1.00 score from hupso.pl for:
elka.plHTML Content


Titleelka.pl

Length: 7, Words: 2
Description leszno, portal regionu, regionalne, lokalne, radio, elka, kościan, gostyń, góra, rawicz, wschowa, żużel, speedway, leszczyński, radio, gazeta, dodatek

Length: 180, Words: 22
Keywords leszno, portal regionu, regionalne, lokalne, radio, elka, kościan, gostyń, góra, rawicz, wschowa, żużel, speedway, leszczyński, radio, gazeta, dodatek
Robots index, follow
Charset UTF-8
Og Meta - Title exist
Og Meta - Description exist
Og Meta - Site name exist
Tytuł powinien zawierać pomiędzy 10 a 70 znaków (ze spacjami), a mniej niż 12 słów w długości.
Meta opis powinien zawierać pomiędzy 50 a 160 znaków (łącznie ze spacjami), a mniej niż 24 słów w długości.
Kodowanie znaków powinny być określone , UTF-8 jest chyba najlepszy zestaw znaków, aby przejść z powodu UTF-8 jest bardziej międzynarodowy kodowaniem.
Otwarte obiekty wykresu powinny być obecne w stronie internetowej (więcej informacji na temat protokołu OpenGraph: http://ogp.me/)

SEO Content

Words/Characters 5917
Text/HTML 8.97 %
Headings H1 0
H2 0
H3 0
H4 0
H5 0
H6 0
H1
H2
H3
H4
H5
H6
strong
przed ko?cia?skim s?dem na ?awie oskar?onych zasiad? zesp? rockowy ann. grupa odpowiada za zak??canie spokoju podczas pr?b. na poprzedniej rozprawie zesp? z?o?y? wniosek o mediacj? z ma??e?stwem s?siad?w, kt?rym przeszkadzaj? pr?by. nic to nie da?o i sprawa ponownie trafi?a do s?du.   wi?cej >>
pozna?scy agenci cba przeszukali i zabezpieczyli dokumenty w 35 wielkopolskich remizach osp. to tam mia?y trafi? nowe wozy ratowniczo-ga?nicze. pieni?dze wyp?acono, terminy min?y a samochod?w nie ma.   wi?cej >>
sze?? tytu??w zas?u?onego dla miasta leszna i kilkadziesi?t nagr?d i wyr?nie? prezydenta wr?czono podczas uroczystego spotkania z okazji 97 rocznicy powrotu leszna do macierzy, kt?re odby?o si? w ratuszu. wyr?niono osoby, kt?re s?u?? miastu na niwie sportowej, kulturalnej i spo?ecznej.   wi?cej >>
kaszel, katar i b?l gard?a, a w przychodniach lekarskich kolejki. sezon na gryp? trwa w pe?ni. - du?e skoki temperatur na dworze, r?nica temperatur w pomieszczeniach, raz nam zimno, raz gor?co - tak o najcz?stszych przyczynach infekcji m?wi? sami pacjenci.   wi?cej >>
w styczniu zesz?ego roku na poddaszu szko?y w lipinkach w gminie s?awa wybuch? po?ar, kt?ry strawi? dach budynku. obiekt zosta? zabezpieczony, lecz ostatnie silne wiatry porwa?y plandeki przybite do drewnianej konstrukcji. zabezpieczenie wkr?tce zostanie naprawione w ramach gwarancji wykonawcy.   wi?cej >>
od pocz?tku listopada z powodu wych?odzenia zmar?o ju? w naszym kraju ponad 80 os?b, g??wnie bezdomnych. w wielu przypadkach noclegownie oraz schroniska s? przepe?nione. taka sytuacja jest m.in. w leszczy?skiej plac?wce, jednak jak przekonuje jej kierownik krzysztof oko?ski, ka?dy potrzebuj?cy mo?e liczy? na pomoc.   wi?cej >>
nowy pracownik na jednej z leszczy?skich stacji benzynowych zamiast obs?ug? klient?w zaj?? si? kas? sklepow?, z kt?rej ukrad? tysi?c z?otych. po dw?ch dniach policjanci uj?li sprawc?, okaza? si? nim 30-letni m?czyzna, kt?ry najprawdopodobniej jest bezdomny.   wi?cej >>
w ?rod? 18 stycznia na pierwszych po zimowej przerwie zaj?ciach spotkaj? si? pi?karze polonii leszno. po ponad dw?ch tygodniach przygotowa? zagraj? pierwszy sparing. w sumie zesp? ma w planach sze?? gier kontrolnych i wewn?trzne sparingi.   wi?cej >>
rozpocz?y si? obchody 97 rocznicy powrotu leszna do polski. na ul. 17 stycznia ods?oni?to tablic? informuj?c? o wydarzeniach z 1920 roku, po czym z?o?ono kwiaty pod pomnikiem ?o?nierzy garnizonu leszno. g??wne uroczysto?ci odb?d? si? o 17.00 na rynku.   wi?cej >>
po raz sz?sty w historii z wielk? orkiestr? ?wi?tecznej pomocy zagra?a gmina krzemieniewo. tegoroczna edycja zn?w okaza?a si? rekordowa, gdy? zebrano ponad 17 tysi?cy z?otych.   wi?cej >>
w nocy z 6 na 7 stycznia kto? podszy? si? pod burmistrz g?ry iren? krzyszkiewicz i napisa? w jej imieniu komentarz pod postem g?rowskiego blogera, obecnie radnego roberta mazulewicza. po wyja?nieniu sprawy burmistrz g?ry za??da?a umieszczenia sprostowania od autora postu i wpisu na blogu, kt?ry odnosi? si? do komentarza, jednak pojawi?o si? ono dopiero wczoraj. robert mazulewicz t?umaczy?, ?e ze wzgl?du na stan zdrowia nie mia? dost?pu do komputera.   wi?cej >>
w?adze czempinia, z my?l? o najm?odszych mieszka?cach, przygotowuj? dwa stoki saneczkowe. jeden to teren tzw. "zdrojek". druga g?rka powstaje przy gimnazjum w borowie. pozostaje tylko czeka? na ?nieg.   wi?cej >>
kr?glarz leszczy?skiej polonii, indywidualny mistrz polski junior?w, lider klasyfikacji generalnej grand prix polski - micha? szulc mia? wystartowa? w pucharze ?wiata za nasz? zachodni? granic?. nie z w?asnej winy, niestety nie b?dzie m?g? uczestniczy? w tej rywalizacji.   wi?cej >>
przed nami kolejna rocznica odzyskania przez leszno niepodleg?o?ci. przy ka?dej takiej okazji zdarzaj? si? g?osy, ?e w naszym mie?cie walk powsta?czych nie by?o. to oczywi?cie prawda, lecz warto kr?tko przypomnie? sobie dlaczego…   wi?cej >>
oko?o 100 os?b zata?czy?o na scenie auli pa?stwowej wy?szej szko?y zawodowej podczas "kwadratowych prezentacji zespo?u tanecznego puenta". dziewczyny wyst?pi?y w uk?adach solowych, duetach, trio, a tak?e w kombinacjach grupowych. uroczy?cie podzi?kowano trzem tancerkom, kt?re niebawem wyjad? na studnia i dlatego ko?cz? swoj? przygod? w puencie.   wi?cej >>
wies?awa ma?ycha i beata zabroni oraz daniel kaczmarek otrzymali od starosty jaros?awa wawrzyniaka wyr?nienia za dzia?alnos? na rzecz mieszka?c?w i promocj? powiatu. w trakcie koncertu noworocznego wr?czono te? honorowe wyr?znienia „dzier?ykraja”. otrzymali je zdzis?aw moli?ski i bartosz ma?ecki.   wi?cej >>
213 903,48 z?otych - to wst?pne podsumowania 25.fina?u wo?p w powiecie gosty?skim. ponad 124 tysi?ce z?otych z tej kwoty zebrano w gosty?skim sztabie. mieszka?cy ca?ego powiatu pokazali wielkie serce i fantastycznie zagrali z orkiestr? jurka owsiaka   wi?cej >>
bardzo hojni okazali si? w tym roku mieszka?cy powiatu wschowskiego. podczas 25. fina?u wielkiej orkiestry ?wi?tecznej pomocy zebrano ponad 71 tysi?cy z?otych. najlepszym wynikiem zbi?rki mo?e poszczyci? si? gmina s?awa.   wi?cej >>
punktualnie w samo po?udnie stanis?aw pacholczyk, kierownik poci?gu stacja leszno da? gwizdkiem sygna? uroczystego otwarcia dworcowej biblioteki. nowy punkt ma u?atwi? dost?p do ksi??ek pasa?erom, kt?rzy lubi? czyta?, lecz nie maj? czasu na wizyt? w bibliotece.   wi?cej >>
to z?a decyzja - tak pose? wojciech ziemniak (po) komentuje uchwalenie reformy edukacji. jak podkre?la m?wi to zar?wno jako polityk opozycji, jak i by?y dyrektor gimnazjum. ziemniak zapowiada, ?e po pomo?e w zbieraniu podpis?w pod wnioskiem o referendum w sprawie przysz?o?ci gimnazj?w.   wi?cej >>
o kilkana?cie tysi?cy z?otych g?rowianie pobili ubieg?oroczny rekord wielkiej orkiestry ?wi?tecznej pomocy. tym razem przekazali do puszek z czerwonym serduszkiem wo?p prawie 63 tysi?ce z?otych.   wi?cej >>
trzy p?ugopiaskarki i siedem p?ug?w od?nie?a?o od rana drogi powiatu leszczy?skiego. -sytuacja jest ju? opanowana - m?wi marian kaczmarek, kierownik zarz?du dr?g powiatowych. w lesznie z atakiem zimy walczy?y dwa pojazdy, za? na drogach wojew?dzkich pojawi?a si? jedna p?ugosolarka, w dodatku w niedziel? wieczorem, ?acznie na godzin?.   wi?cej >>
- zobowi?za?em si? wobec wyborc?w, ?e nie b?d? si? uk?ada? pod stolikiem, nie wejd? w ?adne koterie, b?d? kierowa? si? w?asn? wiedz? i rozs?dkiem i zasadami moralnymi, kt?re wyznaje - m?wi robert mazulewicz, nowy radny rady miejskiej w g?rze. dzi? odby?o si? jego zaprzysi?enie.   wi?cej >>
blisko 22 ha mo?e zyska? ko?cian. gmina wiejska przeka?e miastu tereny w kie?czewie. chodzi g??wnie o grunt, na kt?rym mie?ci si? miejska oczyszczalnia ?ciek?w i tereny przyleg?e. na tym obszarze znajduj? si? m.in. trzy fermy lis?w i grunty rolne. ostateczn? decyzj? podejm? radni obu samorz?d?w.   wi?cej >>
ponad 18 tysiecy z?otych ofiarowali mieszka?cy gminy lipno podczas fina?u wielkiej orkiestry ?wi?tecznej pomocy. na scenie gok-u wyst?pili uczniowie ze sp w wilkowicach, sp w goniembicach, przedszkolaki z lipna, zespo?y fani boga , radioactive, 4skiband, sekcja taneczna i wokalna z gok lipno, marynia ze ?wi?ciechowy, ma?oretki oraz judocy. licytacje prowadzi? w?jt jacek karmi?ski. najwi?cej pieniedzy uzyskano za kask i bluz? damiana bali?skiego oraz za jazd? podczas zawod?w wrak race.   wi?cej >>
pi?karze r?czni real astromalu maj? klubowy hymn. utw?r skomponowa? i nagra? zesp? bedrock blues z w?oszakowic. hymn b?dzie towarzyszy? pierwszoligowej dru?ynie podczas rozgrywek i wydarze? sportowych.   wi?cej >>
pierwsze szlify p?ywackie zbiera? na leszczy?skich mcsach, potem reprezentowa? barwy akwawitu leszno, a teraz startuje w klubie g8 bielany warszawa. mowa o jakubie kaminiarzu, na kt?rego szyi zawisn?? ostatnio srebrny medal mistrzostw polski senior?w.   wi?cej >>
18-latek z pakos?awia podpalaczem stogu w chojnie. okaza?o si?, ?e to stra?ak ochotnik, kt?ry podpala? a potem uczestniczy? w akcjach ga?niczych. niewykluczone, ?e wywo?a? tak?e inne po?ary w powiecie rawickim.   wi?cej >>
koncert „ma?e serduszka graj? dla orkiestry” ju? od lat jest sta?ym elementem leszczy?skiego fina?u wielkiej orkiestry ?wi?tecznej pomocy. na scenie miejskiego o?rodka kultury ?piewa?y i ta?czy?y przedszkolaki, by?y te? wyst?py grupy akrobatycznej dzia?aj?cej przy mok, grupy ta?ca orientalnego hayat i fundacji dr clown. podczas koncertu odby?y si? licytacje, m.in. kolacji z prezydentem leszna ufundowanej przez ?ukasza borowiaka, za kt?r? zap?acono 250 z?otych. najwi?cej - 1200 z?otych ofiarowano za lot balonem.   wi?cej >>
ponad sze??dziesi?t tysi?cy z?otych - to wst?pny bilans akcji wielkiej orkiestry ?wi?tecznej pomocy w rawiczu. w?r?d licytowanych fant?w za najwi?ksz? kwot? (900 z?otych) poszed? lot samolotem. dok?adny wynik zbi?rki poznamy prawdopodobnie w ?rod?.   wi?cej >>
w gostyniu rozegrano ju? xxxiv turniej o puchar burmistrza b?d?cy jednocze?nie drug? rund? kr?glarskiego grand prix. zar?wno w?r?d pa? jak i pan?w czo?owe lokaty przypad?y zawodniczkom i zawodnikom z naszego regionu.   wi?cej >>
w radiu elka otwarta zosta?a lista startowa uczestnik?w mistrzostw leszna i powiatu leszczy?skiego w narciarstwie i snowboardzie. liczba miejsc jest ograniczona, lepiej wi?c nie zwleka? z zapisem. podobnie jak w ubieg?ych latach samorz?dy sfinansuj? start reprezentantom szk?, ale tym razem rodzice sami musz? zg?osi? swoje dzieci do udzia?u w zawodach i zapewni? im opiek? na stoku.   wi?cej >>
ponad 180 tysi?cy z?otych ofiarowali leszczynianie podczas niedzielnego fina?u wielkiej orkiestry ?wi?tecznej pomocy. a nie s? to jeszcze wszystkie pieni?dze - trwaj? aukcje, z kt?rych doch?d tak?e trafi na konto wo?p. na ulicach leszna kwestowa?o prawie 400 wolontariuszy, by?y imprezy sportowe i kulturalne.   wi?cej >>
ponad 135 tys. z? uda?o si? zebra? dla wielkiej orkiestry w powiecie ko?cia?skim. to na razie wst?pne szacunki, bo sztaby musz? jeszcze wymieni? obc? walut? i przeliczy? pieni?dze w banku, jednak ju? mo?na m?wi? o rekordowej edycji wo?p w ka?dym ze sztab?w.   wi?cej >>
sum? 3500 z?otych zako?czy?a si? licytacja z?otego serduszka wo?p w gostyniu. to absolutny rekord w historii gosty?skiego sztabu. rekord?w podczas tegorocznego fina?u by?o wi?cej!   wi?cej >>
33 tysi?ce z?otych zebrano podczas festynu wielkiej orkiestry ?wi?tecznej pomocy zorganizowanego przez szko?? podstawow? nr 13 i gimnazjum nr 7. - nie spodziewali?my si? takiego wyniku, to rekord w historii tej akcji w naszych szko?ach - powiedzia?a ma?gorzata kornacka, nauczycielka w sp 13.   wi?cej >>
xxv fina? wielkiej orkiestry ?wi?tecznej pomocy we wschowie tradycyjnie odbywa? si? na rynku. na scenie wyst?powa?y dzieci z lokalnych przedszkoli i szk? prezentuj?c swoje umiej?tno?ci wokalne i taneczne. w?r?d wyst?puj?cych byli r?wnie? podopieczni z sekcji wokalnej centrum kultury i rekreacji oraz klubu piosenki solo. w przerwach mi?dzy wyst?pami odbywa?y si? licytacje, z kt?rych doch?d zasili konto wo?p.   wi?cej >>
drugoligowe koszykarki pompax t?czy leszno nie mia?y najmniejszych problem?w i pewnie pokona?y rywalki z legnicy. mimo s?abszego rywala, na uwag? zas?uguje zdobycie przez gospodynie a? 104 punkt?w. najwi?cej, bo a? 24 punkty t?czy rzuci?a kapitan zespo?u - aleksandra brambor.   wi?cej >>
kolejny mecz i kolejne zwyci?stwo pi?karzy z ks futsal leszno. tym razem podopieczni trenera dariusza pieczy?skiego dos?ownie rozgromili na w?asnym parkiecie go?ci z konina 9:1 i w dalszym ci?gu s? jedynym w ii lidze niepokonanym zespo?em.   wi?cej >>
prawie sze??dziesi?t mors?w wzi?o k?piel w krzywi?skim jeziorze, w??czaj?c si? tym samym do fina?u wielkiej orkiestry ?wi?tecznej pomocy. nie tylko oni wrzucali datki do puszek, ale te? liczna publiczno??, kt?ra przysz?a popatrze? na mi?o?nik?w lodowatej wody.   wi?cej >>
koszykarze jamalex polonii po raz drugi w tym sezonie nie dali szans rezerwom rosy radom. wygrali na wyje?dzie 71:57. mecz d?ugo by? wyr?wnany, ale w ostatniej kwarcie podopieczni ?ukasza grudniewskiego mieli wi?cej atut?w. zagrali dojrzale, cierpliwie i skutecznie.   wi?cej >>
biegn?c dowoln? liczb? 400-metrowych k?ek czy licytuj?c przedmioty wystawione na aukcj? g?rowianie wspierali dzi? wielk? orkiestr? ?wi?tecznej pomocy. bieg charytatywny odby? si? na stadionie okf, wyst?py ora licytacje w domu kultury w g?rze.   wi?cej >>
99 os?b uczestniczy?o dzi? w wodnym te?cie coopera. na p?ywalni ?rodowiskowej w lesznie mo?na by?o na sportowo wesprze? wielk? orkiestr? ?wi?tecznej pomocy. wystarczy?o zamiast biletu wst?pu wrzuci? jego r?wnowarto?? do puszki. dodatkowo ka?dy ch?tny m?g? sprawdzi? swoj? kondycj?, pokonuj?c jak najwi?kszy dystans w wodzie przez 12 minut.   wi?cej >>
ponad dziewi??dziesi?cioro wolontariuszy kwestuje dzi? na ulicach ko?ciana, a w?r?d nich ca?kiem nietypowy wolontariusz - pies kobe, kt?ry wzbudza w?r?d mieszka?c?w wiele sympatii. sw?j wk?ad w tegoroczny fina? wielkiej orkiestry ?wi?tecznej pomocy mieli te? biegacze i mi?o?nicy kijk?w, a tak?e dzieci, kt?re od godz. 15.00 prezentuj? si? na scenie kok.   wi?cej >>
pi?ty bieg i kijomarsz dla wielkiej orkiestry ?wi?tecznej pomocy zgromadzi? na starcie ponad 200 uczestnik?w. - frekwencja dopisa?a, a przez ca?y czas pada? ?nieg - powiedzia? organizator artur kasprzak.   wi?cej >>
w rawickim domu kultury trwa 25. fina? wielkiej orkiestry ?wi?tecznej pomocy. od samego rana na ulicach ca?ego powiatu kwestuje wielu wolontariuszy, kt?rzy mimo niesprzyjaj?cej pogody s? pe?ni zapa?u. - najwa?niejsze jest to, ?e pomagamy innym - m?wi? jednym g?osem.   wi?cej >>
go??mi poniedzia?kowego magazynu ?u?lowego b?d? przedstawiciele rawickich nied?wiadk?w, cz?onkowie nowego zarz?du: klubu prezes andrzej ku?bicki, skarbnik robert zimny i adam sk?rnicki, kt?ry b?dzie wspiera? dru?yn? na torze i poza nim. pocz?tek audycji na antenie radia elka o godzinie 18:15.   wi?cej >>
prawie 30 ekip stan?o na starcie rajdu wielkiej orkiestry ?wi?tecznej pomocy, kt?ry ju? po raz szesnasty odbywa si? w lesznie. to bardziej wycieczka ni? ?ciganie, cho? zimowe warunki z pewno?ci? doda?y emocji.   wi?cej >>
w gostyniu wielka orkiestra ?wi?tecznej pomocy gra od wczoraj. na scenie gosty?skiego o?rodka kultury "hutnik" zaprezentowa?y si? przedszkolaki. ta?ce, ?piewy i dzieci?ce u?miechy sprawia?y, ?e by?o kolorowo i rado?nie. dzieci r?wnie? anga?owa?y si? kwestowanie na rzecz pomocy dzieciom i seniorom. w?r?d nich 7-letnia oliwia.   wi?cej >>
ponad stu harcerzy senior?w z dwudziestu pi?ciu wielkopolskich kr?g?w wzi?o udzia? w spotkaniu noworocznym, kt?re po raz pierwszy zorganizowano we wschowie. w klubokawiarni „pi?tro” wybrzmia?y kol?dy oraz harcerskie piosenki. w programie przewidziano tak?e zwiedzanie kr?lewskiego miasta.   wi?cej >>
?aden bal nie zapada w pamie? tak jak bal studni?wkowy. maturzy?ci ii liceum og?lnokszta?c?cego im.miko?aja kopernika z pewno?ci? te? b?d? go mile wspomina?. w sobot? 14 stycznia bawili si? w sali oaza w k?odzie. by? polonez, podzi?kowania, cz?? artystyczna i ta?ce do p?nych godzin nocnych.   wi?cej >>
2
3
4
5
6
7
8
9
10
g?osujemy do 18 stycznia, godz. 23:59
g?osujemy do 18 stycznia, godz. 23:59
b
przed ko?cia?skim s?dem na ?awie oskar?onych zasiad? zesp? rockowy ann. grupa odpowiada za zak??canie spokoju podczas pr?b. na poprzedniej rozprawie zesp? z?o?y? wniosek o mediacj? z ma??e?stwem s?siad?w, kt?rym przeszkadzaj? pr?by. nic to nie da?o i sprawa ponownie trafi?a do s?du.   wi?cej >>
pozna?scy agenci cba przeszukali i zabezpieczyli dokumenty w 35 wielkopolskich remizach osp. to tam mia?y trafi? nowe wozy ratowniczo-ga?nicze. pieni?dze wyp?acono, terminy min?y a samochod?w nie ma.   wi?cej >>
sze?? tytu??w zas?u?onego dla miasta leszna i kilkadziesi?t nagr?d i wyr?nie? prezydenta wr?czono podczas uroczystego spotkania z okazji 97 rocznicy powrotu leszna do macierzy, kt?re odby?o si? w ratuszu. wyr?niono osoby, kt?re s?u?? miastu na niwie sportowej, kulturalnej i spo?ecznej.   wi?cej >>
kaszel, katar i b?l gard?a, a w przychodniach lekarskich kolejki. sezon na gryp? trwa w pe?ni. - du?e skoki temperatur na dworze, r?nica temperatur w pomieszczeniach, raz nam zimno, raz gor?co - tak o najcz?stszych przyczynach infekcji m?wi? sami pacjenci.   wi?cej >>
w styczniu zesz?ego roku na poddaszu szko?y w lipinkach w gminie s?awa wybuch? po?ar, kt?ry strawi? dach budynku. obiekt zosta? zabezpieczony, lecz ostatnie silne wiatry porwa?y plandeki przybite do drewnianej konstrukcji. zabezpieczenie wkr?tce zostanie naprawione w ramach gwarancji wykonawcy.   wi?cej >>
od pocz?tku listopada z powodu wych?odzenia zmar?o ju? w naszym kraju ponad 80 os?b, g??wnie bezdomnych. w wielu przypadkach noclegownie oraz schroniska s? przepe?nione. taka sytuacja jest m.in. w leszczy?skiej plac?wce, jednak jak przekonuje jej kierownik krzysztof oko?ski, ka?dy potrzebuj?cy mo?e liczy? na pomoc.   wi?cej >>
nowy pracownik na jednej z leszczy?skich stacji benzynowych zamiast obs?ug? klient?w zaj?? si? kas? sklepow?, z kt?rej ukrad? tysi?c z?otych. po dw?ch dniach policjanci uj?li sprawc?, okaza? si? nim 30-letni m?czyzna, kt?ry najprawdopodobniej jest bezdomny.   wi?cej >>
w ?rod? 18 stycznia na pierwszych po zimowej przerwie zaj?ciach spotkaj? si? pi?karze polonii leszno. po ponad dw?ch tygodniach przygotowa? zagraj? pierwszy sparing. w sumie zesp? ma w planach sze?? gier kontrolnych i wewn?trzne sparingi.   wi?cej >>
rozpocz?y si? obchody 97 rocznicy powrotu leszna do polski. na ul. 17 stycznia ods?oni?to tablic? informuj?c? o wydarzeniach z 1920 roku, po czym z?o?ono kwiaty pod pomnikiem ?o?nierzy garnizonu leszno. g??wne uroczysto?ci odb?d? si? o 17.00 na rynku.   wi?cej >>
po raz sz?sty w historii z wielk? orkiestr? ?wi?tecznej pomocy zagra?a gmina krzemieniewo. tegoroczna edycja zn?w okaza?a si? rekordowa, gdy? zebrano ponad 17 tysi?cy z?otych.   wi?cej >>
w nocy z 6 na 7 stycznia kto? podszy? si? pod burmistrz g?ry iren? krzyszkiewicz i napisa? w jej imieniu komentarz pod postem g?rowskiego blogera, obecnie radnego roberta mazulewicza. po wyja?nieniu sprawy burmistrz g?ry za??da?a umieszczenia sprostowania od autora postu i wpisu na blogu, kt?ry odnosi? si? do komentarza, jednak pojawi?o si? ono dopiero wczoraj. robert mazulewicz t?umaczy?, ?e ze wzgl?du na stan zdrowia nie mia? dost?pu do komputera.   wi?cej >>
w?adze czempinia, z my?l? o najm?odszych mieszka?cach, przygotowuj? dwa stoki saneczkowe. jeden to teren tzw. "zdrojek". druga g?rka powstaje przy gimnazjum w borowie. pozostaje tylko czeka? na ?nieg.   wi?cej >>
kr?glarz leszczy?skiej polonii, indywidualny mistrz polski junior?w, lider klasyfikacji generalnej grand prix polski - micha? szulc mia? wystartowa? w pucharze ?wiata za nasz? zachodni? granic?. nie z w?asnej winy, niestety nie b?dzie m?g? uczestniczy? w tej rywalizacji.   wi?cej >>
przed nami kolejna rocznica odzyskania przez leszno niepodleg?o?ci. przy ka?dej takiej okazji zdarzaj? si? g?osy, ?e w naszym mie?cie walk powsta?czych nie by?o. to oczywi?cie prawda, lecz warto kr?tko przypomnie? sobie dlaczego…   wi?cej >>
oko?o 100 os?b zata?czy?o na scenie auli pa?stwowej wy?szej szko?y zawodowej podczas "kwadratowych prezentacji zespo?u tanecznego puenta". dziewczyny wyst?pi?y w uk?adach solowych, duetach, trio, a tak?e w kombinacjach grupowych. uroczy?cie podzi?kowano trzem tancerkom, kt?re niebawem wyjad? na studnia i dlatego ko?cz? swoj? przygod? w puencie.   wi?cej >>
wies?awa ma?ycha i beata zabroni oraz daniel kaczmarek otrzymali od starosty jaros?awa wawrzyniaka wyr?nienia za dzia?alnos? na rzecz mieszka?c?w i promocj? powiatu. w trakcie koncertu noworocznego wr?czono te? honorowe wyr?znienia „dzier?ykraja”. otrzymali je zdzis?aw moli?ski i bartosz ma?ecki.   wi?cej >>
213 903,48 z?otych - to wst?pne podsumowania 25.fina?u wo?p w powiecie gosty?skim. ponad 124 tysi?ce z?otych z tej kwoty zebrano w gosty?skim sztabie. mieszka?cy ca?ego powiatu pokazali wielkie serce i fantastycznie zagrali z orkiestr? jurka owsiaka   wi?cej >>
bardzo hojni okazali si? w tym roku mieszka?cy powiatu wschowskiego. podczas 25. fina?u wielkiej orkiestry ?wi?tecznej pomocy zebrano ponad 71 tysi?cy z?otych. najlepszym wynikiem zbi?rki mo?e poszczyci? si? gmina s?awa.   wi?cej >>
punktualnie w samo po?udnie stanis?aw pacholczyk, kierownik poci?gu stacja leszno da? gwizdkiem sygna? uroczystego otwarcia dworcowej biblioteki. nowy punkt ma u?atwi? dost?p do ksi??ek pasa?erom, kt?rzy lubi? czyta?, lecz nie maj? czasu na wizyt? w bibliotece.   wi?cej >>
to z?a decyzja - tak pose? wojciech ziemniak (po) komentuje uchwalenie reformy edukacji. jak podkre?la m?wi to zar?wno jako polityk opozycji, jak i by?y dyrektor gimnazjum. ziemniak zapowiada, ?e po pomo?e w zbieraniu podpis?w pod wnioskiem o referendum w sprawie przysz?o?ci gimnazj?w.   wi?cej >>
o kilkana?cie tysi?cy z?otych g?rowianie pobili ubieg?oroczny rekord wielkiej orkiestry ?wi?tecznej pomocy. tym razem przekazali do puszek z czerwonym serduszkiem wo?p prawie 63 tysi?ce z?otych.   wi?cej >>
trzy p?ugopiaskarki i siedem p?ug?w od?nie?a?o od rana drogi powiatu leszczy?skiego. -sytuacja jest ju? opanowana - m?wi marian kaczmarek, kierownik zarz?du dr?g powiatowych. w lesznie z atakiem zimy walczy?y dwa pojazdy, za? na drogach wojew?dzkich pojawi?a si? jedna p?ugosolarka, w dodatku w niedziel? wieczorem, ?acznie na godzin?.   wi?cej >>
- zobowi?za?em si? wobec wyborc?w, ?e nie b?d? si? uk?ada? pod stolikiem, nie wejd? w ?adne koterie, b?d? kierowa? si? w?asn? wiedz? i rozs?dkiem i zasadami moralnymi, kt?re wyznaje - m?wi robert mazulewicz, nowy radny rady miejskiej w g?rze. dzi? odby?o si? jego zaprzysi?enie.   wi?cej >>
blisko 22 ha mo?e zyska? ko?cian. gmina wiejska przeka?e miastu tereny w kie?czewie. chodzi g??wnie o grunt, na kt?rym mie?ci si? miejska oczyszczalnia ?ciek?w i tereny przyleg?e. na tym obszarze znajduj? si? m.in. trzy fermy lis?w i grunty rolne. ostateczn? decyzj? podejm? radni obu samorz?d?w.   wi?cej >>
ponad 18 tysiecy z?otych ofiarowali mieszka?cy gminy lipno podczas fina?u wielkiej orkiestry ?wi?tecznej pomocy. na scenie gok-u wyst?pili uczniowie ze sp w wilkowicach, sp w goniembicach, przedszkolaki z lipna, zespo?y fani boga , radioactive, 4skiband, sekcja taneczna i wokalna z gok lipno, marynia ze ?wi?ciechowy, ma?oretki oraz judocy. licytacje prowadzi? w?jt jacek karmi?ski. najwi?cej pieniedzy uzyskano za kask i bluz? damiana bali?skiego oraz za jazd? podczas zawod?w wrak race.   wi?cej >>
pi?karze r?czni real astromalu maj? klubowy hymn. utw?r skomponowa? i nagra? zesp? bedrock blues z w?oszakowic. hymn b?dzie towarzyszy? pierwszoligowej dru?ynie podczas rozgrywek i wydarze? sportowych.   wi?cej >>
pierwsze szlify p?ywackie zbiera? na leszczy?skich mcsach, potem reprezentowa? barwy akwawitu leszno, a teraz startuje w klubie g8 bielany warszawa. mowa o jakubie kaminiarzu, na kt?rego szyi zawisn?? ostatnio srebrny medal mistrzostw polski senior?w.   wi?cej >>
18-latek z pakos?awia podpalaczem stogu w chojnie. okaza?o si?, ?e to stra?ak ochotnik, kt?ry podpala? a potem uczestniczy? w akcjach ga?niczych. niewykluczone, ?e wywo?a? tak?e inne po?ary w powiecie rawickim.   wi?cej >>
koncert „ma?e serduszka graj? dla orkiestry” ju? od lat jest sta?ym elementem leszczy?skiego fina?u wielkiej orkiestry ?wi?tecznej pomocy. na scenie miejskiego o?rodka kultury ?piewa?y i ta?czy?y przedszkolaki, by?y te? wyst?py grupy akrobatycznej dzia?aj?cej przy mok, grupy ta?ca orientalnego hayat i fundacji dr clown. podczas koncertu odby?y si? licytacje, m.in. kolacji z prezydentem leszna ufundowanej przez ?ukasza borowiaka, za kt?r? zap?acono 250 z?otych. najwi?cej - 1200 z?otych ofiarowano za lot balonem.   wi?cej >>
ponad sze??dziesi?t tysi?cy z?otych - to wst?pny bilans akcji wielkiej orkiestry ?wi?tecznej pomocy w rawiczu. w?r?d licytowanych fant?w za najwi?ksz? kwot? (900 z?otych) poszed? lot samolotem. dok?adny wynik zbi?rki poznamy prawdopodobnie w ?rod?.   wi?cej >>
w gostyniu rozegrano ju? xxxiv turniej o puchar burmistrza b?d?cy jednocze?nie drug? rund? kr?glarskiego grand prix. zar?wno w?r?d pa? jak i pan?w czo?owe lokaty przypad?y zawodniczkom i zawodnikom z naszego regionu.   wi?cej >>
w radiu elka otwarta zosta?a lista startowa uczestnik?w mistrzostw leszna i powiatu leszczy?skiego w narciarstwie i snowboardzie. liczba miejsc jest ograniczona, lepiej wi?c nie zwleka? z zapisem. podobnie jak w ubieg?ych latach samorz?dy sfinansuj? start reprezentantom szk?, ale tym razem rodzice sami musz? zg?osi? swoje dzieci do udzia?u w zawodach i zapewni? im opiek? na stoku.   wi?cej >>
ponad 180 tysi?cy z?otych ofiarowali leszczynianie podczas niedzielnego fina?u wielkiej orkiestry ?wi?tecznej pomocy. a nie s? to jeszcze wszystkie pieni?dze - trwaj? aukcje, z kt?rych doch?d tak?e trafi na konto wo?p. na ulicach leszna kwestowa?o prawie 400 wolontariuszy, by?y imprezy sportowe i kulturalne.   wi?cej >>
ponad 135 tys. z? uda?o si? zebra? dla wielkiej orkiestry w powiecie ko?cia?skim. to na razie wst?pne szacunki, bo sztaby musz? jeszcze wymieni? obc? walut? i przeliczy? pieni?dze w banku, jednak ju? mo?na m?wi? o rekordowej edycji wo?p w ka?dym ze sztab?w.   wi?cej >>
sum? 3500 z?otych zako?czy?a si? licytacja z?otego serduszka wo?p w gostyniu. to absolutny rekord w historii gosty?skiego sztabu. rekord?w podczas tegorocznego fina?u by?o wi?cej!   wi?cej >>
33 tysi?ce z?otych zebrano podczas festynu wielkiej orkiestry ?wi?tecznej pomocy zorganizowanego przez szko?? podstawow? nr 13 i gimnazjum nr 7. - nie spodziewali?my si? takiego wyniku, to rekord w historii tej akcji w naszych szko?ach - powiedzia?a ma?gorzata kornacka, nauczycielka w sp 13.   wi?cej >>
xxv fina? wielkiej orkiestry ?wi?tecznej pomocy we wschowie tradycyjnie odbywa? si? na rynku. na scenie wyst?powa?y dzieci z lokalnych przedszkoli i szk? prezentuj?c swoje umiej?tno?ci wokalne i taneczne. w?r?d wyst?puj?cych byli r?wnie? podopieczni z sekcji wokalnej centrum kultury i rekreacji oraz klubu piosenki solo. w przerwach mi?dzy wyst?pami odbywa?y si? licytacje, z kt?rych doch?d zasili konto wo?p.   wi?cej >>
drugoligowe koszykarki pompax t?czy leszno nie mia?y najmniejszych problem?w i pewnie pokona?y rywalki z legnicy. mimo s?abszego rywala, na uwag? zas?uguje zdobycie przez gospodynie a? 104 punkt?w. najwi?cej, bo a? 24 punkty t?czy rzuci?a kapitan zespo?u - aleksandra brambor.   wi?cej >>
kolejny mecz i kolejne zwyci?stwo pi?karzy z ks futsal leszno. tym razem podopieczni trenera dariusza pieczy?skiego dos?ownie rozgromili na w?asnym parkiecie go?ci z konina 9:1 i w dalszym ci?gu s? jedynym w ii lidze niepokonanym zespo?em.   wi?cej >>
prawie sze??dziesi?t mors?w wzi?o k?piel w krzywi?skim jeziorze, w??czaj?c si? tym samym do fina?u wielkiej orkiestry ?wi?tecznej pomocy. nie tylko oni wrzucali datki do puszek, ale te? liczna publiczno??, kt?ra przysz?a popatrze? na mi?o?nik?w lodowatej wody.   wi?cej >>
koszykarze jamalex polonii po raz drugi w tym sezonie nie dali szans rezerwom rosy radom. wygrali na wyje?dzie 71:57. mecz d?ugo by? wyr?wnany, ale w ostatniej kwarcie podopieczni ?ukasza grudniewskiego mieli wi?cej atut?w. zagrali dojrzale, cierpliwie i skutecznie.   wi?cej >>
biegn?c dowoln? liczb? 400-metrowych k?ek czy licytuj?c przedmioty wystawione na aukcj? g?rowianie wspierali dzi? wielk? orkiestr? ?wi?tecznej pomocy. bieg charytatywny odby? si? na stadionie okf, wyst?py ora licytacje w domu kultury w g?rze.   wi?cej >>
99 os?b uczestniczy?o dzi? w wodnym te?cie coopera. na p?ywalni ?rodowiskowej w lesznie mo?na by?o na sportowo wesprze? wielk? orkiestr? ?wi?tecznej pomocy. wystarczy?o zamiast biletu wst?pu wrzuci? jego r?wnowarto?? do puszki. dodatkowo ka?dy ch?tny m?g? sprawdzi? swoj? kondycj?, pokonuj?c jak najwi?kszy dystans w wodzie przez 12 minut.   wi?cej >>
ponad dziewi??dziesi?cioro wolontariuszy kwestuje dzi? na ulicach ko?ciana, a w?r?d nich ca?kiem nietypowy wolontariusz - pies kobe, kt?ry wzbudza w?r?d mieszka?c?w wiele sympatii. sw?j wk?ad w tegoroczny fina? wielkiej orkiestry ?wi?tecznej pomocy mieli te? biegacze i mi?o?nicy kijk?w, a tak?e dzieci, kt?re od godz. 15.00 prezentuj? si? na scenie kok.   wi?cej >>
pi?ty bieg i kijomarsz dla wielkiej orkiestry ?wi?tecznej pomocy zgromadzi? na starcie ponad 200 uczestnik?w. - frekwencja dopisa?a, a przez ca?y czas pada? ?nieg - powiedzia? organizator artur kasprzak.   wi?cej >>
w rawickim domu kultury trwa 25. fina? wielkiej orkiestry ?wi?tecznej pomocy. od samego rana na ulicach ca?ego powiatu kwestuje wielu wolontariuszy, kt?rzy mimo niesprzyjaj?cej pogody s? pe?ni zapa?u. - najwa?niejsze jest to, ?e pomagamy innym - m?wi? jednym g?osem.   wi?cej >>
go??mi poniedzia?kowego magazynu ?u?lowego b?d? przedstawiciele rawickich nied?wiadk?w, cz?onkowie nowego zarz?du: klubu prezes andrzej ku?bicki, skarbnik robert zimny i adam sk?rnicki, kt?ry b?dzie wspiera? dru?yn? na torze i poza nim. pocz?tek audycji na antenie radia elka o godzinie 18:15.   wi?cej >>
prawie 30 ekip stan?o na starcie rajdu wielkiej orkiestry ?wi?tecznej pomocy, kt?ry ju? po raz szesnasty odbywa si? w lesznie. to bardziej wycieczka ni? ?ciganie, cho? zimowe warunki z pewno?ci? doda?y emocji.   wi?cej >>
w gostyniu wielka orkiestra ?wi?tecznej pomocy gra od wczoraj. na scenie gosty?skiego o?rodka kultury "hutnik" zaprezentowa?y si? przedszkolaki. ta?ce, ?piewy i dzieci?ce u?miechy sprawia?y, ?e by?o kolorowo i rado?nie. dzieci r?wnie? anga?owa?y si? kwestowanie na rzecz pomocy dzieciom i seniorom. w?r?d nich 7-letnia oliwia.   wi?cej >>
ponad stu harcerzy senior?w z dwudziestu pi?ciu wielkopolskich kr?g?w wzi?o udzia? w spotkaniu noworocznym, kt?re po raz pierwszy zorganizowano we wschowie. w klubokawiarni „pi?tro” wybrzmia?y kol?dy oraz harcerskie piosenki. w programie przewidziano tak?e zwiedzanie kr?lewskiego miasta.   wi?cej >>
?aden bal nie zapada w pamie? tak jak bal studni?wkowy. maturzy?ci ii liceum og?lnokszta?c?cego im.miko?aja kopernika z pewno?ci? te? b?d? go mile wspomina?. w sobot? 14 stycznia bawili si? w sali oaza w k?odzie. by? polonez, podzi?kowania, cz?? artystyczna i ta?ce do p?nych godzin nocnych.   wi?cej >>
2
3
4
5
6
7
8
9
10
g?osujemy do 18 stycznia, godz. 23:59
g?osujemy do 18 stycznia, godz. 23:59
i
em przed ko?cia?skim s?dem na ?awie oskar?onych zasiad? zesp? rockowy ann. grupa odpowiada za zak??canie spokoju podczas pr?b. na poprzedniej rozprawie zesp? z?o?y? wniosek o mediacj? z ma??e?stwem s?siad?w, kt?rym przeszkadzaj? pr?by. nic to nie da?o i sprawa ponownie trafi?a do s?du.   wi?cej >>
pozna?scy agenci cba przeszukali i zabezpieczyli dokumenty w 35 wielkopolskich remizach osp. to tam mia?y trafi? nowe wozy ratowniczo-ga?nicze. pieni?dze wyp?acono, terminy min?y a samochod?w nie ma.   wi?cej >>
sze?? tytu??w zas?u?onego dla miasta leszna i kilkadziesi?t nagr?d i wyr?nie? prezydenta wr?czono podczas uroczystego spotkania z okazji 97 rocznicy powrotu leszna do macierzy, kt?re odby?o si? w ratuszu. wyr?niono osoby, kt?re s?u?? miastu na niwie sportowej, kulturalnej i spo?ecznej.   wi?cej >>
kaszel, katar i b?l gard?a, a w przychodniach lekarskich kolejki. sezon na gryp? trwa w pe?ni. - du?e skoki temperatur na dworze, r?nica temperatur w pomieszczeniach, raz nam zimno, raz gor?co - tak o najcz?stszych przyczynach infekcji m?wi? sami pacjenci.   wi?cej >>
w styczniu zesz?ego roku na poddaszu szko?y w lipinkach w gminie s?awa wybuch? po?ar, kt?ry strawi? dach budynku. obiekt zosta? zabezpieczony, lecz ostatnie silne wiatry porwa?y plandeki przybite do drewnianej konstrukcji. zabezpieczenie wkr?tce zostanie naprawione w ramach gwarancji wykonawcy.   wi?cej >>
od pocz?tku listopada z powodu wych?odzenia zmar?o ju? w naszym kraju ponad 80 os?b, g??wnie bezdomnych. w wielu przypadkach noclegownie oraz schroniska s? przepe?nione. taka sytuacja jest m.in. w leszczy?skiej plac?wce, jednak jak przekonuje jej kierownik krzysztof oko?ski, ka?dy potrzebuj?cy mo?e liczy? na pomoc.   wi?cej >>
nowy pracownik na jednej z leszczy?skich stacji benzynowych zamiast obs?ug? klient?w zaj?? si? kas? sklepow?, z kt?rej ukrad? tysi?c z?otych. po dw?ch dniach policjanci uj?li sprawc?, okaza? si? nim 30-letni m?czyzna, kt?ry najprawdopodobniej jest bezdomny.   wi?cej >>
w ?rod? 18 stycznia na pierwszych po zimowej przerwie zaj?ciach spotkaj? si? pi?karze polonii leszno. po ponad dw?ch tygodniach przygotowa? zagraj? pierwszy sparing. w sumie zesp? ma w planach sze?? gier kontrolnych i wewn?trzne sparingi.   wi?cej >>
rozpocz?y si? obchody 97 rocznicy powrotu leszna do polski. na ul. 17 stycznia ods?oni?to tablic? informuj?c? o wydarzeniach z 1920 roku, po czym z?o?ono kwiaty pod pomnikiem ?o?nierzy garnizonu leszno. g??wne uroczysto?ci odb?d? si? o 17.00 na rynku.   wi?cej >>
po raz sz?sty w historii z wielk? orkiestr? ?wi?tecznej pomocy zagra?a gmina krzemieniewo. tegoroczna edycja zn?w okaza?a si? rekordowa, gdy? zebrano ponad 17 tysi?cy z?otych.   wi?cej >>
w nocy z 6 na 7 stycznia kto? podszy? si? pod burmistrz g?ry iren? krzyszkiewicz i napisa? w jej imieniu komentarz pod postem g?rowskiego blogera, obecnie radnego roberta mazulewicza. po wyja?nieniu sprawy burmistrz g?ry za??da?a umieszczenia sprostowania od autora postu i wpisu na blogu, kt?ry odnosi? si? do komentarza, jednak pojawi?o si? ono dopiero wczoraj. robert mazulewicz t?umaczy?, ?e ze wzgl?du na stan zdrowia nie mia? dost?pu do komputera.   wi?cej >>
w?adze czempinia, z my?l? o najm?odszych mieszka?cach, przygotowuj? dwa stoki saneczkowe. jeden to teren tzw. "zdrojek". druga g?rka powstaje przy gimnazjum w borowie. pozostaje tylko czeka? na ?nieg.   wi?cej >>
kr?glarz leszczy?skiej polonii, indywidualny mistrz polski junior?w, lider klasyfikacji generalnej grand prix polski - micha? szulc mia? wystartowa? w pucharze ?wiata za nasz? zachodni? granic?. nie z w?asnej winy, niestety nie b?dzie m?g? uczestniczy? w tej rywalizacji.   wi?cej >>
przed nami kolejna rocznica odzyskania przez leszno niepodleg?o?ci. przy ka?dej takiej okazji zdarzaj? si? g?osy, ?e w naszym mie?cie walk powsta?czych nie by?o. to oczywi?cie prawda, lecz warto kr?tko przypomnie? sobie dlaczego…   wi?cej >>
oko?o 100 os?b zata?czy?o na scenie auli pa?stwowej wy?szej szko?y zawodowej podczas "kwadratowych prezentacji zespo?u tanecznego puenta". dziewczyny wyst?pi?y w uk?adach solowych, duetach, trio, a tak?e w kombinacjach grupowych. uroczy?cie podzi?kowano trzem tancerkom, kt?re niebawem wyjad? na studnia i dlatego ko?cz? swoj? przygod? w puencie.   wi?cej >>
wies?awa ma?ycha i beata zabroni oraz daniel kaczmarek otrzymali od starosty jaros?awa wawrzyniaka wyr?nienia za dzia?alnos? na rzecz mieszka?c?w i promocj? powiatu. w trakcie koncertu noworocznego wr?czono te? honorowe wyr?znienia „dzier?ykraja”. otrzymali je zdzis?aw moli?ski i bartosz ma?ecki.   wi?cej >>
213 903,48 z?otych - to wst?pne podsumowania 25.fina?u wo?p w powiecie gosty?skim. ponad 124 tysi?ce z?otych z tej kwoty zebrano w gosty?skim sztabie. mieszka?cy ca?ego powiatu pokazali wielkie serce i fantastycznie zagrali z orkiestr? jurka owsiaka   wi?cej >>
bardzo hojni okazali si? w tym roku mieszka?cy powiatu wschowskiego. podczas 25. fina?u wielkiej orkiestry ?wi?tecznej pomocy zebrano ponad 71 tysi?cy z?otych. najlepszym wynikiem zbi?rki mo?e poszczyci? si? gmina s?awa.   wi?cej >>
punktualnie w samo po?udnie stanis?aw pacholczyk, kierownik poci?gu stacja leszno da? gwizdkiem sygna? uroczystego otwarcia dworcowej biblioteki. nowy punkt ma u?atwi? dost?p do ksi??ek pasa?erom, kt?rzy lubi? czyta?, lecz nie maj? czasu na wizyt? w bibliotece.   wi?cej >>
to z?a decyzja - tak pose? wojciech ziemniak (po) komentuje uchwalenie reformy edukacji. jak podkre?la m?wi to zar?wno jako polityk opozycji, jak i by?y dyrektor gimnazjum. ziemniak zapowiada, ?e po pomo?e w zbieraniu podpis?w pod wnioskiem o referendum w sprawie przysz?o?ci gimnazj?w.   wi?cej >>
o kilkana?cie tysi?cy z?otych g?rowianie pobili ubieg?oroczny rekord wielkiej orkiestry ?wi?tecznej pomocy. tym razem przekazali do puszek z czerwonym serduszkiem wo?p prawie 63 tysi?ce z?otych.   wi?cej >>
trzy p?ugopiaskarki i siedem p?ug?w od?nie?a?o od rana drogi powiatu leszczy?skiego. -sytuacja jest ju? opanowana - m?wi marian kaczmarek, kierownik zarz?du dr?g powiatowych. w lesznie z atakiem zimy walczy?y dwa pojazdy, za? na drogach wojew?dzkich pojawi?a si? jedna p?ugosolarka, w dodatku w niedziel? wieczorem, ?acznie na godzin?.   wi?cej >>
- zobowi?za?em si? wobec wyborc?w, ?e nie b?d? si? uk?ada? pod stolikiem, nie wejd? w ?adne koterie, b?d? kierowa? si? w?asn? wiedz? i rozs?dkiem i zasadami moralnymi, kt?re wyznaje - m?wi robert mazulewicz, nowy radny rady miejskiej w g?rze. dzi? odby?o si? jego zaprzysi?enie.   wi?cej >>
blisko 22 ha mo?e zyska? ko?cian. gmina wiejska przeka?e miastu tereny w kie?czewie. chodzi g??wnie o grunt, na kt?rym mie?ci si? miejska oczyszczalnia ?ciek?w i tereny przyleg?e. na tym obszarze znajduj? si? m.in. trzy fermy lis?w i grunty rolne. ostateczn? decyzj? podejm? radni obu samorz?d?w.   wi?cej >>
ponad 18 tysiecy z?otych ofiarowali mieszka?cy gminy lipno podczas fina?u wielkiej orkiestry ?wi?tecznej pomocy. na scenie gok-u wyst?pili uczniowie ze sp w wilkowicach, sp w goniembicach, przedszkolaki z lipna, zespo?y fani boga , radioactive, 4skiband, sekcja taneczna i wokalna z gok lipno, marynia ze ?wi?ciechowy, ma?oretki oraz judocy. licytacje prowadzi? w?jt jacek karmi?ski. najwi?cej pieniedzy uzyskano za kask i bluz? damiana bali?skiego oraz za jazd? podczas zawod?w wrak race.   wi?cej >>
pi?karze r?czni real astromalu maj? klubowy hymn. utw?r skomponowa? i nagra? zesp? bedrock blues z w?oszakowic. hymn b?dzie towarzyszy? pierwszoligowej dru?ynie podczas rozgrywek i wydarze? sportowych.   wi?cej >>
pierwsze szlify p?ywackie zbiera? na leszczy?skich mcsach, potem reprezentowa? barwy akwawitu leszno, a teraz startuje w klubie g8 bielany warszawa. mowa o jakubie kaminiarzu, na kt?rego szyi zawisn?? ostatnio srebrny medal mistrzostw polski senior?w.   wi?cej >>
18-latek z pakos?awia podpalaczem stogu w chojnie. okaza?o si?, ?e to stra?ak ochotnik, kt?ry podpala? a potem uczestniczy? w akcjach ga?niczych. niewykluczone, ?e wywo?a? tak?e inne po?ary w powiecie rawickim.   wi?cej >>
koncert „ma?e serduszka graj? dla orkiestry” ju? od lat jest sta?ym elementem leszczy?skiego fina?u wielkiej orkiestry ?wi?tecznej pomocy. na scenie miejskiego o?rodka kultury ?piewa?y i ta?czy?y przedszkolaki, by?y te? wyst?py grupy akrobatycznej dzia?aj?cej przy mok, grupy ta?ca orientalnego hayat i fundacji dr clown. podczas koncertu odby?y si? licytacje, m.in. kolacji z prezydentem leszna ufundowanej przez ?ukasza borowiaka, za kt?r? zap?acono 250 z?otych. najwi?cej - 1200 z?otych ofiarowano za lot balonem.   wi?cej >>
ponad sze??dziesi?t tysi?cy z?otych - to wst?pny bilans akcji wielkiej orkiestry ?wi?tecznej pomocy w rawiczu. w?r?d licytowanych fant?w za najwi?ksz? kwot? (900 z?otych) poszed? lot samolotem. dok?adny wynik zbi?rki poznamy prawdopodobnie w ?rod?.   wi?cej >>
w gostyniu rozegrano ju? xxxiv turniej o puchar burmistrza b?d?cy jednocze?nie drug? rund? kr?glarskiego grand prix. zar?wno w?r?d pa? jak i pan?w czo?owe lokaty przypad?y zawodniczkom i zawodnikom z naszego regionu.   wi?cej >>
w radiu elka otwarta zosta?a lista startowa uczestnik?w mistrzostw leszna i powiatu leszczy?skiego w narciarstwie i snowboardzie. liczba miejsc jest ograniczona, lepiej wi?c nie zwleka? z zapisem. podobnie jak w ubieg?ych latach samorz?dy sfinansuj? start reprezentantom szk?, ale tym razem rodzice sami musz? zg?osi? swoje dzieci do udzia?u w zawodach i zapewni? im opiek? na stoku.   wi?cej >>
ponad 180 tysi?cy z?otych ofiarowali leszczynianie podczas niedzielnego fina?u wielkiej orkiestry ?wi?tecznej pomocy. a nie s? to jeszcze wszystkie pieni?dze - trwaj? aukcje, z kt?rych doch?d tak?e trafi na konto wo?p. na ulicach leszna kwestowa?o prawie 400 wolontariuszy, by?y imprezy sportowe i kulturalne.   wi?cej >>
ponad 135 tys. z? uda?o si? zebra? dla wielkiej orkiestry w powiecie ko?cia?skim. to na razie wst?pne szacunki, bo sztaby musz? jeszcze wymieni? obc? walut? i przeliczy? pieni?dze w banku, jednak ju? mo?na m?wi? o rekordowej edycji wo?p w ka?dym ze sztab?w.   wi?cej >>
sum? 3500 z?otych zako?czy?a si? licytacja z?otego serduszka wo?p w gostyniu. to absolutny rekord w historii gosty?skiego sztabu. rekord?w podczas tegorocznego fina?u by?o wi?cej!   wi?cej >>
33 tysi?ce z?otych zebrano podczas festynu wielkiej orkiestry ?wi?tecznej pomocy zorganizowanego przez szko?? podstawow? nr 13 i gimnazjum nr 7. - nie spodziewali?my si? takiego wyniku, to rekord w historii tej akcji w naszych szko?ach - powiedzia?a ma?gorzata kornacka, nauczycielka w sp 13.   wi?cej >>
xxv fina? wielkiej orkiestry ?wi?tecznej pomocy we wschowie tradycyjnie odbywa? si? na rynku. na scenie wyst?powa?y dzieci z lokalnych przedszkoli i szk? prezentuj?c swoje umiej?tno?ci wokalne i taneczne. w?r?d wyst?puj?cych byli r?wnie? podopieczni z sekcji wokalnej centrum kultury i rekreacji oraz klubu piosenki solo. w przerwach mi?dzy wyst?pami odbywa?y si? licytacje, z kt?rych doch?d zasili konto wo?p.   wi?cej >>
drugoligowe koszykarki pompax t?czy leszno nie mia?y najmniejszych problem?w i pewnie pokona?y rywalki z legnicy. mimo s?abszego rywala, na uwag? zas?uguje zdobycie przez gospodynie a? 104 punkt?w. najwi?cej, bo a? 24 punkty t?czy rzuci?a kapitan zespo?u - aleksandra brambor.   wi?cej >>
kolejny mecz i kolejne zwyci?stwo pi?karzy z ks futsal leszno. tym razem podopieczni trenera dariusza pieczy?skiego dos?ownie rozgromili na w?asnym parkiecie go?ci z konina 9:1 i w dalszym ci?gu s? jedynym w ii lidze niepokonanym zespo?em.   wi?cej >>
prawie sze??dziesi?t mors?w wzi?o k?piel w krzywi?skim jeziorze, w??czaj?c si? tym samym do fina?u wielkiej orkiestry ?wi?tecznej pomocy. nie tylko oni wrzucali datki do puszek, ale te? liczna publiczno??, kt?ra przysz?a popatrze? na mi?o?nik?w lodowatej wody.   wi?cej >>
koszykarze jamalex polonii po raz drugi w tym sezonie nie dali szans rezerwom rosy radom. wygrali na wyje?dzie 71:57. mecz d?ugo by? wyr?wnany, ale w ostatniej kwarcie podopieczni ?ukasza grudniewskiego mieli wi?cej atut?w. zagrali dojrzale, cierpliwie i skutecznie.   wi?cej >>
biegn?c dowoln? liczb? 400-metrowych k?ek czy licytuj?c przedmioty wystawione na aukcj? g?rowianie wspierali dzi? wielk? orkiestr? ?wi?tecznej pomocy. bieg charytatywny odby? si? na stadionie okf, wyst?py ora licytacje w domu kultury w g?rze.   wi?cej >>
99 os?b uczestniczy?o dzi? w wodnym te?cie coopera. na p?ywalni ?rodowiskowej w lesznie mo?na by?o na sportowo wesprze? wielk? orkiestr? ?wi?tecznej pomocy. wystarczy?o zamiast biletu wst?pu wrzuci? jego r?wnowarto?? do puszki. dodatkowo ka?dy ch?tny m?g? sprawdzi? swoj? kondycj?, pokonuj?c jak najwi?kszy dystans w wodzie przez 12 minut.   wi?cej >>
ponad dziewi??dziesi?cioro wolontariuszy kwestuje dzi? na ulicach ko?ciana, a w?r?d nich ca?kiem nietypowy wolontariusz - pies kobe, kt?ry wzbudza w?r?d mieszka?c?w wiele sympatii. sw?j wk?ad w tegoroczny fina? wielkiej orkiestry ?wi?tecznej pomocy mieli te? biegacze i mi?o?nicy kijk?w, a tak?e dzieci, kt?re od godz. 15.00 prezentuj? si? na scenie kok.   wi?cej >>
pi?ty bieg i kijomarsz dla wielkiej orkiestry ?wi?tecznej pomocy zgromadzi? na starcie ponad 200 uczestnik?w. - frekwencja dopisa?a, a przez ca?y czas pada? ?nieg - powiedzia? organizator artur kasprzak.   wi?cej >>
w rawickim domu kultury trwa 25. fina? wielkiej orkiestry ?wi?tecznej pomocy. od samego rana na ulicach ca?ego powiatu kwestuje wielu wolontariuszy, kt?rzy mimo niesprzyjaj?cej pogody s? pe?ni zapa?u. - najwa?niejsze jest to, ?e pomagamy innym - m?wi? jednym g?osem.   wi?cej >>
go??mi poniedzia?kowego magazynu ?u?lowego b?d? przedstawiciele rawickich nied?wiadk?w, cz?onkowie nowego zarz?du: klubu prezes andrzej ku?bicki, skarbnik robert zimny i adam sk?rnicki, kt?ry b?dzie wspiera? dru?yn? na torze i poza nim. pocz?tek audycji na antenie radia elka o godzinie 18:15.   wi?cej >>
prawie 30 ekip stan?o na starcie rajdu wielkiej orkiestry ?wi?tecznej pomocy, kt?ry ju? po raz szesnasty odbywa si? w lesznie. to bardziej wycieczka ni? ?ciganie, cho? zimowe warunki z pewno?ci? doda?y emocji.   wi?cej >>
w gostyniu wielka orkiestra ?wi?tecznej pomocy gra od wczoraj. na scenie gosty?skiego o?rodka kultury "hutnik" zaprezentowa?y si? przedszkolaki. ta?ce, ?piewy i dzieci?ce u?miechy sprawia?y, ?e by?o kolorowo i rado?nie. dzieci r?wnie? anga?owa?y si? kwestowanie na rzecz pomocy dzieciom i seniorom. w?r?d nich 7-letnia oliwia.   wi?cej >>
ponad stu harcerzy senior?w z dwudziestu pi?ciu wielkopolskich kr?g?w wzi?o udzia? w spotkaniu noworocznym, kt?re po raz pierwszy zorganizowano we wschowie. w klubokawiarni „pi?tro” wybrzmia?y kol?dy oraz harcerskie piosenki. w programie przewidziano tak?e zwiedzanie kr?lewskiego miasta.   wi?cej >>
?aden bal nie zapada w pamie? tak jak bal studni?wkowy. maturzy?ci ii liceum og?lnokszta?c?cego im.miko?aja kopernika z pewno?ci? te? b?d? go mile wspomina?. w sobot? 14 stycznia bawili si? w sali oaza w k?odzie. by? polonez, podzi?kowania, cz?? artystyczna i ta?ce do p?nych godzin nocnych.   wi?cej >>
2
3
4
5
6
7
8
9
10
g?osujemy do 18 stycznia, godz. 23:59
g?osujemy do 18 stycznia, godz. 23:59
Bolds strong 62
b 62
i 0
em 62
Zawartość strony internetowej powinno zawierać więcej niż 250 słów, z stopa tekst / kod jest wyższy niż 20%.
Pozycji używać znaczników (h1, h2, h3, ...), aby określić temat sekcji lub ustępów na stronie, ale zwykle, użyj mniej niż 6 dla każdego tagu pozycje zachować swoją stronę zwięzły.
Styl używać silnych i kursywy znaczniki podkreślić swoje słowa kluczowe swojej stronie, ale nie nadużywać (mniej niż 16 silnych tagi i 16 znaczników kursywy)

Statystyki strony

twitter:title pusty
twitter:description pusty
google+ itemprop=name pusty
Pliki zewnętrzne 60
Pliki CSS 14
Pliki javascript 46
Plik należy zmniejszyć całkowite odwołanie plików (CSS + JavaScript) do 7-8 maksymalnie.

Linki wewnętrzne i zewnętrzne

Linki 1208
Linki wewnętrzne 877
Linki zewnętrzne 331
Linki bez atrybutu Title 1130
Linki z atrybutem NOFOLLOW 0
Linki - Użyj atrybutu tytuł dla każdego łącza. Nofollow link jest link, który nie pozwala wyszukiwarkom boty zrealizują są odnośniki no follow. Należy zwracać uwagę na ich użytkowania

Linki wewnętrzne

- /
- javascript: graj();
muzyka podzieli?a s?siad?w /content/view/82848/79/
cba kontroluje osp /content/view/82847/78/
samorz?dowe wyr?nienia dla zas?u?onych /content/view/82846/80/
wi?cej ruchu, mniej ciep?a /content/view/82845/80/
wiatr zerwa? plandeki /content/view/82844/82/
20.01. nocne bieganie w karczmie borowej http://sport.elka.pl/co-gdzie-kiedy?id=3994
- #
- #
najnowsze #
wypadki #
po?ary #
sport #
?u?el #
- /component/option,com_galerie/itemid,637/
- /component/option,com_galerie/itemid,637/
- /component/option,com_galerie/itemid,637/
- /component/option,com_galerie/itemid,637/
- /component/option,com_galerie/itemid,637/
- /component/option,com_galerie/itemid,637/
wi?cej... /component/option,com_galerie/itemid,637/
leszno /content/category/3/8/80/
ko?cian /content/category/3/10/79/
gosty? /content/category/3/9/78/
g?ra /content/category/3/12/77/
rawicz /content/category/3/13/81/
wschowa /content/category/3/11/82/
przem?t /content/category/3/131/94/
rozmowy elki /content/category/3/221/150/
felieton adamka /content/category/3/114/663/
blogi /content/category/3/715/670/
mediacje nic nie da?y /content/view/82848/79/
muzyka podzieli?a s?siad?w /content/view/82848/79/
- /content/view/82848/79/
ko?cian /content/category/3/10/79/
przed ko?cia?skim s?dem na ?awie oskar?onych zasiad? zesp? rockowy ann. grupa odpowiada za zak??canie spokoju podczas pr?b. na poprzedniej rozprawie zesp? z?o?y? wniosek o mediacj? z ma??e?stwem s?siad?w, kt?rym przeszkadzaj? pr?by. nic to nie da?o i sprawa ponownie trafi?a do s?du. /content/view/82848/79/
wi?cej>> /content/view/82848/79/
do 1: mo?e przy??cz si? do nich hehe /content/view/82848/79/
2 /content/view/82848/79/
komentarze /content/view/82848/79/
gdzie s? auta dla stra?ak?w? /content/view/82847/78/
cba kontroluje osp /content/view/82847/78/
- /content/view/82847/78/
gosty? /content/category/3/9/78/
pozna?scy agenci cba przeszukali i zabezpieczyli dokumenty w 35 wielkopolskich remizach osp. to tam mia?y trafi? nowe wozy ratowniczo-ga?nicze. pieni?dze wyp?acono, terminy min?y a samochod?w nie ma. /content/view/82847/78/
wi?cej>> /content/view/82847/78/
nareszcie: prawo i sprawiedliwosc /content/view/82847/78/
2 /content/view/82847/78/
komentarze /content/view/82847/78/
spotkanie z okazji ?wi?ta leszna /content/view/82846/80/
samorz?dowe wyr?nienia dla zas?u?onych /content/view/82846/80/
- /content/view/82846/80/
leszno /content/category/3/8/80/
sze?? tytu??w zas?u?onego dla miasta leszna i kilkadziesi?t nagr?d i wyr?nie? prezydenta wr?czono podczas uroczystego spotkania z okazji 97 rocznicy powrotu leszna do macierzy, kt?re odby?o si? w ratuszu. wyr?niono osoby, kt?re s?u?? miastu na niwie sportowej, kulturalnej i spo?ecznej. /content/view/82846/80/
wi?cej>> /content/view/82846/80/
- /content/view/82846/80/
- /content/view/82846/80/
- /content/view/82846/80/
- /content/view/82846/80/
- /content/view/82846/80/
- /content/view/82846/80/
- /content/view/82846/80/
- /content/view/82846/80/
- /content/view/82846/80/
- /content/view/82846/80/
- /content/view/82846/80/
- /content/view/82846/80/
- /content/view/82846/80/
- /content/view/82846/80/
- /content/view/82846/80/
- /content/view/82846/80/
- /content/view/82846/80/
- /content/view/82846/80/
- /content/view/82846/80/
- /content/view/82846/80/
- /content/view/82846/80/
ja: naprawd?, to jaki? ob??d. niestety, prezydent borowiak nie zna granic tego ob??du. konkursy za konkursami. w?adza - sobie. towarzystwo nieustannie si? bawi. pogarda dla zwyk?ego mieszka?ca. nie mam innych s??w. /content/view/82846/80/
3 /content/view/82846/80/
komentarze /content/view/82846/80/
sezon na chorob? /content/view/82845/80/
wi?cej ruchu, mniej ciep?a /content/view/82845/80/
- /content/view/82845/80/
leszno /content/category/3/8/80/
kaszel, katar i b?l gard?a, a w przychodniach lekarskich kolejki. sezon na gryp? trwa w pe?ni. - du?e skoki temperatur na dworze, r?nica temperatur w pomieszczeniach, raz nam zimno, raz gor?co - tak o najcz?stszych przyczynach infekcji m?wi? sami pacjenci. /content/view/82845/80/
wi?cej>> /content/view/82845/80/
kornik: ja tam swoje dziecko od pa?dziernika trzymam w domu z dala od innych dzieci, nie wychodz? praktycznie w og?le na dw?r i dziecko jest zdrowe. /content/view/82845/80/
1 /content/view/82845/80/
komentarze /content/view/82845/80/
szko?a w lipinkach n?kana przez ?ywio?y /content/view/82844/82/
wiatr zerwa? plandeki /content/view/82844/82/
- /content/view/82844/82/
wschowa /content/category/3/11/82/
w styczniu zesz?ego roku na poddaszu szko?y w lipinkach w gminie s?awa wybuch? po?ar, kt?ry strawi? dach budynku. obiekt zosta? zabezpieczony, lecz ostatnie silne wiatry porwa?y plandeki przybite do drewnianej konstrukcji. zabezpieczenie wkr?tce zostanie naprawione w ramach gwarancji wykonawcy. /content/view/82844/82/
wi?cej>> /content/view/82844/82/
?omatko: hyba jako? kluntfa. /content/view/82844/82/
1 /content/view/82844/82/
komentarze /content/view/82844/82/
obl?enie w leszczy?skiej noclegowni /content/view/82843/80/
bezdomni szukaj? schronienia /content/view/82843/80/
- /content/view/82843/80/
leszno /content/category/3/8/80/
od pocz?tku listopada z powodu wych?odzenia zmar?o ju? w naszym kraju ponad 80 os?b, g??wnie bezdomnych. w wielu przypadkach noclegownie oraz schroniska s? przepe?nione. taka sytuacja jest m.in. w leszczy?skiej plac?wce, jednak jak przekonuje jej kierownik krzysztof oko?ski, ka?dy potrzebuj?cy mo?e liczy? na pomoc. /content/view/82843/80/
wi?cej>> /content/view/82843/80/
o: popieram 1. nie popieram kom. 2, pe?nego tendencji, durnoty i nienawi?ci. /content/view/82843/80/
4 /content/view/82843/80/
komentarze /content/view/82843/80/
mia? pracowa?, ukrad? pieni?dze /content/view/82842/80/
okazja czyni z?odzieja /content/view/82842/80/
- /content/view/82842/80/
leszno /content/category/3/8/80/
nowy pracownik na jednej z leszczy?skich stacji benzynowych zamiast obs?ug? klient?w zaj?? si? kas? sklepow?, z kt?rej ukrad? tysi?c z?otych. po dw?ch dniach policjanci uj?li sprawc?, okaza? si? nim 30-letni m?czyzna, kt?ry najprawdopodobniej jest bezdomny. /content/view/82842/80/
wi?cej>> /content/view/82842/80/
xxxxxxx: tak to jest jak przyjmuja byle kogo bo do pracy nie ma nikogo za marne pieniadze /content/view/82842/80/
1 /content/view/82842/80/
komentarze /content/view/82842/80/
pocz?tek obchod?w rocznicy powrotu leszna do polski /content/view/82840/80/
najwa?niejsze ?wi?to leszna /content/view/82840/80/
- /content/view/82840/80/
leszno /content/category/3/8/80/
rozpocz?y si? obchody 97 rocznicy powrotu leszna do polski. na ul. 17 stycznia ods?oni?to tablic? informuj?c? o wydarzeniach z 1920 roku, po czym z?o?ono kwiaty pod pomnikiem ?o?nierzy garnizonu leszno. g??wne uroczysto?ci odb?d? si? o 17.00 na rynku. /content/view/82840/80/
wi?cej>> /content/view/82840/80/
- /content/view/82840/80/
- /content/view/82840/80/
- /content/view/82840/80/
- /content/view/82840/80/
- /content/view/82840/80/
- /content/view/82840/80/
- /content/view/82840/80/
- /content/view/82840/80/
- /content/view/82840/80/
- /content/view/82840/80/
- /content/view/82840/80/
- /content/view/82840/80/
- /content/view/82840/80/
- /content/view/82840/80/
- /content/view/82840/80/
- /content/view/82840/80/
odno?nie 4, rodowita leszczynianka: tak, s?usznie piszesz, to s? lesznianie, nie leszczyniacy, jak my. /content/view/82840/80/
11 /content/view/82840/80/
komentarze /content/view/82840/80/
wo?p w gminie krzemieniewo /content/view/82833/80/
zagrali z rozmachem /content/view/82833/80/
- /content/view/82833/80/
leszno /content/category/3/8/80/
po raz sz?sty w historii z wielk? orkiestr? ?wi?tecznej pomocy zagra?a gmina krzemieniewo. tegoroczna edycja zn?w okaza?a si? rekordowa, gdy? zebrano ponad 17 tysi?cy z?otych. /content/view/82833/80/
wi?cej>> /content/view/82833/80/
- /content/view/82833/80/
- /content/view/82833/80/
- /content/view/82833/80/
- /content/view/82833/80/
- /content/view/82833/80/
- /content/view/82833/80/
- /content/view/82833/80/
- /content/view/82833/80/
- /content/view/82833/80/
- /content/view/82833/80/
zamieszanie przed wyborami uzupe?niaj?cymi /content/view/82830/77/
fa?szywe konto burmistrza g?ry /content/view/82830/77/
- /content/view/82830/77/
g?ra /content/category/3/12/77/
w nocy z 6 na 7 stycznia kto? podszy? si? pod burmistrz g?ry iren? krzyszkiewicz i napisa? w jej imieniu komentarz pod postem g?rowskiego blogera, obecnie radnego roberta mazulewicza. po wyja?nieniu sprawy burmistrz g?ry za??da?a umieszczenia sprostowania od autora postu i wpisu na blogu, kt?ry odnosi? si? do komentarza, jednak pojawi?o si? ono dopiero wczoraj. robert mazulewicz t?umaczy?, ?e ze wzgl?du na stan zdrowia nie mia? dost?pu do komputera. /content/view/82830/77/
wi?cej>> /content/view/82830/77/
mazul: hehehe ale mi bloger co svojego kompa nie ma, tylko chodzi na ?ebry do bibliotek, bo?e ta g?ra na psy spada ca?kovicie jeszcze vybrali go radnym /content/view/82830/77/
36 /content/view/82830/77/
komentarze /content/view/82830/77/
atrakcja dla mi?o?nik?w sanek /content/view/82837/79/
miasto szykuje g?rki /content/view/82837/79/
- /content/view/82837/79/
ko?cian /content/category/3/10/79/
w?adze czempinia, z my?l? o najm?odszych mieszka?cach, przygotowuj? dwa stoki saneczkowe. jeden to teren tzw. "zdrojek". druga g?rka powstaje przy gimnazjum w borowie. pozostaje tylko czeka? na ?nieg. /content/view/82837/79/
wi?cej>> /content/view/82837/79/
arm: bior?c pod uwag? cz?stotliwo?? opad?w ?niegu w tym rejonie, to pieni?dze wyrzucone w b?oto /content/view/82837/79/
1 /content/view/82837/79/
komentarze /content/view/82837/79/
damian szymczak /content/view/82836/670/
dlaczego leszczynianie nie walczyli? /content/view/82836/670/
- /content/view/82836/670/
blogi /content/category/3/715/670/
przed nami kolejna rocznica odzyskania przez leszno niepodleg?o?ci. przy ka?dej takiej okazji zdarzaj? si? g?osy, ?e w naszym mie?cie walk powsta?czych nie by?o. to oczywi?cie prawda, lecz warto kr?tko przypomnie? sobie dlaczego… /content/view/82836/670/
wi?cej>> /content/view/82836/670/
leszczyniak: troch? za du?y skr?t my?lowy... skoro miasto by?o takie niemieckie to dlaczego po wersalu wr?ci?o do polski? kto i dlaczego tego chcia?? a? tak szybko zmieni?a si? struktura narodowo?ciowa w mie?cie?? /content/view/82836/670/
21 /content/view/82836/670/
komentarze /content/view/82836/670/
taniec, rado?? i ?zy wzruszenia /content/view/82835/80/
zimowy koncert puenty /content/view/82835/80/
- /content/view/82835/80/
leszno /content/category/3/8/80/
oko?o 100 os?b zata?czy?o na scenie auli pa?stwowej wy?szej szko?y zawodowej podczas "kwadratowych prezentacji zespo?u tanecznego puenta". dziewczyny wyst?pi?y w uk?adach solowych, duetach, trio, a tak?e w kombinacjach grupowych. uroczy?cie podzi?kowano trzem tancerkom, kt?re niebawem wyjad? na studnia i dlatego ko?cz? swoj? przygod? w puencie. /content/view/82835/80/
wi?cej>> /content/view/82835/80/
- /content/view/82835/80/
- /content/view/82835/80/
- /content/view/82835/80/
- /content/view/82835/80/
- /content/view/82835/80/
- /content/view/82835/80/
- /content/view/82835/80/
- /content/view/82835/80/
- /content/view/82835/80/
- /content/view/82835/80/
- /content/view/82835/80/
- /content/view/82835/80/
- /content/view/82835/80/
- /content/view/82835/80/
- /content/view/82835/80/
- /content/view/82835/80/
- /content/view/82835/80/
- /content/view/82835/80/
- /content/view/82835/80/
- /content/view/82835/80/
- /content/view/82835/80/
koncert noworoczny w zamku w rydzynie /content/view/82834/80/
starosta wyr?ni? mieszka?c?w powiatu /content/view/82834/80/
- /content/view/82834/80/
leszno /content/category/3/8/80/
wies?awa ma?ycha i beata zabroni oraz daniel kaczmarek otrzymali od starosty jaros?awa wawrzyniaka wyr?nienia za dzia?alnos? na rzecz mieszka?c?w i promocj? powiatu. w trakcie koncertu noworocznego wr?czono te? honorowe wyr?znienia „dzier?ykraja”. otrzymali je zdzis?aw moli?ski i bartosz ma?ecki. /content/view/82834/80/
wi?cej>> /content/view/82834/80/
- /content/view/82834/80/
- /content/view/82834/80/
- /content/view/82834/80/
- /content/view/82834/80/
- /content/view/82834/80/
- /content/view/82834/80/
- /content/view/82834/80/
- /content/view/82834/80/
- /content/view/82834/80/
- /content/view/82834/80/
- /content/view/82834/80/
- /content/view/82834/80/
- /content/view/82834/80/
- /content/view/82834/80/
- /content/view/82834/80/
- /content/view/82834/80/
ja: do km.8 szanuje pracownik?w po prostu niech ka?dy robi swoje ...w wydziale komunikacji pobieranie op?at to ju? obciach...kto na tym zarabia kiedy? tego nie by?o....a pan szkudlarczyk to kogo reprezntuje... /content/view/82834/80/
10 /content/view/82834/80/
komentarze /content/view/82834/80/
nieoficjalne podsumowanie wo?p /content/view/82832/78/
jest ponad 213 tysi?cy! /content/view/82832/78/
- /content/view/82832/78/
gosty? /content/category/3/9/78/
213 903,48 z?otych - to wst?pne podsumowania 25.fina?u wo?p w powiecie gosty?skim. ponad 124 tysi?ce z?otych z tej kwoty zebrano w gosty?skim sztabie. mieszka?cy ca?ego powiatu pokazali wielkie serce i fantastycznie zagrali z orkiestr? jurka owsiaka /content/view/82832/78/
wi?cej>> /content/view/82832/78/
wosp: by?y koncerty, pokazy, licytacje, podczas kt?rych np. za kask ?u?lowca damiana bali?skiego uzyskano 900 ma?e sprostowanie- za kask damiana bali?skiego zap?acono 1600z? i licytacja odbywa?a si? w poniecu!! /content/view/82832/78/
2 /content/view/82832/78/
komentarze /content/view/82832/78/
powiat wschowski z nowymi rekordami /content/view/82831/82/
ponad 71 tysi?cy dla wo?p /content/view/82831/82/
- /content/view/82831/82/
wschowa /content/category/3/11/82/
bardzo hojni okazali si? w tym roku mieszka?cy powiatu wschowskiego. podczas 25. fina?u wielkiej orkiestry ?wi?tecznej pomocy zebrano ponad 71 tysi?cy z?otych. najlepszym wynikiem zbi?rki mo?e poszczyci? si? gmina s?awa. /content/view/82831/82/
wi?cej>> /content/view/82831/82/
- /content/view/82831/82/
- /content/view/82831/82/
- /content/view/82831/82/
- /content/view/82831/82/
- /content/view/82831/82/
- /content/view/82831/82/
- /content/view/82831/82/
- /content/view/82831/82/
- /content/view/82831/82/
- /content/view/82831/82/
- /content/view/82831/82/
- /content/view/82831/82/
- /content/view/82831/82/
- /content/view/82831/82/
gratowisko info: ludzie niepiszcie g?upot sponsorem auta by?o gratowisko info a nie wrak race wschowa prosz? sprostowanie swojego b??du /content/view/82831/82/
1 /content/view/82831/82/
komentarze /content/view/82831/82/
pierwsza taka inicjatywa w naszym regionie /content/view/82829/80/
biblioteka dworcowa ju? dzia?a /content/view/82829/80/
- /content/view/82829/80/
leszno /content/category/3/8/80/
punktualnie w samo po?udnie stanis?aw pacholczyk, kierownik poci?gu stacja leszno da? gwizdkiem sygna? uroczystego otwarcia dworcowej biblioteki. nowy punkt ma u?atwi? dost?p do ksi??ek pasa?erom, kt?rzy lubi? czyta?, lecz nie maj? czasu na wizyt? w bibliotece. /content/view/82829/80/
wi?cej>> /content/view/82829/80/
- /content/view/82829/80/
- /content/view/82829/80/
- /content/view/82829/80/
- /content/view/82829/80/
- /content/view/82829/80/
- /content/view/82829/80/
- /content/view/82829/80/
- /content/view/82829/80/
- /content/view/82829/80/
- /content/view/82829/80/
- /content/view/82829/80/
- /content/view/82829/80/
- /content/view/82829/80/
- /content/view/82829/80/
- /content/view/82829/80/
- /content/view/82829/80/
- /content/view/82829/80/
- /content/view/82829/80/
- /content/view/82829/80/
- /content/view/82829/80/
- /content/view/82829/80/
do 20: nie rozumiesz o co chodzi, to si? nie wypowiadaj /content/view/82829/80/
21 /content/view/82829/80/
komentarze /content/view/82829/80/
po pomo?e znp /content/view/82828/80/
ziemniak broni gimnazj?w /content/view/82828/80/
- /content/view/82828/80/
leszno /content/category/3/8/80/
to z?a decyzja - tak pose? wojciech ziemniak (po) komentuje uchwalenie reformy edukacji. jak podkre?la m?wi to zar?wno jako polityk opozycji, jak i by?y dyrektor gimnazjum. ziemniak zapowiada, ?e po pomo?e w zbieraniu podpis?w pod wnioskiem o referendum w sprawie przysz?o?ci gimnazj?w. /content/view/82828/80/
wi?cej>> /content/view/82828/80/
do 23: tylko jeden cytat z powy?szej wypowiedzi: "jak pami?tacie szko?y o?mioklasowe to wiecie doskonale komu s?u?y?y - g??wnie w?adzy do szerzenia swojej jedynie s?usznej ideologii". rozumiem, i? system 6+3+3 nie s?u?y? w?adzy do szerzenia ... /content/view/82828/80/
34 /content/view/82828/80/
komentarze /content/view/82828/80/
zebrali du?o wi?cej ni? rok wcze?niej /content/view/82827/77/
wo?p w g?rze zako?czony sukcesem /content/view/82827/77/
- /content/view/82827/77/
g?ra /content/category/3/12/77/
o kilkana?cie tysi?cy z?otych g?rowianie pobili ubieg?oroczny rekord wielkiej orkiestry ?wi?tecznej pomocy. tym razem przekazali do puszek z czerwonym serduszkiem wo?p prawie 63 tysi?ce z?otych. /content/view/82827/77/
wi?cej>> /content/view/82827/77/
- /content/view/82827/77/
- /content/view/82827/77/
- /content/view/82827/77/
- /content/view/82827/77/
- /content/view/82827/77/
- /content/view/82827/77/
- /content/view/82827/77/
- /content/view/82827/77/
- /content/view/82827/77/
- /content/view/82827/77/
- /content/view/82827/77/
- /content/view/82827/77/
- /content/view/82827/77/
- /content/view/82827/77/
- /content/view/82827/77/
- /content/view/82827/77/
jan: g?ra to dobry teren dla takich spryciarzy jak owsiak. tu si? goli bez myd?a /content/view/82827/77/
7 /content/view/82827/77/
komentarze /content/view/82827/77/
jak drogowcy walcz? z zim?? /content/view/82825/80/
nie wsz?dzie sypi? /content/view/82825/80/
- /content/view/82825/80/
leszno /content/category/3/8/80/
trzy p?ugopiaskarki i siedem p?ug?w od?nie?a?o od rana drogi powiatu leszczy?skiego. -sytuacja jest ju? opanowana - m?wi marian kaczmarek, kierownik zarz?du dr?g powiatowych. w lesznie z atakiem zimy walczy?y dwa pojazdy, za? na drogach wojew?dzkich pojawi?a si? jedna p?ugosolarka, w dodatku w niedziel? wieczorem, ?acznie na godzin?. /content/view/82825/80/
wi?cej>> /content/view/82825/80/
- /content/view/82825/80/
- /content/view/82825/80/
- /content/view/82825/80/
- /content/view/82825/80/
- /content/view/82825/80/
- /content/view/82825/80/
do 38: to proponuj? bieg z p?ugiem ?nie?nym. b?dzie i sport i co? po?ytecznego zrobione. jak chcesz biega? to musisz sobie od?nie?y?. ja tam z domu nie wychodz? ca?? zim? i mam ?wi?ty spok?j ze ?niegiem i lodem. a tak na marginesie, kto ma cza... /content/view/82825/80/
40 /content/view/82825/80/
komentarze /content/view/82825/80/
nowy radny zaprzysi?ony /content/view/82824/77/
robert mazulewicz chce by? niezale?ny /content/view/82824/77/
- /content/view/82824/77/
g?ra /content/category/3/12/77/
- zobowi?za?em si? wobec wyborc?w, ?e nie b?d? si? uk?ada? pod stolikiem, nie wejd? w ?adne koterie, b?d? kierowa? si? w?asn? wiedz? i rozs?dkiem i zasadami moralnymi, kt?re wyznaje - m?wi robert mazulewicz, nowy radny rady miejskiej w g?rze. dzi? odby?o si? jego zaprzysi?enie. /content/view/82824/77/
wi?cej>> /content/view/82824/77/
rencista: podstref? uzbraja si? w miar? jak lokuj? si? w niej kolejne firmy, tak jak to by?o w przypadku dbp eko,,, jest droga dojazdowa do strefy, przy budowie obwodnicy b?dzie r?wnie? zrealizowany zjazd do podstrefy od strony leszna...emeryt... /content/view/82824/77/
21 /content/view/82824/77/
komentarze /content/view/82824/77/
miasto si? powi?kszy /content/view/82823/79/
ko?cian zmieni granice /content/view/82823/79/
- /content/view/82823/79/
ko?cian /content/category/3/10/79/
blisko 22 ha mo?e zyska? ko?cian. gmina wiejska przeka?e miastu tereny w kie?czewie. chodzi g??wnie o grunt, na kt?rym mie?ci si? miejska oczyszczalnia ?ciek?w i tereny przyleg?e. na tym obszarze znajduj? si? m.in. trzy fermy lis?w i grunty rolne. ostateczn? decyzj? podejm? radni obu samorz?d?w. /content/view/82823/79/
wi?cej>> /content/view/82823/79/
kask bali?skiego na licytacji /content/view/82826/80/
wo?p w lipnie /content/view/82826/80/
- /content/view/82826/80/
leszno /content/category/3/8/80/
ponad 18 tysiecy z?otych ofiarowali mieszka?cy gminy lipno podczas fina?u wielkiej orkiestry ?wi?tecznej pomocy. na scenie gok-u wyst?pili uczniowie ze sp w wilkowicach, sp w goniembicach, przedszkolaki z lipna, zespo?y fani boga , radioactive, 4skiband, sekcja taneczna i wokalna z gok lipno, marynia ze ?wi?ciechowy, ma?oretki oraz judocy. licytacje prowadzi? w?jt jacek karmi?ski. najwi?cej pieniedzy uzyskano za kask i bluz? damiana bali?skiego oraz za jazd? podczas zawod?w wrak race. /content/view/82826/80/
wi?cej>> /content/view/82826/80/
- /content/view/82826/80/
- /content/view/82826/80/
- /content/view/82826/80/
- /content/view/82826/80/
- /content/view/82826/80/
- /content/view/82826/80/
- /content/view/82826/80/
- /content/view/82826/80/
- /content/view/82826/80/
- /content/view/82826/80/
- /content/view/82826/80/
- /content/view/82826/80/
- /content/view/82826/80/
- /content/view/82826/80/
- /content/view/82826/80/
- /content/view/82826/80/
- /content/view/82826/80/
- /content/view/82826/80/
- /content/view/82826/80/
- /content/view/82826/80/
- /content/view/82826/80/
aaa: odk?d jest damian dyrektorem goku to co? si? dzieje w lipnie.brawo /content/view/82826/80/
1 /content/view/82826/80/
komentarze /content/view/82826/80/
ustalono sprawc? po?aru /content/view/82822/81/
stra?ak podpalacz /content/view/82822/81/
- /content/view/82822/81/
rawicz /content/category/3/13/81/
18-latek z pakos?awia podpalaczem stogu w chojnie. okaza?o si?, ?e to stra?ak ochotnik, kt?ry podpala? a potem uczestniczy? w akcjach ga?niczych. niewykluczone, ?e wywo?a? tak?e inne po?ary w powiecie rawickim. /content/view/82822/81/
wi?cej>> /content/view/82822/81/
kwiatek: kto ?mia? zadzia?a? bez mojej zgody !!! /content/view/82822/81/
4 /content/view/82822/81/
komentarze /content/view/82822/81/
ma?e serduszka dla orkiestry /content/view/82821/80/
wyst?py i licytacje na scenie mok /content/view/82821/80/
- /content/view/82821/80/
leszno /content/category/3/8/80/
koncert „ma?e serduszka graj? dla orkiestry” ju? od lat jest sta?ym elementem leszczy?skiego fina?u wielkiej orkiestry ?wi?tecznej pomocy. na scenie miejskiego o?rodka kultury ?piewa?y i ta?czy?y przedszkolaki, by?y te? wyst?py grupy akrobatycznej dzia?aj?cej przy mok, grupy ta?ca orientalnego hayat i fundacji dr clown. podczas koncertu odby?y si? licytacje, m.in. kolacji z prezydentem leszna ufundowanej przez ?ukasza borowiaka, za kt?r? zap?acono 250 z?otych. najwi?cej - 1200 z?otych ofiarowano za lot balonem. /content/view/82821/80/
wi?cej>> /content/view/82821/80/
- /content/view/82821/80/
- /content/view/82821/80/
- /content/view/82821/80/
- /content/view/82821/80/
- /content/view/82821/80/
- /content/view/82821/80/
- /content/view/82821/80/
- /content/view/82821/80/
- /content/view/82821/80/
- /content/view/82821/80/
- /content/view/82821/80/
- /content/view/82821/80/
- /content/view/82821/80/
- /content/view/82821/80/
- /content/view/82821/80/
- /content/view/82821/80/
- /content/view/82821/80/
- /content/view/82821/80/
- /content/view/82821/80/
- /content/view/82821/80/
- /content/view/82821/80/
ja: lito?ci. p.prezydent zaproponowa? licytacj? kolacji i uwa?am to za mi?y gest. dopatrywanie si? jakiego? innego dna jak tylko to, ?e do puszki mia?a trafi? kwota w szczytnym celu jest zwyk?a g?upot?. kto z nas zdoby?by si? na odwag? zaprosi... /content/view/82821/80/
4 /content/view/82821/80/
komentarze /content/view/82821/80/
rawicz zn?w rekordowy /content/view/82820/81/
"p?k?o" 60 tysi?cy z?otych /content/view/82820/81/
- /content/view/82820/81/
rawicz /content/category/3/13/81/
ponad sze??dziesi?t tysi?cy z?otych - to wst?pny bilans akcji wielkiej orkiestry ?wi?tecznej pomocy w rawiczu. w?r?d licytowanych fant?w za najwi?ksz? kwot? (900 z?otych) poszed? lot samolotem. dok?adny wynik zbi?rki poznamy prawdopodobnie w ?rod?. /content/view/82820/81/
wi?cej>> /content/view/82820/81/
ela: dlaczego sami nie robimy takich mini orkiestr i przekazujemy na nasz szpital. przecie? tu s? du?e potrzeby. /content/view/82820/81/
1 /content/view/82820/81/
komentarze /content/view/82820/81/
udane zbi?rki i akcje /content/view/82819/80/
leszno dla wo?p /content/view/82819/80/
- /content/view/82819/80/
leszno /content/category/3/8/80/
ponad 180 tysi?cy z?otych ofiarowali leszczynianie podczas niedzielnego fina?u wielkiej orkiestry ?wi?tecznej pomocy. a nie s? to jeszcze wszystkie pieni?dze - trwaj? aukcje, z kt?rych doch?d tak?e trafi na konto wo?p. na ulicach leszna kwestowa?o prawie 400 wolontariuszy, by?y imprezy sportowe i kulturalne. /content/view/82819/80/
wi?cej>> /content/view/82819/80/
- /content/view/82819/80/
- /content/view/82819/80/
- /content/view/82819/80/
- /content/view/82819/80/
- /content/view/82819/80/
- /content/view/82819/80/
- /content/view/82819/80/
- /content/view/82819/80/
- /content/view/82819/80/
- /content/view/82819/80/
- /content/view/82819/80/
- /content/view/82819/80/
- /content/view/82819/80/
- /content/view/82819/80/
- /content/view/82819/80/
- /content/view/82819/80/
- /content/view/82819/80/
- /content/view/82819/80/
- /content/view/82819/80/
- /content/view/82819/80/
do kom. 16 wie? wojew?dzka: masz racj? jeste?cie we wszystkim najlepsi. w ilo?ci wypadk?w ze skutkiem ?miertelnym i kolizji drogowych. w ilo?ci zatrzymanych praw jazdy za jazd? po wp?ywem. w ilo?ci mandat?w za nie przestrzeganie przepis?w o ru... /content/view/82819/80/
17 /content/view/82819/80/
komentarze /content/view/82819/80/
rekordy pad?y we wszystkich sztabach /content/view/82818/79/
s? wst?pne wyniki zbi?rki /content/view/82818/79/
- /content/view/82818/79/
ko?cian /content/category/3/10/79/
ponad 135 tys. z? uda?o si? zebra? dla wielkiej orkiestry w powiecie ko?cia?skim. to na razie wst?pne szacunki, bo sztaby musz? jeszcze wymieni? obc? walut? i przeliczy? pieni?dze w banku, jednak ju? mo?na m?wi? o rekordowej edycji wo?p w ka?dym ze sztab?w. /content/view/82818/79/
wi?cej>> /content/view/82818/79/
asia: brawo ! /content/view/82818/79/
1 /content/view/82818/79/
komentarze /content/view/82818/79/
wo?p w gostyniu /content/view/82817/78/
rekordowa suma za serduszko /content/view/82817/78/
- /content/view/82817/78/
gosty? /content/category/3/9/78/
sum? 3500 z?otych zako?czy?a si? licytacja z?otego serduszka wo?p w gostyniu. to absolutny rekord w historii gosty?skiego sztabu. rekord?w podczas tegorocznego fina?u by?o wi?cej! /content/view/82817/78/
wi?cej>> /content/view/82817/78/
- /content/view/82817/78/
- /content/view/82817/78/
- /content/view/82817/78/
- /content/view/82817/78/
- /content/view/82817/78/
- /content/view/82817/78/
- /content/view/82817/78/
- /content/view/82817/78/
- /content/view/82817/78/
- /content/view/82817/78/
- /content/view/82817/78/
- /content/view/82817/78/
- /content/view/82817/78/
- /content/view/82817/78/
- /content/view/82817/78/
- /content/view/82817/78/
- /content/view/82817/78/
- /content/view/82817/78/
- /content/view/82817/78/
- /content/view/82817/78/
- /content/view/82817/78/
wielkie zaanga?owanie dzieci, rodzic?w i nauczycieli /content/view/82815/80/
wo?p w sp 13 i gimnazjum nr 7 /content/view/82815/80/
- /content/view/82815/80/
leszno /content/category/3/8/80/
33 tysi?ce z?otych zebrano podczas festynu wielkiej orkiestry ?wi?tecznej pomocy zorganizowanego przez szko?? podstawow? nr 13 i gimnazjum nr 7. - nie spodziewali?my si? takiego wyniku, to rekord w historii tej akcji w naszych szko?ach - powiedzia?a ma?gorzata kornacka, nauczycielka w sp 13. /content/view/82815/80/
wi?cej>> /content/view/82815/80/
- /content/view/82815/80/
- /content/view/82815/80/
- /content/view/82815/80/
- /content/view/82815/80/
- /content/view/82815/80/
- /content/view/82815/80/
- /content/view/82815/80/
- /content/view/82815/80/
- /content/view/82815/80/
- /content/view/82815/80/
- /content/view/82815/80/
- /content/view/82815/80/
- /content/view/82815/80/
- /content/view/82815/80/
- /content/view/82815/80/
- /content/view/82815/80/
- /content/view/82815/80/
- /content/view/82815/80/
- /content/view/82815/80/
- /content/view/82815/80/
- /content/view/82815/80/
obserwator: brawo dla organizator?w. fantastyczna organizacja. tak trzyma?. do zobaczenia za rok. /content/view/82815/80/
12 /content/view/82815/80/
komentarze /content/view/82815/80/
25. fina? wo?p we wschowie /content/view/82814/82/
wyst?py dzieci na wschowskim rynku /content/view/82814/82/
- /content/view/82814/82/
wschowa /content/category/3/11/82/
xxv fina? wielkiej orkiestry ?wi?tecznej pomocy we wschowie tradycyjnie odbywa? si? na rynku. na scenie wyst?powa?y dzieci z lokalnych przedszkoli i szk? prezentuj?c swoje umiej?tno?ci wokalne i taneczne. w?r?d wyst?puj?cych byli r?wnie? podopieczni z sekcji wokalnej centrum kultury i rekreacji oraz klubu piosenki solo. w przerwach mi?dzy wyst?pami odbywa?y si? licytacje, z kt?rych doch?d zasili konto wo?p. /content/view/82814/82/
wi?cej>> /content/view/82814/82/
- /content/view/82814/82/
- /content/view/82814/82/
- /content/view/82814/82/
- /content/view/82814/82/
- /content/view/82814/82/
- /content/view/82814/82/
- /content/view/82814/82/
- /content/view/82814/82/
- /content/view/82814/82/
- /content/view/82814/82/
- /content/view/82814/82/
- /content/view/82814/82/
- /content/view/82814/82/
- /content/view/82814/82/
- /content/view/82814/82/
- /content/view/82814/82/
- /content/view/82814/82/
- /content/view/82814/82/
- /content/view/82814/82/
- /content/view/82814/82/
- /content/view/82814/82/
wo?p: panie piotrze by?o ?wietnie, gratuluj? panu i wszystkim zaanga?owanym z ckir w wo?. /content/view/82814/82/
8 /content/view/82814/82/
komentarze /content/view/82814/82/
amatorzy lodowatych k?pieli /content/view/82813/79/
morsy dla wo?p /content/view/82813/79/
- /content/view/82813/79/
ko?cian /content/category/3/10/79/
prawie sze??dziesi?t mors?w wzi?o k?piel w krzywi?skim jeziorze, w??czaj?c si? tym samym do fina?u wielkiej orkiestry ?wi?tecznej pomocy. nie tylko oni wrzucali datki do puszek, ale te? liczna publiczno??, kt?ra przysz?a popatrze? na mi?o?nik?w lodowatej wody. /content/view/82813/79/
wi?cej>> /content/view/82813/79/
- /content/view/82813/79/
- /content/view/82813/79/
- /content/view/82813/79/
- /content/view/82813/79/
- /content/view/82813/79/
- /content/view/82813/79/
- /content/view/82813/79/
- /content/view/82813/79/
- /content/view/82813/79/
- /content/view/82813/79/
- /content/view/82813/79/
- /content/view/82813/79/
- /content/view/82813/79/
- /content/view/82813/79/
- /content/view/82813/79/
- /content/view/82813/79/
- /content/view/82813/79/
- /content/view/82813/79/
- /content/view/82813/79/
- /content/view/82813/79/
ben: a tu politbiuro cenzuralne jak by?o tak jest nadal w czerwonej elce /content/view/82813/79/
5 /content/view/82813/79/
komentarze /content/view/82813/79/
g?ra zagra?a z wo?p /content/view/82812/77/
licytacje i bieganie /content/view/82812/77/
- /content/view/82812/77/
g?ra /content/category/3/12/77/
biegn?c dowoln? liczb? 400-metrowych k?ek czy licytuj?c przedmioty wystawione na aukcj? g?rowianie wspierali dzi? wielk? orkiestr? ?wi?tecznej pomocy. bieg charytatywny odby? si? na stadionie okf, wyst?py ora licytacje w domu kultury w g?rze. /content/view/82812/77/
wi?cej>> /content/view/82812/77/
- /content/view/82812/77/
- /content/view/82812/77/
- /content/view/82812/77/
- /content/view/82812/77/
- /content/view/82812/77/
- /content/view/82812/77/
- /content/view/82812/77/
- /content/view/82812/77/
- /content/view/82812/77/
- /content/view/82812/77/
- /content/view/82812/77/
- /content/view/82812/77/
- /content/view/82812/77/
- /content/view/82812/77/
- /content/view/82812/77/
- /content/view/82812/77/
- /content/view/82812/77/
- /content/view/82812/77/
- /content/view/82812/77/
- /content/view/82812/77/
- /content/view/82812/77/
wies?aw pluta: uzupe?nienie. kwestowanie, to zbieranie pieni?dzy na cele publiczne, spo?eczne i dla jasno?ci - j. owsiak nie kwestuje, on kwest? organizuje a kwestuj? wolontariusze. na swoj? dzia?alno?? musi mie? ( i ma) zgod? organ?w publi... /content/view/82812/77/
14 /content/view/82812/77/
komentarze /content/view/82812/77/
fina? wo?p w ko?cianie /content/view/82811/79/
puszki si? zape?niaj? /content/view/82811/79/
- /content/view/82811/79/
ko?cian /content/category/3/10/79/
ponad dziewi??dziesi?cioro wolontariuszy kwestuje dzi? na ulicach ko?ciana, a w?r?d nich ca?kiem nietypowy wolontariusz - pies kobe, kt?ry wzbudza w?r?d mieszka?c?w wiele sympatii. sw?j wk?ad w tegoroczny fina? wielkiej orkiestry ?wi?tecznej pomocy mieli te? biegacze i mi?o?nicy kijk?w, a tak?e dzieci, kt?re od godz. 15.00 prezentuj? si? na scenie kok. /content/view/82811/79/
wi?cej>> /content/view/82811/79/
- /content/view/82811/79/
- /content/view/82811/79/
- /content/view/82811/79/
- /content/view/82811/79/
- /content/view/82811/79/
- /content/view/82811/79/
- /content/view/82811/79/
- /content/view/82811/79/
- /content/view/82811/79/
- /content/view/82811/79/
- /content/view/82811/79/
- /content/view/82811/79/
- /content/view/82811/79/
- /content/view/82811/79/
- /content/view/82811/79/
- /content/view/82811/79/
- /content/view/82811/79/
- /content/view/82811/79/
- /content/view/82811/79/
- /content/view/82811/79/
- /content/view/82811/79/
trwa wielka orkiestra ?wi?tecznej pomocy /content/view/82810/81/
moc atrakcji w rawiczu /content/view/82810/81/
- /content/view/82810/81/
rawicz /content/category/3/13/81/
w rawickim domu kultury trwa 25. fina? wielkiej orkiestry ?wi?tecznej pomocy. od samego rana na ulicach ca?ego powiatu kwestuje wielu wolontariuszy, kt?rzy mimo niesprzyjaj?cej pogody s? pe?ni zapa?u. - najwa?niejsze jest to, ?e pomagamy innym - m?wi? jednym g?osem. /content/view/82810/81/
wi?cej>> /content/view/82810/81/
- /content/view/82810/81/
- /content/view/82810/81/
- /content/view/82810/81/
- /content/view/82810/81/
- /content/view/82810/81/
- /content/view/82810/81/
- /content/view/82810/81/
- /content/view/82810/81/
- /content/view/82810/81/
- /content/view/82810/81/
- /content/view/82810/81/
- /content/view/82810/81/
- /content/view/82810/81/
- /content/view/82810/81/
- /content/view/82810/81/
- /content/view/82810/81/
- /content/view/82810/81/
- /content/view/82810/81/
- /content/view/82810/81/
- /content/view/82810/81/
- /content/view/82810/81/
wo?p gosty? /content/view/82809/78/
dzieci dzieciom i seniorom /content/view/82809/78/
- /content/view/82809/78/
gosty? /content/category/3/9/78/
w gostyniu wielka orkiestra ?wi?tecznej pomocy gra od wczoraj. na scenie gosty?skiego o?rodka kultury "hutnik" zaprezentowa?y si? przedszkolaki. ta?ce, ?piewy i dzieci?ce u?miechy sprawia?y, ?e by?o kolorowo i rado?nie. dzieci r?wnie? anga?owa?y si? kwestowanie na rzecz pomocy dzieciom i seniorom. w?r?d nich 7-letnia oliwia. /content/view/82809/78/
wi?cej>> /content/view/82809/78/
- /content/view/82809/78/
- /content/view/82809/78/
- /content/view/82809/78/
- /content/view/82809/78/
- /content/view/82809/78/
- /content/view/82809/78/
- /content/view/82809/78/
- /content/view/82809/78/
- /content/view/82809/78/
- /content/view/82809/78/
- /content/view/82809/78/
- /content/view/82809/78/
- /content/view/82809/78/
- /content/view/82809/78/
- /content/view/82809/78/
- /content/view/82809/78/
- /content/view/82809/78/
- /content/view/82809/78/
- /content/view/82809/78/
- /content/view/82809/78/
- /content/view/82809/78/
?wiecki ludzik: do 2 i 4: priorytetem pis i reszty prawicowc?w jest ko?ci? rzymskokatolicki i jego agendy. same nauczanie zb?dnej i toksycznej katechezy kosztuje bud?et ponad 1,5 mld z? rocznie. dodatkowym drena?em b?dzie pobyt w polsce wojsk... /content/view/82809/78/
6 /content/view/82809/78/
komentarze /content/view/82809/78/
noworoczne spotkanie harcerzy senior?w /content/view/82803/82/
harcerstwo sposobem na ?ycie /content/view/82803/82/
- /content/view/82803/82/
wschowa /content/category/3/11/82/
ponad stu harcerzy senior?w z dwudziestu pi?ciu wielkopolskich kr?g?w wzi?o udzia? w spotkaniu noworocznym, kt?re po raz pierwszy zorganizowano we wschowie. w klubokawiarni „pi?tro” wybrzmia?y kol?dy oraz harcerskie piosenki. w programie przewidziano tak?e zwiedzanie kr?lewskiego miasta. /content/view/82803/82/
wi?cej>> /content/view/82803/82/
- /content/view/82803/82/
- /content/view/82803/82/
- /content/view/82803/82/
- /content/view/82803/82/
- /content/view/82803/82/
- /content/view/82803/82/
- /content/view/82803/82/
- /content/view/82803/82/
- /content/view/82803/82/
- /content/view/82803/82/
- /content/view/82803/82/
- /content/view/82803/82/
- /content/view/82803/82/
- /content/view/82803/82/
- /content/view/82803/82/
- /content/view/82803/82/
- /content/view/82803/82/
- /content/view/82803/82/
- /content/view/82803/82/
- /content/view/82803/82/
- /content/view/82803/82/
ewa: prawda jest to , i? harcerstwo to kontynuacja rodzinnych tradycji, prawd? jest niestety tez to , i? to tak?e rodzinny biznes, ponadto bardzo bolesny jest fakt, ?e b cz?sto ten kto nie my?li tak jak "niekt?rzy" staje si? niewygodny i wte... /content/view/82803/82/
6 /content/view/82803/82/
komentarze /content/view/82803/82/
studni?wka ii lo /content/view/82808/80/
kopernik bawi? si? w oazie /content/view/82808/80/
- /content/view/82808/80/
leszno /content/category/3/8/80/
?aden bal nie zapada w pamie? tak jak bal studni?wkowy. maturzy?ci ii liceum og?lnokszta?c?cego im.miko?aja kopernika z pewno?ci? te? b?d? go mile wspomina?. w sobot? 14 stycznia bawili si? w sali oaza w k?odzie. by? polonez, podzi?kowania, cz?? artystyczna i ta?ce do p?nych godzin nocnych. /content/view/82808/80/
wi?cej>> /content/view/82808/80/
- /content/view/82808/80/
- /content/view/82808/80/
- /content/view/82808/80/
- /content/view/82808/80/
- /content/view/82808/80/
- /content/view/82808/80/
- /content/view/82808/80/
- /content/view/82808/80/
- /content/view/82808/80/
- /content/view/82808/80/
- /content/view/82808/80/
- /content/view/82808/80/
- /content/view/82808/80/
- /content/view/82808/80/
- /content/view/82808/80/
- /content/view/82808/80/
- /content/view/82808/80/
- /content/view/82808/80/
- /content/view/82808/80/
- /content/view/82808/80/
- /content/view/82808/80/
kornik: ?le si? sta?o, oj bardzo ?le, ?e tradycja nie zosta?a uszanowana. /content/view/82808/80/
32 /content/view/82808/80/
komentarze /content/view/82808/80/
maciej urban /content/view/82838/150/
jaka przysz?o?? m?yn?w? /content/view/82838/150/
- /content/view/82838/150/
/content/view/82838/150/
jestem zaniepokojony koncepcj? zagospodarowania leszczy?skich m?yn?w, jak? przygotowuje inwestor - m?wi? w rozmowach elki maciej urban, miejski konserwator zabytk?w w lesznie. w planach nie mo?e si? pojawi? projekt wyburzenia cz?ci obiektu przy ul. przemys?owej. - nie ma takiej mo?liwo?ci, za to jest po prostu krymina? - m?wi konserwator. /content/view/82838/150/
po prote?cie opozycji /content/view/82816/150/
jak to ze smogiem by?o /content/view/82781/150/
uchwal? bud?et? /content/view/82765/150/
zag?osuj na content/view/82750/80/
cz?owieka roku 2016 content/view/82750/80/
tutaj content/view/82750/80/
content/view/82155/80/
zag?osuj na content/view/82750/80/
ludzi sportu 2016 content/view/82750/80/
content/view/82155/80/
content/view/82155/80/
content/view/82155/80/
content/view/82155/80/
content/view/82155/80/
- component/option,com_classifieds/itemid,659/
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=162485
zestaw ogrodowy 6 krzese? i st? index.php?option=com_classifieds&task=view&id=162485
doradca techniczno-handlowy index.php?option=com_classifieds&task=view&id=162484
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=162482
sklejka, p?yta drewniana index.php?option=com_classifieds&task=view&id=162482
niezapominajka - opiekun medyczny index.php?option=com_classifieds&task=view&id=162483
zatrudni? blacharza i elektromechanika index.php?option=com_classifieds&task=view&id=162481
zatrudni? index.php?option=com_classifieds&task=view&id=162479
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=162478
pracownicy produkcji i magazynu index.php?option=com_classifieds&task=view&id=162478
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=162477
pracownik dzia?u jako?ci index.php?option=com_classifieds&task=view&id=162477
praca przy dociepleniach index.php?option=com_classifieds&task=view&id=162476
cie?la szalunkowy, zbrojarz, murarz index.php?option=com_classifieds&task=view&id=162475
kierowca c+e operator maszyn budowlanych index.php?option=com_classifieds&task=view&id=162474
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=162473
zabawa karnawa?owa index.php?option=com_classifieds&task=view&id=162473
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=162412
sfpk sp. z o.o. poszukuje pracownika! index.php?option=com_classifieds&task=view&id=162412
przyjme do pracy index.php?option=com_classifieds&task=view&id=162470
kierowca - weekendy - leszno index.php?option=com_classifieds&task=view&id=162469
cie?le , pomocnika cie?li index.php?option=com_classifieds&task=view&id=162468
sprzedawca - sklep papierniczy "?ak" index.php?option=com_classifieds&task=view&id=162467
komis dzieci?cy index.php?option=com_classifieds&task=view&id=162466
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=162465
grafika komputerowa - teb edukacja index.php?option=com_classifieds&task=view&id=162465
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=162464
salon meblowy , , iztom, , index.php?option=com_classifieds&task=view&id=162464
kierowca kat. b index.php?option=com_classifieds&task=view&id=162462
serwisant telefon?w kom?wkowych index.php?option=com_classifieds&task=view&id=162461
praca kierownik stolarni index.php?option=com_classifieds&task=view&id=162460
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=162459
pracownik produkcji index.php?option=com_classifieds&task=view&id=162459
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=162458
absolwenci studi?w technicznych index.php?option=com_classifieds&task=view&id=162458
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=162456
winkhaus praca: referent ds. jako?ci index.php?option=com_classifieds&task=view&id=162456
kierowca kat.b index.php?option=com_classifieds&task=view&id=162457
sprzedawca index.php?option=com_classifieds&task=view&id=162455
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=162454
wycinki, formowanie drzew index.php?option=com_classifieds&task=view&id=162454
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=162453
dozorca - paw?owice index.php?option=com_classifieds&task=view&id=162453
dj na wieczorki taneczne index.php?option=com_classifieds&task=view&id=162452
zatrudni? kosmetyczk? index.php?option=com_classifieds&task=view&id=162451
kierowca index.php?option=com_classifieds&task=view&id=162450
pracownik og?lnobudowlany index.php?option=com_classifieds&task=view&id=162449
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=162448
uslugi remontowo- budowlane index.php?option=com_classifieds&task=view&id=162448
t?umasz j?zyka czeskiego!! index.php?option=com_classifieds&task=view&id=162447
kierowca c+e kraj index.php?option=com_classifieds&task=view&id=162446
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=162445
monta? ogrodze? index.php?option=com_classifieds&task=view&id=162445
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=162444
monta? naprawa anten sat- dvb-t, lte, gsm index.php?option=com_classifieds&task=view&id=162444
kierowca c+e index.php?option=com_classifieds&task=view&id=162443
elektryk index.php?option=com_classifieds&task=view&id=162442
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=162441
profesjonalne us?ugi sprz?taj?ce margot index.php?option=com_classifieds&task=view&id=162441
nauczyciel j?zyka angielskiego index.php?option=com_classifieds&task=view&id=162440
kierowca busa do 3, 5t kat.b index.php?option=com_classifieds&task=view&id=162439
pracownik/pracownica magazynu index.php?option=com_classifieds&task=view&id=162438
kierowca kat.b index.php?option=com_classifieds&task=view&id=162437
obs?uga klienta i sprzeda? de/uk index.php?option=com_classifieds&task=view&id=162436
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=162435
pakowanie paczek i prace na magazynie index.php?option=com_classifieds&task=view&id=162435
zatrudnimy brukarzy. index.php?option=com_classifieds&task=view&id=162434
„filar” leszno zatrudni monta?yst?w stolarki aluminiowej i pcv index.php?option=com_classifieds&task=view&id=161736
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=162432
ciesielstwo-dekarstwo-stolarstwo index.php?option=com_classifieds&task=view&id=162432
kierowca c+e index.php?option=com_classifieds&task=view&id=162431
poszukuj? lektora j.ang. j.niem index.php?option=com_classifieds&task=view&id=162430
sprzedam pszen?yto index.php?option=com_classifieds&task=view&id=162429
dla pracodawc?w index.php?option=com_classifieds&task=view&id=162427
smog wawelski, smog leszczy?ski /content/view/82748/663/
/content/view/82748/663/
/content/view/82748/663/
wi?cej>> /content/view/82748/663/
idealny zi?? /content/view/82668/663/
nieoczywista oczywisto?? /content/view/82503/663/
jeden z dziesi?ciu /content/view/82404/663/
dlaczego leszczynianie nie walczyli? /content/view/82836/670/
odpowiedzialno?? /content/view/82787/670/
raport /content/view/82761/670/
r?bmy swoje! /content/view/82711/670/
nowy rozdzia? /content/view/82651/670/
- radioteka/index.php
wi?cej... /component/option,com_classifieds/itemid,10/

Linki zewnętrzne

"polityce prywatno?ci" http://elka.pl/content/view/63027/
plan sparingów ustalony http://sport.elka.pl/pilka-nozna/18903-plan-sparingow-ustalony
stracona szansa micha?a szulca http://sport.elka.pl/kregle/18914-stracona-szansa-michala-szulca
hymn szczypiornistów http://sport.elka.pl/pilka-reczna/18911-hymn-szczypiornistow
17.01. uroczysto?ci z okazji 97. rocznicy odzyskania niepodleg?o?ci przez leszno http://elka.pl/component/option,com_cogdziekiedy/id,11653/itemid,656/
18.01. international museum selfie day http://elka.pl/component/option,com_cogdziekiedy/id,11628/itemid,656/
19.01. zorganizuj si?, czyli jak zarz?dza? sob?... http://elka.pl/component/option,com_cogdziekiedy/id,11599/itemid,656/
20.01. koncert skye steele w maskaradzie http://elka.pl/component/option,com_cogdziekiedy/id,11547/itemid,656/
21.01. bal karnawa?owy "bezpieczna szko?a" http://elka.pl/component/option,com_cogdziekiedy/id,11498/itemid,656/
22.01. koncert zimowy w g?rze http://elka.pl/component/option,com_cogdziekiedy/id,11601/itemid,656/
22.01. koncert orkiestry d?tej miejska g?rka http://elka.pl/component/option,com_cogdziekiedy/id,11635/itemid,656/
22.01. operetkowy koncert karnaw. w gostyniu http://elka.pl/component/option,com_cogdziekiedy/id,11473/itemid,656/
27.01. biesiada ?l?ska w krobi http://elka.pl/component/option,com_cogdziekiedy/id,11638/itemid,656/
wi?cej... http://elka.pl/component/option,com_cogdziekiedy/itemid,656/
zderzenie pod ksi???cym lasem http://elka.pl/content/view/82698/80/
dwie kolizje na dk 12 http://elka.pl/content/view/82686/80/
?miertelny wypadek na obwodnicy ko?ciana http://elka.pl/content/view/82667/79/
po?ar budynku gospodarczego w lasocicach http://elka.pl/content/view/82683/80/
po?ar mieszkania w jutrosinie http://elka.pl/content/view/82273/81/
akcja ga?nicza w chumi?tkach http://elka.pl/content/view/82120/78/
- http://sport.elka.pl/koszykowka/18910-pogrom-w-trapezie-17
- http://sport.elka.pl/futsal/18909-nie-ma-na-nich-silnych
- http://sport.elka.pl/sporty-wodne/18907-pomagali-orkiestrze-plynac-przez-12-minut
pompax t?cza leszno – uks ekonom legnica 104:27 http://sport.elka.pl/koszykowka/18910-pogrom-w-trapezie-17
ks futsal leszno - kkf automobile torino konin 9:1 http://sport.elka.pl/futsal/18909-nie-ma-na-nich-silnych
test coopera na p?ywalni http://sport.elka.pl/sporty-wodne/18907-pomagali-orkiestrze-plynac-przez-12-minut
- http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/18896-fani-unii-leszno-w-czestochowie
- http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/18821-promocja-ksiazki-o-smoczyku-i-spotkanie-z-kibicami
- http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/18816-janusz-kolodziej-cwiczy-od-rana
ix patriotyczna pielgrzymka kibiców na jasn? gór? http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/18896-fani-unii-leszno-w-czestochowie
promocja ksi??ki o alfredzie smoczyku w galerii leszno http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/18821-promocja-ksiazki-o-smoczyku-i-spotkanie-z-kibicami
janusz ko?odziej trenuje na si?owni http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/18816-janusz-kolodziej-cwiczy-od-rana
szukaj http://elka.pl/component/option,com_search/itemid,601/
kina http://elka.pl/component/option,com_kino/itemid,640/
co-gdzie-kiedy? http://elka.pl/component/option,com_cogdziekiedy/itemid,656/
galerie foto http://elka.pl/component/option,com_galerie/itemid,637/
og?oszenia http://elka.pl/component/option,com_classifieds/itemid,659/
konkursy http://elka.pl/content/category/97/647/499/
reklama http://elka.pl/content/category/3/155/633/
elka.tv http://elka.tv/
moto http://moto.elka.pl
dom http://dom.elka.pl
na ryby http://ryby.elka.pl
sport.elka.pl http://sport.elka.pl
1% http://elka.pl/component/option,com_jedenprocent/itemid,630/
pi?karze rozpoczynaj? przygotowania do wiosny http://sport.elka.pl/pilka-nozna/18903-plan-sparingow-ustalony
plan sparingów ustalony http://sport.elka.pl/pilka-nozna/18903-plan-sparingow-ustalony
- http://sport.elka.pl/pilka-nozna/18903-plan-sparingow-ustalony
sport http://sport.elka.pl/pilka-nozna/18903-plan-sparingow-ustalony
w ?rod? 18 stycznia na pierwszych po zimowej przerwie zaj?ciach spotkaj? si? pi?karze polonii leszno. po ponad dw?ch tygodniach przygotowa? zagraj? pierwszy sparing. w sumie zesp? ma w planach sze?? gier kontrolnych i wewn?trzne sparingi. http://sport.elka.pl/pilka-nozna/18903-plan-sparingow-ustalony
wi?cej>> http://sport.elka.pl/pilka-nozna/18903-plan-sparingow-ustalony
nie zawini?, a nie pojedzie http://sport.elka.pl/kregle/18914-stracona-szansa-michala-szulca
stracona szansa micha?a szulca http://sport.elka.pl/kregle/18914-stracona-szansa-michala-szulca
- http://sport.elka.pl/kregle/18914-stracona-szansa-michala-szulca
sport http://sport.elka.pl/kregle/18914-stracona-szansa-michala-szulca
kr?glarz leszczy?skiej polonii, indywidualny mistrz polski junior?w, lider klasyfikacji generalnej grand prix polski - micha? szulc mia? wystartowa? w pucharze ?wiata za nasz? zachodni? granic?. nie z w?asnej winy, niestety nie b?dzie m?g? uczestniczy? w tej rywalizacji. http://sport.elka.pl/kregle/18914-stracona-szansa-michala-szulca
wi?cej>> http://sport.elka.pl/kregle/18914-stracona-szansa-michala-szulca
kibic: ?enada! ... siedza w tych zwi?zkach o b?ki zbijaja... szkoda, wielka szkoda ... oni sa moga gada?, przeprasza? etc ... ale pan micha? juz nie b?dzie mia? szansy jako junior. wstyd!!!!!!!!!! http://sport.elka.pl/kregle/18914-stracona-szansa-michala-szulca
3 http://sport.elka.pl/kregle/18914-stracona-szansa-michala-szulca
komentarze http://sport.elka.pl/kregle/18914-stracona-szansa-michala-szulca
utwór ma zagrzewa? do walki http://sport.elka.pl/pilka-reczna/18911-hymn-szczypiornistow
hymn szczypiornistów http://sport.elka.pl/pilka-reczna/18911-hymn-szczypiornistow
- http://sport.elka.pl/pilka-reczna/18911-hymn-szczypiornistow
sport http://sport.elka.pl/pilka-reczna/18911-hymn-szczypiornistow
pi?karze r?czni real astromalu maj? klubowy hymn. utw?r skomponowa? i nagra? zesp? bedrock blues z w?oszakowic. hymn b?dzie towarzyszy? pierwszoligowej dru?ynie podczas rozgrywek i wydarze? sportowych. http://sport.elka.pl/pilka-reczna/18911-hymn-szczypiornistow
wi?cej>> http://sport.elka.pl/pilka-reczna/18911-hymn-szczypiornistow
kochaj?ca ko?cianianka: zawodnicy real astromal- szczypiorniaka, nie spodziewa?am si? takiej niespodzianki z w?oszakowickiego ?rodowiska sportowego.to jest wyj?tkowe ?rodowisko , gmina.pami?tam wiele urok?w z ?ycia sportowego/jan husiaty?ski- ... http://sport.elka.pl/pilka-reczna/18911-hymn-szczypiornistow
1 http://sport.elka.pl/pilka-reczna/18911-hymn-szczypiornistow
komentarze http://sport.elka.pl/pilka-reczna/18911-hymn-szczypiornistow
warszawska kariera leszczy?skiego p?ywaka http://sport.elka.pl/sporty-wodne/18913-jakub-kaminiarz-wicemistrzem-polski
jakub kaminiarz wicemistrzem polski http://sport.elka.pl/sporty-wodne/18913-jakub-kaminiarz-wicemistrzem-polski
- http://sport.elka.pl/sporty-wodne/18913-jakub-kaminiarz-wicemistrzem-polski
sport http://sport.elka.pl/sporty-wodne/18913-jakub-kaminiarz-wicemistrzem-polski
pierwsze szlify p?ywackie zbiera? na leszczy?skich mcsach, potem reprezentowa? barwy akwawitu leszno, a teraz startuje w klubie g8 bielany warszawa. mowa o jakubie kaminiarzu, na kt?rego szyi zawisn?? ostatnio srebrny medal mistrzostw polski senior?w. http://sport.elka.pl/sporty-wodne/18913-jakub-kaminiarz-wicemistrzem-polski
wi?cej>> http://sport.elka.pl/sporty-wodne/18913-jakub-kaminiarz-wicemistrzem-polski
speed68: brawo ?alu !!! http://sport.elka.pl/sporty-wodne/18913-jakub-kaminiarz-wicemistrzem-polski
6 http://sport.elka.pl/sporty-wodne/18913-jakub-kaminiarz-wicemistrzem-polski
komentarze http://sport.elka.pl/sporty-wodne/18913-jakub-kaminiarz-wicemistrzem-polski
kulali w gostyniu http://sport.elka.pl/kregle/18912-grand-prix-i-xxxiv-puchar-burmistrza
grand prix i xxxiv puchar burmistrza http://sport.elka.pl/kregle/18912-grand-prix-i-xxxiv-puchar-burmistrza
- http://sport.elka.pl/kregle/18912-grand-prix-i-xxxiv-puchar-burmistrza
sport http://sport.elka.pl/kregle/18912-grand-prix-i-xxxiv-puchar-burmistrza
w gostyniu rozegrano ju? xxxiv turniej o puchar burmistrza b?d?cy jednocze?nie drug? rund? kr?glarskiego grand prix. zar?wno w?r?d pa? jak i pan?w czo?owe lokaty przypad?y zawodniczkom i zawodnikom z naszego regionu. http://sport.elka.pl/kregle/18912-grand-prix-i-xxxiv-puchar-burmistrza
wi?cej>> http://sport.elka.pl/kregle/18912-grand-prix-i-xxxiv-puchar-burmistrza
liczba miejsc jest ograniczona http://sport.elka.pl/narty/leszno/18892-xvi-mistrzostwa-leszna-i-powiatu-leszczynskiego-w-narciarstwie-alpejskim-i-snowboardzie
ruszy?y zapisy na narciarskie mistrzostwa leszna i powiatu leszczy?skiego http://sport.elka.pl/narty/leszno/18892-xvi-mistrzostwa-leszna-i-powiatu-leszczynskiego-w-narciarstwie-alpejskim-i-snowboardzie
- http://sport.elka.pl/narty/leszno/18892-xvi-mistrzostwa-leszna-i-powiatu-leszczynskiego-w-narciarstwie-alpejskim-i-snowboardzie
sport http://sport.elka.pl/narty/leszno/18892-xvi-mistrzostwa-leszna-i-powiatu-leszczynskiego-w-narciarstwie-alpejskim-i-snowboardzie
w radiu elka otwarta zosta?a lista startowa uczestnik?w mistrzostw leszna i powiatu leszczy?skiego w narciarstwie i snowboardzie. liczba miejsc jest ograniczona, lepiej wi?c nie zwleka? z zapisem. podobnie jak w ubieg?ych latach samorz?dy sfinansuj? start reprezentantom szk?, ale tym razem rodzice sami musz? zg?osi? swoje dzieci do udzia?u w zawodach i zapewni? im opiek? na stoku. http://sport.elka.pl/narty/leszno/18892-xvi-mistrzostwa-leszna-i-powiatu-leszczynskiego-w-narciarstwie-alpejskim-i-snowboardzie
wi?cej>> http://sport.elka.pl/narty/leszno/18892-xvi-mistrzostwa-leszna-i-powiatu-leszczynskiego-w-narciarstwie-alpejskim-i-snowboardzie
pompax t?cza leszno – uks ekonom legnica 104:27 http://sport.elka.pl/koszykowka/18910-pogrom-w-trapezie-17
pogrom w trapezie http://sport.elka.pl/koszykowka/18910-pogrom-w-trapezie-17
- http://sport.elka.pl/koszykowka/18910-pogrom-w-trapezie-17
sport http://sport.elka.pl/koszykowka/18910-pogrom-w-trapezie-17
drugoligowe koszykarki pompax t?czy leszno nie mia?y najmniejszych problem?w i pewnie pokona?y rywalki z legnicy. mimo s?abszego rywala, na uwag? zas?uguje zdobycie przez gospodynie a? 104 punkt?w. najwi?cej, bo a? 24 punkty t?czy rzuci?a kapitan zespo?u - aleksandra brambor. http://sport.elka.pl/koszykowka/18910-pogrom-w-trapezie-17
wi?cej>> http://sport.elka.pl/koszykowka/18910-pogrom-w-trapezie-17
- http://sport.elka.pl/koszykowka/18910-pogrom-w-trapezie-17
- http://sport.elka.pl/koszykowka/18910-pogrom-w-trapezie-17
- http://sport.elka.pl/koszykowka/18910-pogrom-w-trapezie-17
- http://sport.elka.pl/koszykowka/18910-pogrom-w-trapezie-17
- http://sport.elka.pl/koszykowka/18910-pogrom-w-trapezie-17
- http://sport.elka.pl/koszykowka/18910-pogrom-w-trapezie-17
- http://sport.elka.pl/koszykowka/18910-pogrom-w-trapezie-17
- http://sport.elka.pl/koszykowka/18910-pogrom-w-trapezie-17
- http://sport.elka.pl/koszykowka/18910-pogrom-w-trapezie-17
- http://sport.elka.pl/koszykowka/18910-pogrom-w-trapezie-17
- http://sport.elka.pl/koszykowka/18910-pogrom-w-trapezie-17
- http://sport.elka.pl/koszykowka/18910-pogrom-w-trapezie-17
- http://sport.elka.pl/koszykowka/18910-pogrom-w-trapezie-17
- http://sport.elka.pl/koszykowka/18910-pogrom-w-trapezie-17
- http://sport.elka.pl/koszykowka/18910-pogrom-w-trapezie-17
- http://sport.elka.pl/koszykowka/18910-pogrom-w-trapezie-17
- http://sport.elka.pl/koszykowka/18910-pogrom-w-trapezie-17
- http://sport.elka.pl/koszykowka/18910-pogrom-w-trapezie-17
- http://sport.elka.pl/koszykowka/18910-pogrom-w-trapezie-17
- http://sport.elka.pl/koszykowka/18910-pogrom-w-trapezie-17
- http://sport.elka.pl/koszykowka/18910-pogrom-w-trapezie-17
speed68: brawo pyrka !!! http://sport.elka.pl/koszykowka/18910-pogrom-w-trapezie-17
1 http://sport.elka.pl/koszykowka/18910-pogrom-w-trapezie-17
komentarze http://sport.elka.pl/koszykowka/18910-pogrom-w-trapezie-17
ks futsal leszno - kkf automobile torino konin 9:1 http://sport.elka.pl/futsal/18909-nie-ma-na-nich-silnych
nie ma na nich silnych http://sport.elka.pl/futsal/18909-nie-ma-na-nich-silnych
- http://sport.elka.pl/futsal/18909-nie-ma-na-nich-silnych
sport http://sport.elka.pl/futsal/18909-nie-ma-na-nich-silnych
kolejny mecz i kolejne zwyci?stwo pi?karzy z ks futsal leszno. tym razem podopieczni trenera dariusza pieczy?skiego dos?ownie rozgromili na w?asnym parkiecie go?ci z konina 9:1 i w dalszym ci?gu s? jedynym w ii lidze niepokonanym zespo?em. http://sport.elka.pl/futsal/18909-nie-ma-na-nich-silnych
wi?cej>> http://sport.elka.pl/futsal/18909-nie-ma-na-nich-silnych
- http://sport.elka.pl/futsal/18909-nie-ma-na-nich-silnych
- http://sport.elka.pl/futsal/18909-nie-ma-na-nich-silnych
- http://sport.elka.pl/futsal/18909-nie-ma-na-nich-silnych
- http://sport.elka.pl/futsal/18909-nie-ma-na-nich-silnych
- http://sport.elka.pl/futsal/18909-nie-ma-na-nich-silnych
- http://sport.elka.pl/futsal/18909-nie-ma-na-nich-silnych
- http://sport.elka.pl/futsal/18909-nie-ma-na-nich-silnych
- http://sport.elka.pl/futsal/18909-nie-ma-na-nich-silnych
- http://sport.elka.pl/futsal/18909-nie-ma-na-nich-silnych
- http://sport.elka.pl/futsal/18909-nie-ma-na-nich-silnych
- http://sport.elka.pl/futsal/18909-nie-ma-na-nich-silnych
- http://sport.elka.pl/futsal/18909-nie-ma-na-nich-silnych
- http://sport.elka.pl/futsal/18909-nie-ma-na-nich-silnych
- http://sport.elka.pl/futsal/18909-nie-ma-na-nich-silnych
- http://sport.elka.pl/futsal/18909-nie-ma-na-nich-silnych
- http://sport.elka.pl/futsal/18909-nie-ma-na-nich-silnych
- http://sport.elka.pl/futsal/18909-nie-ma-na-nich-silnych
- http://sport.elka.pl/futsal/18909-nie-ma-na-nich-silnych
- http://sport.elka.pl/futsal/18909-nie-ma-na-nich-silnych
- http://sport.elka.pl/futsal/18909-nie-ma-na-nich-silnych
- http://sport.elka.pl/futsal/18909-nie-ma-na-nich-silnych
ala: brawo leszno czas na 1 lige,biedny konin takie lanie, http://sport.elka.pl/futsal/18909-nie-ma-na-nich-silnych
1 http://sport.elka.pl/futsal/18909-nie-ma-na-nich-silnych
komentarze http://sport.elka.pl/futsal/18909-nie-ma-na-nich-silnych
rosa radom - jamalex polonia leszno 57:71 http://sport.elka.pl/koszykowka/18908-bezlitosni-w-czwartej-kwarcie
bezlito?ni w czwartej kwarcie http://sport.elka.pl/koszykowka/18908-bezlitosni-w-czwartej-kwarcie
- http://sport.elka.pl/koszykowka/18908-bezlitosni-w-czwartej-kwarcie
sport http://sport.elka.pl/koszykowka/18908-bezlitosni-w-czwartej-kwarcie
koszykarze jamalex polonii po raz drugi w tym sezonie nie dali szans rezerwom rosy radom. wygrali na wyje?dzie 71:57. mecz d?ugo by? wyr?wnany, ale w ostatniej kwarcie podopieczni ?ukasza grudniewskiego mieli wi?cej atut?w. zagrali dojrzale, cierpliwie i skutecznie. http://sport.elka.pl/koszykowka/18908-bezlitosni-w-czwartej-kwarcie
wi?cej>> http://sport.elka.pl/koszykowka/18908-bezlitosni-w-czwartej-kwarcie
do bolo: ja nie jestem z wami a na meczu b?d? . jakim leszczyniakom mam kibicowa???? http://sport.elka.pl/koszykowka/18908-bezlitosni-w-czwartej-kwarcie
9 http://sport.elka.pl/koszykowka/18908-bezlitosni-w-czwartej-kwarcie
komentarze http://sport.elka.pl/koszykowka/18908-bezlitosni-w-czwartej-kwarcie
test coopera w wodzie http://sport.elka.pl/sporty-wodne/18907-pomagali-orkiestrze-plynac-przez-12-minut
pomagali orkiestrze p?yn?c przez 12 minut http://sport.elka.pl/sporty-wodne/18907-pomagali-orkiestrze-plynac-przez-12-minut
- http://sport.elka.pl/sporty-wodne/18907-pomagali-orkiestrze-plynac-przez-12-minut
sport http://sport.elka.pl/sporty-wodne/18907-pomagali-orkiestrze-plynac-przez-12-minut
99 os?b uczestniczy?o dzi? w wodnym te?cie coopera. na p?ywalni ?rodowiskowej w lesznie mo?na by?o na sportowo wesprze? wielk? orkiestr? ?wi?tecznej pomocy. wystarczy?o zamiast biletu wst?pu wrzuci? jego r?wnowarto?? do puszki. dodatkowo ka?dy ch?tny m?g? sprawdzi? swoj? kondycj?, pokonuj?c jak najwi?kszy dystans w wodzie przez 12 minut. http://sport.elka.pl/sporty-wodne/18907-pomagali-orkiestrze-plynac-przez-12-minut
wi?cej>> http://sport.elka.pl/sporty-wodne/18907-pomagali-orkiestrze-plynac-przez-12-minut
- http://sport.elka.pl/sporty-wodne/18907-pomagali-orkiestrze-plynac-przez-12-minut
- http://sport.elka.pl/sporty-wodne/18907-pomagali-orkiestrze-plynac-przez-12-minut
- http://sport.elka.pl/sporty-wodne/18907-pomagali-orkiestrze-plynac-przez-12-minut
- http://sport.elka.pl/sporty-wodne/18907-pomagali-orkiestrze-plynac-przez-12-minut
- http://sport.elka.pl/sporty-wodne/18907-pomagali-orkiestrze-plynac-przez-12-minut
- http://sport.elka.pl/sporty-wodne/18907-pomagali-orkiestrze-plynac-przez-12-minut
- http://sport.elka.pl/sporty-wodne/18907-pomagali-orkiestrze-plynac-przez-12-minut
- http://sport.elka.pl/sporty-wodne/18907-pomagali-orkiestrze-plynac-przez-12-minut
- http://sport.elka.pl/sporty-wodne/18907-pomagali-orkiestrze-plynac-przez-12-minut
- http://sport.elka.pl/sporty-wodne/18907-pomagali-orkiestrze-plynac-przez-12-minut
- http://sport.elka.pl/sporty-wodne/18907-pomagali-orkiestrze-plynac-przez-12-minut
- http://sport.elka.pl/sporty-wodne/18907-pomagali-orkiestrze-plynac-przez-12-minut
- http://sport.elka.pl/sporty-wodne/18907-pomagali-orkiestrze-plynac-przez-12-minut
- http://sport.elka.pl/sporty-wodne/18907-pomagali-orkiestrze-plynac-przez-12-minut
- http://sport.elka.pl/sporty-wodne/18907-pomagali-orkiestrze-plynac-przez-12-minut
- http://sport.elka.pl/sporty-wodne/18907-pomagali-orkiestrze-plynac-przez-12-minut
- http://sport.elka.pl/sporty-wodne/18907-pomagali-orkiestrze-plynac-przez-12-minut
- http://sport.elka.pl/sporty-wodne/18907-pomagali-orkiestrze-plynac-przez-12-minut
- http://sport.elka.pl/sporty-wodne/18907-pomagali-orkiestrze-plynac-przez-12-minut
- http://sport.elka.pl/sporty-wodne/18907-pomagali-orkiestrze-plynac-przez-12-minut
- http://sport.elka.pl/sporty-wodne/18907-pomagali-orkiestrze-plynac-przez-12-minut
zimowa aura w karczmie borowej http://sport.elka.pl/biegi/18906-biegali-i-maszerowali-dla-wosp17
biegali i maszerowali dla wo?p http://sport.elka.pl/biegi/18906-biegali-i-maszerowali-dla-wosp17
- http://sport.elka.pl/biegi/18906-biegali-i-maszerowali-dla-wosp17
sport http://sport.elka.pl/biegi/18906-biegali-i-maszerowali-dla-wosp17
pi?ty bieg i kijomarsz dla wielkiej orkiestry ?wi?tecznej pomocy zgromadzi? na starcie ponad 200 uczestnik?w. - frekwencja dopisa?a, a przez ca?y czas pada? ?nieg - powiedzia? organizator artur kasprzak. http://sport.elka.pl/biegi/18906-biegali-i-maszerowali-dla-wosp17
wi?cej>> http://sport.elka.pl/biegi/18906-biegali-i-maszerowali-dla-wosp17
- http://sport.elka.pl/biegi/18906-biegali-i-maszerowali-dla-wosp17
- http://sport.elka.pl/biegi/18906-biegali-i-maszerowali-dla-wosp17
- http://sport.elka.pl/biegi/18906-biegali-i-maszerowali-dla-wosp17
- http://sport.elka.pl/biegi/18906-biegali-i-maszerowali-dla-wosp17
- http://sport.elka.pl/biegi/18906-biegali-i-maszerowali-dla-wosp17
- http://sport.elka.pl/biegi/18906-biegali-i-maszerowali-dla-wosp17
- http://sport.elka.pl/biegi/18906-biegali-i-maszerowali-dla-wosp17
- http://sport.elka.pl/biegi/18906-biegali-i-maszerowali-dla-wosp17
- http://sport.elka.pl/biegi/18906-biegali-i-maszerowali-dla-wosp17
- http://sport.elka.pl/biegi/18906-biegali-i-maszerowali-dla-wosp17
- http://sport.elka.pl/biegi/18906-biegali-i-maszerowali-dla-wosp17
- http://sport.elka.pl/biegi/18906-biegali-i-maszerowali-dla-wosp17
- http://sport.elka.pl/biegi/18906-biegali-i-maszerowali-dla-wosp17
- http://sport.elka.pl/biegi/18906-biegali-i-maszerowali-dla-wosp17
- http://sport.elka.pl/biegi/18906-biegali-i-maszerowali-dla-wosp17
- http://sport.elka.pl/biegi/18906-biegali-i-maszerowali-dla-wosp17
- http://sport.elka.pl/biegi/18906-biegali-i-maszerowali-dla-wosp17
- http://sport.elka.pl/biegi/18906-biegali-i-maszerowali-dla-wosp17
- http://sport.elka.pl/biegi/18906-biegali-i-maszerowali-dla-wosp17
- http://sport.elka.pl/biegi/18906-biegali-i-maszerowali-dla-wosp17
- http://sport.elka.pl/biegi/18906-biegali-i-maszerowali-dla-wosp17
aga: super impreza http://sport.elka.pl/biegi/18906-biegali-i-maszerowali-dla-wosp17
4 http://sport.elka.pl/biegi/18906-biegali-i-maszerowali-dla-wosp17
komentarze http://sport.elka.pl/biegi/18906-biegali-i-maszerowali-dla-wosp17
nied?wiadki po nowemu http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/18905-goscie-z-rawicza-w-magazynie-zuzlowym
go?cie z rawicza w magazynie ?u?lowym http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/18905-goscie-z-rawicza-w-magazynie-zuzlowym
- http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/18905-goscie-z-rawicza-w-magazynie-zuzlowym
?u?el http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/18905-goscie-z-rawicza-w-magazynie-zuzlowym
go??mi poniedzia?kowego magazynu ?u?lowego b?d? przedstawiciele rawickich nied?wiadk?w, cz?onkowie nowego zarz?du: klubu prezes andrzej ku?bicki, skarbnik robert zimny i adam sk?rnicki, kt?ry b?dzie wspiera? dru?yn? na torze i poza nim. pocz?tek audycji na antenie radia elka o godzinie 18:15. http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/18905-goscie-z-rawicza-w-magazynie-zuzlowym
wi?cej>> http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/18905-goscie-z-rawicza-w-magazynie-zuzlowym
grzegorz: do sk?ry: czy przerwa w startach nie przeszkodzi w skutecznym punktowaniu w tym sezonie?
do roberta zimnego: czy zdaje sobie spraw? z podj?cia roli czarodzieja? (robienia ?u?la w rawiczu za najmniejsze pieni?dze w kraju) :)
http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/18905-goscie-z-rawicza-w-magazynie-zuzlowym
6 http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/18905-goscie-z-rawicza-w-magazynie-zuzlowym
komentarze http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/18905-goscie-z-rawicza-w-magazynie-zuzlowym
16 rajd wo?p http://sport.elka.pl/motoryzacja/samochody/18904-samochodami-w-szczytnym-celu
samochodami w szczytnym celu http://sport.elka.pl/motoryzacja/samochody/18904-samochodami-w-szczytnym-celu
- http://sport.elka.pl/motoryzacja/samochody/18904-samochodami-w-szczytnym-celu
sport http://sport.elka.pl/motoryzacja/samochody/18904-samochodami-w-szczytnym-celu
prawie 30 ekip stan?o na starcie rajdu wielkiej orkiestry ?wi?tecznej pomocy, kt?ry ju? po raz szesnasty odbywa si? w lesznie. to bardziej wycieczka ni? ?ciganie, cho? zimowe warunki z pewno?ci? doda?y emocji. http://sport.elka.pl/motoryzacja/samochody/18904-samochodami-w-szczytnym-celu
wi?cej>> http://sport.elka.pl/motoryzacja/samochody/18904-samochodami-w-szczytnym-celu
- http://sport.elka.pl/motoryzacja/samochody/18904-samochodami-w-szczytnym-celu
- http://sport.elka.pl/motoryzacja/samochody/18904-samochodami-w-szczytnym-celu
- http://sport.elka.pl/motoryzacja/samochody/18904-samochodami-w-szczytnym-celu
- http://sport.elka.pl/motoryzacja/samochody/18904-samochodami-w-szczytnym-celu
- http://sport.elka.pl/motoryzacja/samochody/18904-samochodami-w-szczytnym-celu
- http://sport.elka.pl/motoryzacja/samochody/18904-samochodami-w-szczytnym-celu
- http://sport.elka.pl/motoryzacja/samochody/18904-samochodami-w-szczytnym-celu
- http://sport.elka.pl/motoryzacja/samochody/18904-samochodami-w-szczytnym-celu
- http://sport.elka.pl/motoryzacja/samochody/18904-samochodami-w-szczytnym-celu
- http://sport.elka.pl/motoryzacja/samochody/18904-samochodami-w-szczytnym-celu
- http://sport.elka.pl/motoryzacja/samochody/18904-samochodami-w-szczytnym-celu
- http://sport.elka.pl/motoryzacja/samochody/18904-samochodami-w-szczytnym-celu
- http://sport.elka.pl/motoryzacja/samochody/18904-samochodami-w-szczytnym-celu
- http://sport.elka.pl/motoryzacja/samochody/18904-samochodami-w-szczytnym-celu
- http://sport.elka.pl/motoryzacja/samochody/18904-samochodami-w-szczytnym-celu
- http://sport.elka.pl/motoryzacja/samochody/18904-samochodami-w-szczytnym-celu
- http://sport.elka.pl/motoryzacja/samochody/18904-samochodami-w-szczytnym-celu
- http://sport.elka.pl/motoryzacja/samochody/18904-samochodami-w-szczytnym-celu
- http://sport.elka.pl/motoryzacja/samochody/18904-samochodami-w-szczytnym-celu
- http://sport.elka.pl/motoryzacja/samochody/18904-samochodami-w-szczytnym-celu
- http://sport.elka.pl/motoryzacja/samochody/18904-samochodami-w-szczytnym-celu
komuch: kocham sw?j kraj, ale w tym kraju co jest dobre stara si? zepsu?, co? nie tak, ludzie dlaczego si? tak dzieje, przecie? tu chodzi o pomoc nam http://sport.elka.pl/motoryzacja/samochody/18904-samochodami-w-szczytnym-celu
5 http://sport.elka.pl/motoryzacja/samochody/18904-samochodami-w-szczytnym-celu
komentarze http://sport.elka.pl/motoryzacja/samochody/18904-samochodami-w-szczytnym-celu
2 http://elka.pl/index.php?&limit=51&limitstart=51
3 http://elka.pl/index.php?&limit=51&limitstart=102
4 http://elka.pl/index.php?&limit=51&limitstart=153
5 http://elka.pl/index.php?&limit=51&limitstart=204
6 http://elka.pl/index.php?&limit=51&limitstart=255
7 http://elka.pl/index.php?&limit=51&limitstart=306
8 http://elka.pl/index.php?&limit=51&limitstart=357
9 http://elka.pl/index.php?&limit=51&limitstart=408
10 http://elka.pl/index.php?&limit=51&limitstart=459
nast.  » http://elka.pl/index.php?&limit=51&limitstart=51
koniec »» http://elka.pl/index.php?&limit=51&limitstart=51663
kopernik bawi? si? w oazie http://elka.pl/content/view/82808/80/
leszno dla wo?p http://elka.pl/content/view/82819/80/
morsy dla wo?p http://elka.pl/content/view/82813/79/
nie wsz?dzie sypi? http://elka.pl/content/view/82825/80/
biblioteka dworcowa ju? dzia?a http://elka.pl/content/view/82829/80/
poszukiwana ci?ar?wka http://elka.pl/content/view/82802/79/
dewastacja dawnego zajazdu http://elka.pl/content/view/82762/79/
porod?wka uroczy?cie otwarta http://elka.pl/content/view/82763/80/
kopernik bawi? si? w oazie http://elka.pl/content/view/82808/80/
przepe?niony oddzia? dzieci?cy http://elka.pl/content/view/82779/80/
problem z poch?wkiem? http://elka.pl/content/view/82649/80/
nie ?yje kierowca golfa http://elka.pl/content/view/82516/80/
nie ?yje kierowca fiata http://elka.pl/content/view/82667/79/
obchody 98. rocznicy powstania wielkopolskiego http://elka.pl/content/view/82580/80/
bawi? si? i pomagaj? http://elka.pl/content/view/82715/80/
- http://elka.tv
- http://elka.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&itemid=63&video_id=5389
fa leszno - mp leszno 3:1 - rocznik 2010 i m?odsi http://elka.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&itemid=63&video_id=5389
sport/futsal http://elka.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewcategory&itemid=63&cat_id=175
- http://elka.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&itemid=63&video_id=5388
25 fina? wo?p - feniksowe morsowanie w osiecznej http://elka.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&itemid=63&video_id=5388
extreme/spadochroniarze http://elka.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewcategory&itemid=63&cat_id=141
- http://elka.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&itemid=63&video_id=5387
mrozoodporni dla wo?p krzywi? 2017 http://elka.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&itemid=63&video_id=5387
ulica/festyny http://elka.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewcategory&itemid=63&cat_id=85
tutaj http://sport.elka.pl/inne/18890-wybieramy-najpopularniejszych
- http://dom.elka.pl/
- http://dom.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=90147
sprzedam dzia?k? 1000 m2 lipno/... http://dom.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=90147
- http://dom.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=89897
apartamenty dwupoziomowe z w?as... http://dom.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=89897
- http://dom.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=89896
miejsce postojowe w podziemnym ... http://dom.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=89896
- http://dom.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=89895
dom w zabud. dwurodzinnej w d?b... http://dom.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=89895
- http://dom.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=89894
dom w zabudowie dwurodzinnej - ... http://dom.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=89894
dodaj og?oszenie http://dom.elka.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1&itemid=7
wi?cej... http://dom.elka.pl
- http://moto.elka.pl/
- http://moto.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=39370
vw lupo 1.4 16v http://moto.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=39370
- http://moto.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=39348
skoda octavia 2004 1.6 mpi http://moto.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=39348
- http://moto.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=39368
skup aut za gotowke, ... http://moto.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=39368
- http://moto.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=39367
opel astra 97r bogate wyposa... http://moto.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=39367
- http://moto.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=39365
vw passat 1999r 1.6 benzyna+... http://moto.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=39365
dodaj og?oszenie http://moto.elka.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1&itemid=7
wi?cej... http://moto.elka.pl/
dodaj og?oszenie http://elka.pl//content/view/44526/624/
wi?cej... http://elka.pl//component/option,com_classifieds/itemid,10/
redakcja - kontakt http://elka.pl/content/view/24446/468/
regulamin og?osze? http://elka.pl/content/view/34461/379/
polityka prywatno?ci http://elka.pl/content/view/63027/
- http://elka.pl
- http://elka.pl
- http://sport.elka.pl
- http://elka.tv
- http://moto.elka.pl
- http://dom.elka.pl
- http://ryby.elka.pl
dodaj og?oszenie http://elka.pl//component/option,com_classifieds/itemid,10/

Zdjęcia

Zdjęcia 673
Zdjęcia bez atrybutu ALT 591
Zdjęcia bez atrybutu TITLE 609
Korzystanie Obraz ALT i TITLE atrybutu dla każdego obrazu.

Zdjęcia bez atrybutu TITLE

http://radio.elka.pl/multimedia/gora-elka-left.png
/images/nieprzegap_lewo.png
/images/nieprzegap_prawo.png
http://radio.elka.pl/multimedia/galeriefotoladowanie.gif
http://radio.elka.pl/fotominiatury/20170105181330676.jpg
http://radio.elka.pl/fotominiatury/2017010509352916.jpg
http://radio.elka.pl/fotominiatury/20170103171047613.jpg
http://radio.elka.pl/fotominiatury/20170104185155995.jpg
http://radio.elka.pl/fotominiatury/20161204145742950.jpg
http://radio.elka.pl/fotominiatury/20161124142510115.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/146/20170116093516364.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/146/20170115210102625.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/146/20170115181926174.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/146/20170112130337499.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/146/20161216080609184.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/146/20161214134812790.jpg
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20170117181229822.jpg
/zdjecia/65/2017011716320182.jpg
/zdjecia/65/20170117163203406.jpg
/zdjecia/65/20170117163205581.jpg
/zdjecia/65/20170117163207945.jpg
/zdjecia/65/20170117163209182.jpg
/zdjecia/65/20170117163210768.jpg
/zdjecia/65/20170117163212929.jpg
/zdjecia/65/20170117163214693.jpg
/zdjecia/65/20170117163216577.jpg
/zdjecia/65/20170117163217724.jpg
/zdjecia/65/20170117163219978.jpg
/zdjecia/65/20170117163221161.jpg
/zdjecia/65/20170117163223148.jpg
/zdjecia/65/20170117163224678.jpg
/zdjecia/65/20170117163226813.jpg
/zdjecia/65/20170117163228913.jpg
/zdjecia/65/20170117163230181.jpg
/zdjecia/65/20170117163231198.jpg
/zdjecia/65/20170117163233361.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/2017011711443924.jpg
/zdjecia/65/20170117114442215.jpg
/zdjecia/65/20170117114445956.jpg
/zdjecia/65/20170117114448669.jpg
/zdjecia/65/20170117114451117.jpg
/zdjecia/65/20170117114454528.jpg
/zdjecia/65/20170117114456545.jpg
/zdjecia/65/20170117114459365.jpg
/zdjecia/65/2017011711450278.jpg
/zdjecia/65/20170117114506721.jpg
/zdjecia/65/20170117114508449.jpg
/zdjecia/65/20170117114511628.jpg
/zdjecia/65/20170117114514575.jpg
/zdjecia/65/20170117114517384.jpg
/zdjecia/65/20170117114519904.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20170117142420384.jpg
/zdjecia/65/20170117142437350.jpg
/zdjecia/65/20170117142454185.jpg
/zdjecia/65/20170117142513748.jpg
/zdjecia/65/20170117142533747.jpg
/zdjecia/65/20170117142548615.jpg
/zdjecia/65/20170117142600175.jpg
/zdjecia/65/20170117142610894.jpg
/zdjecia/65/2017011714261694.jpg
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20170116182605555.jpg
/zdjecia/65/20170116182608522.jpg
/zdjecia/65/20170116182612177.jpg
/zdjecia/65/20170116182615771.jpg
/zdjecia/65/20170116182623738.jpg
/zdjecia/65/20170116182618216.jpg
/zdjecia/65/20170116182621599.jpg
/zdjecia/65/20170116182626268.jpg
/zdjecia/65/20170116182630496.jpg
/zdjecia/65/20170116182644230.jpg
/zdjecia/65/20170116182651533.jpg
/zdjecia/65/20170116182636723.jpg
/zdjecia/65/2017011618264029.jpg
/zdjecia/65/20170116182648347.jpg
/zdjecia/65/2017011618265465.jpg
/zdjecia/65/20170116182657163.jpg
/zdjecia/65/20170116182659782.jpg
/zdjecia/65/2017011618271348.jpg
/zdjecia/65/20170116182702451.jpg
/zdjecia/65/20170116182705215.jpg
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/2017011619204015.jpg
/zdjecia/65/20170116192041657.jpg
/zdjecia/65/20170116192042402.jpg
/zdjecia/65/20170116192042826.jpg
/zdjecia/65/20170116192043661.jpg
/zdjecia/65/20170116192043408.jpg
/zdjecia/65/20170116192044972.jpg
/zdjecia/65/2017011619204660.jpg
/zdjecia/65/20170116192045566.jpg
/zdjecia/65/20170116192049817.jpg
/zdjecia/65/20170116192047986.jpg
/zdjecia/65/20170116192046995.jpg
/zdjecia/65/20170116192048610.jpg
/zdjecia/65/20170116192049776.jpg
/zdjecia/65/20170116192050386.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20170116151918764.jpg
/zdjecia/65/20170116151918114.jpg
/zdjecia/65/20170116151918453.jpg
/zdjecia/65/20170116151919861.jpg
/zdjecia/65/20170116151919779.jpg
/zdjecia/65/20170116151919229.jpg
/zdjecia/65/20170116151920401.jpg
/zdjecia/65/20170116151920187.jpg
/zdjecia/65/20170116151920623.jpg
/zdjecia/65/20170116151920521.jpg
/zdjecia/65/20170116151921955.jpg
/zdjecia/65/20170116151921452.jpg
/zdjecia/65/20170116151921488.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20170116143608531.jpg
/zdjecia/65/20170116143609336.jpg
/zdjecia/65/20170116143609512.jpg
/zdjecia/65/20170116143609131.jpg
/zdjecia/65/20170116143610288.jpg
/zdjecia/65/20170116143610316.jpg
/zdjecia/65/20170116143611517.jpg
/zdjecia/65/20170116143611391.jpg
/zdjecia/65/20170116143611815.jpg
/zdjecia/65/20170116143612838.jpg
/zdjecia/65/20170116143612724.jpg
/zdjecia/65/20170116143612710.jpg
/zdjecia/65/20170116143613697.jpg
/zdjecia/65/20170116143613935.jpg
/zdjecia/65/20170116143613286.jpg
/zdjecia/65/2017011614361444.jpg
/zdjecia/65/2017011614361484.jpg
/zdjecia/65/20170116143614365.jpg
/zdjecia/65/20170116143615804.jpg
/zdjecia/65/20170116143615196.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20170116141225326.jpg
/zdjecia/65/20170116141225968.jpg
/zdjecia/65/20170116141226282.jpg
/zdjecia/65/20170116141226602.jpg
/zdjecia/65/2017011614122719.jpg
/zdjecia/65/20170116141227426.jpg
/zdjecia/65/20170116141228982.jpg
/zdjecia/65/20170116141227330.jpg
/zdjecia/65/20170116141228437.jpg
/zdjecia/65/20170116141229560.jpg
/zdjecia/65/20170116141229639.jpg
/zdjecia/65/20170116141230457.jpg
/zdjecia/65/20170116141230455.jpg
/zdjecia/65/20170116141230764.jpg
/zdjecia/65/20170116141231413.jpg
/zdjecia/65/20170116141231479.jpg
/zdjecia/65/2017011614123176.jpg
/zdjecia/65/20170116141232158.jpg
/zdjecia/65/20170116141233376.jpg
/zdjecia/65/2017011614123338.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20170116111540960.jpg
/zdjecia/65/20170116111541882.jpg
/zdjecia/65/20170116111541518.jpg
/zdjecia/65/2017011611154212.jpg
/zdjecia/65/20170116111542748.jpg
/zdjecia/65/20170116111543215.jpg
/zdjecia/65/20170116111543325.jpg
/zdjecia/65/20170116111544464.jpg
/zdjecia/65/20170116111544878.jpg
/zdjecia/65/20170116111545989.jpg
/zdjecia/65/20170116111545372.jpg
/zdjecia/65/20170116111546604.jpg
/zdjecia/65/20170116111546436.jpg
/zdjecia/65/20170116111547356.jpg
/zdjecia/65/20170116111547928.jpg
/zdjecia/65/20170116111548203.jpg
/zdjecia/65/20170116111548698.jpg
/zdjecia/65/2017011611154921.jpg
/zdjecia/65/20170116111549118.jpg
/zdjecia/65/20170116111550700.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20170116094245780.jpg
/zdjecia/65/20170116094245212.jpg
/zdjecia/65/2017011609424792.jpg
/zdjecia/65/20170116094246678.jpg
/zdjecia/65/20170116094247309.jpg
/zdjecia/65/20170116094248826.jpg
/zdjecia/65/20170116094249904.jpg
/zdjecia/65/20170116094249895.jpg
/zdjecia/65/20170116094250672.jpg
/zdjecia/65/20170116094250721.jpg
/zdjecia/65/20170116094251314.jpg
/zdjecia/65/20170116094252730.jpg
/zdjecia/65/2017011609425221.jpg
/zdjecia/65/20170116094253676.jpg
/zdjecia/65/20170116094253826.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20170116090359991.jpg
/zdjecia/65/20170116090359867.jpg
/zdjecia/65/20170116090400177.jpg
/zdjecia/65/20170116090400759.jpg
/zdjecia/65/20170116090401895.jpg
/zdjecia/65/2017011609040167.jpg
/zdjecia/65/20170116090402346.jpg
/zdjecia/65/20170116090402690.jpg
/zdjecia/65/20170116090402892.jpg
/zdjecia/65/20170116090403561.jpg
/zdjecia/65/20170116090403815.jpg
/zdjecia/65/20170116090404344.jpg
/zdjecia/65/20170116090404406.jpg
/zdjecia/65/20170116090404593.jpg
/zdjecia/65/2017011609040484.jpg
/zdjecia/65/20170116090405140.jpg
/zdjecia/65/20170116090405599.jpg
/zdjecia/65/20170116090406892.jpg
/zdjecia/65/2017011609040642.jpg
/zdjecia/65/20170116090406454.jpg
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20170115215609236.jpg
/zdjecia/65/20170115215612102.jpg
/zdjecia/65/20170115215613315.jpg
/zdjecia/65/20170115215615535.jpg
/zdjecia/65/20170115215617375.jpg
/zdjecia/65/20170115215619454.jpg
/zdjecia/65/20170115215620546.jpg
/zdjecia/65/20170115215622833.jpg
/zdjecia/65/20170115215625724.jpg
/zdjecia/65/20170115215627347.jpg
/zdjecia/65/20170115215629573.jpg
/zdjecia/65/20170115215631893.jpg
/zdjecia/65/20170115215633822.jpg
/zdjecia/65/20170115215636464.jpg
/zdjecia/65/20170115215642459.jpg
/zdjecia/65/20170115215645383.jpg
/zdjecia/65/20170115215649525.jpg
/zdjecia/65/20170115215652127.jpg
/zdjecia/65/20170115215655633.jpg
/zdjecia/65/2017011521565744.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20170115202925309.jpg
/zdjecia/65/20170115202929698.jpg
/zdjecia/65/20170115202933759.jpg
/zdjecia/65/20170115202944703.jpg
/zdjecia/65/20170115202937301.jpg
/zdjecia/65/20170115202948705.jpg
/zdjecia/65/20170115202941489.jpg
/zdjecia/65/20170115202951871.jpg
/zdjecia/65/20170115203004334.jpg
/zdjecia/65/20170115203007519.jpg
/zdjecia/65/20170115202954425.jpg
/zdjecia/65/20170115203011294.jpg
/zdjecia/65/2017011520295757.jpg
/zdjecia/65/20170115203015937.jpg
/zdjecia/65/20170115203000300.jpg
/zdjecia/65/20170115203019445.jpg
/zdjecia/65/20170115203023620.jpg
/zdjecia/65/20170115203026598.jpg
/zdjecia/65/20170115203030498.jpg
/zdjecia/65/20170115203041444.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170116093203381.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170116093204101.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170116093205405.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170116093205642.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170116093206881.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170116093207635.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170116093208588.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170116093209728.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170116093210142.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170116093211813.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170116093212569.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170116093213172.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/2017011609321450.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170116093214626.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170116093215380.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170116093216639.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170116093217918.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170116093218537.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170116093219983.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170116093219319.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115210015678.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170116095803266.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170116095804153.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170116095805305.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170116095806815.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170116095806475.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170116095807508.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/2017011609580832.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170116095809381.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170116095809281.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170116095810673.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170116095811555.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170116095812303.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170116095813460.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170116095813265.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170116095814138.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170116095815356.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/2017011609581639.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170116095816937.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170116095817204.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20170115193150372.jpg
/zdjecia/65/20170115193155945.jpg
/zdjecia/65/20170115193200926.jpg
/zdjecia/65/20170115193205749.jpg
/zdjecia/65/20170115193210414.jpg
/zdjecia/65/2017011519321559.jpg
/zdjecia/65/20170115193221158.jpg
/zdjecia/65/20170115193226194.jpg
/zdjecia/65/20170115193231225.jpg
/zdjecia/65/20170115193238565.jpg
/zdjecia/65/20170115193243568.jpg
/zdjecia/65/2017011519325193.jpg
/zdjecia/65/20170115193257324.jpg
/zdjecia/65/20170115193303465.jpg
/zdjecia/65/2017011519331491.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20170115190155956.jpg
/zdjecia/65/20170115190156507.jpg
/zdjecia/65/20170115190217326.jpg
/zdjecia/65/20170115190219701.jpg
/zdjecia/65/20170115190221446.jpg
/zdjecia/65/20170115190343485.jpg
/zdjecia/65/20170115190354529.jpg
/zdjecia/65/20170115190346400.jpg
/zdjecia/65/20170115190225702.jpg
/zdjecia/65/20170115190228369.jpg
/zdjecia/65/20170115190331872.jpg
/zdjecia/65/20170115190344234.jpg
/zdjecia/65/20170115190224582.jpg
/zdjecia/65/2017011519034858.jpg
/zdjecia/65/20170115190351260.jpg
/zdjecia/65/2017011519040077.jpg
/zdjecia/65/2017011519035562.jpg
/zdjecia/65/20170115190404864.jpg
/zdjecia/65/2017011519040257.jpg
/zdjecia/65/20170115190358282.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115181447396.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/2017011518145148.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115181454292.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115181457854.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115181500879.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115181504318.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115181507711.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115181511832.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115181513992.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115181517301.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/2017011518152082.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115181523769.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115181526376.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115181529315.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115181532625.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115181535886.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/2017011518153923.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115181541771.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115181546237.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115181550955.jpg
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/2017011517444032.jpg
/zdjecia/65/2017011517444445.jpg
/zdjecia/65/20170115174449933.jpg
/zdjecia/65/20170115174453224.jpg
/zdjecia/65/20170115174458621.jpg
/zdjecia/65/20170115174504982.jpg
/zdjecia/65/20170115174510652.jpg
/zdjecia/65/20170115174515300.jpg
/zdjecia/65/20170115174520962.jpg
/zdjecia/65/20170115174525605.jpg
/zdjecia/65/20170115174531546.jpg
/zdjecia/65/20170115174535107.jpg
/zdjecia/65/20170115174540799.jpg
/zdjecia/65/20170115174546602.jpg
/zdjecia/65/20170115174552363.jpg
/zdjecia/65/20170115174559502.jpg
/zdjecia/65/20170115174604979.jpg
/zdjecia/65/20170115174607327.jpg
/zdjecia/65/20170115174611843.jpg
/zdjecia/65/20170115174615231.jpg
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115173915978.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115225753986.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115225756179.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115225757227.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115225758133.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115225800762.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115225802650.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115225803442.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115225805487.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/2017011522580687.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115225808158.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115225810694.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115225812489.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/2017011522581430.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115225815732.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115225817337.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/2017011522581990.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115225821106.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/2017011522582320.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115225825499.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20170115162753999.jpg
/zdjecia/65/20170115162754966.jpg
/zdjecia/65/20170115162756947.jpg
/zdjecia/65/20170115162757269.jpg
/zdjecia/65/20170115162758407.jpg
/zdjecia/65/20170115162759156.jpg
/zdjecia/65/20170115162800625.jpg
/zdjecia/65/20170115162801429.jpg
/zdjecia/65/20170115162802879.jpg
/zdjecia/65/20170115162803161.jpg
/zdjecia/65/20170115162804884.jpg
/zdjecia/65/20170115162805626.jpg
/zdjecia/65/20170115162806640.jpg
/zdjecia/65/20170115162807315.jpg
/zdjecia/65/20170115162808234.jpg
/zdjecia/65/20170115162809362.jpg
/zdjecia/65/20170115162810133.jpg
/zdjecia/65/20170115162811891.jpg
/zdjecia/65/20170115162811920.jpg
/zdjecia/65/20170115162812315.jpg
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115125100537.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115125104935.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115125108468.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115125111464.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115125115778.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115125120346.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115125123604.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115125126735.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115125130730.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115125134259.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115125137654.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115125140372.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115125144314.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115125147466.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/2017011512515295.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115125159542.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115125204345.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/2017011512520755.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115125211290.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115125216850.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20170115112204910.jpg
/zdjecia/65/20170115112205906.jpg
/zdjecia/65/20170115112206406.jpg
/zdjecia/65/20170115112208553.jpg
/zdjecia/65/20170115112209578.jpg
/zdjecia/65/20170115112209482.jpg
/zdjecia/65/20170115112210603.jpg
/zdjecia/65/20170115112211396.jpg
/zdjecia/65/201701151122131000.jpg
/zdjecia/65/20170115112214426.jpg
/zdjecia/65/20170115112215458.jpg
/zdjecia/65/20170115112216923.jpg
/zdjecia/65/20170115112217633.jpg
/zdjecia/65/20170115112218861.jpg
/zdjecia/65/20170115112219525.jpg
/zdjecia/65/20170115112220682.jpg
/zdjecia/65/20170115112221393.jpg
/zdjecia/65/20170115112221629.jpg
/zdjecia/65/20170115112222625.jpg
/zdjecia/65/20170115112223515.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20170114152217150.jpg
/zdjecia/65/20170114152218371.jpg
/zdjecia/65/2017011415221971.jpg
/zdjecia/65/20170114152219359.jpg
/zdjecia/65/20170114152221939.jpg
/zdjecia/65/20170114152222504.jpg
/zdjecia/65/2017011415222311.jpg
/zdjecia/65/201701141522243.jpg
/zdjecia/65/2017011415222510.jpg
/zdjecia/65/20170114152226200.jpg
/zdjecia/65/20170114152227562.jpg
/zdjecia/65/2017011415222833.jpg
/zdjecia/65/20170114152229309.jpg
/zdjecia/65/20170114152230885.jpg
/zdjecia/65/2017011415223153.jpg
/zdjecia/65/20170114152232120.jpg
/zdjecia/65/20170114152233920.jpg
/zdjecia/65/20170114152234264.jpg
/zdjecia/65/20170114152235284.jpg
/zdjecia/65/2017011415223698.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/2017011509320195.jpg
/zdjecia/65/20170115093202418.jpg
/zdjecia/65/20170115093203444.jpg
/zdjecia/65/20170115093204386.jpg
/zdjecia/65/2017011509320661.jpg
/zdjecia/65/20170115093208574.jpg
/zdjecia/65/20170115093209574.jpg
/zdjecia/65/20170115093210142.jpg
/zdjecia/65/20170115093212608.jpg
/zdjecia/65/20170115093213959.jpg
/zdjecia/65/20170115093214140.jpg
/zdjecia/65/20170115093216501.jpg
/zdjecia/65/20170115093217279.jpg
/zdjecia/65/20170115093218227.jpg
/zdjecia/65/20170115093219461.jpg
/zdjecia/65/20170115093221338.jpg
/zdjecia/65/20170115093222718.jpg
/zdjecia/65/20170115093224534.jpg
/zdjecia/65/20170115093225475.jpg
/zdjecia/65/20170115093227582.jpg
/images/kreskacontent.png
http://elka.pl/files10/wazne/elkatvmalebiale.png
http://img.youtube.com/vi/80bhisu0_zw/mqdefault.jpg
http://img.youtube.com/vi/zob57utf7mw/mqdefault.jpg
http://img.youtube.com/vi/-3wc0faxszy/mqdefault.jpg
http://elka.pl/zdjecia/575g/20170117115104348.jpg
http://dom.elka.pl/images/dom-nowy-na-fm.png
http://dom.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_20170117163607142.jpg
http://dom.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_2016040615201227.jpg
http://dom.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_20170117111520196.jpg
http://dom.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_20170117104103200.jpg
http://dom.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_20170117103313360.jpg
http://moto.elka.pl/images/motoelka-na-fm3.png
http://moto.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_20161217142952254.jpg
http://moto.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_2017011409244180.jpg
http://moto.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_20151221094552710.jpg
http://moto.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_20170117075055554.jpg
http://moto.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_2017011616294143.jpg
/modules/mod_artbannersxtd/empty.gif
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170117161445358.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170117154613214.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170117144250576.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170117143949513.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/2017011714092689.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/2017011612300945.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170117125148871.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170117122605763.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170117115530858.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170117115308809.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170117114129998.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170117112336651.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170117110943821.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170117103808661.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170117095420622.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170117093256769.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170117085507519.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170117074309526.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170116223620609.jpg
rybylogo-40.png
files10/wazne/logo-radioteka.png

Zdjęcia bez atrybutu ALT

http://radio.elka.pl/multimedia/gora-elka-left.png
http://radio.elka.pl/multimedia/gora-elka-right.png
/images/nieprzegap_lewo.png
/images/nieprzegap_prawo.png
http://radio.elka.pl/multimedia/galeriefotoladowanie.gif
http://radio.elka.pl/fotominiatury/20170105181330676.jpg
http://radio.elka.pl/fotominiatury/2017010509352916.jpg
http://radio.elka.pl/fotominiatury/20170103171047613.jpg
http://radio.elka.pl/fotominiatury/20170104185155995.jpg
http://radio.elka.pl/fotominiatury/20161204145742950.jpg
http://radio.elka.pl/fotominiatury/20161124142510115.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/146/20170116093516364.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/146/20170115210102625.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/146/20170115181926174.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/146/20170112130337499.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/146/20161216080609184.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/146/20161214134812790.jpg
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20170117181229822.jpg
/zdjecia/65/2017011716320182.jpg
/zdjecia/65/20170117163203406.jpg
/zdjecia/65/20170117163205581.jpg
/zdjecia/65/20170117163207945.jpg
/zdjecia/65/20170117163209182.jpg
/zdjecia/65/20170117163210768.jpg
/zdjecia/65/20170117163212929.jpg
/zdjecia/65/20170117163214693.jpg
/zdjecia/65/20170117163216577.jpg
/zdjecia/65/20170117163217724.jpg
/zdjecia/65/20170117163219978.jpg
/zdjecia/65/20170117163221161.jpg
/zdjecia/65/20170117163223148.jpg
/zdjecia/65/20170117163224678.jpg
/zdjecia/65/20170117163226813.jpg
/zdjecia/65/20170117163228913.jpg
/zdjecia/65/20170117163230181.jpg
/zdjecia/65/20170117163231198.jpg
/zdjecia/65/20170117163233361.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/2017011711443924.jpg
/zdjecia/65/20170117114442215.jpg
/zdjecia/65/20170117114445956.jpg
/zdjecia/65/20170117114448669.jpg
/zdjecia/65/20170117114451117.jpg
/zdjecia/65/20170117114454528.jpg
/zdjecia/65/20170117114456545.jpg
/zdjecia/65/20170117114459365.jpg
/zdjecia/65/2017011711450278.jpg
/zdjecia/65/20170117114506721.jpg
/zdjecia/65/20170117114508449.jpg
/zdjecia/65/20170117114511628.jpg
/zdjecia/65/20170117114514575.jpg
/zdjecia/65/20170117114517384.jpg
/zdjecia/65/20170117114519904.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20170117142420384.jpg
/zdjecia/65/20170117142437350.jpg
/zdjecia/65/20170117142454185.jpg
/zdjecia/65/20170117142513748.jpg
/zdjecia/65/20170117142533747.jpg
/zdjecia/65/20170117142548615.jpg
/zdjecia/65/20170117142600175.jpg
/zdjecia/65/20170117142610894.jpg
/zdjecia/65/2017011714261694.jpg
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20170116182605555.jpg
/zdjecia/65/20170116182608522.jpg
/zdjecia/65/20170116182612177.jpg
/zdjecia/65/20170116182615771.jpg
/zdjecia/65/20170116182623738.jpg
/zdjecia/65/20170116182618216.jpg
/zdjecia/65/20170116182621599.jpg
/zdjecia/65/20170116182626268.jpg
/zdjecia/65/20170116182630496.jpg
/zdjecia/65/20170116182644230.jpg
/zdjecia/65/20170116182651533.jpg
/zdjecia/65/20170116182636723.jpg
/zdjecia/65/2017011618264029.jpg
/zdjecia/65/20170116182648347.jpg
/zdjecia/65/2017011618265465.jpg
/zdjecia/65/20170116182657163.jpg
/zdjecia/65/20170116182659782.jpg
/zdjecia/65/2017011618271348.jpg
/zdjecia/65/20170116182702451.jpg
/zdjecia/65/20170116182705215.jpg
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/2017011619204015.jpg
/zdjecia/65/20170116192041657.jpg
/zdjecia/65/20170116192042402.jpg
/zdjecia/65/20170116192042826.jpg
/zdjecia/65/20170116192043661.jpg
/zdjecia/65/20170116192043408.jpg
/zdjecia/65/20170116192044972.jpg
/zdjecia/65/2017011619204660.jpg
/zdjecia/65/20170116192045566.jpg
/zdjecia/65/20170116192049817.jpg
/zdjecia/65/20170116192047986.jpg
/zdjecia/65/20170116192046995.jpg
/zdjecia/65/20170116192048610.jpg
/zdjecia/65/20170116192049776.jpg
/zdjecia/65/20170116192050386.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20170116151918764.jpg
/zdjecia/65/20170116151918114.jpg
/zdjecia/65/20170116151918453.jpg
/zdjecia/65/20170116151919861.jpg
/zdjecia/65/20170116151919779.jpg
/zdjecia/65/20170116151919229.jpg
/zdjecia/65/20170116151920401.jpg
/zdjecia/65/20170116151920187.jpg
/zdjecia/65/20170116151920623.jpg
/zdjecia/65/20170116151920521.jpg
/zdjecia/65/20170116151921955.jpg
/zdjecia/65/20170116151921452.jpg
/zdjecia/65/20170116151921488.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20170116143608531.jpg
/zdjecia/65/20170116143609336.jpg
/zdjecia/65/20170116143609512.jpg
/zdjecia/65/20170116143609131.jpg
/zdjecia/65/20170116143610288.jpg
/zdjecia/65/20170116143610316.jpg
/zdjecia/65/20170116143611517.jpg
/zdjecia/65/20170116143611391.jpg
/zdjecia/65/20170116143611815.jpg
/zdjecia/65/20170116143612838.jpg
/zdjecia/65/20170116143612724.jpg
/zdjecia/65/20170116143612710.jpg
/zdjecia/65/20170116143613697.jpg
/zdjecia/65/20170116143613935.jpg
/zdjecia/65/20170116143613286.jpg
/zdjecia/65/2017011614361444.jpg
/zdjecia/65/2017011614361484.jpg
/zdjecia/65/20170116143614365.jpg
/zdjecia/65/20170116143615804.jpg
/zdjecia/65/20170116143615196.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20170116141225326.jpg
/zdjecia/65/20170116141225968.jpg
/zdjecia/65/20170116141226282.jpg
/zdjecia/65/20170116141226602.jpg
/zdjecia/65/2017011614122719.jpg
/zdjecia/65/20170116141227426.jpg
/zdjecia/65/20170116141228982.jpg
/zdjecia/65/20170116141227330.jpg
/zdjecia/65/20170116141228437.jpg
/zdjecia/65/20170116141229560.jpg
/zdjecia/65/20170116141229639.jpg
/zdjecia/65/20170116141230457.jpg
/zdjecia/65/20170116141230455.jpg
/zdjecia/65/20170116141230764.jpg
/zdjecia/65/20170116141231413.jpg
/zdjecia/65/20170116141231479.jpg
/zdjecia/65/2017011614123176.jpg
/zdjecia/65/20170116141232158.jpg
/zdjecia/65/20170116141233376.jpg
/zdjecia/65/2017011614123338.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20170116111540960.jpg
/zdjecia/65/20170116111541882.jpg
/zdjecia/65/20170116111541518.jpg
/zdjecia/65/2017011611154212.jpg
/zdjecia/65/20170116111542748.jpg
/zdjecia/65/20170116111543215.jpg
/zdjecia/65/20170116111543325.jpg
/zdjecia/65/20170116111544464.jpg
/zdjecia/65/20170116111544878.jpg
/zdjecia/65/20170116111545989.jpg
/zdjecia/65/20170116111545372.jpg
/zdjecia/65/20170116111546604.jpg
/zdjecia/65/20170116111546436.jpg
/zdjecia/65/20170116111547356.jpg
/zdjecia/65/20170116111547928.jpg
/zdjecia/65/20170116111548203.jpg
/zdjecia/65/20170116111548698.jpg
/zdjecia/65/2017011611154921.jpg
/zdjecia/65/20170116111549118.jpg
/zdjecia/65/20170116111550700.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20170116094245780.jpg
/zdjecia/65/20170116094245212.jpg
/zdjecia/65/2017011609424792.jpg
/zdjecia/65/20170116094246678.jpg
/zdjecia/65/20170116094247309.jpg
/zdjecia/65/20170116094248826.jpg
/zdjecia/65/20170116094249904.jpg
/zdjecia/65/20170116094249895.jpg
/zdjecia/65/20170116094250672.jpg
/zdjecia/65/20170116094250721.jpg
/zdjecia/65/20170116094251314.jpg
/zdjecia/65/20170116094252730.jpg
/zdjecia/65/2017011609425221.jpg
/zdjecia/65/20170116094253676.jpg
/zdjecia/65/20170116094253826.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20170116090359991.jpg
/zdjecia/65/20170116090359867.jpg
/zdjecia/65/20170116090400177.jpg
/zdjecia/65/20170116090400759.jpg
/zdjecia/65/20170116090401895.jpg
/zdjecia/65/2017011609040167.jpg
/zdjecia/65/20170116090402346.jpg
/zdjecia/65/20170116090402690.jpg
/zdjecia/65/20170116090402892.jpg
/zdjecia/65/20170116090403561.jpg
/zdjecia/65/20170116090403815.jpg
/zdjecia/65/20170116090404344.jpg
/zdjecia/65/20170116090404406.jpg
/zdjecia/65/20170116090404593.jpg
/zdjecia/65/2017011609040484.jpg
/zdjecia/65/20170116090405140.jpg
/zdjecia/65/20170116090405599.jpg
/zdjecia/65/20170116090406892.jpg
/zdjecia/65/2017011609040642.jpg
/zdjecia/65/20170116090406454.jpg
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20170115215609236.jpg
/zdjecia/65/20170115215612102.jpg
/zdjecia/65/20170115215613315.jpg
/zdjecia/65/20170115215615535.jpg
/zdjecia/65/20170115215617375.jpg
/zdjecia/65/20170115215619454.jpg
/zdjecia/65/20170115215620546.jpg
/zdjecia/65/20170115215622833.jpg
/zdjecia/65/20170115215625724.jpg
/zdjecia/65/20170115215627347.jpg
/zdjecia/65/20170115215629573.jpg
/zdjecia/65/20170115215631893.jpg
/zdjecia/65/20170115215633822.jpg
/zdjecia/65/20170115215636464.jpg
/zdjecia/65/20170115215642459.jpg
/zdjecia/65/20170115215645383.jpg
/zdjecia/65/20170115215649525.jpg
/zdjecia/65/20170115215652127.jpg
/zdjecia/65/20170115215655633.jpg
/zdjecia/65/2017011521565744.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20170115202925309.jpg
/zdjecia/65/20170115202929698.jpg
/zdjecia/65/20170115202933759.jpg
/zdjecia/65/20170115202944703.jpg
/zdjecia/65/20170115202937301.jpg
/zdjecia/65/20170115202948705.jpg
/zdjecia/65/20170115202941489.jpg
/zdjecia/65/20170115202951871.jpg
/zdjecia/65/20170115203004334.jpg
/zdjecia/65/20170115203007519.jpg
/zdjecia/65/20170115202954425.jpg
/zdjecia/65/20170115203011294.jpg
/zdjecia/65/2017011520295757.jpg
/zdjecia/65/20170115203015937.jpg
/zdjecia/65/20170115203000300.jpg
/zdjecia/65/20170115203019445.jpg
/zdjecia/65/20170115203023620.jpg
/zdjecia/65/20170115203026598.jpg
/zdjecia/65/20170115203030498.jpg
/zdjecia/65/20170115203041444.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170116093203381.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170116093204101.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170116093205405.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170116093205642.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170116093206881.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170116093207635.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170116093208588.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170116093209728.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170116093210142.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170116093211813.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170116093212569.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170116093213172.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/2017011609321450.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170116093214626.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170116093215380.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170116093216639.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170116093217918.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170116093218537.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170116093219983.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170116093219319.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115210015678.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170116095803266.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170116095804153.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170116095805305.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170116095806815.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170116095806475.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170116095807508.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/2017011609580832.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170116095809381.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170116095809281.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170116095810673.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170116095811555.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170116095812303.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170116095813460.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170116095813265.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170116095814138.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170116095815356.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/2017011609581639.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170116095816937.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170116095817204.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20170115193150372.jpg
/zdjecia/65/20170115193155945.jpg
/zdjecia/65/20170115193200926.jpg
/zdjecia/65/20170115193205749.jpg
/zdjecia/65/20170115193210414.jpg
/zdjecia/65/2017011519321559.jpg
/zdjecia/65/20170115193221158.jpg
/zdjecia/65/20170115193226194.jpg
/zdjecia/65/20170115193231225.jpg
/zdjecia/65/20170115193238565.jpg
/zdjecia/65/20170115193243568.jpg
/zdjecia/65/2017011519325193.jpg
/zdjecia/65/20170115193257324.jpg
/zdjecia/65/20170115193303465.jpg
/zdjecia/65/2017011519331491.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20170115190155956.jpg
/zdjecia/65/20170115190156507.jpg
/zdjecia/65/20170115190217326.jpg
/zdjecia/65/20170115190219701.jpg
/zdjecia/65/20170115190221446.jpg
/zdjecia/65/20170115190343485.jpg
/zdjecia/65/20170115190354529.jpg
/zdjecia/65/20170115190346400.jpg
/zdjecia/65/20170115190225702.jpg
/zdjecia/65/20170115190228369.jpg
/zdjecia/65/20170115190331872.jpg
/zdjecia/65/20170115190344234.jpg
/zdjecia/65/20170115190224582.jpg
/zdjecia/65/2017011519034858.jpg
/zdjecia/65/20170115190351260.jpg
/zdjecia/65/2017011519040077.jpg
/zdjecia/65/2017011519035562.jpg
/zdjecia/65/20170115190404864.jpg
/zdjecia/65/2017011519040257.jpg
/zdjecia/65/20170115190358282.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115181447396.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/2017011518145148.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115181454292.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115181457854.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115181500879.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115181504318.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115181507711.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115181511832.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115181513992.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115181517301.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/2017011518152082.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115181523769.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115181526376.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115181529315.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115181532625.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115181535886.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/2017011518153923.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115181541771.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115181546237.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115181550955.jpg
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/2017011517444032.jpg
/zdjecia/65/2017011517444445.jpg
/zdjecia/65/20170115174449933.jpg
/zdjecia/65/20170115174453224.jpg
/zdjecia/65/20170115174458621.jpg
/zdjecia/65/20170115174504982.jpg
/zdjecia/65/20170115174510652.jpg
/zdjecia/65/20170115174515300.jpg
/zdjecia/65/20170115174520962.jpg
/zdjecia/65/20170115174525605.jpg
/zdjecia/65/20170115174531546.jpg
/zdjecia/65/20170115174535107.jpg
/zdjecia/65/20170115174540799.jpg
/zdjecia/65/20170115174546602.jpg
/zdjecia/65/20170115174552363.jpg
/zdjecia/65/20170115174559502.jpg
/zdjecia/65/20170115174604979.jpg
/zdjecia/65/20170115174607327.jpg
/zdjecia/65/20170115174611843.jpg
/zdjecia/65/20170115174615231.jpg
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115173915978.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115225753986.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115225756179.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115225757227.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115225758133.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115225800762.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115225802650.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115225803442.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115225805487.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/2017011522580687.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115225808158.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115225810694.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115225812489.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/2017011522581430.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115225815732.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115225817337.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/2017011522581990.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115225821106.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/2017011522582320.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115225825499.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20170115162753999.jpg
/zdjecia/65/20170115162754966.jpg
/zdjecia/65/20170115162756947.jpg
/zdjecia/65/20170115162757269.jpg
/zdjecia/65/20170115162758407.jpg
/zdjecia/65/20170115162759156.jpg
/zdjecia/65/20170115162800625.jpg
/zdjecia/65/20170115162801429.jpg
/zdjecia/65/20170115162802879.jpg
/zdjecia/65/20170115162803161.jpg
/zdjecia/65/20170115162804884.jpg
/zdjecia/65/20170115162805626.jpg
/zdjecia/65/20170115162806640.jpg
/zdjecia/65/20170115162807315.jpg
/zdjecia/65/20170115162808234.jpg
/zdjecia/65/20170115162809362.jpg
/zdjecia/65/20170115162810133.jpg
/zdjecia/65/20170115162811891.jpg
/zdjecia/65/20170115162811920.jpg
/zdjecia/65/20170115162812315.jpg
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115125100537.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115125104935.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115125108468.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115125111464.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115125115778.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115125120346.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115125123604.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115125126735.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115125130730.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115125134259.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115125137654.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115125140372.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115125144314.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115125147466.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/2017011512515295.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115125159542.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115125204345.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/2017011512520755.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115125211290.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170115125216850.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20170115112204910.jpg
/zdjecia/65/20170115112205906.jpg
/zdjecia/65/20170115112206406.jpg
/zdjecia/65/20170115112208553.jpg
/zdjecia/65/20170115112209578.jpg
/zdjecia/65/20170115112209482.jpg
/zdjecia/65/20170115112210603.jpg
/zdjecia/65/20170115112211396.jpg
/zdjecia/65/201701151122131000.jpg
/zdjecia/65/20170115112214426.jpg
/zdjecia/65/20170115112215458.jpg
/zdjecia/65/20170115112216923.jpg
/zdjecia/65/20170115112217633.jpg
/zdjecia/65/20170115112218861.jpg
/zdjecia/65/20170115112219525.jpg
/zdjecia/65/20170115112220682.jpg
/zdjecia/65/20170115112221393.jpg
/zdjecia/65/20170115112221629.jpg
/zdjecia/65/20170115112222625.jpg
/zdjecia/65/20170115112223515.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20170114152217150.jpg
/zdjecia/65/20170114152218371.jpg
/zdjecia/65/2017011415221971.jpg
/zdjecia/65/20170114152219359.jpg
/zdjecia/65/20170114152221939.jpg
/zdjecia/65/20170114152222504.jpg
/zdjecia/65/2017011415222311.jpg
/zdjecia/65/201701141522243.jpg
/zdjecia/65/2017011415222510.jpg
/zdjecia/65/20170114152226200.jpg
/zdjecia/65/20170114152227562.jpg
/zdjecia/65/2017011415222833.jpg
/zdjecia/65/20170114152229309.jpg
/zdjecia/65/20170114152230885.jpg
/zdjecia/65/2017011415223153.jpg
/zdjecia/65/20170114152232120.jpg
/zdjecia/65/20170114152233920.jpg
/zdjecia/65/20170114152234264.jpg
/zdjecia/65/20170114152235284.jpg
/zdjecia/65/2017011415223698.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/2017011509320195.jpg
/zdjecia/65/20170115093202418.jpg
/zdjecia/65/20170115093203444.jpg
/zdjecia/65/20170115093204386.jpg
/zdjecia/65/2017011509320661.jpg
/zdjecia/65/20170115093208574.jpg
/zdjecia/65/20170115093209574.jpg
/zdjecia/65/20170115093210142.jpg
/zdjecia/65/20170115093212608.jpg
/zdjecia/65/20170115093213959.jpg
/zdjecia/65/20170115093214140.jpg
/zdjecia/65/20170115093216501.jpg
/zdjecia/65/20170115093217279.jpg
/zdjecia/65/20170115093218227.jpg
/zdjecia/65/20170115093219461.jpg
/zdjecia/65/20170115093221338.jpg
/zdjecia/65/20170115093222718.jpg
/zdjecia/65/20170115093224534.jpg
/zdjecia/65/20170115093225475.jpg
/zdjecia/65/20170115093227582.jpg
/images/kreskacontent.png
http://elka.pl/files10/wazne/elkatvmalebiale.png
http://img.youtube.com/vi/80bhisu0_zw/mqdefault.jpg
http://img.youtube.com/vi/zob57utf7mw/mqdefault.jpg
http://img.youtube.com/vi/-3wc0faxszy/mqdefault.jpg
http://elka.pl/zdjecia/575g/20170117115104348.jpg
http://dom.elka.pl/images/dom-nowy-na-fm.png
http://dom.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_20170117163607142.jpg
http://dom.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_2016040615201227.jpg
http://dom.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_20170117111520196.jpg
http://dom.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_20170117104103200.jpg
http://dom.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_20170117103313360.jpg
http://moto.elka.pl/images/motoelka-na-fm3.png
http://moto.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_20161217142952254.jpg
http://moto.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_2017011409244180.jpg
http://moto.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_20151221094552710.jpg
http://moto.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_20170117075055554.jpg
http://moto.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_2017011616294143.jpg
/modules/mod_artbannersxtd/empty.gif
rybylogo-40.png
files10/wazne/logo-radioteka.png

Ranking:


Alexa Traffic
Daily Global Rank Trend
Daily Reach (Percent)

Majestic SEOText on page:

polityka prywatno?ci elka.plx w ramach naszych serwis?w internetowych stosujemy pliki cookies. u?ywamy cookies, ?eby zrozumie?, w jaki spos?b u?ytkownicy korzystaj? z witryny i dostosowa? j? tak, aby korzystanie z niej by?o dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. stosujemy cookies tak?e w celach reklamowych i statystycznych. cookies mog? by? r?wnie? stosowane przez wsp?pracuj?cych z nami reklamodawc?w oraz przez firmy badawcze. w ka?dej chwili mog? pa?stwo zmieni? swoje ustawienia dotycz?ce cookies. korzystanie z naszych serwis?w internetowych bez zmiany ustawie? dotycz?cych cookies oznacza, ?e b?d? one zamieszczone w pa?stwa urz?dzeniu ko?cowym. szczeg?owe informacje dotycz?ce stosowania cookies, w tym mo?liwo?ci dokonania zmiany ustawie? w zakresie cookies znajd? pa?stwo w naszej "polityce prywatno?ci" zamknij wiadomości muzyka podzieli?a s?siad?w cba kontroluje osp samorz?dowe wyr?nienia dla zas?u?onych wi?cej ruchu, mniej ciep?a wiatr zerwa? plandeki sport plan sparingów ustalony stracona szansa micha?a szulca hymn szczypiornistów nie przegap 17.01. uroczysto?ci z okazji 97. rocznicy odzyskania niepodleg?o?ci przez leszno 18.01. international museum selfie day 19.01. zorganizuj si?, czyli jak zarz?dza? sob?... 20.01. koncert skye steele w maskaradzie 20.01. nocne bieganie w karczmie borowej 21.01. bal karnawa?owy "bezpieczna szko?a" 22.01. koncert zimowy w g?rze 22.01. koncert orkiestry d?tej miejska g?rka 22.01. operetkowy koncert karnaw. w gostyniu 27.01. biesiada ?l?ska w krobi wi?cej... nowe galerie foto najnowsze wypadki po?ary sport ?u?el ?adowanie galerii zdj??... zderzenie pod ksi???cym lasem dwie kolizje na dk 12?miertelny wypadek na obwodnicy ko?ciana po?ar budynku gospodarczego w lasocicachpo?ar mieszkania w jutrosinie akcja ga?nicza w chumi?tkach pompax t?cza leszno – uks ekonom legnica 104:27ks futsal leszno - kkf automobile torino konin 9:1test coopera na p?ywalni ix patriotyczna pielgrzymka kibiców na jasn? gór?promocja ksi??ki o alfredzie smoczyku w galerii lesznojanusz ko?odziej trenuje na si?owni wi?cej... 17 stycznia 2017 wtorek imieniny obchodz?: antoni, jan, ro?cis?aw do ko?ca roku 348 dni. leszno ko?cian gosty? g?ra rawicz wschowa przem?t rozmowy elki felieton adamka blogi szukaj kina co-gdzie-kiedy? galerie foto og?oszenia konkursy reklama elka.tv moto dom na ryby sport.elka.pl 1% mediacje nic nie da?y muzyka podzieli?a s?siad?w (fot. monika kaczmarska-banaszak) ko?cian przed ko?cia?skim s?dem na ?awie oskar?onych zasiad? zesp? rockowy ann. grupa odpowiada za zak??canie spokoju podczas pr?b. na poprzedniej rozprawie zesp? z?o?y? wniosek o mediacj? z ma??e?stwem s?siad?w, kt?rym przeszkadzaj? pr?by. nic to nie da?o i sprawa ponownie trafi?a do s?du. wi?cej>> do 1: mo?e przy??cz si? do nich hehe 2 komentarze gdzie s? auta dla stra?ak?w? cba kontroluje osp gosty? pozna?scy agenci cba przeszukali i zabezpieczyli dokumenty w 35 wielkopolskich remizach osp. to tam mia?y trafi? nowe wozy ratowniczo-ga?nicze. pieni?dze wyp?acono, terminy min?y a samochod?w nie ma. wi?cej>> nareszcie: prawo i sprawiedliwosc 2 komentarze spotkanie z okazji ?wi?ta leszna samorz?dowe wyr?nienia dla zas?u?onych (fot. jarek adamek) leszno sze?? tytu??w zas?u?onego dla miasta leszna i kilkadziesi?t nagr?d i wyr?nie? prezydenta wr?czono podczas uroczystego spotkania z okazji 97 rocznicy powrotu leszna do macierzy, kt?re odby?o si? w ratuszu. wyr?niono osoby, kt?re s?u?? miastu na niwie sportowej, kulturalnej i spo?ecznej. wi?cej>> ja: naprawd?, to jaki? ob??d. niestety, prezydent borowiak nie zna granic tego ob??du. konkursy za konkursami. w?adza - sobie. towarzystwo nieustannie si? bawi. pogarda dla zwyk?ego mieszka?ca. nie mam innych s??w. 3 komentarze sezon na chorob? wi?cej ruchu, mniej ciep?a leszno kaszel, katar i b?l gard?a, a w przychodniach lekarskich kolejki. sezon na gryp? trwa w pe?ni. - du?e skoki temperatur na dworze, r?nica temperatur w pomieszczeniach, raz nam zimno, raz gor?co - tak o najcz?stszych przyczynach infekcji m?wi? sami pacjenci. wi?cej>> kornik: ja tam swoje dziecko od pa?dziernika trzymam w domu z dala od innych dzieci, nie wychodz? praktycznie w og?le na dw?r i dziecko jest zdrowe. 1 komentarze szko?a w lipinkach n?kana przez ?ywio?y wiatr zerwa? plandeki (fot. gmina s?awa) wschowa w styczniu zesz?ego roku na poddaszu szko?y w lipinkach w gminie s?awa wybuch? po?ar, kt?ry strawi? dach budynku. obiekt zosta? zabezpieczony, lecz ostatnie silne wiatry porwa?y plandeki przybite do drewnianej konstrukcji. zabezpieczenie wkr?tce zostanie naprawione w ramach gwarancji wykonawcy. wi?cej>> ?omatko: hyba jako? kluntfa. 1 komentarze obl?enie w leszczy?skiej noclegowni bezdomni szukaj? schronienia (fot. bart?omiej klup?) leszno od pocz?tku listopada z powodu wych?odzenia zmar?o ju? w naszym kraju ponad 80 os?b, g??wnie bezdomnych. w wielu przypadkach noclegownie oraz schroniska s? przepe?nione. taka sytuacja jest m.in. w leszczy?skiej plac?wce, jednak jak przekonuje jej kierownik krzysztof oko?ski, ka?dy potrzebuj?cy mo?e liczy? na pomoc. wi?cej>> o: popieram 1. nie popieram kom. 2, pe?nego tendencji, durnoty i nienawi?ci. 4 komentarze mia? pracowa?, ukrad? pieni?dze okazja czyni z?odzieja leszno nowy pracownik na jednej z leszczy?skich stacji benzynowych zamiast obs?ug? klient?w zaj?? si? kas? sklepow?, z kt?rej ukrad? tysi?c z?otych. po dw?ch dniach policjanci uj?li sprawc?, okaza? si? nim 30-letni m?czyzna, kt?ry najprawdopodobniej jest bezdomny. wi?cej>> xxxxxxx: tak to jest jak przyjmuja byle kogo bo do pracy nie ma nikogo za marne pieniadze 1 komentarze pi?karze rozpoczynaj? przygotowania do wiosny plan sparingów ustalony sport w ?rod? 18 stycznia na pierwszych po zimowej przerwie zaj?ciach spotkaj? si? pi?karze polonii leszno. po ponad dw?ch tygodniach przygotowa? zagraj? pierwszy sparing. w sumie zesp? ma w planach sze?? gier kontrolnych i wewn?trzne sparingi. wi?cej>> pocz?tek obchod?w rocznicy powrotu leszna do polski najwa?niejsze ?wi?to leszna (fot. jarek adamek) leszno rozpocz?y si? obchody 97 rocznicy powrotu leszna do polski. na ul. 17 stycznia ods?oni?to tablic? informuj?c? o wydarzeniach z 1920 roku, po czym z?o?ono kwiaty pod pomnikiem ?o?nierzy garnizonu leszno. g??wne uroczysto?ci odb?d? si? o 17.00 na rynku. wi?cej>> odno?nie 4, rodowita leszczynianka: tak, s?usznie piszesz, to s? lesznianie, nie leszczyniacy, jak my. 11 komentarze wo?p w gminie krzemieniewo zagrali z rozmachem (fot. organizatorzy) leszno po raz sz?sty w historii z wielk? orkiestr? ?wi?tecznej pomocy zagra?a gmina krzemieniewo. tegoroczna edycja zn?w okaza?a si? rekordowa, gdy? zebrano ponad 17 tysi?cy z?otych. wi?cej>> zamieszanie przed wyborami uzupe?niaj?cymi fa?szywe konto burmistrza g?ry komentarz, kt?ry pojawi? si? pod postem, pochodzi? z fa?szywego konta g?ra w nocy z 6 na 7 stycznia kto? podszy? si? pod burmistrz g?ry iren? krzyszkiewicz i napisa? w jej imieniu komentarz pod postem g?rowskiego blogera, obecnie radnego roberta mazulewicza. po wyja?nieniu sprawy burmistrz g?ry za??da?a umieszczenia sprostowania od autora postu i wpisu na blogu, kt?ry odnosi? si? do komentarza, jednak pojawi?o si? ono dopiero wczoraj. robert mazulewicz t?umaczy?, ?e ze wzgl?du na stan zdrowia nie mia? dost?pu do komputera. wi?cej>> mazul: hehehe ale mi bloger co svojego kompa nie ma, tylko chodzi na ?ebry do bibliotek, bo?e ta g?ra na psy spada ca?kovicie jeszcze vybrali go radnym 36 komentarze atrakcja dla mi?o?nik?w sanek miasto szykuje g?rki ko?cian w?adze czempinia, z my?l? o najm?odszych mieszka?cach, przygotowuj? dwa stoki saneczkowe. jeden to teren tzw. "zdrojek". druga g?rka powstaje przy gimnazjum w borowie. pozostaje tylko czeka? na ?nieg. wi?cej>> arm: bior?c pod uwag? cz?stotliwo?? opad?w ?niegu w tym rejonie, to pieni?dze wyrzucone w b?oto 1 komentarze nie zawini?, a nie pojedzie stracona szansa micha?a szulca sport kr?glarz leszczy?skiej polonii, indywidualny mistrz polski junior?w, lider klasyfikacji generalnej grand prix polski - micha? szulc mia? wystartowa? w pucharze ?wiata za nasz? zachodni? granic?. nie z w?asnej winy, niestety nie b?dzie m?g? uczestniczy? w tej rywalizacji. wi?cej>> kibic: ?enada! ... siedza w tych zwi?zkach o b?ki zbijaja... szkoda, wielka szkoda ... oni sa moga gada?, przeprasza? etc ... ale pan micha? juz nie b?dzie mia? szansy jako junior. wstyd!!!!!!!!!! 3 komentarze damian szymczak dlaczego leszczynianie nie walczyli? blogi przed nami kolejna rocznica odzyskania przez leszno niepodleg?o?ci. przy ka?dej takiej okazji zdarzaj? si? g?osy, ?e w naszym mie?cie walk powsta?czych nie by?o. to oczywi?cie prawda, lecz warto kr?tko przypomnie? sobie dlaczego… wi?cej>> leszczyniak: troch? za du?y skr?t my?lowy... skoro miasto by?o takie niemieckie to dlaczego po wersalu wr?ci?o do polski? kto i dlaczego tego chcia?? a? tak szybko zmieni?a si? struktura narodowo?ciowa w mie?cie?? 21 komentarze taniec, rado?? i ?zy wzruszenia zimowy koncert puenty (fot. ?ukasz witkowski) leszno oko?o 100 os?b zata?czy?o na scenie auli pa?stwowej wy?szej szko?y zawodowej podczas "kwadratowych prezentacji zespo?u tanecznego puenta". dziewczyny wyst?pi?y w uk?adach solowych, duetach, trio, a tak?e w kombinacjach grupowych. uroczy?cie podzi?kowano trzem tancerkom, kt?re niebawem wyjad? na studnia i dlatego ko?cz? swoj? przygod? w puencie. wi?cej>> koncert noworoczny w zamku w rydzynie starosta wyr?ni? mieszka?c?w powiatu (fot. starostwo powiatowe w lesznie) leszno wies?awa ma?ycha i beata zabroni oraz daniel kaczmarek otrzymali od starosty jaros?awa wawrzyniaka wyr?nienia za dzia?alnos? na rzecz mieszka?c?w i promocj? powiatu. w trakcie koncertu noworocznego wr?czono te? honorowe wyr?znienia „dzier?ykraja”. otrzymali je zdzis?aw moli?ski i bartosz ma?ecki. wi?cej>> ja: do km.8 szanuje pracownik?w po prostu niech ka?dy robi swoje ...w wydziale komunikacji pobieranie op?at to ju? obciach...kto na tym zarabia kiedy? tego nie by?o....a pan szkudlarczyk to kogo reprezntuje... 10 komentarze nieoficjalne podsumowanie wo?p jest ponad 213 tysi?cy! gosty? 213 903,48 z?otych - to wst?pne podsumowania 25.fina?u wo?p w powiecie gosty?skim. ponad 124 tysi?ce z?otych z tej kwoty zebrano w gosty?skim sztabie. mieszka?cy ca?ego powiatu pokazali wielkie serce i fantastycznie zagrali z orkiestr? jurka owsiaka wi?cej>> wosp: by?y koncerty, pokazy, licytacje, podczas kt?rych np. za kask ?u?lowca damiana bali?skiego uzyskano 900 ma?e sprostowanie- za kask damiana bali?skiego zap?acono 1600z? i licytacja odbywa?a si? w poniecu!! 2 komentarze powiat wschowski z nowymi rekordami ponad 71 tysi?cy dla wo?p (fot. skciw) wschowa bardzo hojni okazali si? w tym roku mieszka?cy powiatu wschowskiego. podczas 25. fina?u wielkiej orkiestry ?wi?tecznej pomocy zebrano ponad 71 tysi?cy z?otych. najlepszym wynikiem zbi?rki mo?e poszczyci? si? gmina s?awa. wi?cej>> gratowisko info: ludzie niepiszcie g?upot sponsorem auta by?o gratowisko info a nie wrak race wschowa prosz? sprostowanie swojego b??du 1 komentarze pierwsza taka inicjatywa w naszym regionie biblioteka dworcowa ju? dzia?a (fot. bart?omiej klup?) leszno punktualnie w samo po?udnie stanis?aw pacholczyk, kierownik poci?gu stacja leszno da? gwizdkiem sygna? uroczystego otwarcia dworcowej biblioteki. nowy punkt ma u?atwi? dost?p do ksi??ek pasa?erom, kt?rzy lubi? czyta?, lecz nie maj? czasu na wizyt? w bibliotece. wi?cej>> do 20: nie rozumiesz o co chodzi, to si? nie wypowiadaj 21 komentarze po pomo?e znp ziemniak broni gimnazj?w leszno to z?a decyzja - tak pose? wojciech ziemniak (po) komentuje uchwalenie reformy edukacji. jak podkre?la m?wi to zar?wno jako polityk opozycji, jak i by?y dyrektor gimnazjum. ziemniak zapowiada, ?e po pomo?e w zbieraniu podpis?w pod wnioskiem o referendum w sprawie przysz?o?ci gimnazj?w. wi?cej>> do 23: tylko jeden cytat z powy?szej wypowiedzi: "jak pami?tacie szko?y o?mioklasowe to wiecie doskonale komu s?u?y?y - g??wnie w?adzy do szerzenia swojej jedynie s?usznej ideologii". rozumiem, i? system 6+3+3 nie s?u?y? w?adzy do szerzenia ... 34 komentarze zebrali du?o wi?cej ni? rok wcze?niej wo?p w g?rze zako?czony sukcesem g?ra o kilkana?cie tysi?cy z?otych g?rowianie pobili ubieg?oroczny rekord wielkiej orkiestry ?wi?tecznej pomocy. tym razem przekazali do puszek z czerwonym serduszkiem wo?p prawie 63 tysi?ce z?otych. wi?cej>> jan: g?ra to dobry teren dla takich spryciarzy jak owsiak. tu si? goli bez myd?a 7 komentarze jak drogowcy walcz? z zim?? nie wsz?dzie sypi? leszno trzy p?ugopiaskarki i siedem p?ug?w od?nie?a?o od rana drogi powiatu leszczy?skiego. -sytuacja jest ju? opanowana - m?wi marian kaczmarek, kierownik zarz?du dr?g powiatowych. w lesznie z atakiem zimy walczy?y dwa pojazdy, za? na drogach wojew?dzkich pojawi?a si? jedna p?ugosolarka, w dodatku w niedziel? wieczorem, ?acznie na godzin?. wi?cej>> do 38: to proponuj? bieg z p?ugiem ?nie?nym. b?dzie i sport i co? po?ytecznego zrobione. jak chcesz biega? to musisz sobie od?nie?y?. ja tam z domu nie wychodz? ca?? zim? i mam ?wi?ty spok?j ze ?niegiem i lodem. a tak na marginesie, kto ma cza... 40 komentarze nowy radny zaprzysi?ony robert mazulewicz chce by? niezale?ny g?ra - zobowi?za?em si? wobec wyborc?w, ?e nie b?d? si? uk?ada? pod stolikiem, nie wejd? w ?adne koterie, b?d? kierowa? si? w?asn? wiedz? i rozs?dkiem i zasadami moralnymi, kt?re wyznaje - m?wi robert mazulewicz, nowy radny rady miejskiej w g?rze. dzi? odby?o si? jego zaprzysi?enie. wi?cej>> rencista: podstref? uzbraja si? w miar? jak lokuj? si? w niej kolejne firmy, tak jak to by?o w przypadku dbp eko,,, jest droga dojazdowa do strefy, przy budowie obwodnicy b?dzie r?wnie? zrealizowany zjazd do podstrefy od strony leszna...emeryt... 21 komentarze miasto si? powi?kszy ko?cian zmieni granice ko?cian blisko 22 ha mo?e zyska? ko?cian. gmina wiejska przeka?e miastu tereny w kie?czewie. chodzi g??wnie o grunt, na kt?rym mie?ci si? miejska oczyszczalnia ?ciek?w i tereny przyleg?e. na tym obszarze znajduj? si? m.in. trzy fermy lis?w i grunty rolne. ostateczn? decyzj? podejm? radni obu samorz?d?w. wi?cej>> kask bali?skiego na licytacji wo?p w lipnie (fot. damian ziegler ) leszno ponad 18 tysiecy z?otych ofiarowali mieszka?cy gminy lipno podczas fina?u wielkiej orkiestry ?wi?tecznej pomocy. na scenie gok-u wyst?pili uczniowie ze sp w wilkowicach, sp w goniembicach, przedszkolaki z lipna, zespo?y fani boga , radioactive, 4skiband, sekcja taneczna i wokalna z gok lipno, marynia ze ?wi?ciechowy, ma?oretki oraz judocy. licytacje prowadzi? w?jt jacek karmi?ski. najwi?cej pieniedzy uzyskano za kask i bluz? damiana bali?skiego oraz za jazd? podczas zawod?w wrak race. wi?cej>> aaa: odk?d jest damian dyrektorem goku to co? si? dzieje w lipnie.brawo 1 komentarze utwór ma zagrzewa? do walki hymn szczypiornistów sport pi?karze r?czni real astromalu maj? klubowy hymn. utw?r skomponowa? i nagra? zesp? bedrock blues z w?oszakowic. hymn b?dzie towarzyszy? pierwszoligowej dru?ynie podczas rozgrywek i wydarze? sportowych. wi?cej>> kochaj?ca ko?cianianka: zawodnicy real astromal- szczypiorniaka, nie spodziewa?am si? takiej niespodzianki z w?oszakowickiego ?rodowiska sportowego.to jest wyj?tkowe ?rodowisko , gmina.pami?tam wiele urok?w z ?ycia sportowego/jan husiaty?ski- ... 1 komentarze warszawska kariera leszczy?skiego p?ywaka jakub kaminiarz wicemistrzem polski (fot. arch. pryw. jakuba kaminiarza) sport pierwsze szlify p?ywackie zbiera? na leszczy?skich mcsach, potem reprezentowa? barwy akwawitu leszno, a teraz startuje w klubie g8 bielany warszawa. mowa o jakubie kaminiarzu, na kt?rego szyi zawisn?? ostatnio srebrny medal mistrzostw polski senior?w. wi?cej>> speed68: brawo ?alu !!! 6 komentarze ustalono sprawc? po?aru stra?ak podpalacz rawicz 18-latek z pakos?awia podpalaczem stogu w chojnie. okaza?o si?, ?e to stra?ak ochotnik, kt?ry podpala? a potem uczestniczy? w akcjach ga?niczych. niewykluczone, ?e wywo?a? tak?e inne po?ary w powiecie rawickim. wi?cej>> kwiatek: kto ?mia? zadzia?a? bez mojej zgody !!! 4 komentarze ma?e serduszka dla orkiestry wyst?py i licytacje na scenie mok (fot. rafa? paszek) leszno koncert „ma?e serduszka graj? dla orkiestry” ju? od lat jest sta?ym elementem leszczy?skiego fina?u wielkiej orkiestry ?wi?tecznej pomocy. na scenie miejskiego o?rodka kultury ?piewa?y i ta?czy?y przedszkolaki, by?y te? wyst?py grupy akrobatycznej dzia?aj?cej przy mok, grupy ta?ca orientalnego hayat i fundacji dr clown. podczas koncertu odby?y si? licytacje, m.in. kolacji z prezydentem leszna ufundowanej przez ?ukasza borowiaka, za kt?r? zap?acono 250 z?otych. najwi?cej - 1200 z?otych ofiarowano za lot balonem. wi?cej>> ja: lito?ci. p.prezydent zaproponowa? licytacj? kolacji i uwa?am to za mi?y gest. dopatrywanie si? jakiego? innego dna jak tylko to, ?e do puszki mia?a trafi? kwota w szczytnym celu jest zwyk?a g?upot?. kto z nas zdoby?by si? na odwag? zaprosi... 4 komentarze rawicz zn?w rekordowy "p?k?o" 60 tysi?cy z?otych rawicz ponad sze??dziesi?t tysi?cy z?otych - to wst?pny bilans akcji wielkiej orkiestry ?wi?tecznej pomocy w rawiczu. w?r?d licytowanych fant?w za najwi?ksz? kwot? (900 z?otych) poszed? lot samolotem. dok?adny wynik zbi?rki poznamy prawdopodobnie w ?rod?. wi?cej>> ela: dlaczego sami nie robimy takich mini orkiestr i przekazujemy na nasz szpital. przecie? tu s? du?e potrzeby. 1 komentarze kulali w gostyniu grand prix i xxxiv puchar burmistrza sport w gostyniu rozegrano ju? xxxiv turniej o puchar burmistrza b?d?cy jednocze?nie drug? rund? kr?glarskiego grand prix. zar?wno w?r?d pa? jak i pan?w czo?owe lokaty przypad?y zawodniczkom i zawodnikom z naszego regionu. wi?cej>> liczba miejsc jest ograniczona ruszy?y zapisy na narciarskie mistrzostwa leszna i powiatu leszczy?skiego (fot. arek wojciechowski) sport w radiu elka otwarta zosta?a lista startowa uczestnik?w mistrzostw leszna i powiatu leszczy?skiego w narciarstwie i snowboardzie. liczba miejsc jest ograniczona, lepiej wi?c nie zwleka? z zapisem. podobnie jak w ubieg?ych latach samorz?dy sfinansuj? start reprezentantom szk?, ale tym razem rodzice sami musz? zg?osi? swoje dzieci do udzia?u w zawodach i zapewni? im opiek? na stoku. wi?cej>> udane zbi?rki i akcje leszno dla wo?p (fot. rafa? paszek) leszno ponad 180 tysi?cy z?otych ofiarowali leszczynianie podczas niedzielnego fina?u wielkiej orkiestry ?wi?tecznej pomocy. a nie s? to jeszcze wszystkie pieni?dze - trwaj? aukcje, z kt?rych doch?d tak?e trafi na konto wo?p. na ulicach leszna kwestowa?o prawie 400 wolontariuszy, by?y imprezy sportowe i kulturalne. wi?cej>> do kom. 16 wie? wojew?dzka: masz racj? jeste?cie we wszystkim najlepsi. w ilo?ci wypadk?w ze skutkiem ?miertelnym i kolizji drogowych. w ilo?ci zatrzymanych praw jazdy za jazd? po wp?ywem. w ilo?ci mandat?w za nie przestrzeganie przepis?w o ru... 17 komentarze rekordy pad?y we wszystkich sztabach s? wst?pne wyniki zbi?rki ko?cian ponad 135 tys. z? uda?o si? zebra? dla wielkiej orkiestry w powiecie ko?cia?skim. to na razie wst?pne szacunki, bo sztaby musz? jeszcze wymieni? obc? walut? i przeliczy? pieni?dze w banku, jednak ju? mo?na m?wi? o rekordowej edycji wo?p w ka?dym ze sztab?w. wi?cej>> asia: brawo ! 1 komentarze wo?p w gostyniu rekordowa suma za serduszko (fot. aldona brycka-jaskierska) gosty? sum? 3500 z?otych zako?czy?a si? licytacja z?otego serduszka wo?p w gostyniu. to absolutny rekord w historii gosty?skiego sztabu. rekord?w podczas tegorocznego fina?u by?o wi?cej! wi?cej>> wielkie zaanga?owanie dzieci, rodzic?w i nauczycieli wo?p w sp 13 i gimnazjum nr 7 (fot. rafa? paszek) leszno 33 tysi?ce z?otych zebrano podczas festynu wielkiej orkiestry ?wi?tecznej pomocy zorganizowanego przez szko?? podstawow? nr 13 i gimnazjum nr 7. - nie spodziewali?my si? takiego wyniku, to rekord w historii tej akcji w naszych szko?ach - powiedzia?a ma?gorzata kornacka, nauczycielka w sp 13. wi?cej>> obserwator: brawo dla organizator?w. fantastyczna organizacja. tak trzyma?. do zobaczenia za rok. 12 komentarze 25. fina? wo?p we wschowie wyst?py dzieci na wschowskim rynku (fot. mateusz ja?kowiak) wschowa xxv fina? wielkiej orkiestry ?wi?tecznej pomocy we wschowie tradycyjnie odbywa? si? na rynku. na scenie wyst?powa?y dzieci z lokalnych przedszkoli i szk? prezentuj?c swoje umiej?tno?ci wokalne i taneczne. w?r?d wyst?puj?cych byli r?wnie? podopieczni z sekcji wokalnej centrum kultury i rekreacji oraz klubu piosenki solo. w przerwach mi?dzy wyst?pami odbywa?y si? licytacje, z kt?rych doch?d zasili konto wo?p. wi?cej>> wo?p: panie piotrze by?o ?wietnie, gratuluj? panu i wszystkim zaanga?owanym z ckir w wo?. 8 komentarze pompax t?cza leszno – uks ekonom legnica 104:27 pogrom w trapezie (fot. mateusz ja?kowiak) sport drugoligowe koszykarki pompax t?czy leszno nie mia?y najmniejszych problem?w i pewnie pokona?y rywalki z legnicy. mimo s?abszego rywala, na uwag? zas?uguje zdobycie przez gospodynie a? 104 punkt?w. najwi?cej, bo a? 24 punkty t?czy rzuci?a kapitan zespo?u - aleksandra brambor. wi?cej>> speed68: brawo pyrka !!! 1 komentarze ks futsal leszno - kkf automobile torino konin 9:1 nie ma na nich silnych (fot. rafa? paszek) sport kolejny mecz i kolejne zwyci?stwo pi?karzy z ks futsal leszno. tym razem podopieczni trenera dariusza pieczy?skiego dos?ownie rozgromili na w?asnym parkiecie go?ci z konina 9:1 i w dalszym ci?gu s? jedynym w ii lidze niepokonanym zespo?em. wi?cej>> ala: brawo leszno czas na 1 lige,biedny konin takie lanie, 1 komentarze amatorzy lodowatych k?pieli morsy dla wo?p (fot. monika kaczmarska-banaszak) ko?cian prawie sze??dziesi?t mors?w wzi?o k?piel w krzywi?skim jeziorze, w??czaj?c si? tym samym do fina?u wielkiej orkiestry ?wi?tecznej pomocy. nie tylko oni wrzucali datki do puszek, ale te? liczna publiczno??, kt?ra przysz?a popatrze? na mi?o?nik?w lodowatej wody. wi?cej>> ben: a tu politbiuro cenzuralne jak by?o tak jest nadal w czerwonej elce 5 komentarze rosa radom - jamalex polonia leszno 57:71 bezlito?ni w czwartej kwarcie sport koszykarze jamalex polonii po raz drugi w tym sezonie nie dali szans rezerwom rosy radom. wygrali na wyje?dzie 71:57. mecz d?ugo by? wyr?wnany, ale w ostatniej kwarcie podopieczni ?ukasza grudniewskiego mieli wi?cej atut?w. zagrali dojrzale, cierpliwie i skutecznie. wi?cej>> do bolo: ja nie jestem z wami a na meczu b?d? . jakim leszczyniakom mam kibicowa???? 9 komentarze g?ra zagra?a z wo?p licytacje i bieganie (fot. dorota kozanecka) g?ra biegn?c dowoln? liczb? 400-metrowych k?ek czy licytuj?c przedmioty wystawione na aukcj? g?rowianie wspierali dzi? wielk? orkiestr? ?wi?tecznej pomocy. bieg charytatywny odby? si? na stadionie okf, wyst?py ora licytacje w domu kultury w g?rze. wi?cej>> wies?aw pluta: uzupe?nienie. kwestowanie, to zbieranie pieni?dzy na cele publiczne, spo?eczne i dla jasno?ci - j. owsiak nie kwestuje, on kwest? organizuje a kwestuj? wolontariusze. na swoj? dzia?alno?? musi mie? ( i ma) zgod? organ?w publi... 14 komentarze test coopera w wodzie pomagali orkiestrze p?yn?c przez 12 minut (fot. ?ukasz witkowski, mos) sport 99 os?b uczestniczy?o dzi? w wodnym te?cie coopera. na p?ywalni ?rodowiskowej w lesznie mo?na by?o na sportowo wesprze? wielk? orkiestr? ?wi?tecznej pomocy. wystarczy?o zamiast biletu wst?pu wrzuci? jego r?wnowarto?? do puszki. dodatkowo ka?dy ch?tny m?g? sprawdzi? swoj? kondycj?, pokonuj?c jak najwi?kszy dystans w wodzie przez 12 minut. wi?cej>> fina? wo?p w ko?cianie puszki si? zape?niaj? (fot. monika kaczmarska-banaszak) ko?cian ponad dziewi??dziesi?cioro wolontariuszy kwestuje dzi? na ulicach ko?ciana, a w?r?d nich ca?kiem nietypowy wolontariusz - pies kobe, kt?ry wzbudza w?r?d mieszka?c?w wiele sympatii. sw?j wk?ad w tegoroczny fina? wielkiej orkiestry ?wi?tecznej pomocy mieli te? biegacze i mi?o?nicy kijk?w, a tak?e dzieci, kt?re od godz. 15.00 prezentuj? si? na scenie kok. wi?cej>> zimowa aura w karczmie borowej biegali i maszerowali dla wo?p sport pi?ty bieg i kijomarsz dla wielkiej orkiestry ?wi?tecznej pomocy zgromadzi? na starcie ponad 200 uczestnik?w. - frekwencja dopisa?a, a przez ca?y czas pada? ?nieg - powiedzia? organizator artur kasprzak. wi?cej>> aga: super impreza 4 komentarze trwa wielka orkiestra ?wi?tecznej pomocy moc atrakcji w rawiczu (fot. bart?omiej klup?) rawicz w rawickim domu kultury trwa 25. fina? wielkiej orkiestry ?wi?tecznej pomocy. od samego rana na ulicach ca?ego powiatu kwestuje wielu wolontariuszy, kt?rzy mimo niesprzyjaj?cej pogody s? pe?ni zapa?u. - najwa?niejsze jest to, ?e pomagamy innym - m?wi? jednym g?osem. wi?cej>> nied?wiadki po nowemu go?cie z rawicza w magazynie ?u?lowym ?u?el go??mi poniedzia?kowego magazynu ?u?lowego b?d? przedstawiciele rawickich nied?wiadk?w, cz?onkowie nowego zarz?du: klubu prezes andrzej ku?bicki, skarbnik robert zimny i adam sk?rnicki, kt?ry b?dzie wspiera? dru?yn? na torze i poza nim. pocz?tek audycji na antenie radia elka o godzinie 18:15. wi?cej>> grzegorz: do sk?ry: czy przerwa w startach nie przeszkodzi w skutecznym punktowaniu w tym sezonie? do roberta zimnego: czy zdaje sobie spraw? z podj?cia roli czarodzieja? (robienia ?u?la w rawiczu za najmniejsze pieni?dze w kraju) :) 6 komentarze 16 rajd wo?p samochodami w szczytnym celu (fot. jarek adamek) sport prawie 30 ekip stan?o na starcie rajdu wielkiej orkiestry ?wi?tecznej pomocy, kt?ry ju? po raz szesnasty odbywa si? w lesznie. to bardziej wycieczka ni? ?ciganie, cho? zimowe warunki z pewno?ci? doda?y emocji. wi?cej>> komuch: kocham sw?j kraj, ale w tym kraju co jest dobre stara si? zepsu?, co? nie tak, ludzie dlaczego si? tak dzieje, przecie? tu chodzi o pomoc nam 5 komentarze wo?p gosty? dzieci dzieciom i seniorom (fot. aldona brycka-jaskierska) gosty? w gostyniu wielka orkiestra ?wi?tecznej pomocy gra od wczoraj. na scenie gosty?skiego o?rodka kultury "hutnik" zaprezentowa?y si? przedszkolaki. ta?ce, ?piewy i dzieci?ce u?miechy sprawia?y, ?e by?o kolorowo i rado?nie. dzieci r?wnie? anga?owa?y si? kwestowanie na rzecz pomocy dzieciom i seniorom. w?r?d nich 7-letnia oliwia. wi?cej>> ?wiecki ludzik: do 2 i 4: priorytetem pis i reszty prawicowc?w jest ko?ci? rzymskokatolicki i jego agendy. same nauczanie zb?dnej i toksycznej katechezy kosztuje bud?et ponad 1,5 mld z? rocznie. dodatkowym drena?em b?dzie pobyt w polsce wojsk... 6 komentarze noworoczne spotkanie harcerzy senior?w harcerstwo sposobem na ?ycie (fot. bart?omiej klup?) wschowa ponad stu harcerzy senior?w z dwudziestu pi?ciu wielkopolskich kr?g?w wzi?o udzia? w spotkaniu noworocznym, kt?re po raz pierwszy zorganizowano we wschowie. w klubokawiarni „pi?tro” wybrzmia?y kol?dy oraz harcerskie piosenki. w programie przewidziano tak?e zwiedzanie kr?lewskiego miasta. wi?cej>> ewa: prawda jest to , i? harcerstwo to kontynuacja rodzinnych tradycji, prawd? jest niestety tez to , i? to tak?e rodzinny biznes, ponadto bardzo bolesny jest fakt, ?e b cz?sto ten kto nie my?li tak jak "niekt?rzy" staje si? niewygodny i wte... 6 komentarze studni?wka ii lo kopernik bawi? si? w oazie (fot. rafa? paszek) leszno ?aden bal nie zapada w pamie? tak jak bal studni?wkowy. maturzy?ci ii liceum og?lnokszta?c?cego im.miko?aja kopernika z pewno?ci? te? b?d? go mile wspomina?. w sobot? 14 stycznia bawili si? w sali oaza w k?odzie. by? polonez, podzi?kowania, cz?? artystyczna i ta?ce do p?nych godzin nocnych. wi?cej>> kornik: ?le si? sta?o, oj bardzo ?le, ?e tradycja nie zosta?a uszanowana. 32 komentarze «« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »» 24 godziny tydzie? miesi?c << previous next >> najcz?ciej czytane:kopernik bawi? si? w oazieleszno dla wo?pmorsy dla wo?pnie wsz?dzie sypi?biblioteka dworcowa ju? dzia?a << previous next >> najcz?ciej czytane:poszukiwana ci?ar?wkadewastacja dawnego zajazduporod?wka uroczy?cie otwartakopernik bawi? si? w oazieprzepe?niony oddzia? dzieci?cy << previous next >> najcz?ciej czytane: problem z poch?wkiem?nie ?yje kierowca golfanie ?yje kierowca fiataobchody 98. rocznicy powstania wielkopolskiegobawi? si? i pomagaj? << previousnext >> 1 2 3 do zobaczenia na elka.tv fa leszno - mp leszno 3:1 - rocznik 2010 i m?odsi sport/futsal 25 fina? wo?p - feniksowe morsowanie w osiecznej extreme/spadochroniarze mrozoodporni dla wo?p krzywi? 2017 ulica/festyny rozmowy elki maciej urban jaka przysz?o?? m?yn?w? jestem zaniepokojony koncepcj? zagospodarowania leszczy?skich m?yn?w, jak? przygotowuje inwestor - m?wi? w rozmowach elki maciej urban, miejski konserwator zabytk?w w lesznie. w planach nie mo?e si? pojawi? projekt wyburzenia cz?ci obiektu przy ul. przemys?owej. - nie ma takiej mo?liwo?ci, za to jest po prostu krymina? - m?wi konserwator. po prote?cie opozycji jak to ze smogiem by?o uchwal? bud?et? zag?osuj na cz?owieka roku 2016 na cz?owieka roku 2016 g?osujemy do 18 stycznia, godz. 23:59 (tutaj ) zag?osuj na ludzi sportu 2016 1. najpopularniejszy sportowiec roku 2. najpopularniejszy trener roku 3. najpopularniejszy dzia?acz roku 4. najpopularniejszy m?ody sportowiec w plebiscycie na najpopularniejszych ludzi sportu 2016 g?osujemy do 18 stycznia, godz. 23:59 (tutaj ) sprzedam dzia?k? 1000 m2 lipno/... 66 000 z? sprzeda?, lipno apartamenty dwupoziomowe z w?as... 245 000 z? sprzeda?, leszno miejsce postojowe w podziemnym ... 250 z? / m-c wynajem, leszno dom w zabud. dwurodzinnej w d?b... 239 900 z? sprzeda?, d?bcze dom w zabudowie dwurodzinnej - ... 229 900 z? sprzeda?, leszno dodaj og?oszenie wi?cej... vw lupo 1.4 16v 4 600 z? volkswagen lupo, gosty? skoda octavia 2004 1.6 mpi 9 999 z? skoda octavia, gosty? skup aut za gotowke, ... inna inny, leszno opel astra 97r bogate wyposa... 1 200 z? opel astra, starkowo vw passat 1999r 1.6 benzyna+... 5 500 z? volkswagen passat, wschowa dodaj og?oszenie wi?cej... zestaw ogrodowy 6 krzese? i st? telefon : 781864436 doradca techniczno-handlowy sklejka, p?yta drewniana telefon : 514025363 niezapominajka - opiekun medyczny zatrudni? blacharza i elektromechanika telefon : 668541114 zatrudni? telefon : 655299964 pracownicy produkcji i magazynu pracownik dzia?u jako?ci praca przy dociepleniach telefon : 725059622 cie?la szalunkowy, zbrojarz, murarz telefon : 603118135 kierowca c+e operator maszyn budowlanych telefon : 603118135 zabawa karnawa?owa telefon : 517483889 sfpk sp. z o.o. poszukuje pracownika! telefon : 65 572-36-33 przyjme do pracy telefon : 607769854 kierowca - weekendy - leszno cie?le , pomocnika cie?li telefon : 605664447 sprzedawca - sklep papierniczy "?ak" komis dzieci?cy telefon : 534 378 496 grafika komputerowa - teb edukacja telefon : 65 619 80 10 salon meblowy , , iztom, , telefon : 734 813 600 kierowca kat. b telefon : 785058111 serwisant telefon?w kom?wkowych praca kierownik stolarni telefon : 655299830 pracownik produkcji telefon : 65 525 07 12 absolwenci studi?w technicznych telefon : 65 525 07 12 winkhaus praca: referent ds. jako?ci telefon : 65-52-55-873 kierowca kat.b telefon : 667152335 sprzedawca telefon : 572255988 wycinki, formowanie drzew telefon : 604353018 dozorca - paw?owice telefon : 605 857 116 $ 607 661 909 dj na wieczorki taneczne telefon : 601 813 601 zatrudni? kosmetyczk? telefon : 607-284-919 kierowca telefon : 600449190 pracownik og?lnobudowlany telefon : 602717360 uslugi remontowo- budowlane telefon : 661263184 t?umasz j?zyka czeskiego!! telefon : 882 039 603 kierowca c+e kraj monta? ogrodze? monta? naprawa anten sat- dvb-t, lte, gsm telefon : 663304638 kierowca c+e telefon : 692-186-244 604-917-215 elektryk telefon : 691 137 857 profesjonalne us?ugi sprz?taj?ce margot telefon : 792830910 nauczyciel j?zyka angielskiego telefon : 792-280-002 kierowca busa do 3, 5t kat.b telefon : 604487266 pracownik/pracownica magazynu kierowca kat.b obs?uga klienta i sprzeda? de/uk pakowanie paczek i prace na magazynie zatrudnimy brukarzy. telefon : 663-705-576, 721-155-804 „filar” leszno zatrudni monta?yst?w stolarki aluminiowej i pcv telefon : 609450555 ciesielstwo-dekarstwo-stolarstwo telefon : 663641144 kierowca c+e telefon : 793927823 poszukuj? lektora j.ang. j.niem telefon : 881414188 sprzedam pszen?yto telefon : 607 255 703 dla pracodawc?w telefon : 666880647 dodaj og?oszenie wi?cej... felieton adamka smog wawelski, smog leszczy?ski tak si? z?o?y?o, ?e miniony d?ugi weekend sp?dzi?em w krakowie. ju? po raz trzeci przypad? mi zaszczyt udzielania si? na jednym z orszak?w trzech kr?li (krak?w ma tak? fanaberi?, ?e ma a? trzy orszaki). trzeba co? tam pozapowiada?, poopowiada? o kwe?cie na szczytne cele, no i po?piewa?. pocz?tkowo troch? si? tego ?piewania obawia?em, bo naj?yczliwsi uwa?aj? ?e najlepiej wychodzi mi, kiedy szybko ?piewa? sko?cz?. ale potem stwierdzi?em: co mi tam, nikt mnie w krakowie nie zna, wi?c wstyd mniejszy. a ?piewa si? kol?dy, do muzyki granej przez oryginaln? g?ralsk? orkiestr? d?t?, wi?c zabawa przednia... wi?cej>> idealny zi?? nieoczywista oczywisto?? jeden z dziesi?ciu najnowsze blogi na elka.pl dlaczego leszczynianie nie walczyli? odpowiedzialno?? raport r?bmy swoje! nowy rozdzia? reklama reklama redakcja - kontakt | regulamin og?osze? | polityka prywatno?ci dodaj og?oszenie wi?cej...


Here you find all texts from your page as Google (googlebot) and others search engines seen it.

Words density analysis:

Numbers of all words: 4734

One word

Two words phrases

Three words phrases

nie - 4.94% (234)
si? - 1.88% (89)
czy - 1.63% (77)
wi?c - 1.52% (72)
wi?cej - 1.39% (66)
pod - 1.12% (53)
wi?cej>> - 1.1% (52)
komentarz - 0.93% (44)
telefon - 0.91% (43)
nic - 0.89% (42)
leszno - 0.89% (42)
komentarze - 0.87% (41)
tak - 0.76% (36)
... - 0.76% (36)
jak - 0.72% (34)
dla - 0.65% (31)
przy - 0.63% (30)
(fot. - 0.61% (29)
moc - 0.61% (29)
oni - 0.61% (29)
zna - 0.57% (27)
sport - 0.57% (27)
wo?p - 0.55% (26)
orkiestr - 0.55% (26)
by? - 0.53% (25)
gra - 0.53% (25)
praw - 0.53% (25)
jest - 0.51% (24)
ni? - 0.46% (22)
pomoc - 0.46% (22)
przed - 0.42% (20)
niej - 0.42% (20)
raz - 0.4% (19)
st? - 0.4% (19)
elki - 0.4% (19)
ale - 0.4% (19)
pomocy - 0.4% (19)
tych - 0.38% (18)
?wi?tecznej - 0.38% (18)
orkiestry - 0.36% (17)
ponad - 0.34% (16)
nas - 0.34% (16)
wielkie - 0.34% (16)
da? - 0.34% (16)
z?otych - 0.34% (16)
czas - 0.32% (15)
stu - 0.32% (15)
ora - 0.32% (15)
ono - 0.32% (15)
by?o - 0.3% (14)
wielkiej - 0.3% (14)
ko?cian - 0.27% (13)
dom - 0.27% (13)
fina? - 0.27% (13)
kt?ry - 0.27% (13)
nasz - 0.27% (13)
dzieci - 0.27% (13)
przez - 0.25% (12)
gosty? - 0.25% (12)
one - 0.25% (12)
kierowca - 0.25% (12)
tysi?c - 0.25% (12)
podczas - 0.25% (12)
rok - 0.25% (12)
leszczy?ski - 0.25% (12)
tym - 0.25% (12)
dzi? - 0.25% (12)
powiat - 0.23% (11)
leszna - 0.23% (11)
tego - 0.23% (11)
elka - 0.23% (11)
bez - 0.23% (11)
bieg - 0.23% (11)
kto - 0.23% (11)
pis - 0.21% (10)
polski - 0.21% (10)
koncert - 0.21% (10)
mistrz - 0.21% (10)
ju? - 0.21% (10)
rekord - 0.21% (10)
rawicz - 0.19% (9)
g?ra - 0.19% (9)
roku - 0.19% (9)
mia? - 0.19% (9)
stan - 0.19% (9)
czyni - 0.17% (8)
tak? - 0.17% (8)
za? - 0.17% (8)
powiatu - 0.17% (8)
dzia?a - 0.17% (8)
mini - 0.17% (8)
tysi?cy - 0.17% (8)
cookies - 0.17% (8)
te? - 0.17% (8)
b?d? - 0.17% (8)
mnie - 0.17% (8)
swoje - 0.17% (8)
bal - 0.17% (8)
kt?re - 0.17% (8)
trzy - 0.17% (8)
m?wi - 0.17% (8)
pomocy. - 0.17% (8)
samo - 0.17% (8)
pracownik - 0.15% (7)
stycznia - 0.15% (7)
nowy - 0.15% (7)
tam - 0.15% (7)
licytacje - 0.15% (7)
pa? - 0.15% (7)
wschowa - 0.15% (7)
prawie - 0.15% (7)
mo?e - 0.15% (7)
takie - 0.15% (7)
b?dzie - 0.15% (7)
pe?ni - 0.15% (7)
osp - 0.15% (7)
oraz - 0.15% (7)
fina?u - 0.15% (7)
adam - 0.15% (7)
dlaczego - 0.15% (7)
plan - 0.15% (7)
tak?e - 0.15% (7)
scenie - 0.15% (7)
w?r?d - 0.13% (6)
mowa - 0.13% (6)
chodzi - 0.13% (6)
brawo - 0.13% (6)
damian - 0.13% (6)
pan - 0.13% (6)
tej - 0.13% (6)
aut - 0.13% (6)
arek - 0.13% (6)
pieni?dze - 0.13% (6)
!!! - 0.13% (6)
start - 0.13% (6)
mniej - 0.13% (6)
kraj - 0.13% (6)
po?ar - 0.13% (6)
robert - 0.13% (6)
wi?cej... - 0.13% (6)
mie? - 0.13% (6)
gostyniu - 0.13% (6)
lesznie - 0.11% (5)
robi - 0.11% (5)
leszczy?skiego - 0.11% (5)
jako - 0.11% (5)
z?otych. - 0.11% (5)
nam - 0.11% (5)
zatrudni - 0.11% (5)
jego - 0.11% (5)
s?awa - 0.11% (5)
nich - 0.11% (5)
granic - 0.11% (5)
sprzeda? - 0.11% (5)
burmistrz - 0.11% (5)
tylko - 0.11% (5)
dna - 0.11% (5)
najpopularniejszy - 0.11% (5)
gmina - 0.11% (5)
orkiestr? - 0.11% (5)
rafa? - 0.11% (5)
?piewa - 0.11% (5)
paszek) - 0.11% (5)
ludzi - 0.11% (5)
wolontariusz - 0.11% (5)
punkt - 0.11% (5)
?le - 0.11% (5)
by?y - 0.11% (5)
kultury - 0.11% (5)
rocznicy - 0.11% (5)
bart?omiej - 0.08% (4)
?ukasz - 0.08% (4)
os?b - 0.08% (4)
sobie - 0.08% (4)
klup?) - 0.08% (4)
info - 0.08% (4)
lipno - 0.08% (4)
ma?e - 0.08% (4)
900 - 0.08% (4)
bali?skiego - 0.08% (4)
co? - 0.08% (4)
kask - 0.08% (4)
teren - 0.08% (4)
jedna - 0.08% (4)
gimnazjum - 0.08% (4)
micha? - 0.08% (4)
jej - 0.08% (4)
mazulewicz - 0.08% (4)
rady - 0.08% (4)
25. - 0.08% (4)
pojawi? - 0.08% (4)
zbi?rki - 0.08% (4)
ka?dy - 0.08% (4)
zebrano - 0.08% (4)
kierownik - 0.08% (4)
wiecie - 0.08% (4)
sze?? - 0.08% (4)
inne - 0.08% (4)
okazji - 0.08% (4)
szans - 0.08% (4)
konin - 0.08% (4)
odby? - 0.08% (4)
futsal - 0.08% (4)
200 - 0.08% (4)
?nieg - 0.08% (4)
odbywa - 0.08% (4)
nowe - 0.08% (4)
g?rze - 0.08% (4)
ten - 0.08% (4)
kopernik - 0.08% (4)
czyli - 0.08% (4)
bawi? - 0.08% (4)
godzin - 0.08% (4)
previous - 0.08% (4)
zesp? - 0.08% (4)
hymn - 0.08% (4)
next - 0.08% (4)
cz?ci - 0.08% (4)
2016 - 0.08% (4)
sprzeda?, - 0.08% (4)
dodaj - 0.08% (4)
og?oszenie - 0.08% (4)
600 - 0.08% (4)
c+e - 0.08% (4)
813 - 0.08% (4)
kat. - 0.08% (4)
607 - 0.08% (4)
r?wnie? - 0.08% (4)
jaki - 0.08% (4)
masz - 0.08% (4)
akcja - 0.08% (4)
sezon - 0.08% (4)
prezydent - 0.08% (4)
domu - 0.08% (4)
wynik - 0.08% (4)
sami - 0.08% (4)
lat - 0.08% (4)
trafi - 0.08% (4)
m?wi? - 0.08% (4)
wyst?py - 0.08% (4)
trwa - 0.08% (4)
mam - 0.08% (4)
sportowe - 0.08% (4)
kt?rych - 0.06% (3)
mieszka?cy - 0.06% (3)
miejski - 0.06% (3)
000 - 0.06% (3)
damiana - 0.06% (3)
licytacje, - 0.06% (3)
czytane: - 0.06% (3)
najcz?ciej - 0.06% (3)
lot - 0.06% (3)
250 - 0.06% (3)
jakub - 0.06% (3)
real - 0.06% (3)
powiecie - 0.06% (3)
tysi?ce - 0.06% (3)
monta? - 0.06% (3)
?zy - 0.06% (3)
?piewa? - 0.06% (3)
kiedy - 0.06% (3)
smog - 0.06% (3)
serduszka - 0.06% (3)
swoj? - 0.06% (3)
mieszka?c?w - 0.06% (3)
nauczyciel - 0.06% (3)
603 - 0.06% (3)
999 - 0.06% (3)
taneczne - 0.06% (3)
mistrzostw - 0.06% (3)
kat.b - 0.06% (3)
potem - 0.06% (3)
kaminiarz - 0.06% (3)
praca - 0.06% (3)
zatrudni? - 0.06% (3)
wst?pne - 0.06% (3)
najwi?cej - 0.06% (3)
wie? - 0.06% (3)
gok - 0.06% (3)
9:1 - 0.06% (3)
ziemniak - 0.06% (3)
podobnie - 0.06% (3)
polityk - 0.06% (3)
23: - 0.06% (3)
ulicach - 0.06% (3)
komu - 0.06% (3)
mecz - 0.06% (3)
104 - 0.06% (3)
kt?rzy - 0.06% (3)
podopieczni - 0.06% (3)
razem - 0.06% (3)
odbywa? - 0.06% (3)
rynku - 0.06% (3)
wschowie - 0.06% (3)
135 - 0.06% (3)
ilo?ci - 0.06% (3)
radny - 0.06% (3)
owsiak - 0.06% (3)
miejsc - 0.06% (3)
przedszkolaki - 0.06% (3)
akcji - 0.06% (3)
oazie - 0.06% (3)
mie?ci - 0.06% (3)
puszki - 0.06% (3)
prywatno?ci - 0.06% (3)
bardzo - 0.06% (3)
staje - 0.06% (3)
senior?w - 0.06% (3)
zmieni - 0.06% (3)
magazynu - 0.06% (3)
te?cie - 0.06% (3)
rawiczu - 0.06% (3)
organizator - 0.06% (3)
race - 0.06% (3)
puchar - 0.06% (3)
stra?ak - 0.06% (3)
godz. - 0.06% (3)
kwestuje - 0.06% (3)
wolontariuszy - 0.06% (3)
elka.pl - 0.06% (3)
wschowski - 0.06% (3)
ja: - 0.06% (3)
konto - 0.06% (3)
dwa - 0.06% (3)
miasto - 0.06% (3)
wyr?nienia - 0.06% (3)
monika - 0.06% (3)
jeszcze - 0.06% (3)
pa?stwo - 0.06% (3)
kaczmarska-banaszak) - 0.06% (3)
szko?a - 0.06% (3)
pierwszy - 0.06% (3)
dzieci, - 0.06% (3)
adamek) - 0.06% (3)
g?ry - 0.06% (3)
burmistrza - 0.06% (3)
leszczy?skich - 0.06% (3)
22.01. - 0.06% (3)
innych - 0.06% (3)
jarek - 0.06% (3)
dniach - 0.06% (3)
okaza? - 0.06% (3)
pompax - 0.06% (3)
mia?y - 0.06% (3)
nim - 0.06% (3)
plandeki - 0.06% (3)
s?siad?w - 0.06% (3)
wielk? - 0.06% (3)
cba - 0.06% (3)
historii - 0.06% (3)
zagrali - 0.06% (3)
naszym - 0.06% (3)
trafi? - 0.06% (3)
jeden - 0.06% (3)
grand - 0.06% (3)
g??wnie - 0.06% (3)
polonii - 0.06% (3)
reklama - 0.06% (3)
takiej - 0.06% (3)
zosta? - 0.06% (3)
wiatr - 0.06% (3)
lecz - 0.06% (3)
leszno. - 0.06% (3)
prix - 0.06% (3)
naszych - 0.06% (3)
jako? - 0.06% (3)
walk - 0.06% (3)
blogi - 0.06% (3)
leszczy?skiej - 0.06% (3)
kraju - 0.06% (3)
powrotu - 0.06% (3)
m.in. - 0.06% (3)
tak, - 0.06% (3)
wielka - 0.06% (3)
szko?y - 0.06% (3)
szulc - 0.06% (3)
coopera - 0.06% (3)
niestety - 0.06% (3)
jednak - 0.06% (3)
uczestniczy? - 0.06% (3)
pi?karze - 0.06% (3)
leszczynianie - 0.06% (3)
dach - 0.06% (3)
aby - 0.06% (3)
kogo - 0.06% (3)
przerwa - 0.04% (2)
rajd - 0.04% (2)
galerie - 0.04% (2)
zimowe - 0.04% (2)
lesznie. - 0.04% (2)
szybko - 0.04% (2)
pewno?ci? - 0.04% (2)
harcerzy - 0.04% (2)
prawd? - 0.04% (2)
prawda - 0.04% (2)
kol?dy - 0.04% (2)
udzia? - 0.04% (2)
borowej - 0.04% (2)
harcerstwo - 0.04% (2)
bud?et - 0.04% (2)
g?rka - 0.04% (2)
same - 0.04% (2)
zimowy - 0.04% (2)
kwestowanie - 0.04% (2)
miejska - 0.04% (2)
seniorom - 0.04% (2)
dzieciom - 0.04% (2)
noworoczne - 0.04% (2)
ko?ciana - 0.04% (2)
poza - 0.04% (2)
kwarcie - 0.04% (2)
spo?eczne - 0.04% (2)
cele - 0.04% (2)
wies?aw - 0.04% (2)
automobile - 0.04% (2)
torino - 0.04% (2)
jestem - 0.04% (2)
mieli - 0.04% (2)
p?ywalni - 0.04% (2)
sezonie - 0.04% (2)
jamalex - 0.04% (2)
musi - 0.04% (2)
radom - 0.04% (2)
k?piel - 0.04% (2)
wzi?o - 0.04% (2)
morsy - 0.04% (2)
2017 - 0.04% (2)
ci?gu - 0.04% (2)
go?ci - 0.04% (2)
rozmowy - 0.04% (2)
felieton - 0.04% (2)
kkf - 0.04% (2)
legnica - 0.04% (2)
foto - 0.04% (2)
powiedzia? - 0.04% (2)
najnowsze - 0.04% (2)
magazynie - 0.04% (2)
jednym - 0.04% (2)
po?ary - 0.04% (2)
rawickim - 0.04% (2)
?u?el - 0.04% (2)
galerii - 0.04% (2)
orkiestra - 0.04% (2)
obwodnicy - 0.04% (2)
budynku - 0.04% (2)
test - 0.04% (2)
starcie - 0.04% (2)
prezentuj? - 0.04% (2)
sw?j - 0.04% (2)
t?cza - 0.04% (2)
- 0.04% (2)
uks - 0.04% (2)
ekonom - 0.04% (2)
minut - 0.04% (2)
wodzie - 0.04% (2)
rodzinny - 0.04% (2)
stracona - 0.04% (2)
cz?sto - 0.04% (2)
ustawie? - 0.04% (2)
zmieni? - 0.04% (2)
525 - 0.04% (2)
dotycz?ce - 0.04% (2)
zmiany - 0.04% (2)
sklep - 0.04% (2)
sprzedawca - 0.04% (2)
sp. - 0.04% (2)
zabawa - 0.04% (2)
603118135 - 0.04% (2)
857 - 0.04% (2)
mo?liwo?ci - 0.04% (2)
jako?ci - 0.04% (2)
dzia?u - 0.04% (2)
produkcji - 0.04% (2)
muzyka - 0.04% (2)
podzieli?a - 0.04% (2)
500 - 0.04% (2)
passat - 0.04% (2)
astra - 0.04% (2)
605 - 0.04% (2)
661 - 0.04% (2)
kontroluje - 0.04% (2)
weekend - 0.04% (2)
ramach - 0.04% (2)
wstyd - 0.04% (2)
zna, - 0.04% (2)
krakowie - 0.04% (2)
serwis?w - 0.04% (2)
internetowych - 0.04% (2)
mi, - 0.04% (2)
stosujemy - 0.04% (2)
przypad? - 0.04% (2)
cookies. - 0.04% (2)
ka?dej - 0.04% (2)
cookies, - 0.04% (2)
255 - 0.04% (2)
korzystanie - 0.04% (2)
anten - 0.04% (2)
mog? - 0.04% (2)
nami - 0.04% (2)
firmy - 0.04% (2)
j?zyka - 0.04% (2)
601 - 0.04% (2)
opel - 0.04% (2)
mpi - 0.04% (2)
karczmie - 0.04% (2)
dzieci?cy - 0.04% (2)
urban - 0.04% (2)
maciej - 0.04% (2)
krzywi? - 0.04% (2)
play - 0.04% (2)
stop - 0.04% (2)
mimo - 0.04% (2)
?yje - 0.04% (2)
problem - 0.04% (2)
szansa - 0.04% (2)
micha?a - 0.04% (2)
konserwator - 0.04% (2)
szulca - 0.04% (2)
szczypiornistów - 0.04% (2)
uroczysto?ci - 0.04% (2)
odzyskania - 0.04% (2)
ta?ce - 0.04% (2)
niepodleg?o?ci - 0.04% (2)
si?, - 0.04% (2)
20.01. - 0.04% (2)
bieganie - 0.04% (2)
ustalony - 0.04% (2)
sparingów - 0.04% (2)
1.6 - 0.04% (2)
sprzedam - 0.04% (2)
octavia - 0.04% (2)
skoda - 0.04% (2)
volkswagen - 0.04% (2)
samorz?dowe - 0.04% (2)
lupo - 0.04% (2)
zas?u?onych - 0.04% (2)
dwurodzinnej - 0.04% (2)
ruchu, - 0.04% (2)
ciep?a - 0.04% (2)
trener - 0.04% (2)
opozycji - 0.04% (2)
sportowiec - 0.04% (2)
sportu - 0.04% (2)
zerwa? - 0.04% (2)
(tutaj - 0.04% (2)
23:59 - 0.04% (2)
stycznia, - 0.04% (2)
g?osujemy - 0.04% (2)
cz?owieka - 0.04% (2)
zag?osuj - 0.04% (2)
adamka - 0.04% (2)
ko?cia?skim - 0.04% (2)
t?czy - 0.04% (2)
wojciech - 0.04% (2)
planach - 0.04% (2)
pocz?tek - 0.04% (2)
najwa?niejsze - 0.04% (2)
sprawie - 0.04% (2)
dyrektor - 0.04% (2)
obchody - 0.04% (2)
zar?wno - 0.04% (2)
ul. - 0.04% (2)
z?a - 0.04% (2)
szerzenia - 0.04% (2)
gimnazj?w - 0.04% (2)
broni - 0.04% (2)
rynku. - 0.04% (2)
pomo?e - 0.04% (2)
maj? - 0.04% (2)
krzemieniewo - 0.04% (2)
dost?p - 0.04% (2)
stacja - 0.04% (2)
w?adzy - 0.04% (2)
s?u?y? - 0.04% (2)
dworcowa - 0.04% (2)
dw?ch - 0.04% (2)
kolejne - 0.04% (2)
popieram - 0.04% (2)
kom. - 0.04% (2)
g?rze. - 0.04% (2)
ukrad? - 0.04% (2)
chce - 0.04% (2)
zim? - 0.04% (2)
zamiast - 0.04% (2)
zarz?du - 0.04% (2)
g?rowianie - 0.04% (2)
rana - 0.04% (2)
sypi? - 0.04% (2)
wsz?dzie - 0.04% (2)
goli - 0.04% (2)
takich - 0.04% (2)
pracy - 0.04% (2)
puszek - 0.04% (2)
?rod? - 0.04% (2)
zagra?a - 0.04% (2)
biblioteka - 0.04% (2)
budowie - 0.04% (2)
noworoczny - 0.04% (2)
kiedy? - 0.04% (2)
szkoda - 0.04% (2)
prostu - 0.04% (2)
koncertu - 0.04% (2)
rzecz - 0.04% (2)
otrzymali - 0.04% (2)
kaczmarek - 0.04% (2)
walczyli? - 0.04% (2)
mie?cie - 0.04% (2)
m?g? - 0.04% (2)
ko?cz? - 0.04% (2)
trzem - 0.04% (2)
uroczy?cie - 0.04% (2)
zespo?u - 0.04% (2)
wy?szej - 0.04% (2)
by?o. - 0.04% (2)
100 - 0.04% (2)
warto - 0.04% (2)
213 - 0.04% (2)
gosty?skim - 0.04% (2)
b??du - 0.04% (2)
okazali - 0.04% (2)
sprostowanie - 0.04% (2)
zn?w - 0.04% (2)
wrak - 0.04% (2)
fa?szywe - 0.04% (2)
g?upot - 0.04% (2)
ludzie - 0.04% (2)
gratowisko - 0.04% (2)
konta - 0.04% (2)
hojni - 0.04% (2)
ca?ego - 0.04% (2)
postem - 0.04% (2)
roberta - 0.04% (2)
wczoraj. - 0.04% (2)
licytacja - 0.04% (2)
zap?acono - 0.04% (2)
bloger - 0.04% (2)
uzyskano - 0.04% (2)
mi?o?nik?w - 0.04% (2)
uwag? - 0.04% (2)
droga - 0.04% (2)
liczy? - 0.04% (2)
104:27 - 0.04% (2)
auta - 0.04% (2)
wolontariuszy, - 0.04% (2)
400 - 0.04% (2)
da?o - 0.04% (2)
wo?p. - 0.04% (2)
hehe - 0.04% (2)
doch?d - 0.04% (2)
gdzie - 0.04% (2)
musz? - 0.04% (2)
wielkopolskich - 0.04% (2)
z?o?y? - 0.04% (2)
lepiej - 0.04% (2)
uczestnik?w - 0.04% (2)
startowa - 0.04% (2)
zosta?a - 0.04% (2)
otwarta - 0.04% (2)
spotkanie - 0.04% (2)
ograniczona - 0.04% (2)
liczba - 0.04% (2)
kt?rym - 0.04% (2)
troch? - 0.04% (2)
xxxiv - 0.04% (2)
elka.tv - 0.04% (2)
piosenki - 0.04% (2)
klubu - 0.04% (2)
wokalne - 0.04% (2)
szk? - 0.04% (2)
szukaj - 0.04% (2)
ja?kowiak) - 0.04% (2)
mateusz - 0.04% (2)
konkursy - 0.04% (2)
zobaczenia - 0.04% (2)
wszystkim - 0.04% (2)
gosty?skiego - 0.04% (2)
brycka-jaskierska) - 0.04% (2)
aldona - 0.04% (2)
rekordowa - 0.04% (2)
mo?na - 0.04% (2)
da?y - 0.04% (2)
wyniki - 0.04% (2)
pad?y - 0.04% (2)
jazdy - 0.04% (2)
miasta - 0.04% (2)
przecie? - 0.04% (2)
tereny - 0.04% (2)
dzieje - 0.04% (2)
sprawc? - 0.04% (2)
obiekt - 0.04% (2)
speed68: - 0.04% (2)
ostatnie - 0.04% (2)
noclegowni - 0.04% (2)
wiele - 0.04% (2)
?rodowisko - 0.04% (2)
walki - 0.04% (2)
jazd? - 0.04% (2)
gminie - 0.04% (2)
wielu - 0.04% (2)
taka - 0.04% (2)
boga - 0.04% (2)
fani - 0.04% (2)
sytuacja - 0.04% (2)
ofiarowali - 0.04% (2)
lipnie - 0.04% (2)
obu - 0.04% (2)
podpalacz - 0.04% (2)
lipinkach - 0.04% (2)
wr?czono - 0.04% (2)
to, - 0.04% (2)
uroczystego - 0.04% (2)
prawdopodobnie - 0.04% (2)
odby?o - 0.04% (2)
miastu - 0.04% (2)
sze??dziesi?t - 0.04% (2)
borowiak - 0.04% (2)
celu - 0.04% (2)
szczytnym - 0.04% (2)
du?e - 0.04% (2)
mok - 0.04% (2)
temperatur - 0.04% (2)
kornik: - 0.04% (2)
?ukasza - 0.04% (2)
kolacji - 0.04% (2)
grupy - 0.04% (2)
dziecko - 0.04% (2)
o?rodka - 0.04% (2)
graj? - 0.04% (2)
wychodz? - 0.04% (2)
polityka - 0.04% (2)
telefon : - 0.89% (42)
?wi?tecznej pomocy - 0.38% (18)
1 komentarze - 0.32% (15)
wielkiej orkiestry - 0.3% (14)
orkiestry ?wi?tecznej - 0.27% (13)
) leszno - 0.25% (12)
wo?p w - 0.21% (10)
?wi?tecznej pomocy. - 0.17% (8)
nie ma - 0.15% (7)
na scenie - 0.15% (7)
dla wo?p - 0.15% (7)
tysi?cy z?otych - 0.13% (6)
wi?cej>> do - 0.13% (6)
4 komentarze - 0.13% (6)
w gostyniu - 0.13% (6)
6 komentarze - 0.11% (5)
rafa? paszek) - 0.11% (5)
- m?wi - 0.11% (5)
(fot. rafa? - 0.11% (5)
w lesznie - 0.11% (5)
po raz - 0.11% (5)
si? na - 0.11% (5)
fina?u wielkiej - 0.11% (5)
2 komentarze - 0.11% (5)
bart?omiej klup?) - 0.08% (4)
pieni?dze w - 0.08% (4)
(fot. bart?omiej - 0.08% (4)
next >> - 0.08% (4)
<< previous - 0.08% (4)
dodaj og?oszenie - 0.08% (4)
paszek) leszno - 0.08% (4)
z? sprzeda?, - 0.08% (4)
og?oszenie wi?cej... - 0.08% (4)
nie s? - 0.08% (4)
w g?rze - 0.08% (4)
kierowca c+e - 0.08% (4)
wo?p (fot. - 0.06% (3)
25. fina? - 0.06% (3)
we wschowie - 0.06% (3)
wielk? orkiestr? - 0.06% (3)
w rawiczu - 0.06% (3)
za kask - 0.06% (3)
z?otych z - 0.06% (3)
w powiecie - 0.06% (3)
ks futsal - 0.06% (3)
w naszym - 0.06% (3)
previous next - 0.06% (3)
>> najcz?ciej - 0.06% (3)
21 komentarze - 0.06% (3)
dzi? w - 0.06% (3)
rekord w - 0.06% (3)
jarek adamek) - 0.06% (3)
fina? wielkiej - 0.06% (3)
w ilo?ci - 0.06% (3)
i powiatu - 0.06% (3)
powiatu leszczy?skiego - 0.06% (3)
leszna i - 0.06% (3)
tym razem - 0.06% (3)
robert mazulewicz - 0.06% (3)
sport w - 0.06% (3)
tak jak - 0.06% (3)
grand prix - 0.06% (3)
na ulicach - 0.06% (3)
a przez - 0.06% (3)
damiana bali?skiego - 0.06% (3)
kopernik bawi? - 0.06% (3)
to jest - 0.06% (3)
leszna do - 0.06% (3)
b telefon - 0.06% (3)
wi?cej>> ja: - 0.06% (3)
powrotu leszna - 0.06% (3)
(fot. jarek - 0.06% (3)
18 stycznia - 0.06% (3)
900 z? - 0.06% (3)
leszno - - 0.06% (3)
z okazji - 0.06% (3)
rocznicy powrotu - 0.06% (3)
futsal leszno - 0.06% (3)
komentarze wo?p - 0.06% (3)
kaczmarska-banaszak) ko?cian - 0.06% (3)
leszno po - 0.06% (3)
w historii - 0.06% (3)
orkiestr? ?wi?tecznej - 0.06% (3)
(fot. monika - 0.06% (3)
fina? wo?p - 0.06% (3)
kierowca kat. - 0.06% (3)
a tak?e - 0.04% (2)
dla wielkiej - 0.04% (2)
a w?r?d - 0.04% (2)
sprzeda?, leszno - 0.04% (2)
dzi? na - 0.04% (2)
opel astra - 0.04% (2)
200 z? - 0.04% (2)
?yje kierowca - 0.04% (2)
z? volkswagen - 0.04% (2)
test coopera - 0.04% (2)
dlaczego leszczynianie - 0.04% (2)
5 komentarze - 0.04% (2)
w krakowie - 0.04% (2)
w domu - 0.04% (2)
ju? po - 0.04% (2)
felieton adamka - 0.04% (2)
c+e telefon - 0.04% (2)
525 07 - 0.04% (2)
w wodzie - 0.04% (2)
12 minut - 0.04% (2)
kierowca kat.b - 0.04% (2)
(fot. ?ukasz - 0.04% (2)
250 z? - 0.04% (2)
65 525 - 0.04% (2)
na starcie - 0.04% (2)
ludzi sportu - 0.04% (2)
- powiedzia? - 0.04% (2)
w planach - 0.04% (2)
rozmowy elki - 0.04% (2)
maciej urban - 0.04% (2)
harcerzy senior?w - 0.04% (2)
w?r?d nich - 0.04% (2)
- m?wi? - 0.04% (2)
na rzecz - 0.04% (2)
o?rodka kultury - 0.04% (2)
brycka-jaskierska) gosty? - 0.04% (2)
elki maciej - 0.04% (2)
(fot. aldona - 0.04% (2)
w lesznie. - 0.04% (2)
i seniorom - 0.04% (2)
jest po - 0.04% (2)
wielka orkiestra - 0.04% (2)
jak to - 0.04% (2)
na cz?owieka - 0.04% (2)
roku 2016 - 0.04% (2)
g?osujemy do - 0.04% (2)
w szczytnym - 0.04% (2)
18 stycznia, - 0.04% (2)
godz. 23:59 - 0.04% (2)
ca?ego powiatu - 0.04% (2)
(tutaj ) - 0.04% (2)
zag?osuj na - 0.04% (2)
sportu 2016 - 0.04% (2)
domu kultury - 0.04% (2)
000 z? - 0.04% (2)
polityka prywatno?ci - 0.04% (2)
szczytnym celu - 0.04% (2)
konin 9:1 - 0.04% (2)
3 komentarze - 0.04% (2)
to nie - 0.04% (2)
si? do - 0.04% (2)
kontroluje osp - 0.04% (2)
samorz?dowe wyr?nienia - 0.04% (2)
dla zas?u?onych - 0.04% (2)
adamek) leszno - 0.04% (2)
97 rocznicy - 0.04% (2)
sezon na - 0.04% (2)
automobile torino - 0.04% (2)
wi?cej>> kornik: - 0.04% (2)
ja tam - 0.04% (2)
nie wychodz? - 0.04% (2)
w lipinkach - 0.04% (2)
sytuacja jest - 0.04% (2)
plan sparingów - 0.04% (2)
w ?rod? - 0.04% (2)
na rynku. - 0.04% (2)
17 stycznia - 0.04% (2)
uks ekonom - 0.04% (2)
tysi?cy z?otych. - 0.04% (2)
ruchu, mniej - 0.04% (2)
tak?e w - 0.04% (2)
korzystanie z - 0.04% (2)
naszych serwis?w - 0.04% (2)
zmiany ustawie? - 0.04% (2)
podzieli?a s?siad?w - 0.04% (2)
cba kontroluje - 0.04% (2)
wyr?nienia dla - 0.04% (2)
zerwa? plandeki - 0.04% (2)
leszno – - 0.04% (2)
sparingów ustalony - 0.04% (2)
stracona szansa - 0.04% (2)
micha?a szulca - 0.04% (2)
hymn szczypiornistów - 0.04% (2)
przez leszno - 0.04% (2)
karczmie borowej - 0.04% (2)
22.01. koncert - 0.04% (2)
pompax t?cza - 0.04% (2)
w gminie - 0.04% (2)
si? pod - 0.04% (2)
mateusz ja?kowiak) - 0.04% (2)
przecie? tu - 0.04% (2)
ma?e serduszka - 0.04% (2)
dla orkiestry - 0.04% (2)
si? licytacje, - 0.04% (2)
to, ?e - 0.04% (2)
do puszki - 0.04% (2)
serwis?w internetowych - 0.04% (2)
z?otych - - 0.04% (2)
puchar burmistrza - 0.04% (2)
ponad 18 - 0.04% (2)
miejsc jest - 0.04% (2)
kt?rych doch?d - 0.04% (2)
jazd? po - 0.04% (2)
aldona brycka-jaskierska) - 0.04% (2)
i gimnazjum - 0.04% (2)
do zobaczenia - 0.04% (2)
(fot. mateusz - 0.04% (2)
legnica 104:27 - 0.04% (2)
wi?cej>> speed68: - 0.04% (2)
to by?o - 0.04% (2)
burmistrz g?ry - 0.04% (2)
ponad 71 - 0.04% (2)
nie mia? - 0.04% (2)
komentarze nie - 0.04% (2)
uczestniczy? w - 0.04% (2)
nie b?dzie - 0.04% (2)
leszczynianie nie - 0.04% (2)
a? tak - 0.04% (2)
zagrali z - 0.04% (2)
biblioteka dworcowa - 0.04% (2)
odby?o si? - 0.04% (2)
ju? dzia?a - 0.04% (2)
klup?) leszno - 0.04% (2)
to si? - 0.04% (2)
po pomo?e - 0.04% (2)
do szerzenia - 0.04% (2)
w?adzy do - 0.04% (2)
z?otych. wi?cej>> - 0.04% (2)
nie wsz?dzie - 0.04% (2)
nie walczyli? - 0.04% (2)
orkiestry ?wi?tecznej pomocy - 0.27% (13)
wielkiej orkiestry ?wi?tecznej - 0.27% (13)
telefon : 65 - 0.15% (7)
(fot. rafa? paszek) - 0.11% (5)
fina?u wielkiej orkiestry - 0.11% (5)
(fot. bart?omiej klup?) - 0.08% (4)
dodaj og?oszenie wi?cej... - 0.08% (4)
rocznicy powrotu leszna - 0.06% (3)
i powiatu leszczy?skiego - 0.06% (3)
wielk? orkiestr? ?wi?tecznej - 0.06% (3)
monika kaczmarska-banaszak) ko?cian - 0.06% (3)
fina? wielkiej orkiestry - 0.06% (3)
si? w oazie - 0.06% (3)
previous next >> - 0.06% (3)
<< previous next - 0.06% (3)
(fot. monika kaczmarska-banaszak) - 0.06% (3)
powrotu leszna do - 0.06% (3)
dla wo?p (fot. - 0.06% (3)
900 z? sprzeda?, - 0.04% (2)
telefon : 605 - 0.04% (2)
dlaczego leszczynianie nie - 0.04% (2)
c+e telefon : - 0.04% (2)
orkiestra ?wi?tecznej pomocy - 0.04% (2)
ju? po raz - 0.04% (2)
dzieciom i seniorom - 0.04% (2)
wielka orkiestra ?wi?tecznej - 0.04% (2)
dworcowa ju? dzia?a - 0.04% (2)
000 z? sprzeda?, - 0.04% (2)
65 525 07 - 0.04% (2)
t?cza leszno – - 0.04% (2)
elki maciej urban - 0.04% (2)
morsy dla wo?p - 0.04% (2)
na cz?owieka roku - 0.04% (2)
2016 g?osujemy do - 0.04% (2)
18 stycznia, godz. - 0.04% (2)
23:59 (tutaj ) - 0.04% (2)
cz?owieka roku 2016 - 0.04% (2)
(fot. mateusz ja?kowiak) - 0.04% (2)
kkf automobile torino - 0.04% (2)
liczba miejsc jest - 0.04% (2)
stracona szansa micha?a - 0.04% (2)
ponad 71 tysi?cy - 0.04% (2)
samorz?dowe wyr?nienia dla - 0.04% (2)
biblioteka dworcowa ju? - 0.04% (2)
) leszno ponad - 0.04% (2)
pomocy. na scenie - 0.04% (2)
wi?cej>> speed68: brawo - 0.04% (2)
- kkf automobile - 0.04% (2)
?wi?tecznej pomocy. na - 0.04% (2)
w szczytnym celu - 0.04% (2)
z?otych - to - 0.04% (2)
leszna i powiatu - 0.04% (2)
futsal leszno - - 0.04% (2)
leszno dla wo?p - 0.04% (2)
uks ekonom legnica - 0.04% (2)
z kt?rych doch?d - 0.04% (2)
dla wielkiej orkiestry - 0.04% (2)
1 komentarze wo?p - 0.04% (2)
(fot. aldona brycka-jaskierska) - 0.04% (2)
i gimnazjum nr - 0.04% (2)
wiatr zerwa? plandeki - 0.04% (2)
leszno – uks - 0.04% (2)
ekonom legnica 104:27 - 0.04% (2)
z okazji 97 - 0.04% (2)
ruchu, mniej ciep?a - 0.04% (2)

Here you can find chart of all your popular one, two and three word phrases. Google and others search engines means your page is about words you use frequently.

Copyright © 2015-2016 hupso.pl. All rights reserved. FB | +G | Twitter

Hupso.pl jest serwisem internetowym, w którym jednym kliknieciem możesz szybko i łatwo sprawdź stronę www pod kątem SEO. Oferujemy darmowe pozycjonowanie stron internetowych oraz wycena domen i stron internetowych. Prowadzimy ranking polskich stron internetowych oraz ranking stron alexa.