/65/20161202142458250.jpg
/zdjecia/65/20161202142504586.jpg
/zdjecia/65/20161202142453355.jpg
/zdjecia/65/2016120214245664.jpg
/zdjecia/65/20161202142454777.jpg
/zdjecia/65/20161202142455612.jpg
/zdjecia/65/20161202142459573.jpg
/zdjecia/65/20161202142500207.jpg
/zdjecia/65/20161202142502581.jpg
/zdjecia/65/20161202142507355.jpg
/zdjecia/65/201612021425093.jpg
/zdjecia/65/20161202142510741.jpg
/zdjecia/65/2016120214251159.jpg
/zdjecia/65/2016120214251443.jpg
/zdjecia/65/20161202142517434.jpg
/zdjecia/65/20161202142520415.jpg
/zdjecia/65/20161202142521861.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20161202143851485.jpg
/zdjecia/65/20161202143855973.jpg
/zdjecia/65/2016120214390016.jpg
/zdjecia/65/20161202143905881.jpg
/zdjecia/65/20161202143910153.jpg
/zdjecia/65/20161202143920884.jpg
/zdjecia/65/20161202143931612.jpg
/zdjecia/65/20161202143935521.jpg
/zdjecia/65/20161202143926601.jpg
/zdjecia/65/20161202143940213.jpg
/zdjecia/65/20161202143954155.jpg
/zdjecia/65/20161202143944759.jpg
/zdjecia/65/20161202143949496.jpg
/zdjecia/65/20161202144006156.jpg
/zdjecia/65/2016120214400226.jpg
/zdjecia/65/20161202144006156.jpg
/zdjecia/65/20161202144016220.jpg
/zdjecia/65/20161202144011525.jpg
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20161202135308329.jpg
/zdjecia/65/20161202135317358.jpg
/zdjecia/65/20161202135325880.jpg
/zdjecia/65/20161202135336780.jpg
/zdjecia/65/20161202135344951.jpg
/zdjecia/65/20161202135350824.jpg
/zdjecia/65/20161202135358935.jpg
/zdjecia/65/20161202135405890.jpg
/zdjecia/65/20161202135406236.jpg
/zdjecia/65/20161202135412132.jpg
/zdjecia/65/2016120213542164.jpg
/zdjecia/65/20161202135430638.jpg
/zdjecia/65/20161202135438156.jpg
/zdjecia/65/20161202135447383.jpg
/zdjecia/65/20161202135456362.jpg
/zdjecia/65/20161202135506910.jpg
/zdjecia/65/20161202135516349.jpg
/zdjecia/65/20161202135523520.jpg
/zdjecia/65/20161202135530575.jpg
/zdjecia/65/20161202135537805.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20161202113831881.jpg
/zdjecia/65/20161202113833359.jpg
/zdjecia/65/2016120211383213.jpg
/zdjecia/65/20161202113836318.jpg
/zdjecia/65/20161202113838689.jpg
/zdjecia/65/20161202113835841.jpg
/zdjecia/65/20161202113838865.jpg
/zdjecia/65/20161202113839994.jpg
/zdjecia/65/20161202113841758.jpg
/zdjecia/65/20161202113840587.jpg
/zdjecia/65/2016120211384312.jpg
/zdjecia/65/2016120211384572.jpg
/zdjecia/65/20161202113846253.jpg
/zdjecia/65/20161202113844923.jpg
/zdjecia/65/20161202113847725.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/2016120210221570.jpg
/zdjecia/65/20161202102220724.jpg
/zdjecia/65/20161202102223151.jpg
/zdjecia/65/20161202102225320.jpg
/zdjecia/65/20161202102226181.jpg
/zdjecia/65/20161202102218424.jpg
/zdjecia/65/2016120210223050.jpg
/zdjecia/65/20161202102232677.jpg
/zdjecia/65/20161202102234333.jpg
/zdjecia/65/20161202102237568.jpg
/zdjecia/65/2016120210224631.jpg
/zdjecia/65/20161202102239305.jpg
/zdjecia/65/20161202102241697.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20161201144003470.jpg
/zdjecia/65/20161201144006702.jpg
/zdjecia/65/20161201144007932.jpg
/zdjecia/65/20161201144009503.jpg
/zdjecia/65/20161201144010195.jpg
/zdjecia/65/20161201144012266.jpg
/zdjecia/65/20161201144014264.jpg
/zdjecia/65/20161201144016858.jpg
/zdjecia/65/20161201144018413.jpg
/zdjecia/65/20161201144023798.jpg
/zdjecia/65/20161201144027963.jpg
/zdjecia/65/20161201144032379.jpg
/zdjecia/65/20161201144033828.jpg
/zdjecia/65/20161201144036380.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20161201165507484.jpg
/zdjecia/65/20161201165510452.jpg
/zdjecia/65/20161201165514158.jpg
/zdjecia/65/20161201165517882.jpg
/zdjecia/65/201612011655226.jpg
/zdjecia/65/20161201165524611.jpg
/zdjecia/65/20161201165526868.jpg
/zdjecia/65/20161201165530732.jpg
/zdjecia/65/20161201165534340.jpg
/zdjecia/65/20161201165536257.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20161201134546487.jpg
/zdjecia/65/20161201134548785.jpg
/zdjecia/65/20161201134549527.jpg
/zdjecia/65/20161201134550435.jpg
/zdjecia/65/20161201134553339.jpg
/zdjecia/65/20161201134555544.jpg
/zdjecia/65/20161201134556586.jpg
/zdjecia/65/20161201134557953.jpg
/zdjecia/65/20161201134558393.jpg
/zdjecia/65/20161201134559319.jpg
/zdjecia/65/2016120113460182.jpg
/zdjecia/65/20161201134602930.jpg
/zdjecia/65/20161201134604431.jpg
/zdjecia/65/20161201134605240.jpg
/zdjecia/65/20161201134605613.jpg
/zdjecia/65/20161201134607163.jpg
/zdjecia/65/20161201134608242.jpg
/zdjecia/65/20161201134608805.jpg
/zdjecia/65/20161201134610270.jpg
/zdjecia/65/20161201134612894.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/2016120113160781.jpg
/zdjecia/65/20161201131521628.jpg
/zdjecia/65/20161201131524120.jpg
/zdjecia/65/20161201131528825.jpg
/zdjecia/65/20161201131531601.jpg
/zdjecia/65/20161201131534216.jpg
/zdjecia/65/20161201131538777.jpg
/zdjecia/65/20161201131541604.jpg
/zdjecia/65/20161201131545530.jpg
/zdjecia/65/20161201131548757.jpg
/zdjecia/65/2016120113155239.jpg
/zdjecia/65/20161201131555194.jpg
/zdjecia/65/20161201131559995.jpg
/zdjecia/65/20161201131603865.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20161201113955451.jpg
/zdjecia/65/20161201113957879.jpg
/zdjecia/65/20161201113959823.jpg
/zdjecia/65/20161201114000503.jpg
/zdjecia/65/20161201114002115.jpg
/zdjecia/65/20161201114004711.jpg
/zdjecia/65/20161201114006395.jpg
/zdjecia/65/20161201114007900.jpg
/zdjecia/65/20161201114009920.jpg
/zdjecia/65/20161201114010620.jpg
/zdjecia/65/20161201114012263.jpg
/zdjecia/65/20161201114013229.jpg
/zdjecia/65/20161201114014615.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20161130143303715.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20161130143304123.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20161130143307541.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20161130143309839.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20161130143311677.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20161130143316551.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20161130143318815.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20161130143320600.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20161130143322675.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20161130143324801.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20161130143326475.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20161130143328677.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20161130143330234.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20161130143332293.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20161130143336625.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20161130143337528.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20161130143339453.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20161130143341989.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20161130143344566.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20161130143346530.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20161130134520511.jpg
/zdjecia/65/20161130134521745.jpg
/zdjecia/65/20161130134522652.jpg
/zdjecia/65/20161130134524508.jpg
/zdjecia/65/20161130134525903.jpg
/zdjecia/65/20161130134526873.jpg
/zdjecia/65/20161130134527967.jpg
/zdjecia/65/20161130134528653.jpg
/zdjecia/65/20161130134529424.jpg
/zdjecia/65/20161130134529649.jpg
/zdjecia/65/20161130134530351.jpg
/zdjecia/65/20161130134531467.jpg
/zdjecia/65/20161130134532823.jpg
/zdjecia/65/20161130134532133.jpg
/zdjecia/65/20161130134533932.jpg
/zdjecia/65/20161130134534725.jpg
/zdjecia/65/20161130134535682.jpg
/zdjecia/65/2016113013453697.jpg
/zdjecia/65/20161130134536949.jpg
/zdjecia/65/2016113013453744.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20161130150029514.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20161130150032746.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20161130150035430.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20161130150038908.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20161130150041896.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20161130150044749.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/2016113015005083.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20161130150056390.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20161130150059342.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20161130150102265.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20161130150106380.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20161130150109139.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20161130150118604.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20161130150112861.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20161130150115341.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20161130150131791.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/2016113015013370.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20161130150137136.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20161130150140684.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20161130150143203.jpg
/images/kreskacontent.png
http://elka.pl/files10/wazne/elkatvmalebiale.png
http://img.youtube.com/vi/wgicutknmiw/mqdefault.jpg
http://img.youtube.com/vi/3u856tj9u3u/mqdefault.jpg
http://img.youtube.com/vi/nn5ckwx_1le/mqdefault.jpg
http://elka.pl/zdjecia/575g/20161128111638865.jpg
http://dom.elka.pl/images/dom-nowy-na-fm.png
http://dom.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_20151118132047355.jpg
http://dom.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_20161202195458850.jpg
http://dom.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_2016120219442861.jpg
http://dom.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_20161026185631941.jpg
http://dom.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_20161202095613791.jpg
http://moto.elka.pl/images/motoelka-na-fm3.png
http://moto.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_20161202212823120.jpg
http://moto.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_20161201145559742.jpg
http://moto.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_20161201101531777.jpg
http://moto.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_20161129193837122.jpg
http://moto.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_20161128215600660.jpg
/modules/mod_artbannersxtd/empty.gif
rybylogo-40.png
files10/wazne/logo-radioteka.png

Ranking:


Alexa Traffic
Daily Global Rank Trend
Daily Reach (Percent)

Majestic SEOText on page:

polityka prywatno?ci elka.plx w ramach naszych serwis?w internetowych stosujemy pliki cookies. u?ywamy cookies, ?eby zrozumie?, w jaki spos?b u?ytkownicy korzystaj? z witryny i dostosowa? j? tak, aby korzystanie z niej by?o dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. stosujemy cookies tak?e w celach reklamowych i statystycznych. cookies mog? by? r?wnie? stosowane przez wsp?pracuj?cych z nami reklamodawc?w oraz przez firmy badawcze. w ka?dej chwili mog? pa?stwo zmieni? swoje ustawienia dotycz?ce cookies. korzystanie z naszych serwis?w internetowych bez zmiany ustawie? dotycz?cych cookies oznacza, ?e b?d? one zamieszczone w pa?stwa urz?dzeniu ko?cowym. szczeg?owe informacje dotycz?ce stosowania cookies, w tym mo?liwo?ci dokonania zmiany ustawie? w zakresie cookies znajd? pa?stwo w naszej "polityce prywatno?ci" zamknij wiadomości choinki pi?knie przystrojone przybylski: nie ma zgody na k?amstwo zebrano blisko 30 litr?w krwi zbieraj? na gwiazdk? dla dzieci cztery osoby w szpitalu sport na pocz?tek testy we wroc?awiu wystartuje w mistrzostwach europy zwyci?stwo dla diabe?ków mariusza nie przegap 03.12. warsztaty kulinarne w radiu elka 03.12. koncert zespo?u czerwony tulipan 03.12. prezentacja dru?yny fogo unii leszno 03.12. patrycja markowska i lady pank 04.12. miko?ajkowe dobro bia?o-niebieskie wi?cej... nowe galerie foto najnowsze wypadki po?ary sport ?u?el ?adowanie galerii zdj??... zderzenie na trasie p?powo-d?o?iveco uderzy? w ty? seatatir przewr?ci? si? na krajowej dwunastce we wschowie akcja ga?nicza w chumi?tkachpali?a si? dawna fabryka mebli w ko?cianiepo?ar na terenie cukrowni w g?rze podsumowanie sezonu bartka smekta?y6 kolejka llpskp astromal akwawit na zawodach w g?ogowie podsumowanie sezonu bartka smekta?yzako?czenie sezonu grzegorza zengoty?u?lowe zaduszki w galerii lochy wi?cej... 2 grudnia 2016 pi?tek imieniny obchodz?: aurelia, paulina do ko?ca roku 29 dni. leszno ko?cian gosty? g?ra rawicz wschowa przem?t rozmowy elki felieton adamka blogi szukaj kina co-gdzie-kiedy? galerie foto og?oszenia konkursy reklama elka.tv moto dom na ryby sport.elka.pl leszczy?skie byki przebadane na pocz?tek testy we wroc?awiu (fot. unia leszno) ?u?el zgodnie z wcze?niejszymi zapowiedziami dzi? na wroc?awskim awf ?u?lowcy leszczy?skich byk?w poddali si? testom, kt?re maj? okre?li?, jeszcze przed wsp?lnymi zaj?ciami, sportowy i zdrowotny poziom ka?dego z nich. wi?cej>> jarmark bo?onarodzeniowy we wschowie choinki pi?knie przystrojone (fot. ckir we wschowie) wschowa we wschowie czu? ju? prawdziwy ?wi?teczny klimat. dzi? na rynku dzieci ze szk? oraz przedszkoli ubiera?y choinki w ramach konkursu na naj?adniejsze drzewko. w sobot? oraz w niedziel? trwa? b?dzie jarmark bo?onarodzeniowy podczas, kt?rego przygotowano kilka atrakcji. g??wn? z nich b?dzie wizyta ?w. miko?aja. wi?cej>> heheszko: tylko naprawcie napis "weso?ych ?wi?t" na ul.boh. westerplatte, bo nie wygl?da to weso?o, jak jego cz?? si? nie ?wieci.... 2 komentarze o?wiadczenie przewodnicz?cego rmg rawicz przybylski: nie ma zgody na k?amstwo rawicz - nie ma i nie b?dzie mojej zgody na to, aby radny lub wiceprzewodnicz?cy rady dopuszcza? si? k?amstw - napisa? w o?wiadczeniu do medi?w marek przybylski, przewodnicz?cy rady miejskiej w rawiczu. jest to reakcja na wypowiedzi wiceprzewodnicz?cego rady marka heinze i sytuacj? na ostatniej sesji. wi?cej>> tabletka: tu mo?na zobaczyc kto kim jest i ?e jednak przewodnicz?cym kolegium s?dzi?w jest ..... nie przybylski nie :) 2 komentarze biegowy sukces 16-latki wystartuje w mistrzostwach europy sport klaudia pawlus jest najm?odsz? zawodniczk? w historii bieg?w prze?ajowych, kt?ra wystartuje w mistrzostwach europy. reprezentantka klubu llks osowa sie? awans na t? presti?ow? imprez? wywalczy?a na zawodach w ?odzi. wi?cej>> uks achilles leszno: gratulujemy serdecznie zawodniczce i trenerowi! i trzymamy kciuki za udany start! 1 komentarze akcja zako?czona sukcesem zebrano blisko 30 litr?w krwi leszno przez cztery godziny w leszczy?skiej komendzie policji trwa?a dzi? zbi?rka krwi. w sumie bezcennym lekkiej podzieli?y si? 63 osoby, dzi?ki czemu uda?o si? zebra? 28,35 litr?w krwi. dodatkowo trzy osoby zarejestrowa?y si? w bazie potencjalnych dawc?w szpiku. zebrano r?wnie? ponad 350 czekolad, kt?re trafi? do os?b chorych na bia?aczk?. - mo?na powiedzie?, ?e akcja zako?czy?a si? sukcesem - przyznaj? organizatorzy. wi?cej>> edek: fajna sprawa - brawo do niebieskich i innych dawc?w :-) 3 komentarze rywalizowali o puchar dyrektora gimnazjum w sierakowie zwyci?stwo dla diabe?ków mariusza sport 12 dru?yn gimnazjalnych uczestniczy?o w trzynastej edycji halowego turnieju pi?ki no?nej w sierakowie. w tym roku najskuteczniejsi okazali si? pi?karze z dru?yny diabe?ki mariusza, kt?rzy pokonali w finale zesp? pi?cha wikinga. wi?cej>> m?odzie? b?dzie kwestowa? z puszkami pck zbieraj? na gwiazdk? dla dzieci leszno uczniowie leszczy?skich szk? ?rednich tak?e w tym roku zaprosz? dzieci na spotkanie gwiazdkowe. m?odzie? dzia?aj?ca pod egid? pck zapewnia zabawy, konkursy, pocz?stunek, a miejski o?rodek pomocy rodzinie s?odkie upominki. ka?dy z nas mo?e wesprze? t? godn? pochwa?y inicjatyw?, wrzucaj?c pieni?dze do puszki pck - m?odzie? b?dzie kwestowa? na ulicach leszna podczas dw?ch najbli?szych weekend?w. wi?cej>> bez przesady: tak samo uwa?am, ?e to przesada ju? .mam jedno dziecko ,nie otrzymuj? 500+ i jeszcze mam robi? paczk?? mojemu dziecku nikt nie daje ot tak. skoro otrzymuj? pieni??ki to prosz? troch? o zdrowy rozs?dek. 6 komentarze zderzenie na trasie p?powo-d?o? cztery osoby w szpitalu (fot. aldona brycka-jaskierska) gosty? na trasie p?powo-d?o? zderzy?y si? dwa samochody. do wypadku dosz?o na skrzy?owaniu dr?g, gdzie dostawczy lublin nie ust?pi? pierwsze?stwa osob?wce i przygni?t? auto na polu. cztery osoby zabrano do szpitala. wi?cej>> ada: widac jak ludzie znaja sie na przepisach !!! 2 komentarze choinka ju? przyjecha?a jarmarki czas zacz?? (fot. monika kaczmarska-banaszak) ko?cian na ko?cia?skim rynku stan?a dzi? dziesi?ciometrowa choinka, przywieziona z le?nictwa ziemin. w przysz?ym tygodniu zostanie oficjalnie roz?wietlona podczas inauguracji jarmarku bo?onarodzeniowego. w tym roku ?wi?teczne kiermasze pojawi? si? w kilku miejscowo?ciach powiatu. w niedziel? sezon jarmarkowy rozpocznie czempi?. wi?cej>> radny leszna w pa?stwowej sp?ce ko?mider zarz?dza hzz ?o??dnica leszno radny leszna adam ko?mider (pis) zosta? cz?onkiem zarz?du hzz ?o??dnica - rolnej sp?ki skarbu pa?stwa. wygra? on konkurs zorganizowany przez agencj? nieruchomo?ci rolnych. jak zapowiada do ko?ca roku sprzeda udzia?y w firmie farm2farm. wi?cej>> kisiel: ha ha z danii a spojrz na swoje metki. i co masz made in poland? wiec idz spac. chlopaki otwieraja farm2play i to bedzie hit w lesznie i za to ma u nas graczy pelne poparcie!!! 49 komentarze starostwo partycypowa?o w zakupie nowy namiot pneumatyczny dla stra?ak?w (fot. dorota kozanecka) leszno pomie?ci oko?o 10 - 12 ??ek, przydatny w akcjach ratowniczych, kiedy zajdzie potrzeba ewakuacji mieszka?c?w. starostwo powiatowe wraz ze stra?? po?arn? zakupi?o nowy namiot pneumatyczny. jego koszt to 36 tysi?cy z?otych. wi?cej>> anty peeselos: (...) rozdaj? nieswoje pieni?dze na prawo i lewo. w razie czego na ich plenerowe imprezy - jak znalaz?. 1 komentarze wr?czono nagrody za nieprzeci?tno?? kandydat?w nie brakuje (fot. monika kaczmarska-banaszak) ko?cian redakcja "wiadomo?ci ko?cia?skich" wr?czy?a - przyznane po raz dwudziesty sz?sty - nagrody za nieprzeci?tno??. wyr?nienia w?druj? do os?b zwi?zanych z ziemi? ko?cia?sk?, kt?rych dzia?alno?? pozytywnie odznacza si? na tle innych. od ponad dwudziestu lat redakcja przyznaje tak?e tytu? "dobrego gospodarza". wi?cej>> alex: sz.p zielonka o czym pan my?la? m?wi?c "generalnie istnieje wsobno?? cz?owieka,kt?ry uwa?a,?e on jest najwa?niejszy,a nie dostrzegamy tych,kt?rzy co? robi?,cz?sto oni s? niewidoczni" 1 komentarze starcie s?siadów z ligowej tabeli real astromal jedzie do beniaminka sport jutro (w sobot?) leszczy?skich szczypiornist?w czeka wyjazdowe starcie w wieluniu z tamtejszym mksem, beniaminkiem i ligi. obie dru?yny w tym sezonie zgromadzi?y po 11 punkt?w. wi?cej>> list prezydenta w sprawie dopalaczy wynajmujesz pomieszczenia, jeste? wsp?odpowiedzialny za z?o leszno prezydent ?ukasz borowiak wystosowa? list do w?a?cicieli budynk?w, w kt?rych dzia?aj? sklepy z dopalaczami. -stajecie si? wsp?odpowiedzialni za zdarzenia, do jakich dochodzi po ich za?yciu - napisa?. wi?cej>> ruda: zapraszam do przyjrzenia kto tu przychodzi nie tylko m?odzie?. urz?dnicy, biznesmeni, osoby na stanowisku. nie lokal,to b?dzie mieszkanie. 28 komentarze ?wi?teczne warsztaty kulinarne w radiu elka jak zrobi? idealn? ryb? na wigili?? leszno radio elka razem z restauracj? la calma organizuj? w sobot? warsztaty kulinarne dla tych, kt?rzy szukaj? pomys??w na wigilijne potrawy. kucharze z la calmy zaprezentuj? mi?dzy innymi faszerowanego karpia, filety z sandacza i ?ledzie w oleju rydzowym. b?dzie te? wielki kocio? zupy rybnej, doch?d z jej sprzeda?y przeznaczymy na dom dziecka w lesznie. wi?cej>> ojo: waldemar kaniewski  chc? pouczy? i zaprezentowa? mojej ?onie, mamie, babci jak si? przygotowuje ryby. trzeba mie? tupet 4 komentarze mia? w domu marihuan? zatrzymany mieszkaniec niechlowa g?ra prawie 800 gram?w marihuany policjanci znale?li w domu 27-latka z niechlowa. z takiej ilo?ci mo?na by przygotowa? cztery tysi?ce porcji narkotyku. m?czyzna zosta? zatrzymany i trafi? do aresztu. wi?cej>> slz: jaka? sieja, za dopalacze si? bra? a nie za marie. pozdrawiam sekta jest wielka 8 komentarze trwa zbi?rka krwi w komendzie podziel si? bezcennym lekiem (fot. bart?omiej klup?) leszno do godziny 13.00 w leszczy?skiej komendzie potrwa zbi?rka krwi. od samego rana w budynku przy ul. 17 stycznia pojawia si? wielu mieszka?c?w, kt?rzy chc? pom?c innym. - to nie boli, a mo?e uratowa? komu? ?ycie - m?wi hubert hoch, honorowy dawca krwi. wi?cej>> niezadowolony: ostatnio pani mnie wr?cz wygoni?a bo przyszed?em za p?no odda? krew! m?j jedyny dzie? wolny i p? godziny do zako?czenia dy?uru! akcja szczytna tylko pani z rejestracji jakby z urz?du skarbowego 6 komentarze w?o?y? 60 z?otych do radiowozu chcia? przekupi? policjant?w gosty? 38-latek z wroc?awia stanie przed s?dem. odpowie za pr?b? przekupienia gosty?skich policjant?w. ofiarowa? im pieni?dze w zamian za odst?pienie od kary za nadmiern? pr?dko??. wi?cej>> ???: buraki drogowe tak maj? !!! brawo policja - t?pi? burak?w drogowych !!! 3 komentarze projekt bud?etu poznaj? radni bud?et ma by? ambitny gosty? to b?dzie bud?et ambitny i inwestycyjny - m?wi o planach finansowych na 2017 rok burmistrz gostynia jerzy kulak. wed?ug projektu, dochody i wydatki przekrocz? 100 mln z?otych, a kilkana?cie milion?w ma by? przeznaczone na inwestycje. od dzisiaj prace nad projektem bud?etu rozpoczynaj? komisje rady. wi?cej>> zaj?cia dla szk? i przedszkoli stra? miejska edukuje (fot. dorota kozanecka) leszno chodz? nie tylko po ulicach miasta, ale odwiedzaj? te? szko?y i przedszkola. stra? miejska w lesznie prowadzi dzia?ania profilaktyczne w zakresie bezpiecze?stwa. - nie wolno chowa? si? przed pani?, nie mo?na rozmawia? z obcymi, je?eli komu? si? co? stanie trzeba zadzwoni? na 112 - zapami?tane informacje wymieniaj? maluchy z przedszkola miejskiego nr 20 w lesznie. wi?cej>> zadowolona mama: piszcie sobie co chcecie ja jestem zadowolona, ?e s? takie spotkania z dzieciaczkami - pozdrawiam 10 komentarze m?odzie? z gimnazjum nr 8 liczy na g?osy "daj drugie ?ycie ksi??ce" (fot. bart?omiej klup?) leszno w ramach projektu edukacyjnego, czworo uczni?w z klasy i d z gimnazjum nr 8, og?osi?o zbi?rk? ksi??ek dla dzieci i m?odzie?y, kt?re nast?pnie trafi? do przychodni pediatrycznych. - chcemy zrobi? co? dla leszna - m?wi? gimnazjali?ci. pom?c mog? r?wnie? wszyscy mieszka?cy. wi?cej>> :): no to g?osujemy 3 komentarze konkurencja dla pzk uaktywni? ludzi, wygra? wybory (fot. monika kaczmarska-banaszak) ko?cian pobudzi? aktywno?? spo?eczn? to jedno z g??wnych za?o?e? nowego stowarzyszenia aktywny samorz?d - okrzykni?tego medialnie jako pakt trojga. nowy tw?r skupia burmistrz?w: ?migla, krzywinia i czempinia, a tak?e dzia?aczy spo?ecznych i osoby zwi?zane z samorz?dem. stowarzyszenie nie ukrywa, ?e zamierza startowa? w wyborach samorz?dowych pod swoim szyldem. wi?cej>> ja: tak- burmistrz krzywinia to mo?e gadane ma. i to wszystko. bo budowa wypowiedzi, bogactwo j?zykowe, sk?adnia, elokwencja pozostawia wiele do ?yczenia. oj-wiele. 12 komentarze po?ar w sarn?wce pali? si? dom (fot. krzysztof skrzypczak z kp psp w rawiczu) rawicz w sarn?wce k. rawicza spali?a si? drewniana przybud?wka domu mieszkalnego. ogie? przeni?s? si? tak?e na sam dom. najprawdopodobniej po?ar powsta? od kot?a centralnego ogrzewania, kt?ry by? w pomieszczeniu gospodarczym. wi?cej>> gst: to osp i?bice,beda nie d?ugo je?dzi?y za wszystkie osp w gminie.. 1 komentarze wyr?nienie dla dyrektor domu dziecka we wschowie tla?ka "spo?ecznikiem roku 2016" wschowa barbara tla?ka, dyrektor domu dziecka we wschowie wygra?a konkurs na „spo?ecznika roku”. wyr?nienie przyznano za wdra?anie skutecznych metod wychowawczych w plac?wce. - to nasz wsp?lny sukces - m?wi nagrodzona. wi?cej>> dorota: gratulacje pani basiu byla wychowanka pozdrawiam. 5 komentarze niebezpiecznie na drogach drzewo spad?o na samoch?d ko?cian wiatr powala konary drzew, a nawet ca?e drzewa. w nocy w regionie by?o kilkana?cie takich przypadk?w. niekt?re bardzo niebezpieczne - ga??zie spad?y na przeje?d?aj?ce samochody. na szcz?cie nikt nie ucierpia?. wi?cej>> zbyszek: by?o niebespiecznie ale wszystko usuwa osp tylko pis chce uszczuplic srotki finasowe to kaczka powinna usuwac zdarzenia 3 komentarze przechodzi?a przez jezdni? w niedozwolonym miejscu potr?cenie na 17 stycznia (fot. bart?omiej klup?) leszno po po?udniu na ul. 17 stycznia kierowca hondy civic potr?ci? kobiet?, kt?ra przechodzi?a przez jezdni? w niedozwolonym miejscu. pogotowie ratunkowe zabra?o poszkodowan? do szpitala. wi?cej>> wyobra?ni nam wszystkim ?ycz?: z artyku?u wynika, ?e wina przechodnia. przechodnie w wi?kszo?ci maj? takie dziwne prze?wiadczenie "na pewno mnie zobaczy, wi?c zwolni". wi?kszo?? z nas jest i przechodniami lub rowerzystami i kierowcami i wiem... 27 komentarze natkni?to si? na pozosta?o?ci po cmentarzu ko?ci na budowie (fot. kpp w wolsztynie) przem?t podczas prac zwi?zanych z budow? drogi w kaszczorze natkni?to si? na ludzkie szcz?tki. ko?ci pochodz? najprawdopodobniej z czas?w, kiedy w tym miejscu istnia? cmentarz. wi?cej>> micha?: sama przyjemno?? wybudowa? dom na cmentarzu! brrrrrr! dlaczego nie informuje si? inwestor?w o tym, ?e buduj? na terenie dawnego cmentarza? 2 komentarze rodzina znalaz?a cia?o 70-latka z ranami k?utymi morderstwo czy samob?jstwo? wschowa cia?o 70-letniego m?czyzny z trzema ranami k?utymi, a w jednej z nich n?, znaleziono przed dwoma dniami w mieszkaniu na terenie wschowy. m?czyzna mieszka? samotnie i utrzymywa? systematyczny kontakt z rodzin?. to w?a?nie najbli?si dokonali strasznego odkrycia. dzi? odby?a si? sekcja zw?ok, kt?ra nie da?a odpowiedzi na najwa?niejsze pytanie: czy by?o to morderstwo, czy samob?jstwo? wi?cej>> uratowany: mi si? uda?o, za z?ych czas?w trzy razy sobie strzeli?em w g?ow? z dubelt?wki, ale mnie odratowali. teraz jestem szcz?liwy, chocia? czasami w g?owie pustk? czuj?... 4 komentarze dzi? ?wiatowy dzie? walki z aids pikieta w centrum miasta (fot. dorota kozanecka) leszno - aids jest chorob? ?mierteln?, zaka?n?, jednak nie ?atwo si? ni? zarazi?! przenosi si? tylko przez ryzykowne zachowania!- to has?a jakie mogli dzis us?ysze? mieszka?cy leszna. oko?o 40 uczni?w z iii liceum og?lnokszta?c?cego w lesznie przeprowadzi?o happening z okazji ?wiatowego dnia walki z aids. na znak solidarno?ci z chorymi uczestnicy pikiety mieli przypi?te czerwone wst??ki. wi?cej>> ada?: pani kasiu odpowied? brzmi ,ani jednej osoby nie znam chorej na aids ,aids nie istnieje. 4 komentarze na razie nie ma zgody na przed?u?enie prac na dekana mytych: nasza cierpliwo?? si? wyczerpa?a kwadrans samorz?dowy naszym zdaniem nie ma ?adnego uzasadnienia dla op?nienia przebudowy ulic dekana i kiepury - powiedzia? w kwadransie samorz?dowym wiceprezydent adam mytych. formalny termin zako?czenia prac min?? w ?rod?. mytych przyzna?, ?e od dzi? miasto mo?e nalicza? kary za sp?nienie. wi?cej>> do kom. 41: mo?e gwiazdor j? przyniesie ;) dzisiaj w okolicach ronda prace sz?y pe?n? par?. dawno nie widzia?em na budowie prowadzonej przez t? firm? tylu ludzi i sprz?tu. 42 komentarze sprawca ukarany mandatem iveco uderzy? w ty? seata (fot. dorota kozanecka) leszno przed po?udniem na krajowej pi?tce, mi?dzy lesznem a lipnem, kierowca samochodu dostawczego marki iveco wjecha? w ty? seata. dwie osoby zosta?y zabrane na badania do szpitala, ale nic powa?nego im si? nie sta?o. kieruj?cy iveco zosta? ukarany mandatem. ruch na pi?tce odbywa? si? wahad?owo. wi?cej>> do kilo: mogli, ale by? mo?e nauczeni do?wiadczeniem poszkodowany nie chcia?. niestety spotyka si? cwaniak?w, kt?rzy dzi? podpisz? a jutro b?d? si? wszystkiego wypiera? - i "lipa", bez s?du nic nie zrobisz. st?d bezpieczniej dla poszkodowane... 4 komentarze coroczne ?wiczenia policjant?w huki i dym na lotnisku (fot. bart?omiej klup?) leszno dziewi??dziesi?ciu policjant?w z leszna i o?ciennych jednostek wzi?o udzia? w dzisiejszych ?wiczeniach na leszczy?skim lotnisku. ich celem by?o zgranie formacji i zachowa? podczas zagro?e? porz?dku publicznego na ulicach miasta. wi?cej>> sk?d tacy si? bior?: zdzis?aw bezpartyjny hahhah twoje szare kom?rki wyparowa?y wraz z ustrojem ubeckim. 23 komentarze zmiany w policji nowy zast?pca komendanta (fot. monika kaczmarska-banaszak) ko?cian podinsp. przemys?aw mieloch, wieloletni naczelnik wydzia?u kryminalnego, zosta? nowym zast?pc? komendanta powiatowego ko?cia?skiej policji. dotychczasowy zast?pca, m?. insp. tomasz toporek za kilka dni przechodzi na emerytur?. w kr?tkiej uroczysto?ci bra? udzia? komendant wojew?dzki, nadinsp. tomasz trawi?ski, kt?ry go?ci? dzi? w ko?cianie. wi?cej>> uwaga: ciekawe czy na nowe stanowisko s? ch?tni, bo nigdy nie wiadomy czy czasem dobra zmiana nie wymy?li czego? nowego i zwolni? wszystkich mianowanych po 2016 roku 4 komentarze nieodpowiedzialna matka zostanie ukarana z promilami do przedszkola po synka leszno mieszkanka w?oszakowic pojecha?a samochodem do przedszkola po dziecko, mimo ?e wcze?niej pi?a alkohol. badanie alkomatem wykaza?o u niej 2 promile. 35-latka straci?a prawo jazdy, odpowie za kierowanie samochodem w stanie nietrze?wo?ci oraz za nara?enia dziecka na niebezpiecze?stwo utraty ?ycia i zdrowia. wi?cej>> do kom 18/20/23: przeczytaj kom,16 prawde napisala 27 komentarze skarbnik: sp?ata do 2027r. miasto zad?u?one na 180 milion?w leszno po przyj?ciu bud?etu miasta na przysz?y rok zad?u?enie leszna wynosi? b?dzie ponad 180 milion?w z?otych - poinformowa?a barbara krawiec, skarbnik miasta. sp?ata planowana jest na najbli?sze dziesi?? lat wi?cej>> mieszkaniec leszna: czasami mam wra?enie, ?e prawie ka?da w?adza bierze udzia? w jakim? ukrytym konkursie pt. kto wi?cej wyda? 34 komentarze straci? panowanie nad kierownic? tir przewr?ci? sie na rondzie (fot. arek wojciechowski) wschowa samoch?d ci?arowy, przewo??cy drewno, przewr?ci? si? na krajowej dwunastce we wschowie. sta?o si? to dzi? (01.12) o dziesi?tej rano na rondzie. ?adunek wysypa? si? na jezdni?. kierowcy musz? si? liczy? z utrudnieniami, ruchem kieruje policja. kieruj?cy tirem obywatel ukrainy by? trze?wy. wi?cej>> pepe: jezdze codziennie tras? do w?oszakowic przez osow? sie? je?d?a jak debile nie patrz?c na nic przyczepa ta?czy od pobocza do pobocza nie przepuszcz? nikogo.ostatnio w g?ogowie jeden na rondzie wymusi? pierwsze?stwo zmieniaj?c pas zaje?d?a... 20 komentarze mzz wr?ci?o do tradycji choinka ju? stoi na rynku (fot. um leszna) leszno na leszczy?skim rynku stan?a ju? bo?onarodzeniowa choinka. miejski zak?ad zieleni zdoby? j? u mieszka?ca gronowa, kt?ry przekaza? j? w zamian za bezp?atne wyci?cie niepotrzebnego mu drzewa. wi?cej>> sebapl: co roku sa jaja jak berety z choinka na swieta na rynku .zal mi was wlodarze tego miasta zal :-( dlaczega kilka lat wstecz nie zostala w tym miejscu zasadzona choinka ??? prawdziwe zywe drzewko co bedzie roslo z roku na rok na naszym r... 17 komentarze w?amanie na stacji paliw w poniecu z siekier? po papierosy gosty? kilkaset paczek papieros?w skradziono ze stacji paliw w poniecu. sprawca do w?amania pos?u?y? si? siekier?. d?ugo nie nacieszy? si? ?upem. jeszcze tego samego dnia zosta? zatrzymany przez policj?. wi?cej>> med: a m?wi?em ?e z palenia same minusy dla palacz?w. 1 komentarze minimalne zmiany w podatkach rolnicy zap?ac? mniej g?ra w 2017 roku nie wzrosn? podatki od dzia?alno?ci gospodarczej i budynk?w mieszkalnych. o 1,3% wy?sze b?d? op?aty od ?rodk?w transportowych, od grunt?w pozosta?ych oraz od budynk?w i ich cz?ci. zmniejszy?a si? natomiast stawka podatku rolnego. na wczorajszej sesji radni podj?li uchwa?y dotycz?ce podatk?w i op?at lokalnych. wi?cej>> ekonomista: 500+ ma wp?yw na polityk? w skali makro i oczywi?cie nie przek?ada si? wprost na polityk? w skali mikro, ale nie jest bez wp?ywu...poczekajmy z ocen? 19 komentarze konw?j odwiedzi lubi?, ?migiel i ko?cian miko?aj jedzie tu ju?... ko?cian je?li kto? my?li, ?e ?w. miko?aj porusza si? saniami, to jest w b??dzie. ko?cia?ski ?w. miko?aj wybra? ci?ar?wk?. o?wietlone pojazdy b?dzie mo?na zobaczy? w najbli?szych dniach na terenie kilku miejscowo?ci powiatu. o ?wi?teczn? atmosfer? zadbaj? elfy, a dzieci b?d? mog?y osobi?cie wr?czy? listy z pro?b? o wymarzony prezent. wi?cej>> ri: wspania?a impreza, przygotowana na najwy?szym poziomie.bardzo du?a ilo?? rodzin z dzie?mi przyby?a na spotkanie z miko?ajem. 6 komentarze iskierki na mistrzostwach ?wiata pi?? razy na podium sport zesp? leszczy?skich iskierek pokaza?, ?e ubieg?oroczny sukces na mistrzostwach ?wiata nie by? przypadkowy. m?ode tancerki zn?w zdobywa?y medale w libercu - tym razem z?oty, srebrny i br?zowy. dodatkowo na podium stan?a weronika wo?owicz, kt?ra zdoby?a br?z indywidualnie i w duecie z paulin? ganowsk?. wi?cej>> .: brawo weronika achilles chcia?by taki sukces 2 komentarze nieszcz?liwy wypadek 70-latek postrzeli? 33-latka gosty? z ranami postrza?owymi w rami? i brzuch trafi? do szpitala 33-latek z gminy krobia. m?czyzn? rani? 70-latek. chcia? zademonstrowa? bro?, kt?r? znalaz? w domu podczas remontu. wi?cej>> jogi: witam was wszystkich wszyscy opowiadacie bzdury sa kbks -y takzwane automaty np.belgijski itd facet stary na spust sie uwiesil potem sie wytraszyl i odpalil dwa albo trzy razy proste i mozliwe. pozdrawiam 12 komentarze zagraj? dzie? wcze?niej futsalowcy zapraszaj? ju? w sobot? sport z wcze?niej opublikowanego terminarza rozgrywek ii ligi futsalu wynika?o, ?e mecz ks futsal leszno z ikaa mosir kostrzyn nad odr? odb?dzie si? w niedziel?. do spotkania dojdzie jednak dzie? wcze?niej, w sobot? 3 grudnia. wi?cej>> znamy wi?cej szczeg??w z przebiegu dramatycznej akcji ratunkowej matki i dziecka szpital robi? co m?g? leszno wracamy do artyku?u „zmar?a matka i jej synek”, opublikowanego dzisiaj na ?amach naszego portalu. opisywali?my w nim zdarzenie, kt?re mia?o miejsce w nocy 24 listopada, w wyniku kt?rego 33-letnia kobieta w zaawansowanej ci??y zmar?a, a jej partner pozosta? z tr?jk? dzieci. wojew?dzki szpital zespolony w lesznie przes?a? do redakcji szczeg?owy opis przebiegu akcji ratunkowej. wi?cej>> monika: zmar?a matka i dziecko tragedia dla rodziny ogromna. 3 dzieci straci?a najwa?niejsz? osob? a wy potraficie pisa? tylko o sobie? troch? szacunku dla zmar?ej i jej rodziny. je?li nie podoba ci si? w leszczy?skim szpitalu to lecz si? gdzie? indziej. 81 komentarze tego jeszcze nie by?o filmowe podsumowanie ?u?lowego sezonu (fot. micha? konieczny) ?u?el chyba jako pierwszy w polskim sporcie ?u?lowym zawodnik fogo unii leszno - bartosz smekta?a na miejsce podsumowania sezonu wybra? sal? kinow?, a jednym z element?w tego spotkania by?o wsp?lne ogl?danie filmu. wi?cej>> biedna fanko z kom 5,8: dodam jeszcze ?e smekta?a, droga fanko, mia? ostatni? ?redni? w?r?d sklasyfikowanych w 2015, a w 2016 jedn? z najs?abszych ... niesklasyfikowani r?wnie? go przeskoczyli :d otrze?wij si? wi?c, 10 komentarze kszta?cenie zawodowe w partnerstwie ucz? si? w nowych pracowniach (fot. aldona brycka-jaskierska) gosty? dwie nowoczesne pracownie do nauki zawodu maj? do dyspozycji uczniowie zespo?u szk? zawodowych w gostyniu. to efekt porozumienia mi?dzy samorz?dem powiatowym a firm? jegger z bran?y motoryzacyjnej. wi?cej>> do 4 czyli 6 ?: to takie mini warsztaciki . warsztaty to brzmi dumnie..... 7 komentarze wn?k: czujemy si? oszukani nafis ko?czy dzia?alno?? w szpitalu leszno -czujemy si? oszukani, nie by?o prawdziwej ch?ci porozumienia i wsp?pracy - pisz? w?adze sp?ki nafis, kt?ra ko?czy dzia?alno?? w wojew?dzkim szpitalu zespolonym. dzi? ko?czy si? umowa najmu szpitalnych pomieszcze?, dzi? te? publiczna plac?wka uruchomi?a w?asn? pracowni? kardiologii inwazyjnej. wi?cej>> pacjent: smutne,bylem tam cztery razy ,pierwszy raz w 2007r. wtedy uratowali mnie. 24 komentarze pozowali na terenie kopalni ?u?lowcy jak modele (fot. pge ekstraliga) ?u?el grzegorz zengota, bracia pawliccy, damian bali?ski oraz siedmiu innych ?u?lowc?w na dwa dni zosta?o modelami. a to wszystko za spraw? sesji zdj?ciowej do kalendarza pge ekstraligi na 2017 rok. wi?cej>> zuza: szczerze m?wi?c, trudno mi z tych zdj?? wywnioskowa? jaka by?a wizja fotografa. w sumie nie ma co komentowa?, sesja jak i zdj?cia przeci?tna, czy to tacy czy inni modele, bez r?nicy. 8 komentarze jedna osoba stanie przed s?dem atak wandali w rawiczu rawicz chuliga?ski atak spotka? 21-latka z leszna, kt?ry przyjecha? z kolegami do rawicza. wandale kopali jego samoch?d, a jeden z nich wybi? przedni? szyb?. sprawca za sw?j wybryk odpowie przed s?dem. wi?cej>> kat: co za patologia w tym rawiczu. 3 komentarze oddaj krew na komendzie uratuj komu? ?ycie! (fot. bart?omiej klup?) leszno w najbli?szy pi?tek leszczy?ska policja wsp?lnie z zarz?dem klubu honorowych dawc?w krwi pck zaprasza wszystkich, kt?rzy chc? podzieli? si? bezcennym lekiem. w tym roku opr?cz akcji oddawania krwi, b?dzie mo?na zarejestrowa? si? tak?e w bazie potencjalnych dawc?w kom?rek macierzystych. wi?cej>> do ared z 2: dobry ch?op z tego wojewody . dba poprzez 500+ aby mia? ci kto oczy zamkn?? jak ju? b?dziesz gotowy. lada dzie? b?d? do niego pisa? w sprawie braku podj?cia dzia?a? . 3 komentarze szajka wy?udzi?a towar za pond 84 tys. z? oszust zmieni? adres dostawy (fot. kpp w wolsztynie) leszno trzech m?czyzn: mieszka?c?w powiatu leszczy?skiego i g?ogowskiego zosta?o zatrzymanych pod zarzutem oszustwa. m?czy?ni mieli wy?udzi? towar o warto?ci ponad 84 tysi?cy z?otych. podszyli si? pod legalnie dzia?aj?c? firm?, z?o?yli du?e zam?wienie i tak zmanipulowali kuriera, ?e ten zgodzi? si? wyda? towar pod innym adresem. wi?cej>> igor: dlaczego takie mordy nie s? pokazywane publicznie ? 1 komentarze wprawdzie niemiec, ale... autor najs?ynniejszego kalendarza ?wiata jest z leszna (fot. pirellicalendar.pirelli.com) leszno w pary?u odby?a si? prezentacja kalendarza pirelli, nazywanego najs?ynniejszym kalendarzem ?wiata. 44 edycja kalendarza ma sw?j akcent leszczy?ski - w?a?nie z leszna bowiem pochodzi jego autor: niemiecki fotograf peter lindbergh. wi?cej>> do 5: leszno by?o niemieckim miastem, dlatego wielu niemc?w mog?o zas?yn?? w r?ny spos?b. je?li chodzi o pana alfreda mensebacha, to nie by?o on fotografem, a architektem. 7 komentarze jaros?aw gromadzi?ski otrzyma? stopie? generalski prezydent nominowa? oficera z g?ry (fot. 15. gi?ycka brygada zmechanizowana ) g?ra urodzony w g?rze pu?kownik jaros?aw gromadzi?ski otrzyma? wczoraj nominacj? na stopie? genera?a. od 2011 roku by? pu?kownikiem, pe?ni? s?u?b? w syrii i iraku. odznaczenia wr?cza? prezydent rzeczypospolitej polski, andrzej duda. wi?cej>> 71: dziwne, nie znam kolegi, na pewno nie chodzi do lo ani zsz - rocznik 71 17 komentarze posz?o o oczyszczalni? ?ciek?w zaiskrzy?o mi?dzy radnym a prezesem leszno podczas wtorkowej sesji rady miejskiej leszna dosz?o do ostrej wymiany zda? mi?dzy radnym piotrem wi?ckowiakiem a prezesem mpwik rafa?em zalesi?skim. powodem by?o pytanie radnego o op?acalno?? modernizacji oczyszczalni ?ciek?w. prezes odpowiadaj?c zarzuci? radnemu atak na dzia?alno?? sp?ki. wi?cej>> do 39: kto tak zrobi?? 42 komentarze objawienia i herezje balet w ko?cianie (fot. teatr wielki w poznaniu, m. o?ko) ko?cian w sobot? w ko?cia?skim o?rodku kultury wystawione zostanie przedstawienie baletowe inspirowane proz? franza kafki i brunona schulza. to pocz?tek wsp?pracy kok-u z teatrem wielkim w poznaniu, poniewa? ju? w przysz?ym roku ko?cianiacy b?d? mogli obejrze? "dziadka do orzech?w" i "jezioro ?ab?dzie". wi?cej>> przed wdro?eniem reformy zaprojektuj? rawick? o?wiat? rawicz jak ma wygl?da? rawicka o?wiata po wdro?eniu reformy? propozycje w tej kwestii b?d? przygotowywa? specjalna komisja i firma zewn?trzna. wyniki maj? by? znane do ko?ca grudnia. wi?cej>> jack buzzer: powiat po likwidacji zs3 sam ch?tnie podrzuci?by gminie swoich nauczycieli, a nie jeszcze bra? cudzych. chyba si? komu? co? pomyli?o. ciekawe jak niby wygl?da ta podj?ta wsp?praca z powiatem? 9 komentarze po 6 kolejce llps amatorzy przy siatce (fot. ?ukasz witkowski) sport po sze?ciu niedzielach na boiskach leszczy?skiej ligi pi?ki siatkowej liderem rozgrywek z 18 punktami jest kaniasiatka zryw gosty?. podobnie jak zesp? renox g?og?w, gostynianie maj? na koncie sze?? zwyci?skich spotka?. wi?cej>> kom1: niestety z s?dziowaniem to ma ma?o wsp?lnego 2 komentarze «« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »» 24 godziny tydzie? miesi?c << previous next >> najcz?ciej czytane:szpital robi? co m?g?tir przewr?ci? sie na rondziez promilami do przedszkola po synka70-latek postrzeli? 33-latkapotr?cenie na 17 stycznia << previous next >> najcz?ciej czytane:szpital robi? co m?g?zmar?a matka i jej synekauto w rowie prezydent: budujecie mur salmonella w jajach << previous next >> najcz?ciej czytane:ci?ar?wka spad?a ze skarpyszpital robi? co m?g?zmar?a matka i jej synekcastorama otwartazgin?? 18-latek << previousnext >> 1 2 3 do zobaczenia na elka.tv leszno - kwadrans samorz?dowy, adam mytych ulica/polityka i samorz?dno?? zabawa andrzejkowa dla dzieci w rokosowie ulica/festyny ping-pongowe emocje w d?bczu sport/inne rozmowy elki gra?yna banasik wigilia dla potrzebuj?cych ruszy?y przygotowania to tegorocznej leszczy?skiej wigilii dla samotnych i bezdomnych. odb?dzie si? ona 24 grudnia w miejskim o?rodku kultury. -spodziewamy si? oko?o 200 os?b, przygotoujemy te? ok. 200 paczek dla tych, kt?rzy s? potrzebuj?cy, ale na wigili? nie dotr? - m?wili w rozmowach elki gra?yna banasik z leszczy?skiego banku ?ywno?ci i krzysztof oko?ski z noclegowni dla bezdomnych. z wdzi?czno?ci? przyjm? oni wszelk? pomoc - pocz?wszy od ?ywno?ci, poprzez pieni?dze, po wsparcie wolontariuszy. zaczekaj? z konsultacjami ws wilkowic? spektakl dla puszystych i nie tylko nagrodzeni za obron? dzieci domy na sprzeda?, rezydencje si... 370 000 z? sprzeda?, leszno domy w zabudowie bli?niaczej. p... 329 000 z? sprzeda?, leszno domy leszno ul. belgijska 399 000 z? sprzeda?, leszno dzia?ka - nowawie? - warto! 55 000 z? sprzeda?, nowawie? leszno apartamentowiec 215 000 z? sprzeda?, leszno dodaj og?oszenie wi?cej... hyundai i30 salon polska 23 700 z? hyundai i30, leszno toyota yaris 21 800 z? toyota yaris, ?migiel audi a4 1.9 tdi 2004r sedan ... 18 000 z? audi a4, nowa wie? opel corsa benzyna wspomagan... 2 999 z? opel corsa, rawicz fiat seicento 1 500 z? fiat seicento, krzycko wielkie dodaj og?oszenie wi?cej... przew?z os?b 8+1 telefon : 607057320 salon meblowy telefon : 697-199-577 rysunki architektoniczno-budowlane w cad telefon : 607 472 972 praca telefon : 781157357 przedstawiciel handlowy orlen leszno ul obro?c?w lwowa 18 praca dla hydraulika telefon : 600 956 371 w?zek 3 w 1 nico bebetto telefon : 603758753 spedytor krajowy i mi?dzynarodowy telefon : 697-094-751 spedytor krajowy i mi?dzynarodowy telefon : 697 -094 -751 specjalista ds. zakup?w/importu operator maszyn pracownik/pracownica magazynu zatrudnimy telefon : 655256772 zatrudnimy telefon : 655256772 elektromonter, pomocnik elektromontera zatrudnimy telefon : 655256772 zatrudnimy telefon : 655256772 zatrudnimy telefon : 655256772 zatrudnimy telefon : 655256772 zatrudnimy telefon : 655256772 zatrudni? / wynajm? lokal kosmetyczce telefon : 663076779 technik masa?ysta - czesne od 0 z?! telefon : 65 619 80 10 kucharz asystent/ka dzia?u sprzeda?y zatrudni? kierowc?w kat. c+e telefon : 655297040 praca dla kierowc?w ce niemcy telefon : 655297040 orlen leszno - kasjer - umowa o prace ??ko rehabilitacyjne sterowane pilotem telefon : 889427304 komplet wypoczynkowy z naturalnej sk?ry telefon : 889427304 praca dla opiekun?w do senior?w- niemcy telefon : 666096759 opiekunowie do senior?w- niemcy telefon : 666096759 pomoc sprzedawcy "big star limited" gale nab?r zimowy czas start! telefon : 65 619 80 10 kursy - teb edukacja telefon : 65 619 80 10 balustrady ogrodzenia bramy konstrukcje telefon : 503501099 import export specialist kasjer/ka: leszno zatrudni? stolarza telefon : 722279006 praca dla kierowcy na busa kat.b telefon : 607-819-314 pracownik przygotowania produkcji telefon : 511583535 ?lusarz - spawacz telefon : 511583535 kierowca kat.c telefon : 693830687 kierowca kat b telefon : 530366822 opieka, zaopiekuje sie osoba starsza telefon : 783-302-292 kurier-kierowca telefon : 607 20 20 11 praca dla murarzy telefon : 609208980 avon - dodatkowe pieniadze. telefon : 513-102-250 remontowo budowlane telefon : 691644244 kobiety na produkcj?. od zaraz. zatrudni? / wynajm? lokal kosmetyczce telefon : 663076779 kurs elektryka, kierowcy w?zk?w wid?owyc telefon : 65/ 520-56-46 karcher telefon : 501317339 praca od zaraz! telefon : 607-202-549 praca w sklepie rybnym telefon : 510-051-495 dodaj og?oszenie wi?cej... felieton adamka o potrawce z ?aby, czyli uroki arytmetyki spo?r?d wszystkich radnych rady miejskiej leszna najd?u?ej znam pani? radn? hani? kotomsk?. znamy si? jeszcze z czas?w, kiedy ani ona nie by?a radn?, ani ja w radiu nie pracowa?em. nie czas i nie miejsce na wyliczanie lat, zw?aszcza niewie?cie. niech?e wi?c wam wystarczy, ?e ju? do?? d?ugo. ma?o, ?e znam ale i lubi?. poza tym jeste?my z jednego fyrtla, a ludzie z jednego fyrtla lubi? si? powinni. i kropka. wi?cej>> troch? ?mieszno, troch? straszno dwa lata jak z bicza strzeli? ludzie s? niesamowici najnowsze blogi na elka.pl leszno z wojskiem konsultacje mieszkania plus. czemu nie w lesznie? etos, s?u?ba, powo?anie dla kogo mieszkania komunalne reklama reklama redakcja - kontakt | regulamin og?osze? | polityka prywatno?ci dodaj og?oszenie wi?cej...


Here you find all texts from your page as Google (googlebot) and others search engines seen it.

Words density analysis:

Numbers of all words: 5011

One word

Two words phrases

Three words phrases

nie - 5.05% (253)
ani - 1.64% (82)
si? - 1.54% (77)
kom - 1.48% (74)
wi?c - 1.46% (73)
czy - 1.44% (72)
wi?cej - 1.32% (66)
wi?cej>> - 1.16% (58)
dni - 1.06% (53)
komentarze - 1% (50)
przy - 0.88% (44)
telefon - 0.84% (42)
pod - 0.82% (41)
leszno - 0.82% (41)
ni? - 0.72% (36)
dla - 0.66% (33)
nic - 0.64% (32)
ale - 0.6% (30)
sam - 0.6% (30)
przed - 0.58% (29)
(fot. - 0.56% (28)
by? - 0.54% (27)
tak - 0.54% (27)
ich - 0.54% (27)
dzi? - 0.52% (26)
prac - 0.5% (25)
niej - 0.48% (24)
... - 0.48% (24)
ona - 0.48% (24)
jak - 0.48% (24)
sie - 0.48% (24)
nas - 0.46% (23)
samo - 0.44% (22)
raz - 0.44% (22)
ko?ci - 0.42% (21)
rok - 0.4% (20)
oni - 0.4% (20)
lat - 0.4% (20)
jest - 0.4% (20)
dom - 0.38% (19)
bez - 0.34% (17)
czas - 0.34% (17)
kim - 0.32% (16)
tych - 0.32% (16)
trzy - 0.3% (15)
b?dzie - 0.3% (15)
szpital - 0.3% (15)
star - 0.3% (15)
tym - 0.3% (15)
dzie? - 0.3% (15)
leszczy?ski - 0.3% (15)
przez - 0.28% (14)
roku - 0.28% (14)
leszna - 0.28% (14)
pis - 0.28% (14)
nam - 0.26% (13)
z?o - 0.26% (13)
rawicz - 0.26% (13)
ty? - 0.26% (13)
ko?cian - 0.26% (13)
pan - 0.24% (12)
sport - 0.24% (12)
nasz - 0.24% (12)
zosta? - 0.22% (11)
one - 0.22% (11)
dnia - 0.22% (11)
dzieci - 0.22% (11)
by?o - 0.22% (11)
sprzeda - 0.2% (10)
kto - 0.2% (10)
ju? - 0.2% (10)
?w. - 0.2% (10)
elka - 0.18% (9)
nad - 0.18% (9)
m?wi - 0.18% (9)
praca - 0.18% (9)
akcja - 0.18% (9)
krwi - 0.18% (9)
stanie - 0.18% (9)
osoby - 0.18% (9)
gosty? - 0.18% (9)
nim - 0.18% (9)
robi? - 0.18% (9)
tylko - 0.16% (8)
jej - 0.16% (8)
policja - 0.16% (8)
oczy - 0.16% (8)
lub - 0.16% (8)
bra? - 0.16% (8)
rady - 0.16% (8)
tego - 0.16% (8)
mnie - 0.16% (8)
cookies - 0.16% (8)
kurs - 0.16% (8)
odpowie - 0.16% (8)
chodzi - 0.16% (8)
samorz?d - 0.16% (8)
powiat - 0.16% (8)
nowa - 0.16% (8)
wschowie - 0.14% (7)
taki - 0.14% (7)
obie - 0.14% (7)
655256772 - 0.14% (7)
kt?re - 0.14% (7)
jeszcze - 0.14% (7)
pani - 0.14% (7)
mi?dzy - 0.14% (7)
leszczy?skie - 0.14% (7)
start - 0.14% (7)
elki - 0.14% (7)
osp - 0.14% (7)
zatrudnimy - 0.14% (7)
b?d? - 0.14% (7)
mieszka? - 0.14% (7)
sezon - 0.14% (7)
kt?ry - 0.14% (7)
kt?rzy - 0.14% (7)
podczas - 0.14% (7)
miejski - 0.14% (7)
lesznie - 0.14% (7)
radny - 0.12% (6)
dzis - 0.12% (6)
rodzin - 0.12% (6)
wie? - 0.12% (6)
000 - 0.12% (6)
miko?aj - 0.12% (6)
cztery - 0.12% (6)
te? - 0.12% (6)
mo?na - 0.12% (6)
znam - 0.12% (6)
sukces - 0.12% (6)
zal - 0.12% (6)
sprzeda?, - 0.12% (6)
ulic - 0.12% (6)
oraz - 0.12% (6)
nami - 0.12% (6)
mam - 0.12% (6)
tak?e - 0.12% (6)
os?b - 0.12% (6)
prezydent - 0.12% (6)
nich - 0.12% (6)
m?odzie? - 0.12% (6)
kilka - 0.12% (6)
list - 0.12% (6)
tam - 0.12% (6)
by?a - 0.12% (6)
umowa - 0.12% (6)
wi?cej... - 0.12% (6)
kierowca - 0.12% (6)
maj? - 0.12% (6)
mo?e - 0.12% (6)
nowy - 0.12% (6)
miasta - 0.12% (6)
choinka - 0.12% (6)
sobot? - 0.12% (6)
konkurs - 0.12% (6)
domu - 0.12% (6)
tej - 0.1% (5)
mog? - 0.1% (5)
przedszkola - 0.1% (5)
sta?o - 0.1% (5)
rano - 0.1% (5)
bud?et - 0.1% (5)
bart?omiej - 0.1% (5)
wschowa - 0.1% (5)
wcze?niej - 0.1% (5)
dawc?w - 0.1% (5)
matka - 0.1% (5)
foto - 0.1% (5)
masz - 0.1% (5)
takie - 0.1% (5)
gale - 0.1% (5)
adam - 0.1% (5)
projekt - 0.1% (5)
kat - 0.1% (5)
sezonu - 0.1% (5)
towar - 0.1% (5)
po?ar - 0.1% (5)
wr?cz - 0.1% (5)
ludzi - 0.1% (5)
z?otych - 0.1% (5)
rana - 0.1% (5)
607 - 0.1% (5)
monika - 0.1% (5)
terenie - 0.1% (5)
jarmark - 0.1% (5)
?wiata - 0.1% (5)
zmar?a - 0.1% (5)
ko?cia?ski - 0.1% (5)
dziecka - 0.1% (5)
mistrzostwach - 0.1% (5)
rynku - 0.1% (5)
klup?) - 0.1% (5)
nasza - 0.1% (5)
akcji - 0.1% (5)
aids - 0.1% (5)
kt?ra - 0.1% (5)
szpitalu - 0.1% (5)
czego - 0.1% (5)
osowa - 0.1% (5)
dorota - 0.1% (5)
auto - 0.1% (5)
kiedy - 0.08% (4)
miejscu - 0.08% (4)
dwie - 0.08% (4)
co? - 0.08% (4)
razy - 0.08% (4)
n?, - 0.08% (4)
iveco - 0.08% (4)
wiec - 0.08% (4)
m?wi? - 0.08% (4)
kozanecka) - 0.08% (4)
kaczmarska-banaszak) - 0.08% (4)
odpowiedzi - 0.08% (4)
dwa - 0.08% (4)
sz?y - 0.08% (4)
troch? - 0.08% (4)
mytych - 0.08% (4)
samorz?dowy - 0.08% (4)
!!! - 0.08% (4)
napis - 0.08% (4)
pieni?dze - 0.08% (4)
?u?el - 0.08% (4)
policjant?w - 0.08% (4)
03.12. - 0.08% (4)
warsztaty - 0.08% (4)
next - 0.08% (4)
previous - 0.08% (4)
nowe - 0.08% (4)
trwa - 0.08% (4)
200 - 0.08% (4)
przewr?ci? - 0.08% (4)
ten - 0.08% (4)
pozdrawiam - 0.08% (4)
rawiczu - 0.08% (4)
grudnia - 0.08% (4)
2016 - 0.08% (4)
prawie - 0.08% (4)
stop - 0.08% (4)
pomoc - 0.08% (4)
jedna - 0.08% (4)
stycznia - 0.08% (4)
strzeli? - 0.08% (4)
komu? - 0.08% (4)
jaki - 0.08% (4)
aby - 0.08% (4)
r?wnie? - 0.08% (4)
chcia? - 0.08% (4)
lokal - 0.08% (4)
domy - 0.08% (4)
zmiany - 0.08% (4)
zatrudni? - 0.08% (4)
ul. - 0.08% (4)
500 - 0.08% (4)
zgody - 0.08% (4)
og?oszenie - 0.08% (4)
dodaj - 0.08% (4)
ruch - 0.08% (4)
g?ra - 0.08% (4)
kalendarza - 0.08% (4)
tir - 0.08% (4)
wielki - 0.08% (4)
godziny - 0.08% (4)
leszczy?skiej - 0.08% (4)
komendzie - 0.08% (4)
krwi. - 0.08% (4)
rondzie - 0.08% (4)
tych, - 0.08% (4)
ko?czy - 0.08% (4)
ponad - 0.08% (4)
trafi? - 0.08% (4)
wszystkich - 0.08% (4)
dru?yn - 0.08% (4)
stra? - 0.08% (4)
pck - 0.08% (4)
udzia? - 0.08% (4)
przybylski - 0.08% (4)
dzia?alno?? - 0.08% (4)
leszczy?skich - 0.08% (4)
sesji - 0.08% (4)
szpitala - 0.08% (4)
mini - 0.08% (4)
ligi - 0.08% (4)
jego - 0.08% (4)
m?g? - 0.08% (4)
zatrzymany - 0.08% (4)
pisa? - 0.08% (4)
szk? - 0.08% (4)
mia? - 0.08% (4)
dzisiaj - 0.06% (3)
bud?etu - 0.06% (3)
chodz? - 0.06% (3)
spotkania - 0.06% (3)
prace - 0.06% (3)
projektu - 0.06% (3)
2017 - 0.06% (3)
burmistrz - 0.06% (3)
klasy - 0.06% (3)
milion?w - 0.06% (3)
prywatno?ci - 0.06% (3)
polityka - 0.06% (3)
pali? - 0.06% (3)
prezes - 0.06% (3)
pozosta? - 0.06% (3)
wojew?dzki - 0.06% (3)
czyli - 0.06% (3)
zosta?o - 0.06% (3)
s?dem - 0.06% (3)
atak - 0.06% (3)
najbli?szy - 0.06% (3)
zaprasza - 0.06% (3)
mieszka?c?w - 0.06% (3)
powiatu - 0.06% (3)
innym - 0.06% (3)
fotograf - 0.06% (3)
ko?cianie - 0.06% (3)
futsal - 0.06% (3)
podobnie - 0.06% (3)
najcz?ciej - 0.06% (3)
play - 0.06% (3)
audi - 0.06% (3)
697 - 0.06% (3)
619 - 0.06% (3)
kat. - 0.06% (3)
niemcy - 0.06% (3)
kursy - 0.06% (3)
wam - 0.06% (3)
lubi? - 0.06% (3)
elka.pl - 0.06% (3)
miejsce - 0.06% (3)
znalaz? - 0.06% (3)
d?ugo - 0.06% (3)
sprawca - 0.06% (3)
dyrektor - 0.06% (3)
samoch?d - 0.06% (3)
wszystko - 0.06% (3)
chce - 0.06% (3)
jezdni? - 0.06% (3)
ratunkowe - 0.06% (3)
budowie - 0.06% (3)
ranami - 0.06% (3)
czas?w - 0.06% (3)
mogli - 0.06% (3)
kwadrans - 0.06% (3)
firm? - 0.06% (3)
seata - 0.06% (3)
70-latek - 0.06% (3)
leszczy?skim - 0.06% (3)
tacy - 0.06% (3)
insp. - 0.06% (3)
przechodzi - 0.06% (3)
komendant - 0.06% (3)
przysz?y - 0.06% (3)
straci? - 0.06% (3)
kierowcy - 0.06% (3)
je?d?a - 0.06% (3)
mniej - 0.06% (3)
budynk?w - 0.06% (3)
je?li - 0.06% (3)
same - 0.06% (3)
sobie - 0.06% (3)
p?powo-d?o? - 0.06% (3)
redakcja - 0.06% (3)
swoje - 0.06% (3)
czeka - 0.06% (3)
podsumowanie - 0.06% (3)
dotycz?ce - 0.06% (3)
dru?yny - 0.06% (3)
zesp? - 0.06% (3)
reklama - 0.06% (3)
radiu - 0.06% (3)
czym - 0.06% (3)
kulinarne - 0.06% (3)
mariusza - 0.06% (3)
choinki - 0.06% (3)
sp?ki - 0.06% (3)
wygra? - 0.06% (3)
zostanie - 0.06% (3)
policji - 0.06% (3)
zbi?rka - 0.06% (3)
gimnazjum - 0.06% (3)
innych - 0.06% (3)
zebrano - 0.06% (3)
bezcennym - 0.06% (3)
brawo - 0.06% (3)
europy - 0.06% (3)
litr?w - 0.06% (3)
hit - 0.06% (3)
wystartuje - 0.06% (3)
pocz?tek - 0.06% (3)
ko?ca - 0.06% (3)
jednak - 0.06% (3)
oko?o - 0.06% (3)
pa?stwo - 0.06% (3)
k?amstw - 0.06% (3)
gdzie - 0.06% (3)
niedziel? - 0.06% (3)
500+ - 0.06% (3)
dziecko - 0.06% (3)
przewodnicz?cy - 0.06% (3)
dzia?aj? - 0.06% (3)
mie? - 0.06% (3)
trzeba - 0.06% (3)
chc? - 0.06% (3)
jedno - 0.06% (3)
ludzie - 0.06% (3)
podziel - 0.06% (3)
trasie - 0.06% (3)
miejskiej - 0.06% (3)
stan?a - 0.06% (3)
krajowej - 0.06% (3)
wygl?da - 0.06% (3)
wielu - 0.06% (3)
ramach - 0.06% (3)
zrobi? - 0.06% (3)
ulicach - 0.06% (3)
?ycie - 0.06% (3)
sw?j - 0.04% (2)
zderzenie - 0.04% (2)
zawodach - 0.04% (2)
galerii - 0.04% (2)
przyjecha? - 0.04% (2)
jaros?aw - 0.04% (2)
krew - 0.04% (2)
zarejestrowa? - 0.04% (2)
niemiecki - 0.04% (2)
braku - 0.04% (2)
leszczy?skiego - 0.04% (2)
dwunastce - 0.04% (2)
g?rze - 0.04% (2)
wy?udzi? - 0.04% (2)
spotka? - 0.04% (2)
oszust - 0.04% (2)
niego - 0.04% (2)
astromal - 0.04% (2)
bartka - 0.04% (2)
uderzy? - 0.04% (2)
poprzez - 0.04% (2)
dba - 0.04% (2)
podzieli? - 0.04% (2)
autor - 0.04% (2)
adres - 0.04% (2)
ostatnio - 0.04% (2)
g?ogowie - 0.04% (2)
rodziny - 0.04% (2)
ryby - 0.04% (2)
droga - 0.04% (2)
fanko - 0.04% (2)
wsp?lne - 0.04% (2)
smekta?a - 0.04% (2)
pierwszy - 0.04% (2)
chyba - 0.04% (2)
micha? - 0.04% (2)
?u?lowcy - 0.04% (2)
osob? - 0.04% (2)
sportowy - 0.04% (2)
porozumienia - 0.04% (2)
opis - 0.04% (2)
zespolony - 0.04% (2)
poziom - 0.04% (2)
bo?onarodzeniowy - 0.04% (2)
partner - 0.04% (2)
przedszkoli - 0.04% (2)
trwa? - 0.04% (2)
kt?rego - 0.04% (2)
ratunkowej - 0.04% (2)
przebiegu - 0.04% (2)
wi?c, - 0.04% (2)
samorz?dem - 0.04% (2)
pi?tek - 0.04% (2)
pge - 0.04% (2)
osoba - 0.04% (2)
przem?t - 0.04% (2)
inni - 0.04% (2)
rozmowy - 0.04% (2)
jaka - 0.04% (2)
zdj?? - 0.04% (2)
felieton - 0.04% (2)
adamka - 0.04% (2)
gromadzi?ski - 0.04% (2)
grzegorz - 0.04% (2)
modele - 0.04% (2)
moto - 0.04% (2)
mnie. - 0.04% (2)
szukaj - 0.04% (2)
najmu - 0.04% (2)
konkursy - 0.04% (2)
pisz? - 0.04% (2)
wsp?pracy - 0.04% (2)
nafis - 0.04% (2)
oszukani - 0.04% (2)
czujemy - 0.04% (2)
elka.tv - 0.04% (2)
blogi - 0.04% (2)
unii - 0.04% (2)
otrzyma? - 0.04% (2)
-751 - 0.04% (2)
kucharz - 0.04% (2)
czesne - 0.04% (2)
663076779 - 0.04% (2)
kosmetyczce - 0.04% (2)
wynajm? - 0.04% (2)
ustawie? - 0.04% (2)
pa?stwa - 0.04% (2)
informacje - 0.04% (2)
ds. - 0.04% (2)
-094 - 0.04% (2)
kierowc?w - 0.04% (2)
zakresie - 0.04% (2)
mi?dzynarodowy - 0.04% (2)
krajowy - 0.04% (2)
spedytor - 0.04% (2)
orlen - 0.04% (2)
pi?knie - 0.04% (2)
przystrojone - 0.04% (2)
przybylski: - 0.04% (2)
seicento - 0.04% (2)
fiat - 0.04% (2)
dzia?u - 0.04% (2)
zmieni? - 0.04% (2)
opel - 0.04% (2)
budowlane - 0.04% (2)
mieszkania - 0.04% (2)
naszych - 0.04% (2)
serwis?w - 0.04% (2)
fyrtla - 0.04% (2)
jednego - 0.04% (2)
internetowych - 0.04% (2)
radn? - 0.04% (2)
pani? - 0.04% (2)
stosujemy - 0.04% (2)
cookies. - 0.04% (2)
655297040 - 0.04% (2)
511583535 - 0.04% (2)
pracownik - 0.04% (2)
import - 0.04% (2)
cookies, - 0.04% (2)
spos?b - 0.04% (2)
korzystanie - 0.04% (2)
666096759 - 0.04% (2)
senior?w- - 0.04% (2)
889427304 - 0.04% (2)
kasjer - 0.04% (2)
corsa - 0.04% (2)
k?amstwo - 0.04% (2)
stopie? - 0.04% (2)
grudnia. - 0.04% (2)
llps - 0.04% (2)
gminie - 0.04% (2)
znane - 0.04% (2)
fogo - 0.04% (2)
reformy - 0.04% (2)
kultury - 0.04% (2)
o?rodku - 0.04% (2)
poznaniu, - 0.04% (2)
teatr - 0.04% (2)
balet - 0.04% (2)
ma?o - 0.04% (2)
galerie - 0.04% (2)
oczyszczalni - 0.04% (2)
pytanie - 0.04% (2)
prezesem - 0.04% (2)
radnym - 0.04% (2)
?ciek?w - 0.04% (2)
najnowsze - 0.04% (2)
andrzej - 0.04% (2)
wczoraj - 0.04% (2)
pu?kownik - 0.04% (2)
prezentacja - 0.04% (2)
zespo?u - 0.04% (2)
blisko - 0.04% (2)
?ywno?ci - 0.04% (2)
yaris - 0.04% (2)
toyota - 0.04% (2)
salon - 0.04% (2)
i30 - 0.04% (2)
hyundai - 0.04% (2)
zbieraj? - 0.04% (2)
nowawie? - 0.04% (2)
gwiazdk? - 0.04% (2)
testy - 0.04% (2)
wroc?awiu - 0.04% (2)
wigili? - 0.04% (2)
koniec - 0.04% (2)
ok. - 0.04% (2)
bezdomnych. - 0.04% (2)
przygotowania - 0.04% (2)
banasik - 0.04% (2)
gra?yna - 0.04% (2)
zwyci?stwo - 0.04% (2)
diabe?ków - 0.04% (2)
mur - 0.04% (2)
m?g?zmar?a - 0.04% (2)
czytane:szpital - 0.04% (2)
znamy - 0.04% (2)
wybra? - 0.04% (2)
odb?dzie - 0.04% (2)
tysi?cy - 0.04% (2)
namiot - 0.04% (2)
potr?cenie - 0.04% (2)
pneumatyczny - 0.04% (2)
niedozwolonym - 0.04% (2)
przechodzi?a - 0.04% (2)
zdarzenia - 0.04% (2)
powiatowe - 0.04% (2)
wraz - 0.04% (2)
usuwa - 0.04% (2)
bardzo - 0.04% (2)
artyku?u - 0.04% (2)
nocy - 0.04% (2)
drzewa. - 0.04% (2)
z?otych. - 0.04% (2)
wsp?lny - 0.04% (2)
prawo - 0.04% (2)
barbara - 0.04% (2)
tla?ka - 0.04% (2)
razie - 0.04% (2)
wyr?nienie - 0.04% (2)
wszystkie - 0.04% (2)
starostwo - 0.04% (2)
dziwne - 0.04% (2)
nieprzeci?tno?? - 0.04% (2)
morderstwo - 0.04% (2)
odby?a - 0.04% (2)
w?a?nie - 0.04% (2)
kontakt - 0.04% (2)
powiatu. - 0.04% (2)
dniami - 0.04% (2)
ko?mider - 0.04% (2)
jednej - 0.04% (2)
samob?jstwo? - 0.04% (2)
hzz - 0.04% (2)
k?utymi - 0.04% (2)
pewno - 0.04% (2)
?o??dnica - 0.04% (2)
cia?o - 0.04% (2)
dlaczego - 0.04% (2)
czas?w, - 0.04% (2)
wolsztynie) - 0.04% (2)
kpp - 0.04% (2)
idz - 0.04% (2)
cmentarzu - 0.04% (2)
natkni?to - 0.04% (2)
bedzie - 0.04% (2)
nagrody - 0.04% (2)
najprawdopodobniej - 0.04% (2)
?wi?teczne - 0.04% (2)
radni - 0.04% (2)
zaj?cia - 0.04% (2)
radio - 0.04% (2)
razem - 0.04% (2)
sprzeda?y - 0.04% (2)
lesznie. - 0.04% (2)
kilkana?cie - 0.04% (2)
gostynia - 0.04% (2)
ambitny - 0.04% (2)
mieszkaniec - 0.04% (2)
niechlowa - 0.04% (2)
?ukasz - 0.04% (2)
800 - 0.04% (2)
t?pi? - 0.04% (2)
m?czyzna - 0.04% (2)
kary - 0.04% (2)
zamian - 0.04% (2)
s?dem. - 0.04% (2)
lekiem - 0.04% (2)
samego - 0.04% (2)
pom?c - 0.04% (2)
zako?czenia - 0.04% (2)
miejska - 0.04% (2)
prowadzi - 0.04% (2)
zwi?zanych - 0.04% (2)
nowego - 0.04% (2)
rawicza - 0.04% (2)
krzysztof - 0.04% (2)
kt?rych - 0.04% (2)
sarn?wce - 0.04% (2)
wiele - 0.04% (2)
budowa - 0.04% (2)
krzywinia - 0.04% (2)
jako - 0.04% (2)
m?wi?c - 0.04% (2)
wszyscy - 0.04% (2)
chowa? - 0.04% (2)
istnieje - 0.04% (2)
starcie - 0.04% (2)
uczni?w - 0.04% (2)
jedzie - 0.04% (2)
liczy - 0.04% (2)
jutro - 0.04% (2)
jestem - 0.04% (2)
sprawie - 0.04% (2)
zadowolona - 0.04% (2)
jeste? - 0.04% (2)
kilku - 0.04% (2)
czasami - 0.04% (2)
cz?? - 0.04% (2)
achilles - 0.04% (2)
paczek - 0.04% (2)
siekier? - 0.04% (2)
poniecu - 0.04% (2)
paliw - 0.04% (2)
stacji - 0.04% (2)
drzewko - 0.04% (2)
prawdziwe - 0.04% (2)
??? - 0.04% (2)
awans - 0.04% (2)
was - 0.04% (2)
klubu - 0.04% (2)
jaja - 0.04% (2)
zdoby? - 0.04% (2)
jeden - 0.04% (2)
pobocza - 0.04% (2)
start! - 0.04% (2)
sukcesem - 0.04% (2)
arek - 0.04% (2)
sumie - 0.04% (2)
czemu - 0.04% (2)
wyda? - 0.04% (2)
sie? - 0.04% (2)
..... - 0.04% (2)
skarbnik - 0.04% (2)
weronika - 0.04% (2)
o?wiadczenie - 0.04% (2)
rozgrywek - 0.04% (2)
opublikowanego - 0.04% (2)
przewodnicz?cego - 0.04% (2)
mojej - 0.04% (2)
33-latka - 0.04% (2)
postrzeli? - 0.04% (2)
to, - 0.04% (2)
br?z - 0.04% (2)
podium - 0.04% (2)
op?at - 0.04% (2)
napisa? - 0.04% (2)
wr?czy? - 0.04% (2)
miejscowo?ci - 0.04% (2)
honorowy - 0.04% (2)
rawiczu. - 0.04% (2)
wypowiedzi - 0.04% (2)
?migiel - 0.04% (2)
skali - 0.04% (2)
polityk? - 0.04% (2)
wp?yw - 0.04% (2)
uda?o - 0.04% (2)
dodatkowo - 0.04% (2)
walki - 0.04% (2)
naszym - 0.04% (2)
marki - 0.04% (2)
mandatem - 0.04% (2)
ukarany - 0.04% (2)
otrzymuj? - 0.04% (2)
nikt - 0.04% (2)
prosz? - 0.04% (2)
miasto - 0.04% (2)
termin - 0.04% (2)
aldona - 0.04% (2)
brycka-jaskierska) - 0.04% (2)
zosta?y - 0.04% (2)
samochody. - 0.04% (2)
dosz?o - 0.04% (2)
dekana - 0.04% (2)
brzmi - 0.04% (2)
mieli - 0.04% (2)
szpitala. - 0.04% (2)
mieszka?cy - 0.04% (2)
widac - 0.04% (2)
ko?cia?skim - 0.04% (2)
przysz?ym - 0.04% (2)
najbli?szych - 0.04% (2)
kieruj?cy - 0.04% (2)
180 - 0.04% (2)
sierakowie - 0.04% (2)
sp?ata - 0.04% (2)
bazie - 0.04% (2)
straci?a - 0.04% (2)
potencjalnych - 0.04% (2)
samochodem - 0.04% (2)
w?oszakowic - 0.04% (2)
synka - 0.04% (2)
promilami - 0.04% (2)
350 - 0.04% (2)
ciekawe - 0.04% (2)
tomasz - 0.04% (2)
spotkanie - 0.04% (2)
pi?ki - 0.04% (2)
komendanta - 0.04% (2)
zast?pca - 0.04% (2)
miasta. - 0.04% (2)
kwestowa? - 0.04% (2)
uczniowie - 0.04% (2)
lotnisku - 0.04% (2)
?wiczenia - 0.04% (2)
niestety - 0.04% (2)
pi?tce - 0.04% (2)
kogo - 0.04% (2)
telefon : - 0.84% (42)
2 komentarze - 0.2% (10)
wi?cej>> do - 0.16% (8)
nie ma - 0.14% (7)
si? na - 0.14% (7)
we wschowie - 0.14% (7)
4 komentarze - 0.14% (7)
zatrudnimy telefon - 0.14% (7)
: 655256772 - 0.14% (7)
w lesznie - 0.14% (7)
1 komentarze - 0.14% (7)
3 komentarze - 0.14% (7)
000 z? - 0.12% (6)
7 komentarze - 0.12% (6)
w sobot? - 0.12% (6)
klup?) leszno - 0.1% (5)
bart?omiej klup?) - 0.1% (5)
praca dla - 0.1% (5)
na terenie - 0.1% (5)
(fot. bart?omiej - 0.1% (5)
z? sprzeda?, - 0.1% (5)
- m?wi - 0.1% (5)
leszno - - 0.1% (5)
wi?cej... - 0.1% (5)
655256772 zatrudnimy - 0.1% (5)
a dzieci - 0.1% (5)
robi? co - 0.1% (5)
dodaj og?oszenie - 0.08% (4)
17 stycznia - 0.08% (4)
leszno po - 0.08% (4)
og?oszenie wi?cej... - 0.08% (4)
trafi? do - 0.08% (4)
sprzeda?, leszno - 0.08% (4)
na rondzie - 0.08% (4)
(fot. dorota - 0.08% (4)
<< previous - 0.08% (4)
next >> - 0.08% (4)
(fot. monika - 0.08% (4)
kaczmarska-banaszak) ko?cian - 0.08% (4)
tym roku - 0.08% (4)
dorota kozanecka) - 0.08% (4)
nie by?o - 0.08% (4)
z leszna - 0.08% (4)
zmar?a matka - 0.08% (4)
matka i - 0.08% (4)
zgody na - 0.08% (4)
dla dzieci - 0.08% (4)
leszno w - 0.08% (4)
z nich - 0.08% (4)
do szpitala - 0.08% (4)
kozanecka) leszno - 0.08% (4)
przedszkola po - 0.06% (3)
w radiu - 0.06% (3)
previous next - 0.06% (3)
8 komentarze - 0.06% (3)
leszno z - 0.06% (3)
stanie przed - 0.06% (3)
warsztaty kulinarne - 0.06% (3)
nie za - 0.06% (3)
dziecka w - 0.06% (3)
w domu - 0.06% (3)
zbi?rka krwi - 0.06% (3)
do ko?ca - 0.06% (3)
jest na - 0.06% (3)
ty? seata - 0.06% (3)
na krajowej - 0.06% (3)
?w. miko?aj - 0.06% (3)
do przedszkola - 0.06% (3)
>> najcz?ciej - 0.06% (3)
9 komentarze - 0.06% (3)
na rynku - 0.06% (3)
6 komentarze - 0.06% (3)
na trasie - 0.06% (3)
wystartuje w - 0.06% (3)
w szpitalu - 0.06% (3)
cztery osoby - 0.06% (3)
w ramach - 0.06% (3)
65 619 - 0.06% (3)
rady miejskiej - 0.06% (3)
w mistrzostwach - 0.06% (3)
litr?w krwi - 0.06% (3)
ma zgody - 0.06% (3)
niemcy telefon - 0.06% (3)
mistrzostwach europy - 0.06% (3)
trasie p?powo-d?o? - 0.06% (3)
w niedziel? - 0.06% (3)
tak?e w - 0.06% (3)
sie na - 0.06% (3)
70-latek postrzeli? - 0.04% (2)
paliw w - 0.04% (2)
/ wynajm? - 0.04% (2)
lokal kosmetyczce - 0.04% (2)
akcji ratunkowej - 0.04% (2)
grudnia. wi?cej>> - 0.04% (2)
zosta? zatrzymany - 0.04% (2)
sport z - 0.04% (2)
12 komentarze - 0.04% (2)
i budynk?w - 0.04% (2)
na polityk? - 0.04% (2)
z jednego - 0.04% (2)
: 666096759 - 0.04% (2)
na mistrzostwach - 0.04% (2)
: 889427304 - 0.04% (2)
felieton adamka - 0.04% (2)
na podium - 0.04% (2)
mistrzostwach ?wiata - 0.04% (2)
na spotkanie - 0.04% (2)
i mi?dzynarodowy - 0.04% (2)
do senior?w- - 0.04% (2)
w skali - 0.04% (2)
kilku miejscowo?ci - 0.04% (2)
b?dzie mo?na - 0.04% (2)
jest w - 0.04% (2)
polityk? w - 0.04% (2)
: 511583535 - 0.04% (2)
senior?w- niemcy - 0.04% (2)
czytane:szpital robi? - 0.04% (2)
spedytor krajowy - 0.04% (2)
ale na - 0.04% (2)
17 komentarze - 0.04% (2)
hyundai i30 - 0.04% (2)
leszno domy - 0.04% (2)
miejskiej leszna - 0.04% (2)
gra?yna banasik - 0.04% (2)
w poznaniu, - 0.04% (2)
ko?cian w - 0.04% (2)
gromadzi?ski otrzyma? - 0.04% (2)
sobot? w - 0.04% (2)
tych, kt?rzy - 0.04% (2)
odb?dzie si? - 0.04% (2)
w zamian - 0.04% (2)
elki gra?yna - 0.04% (2)
najcz?ciej czytane:szpital - 0.04% (2)
adam mytych - 0.04% (2)
toyota yaris - 0.04% (2)
w g?rze - 0.04% (2)
si? oszukani - 0.04% (2)
w bazie - 0.04% (2)
dzia?alno?? w - 0.04% (2)
co m?g?zmar?a - 0.04% (2)
to wszystko - 0.04% (2)
mi?dzynarodowy telefon - 0.04% (2)
krajowy i - 0.04% (2)
orlen leszno - 0.04% (2)
potencjalnych dawc?w - 0.04% (2)
jaros?aw gromadzi?ski - 0.04% (2)
fiat seicento - 0.04% (2)
(fot. kpp - 0.04% (2)
w wolsztynie) - 0.04% (2)
opel corsa - 0.04% (2)
nie s? - 0.04% (2)
odby?a si? - 0.04% (2)
audi a4 - 0.04% (2)
ko?czy dzia?alno?? - 0.04% (2)
polityka prywatno?ci - 0.04% (2)
na leszczy?skim - 0.04% (2)
brycka-jaskierska) gosty? - 0.04% (2)
zbi?rka krwi. - 0.04% (2)
w sumie - 0.04% (2)
bazie potencjalnych - 0.04% (2)
w sierakowie - 0.04% (2)
b?dzie kwestowa? - 0.04% (2)
na ulicach - 0.04% (2)
nikt nie - 0.04% (2)
zderzenie na - 0.04% (2)
(fot. aldona - 0.04% (2)
do szpitala. - 0.04% (2)
blisko 30 - 0.04% (2)
choinka ju? - 0.04% (2)
rynku stan?a - 0.04% (2)
leszna w - 0.04% (2)
hzz ?o??dnica - 0.04% (2)
nowy namiot - 0.04% (2)
tysi?cy z?otych. - 0.04% (2)
nagrody za - 0.04% (2)
do os?b - 0.04% (2)
zwi?zanych z - 0.04% (2)
w leszczy?skiej - 0.04% (2)
dzi? na - 0.04% (2)
razem z - 0.04% (2)
na gwiazdk? - 0.04% (2)
korzystanie z - 0.04% (2)
naszych serwis?w - 0.04% (2)
zmiany ustawie? - 0.04% (2)
w zakresie - 0.04% (2)
pi?knie przystrojone - 0.04% (2)
przybylski: nie - 0.04% (2)
na k?amstwo - 0.04% (2)
zebrano blisko - 0.04% (2)
30 litr?w - 0.04% (2)
pocz?tek testy - 0.04% (2)
dom na - 0.04% (2)
we wroc?awiu - 0.04% (2)
zwyci?stwo dla - 0.04% (2)
diabe?ków mariusza - 0.04% (2)
kulinarne w - 0.04% (2)
radiu elka - 0.04% (2)
fogo unii - 0.04% (2)
krajowej dwunastce - 0.04% (2)
sezonu bartka - 0.04% (2)
zawodach w - 0.04% (2)
ko?ca roku - 0.04% (2)
w sprawie - 0.04% (2)
dla tych, - 0.04% (2)
dwunastce we - 0.04% (2)
42 komentarze - 0.04% (2)
natkni?to si? - 0.04% (2)
z czas?w, - 0.04% (2)
tym miejscu - 0.04% (2)
z ranami - 0.04% (2)
serwis?w internetowych - 0.04% (2)
trzy razy - 0.04% (2)
z aids - 0.04% (2)
nie znam - 0.04% (2)
na budowie - 0.04% (2)
uderzy? w - 0.04% (2)
na ul. - 0.04% (2)
si? nie - 0.04% (2)
wraz z - 0.04% (2)
zmiany w - 0.04% (2)
czy na - 0.04% (2)
promilami do - 0.04% (2)
do kom - 0.04% (2)
180 milion?w - 0.04% (2)
udzia? w - 0.04% (2)
przewr?ci? sie - 0.04% (2)
przewr?ci? si? - 0.04% (2)
27 komentarze - 0.04% (2)
potr?cenie na - 0.04% (2)
lesznie. wi?cej>> - 0.04% (2)
z gimnazjum - 0.04% (2)
bezcennym lekiem - 0.04% (2)
leszczy?skiej komendzie - 0.04% (2)
kt?rzy chc? - 0.04% (2)
przed s?dem. - 0.04% (2)
odpowie za - 0.04% (2)
zamian za - 0.04% (2)
kary za - 0.04% (2)
na 2017 - 0.04% (2)
stra? miejska - 0.04% (2)
uczni?w z - 0.04% (2)
niedozwolonym miejscu - 0.04% (2)
gimnazjum nr - 0.04% (2)
to mo?e - 0.04% (2)
w sarn?wce - 0.04% (2)
si? tak?e - 0.04% (2)
na sam - 0.04% (2)
dyrektor domu - 0.04% (2)
dziecka we - 0.04% (2)
drzewa. w - 0.04% (2)
przechodzi?a przez - 0.04% (2)
jezdni? w - 0.04% (2)
czy samob?jstwo? - 0.04% (2)
zatrudnimy telefon : - 0.14% (7)
telefon : 655256772 - 0.14% (7)
: 655256772 zatrudnimy - 0.1% (5)
655256772 zatrudnimy telefon - 0.1% (5)
bart?omiej klup?) leszno - 0.1% (5)
telefon : 607 - 0.1% (5)
000 z? sprzeda?, - 0.1% (5)
(fot. bart?omiej klup?) - 0.1% (5)
(fot. monika kaczmarska-banaszak) - 0.08% (4)
(fot. dorota kozanecka) - 0.08% (4)
dorota kozanecka) leszno - 0.08% (4)
w tym roku - 0.08% (4)
monika kaczmarska-banaszak) ko?cian - 0.08% (4)
szpital robi? co - 0.08% (4)
dodaj og?oszenie wi?cej... - 0.08% (4)
ma zgody na - 0.06% (3)
next >> najcz?ciej - 0.06% (3)
na trasie p?powo-d?o? - 0.06% (3)
65 619 80 - 0.06% (3)
<< previous next - 0.06% (3)
wystartuje w mistrzostwach - 0.06% (3)
do przedszkola po - 0.06% (3)
nie ma zgody - 0.06% (3)
matka i jej - 0.06% (3)
rady miejskiej leszna - 0.04% (2)
>> najcz?ciej czytane:szpital - 0.04% (2)
czujemy si? oszukani - 0.04% (2)
czytane:szpital robi? co - 0.04% (2)
na 17 stycznia - 0.04% (2)
aldona brycka-jaskierska) gosty? - 0.04% (2)
kpp w wolsztynie) - 0.04% (2)
/ wynajm? lokal - 0.04% (2)
robi? co m?g?zmar?a - 0.04% (2)
telefon : 666096759 - 0.04% (2)
sprzeda?, leszno domy - 0.04% (2)
krajowy i mi?dzynarodowy - 0.04% (2)
spedytor krajowy i - 0.04% (2)
mi?dzynarodowy telefon : - 0.04% (2)
polityk? w skali - 0.04% (2)
do senior?w- niemcy - 0.04% (2)
senior?w- niemcy telefon - 0.04% (2)
telefon : 889427304 - 0.04% (2)
telefon : 655297040 - 0.04% (2)
kosmetyczce telefon : - 0.04% (2)
elki gra?yna banasik - 0.04% (2)
walki z aids - 0.04% (2)
stacji paliw w - 0.04% (2)
na zawodach w - 0.04% (2)
nowy namiot pneumatyczny - 0.04% (2)
do szpitala. wi?cej>> - 0.04% (2)
cztery osoby w - 0.04% (2)
na gwiazdk? dla - 0.04% (2)
w bazie potencjalnych - 0.04% (2)
do ko?ca roku - 0.04% (2)
krajowej dwunastce we - 0.04% (2)
dla tych, kt?rzy - 0.04% (2)
przewr?ci? si? na - 0.04% (2)
fogo unii leszno - 0.04% (2)
kulinarne w radiu - 0.04% (2)
testy we wroc?awiu - 0.04% (2)
osoby w szpitalu - 0.04% (2)
zbieraj? na gwiazdk? - 0.04% (2)
warsztaty kulinarne w - 0.04% (2)
w lesznie. wi?cej>> - 0.04% (2)
na krajowej dwunastce - 0.04% (2)
przechodzi?a przez jezdni? - 0.04% (2)
tir przewr?ci? sie - 0.04% (2)
uderzy? w ty? - 0.04% (2)
30 litr?w krwi - 0.04% (2)
przez jezdni? w - 0.04% (2)
potr?cenie na 17 - 0.04% (2)
w niedozwolonym miejscu - 0.04% (2)
dyrektor domu dziecka - 0.04% (2)
trwa zbi?rka krwi - 0.04% (2)
z gimnazjum nr - 0.04% (2)
klup?) leszno w - 0.04% (2)
gimnazjum nr 8 - 0.04% (2)
na 2017 rok - 0.04% (2)
w zamian za - 0.04% (2)
si? bezcennym lekiem - 0.04% (2)
z czas?w, kiedy - 0.04% (2)

Here you can find chart of all your popular one, two and three word phrases. Google and others search engines means your page is about words you use frequently.

Copyright © 2015-2016 hupso.pl. All rights reserved. FB | +G | Twitter

Hupso.pl jest serwisem internetowym, w którym jednym kliknieciem możesz szybko i łatwo sprawdź stronę www pod kątem SEO. Oferujemy darmowe pozycjonowanie stron internetowych oraz wycena domen i stron internetowych. Prowadzimy ranking polskich stron internetowych oraz ranking stron alexa.