1.00 score from hupso.pl for:
elka.plHTML Content


Titleelka.pl

Length: 7, Words: 2
Description leszno, portal regionu, regionalne, lokalne, radio, elka, kościan, gostyń, góra, rawicz, wschowa, żużel, speedway, leszczyński, radio, gazeta, dodatek

Length: 180, Words: 22
Keywords leszno, portal regionu, regionalne, lokalne, radio, elka, kościan, gostyń, góra, rawicz, wschowa, żużel, speedway, leszczyński, radio, gazeta, dodatek
Robots index, follow
Charset UTF-8
Og Meta - Title exist
Og Meta - Description exist
Og Meta - Site name exist
Tytuł powinien zawierać pomiędzy 10 a 70 znaków (ze spacjami), a mniej niż 12 słów w długości.
Meta opis powinien zawierać pomiędzy 50 a 160 znaków (łącznie ze spacjami), a mniej niż 24 słów w długości.
Kodowanie znaków powinny być określone , UTF-8 jest chyba najlepszy zestaw znaków, aby przejść z powodu UTF-8 jest bardziej międzynarodowy kodowaniem.
Otwarte obiekty wykresu powinny być obecne w stronie internetowej (więcej informacji na temat protokołu OpenGraph: http://ogp.me/)

SEO Content

Words/Characters 4093
Text/HTML 8.91 %
Headings H1 0
H2 0
H3 0
H4 0
H5 0
H6 0
H1
H2
H3
H4
H5
H6
strong
pogorzelcy z ulicy lipowej w miejskiej g?rce mog? liczy? na pomoc samorz?du.- najwa?niejsze jest pokrycie dachu. tu na pewno gmina si? zaanga?uje - zapowiada sekretarz gminy adam bandura. pomoc deklaruj? te? lokalne firmy.   wi?cej >>
rozstrzygni?to plebiscyt sportowy gminy w?oszakowice. sportowcem 2016 roku zosta?a wybrana kolarka natalia mierzy?ska, a trenerem ?ukasz stachowiak. laureat?w poznali?my podczas uroczystej gali sportu w sali tr?jk?tnej pa?acu su?kowskich.   wi?cej >>
rozpoczynaj? si? obchody 470 rocznicy nadania lesznu praw miejskich. nie b?d? one szczeg?lnie huczne, skoncentruj? si? wok? wydarze? kulturalnych. pierwsze zaplanowano ju? na wtorek.   wi?cej >>
leszek wojtasiak, cz?onek zarz?du wojew?dztwa wielkopolskiego odpowiedzialny mi?dzy innymi za s?u?b? zdrowia z?o?y? rezygnacj? z pe?nionej funkcji. przyj?li j? ju? radni sejmiku wojew?dztwa wielkopolskiego.   wi?cej >>
w siedmiu sklepach na terenie gminy wschowa, dw?ch m?czyzn p?aci?o fa?szywymi banknotami 50-z?otowymi. ich produkcj? zajmowa? si? 22-letni mieszkaniec gminy, kt?ry drukowa? pieni?dze na domowej drukarce. przest?pstwo wysz?o na jaw dzi?ki czujno?ci pracownicy jednego ze wschowskich market?w.   wi?cej >>
dyrekcja gosty?skiego zespo?u szk? og?lnokszta?c?cych wprowadza zmiany organizacyjne. nie mo?e jednak zmieni? warunk?w zatrudnienia nauczyciela i radnego mateusza matysiaka. nie ma na to zgody rady miejskiej.   wi?cej >>
wsp?praca teatr?w, funkcjonowanie klub?w sportowych oraz rewitalizacja to g??wne tematy wizyty, jak? delegacja leszna sk?ada w montlucon - francuskim mie?cie partnerskim. na czele stoi ?ukasz borowiak; to pierwsza zagraniczna podr? obecnego prezydenta leszna.   wi?cej >>
od dzi? radio elka b?dzie jeszcze lepiej widzialne na ulicach i drogach leszna i regionu. dysponujemy bowiem nowym s?u?bowym samochodem: toyot? coroll?. na co dzie? i od ?wi?ta je?dzi? nim b?d? nasi reporterzy.   wi?cej >>
pi?karskie zmagania czwartoligowc?w nie przestaj? dostarcza? emocji i ciekawych wynik?w. po ostatniej kolejce znowu zmieni? si? lider. z dru?yn z naszego regionu wygra?a tylko polonia leszno. w okr?g?wce bezpieczn? przewag? utrzymuje korona piaski, w a klasie liderzy te? nie pope?niaj? b??d?w, ale grupa po?cigowa r?wnie? ma si? dobrze.   wi?cej >>
w gminie rawicz do rozdysponowania jest dodatkowe 9 milion?w z?otych z tzw. wolnych ?rodk?w. burmistrz chce przeznaczy? je g??wnie na sp?at? zad?u?enia i inwestycje. ostatecznie o podziale funduszy zdecyduj? radni na najbli?szej sesji.   wi?cej >>
dziewi?tna?cie niezwykle humorystycznych wyst?p?w obejrza?a wczoraj publiczno?? zgromadzona w wiejskim domu kultury w buk?wcu g?rnym. odby? si? tam xxi konkurs „m?wimy gwar?”. w tym roku organizatorzy stworzyli now? kategori? „o?pyn”, dla uczestnik?w powy?ej szesnastego roku ?ycia.   wi?cej >>
ostatnie zebranie wiejskie w wilkowicach zosta?o „ustawione” - skar?y si? sylwester przydro?ny, przewodnicz?cy zespo?u inicjatywnego w sprawie przy??czenia wilkowic do leszna. chodzi o przeznaczenie prawie 400 tysi?cy z?otych z odszkodowania za grunty przej?te pod drog? s-5.   wi?cej >>
pechowo rozpocz?? si? sezon walki o tegoroczne dru?ynowe mistrzostwo polski dla leszczy?skich speedrowerowc?w. lks szawer przegra? w ?wi?toch?owicach 74:83, by? to drugi mecz ligowy i druga pora?ka.   wi?cej >>
ich praca jest wymagaj?ca i odpowiedzialna, maj? w swoich r?kach cudze ?ycie. rejonowy oddzia? leszczy?skiego wopr-u ma ju? 45 lat. - najwa?niejsza jest edukacja i profilaktyka, a dopiero p?niej ratowanie - m?wi zbigniew bernard, prezes rejonowego wopr w lesznie.   wi?cej >>
z dwoma medalami wr?c? polscy lekkoatleci ze ?wiatowych zawod?w iaaf w nassau. na nieoficjalnych mistrzostwach ?wiata sztafet w stolicy baham?w rywalizowali tak?e przedstawiciele naszego regionu, grzegorz zimniewicz z achillesa leszno oraz przemys?aw wa?ci?ski z kadeta rawicz. sztafety z ich udzia?em nie odegra?y jednak znacz?cej roli.   wi?cej >>
zwyci?stwem reprezentant?w polonii 1912 leszno kingi konopy i micha?a szulca zako?czy? si? rozegrany we wronkach, przedostatni turniej kr?glarskiego cyklu grand prix.   wi?cej >>
kolejne mistrzostwa polski i kolejne z?oto dla zawodniczki polonii 1912 leszno zuzanny lichej. tym razem ten najcenniejszy kr??ek zdoby?a w nowym targu, gdzie walczono w kickboxingu formu?y low-kick.   wi?cej >>
w jubileuszowych, pi?tnastych rozgrywkach leszczy?skiej ligi pi?ki siatkowej uczestniczy?o 14 dru?yn, czyli ponad 170 zawodnik?w. walk? o puchar dyrektora gimnazjum nr 9 stoczy?y ekipy sok? perkowo i kaniasiatka zryw gosty?. zwyci?stwo pad?o ?upem gostynian.   wi?cej >>
dzi? na torze motocrossowym niedaleko che?mna powa?nemu wypadkowi uleg? najbardziej utytu?owany czynny polski ?u?lowiec tomasz gollob. jego start w dzisiejszym meczu w barwach gkm grudzi?dz przeciwko stali gorz?w jest wykluczony.   wi?cej >>
?miertelny wypadek na torach kolejowych k. czempinia. nie ?yje 19-latek, kt?ry najprawdopodobniej wszed? pod nadje?d?aj?cy od strony poznania poci?g. ruch kolejowy przez kilka godzin by? wstrzymany.   wi?cej >>
oko?o 250 biegaczy, rolkarzy i mi?o?nik?w nordic walkingu wystartowa?o w trzeciej edycji imprezy pod has?em „transplantacja - jeste?my na tak”. uczestnicy podkre?lali, ?e dzi? nie wynik jest najwa?niejszy, lecz idea promowania przeszczepienia narz?d?w, jako metody ratuj?cej ludzkie ?ycie.   wi?cej >>
za kierownic? mitsubishi, kt?re w nocy z pi?tku na sobot? w zgli?cu wypad?o z drogi, siedzia? 40-letni mieszkaniec leszna. m?czyzna po kilkunastu godzinach zg?osi? si? na policj?, t?umaczy?, ?e by? w szoku. wypadek mia? tragiczne skutki - jeden pasa?er zgin??, drugi dozna? obra?e?.   wi?cej >>
prawie osiemdziesi?t zg?osze? nap?yn?o do i gminnego przegl?du m?odych talent?w "per?a" w ?miglu. du?a cz?? dotyczy?a prac plastycznych, ale sporo by?o te? solist?w i tancerzy. koncert laureat?w odby? si? w auli zsp w niet??kowie.   wi?cej >>
kilkana?cie grup, dzieci, kt?re ta?cz? ju? od trzeciego roku ?ycia i kilka mi?dzynarodowych sukces?w na koncie. zesp? taneczny "iskierki" dzia?a w lesznie od 26 lat. w sobot? w auli leszczy?skiej pa?stwowej szko?y zawodowej wszystkie formacje zaprezentowa?y swoje umiejetno?ci przed rodzicami.   wi?cej >>
wypadek masowy by? motywem przewodnim ?wicze?, w jakich brali udzia? stra?acy z powiatu ko?cia?skiego. szesna?cie grup z psp i osp musia?o zmierzy? si? z du?ym po?arem, wjazdem ci?ar?wki w t?um ludzi czy ratowa? poszkodowanych przygniecionych przez drzewo.   wi?cej >>
cho? budowa boiska wielofunkcyjnego w lginiu zako?czy?a si? jesieni? ubieg?ego roku, dopiero wczoraj nast?pi?o jego uroczyste otwarcie. inwestycja nie by?aby mo?liwa gdyby nie mobilizacja mieszka?c?w wsi, kt?rzy z tym projektem skutecznie wystartowali w pierwszej edycji wschowskiego bud?etu obywatelskiego.   wi?cej >>
by?a wspania?a walka, dramaturgia godna wielkiego sportowego widowiska, wiara i doping kibic?w, ale nie dla nich p?fina? i ligi. koszykarze jamalex polonii po kapitalnym boju przegrali trzeci mecz z gtk gliwice 61:62. kolejnego pojedynku w play-off ju? nie b?dzie. beniaminek z leszna zako?czy? sezon. bez w?tpienia by? rewelacj? rozgrywek.   wi?cej >>
ponad miesi?c czekali na drug? wygran? w rundzie wiosennej pi?karze polonii leszno. ?atwo nie by?o, ale wreszcie mog? doliczy? do ligowego dorobku 3 punkty. pokonali przy strzeleckiej poloni? k?pno 1:0. bramk? na wag? zwyci?stwa zdoby? jakub borowczyk.   wi?cej >>
ponad 300 uczestnik?w wzi?o dzi? udzia? w tanecznej rywalizacji, kt?ra odby?a si? w g?rowskim domu kultury. cho? dzieci i m?odzie? oceniano, jak same przyzna?y najwa?niejsza dla nich jest dobra zabawa.   wi?cej >>
remont przynajmniej dw?ch kapliczek kopaszewskiej drogi krzy?owej w tym roku to cel, na jaki b?d? zbierane pieni?dze podczas charytatywnego koncertu, kt?ry odb?dzie si? w najbli?sz? niedziel? w ko?cia?skiej farze. wyst?pi ch?r m?ski arion z ko?ciana oraz kapela zamku rydzy?skiego.   wi?cej >>
dominik wa?owski wygra? v bieg memoria?owy im. marka kozaczka we wschowie. w zawodach wzi?o udzia? niespe?na pi??dziesi?ciu zawodnik?w, kt?rzy rywalizowali na dw?ch dystansach. - tym biegiem chcemy odda? ho?d naszemu pierwszemu staro?cie - m?wi? damian janowicz, dyrektor i zespo?u szk? im. stanis?awa staszica.   wi?cej >>
kawalkada motocyklist?w przejecha?a dzisiaj przez leszno. najpierw spotkali si? przy ko?ciele ?w. krzy?a na corocznym ?wi?ceniu jedno?lad?w, oficjalnie rozpoczynaj?cym sezon, a potem pojechali do dzi?czyny.tam wezm? udzia? w biesiadzie i koncercie.   wi?cej >>
m?ody mieszkaniec powiatu leszczy?skiego zgin?? w nocnym wypadku w zgli?cu. jecha? w mitsubishi, kt?re wypad?o z drogi. ranny zosta? drugi pasa?er. gdy na miejsce dotarli ratownicy medyczni oraz policja, w poje?dzie nie by?o kierowcy. trwa ustalanie, kto kierowa? samochodem oraz jak dosz?o do wypadku.   wi?cej >>
w gostyniu odb?dzie si? maraton charytatywny na rowerach stacjonarnych. ca?y doch?d z tego sportowego wydarzenia b?dzie przeznaczony na jego leczenie szymona skorupi?skiego z leszna, kt?ry zmaga si? z chorob? nowotworow?.   wi?cej >>
do 28 kwietnia potrwa przedsprzeda? bilet?w na bara? i fina? dru?ynowego pucharu ?wiata dla posiadaczy karnet?w ne mecze ligowe fogo unii w sezonie 2017. sprzeda? otwarta b?dzie prowadzona od 8 maja. znamy ju? ceny bilet?w na te imprezy. za najta?szy bilet trzeba b?dzie zap?aci? 25 z? na bara? i 60 z? na fina?.   wi?cej >>
2
3
4
5
6
7
8
9
10
b
pogorzelcy z ulicy lipowej w miejskiej g?rce mog? liczy? na pomoc samorz?du.- najwa?niejsze jest pokrycie dachu. tu na pewno gmina si? zaanga?uje - zapowiada sekretarz gminy adam bandura. pomoc deklaruj? te? lokalne firmy.   wi?cej >>
rozstrzygni?to plebiscyt sportowy gminy w?oszakowice. sportowcem 2016 roku zosta?a wybrana kolarka natalia mierzy?ska, a trenerem ?ukasz stachowiak. laureat?w poznali?my podczas uroczystej gali sportu w sali tr?jk?tnej pa?acu su?kowskich.   wi?cej >>
rozpoczynaj? si? obchody 470 rocznicy nadania lesznu praw miejskich. nie b?d? one szczeg?lnie huczne, skoncentruj? si? wok? wydarze? kulturalnych. pierwsze zaplanowano ju? na wtorek.   wi?cej >>
leszek wojtasiak, cz?onek zarz?du wojew?dztwa wielkopolskiego odpowiedzialny mi?dzy innymi za s?u?b? zdrowia z?o?y? rezygnacj? z pe?nionej funkcji. przyj?li j? ju? radni sejmiku wojew?dztwa wielkopolskiego.   wi?cej >>
w siedmiu sklepach na terenie gminy wschowa, dw?ch m?czyzn p?aci?o fa?szywymi banknotami 50-z?otowymi. ich produkcj? zajmowa? si? 22-letni mieszkaniec gminy, kt?ry drukowa? pieni?dze na domowej drukarce. przest?pstwo wysz?o na jaw dzi?ki czujno?ci pracownicy jednego ze wschowskich market?w.   wi?cej >>
dyrekcja gosty?skiego zespo?u szk? og?lnokszta?c?cych wprowadza zmiany organizacyjne. nie mo?e jednak zmieni? warunk?w zatrudnienia nauczyciela i radnego mateusza matysiaka. nie ma na to zgody rady miejskiej.   wi?cej >>
wsp?praca teatr?w, funkcjonowanie klub?w sportowych oraz rewitalizacja to g??wne tematy wizyty, jak? delegacja leszna sk?ada w montlucon - francuskim mie?cie partnerskim. na czele stoi ?ukasz borowiak; to pierwsza zagraniczna podr? obecnego prezydenta leszna.   wi?cej >>
od dzi? radio elka b?dzie jeszcze lepiej widzialne na ulicach i drogach leszna i regionu. dysponujemy bowiem nowym s?u?bowym samochodem: toyot? coroll?. na co dzie? i od ?wi?ta je?dzi? nim b?d? nasi reporterzy.   wi?cej >>
pi?karskie zmagania czwartoligowc?w nie przestaj? dostarcza? emocji i ciekawych wynik?w. po ostatniej kolejce znowu zmieni? si? lider. z dru?yn z naszego regionu wygra?a tylko polonia leszno. w okr?g?wce bezpieczn? przewag? utrzymuje korona piaski, w a klasie liderzy te? nie pope?niaj? b??d?w, ale grupa po?cigowa r?wnie? ma si? dobrze.   wi?cej >>
w gminie rawicz do rozdysponowania jest dodatkowe 9 milion?w z?otych z tzw. wolnych ?rodk?w. burmistrz chce przeznaczy? je g??wnie na sp?at? zad?u?enia i inwestycje. ostatecznie o podziale funduszy zdecyduj? radni na najbli?szej sesji.   wi?cej >>
dziewi?tna?cie niezwykle humorystycznych wyst?p?w obejrza?a wczoraj publiczno?? zgromadzona w wiejskim domu kultury w buk?wcu g?rnym. odby? si? tam xxi konkurs „m?wimy gwar?”. w tym roku organizatorzy stworzyli now? kategori? „o?pyn”, dla uczestnik?w powy?ej szesnastego roku ?ycia.   wi?cej >>
ostatnie zebranie wiejskie w wilkowicach zosta?o „ustawione” - skar?y si? sylwester przydro?ny, przewodnicz?cy zespo?u inicjatywnego w sprawie przy??czenia wilkowic do leszna. chodzi o przeznaczenie prawie 400 tysi?cy z?otych z odszkodowania za grunty przej?te pod drog? s-5.   wi?cej >>
pechowo rozpocz?? si? sezon walki o tegoroczne dru?ynowe mistrzostwo polski dla leszczy?skich speedrowerowc?w. lks szawer przegra? w ?wi?toch?owicach 74:83, by? to drugi mecz ligowy i druga pora?ka.   wi?cej >>
ich praca jest wymagaj?ca i odpowiedzialna, maj? w swoich r?kach cudze ?ycie. rejonowy oddzia? leszczy?skiego wopr-u ma ju? 45 lat. - najwa?niejsza jest edukacja i profilaktyka, a dopiero p?niej ratowanie - m?wi zbigniew bernard, prezes rejonowego wopr w lesznie.   wi?cej >>
z dwoma medalami wr?c? polscy lekkoatleci ze ?wiatowych zawod?w iaaf w nassau. na nieoficjalnych mistrzostwach ?wiata sztafet w stolicy baham?w rywalizowali tak?e przedstawiciele naszego regionu, grzegorz zimniewicz z achillesa leszno oraz przemys?aw wa?ci?ski z kadeta rawicz. sztafety z ich udzia?em nie odegra?y jednak znacz?cej roli.   wi?cej >>
zwyci?stwem reprezentant?w polonii 1912 leszno kingi konopy i micha?a szulca zako?czy? si? rozegrany we wronkach, przedostatni turniej kr?glarskiego cyklu grand prix.   wi?cej >>
kolejne mistrzostwa polski i kolejne z?oto dla zawodniczki polonii 1912 leszno zuzanny lichej. tym razem ten najcenniejszy kr??ek zdoby?a w nowym targu, gdzie walczono w kickboxingu formu?y low-kick.   wi?cej >>
w jubileuszowych, pi?tnastych rozgrywkach leszczy?skiej ligi pi?ki siatkowej uczestniczy?o 14 dru?yn, czyli ponad 170 zawodnik?w. walk? o puchar dyrektora gimnazjum nr 9 stoczy?y ekipy sok? perkowo i kaniasiatka zryw gosty?. zwyci?stwo pad?o ?upem gostynian.   wi?cej >>
dzi? na torze motocrossowym niedaleko che?mna powa?nemu wypadkowi uleg? najbardziej utytu?owany czynny polski ?u?lowiec tomasz gollob. jego start w dzisiejszym meczu w barwach gkm grudzi?dz przeciwko stali gorz?w jest wykluczony.   wi?cej >>
?miertelny wypadek na torach kolejowych k. czempinia. nie ?yje 19-latek, kt?ry najprawdopodobniej wszed? pod nadje?d?aj?cy od strony poznania poci?g. ruch kolejowy przez kilka godzin by? wstrzymany.   wi?cej >>
oko?o 250 biegaczy, rolkarzy i mi?o?nik?w nordic walkingu wystartowa?o w trzeciej edycji imprezy pod has?em „transplantacja - jeste?my na tak”. uczestnicy podkre?lali, ?e dzi? nie wynik jest najwa?niejszy, lecz idea promowania przeszczepienia narz?d?w, jako metody ratuj?cej ludzkie ?ycie.   wi?cej >>
za kierownic? mitsubishi, kt?re w nocy z pi?tku na sobot? w zgli?cu wypad?o z drogi, siedzia? 40-letni mieszkaniec leszna. m?czyzna po kilkunastu godzinach zg?osi? si? na policj?, t?umaczy?, ?e by? w szoku. wypadek mia? tragiczne skutki - jeden pasa?er zgin??, drugi dozna? obra?e?.   wi?cej >>
prawie osiemdziesi?t zg?osze? nap?yn?o do i gminnego przegl?du m?odych talent?w "per?a" w ?miglu. du?a cz?? dotyczy?a prac plastycznych, ale sporo by?o te? solist?w i tancerzy. koncert laureat?w odby? si? w auli zsp w niet??kowie.   wi?cej >>
kilkana?cie grup, dzieci, kt?re ta?cz? ju? od trzeciego roku ?ycia i kilka mi?dzynarodowych sukces?w na koncie. zesp? taneczny "iskierki" dzia?a w lesznie od 26 lat. w sobot? w auli leszczy?skiej pa?stwowej szko?y zawodowej wszystkie formacje zaprezentowa?y swoje umiejetno?ci przed rodzicami.   wi?cej >>
wypadek masowy by? motywem przewodnim ?wicze?, w jakich brali udzia? stra?acy z powiatu ko?cia?skiego. szesna?cie grup z psp i osp musia?o zmierzy? si? z du?ym po?arem, wjazdem ci?ar?wki w t?um ludzi czy ratowa? poszkodowanych przygniecionych przez drzewo.   wi?cej >>
cho? budowa boiska wielofunkcyjnego w lginiu zako?czy?a si? jesieni? ubieg?ego roku, dopiero wczoraj nast?pi?o jego uroczyste otwarcie. inwestycja nie by?aby mo?liwa gdyby nie mobilizacja mieszka?c?w wsi, kt?rzy z tym projektem skutecznie wystartowali w pierwszej edycji wschowskiego bud?etu obywatelskiego.   wi?cej >>
by?a wspania?a walka, dramaturgia godna wielkiego sportowego widowiska, wiara i doping kibic?w, ale nie dla nich p?fina? i ligi. koszykarze jamalex polonii po kapitalnym boju przegrali trzeci mecz z gtk gliwice 61:62. kolejnego pojedynku w play-off ju? nie b?dzie. beniaminek z leszna zako?czy? sezon. bez w?tpienia by? rewelacj? rozgrywek.   wi?cej >>
ponad miesi?c czekali na drug? wygran? w rundzie wiosennej pi?karze polonii leszno. ?atwo nie by?o, ale wreszcie mog? doliczy? do ligowego dorobku 3 punkty. pokonali przy strzeleckiej poloni? k?pno 1:0. bramk? na wag? zwyci?stwa zdoby? jakub borowczyk.   wi?cej >>
ponad 300 uczestnik?w wzi?o dzi? udzia? w tanecznej rywalizacji, kt?ra odby?a si? w g?rowskim domu kultury. cho? dzieci i m?odzie? oceniano, jak same przyzna?y najwa?niejsza dla nich jest dobra zabawa.   wi?cej >>
remont przynajmniej dw?ch kapliczek kopaszewskiej drogi krzy?owej w tym roku to cel, na jaki b?d? zbierane pieni?dze podczas charytatywnego koncertu, kt?ry odb?dzie si? w najbli?sz? niedziel? w ko?cia?skiej farze. wyst?pi ch?r m?ski arion z ko?ciana oraz kapela zamku rydzy?skiego.   wi?cej >>
dominik wa?owski wygra? v bieg memoria?owy im. marka kozaczka we wschowie. w zawodach wzi?o udzia? niespe?na pi??dziesi?ciu zawodnik?w, kt?rzy rywalizowali na dw?ch dystansach. - tym biegiem chcemy odda? ho?d naszemu pierwszemu staro?cie - m?wi? damian janowicz, dyrektor i zespo?u szk? im. stanis?awa staszica.   wi?cej >>
kawalkada motocyklist?w przejecha?a dzisiaj przez leszno. najpierw spotkali si? przy ko?ciele ?w. krzy?a na corocznym ?wi?ceniu jedno?lad?w, oficjalnie rozpoczynaj?cym sezon, a potem pojechali do dzi?czyny.tam wezm? udzia? w biesiadzie i koncercie.   wi?cej >>
m?ody mieszkaniec powiatu leszczy?skiego zgin?? w nocnym wypadku w zgli?cu. jecha? w mitsubishi, kt?re wypad?o z drogi. ranny zosta? drugi pasa?er. gdy na miejsce dotarli ratownicy medyczni oraz policja, w poje?dzie nie by?o kierowcy. trwa ustalanie, kto kierowa? samochodem oraz jak dosz?o do wypadku.   wi?cej >>
w gostyniu odb?dzie si? maraton charytatywny na rowerach stacjonarnych. ca?y doch?d z tego sportowego wydarzenia b?dzie przeznaczony na jego leczenie szymona skorupi?skiego z leszna, kt?ry zmaga si? z chorob? nowotworow?.   wi?cej >>
do 28 kwietnia potrwa przedsprzeda? bilet?w na bara? i fina? dru?ynowego pucharu ?wiata dla posiadaczy karnet?w ne mecze ligowe fogo unii w sezonie 2017. sprzeda? otwarta b?dzie prowadzona od 8 maja. znamy ju? ceny bilet?w na te imprezy. za najta?szy bilet trzeba b?dzie zap?aci? 25 z? na bara? i 60 z? na fina?.   wi?cej >>
2
3
4
5
6
7
8
9
10
i
em pogorzelcy z ulicy lipowej w miejskiej g?rce mog? liczy? na pomoc samorz?du.- najwa?niejsze jest pokrycie dachu. tu na pewno gmina si? zaanga?uje - zapowiada sekretarz gminy adam bandura. pomoc deklaruj? te? lokalne firmy.   wi?cej >>
rozstrzygni?to plebiscyt sportowy gminy w?oszakowice. sportowcem 2016 roku zosta?a wybrana kolarka natalia mierzy?ska, a trenerem ?ukasz stachowiak. laureat?w poznali?my podczas uroczystej gali sportu w sali tr?jk?tnej pa?acu su?kowskich.   wi?cej >>
rozpoczynaj? si? obchody 470 rocznicy nadania lesznu praw miejskich. nie b?d? one szczeg?lnie huczne, skoncentruj? si? wok? wydarze? kulturalnych. pierwsze zaplanowano ju? na wtorek.   wi?cej >>
leszek wojtasiak, cz?onek zarz?du wojew?dztwa wielkopolskiego odpowiedzialny mi?dzy innymi za s?u?b? zdrowia z?o?y? rezygnacj? z pe?nionej funkcji. przyj?li j? ju? radni sejmiku wojew?dztwa wielkopolskiego.   wi?cej >>
w siedmiu sklepach na terenie gminy wschowa, dw?ch m?czyzn p?aci?o fa?szywymi banknotami 50-z?otowymi. ich produkcj? zajmowa? si? 22-letni mieszkaniec gminy, kt?ry drukowa? pieni?dze na domowej drukarce. przest?pstwo wysz?o na jaw dzi?ki czujno?ci pracownicy jednego ze wschowskich market?w.   wi?cej >>
dyrekcja gosty?skiego zespo?u szk? og?lnokszta?c?cych wprowadza zmiany organizacyjne. nie mo?e jednak zmieni? warunk?w zatrudnienia nauczyciela i radnego mateusza matysiaka. nie ma na to zgody rady miejskiej.   wi?cej >>
wsp?praca teatr?w, funkcjonowanie klub?w sportowych oraz rewitalizacja to g??wne tematy wizyty, jak? delegacja leszna sk?ada w montlucon - francuskim mie?cie partnerskim. na czele stoi ?ukasz borowiak; to pierwsza zagraniczna podr? obecnego prezydenta leszna.   wi?cej >>
od dzi? radio elka b?dzie jeszcze lepiej widzialne na ulicach i drogach leszna i regionu. dysponujemy bowiem nowym s?u?bowym samochodem: toyot? coroll?. na co dzie? i od ?wi?ta je?dzi? nim b?d? nasi reporterzy.   wi?cej >>
pi?karskie zmagania czwartoligowc?w nie przestaj? dostarcza? emocji i ciekawych wynik?w. po ostatniej kolejce znowu zmieni? si? lider. z dru?yn z naszego regionu wygra?a tylko polonia leszno. w okr?g?wce bezpieczn? przewag? utrzymuje korona piaski, w a klasie liderzy te? nie pope?niaj? b??d?w, ale grupa po?cigowa r?wnie? ma si? dobrze.   wi?cej >>
w gminie rawicz do rozdysponowania jest dodatkowe 9 milion?w z?otych z tzw. wolnych ?rodk?w. burmistrz chce przeznaczy? je g??wnie na sp?at? zad?u?enia i inwestycje. ostatecznie o podziale funduszy zdecyduj? radni na najbli?szej sesji.   wi?cej >>
dziewi?tna?cie niezwykle humorystycznych wyst?p?w obejrza?a wczoraj publiczno?? zgromadzona w wiejskim domu kultury w buk?wcu g?rnym. odby? si? tam xxi konkurs „m?wimy gwar?”. w tym roku organizatorzy stworzyli now? kategori? „o?pyn”, dla uczestnik?w powy?ej szesnastego roku ?ycia.   wi?cej >>
ostatnie zebranie wiejskie w wilkowicach zosta?o „ustawione” - skar?y si? sylwester przydro?ny, przewodnicz?cy zespo?u inicjatywnego w sprawie przy??czenia wilkowic do leszna. chodzi o przeznaczenie prawie 400 tysi?cy z?otych z odszkodowania za grunty przej?te pod drog? s-5.   wi?cej >>
pechowo rozpocz?? si? sezon walki o tegoroczne dru?ynowe mistrzostwo polski dla leszczy?skich speedrowerowc?w. lks szawer przegra? w ?wi?toch?owicach 74:83, by? to drugi mecz ligowy i druga pora?ka.   wi?cej >>
ich praca jest wymagaj?ca i odpowiedzialna, maj? w swoich r?kach cudze ?ycie. rejonowy oddzia? leszczy?skiego wopr-u ma ju? 45 lat. - najwa?niejsza jest edukacja i profilaktyka, a dopiero p?niej ratowanie - m?wi zbigniew bernard, prezes rejonowego wopr w lesznie.   wi?cej >>
z dwoma medalami wr?c? polscy lekkoatleci ze ?wiatowych zawod?w iaaf w nassau. na nieoficjalnych mistrzostwach ?wiata sztafet w stolicy baham?w rywalizowali tak?e przedstawiciele naszego regionu, grzegorz zimniewicz z achillesa leszno oraz przemys?aw wa?ci?ski z kadeta rawicz. sztafety z ich udzia?em nie odegra?y jednak znacz?cej roli.   wi?cej >>
zwyci?stwem reprezentant?w polonii 1912 leszno kingi konopy i micha?a szulca zako?czy? si? rozegrany we wronkach, przedostatni turniej kr?glarskiego cyklu grand prix.   wi?cej >>
kolejne mistrzostwa polski i kolejne z?oto dla zawodniczki polonii 1912 leszno zuzanny lichej. tym razem ten najcenniejszy kr??ek zdoby?a w nowym targu, gdzie walczono w kickboxingu formu?y low-kick.   wi?cej >>
w jubileuszowych, pi?tnastych rozgrywkach leszczy?skiej ligi pi?ki siatkowej uczestniczy?o 14 dru?yn, czyli ponad 170 zawodnik?w. walk? o puchar dyrektora gimnazjum nr 9 stoczy?y ekipy sok? perkowo i kaniasiatka zryw gosty?. zwyci?stwo pad?o ?upem gostynian.   wi?cej >>
dzi? na torze motocrossowym niedaleko che?mna powa?nemu wypadkowi uleg? najbardziej utytu?owany czynny polski ?u?lowiec tomasz gollob. jego start w dzisiejszym meczu w barwach gkm grudzi?dz przeciwko stali gorz?w jest wykluczony.   wi?cej >>
?miertelny wypadek na torach kolejowych k. czempinia. nie ?yje 19-latek, kt?ry najprawdopodobniej wszed? pod nadje?d?aj?cy od strony poznania poci?g. ruch kolejowy przez kilka godzin by? wstrzymany.   wi?cej >>
oko?o 250 biegaczy, rolkarzy i mi?o?nik?w nordic walkingu wystartowa?o w trzeciej edycji imprezy pod has?em „transplantacja - jeste?my na tak”. uczestnicy podkre?lali, ?e dzi? nie wynik jest najwa?niejszy, lecz idea promowania przeszczepienia narz?d?w, jako metody ratuj?cej ludzkie ?ycie.   wi?cej >>
za kierownic? mitsubishi, kt?re w nocy z pi?tku na sobot? w zgli?cu wypad?o z drogi, siedzia? 40-letni mieszkaniec leszna. m?czyzna po kilkunastu godzinach zg?osi? si? na policj?, t?umaczy?, ?e by? w szoku. wypadek mia? tragiczne skutki - jeden pasa?er zgin??, drugi dozna? obra?e?.   wi?cej >>
prawie osiemdziesi?t zg?osze? nap?yn?o do i gminnego przegl?du m?odych talent?w "per?a" w ?miglu. du?a cz?? dotyczy?a prac plastycznych, ale sporo by?o te? solist?w i tancerzy. koncert laureat?w odby? si? w auli zsp w niet??kowie.   wi?cej >>
kilkana?cie grup, dzieci, kt?re ta?cz? ju? od trzeciego roku ?ycia i kilka mi?dzynarodowych sukces?w na koncie. zesp? taneczny "iskierki" dzia?a w lesznie od 26 lat. w sobot? w auli leszczy?skiej pa?stwowej szko?y zawodowej wszystkie formacje zaprezentowa?y swoje umiejetno?ci przed rodzicami.   wi?cej >>
wypadek masowy by? motywem przewodnim ?wicze?, w jakich brali udzia? stra?acy z powiatu ko?cia?skiego. szesna?cie grup z psp i osp musia?o zmierzy? si? z du?ym po?arem, wjazdem ci?ar?wki w t?um ludzi czy ratowa? poszkodowanych przygniecionych przez drzewo.   wi?cej >>
cho? budowa boiska wielofunkcyjnego w lginiu zako?czy?a si? jesieni? ubieg?ego roku, dopiero wczoraj nast?pi?o jego uroczyste otwarcie. inwestycja nie by?aby mo?liwa gdyby nie mobilizacja mieszka?c?w wsi, kt?rzy z tym projektem skutecznie wystartowali w pierwszej edycji wschowskiego bud?etu obywatelskiego.   wi?cej >>
by?a wspania?a walka, dramaturgia godna wielkiego sportowego widowiska, wiara i doping kibic?w, ale nie dla nich p?fina? i ligi. koszykarze jamalex polonii po kapitalnym boju przegrali trzeci mecz z gtk gliwice 61:62. kolejnego pojedynku w play-off ju? nie b?dzie. beniaminek z leszna zako?czy? sezon. bez w?tpienia by? rewelacj? rozgrywek.   wi?cej >>
ponad miesi?c czekali na drug? wygran? w rundzie wiosennej pi?karze polonii leszno. ?atwo nie by?o, ale wreszcie mog? doliczy? do ligowego dorobku 3 punkty. pokonali przy strzeleckiej poloni? k?pno 1:0. bramk? na wag? zwyci?stwa zdoby? jakub borowczyk.   wi?cej >>
ponad 300 uczestnik?w wzi?o dzi? udzia? w tanecznej rywalizacji, kt?ra odby?a si? w g?rowskim domu kultury. cho? dzieci i m?odzie? oceniano, jak same przyzna?y najwa?niejsza dla nich jest dobra zabawa.   wi?cej >>
remont przynajmniej dw?ch kapliczek kopaszewskiej drogi krzy?owej w tym roku to cel, na jaki b?d? zbierane pieni?dze podczas charytatywnego koncertu, kt?ry odb?dzie si? w najbli?sz? niedziel? w ko?cia?skiej farze. wyst?pi ch?r m?ski arion z ko?ciana oraz kapela zamku rydzy?skiego.   wi?cej >>
dominik wa?owski wygra? v bieg memoria?owy im. marka kozaczka we wschowie. w zawodach wzi?o udzia? niespe?na pi??dziesi?ciu zawodnik?w, kt?rzy rywalizowali na dw?ch dystansach. - tym biegiem chcemy odda? ho?d naszemu pierwszemu staro?cie - m?wi? damian janowicz, dyrektor i zespo?u szk? im. stanis?awa staszica.   wi?cej >>
kawalkada motocyklist?w przejecha?a dzisiaj przez leszno. najpierw spotkali si? przy ko?ciele ?w. krzy?a na corocznym ?wi?ceniu jedno?lad?w, oficjalnie rozpoczynaj?cym sezon, a potem pojechali do dzi?czyny.tam wezm? udzia? w biesiadzie i koncercie.   wi?cej >>
m?ody mieszkaniec powiatu leszczy?skiego zgin?? w nocnym wypadku w zgli?cu. jecha? w mitsubishi, kt?re wypad?o z drogi. ranny zosta? drugi pasa?er. gdy na miejsce dotarli ratownicy medyczni oraz policja, w poje?dzie nie by?o kierowcy. trwa ustalanie, kto kierowa? samochodem oraz jak dosz?o do wypadku.   wi?cej >>
w gostyniu odb?dzie si? maraton charytatywny na rowerach stacjonarnych. ca?y doch?d z tego sportowego wydarzenia b?dzie przeznaczony na jego leczenie szymona skorupi?skiego z leszna, kt?ry zmaga si? z chorob? nowotworow?.   wi?cej >>
do 28 kwietnia potrwa przedsprzeda? bilet?w na bara? i fina? dru?ynowego pucharu ?wiata dla posiadaczy karnet?w ne mecze ligowe fogo unii w sezonie 2017. sprzeda? otwarta b?dzie prowadzona od 8 maja. znamy ju? ceny bilet?w na te imprezy. za najta?szy bilet trzeba b?dzie zap?aci? 25 z? na bara? i 60 z? na fina?.   wi?cej >>
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Bolds strong 44
b 44
i 0
em 44
Zawartość strony internetowej powinno zawierać więcej niż 250 słów, z stopa tekst / kod jest wyższy niż 20%.
Pozycji używać znaczników (h1, h2, h3, ...), aby określić temat sekcji lub ustępów na stronie, ale zwykle, użyj mniej niż 6 dla każdego tagu pozycje zachować swoją stronę zwięzły.
Styl używać silnych i kursywy znaczniki podkreślić swoje słowa kluczowe swojej stronie, ale nie nadużywać (mniej niż 16 silnych tagi i 16 znaczników kursywy)

Statystyki strony

twitter:title pusty
twitter:description pusty
google+ itemprop=name pusty
Pliki zewnętrzne 61
Pliki CSS 14
Pliki javascript 47
Plik należy zmniejszyć całkowite odwołanie plików (CSS + JavaScript) do 7-8 maksymalnie.

Linki wewnętrzne i zewnętrzne

Linki 838
Linki wewnętrzne 470
Linki zewnętrzne 368
Linki bez atrybutu Title 758
Linki z atrybutem NOFOLLOW 0
Linki - Użyj atrybutu tytuł dla każdego łącza. Nofollow link jest link, który nie pozwala wyszukiwarkom boty zrealizują są odnośniki no follow. Należy zwracać uwagę na ich użytkowania

Linki wewnętrzne

- /
- javascript: graj();
pomog? pogorzelcom /content/view/84017/81/
470 lat leszna /content/view/84015/80/
leszek wojtasiak zrezygnowa? z funkcji /content/view/84014/80/
jeden drukowa?, dw?ch p?aci?o /content/view/84012/82/
radny nie straci pracy /content/view/84011/78/
29.04. kolejarz rawicz - gtm start gniezno http://sport.elka.pl/co-gdzie-kiedy?id=4065
30.04. fogo unia - ekantor.pl falubaz http://sport.elka.pl/co-gdzie-kiedy?id=4064
- #
- #
najnowsze #
wypadki #
po?ary #
sport #
?u?el #
- /component/option,com_galerie/itemid,637/
- /component/option,com_galerie/itemid,637/
- /component/option,com_galerie/itemid,637/
- /component/option,com_galerie/itemid,637/
- /component/option,com_galerie/itemid,637/
- /component/option,com_galerie/itemid,637/
wi?cej... /component/option,com_galerie/itemid,637/
leszno /content/category/3/8/80/
ko?cian /content/category/3/10/79/
gosty? /content/category/3/9/78/
g?ra /content/category/3/12/77/
rawicz /content/category/3/13/81/
wschowa /content/category/3/11/82/
przem?t /content/category/3/131/94/
rozmowy elki /content/category/3/221/150/
felieton adamka /content/category/3/114/663/
blogi /content/category/3/715/670/
stracili dach nad g?ow? /content/view/84017/81/
pomog? pogorzelcom /content/view/84017/81/
- /content/view/84017/81/
rawicz /content/category/3/13/81/
pogorzelcy z ulicy lipowej w miejskiej g?rce mog? liczy? na pomoc samorz?du.- najwa?niejsze jest pokrycie dachu. tu na pewno gmina si? zaanga?uje - zapowiada sekretarz gminy adam bandura. pomoc deklaruj? te? lokalne firmy. /content/view/84017/81/
wi?cej>> /content/view/84017/81/
obchody od wtorku do soboty /content/view/84015/80/
470 lat leszna /content/view/84015/80/
- /content/view/84015/80/
leszno /content/category/3/8/80/
rozpoczynaj? si? obchody 470 rocznicy nadania lesznu praw miejskich. nie b?d? one szczeg?lnie huczne, skoncentruj? si? wok? wydarze? kulturalnych. pierwsze zaplanowano ju? na wtorek. /content/view/84015/80/
wi?cej>> /content/view/84015/80/
iga: idze poszalec ! /content/view/84015/80/
3 /content/view/84015/80/
komentarze /content/view/84015/80/
dymisja przyj?ta przez sejmik /content/view/84014/80/
leszek wojtasiak zrezygnowa? z funkcji /content/view/84014/80/
- /content/view/84014/80/
leszno /content/category/3/8/80/
leszek wojtasiak, cz?onek zarz?du wojew?dztwa wielkopolskiego odpowiedzialny mi?dzy innymi za s?u?b? zdrowia z?o?y? rezygnacj? z pe?nionej funkcji. przyj?li j? ju? radni sejmiku wojew?dztwa wielkopolskiego. /content/view/84014/80/
wi?cej>> /content/view/84014/80/
zolo: bo ma ch?op miare i tyle... /content/view/84014/80/
7 /content/view/84014/80/
komentarze /content/view/84014/80/
produkowali i wprowadzali do obiegu fa?szywe banknoty /content/view/84012/82/
jeden drukowa?, dw?ch p?aci?o /content/view/84012/82/
- /content/view/84012/82/
wschowa /content/category/3/11/82/
w siedmiu sklepach na terenie gminy wschowa, dw?ch m?czyzn p?aci?o fa?szywymi banknotami 50-z?otowymi. ich produkcj? zajmowa? si? 22-letni mieszkaniec gminy, kt?ry drukowa? pieni?dze na domowej drukarce. przest?pstwo wysz?o na jaw dzi?ki czujno?ci pracownicy jednego ze wschowskich market?w. /content/view/84012/82/
wi?cej>> /content/view/84012/82/
luke: w tesco w kasie samoobs?ugowej by mogli placic moze by sie uda?o /content/view/84012/82/
3 /content/view/84012/82/
komentarze /content/view/84012/82/
nie b?dzie zmiany warunk?w zatrudnienia /content/view/84011/78/
radny nie straci pracy /content/view/84011/78/
- /content/view/84011/78/
gosty? /content/category/3/9/78/
dyrekcja gosty?skiego zespo?u szk? og?lnokszta?c?cych wprowadza zmiany organizacyjne. nie mo?e jednak zmieni? warunk?w zatrudnienia nauczyciela i radnego mateusza matysiaka. nie ma na to zgody rady miejskiej. /content/view/84011/78/
wi?cej>> /content/view/84011/78/
pierwsza zagraniczna podr? prezydenta /content/view/84010/80/
lec? do montlucon /content/view/84010/80/
- /content/view/84010/80/
leszno /content/category/3/8/80/
wsp?praca teatr?w, funkcjonowanie klub?w sportowych oraz rewitalizacja to g??wne tematy wizyty, jak? delegacja leszna sk?ada w montlucon - francuskim mie?cie partnerskim. na czele stoi ?ukasz borowiak; to pierwsza zagraniczna podr? obecnego prezydenta leszna. /content/view/84010/80/
wi?cej>> /content/view/84010/80/
ben: tylko 2dni??? kr?ciutko bardzo.ja przez dwa dni dopiero sie rozkr?cam na wyjazdach. /content/view/84010/80/
10 /content/view/84010/80/
komentarze /content/view/84010/80/
toyot? wje?d?amy w 25. rok nadawania radia elka /content/view/83991/80/
nasz nowy radiowy "konik roboczy" /content/view/83991/80/
- /content/view/83991/80/
leszno /content/category/3/8/80/
od dzi? radio elka b?dzie jeszcze lepiej widzialne na ulicach i drogach leszna i regionu. dysponujemy bowiem nowym s?u?bowym samochodem: toyot? coroll?. na co dzie? i od ?wi?ta je?dzi? nim b?d? nasi reporterzy. /content/view/83991/80/
wi?cej>> /content/view/83991/80/
- /content/view/83991/80/
- /content/view/83991/80/
- /content/view/83991/80/
- /content/view/83991/80/
- /content/view/83991/80/
- /content/view/83991/80/
- /content/view/83991/80/
- /content/view/83991/80/
- /content/view/83991/80/
- /content/view/83991/80/
- /content/view/83991/80/
- /content/view/83991/80/
- /content/view/83991/80/
- /content/view/83991/80/
- /content/view/83991/80/
tomala: 25 years... po polsku nie mo?na? /content/view/83991/80/
11 /content/view/83991/80/
komentarze /content/view/83991/80/
podzia? nadwy?ki za rok 2016 /content/view/84009/81/
na co 9 milion?w z?otych? /content/view/84009/81/
- /content/view/84009/81/
rawicz /content/category/3/13/81/
w gminie rawicz do rozdysponowania jest dodatkowe 9 milion?w z?otych z tzw. wolnych ?rodk?w. burmistrz chce przeznaczy? je g??wnie na sp?at? zad?u?enia i inwestycje. ostatecznie o podziale funduszy zdecyduj? radni na najbli?szej sesji. /content/view/84009/81/
wi?cej>> /content/view/84009/81/
piotrm: droga, cho?by szutrowa do mjr. s?abego jest konieczna, bo to co jest teraz to si? nadaje tylko na motocross. w ko?cu komu? urwie zawieszenie i gmina b?dzie musia?a p?aci? odszkodowanie. /content/view/84009/81/
3 /content/view/84009/81/
komentarze /content/view/84009/81/
xxi konkurs "m?wimy gwar?" w buk?wcu g?rnym /content/view/84008/80/
godali po naszymu /content/view/84008/80/
- /content/view/84008/80/
leszno /content/category/3/8/80/
dziewi?tna?cie niezwykle humorystycznych wyst?p?w obejrza?a wczoraj publiczno?? zgromadzona w wiejskim domu kultury w buk?wcu g?rnym. odby? si? tam xxi konkurs „m?wimy gwar?”. w tym roku organizatorzy stworzyli now? kategori? „o?pyn”, dla uczestnik?w powy?ej szesnastego roku ?ycia. /content/view/84008/80/
wi?cej>> /content/view/84008/80/
- /content/view/84008/80/
- /content/view/84008/80/
- /content/view/84008/80/
- /content/view/84008/80/
- /content/view/84008/80/
- /content/view/84008/80/
- /content/view/84008/80/
- /content/view/84008/80/
- /content/view/84008/80/
- /content/view/84008/80/
- /content/view/84008/80/
- /content/view/84008/80/
- /content/view/84008/80/
- /content/view/84008/80/
- /content/view/84008/80/
- /content/view/84008/80/
- /content/view/84008/80/
- /content/view/84008/80/
- /content/view/84008/80/
- /content/view/84008/80/
- /content/view/84008/80/
wita: brawo dla ciebie julko k z buk?wca g?rnego za odwag? i to ?e sama zdecydowa?a? o braniu udzia?u w konkursie oraz za zdobycie miejsca na podium. gratuluje kol. /content/view/84008/80/
6 /content/view/84008/80/
komentarze /content/view/84008/80/
przydro?ny: ustawione zebranie w wilkowicach /content/view/84007/80/
awantura o podzia? wiejskich pieni?dzy /content/view/84007/80/
- /content/view/84007/80/
leszno /content/category/3/8/80/
ostatnie zebranie wiejskie w wilkowicach zosta?o „ustawione” - skar?y si? sylwester przydro?ny, przewodnicz?cy zespo?u inicjatywnego w sprawie przy??czenia wilkowic do leszna. chodzi o przeznaczenie prawie 400 tysi?cy z?otych z odszkodowania za grunty przej?te pod drog? s-5. /content/view/84007/80/
wi?cej>> /content/view/84007/80/
szkolna ulica: do jakiego wycieku,przecie? to jest informacja publiczna,i ka?dy j? otrzyma gdy o to poprosi.wystarczy?o spyta?.temu panu wida? ?al (...) bo nie wysz?o na jego.hahahe hehehaha /content/view/84007/80/
12 /content/view/84007/80/
komentarze /content/view/84007/80/
45 lat leszczy?skiego wopr-u /content/view/84005/80/
chc? zapobiega? przez edukacj? /content/view/84005/80/
- /content/view/84005/80/
leszno /content/category/3/8/80/
ich praca jest wymagaj?ca i odpowiedzialna, maj? w swoich r?kach cudze ?ycie. rejonowy oddzia? leszczy?skiego wopr-u ma ju? 45 lat. - najwa?niejsza jest edukacja i profilaktyka, a dopiero p?niej ratowanie - m?wi zbigniew bernard, prezes rejonowego wopr w lesznie. /content/view/84005/80/
wi?cej>> /content/view/84005/80/
- /content/view/84005/80/
- /content/view/84005/80/
- /content/view/84005/80/
- /content/view/84005/80/
- /content/view/84005/80/
- /content/view/84005/80/
- /content/view/84005/80/
- /content/view/84005/80/
- /content/view/84005/80/
- /content/view/84005/80/
- /content/view/84005/80/
- /content/view/84005/80/
- /content/view/84005/80/
- /content/view/84005/80/
- /content/view/84005/80/
- /content/view/84005/80/
- /content/view/84005/80/
- /content/view/84005/80/
- /content/view/84005/80/
- /content/view/84005/80/
- /content/view/84005/80/
nie no .!!!!: nie no -- prosze pa?stwa na 1-wszym planie powyzszego zdj?cia jest dw?ch starszych pan?w -przypominajacych dzielenie si? op?atkiem wigilijnym. brak jest natomiast os?b (a oni ?yja jeszcze ) -kt?rzy tworzyli to wopr w l... /content/view/84005/80/
3 /content/view/84005/80/
komentarze /content/view/84005/80/
wypadek pod czempiniem /content/view/84004/79/
m?czyzna zgin?? pod ko?ami poci?gu /content/view/84004/79/
- /content/view/84004/79/
ko?cian /content/category/3/10/79/
?miertelny wypadek na torach kolejowych k. czempinia. nie ?yje 19-latek, kt?ry najprawdopodobniej wszed? pod nadje?d?aj?cy od strony poznania poci?g. ruch kolejowy przez kilka godzin by? wstrzymany. /content/view/84004/79/
wi?cej>> /content/view/84004/79/
- /content/view/84004/79/
- /content/view/84004/79/
barbara: to prawda trzeba mie? szcz?cie ?eby czeka? na wizyt? prywatn? 7dni to i tak wieczno?? dla chorych te? mo?na nie do?y? /content/view/84004/79/
30 /content/view/84004/79/
komentarze /content/view/84004/79/
trwa ustalanie przyczyn tragicznego wypadku /content/view/84003/79/
kierowca zg?osi? si? na policj? /content/view/84003/79/
- /content/view/84003/79/
ko?cian /content/category/3/10/79/
za kierownic? mitsubishi, kt?re w nocy z pi?tku na sobot? w zgli?cu wypad?o z drogi, siedzia? 40-letni mieszkaniec leszna. m?czyzna po kilkunastu godzinach zg?osi? si? na policj?, t?umaczy?, ?e by? w szoku. wypadek mia? tragiczne skutki - jeden pasa?er zgin??, drugi dozna? obra?e?. /content/view/84003/79/
wi?cej>> /content/view/84003/79/
ddd: poprostu tragedia;-( :-( patryk :-( :-( [*] [*][*] a temu kierowcy to dac dozywocie,idiota jakich malo /content/view/84003/79/
32 /content/view/84003/79/
komentarze /content/view/84003/79/
przegl?d "per?a" w ?miglu /content/view/84000/79/
talenty wy?onione /content/view/84000/79/
- /content/view/84000/79/
ko?cian /content/category/3/10/79/
prawie osiemdziesi?t zg?osze? nap?yn?o do i gminnego przegl?du m?odych talent?w "per?a" w ?miglu. du?a cz?? dotyczy?a prac plastycznych, ale sporo by?o te? solist?w i tancerzy. koncert laureat?w odby? si? w auli zsp w niet??kowie. /content/view/84000/79/
wi?cej>> /content/view/84000/79/
- /content/view/84000/79/
- /content/view/84000/79/
- /content/view/84000/79/
- /content/view/84000/79/
- /content/view/84000/79/
- /content/view/84000/79/
- /content/view/84000/79/
- /content/view/84000/79/
- /content/view/84000/79/
- /content/view/84000/79/
- /content/view/84000/79/
- /content/view/84000/79/
- /content/view/84000/79/
- /content/view/84000/79/
- /content/view/84000/79/
- /content/view/84000/79/
- /content/view/84000/79/
- /content/view/84000/79/
- /content/view/84000/79/
- /content/view/84000/79/
- /content/view/84000/79/
zwyci?stwo: ave /content/view/84000/79/
1 /content/view/84000/79/
komentarze /content/view/84000/79/
wyst?p iskierek przed rodzicami /content/view/83997/80/
taniec na wysokim poziomie /content/view/83997/80/
- /content/view/83997/80/
leszno /content/category/3/8/80/
kilkana?cie grup, dzieci, kt?re ta?cz? ju? od trzeciego roku ?ycia i kilka mi?dzynarodowych sukces?w na koncie. zesp? taneczny "iskierki" dzia?a w lesznie od 26 lat. w sobot? w auli leszczy?skiej pa?stwowej szko?y zawodowej wszystkie formacje zaprezentowa?y swoje umiejetno?ci przed rodzicami. /content/view/83997/80/
wi?cej>> /content/view/83997/80/
- /content/view/83997/80/
- /content/view/83997/80/
- /content/view/83997/80/
- /content/view/83997/80/
- /content/view/83997/80/
- /content/view/83997/80/
- /content/view/83997/80/
- /content/view/83997/80/
- /content/view/83997/80/
- /content/view/83997/80/
- /content/view/83997/80/
- /content/view/83997/80/
- /content/view/83997/80/
- /content/view/83997/80/
- /content/view/83997/80/
- /content/view/83997/80/
- /content/view/83997/80/
- /content/view/83997/80/
- /content/view/83997/80/
- /content/view/83997/80/
- /content/view/83997/80/
rodzic: szkoda, ?e nie ma fotek wszystkich grup wyst?puj?cych - a inne maj? po kilka - fotograf nie pomy?la?, albo nie chcia? pomy?le?, ?e to wa?ne /content/view/83997/80/
14 /content/view/83997/80/
komentarze /content/view/83997/80/
radzili sobie z poszkodowanymi /content/view/83998/79/
szesna?cie ekip w akcji /content/view/83998/79/
- /content/view/83998/79/
ko?cian /content/category/3/10/79/
wypadek masowy by? motywem przewodnim ?wicze?, w jakich brali udzia? stra?acy z powiatu ko?cia?skiego. szesna?cie grup z psp i osp musia?o zmierzy? si? z du?ym po?arem, wjazdem ci?ar?wki w t?um ludzi czy ratowa? poszkodowanych przygniecionych przez drzewo. /content/view/83998/79/
wi?cej>> /content/view/83998/79/
- /content/view/83998/79/
- /content/view/83998/79/
- /content/view/83998/79/
- /content/view/83998/79/
- /content/view/83998/79/
- /content/view/83998/79/
- /content/view/83998/79/
- /content/view/83998/79/
- /content/view/83998/79/
- /content/view/83998/79/
- /content/view/83998/79/
- /content/view/83998/79/
- /content/view/83998/79/
- /content/view/83998/79/
- /content/view/83998/79/
- /content/view/83998/79/
- /content/view/83998/79/
- /content/view/83998/79/
- /content/view/83998/79/
- /content/view/83998/79/
- /content/view/83998/79/
do 4: w??cz w ko?cu my?lenie, je?li jeszcze masz czym my?le?. /content/view/83998/79/
5 /content/view/83998/79/
komentarze /content/view/83998/79/
mobilizacja mieszka?c?w pop?aci?a /content/view/83996/82/
lgi? z nowym boiskiem /content/view/83996/82/
- /content/view/83996/82/
wschowa /content/category/3/11/82/
cho? budowa boiska wielofunkcyjnego w lginiu zako?czy?a si? jesieni? ubieg?ego roku, dopiero wczoraj nast?pi?o jego uroczyste otwarcie. inwestycja nie by?aby mo?liwa gdyby nie mobilizacja mieszka?c?w wsi, kt?rzy z tym projektem skutecznie wystartowali w pierwszej edycji wschowskiego bud?etu obywatelskiego. /content/view/83996/82/
wi?cej>> /content/view/83996/82/
- /content/view/83996/82/
- /content/view/83996/82/
- /content/view/83996/82/
- /content/view/83996/82/
- /content/view/83996/82/
- /content/view/83996/82/
- /content/view/83996/82/
- /content/view/83996/82/
- /content/view/83996/82/
- /content/view/83996/82/
- /content/view/83996/82/
- /content/view/83996/82/
- /content/view/83996/82/
- /content/view/83996/82/
- /content/view/83996/82/
- /content/view/83996/82/
- /content/view/83996/82/
- /content/view/83996/82/
- /content/view/83996/82/
- /content/view/83996/82/
- /content/view/83996/82/
sprawiedliwy: ciekawe sk?d tak nagle wzi?y si? pieni??ki na to boisko? chyba nie pojawi?y si? z nik?d. ciekawe kto i ile nakrad?i kto na tym zarobi?. ob??d kolejne oszustwa na biednychsprawiedliwych obywatelach. /content/view/83996/82/
4 /content/view/83996/82/
komentarze /content/view/83996/82/
renowacja dw?ch kapliczek jeszcze w tym roku /content/view/83983/79/
koncert charytatywny na rzecz drogi kopaszewskiej /content/view/83983/79/
- /content/view/83983/79/
ko?cian /content/category/3/10/79/
remont przynajmniej dw?ch kapliczek kopaszewskiej drogi krzy?owej w tym roku to cel, na jaki b?d? zbierane pieni?dze podczas charytatywnego koncertu, kt?ry odb?dzie si? w najbli?sz? niedziel? w ko?cia?skiej farze. wyst?pi ch?r m?ski arion z ko?ciana oraz kapela zamku rydzy?skiego. /content/view/83983/79/
wi?cej>> /content/view/83983/79/
najpierw ?wi?cenie, potem biesiada i koncert /content/view/83995/80/
motocykli?ci rozpocz?li sezon /content/view/83995/80/
- /content/view/83995/80/
leszno /content/category/3/8/80/
kawalkada motocyklist?w przejecha?a dzisiaj przez leszno. najpierw spotkali si? przy ko?ciele ?w. krzy?a na corocznym ?wi?ceniu jedno?lad?w, oficjalnie rozpoczynaj?cym sezon, a potem pojechali do dzi?czyny.tam wezm? udzia? w biesiadzie i koncercie. /content/view/83995/80/
wi?cej>> /content/view/83995/80/
- /content/view/83995/80/
- /content/view/83995/80/
- /content/view/83995/80/
- /content/view/83995/80/
- /content/view/83995/80/
- /content/view/83995/80/
- /content/view/83995/80/
- /content/view/83995/80/
- /content/view/83995/80/
- /content/view/83995/80/
- /content/view/83995/80/
- /content/view/83995/80/
- /content/view/83995/80/
- /content/view/83995/80/
- /content/view/83995/80/
- /content/view/83995/80/
- /content/view/83995/80/
- /content/view/83995/80/
- /content/view/83995/80/
- /content/view/83995/80/
marek: po?owa to byli komunisci chyba pierwszy ras brali udzia? w swieceniu ?enada.tam trzeba bylo zrobic zank krzy?a swietego to by? chyba problem. /content/view/83995/80/
33 /content/view/83995/80/
komentarze /content/view/83995/80/
kto kierowa? mitsubishi? /content/view/83994/79/
zgin?? pasa?er, drugi jest ranny /content/view/83994/79/
- /content/view/83994/79/
ko?cian /content/category/3/10/79/
m?ody mieszkaniec powiatu leszczy?skiego zgin?? w nocnym wypadku w zgli?cu. jecha? w mitsubishi, kt?re wypad?o z drogi. ranny zosta? drugi pasa?er. gdy na miejsce dotarli ratownicy medyczni oraz policja, w poje?dzie nie by?o kierowcy. trwa ustalanie, kto kierowa? samochodem oraz jak dosz?o do wypadku. /content/view/83994/79/
wi?cej>> /content/view/83994/79/
bvc: popieram komentarz 19 . patryk w naszej pami?ci /content/view/83994/79/
20 /content/view/83994/79/
komentarze /content/view/83994/79/
wojciech otto /content/view/84006/150/
wtz w "czw?rce"? /content/view/84006/150/
- /content/view/84006/150/
/content/view/84006/150/
rozmowy elki /content/category/3/221/150/
stowarzyszenie "nasz dom, nasz ?wiat" chce przej?? budynek szko?y podstawowej nr 4 na leszczy?skim zaborowie. ma zorganizowa? tam warsztaty terapii zaj?ciowej dla doros?ych os?b niepe?nosprawnych intelektualnie. -plac?wki takie istniej? w ca?ej wielkopolsce opr?cz leszna - m?wi? w rozmowach elki prezes stowarzyszenia wojciech otto. jak podkre?la samorz?d leszna jest bardzo przychylny inicjatywie. /content/view/84006/150/
m?wimy gwar? /content/view/83977/150/
nowoczesna w kryzysie? /content/view/83948/150/
kolejarze zn?w potrzebni? /content/view/83868/150/
- component/option,com_classifieds/itemid,659/
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=166653
pracownicy na produkcj? stolarki aluminiowej index.php?option=com_classifieds&task=view&id=166653
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=167133
x demon leszno index.php?option=com_classifieds&task=view&id=167133
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=167132
x demon leszno index.php?option=com_classifieds&task=view&id=167132
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=167131
x demon leszno index.php?option=com_classifieds&task=view&id=167131
marta salon fryzjer index.php?option=com_classifieds&task=view&id=167130
operator ci?gnika index.php?option=com_classifieds&task=view&id=167129
kwalifikowany pracownik ochrony leszno index.php?option=com_classifieds&task=view&id=167128
zatrudni? index.php?option=com_classifieds&task=view&id=167127
zatrudni? index.php?option=com_classifieds&task=view&id=167126
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=167125
wytw?rnia piecz?tek 25.04zmiana siedziby index.php?option=com_classifieds&task=view&id=167125
kierowca busa do 3, 5t trasy po ue index.php?option=com_classifieds&task=view&id=167124
doradca finansowy index.php?option=com_classifieds&task=view&id=167123
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=167122
ksi?gowo?? oraz kadry i p?ace index.php?option=com_classifieds&task=view&id=167122
laminaty ( ?ywice ) - leszno index.php?option=com_classifieds&task=view&id=167121
pracownik drogowy (brukarz) gosty? wlkp. index.php?option=com_classifieds&task=view&id=167120
pracownik dzia?u obs?ugi klienta index.php?option=com_classifieds&task=view&id=167119
praca index.php?option=com_classifieds&task=view&id=167027
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=167118
lekcje ta?ca indywidualne index.php?option=com_classifieds&task=view&id=167118
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=167117
zatrudni? dorywczo pani? do sprz?tania index.php?option=com_classifieds&task=view&id=167117
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=167116
pracownik na stanowisko spawacz mig/mag index.php?option=com_classifieds&task=view&id=167116
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=167115
projektant mebli kuchennych, wn?trz !!! index.php?option=com_classifieds&task=view&id=167115
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=167114
kurs ta?ca - sobota:06.05.17.godz. 20.00 index.php?option=com_classifieds&task=view&id=167114
firma budowlana zatrudni do docieple? index.php?option=com_classifieds&task=view&id=167113
m index.php?option=com_classifieds&task=view&id=167112
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=167111
praca w firmie kosmetycznej index.php?option=com_classifieds&task=view&id=167111
kierowca kat. b bus index.php?option=com_classifieds&task=view&id=167110
kierowca-bus index.php?option=com_classifieds&task=view&id=167108
kierowca c+e index.php?option=com_classifieds&task=view&id=167107
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=167106
pracownik ochrony - lespin index.php?option=com_classifieds&task=view&id=167106
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=167105
toms poszukuje pakowaczy na sezon index.php?option=com_classifieds&task=view&id=167105
praca dla murarzy i pomocnik?w od zaraz index.php?option=com_classifieds&task=view&id=167104
firma og?lnobudowlana index.php?option=com_classifieds&task=view&id=167103
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=167102
sprz?taczka leszno / wschowa index.php?option=com_classifieds&task=view&id=167102
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=167101
agencja zatrudnienia index.php?option=com_classifieds&task=view&id=167101
kelnerka / barmanka: antidotum leszno index.php?option=com_classifieds&task=view&id=167100
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=167099
nowa rekrutacja wystartowa?a! index.php?option=com_classifieds&task=view&id=167099
kierowca kat.b transport mi?dzynarodowy index.php?option=com_classifieds&task=view&id=167098
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=167096
sprzedam ko?a kompletne alusy 16" index.php?option=com_classifieds&task=view&id=167096
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=167095
??eczko index.php?option=com_classifieds&task=view&id=167095
kierowca mi?dzynarodowy kat.b index.php?option=com_classifieds&task=view&id=167094
monta? okien index.php?option=com_classifieds&task=view&id=167093
zatrudni? pracownika- budowlanka index.php?option=com_classifieds&task=view&id=167092
praca przy zbiorze pieczarek index.php?option=com_classifieds&task=view&id=167091
praca dla atrakcyjnej sekretarki index.php?option=com_classifieds&task=view&id=167090
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=167089
kierowca mi?dzynarodowy na busa do 3, 5t index.php?option=com_classifieds&task=view&id=167089
pilny kierowca kat.b na busa do 3, 5 tony index.php?option=com_classifieds&task=view&id=167088
kierowca c+e na kraj index.php?option=com_classifieds&task=view&id=167087
kierowca kraj kategoria c solo do 12t index.php?option=com_classifieds&task=view&id=167086
praca na stacji paliw index.php?option=com_classifieds&task=view&id=167085
specjalista ds. kontaktu z klientem index.php?option=com_classifieds&task=view&id=167083
praca dla studenta/studentki index.php?option=com_classifieds&task=view&id=167081
ksi?gowa lub sta?ystka index.php?option=com_classifieds&task=view&id=167080
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=167079
g?o?nik jbl charge 2+ cena 350 z? index.php?option=com_classifieds&task=view&id=167079
pomocnik dekarza cie?li, dekarz cie?la index.php?option=com_classifieds&task=view&id=167078
wyklejanie tablic reklamowych index.php?option=com_classifieds&task=view&id=167075
- /content/view/83946/663/
niezupe?nie o to mi chodzi?o /content/view/83946/663/
/content/view/83946/663/
felieton adamka /content/category/3/114/663/
w dniu, w kt?rym ruszy?a budowa alei gwiazd ?u?la dosta?em smsa od pana s?awomira szczota, przewodnicz?cego rady miejskiej leszna i szefa leszczy?skich struktur pis. - mam nadziej?, ?e przywr?ci nam pan dobre imi? w zwi?zku z pana krytyk? w jednym z poprzednich felieton?w - pisa? pan przewodnicz?cy. no, zrobi?o mi si? troch? dziwnie, bo jako? nie wydaje mi si?, ?eby tak pot?na partia jak prawo i sprawiedliwo?? mog?a straci? dobre imi? w og?le, a co dopiero za spraw? jakiego? tam mojego pisania. ale - z drugiej strony - mo?e nie doceniam swojej si?y oddzia?ywania i a nu? straciliby elektorat przez felieton… /content/view/83946/663/
wi?cej>> /content/view/83946/663/
s? rajtuzy, jest impreza /content/view/83867/663/
po?ar ugaszony. na d?ugo? /content/view/83782/663/
wyznania skruszonego obywatelskiego grzesznika /content/view/83691/663/
wielki jubileusz ratownik?w /content/view/83987/670/
bez lotniska nie ma leszna /content/view/83835/670/
dotrzymujemy s?owa /content/view/83788/670/
pierwszy etap wprowadzania reformy edukacji za nami /content/view/83740/670/
refleksje o leszczy?skich instytucjach kultury /content/view/83325/670/
- radioteka/index.php
wi?cej... /component/option,com_classifieds/itemid,10/

Linki zewnętrzne

"polityce prywatno?ci" http://elka.pl/content/view/63027/
mierzy?ska sportowcem, stachowiak trenerem roku http://sport.elka.pl/inne/19330-mierzynska-sportowcem-stachowiak-trenerem-roku
z pi?karskich boisk http://sport.elka.pl/pilka-nozna/19325-zima
punkty zosta?y w ?wi?toch?owicach http://sport.elka.pl/speedrower/19329-punkty-zostaly-w-swietochlowicach
25-29.04. 470 lat praw miejskich leszna http://elka.pl/component/option,com_cogdziekiedy/id,12362/itemid,656/
26.04. przeb?j sezonu - spektakl we wschowie http://elka.pl/component/option,com_cogdziekiedy/id,12267/itemid,656/
27.04-6.05. maj?wka w ko?cianie http://elka.pl/component/option,com_cogdziekiedy/id,12387/itemid,656/
27.04. kabaret moralnego niepokoju http://elka.pl/component/option,com_cogdziekiedy/id,12077/itemid,656/
27.04. spotkanie z litw? http://elka.pl/component/option,com_cogdziekiedy/id,12333/itemid,656/
28.04. koncert rosalie http://elka.pl/component/option,com_cogdziekiedy/id,12294/itemid,656/
29.04. koncert zespo?u droga do nieba http://elka.pl/component/option,com_cogdziekiedy/id,12308/itemid,656/
wi?cej... http://elka.pl/component/option,com_cogdziekiedy/itemid,656/
potr?cenie ch?opca na sikorskiego http://elka.pl/content/view/83918/80/
wypadek na trasie osieczna-wojnowice http://elka.pl/content/view/83767/80/
peugeot zderzy? si? z oplem http://elka.pl/content/view/83749/80/
po?ar domu w miejskiej g?rce http://elka.pl/content/view/83934/81/
po?ar w bloku przy ulicy niepodleg?o?ci http://elka.pl/content/view/83901/80/
po?ar domu w starym tarnowie http://elka.pl/content/view/83784/79/
- http://sport.elka.pl/siatkowka/19324-puchar-dla-kaniasiatki-zryw
- http://sport.elka.pl/biegi/19322-uczestnicy-liczy-sie-idea
- http://sport.elka.pl/koszykowka/19320-koniecc
fina?owa kolejka llps http://sport.elka.pl/siatkowka/19324-puchar-dla-kaniasiatki-zryw
bieg transplantacja - jeste?my na tak http://sport.elka.pl/biegi/19322-uczestnicy-liczy-sie-idea
jamalex polonia leszno – gtk gliwice 61:62 http://sport.elka.pl/koszykowka/19320-koniecc
- http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/19315-inauguracja-czeskiej-ekstraligi-pardubice
- http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/19310-trofeum-dla-pawlickiego
- http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/19301-90-tka-stanislawa-przybylskiego
inauguracja czeskiej ekstraligi http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/19315-inauguracja-czeskiej-ekstraligi-pardubice
fina? z?otego kasku w zielonej górze http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/19310-trofeum-dla-pawlickiego
90-tka stanis?awa przybylskiego http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/19301-90-tka-stanislawa-przybylskiego
szukaj http://elka.pl/component/option,com_search/itemid,601/
kina http://elka.pl/component/option,com_kino/itemid,640/
teatr http://elka.pl/component/option,com_teatr/itemid,679/
co-gdzie-kiedy? http://elka.pl/component/option,com_cogdziekiedy/itemid,656/
galerie foto http://elka.pl/component/option,com_galerie/itemid,637/
og?oszenia http://elka.pl/component/option,com_classifieds/itemid,659/
konkursy http://elka.pl/content/category/97/647/499/
reklama http://elka.pl/content/category/3/155/633/
elka.tv http://elka.tv/
moto http://moto.elka.pl
dom http://dom.elka.pl
na ryby http://ryby.elka.pl
sport.elka.pl http://sport.elka.pl
1% http://elka.pl/component/option,com_jedenprocent/itemid,630/
g?osowali mieszka?cy gminy w?oszakowice http://sport.elka.pl/inne/19330-mierzynska-sportowcem-stachowiak-trenerem-roku
mierzy?ska sportowcem, stachowiak trenerem roku http://sport.elka.pl/inne/19330-mierzynska-sportowcem-stachowiak-trenerem-roku
- http://sport.elka.pl/inne/19330-mierzynska-sportowcem-stachowiak-trenerem-roku
sport http://sport.elka.pl/inne/19330-mierzynska-sportowcem-stachowiak-trenerem-roku
rozstrzygni?to plebiscyt sportowy gminy w?oszakowice. sportowcem 2016 roku zosta?a wybrana kolarka natalia mierzy?ska, a trenerem ?ukasz stachowiak. laureat?w poznali?my podczas uroczystej gali sportu w sali tr?jk?tnej pa?acu su?kowskich. http://sport.elka.pl/inne/19330-mierzynska-sportowcem-stachowiak-trenerem-roku
wi?cej>> http://sport.elka.pl/inne/19330-mierzynska-sportowcem-stachowiak-trenerem-roku
kolejna zmiana lidera w iv lidze http://sport.elka.pl/pilka-nozna/19325-zima
z pi?karskich boisk http://sport.elka.pl/pilka-nozna/19325-zima
- http://sport.elka.pl/pilka-nozna/19325-zima
sport http://sport.elka.pl/pilka-nozna/19325-zima
pi?karskie zmagania czwartoligowc?w nie przestaj? dostarcza? emocji i ciekawych wynik?w. po ostatniej kolejce znowu zmieni? si? lider. z dru?yn z naszego regionu wygra?a tylko polonia leszno. w okr?g?wce bezpieczn? przewag? utrzymuje korona piaski, w a klasie liderzy te? nie pope?niaj? b??d?w, ale grupa po?cigowa r?wnie? ma si? dobrze. http://sport.elka.pl/pilka-nozna/19325-zima
wi?cej>> http://sport.elka.pl/pilka-nozna/19325-zima
drugi mecz i druga pora?ka http://sport.elka.pl/speedrower/19329-punkty-zostaly-w-swietochlowicach
punkty zosta?y w ?wi?toch?owicach http://sport.elka.pl/speedrower/19329-punkty-zostaly-w-swietochlowicach
- http://sport.elka.pl/speedrower/19329-punkty-zostaly-w-swietochlowicach
sport http://sport.elka.pl/speedrower/19329-punkty-zostaly-w-swietochlowicach
pechowo rozpocz?? si? sezon walki o tegoroczne dru?ynowe mistrzostwo polski dla leszczy?skich speedrowerowc?w. lks szawer przegra? w ?wi?toch?owicach 74:83, by? to drugi mecz ligowy i druga pora?ka. http://sport.elka.pl/speedrower/19329-punkty-zostaly-w-swietochlowicach
wi?cej>> http://sport.elka.pl/speedrower/19329-punkty-zostaly-w-swietochlowicach
xxxx: jak zwykle przed sezonem wielkie zapowiedzi, a tor jak zwykle sprowadzi? ich na ziemie hahaha http://sport.elka.pl/speedrower/19329-punkty-zostaly-w-swietochlowicach
1 http://sport.elka.pl/speedrower/19329-punkty-zostaly-w-swietochlowicach
komentarze http://sport.elka.pl/speedrower/19329-punkty-zostaly-w-swietochlowicach
dwie polskie sztafety na podium http://sport.elka.pl/lekkoatletyka/19328-zimniewicz-i-wascinski-biegali-w-nassau
zimniewicz i wa?ci?ski biegali w nassau http://sport.elka.pl/lekkoatletyka/19328-zimniewicz-i-wascinski-biegali-w-nassau
- http://sport.elka.pl/lekkoatletyka/19328-zimniewicz-i-wascinski-biegali-w-nassau
sport http://sport.elka.pl/lekkoatletyka/19328-zimniewicz-i-wascinski-biegali-w-nassau
z dwoma medalami wr?c? polscy lekkoatleci ze ?wiatowych zawod?w iaaf w nassau. na nieoficjalnych mistrzostwach ?wiata sztafet w stolicy baham?w rywalizowali tak?e przedstawiciele naszego regionu, grzegorz zimniewicz z achillesa leszno oraz przemys?aw wa?ci?ski z kadeta rawicz. sztafety z ich udzia?em nie odegra?y jednak znacz?cej roli. http://sport.elka.pl/lekkoatletyka/19328-zimniewicz-i-wascinski-biegali-w-nassau
wi?cej>> http://sport.elka.pl/lekkoatletyka/19328-zimniewicz-i-wascinski-biegali-w-nassau
za nami kolejne grand prix http://sport.elka.pl/kregle/19327-kinga-konopa-i-michal-szulc-wygrywaja-we-wronkach
konopa i szulc wygrywaj? we wronkach http://sport.elka.pl/kregle/19327-kinga-konopa-i-michal-szulc-wygrywaja-we-wronkach
- http://sport.elka.pl/kregle/19327-kinga-konopa-i-michal-szulc-wygrywaja-we-wronkach
sport http://sport.elka.pl/kregle/19327-kinga-konopa-i-michal-szulc-wygrywaja-we-wronkach
zwyci?stwem reprezentant?w polonii 1912 leszno kingi konopy i micha?a szulca zako?czy? si? rozegrany we wronkach, przedostatni turniej kr?glarskiego cyklu grand prix. http://sport.elka.pl/kregle/19327-kinga-konopa-i-michal-szulc-wygrywaja-we-wronkach
wi?cej>> http://sport.elka.pl/kregle/19327-kinga-konopa-i-michal-szulc-wygrywaja-we-wronkach
pawe?: super kinga! moje gratulacje! jeste? the best !!! http://sport.elka.pl/kregle/19327-kinga-konopa-i-michal-szulc-wygrywaja-we-wronkach
1 http://sport.elka.pl/kregle/19327-kinga-konopa-i-michal-szulc-wygrywaja-we-wronkach
komentarze http://sport.elka.pl/kregle/19327-kinga-konopa-i-michal-szulc-wygrywaja-we-wronkach
z?oto dla zawodniczki polonii 1912 http://sport.elka.pl/boks/kickboxing/19326-nie-ma-silnych-na-zuzie
nie ma silnych na zuzi? http://sport.elka.pl/boks/kickboxing/19326-nie-ma-silnych-na-zuzie
- http://sport.elka.pl/boks/kickboxing/19326-nie-ma-silnych-na-zuzie
sport http://sport.elka.pl/boks/kickboxing/19326-nie-ma-silnych-na-zuzie
kolejne mistrzostwa polski i kolejne z?oto dla zawodniczki polonii 1912 leszno zuzanny lichej. tym razem ten najcenniejszy kr??ek zdoby?a w nowym targu, gdzie walczono w kickboxingu formu?y low-kick. http://sport.elka.pl/boks/kickboxing/19326-nie-ma-silnych-na-zuzie
wi?cej>> http://sport.elka.pl/boks/kickboxing/19326-nie-ma-silnych-na-zuzie
xc: gratulacje! http://sport.elka.pl/boks/kickboxing/19326-nie-ma-silnych-na-zuzie
2 http://sport.elka.pl/boks/kickboxing/19326-nie-ma-silnych-na-zuzie
komentarze http://sport.elka.pl/boks/kickboxing/19326-nie-ma-silnych-na-zuzie
znamy triumfatorów llps http://sport.elka.pl/siatkowka/19324-puchar-dla-kaniasiatki-zryw
puchar dla kaniasiatki zryw http://sport.elka.pl/siatkowka/19324-puchar-dla-kaniasiatki-zryw
- http://sport.elka.pl/siatkowka/19324-puchar-dla-kaniasiatki-zryw
sport http://sport.elka.pl/siatkowka/19324-puchar-dla-kaniasiatki-zryw
w jubileuszowych, pi?tnastych rozgrywkach leszczy?skiej ligi pi?ki siatkowej uczestniczy?o 14 dru?yn, czyli ponad 170 zawodnik?w. walk? o puchar dyrektora gimnazjum nr 9 stoczy?y ekipy sok? perkowo i kaniasiatka zryw gosty?. zwyci?stwo pad?o ?upem gostynian. http://sport.elka.pl/siatkowka/19324-puchar-dla-kaniasiatki-zryw
wi?cej>> http://sport.elka.pl/siatkowka/19324-puchar-dla-kaniasiatki-zryw
- http://sport.elka.pl/siatkowka/19324-puchar-dla-kaniasiatki-zryw
- http://sport.elka.pl/siatkowka/19324-puchar-dla-kaniasiatki-zryw
- http://sport.elka.pl/siatkowka/19324-puchar-dla-kaniasiatki-zryw
- http://sport.elka.pl/siatkowka/19324-puchar-dla-kaniasiatki-zryw
- http://sport.elka.pl/siatkowka/19324-puchar-dla-kaniasiatki-zryw
- http://sport.elka.pl/siatkowka/19324-puchar-dla-kaniasiatki-zryw
- http://sport.elka.pl/siatkowka/19324-puchar-dla-kaniasiatki-zryw
- http://sport.elka.pl/siatkowka/19324-puchar-dla-kaniasiatki-zryw
- http://sport.elka.pl/siatkowka/19324-puchar-dla-kaniasiatki-zryw
- http://sport.elka.pl/siatkowka/19324-puchar-dla-kaniasiatki-zryw
- http://sport.elka.pl/siatkowka/19324-puchar-dla-kaniasiatki-zryw
- http://sport.elka.pl/siatkowka/19324-puchar-dla-kaniasiatki-zryw
- http://sport.elka.pl/siatkowka/19324-puchar-dla-kaniasiatki-zryw
- http://sport.elka.pl/siatkowka/19324-puchar-dla-kaniasiatki-zryw
- http://sport.elka.pl/siatkowka/19324-puchar-dla-kaniasiatki-zryw
- http://sport.elka.pl/siatkowka/19324-puchar-dla-kaniasiatki-zryw
- http://sport.elka.pl/siatkowka/19324-puchar-dla-kaniasiatki-zryw
- http://sport.elka.pl/siatkowka/19324-puchar-dla-kaniasiatki-zryw
- http://sport.elka.pl/siatkowka/19324-puchar-dla-kaniasiatki-zryw
- http://sport.elka.pl/siatkowka/19324-puchar-dla-kaniasiatki-zryw
- http://sport.elka.pl/siatkowka/19324-puchar-dla-kaniasiatki-zryw
grzywa: do 8 : totalne bzdury piszesz!!!

nigdy nie b?d? amatorami raz graj?c w ligach krajowych... b?dziesz zawodowcem bo robi?e? to zawodowo i kontraktowo....

dzi?kuj?!;d
http://sport.elka.pl/siatkowka/19324-puchar-dla-kaniasiatki-zryw
10 http://sport.elka.pl/siatkowka/19324-puchar-dla-kaniasiatki-zryw
komentarze http://sport.elka.pl/siatkowka/19324-puchar-dla-kaniasiatki-zryw
gkm grudzi?dz dzi? bez swojego lidera http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/19323-powazny-wypadek-tomasza-golloba
powa?ny wypadek tomasza golloba http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/19323-powazny-wypadek-tomasza-golloba
- http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/19323-powazny-wypadek-tomasza-golloba
?u?el http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/19323-powazny-wypadek-tomasza-golloba
dzi? na torze motocrossowym niedaleko che?mna powa?nemu wypadkowi uleg? najbardziej utytu?owany czynny polski ?u?lowiec tomasz gollob. jego start w dzisiejszym meczu w barwach gkm grudzi?dz przeciwko stali gorz?w jest wykluczony. http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/19323-powazny-wypadek-tomasza-golloba
wi?cej>> http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/19323-powazny-wypadek-tomasza-golloba
jar: panie tomku wracaj do zdrowia by?e? wielki i pozostaniesz jarek http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/19323-powazny-wypadek-tomasza-golloba
22 http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/19323-powazny-wypadek-tomasza-golloba
komentarze http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/19323-powazny-wypadek-tomasza-golloba
iii edycja imprezy "transplantacja - jeste?my na tak" http://sport.elka.pl/biegi/19322-uczestnicy-liczy-sie-idea
uczestnicy: liczy si? idea http://sport.elka.pl/biegi/19322-uczestnicy-liczy-sie-idea
- http://sport.elka.pl/biegi/19322-uczestnicy-liczy-sie-idea
sport http://sport.elka.pl/biegi/19322-uczestnicy-liczy-sie-idea
oko?o 250 biegaczy, rolkarzy i mi?o?nik?w nordic walkingu wystartowa?o w trzeciej edycji imprezy pod has?em „transplantacja - jeste?my na tak”. uczestnicy podkre?lali, ?e dzi? nie wynik jest najwa?niejszy, lecz idea promowania przeszczepienia narz?d?w, jako metody ratuj?cej ludzkie ?ycie. http://sport.elka.pl/biegi/19322-uczestnicy-liczy-sie-idea
wi?cej>> http://sport.elka.pl/biegi/19322-uczestnicy-liczy-sie-idea
- http://sport.elka.pl/biegi/19322-uczestnicy-liczy-sie-idea
- http://sport.elka.pl/biegi/19322-uczestnicy-liczy-sie-idea
- http://sport.elka.pl/biegi/19322-uczestnicy-liczy-sie-idea
- http://sport.elka.pl/biegi/19322-uczestnicy-liczy-sie-idea
- http://sport.elka.pl/biegi/19322-uczestnicy-liczy-sie-idea
- http://sport.elka.pl/biegi/19322-uczestnicy-liczy-sie-idea
- http://sport.elka.pl/biegi/19322-uczestnicy-liczy-sie-idea
- http://sport.elka.pl/biegi/19322-uczestnicy-liczy-sie-idea
- http://sport.elka.pl/biegi/19322-uczestnicy-liczy-sie-idea
- http://sport.elka.pl/biegi/19322-uczestnicy-liczy-sie-idea
- http://sport.elka.pl/biegi/19322-uczestnicy-liczy-sie-idea
- http://sport.elka.pl/biegi/19322-uczestnicy-liczy-sie-idea
- http://sport.elka.pl/biegi/19322-uczestnicy-liczy-sie-idea
- http://sport.elka.pl/biegi/19322-uczestnicy-liczy-sie-idea
- http://sport.elka.pl/biegi/19322-uczestnicy-liczy-sie-idea
- http://sport.elka.pl/biegi/19322-uczestnicy-liczy-sie-idea
- http://sport.elka.pl/biegi/19322-uczestnicy-liczy-sie-idea
- http://sport.elka.pl/biegi/19322-uczestnicy-liczy-sie-idea
- http://sport.elka.pl/biegi/19322-uczestnicy-liczy-sie-idea
- http://sport.elka.pl/biegi/19322-uczestnicy-liczy-sie-idea
- http://sport.elka.pl/biegi/19322-uczestnicy-liczy-sie-idea
potencjalny dawca: aby nie obci??a? rodziny tak trudnymi moralnymi decyzjami wystarczy w swoim portfelu nosi? wype?nion? ''deklaracje woli''' i o tak? ?wiadomo?? tym m?odym ludziom chodzi za co ich podziwiam i gratuluje imprezy. http://sport.elka.pl/biegi/19322-uczestnicy-liczy-sie-idea
5 http://sport.elka.pl/biegi/19322-uczestnicy-liczy-sie-idea
komentarze http://sport.elka.pl/biegi/19322-uczestnicy-liczy-sie-idea
jamalex polonia leszno – gtk gliwice 61:62 http://sport.elka.pl/koszykowka/19320-koniecc
to ju? koniec! http://sport.elka.pl/koszykowka/19320-koniecc
- http://sport.elka.pl/koszykowka/19320-koniecc
sport http://sport.elka.pl/koszykowka/19320-koniecc
by?a wspania?a walka, dramaturgia godna wielkiego sportowego widowiska, wiara i doping kibic?w, ale nie dla nich p?fina? i ligi. koszykarze jamalex polonii po kapitalnym boju przegrali trzeci mecz z gtk gliwice 61:62. kolejnego pojedynku w play-off ju? nie b?dzie. beniaminek z leszna zako?czy? sezon. bez w?tpienia by? rewelacj? rozgrywek. http://sport.elka.pl/koszykowka/19320-koniecc
wi?cej>> http://sport.elka.pl/koszykowka/19320-koniecc
- http://sport.elka.pl/koszykowka/19320-koniecc
- http://sport.elka.pl/koszykowka/19320-koniecc
- http://sport.elka.pl/koszykowka/19320-koniecc
- http://sport.elka.pl/koszykowka/19320-koniecc
- http://sport.elka.pl/koszykowka/19320-koniecc
- http://sport.elka.pl/koszykowka/19320-koniecc
- http://sport.elka.pl/koszykowka/19320-koniecc
- http://sport.elka.pl/koszykowka/19320-koniecc
- http://sport.elka.pl/koszykowka/19320-koniecc
- http://sport.elka.pl/koszykowka/19320-koniecc
- http://sport.elka.pl/koszykowka/19320-koniecc
- http://sport.elka.pl/koszykowka/19320-koniecc
- http://sport.elka.pl/koszykowka/19320-koniecc
- http://sport.elka.pl/koszykowka/19320-koniecc
- http://sport.elka.pl/koszykowka/19320-koniecc
- http://sport.elka.pl/koszykowka/19320-koniecc
- http://sport.elka.pl/koszykowka/19320-koniecc
- http://sport.elka.pl/koszykowka/19320-koniecc
- http://sport.elka.pl/koszykowka/19320-koniecc
- http://sport.elka.pl/koszykowka/19320-koniecc
- http://sport.elka.pl/koszykowka/19320-koniecc
c?d: jamalex - powiedz stop! http://sport.elka.pl/koszykowka/19320-koniecc
12 http://sport.elka.pl/koszykowka/19320-koniecc
komentarze http://sport.elka.pl/koszykowka/19320-koniecc
polonia 1912 leszno – polonia k?pno 1:0 http://sport.elka.pl/pilka-nozna/19319-przelamali-niemoc
prze?amali niemoc http://sport.elka.pl/pilka-nozna/19319-przelamali-niemoc
- http://sport.elka.pl/pilka-nozna/19319-przelamali-niemoc
sport http://sport.elka.pl/pilka-nozna/19319-przelamali-niemoc
ponad miesi?c czekali na drug? wygran? w rundzie wiosennej pi?karze polonii leszno. ?atwo nie by?o, ale wreszcie mog? doliczy? do ligowego dorobku 3 punkty. pokonali przy strzeleckiej poloni? k?pno 1:0. bramk? na wag? zwyci?stwa zdoby? jakub borowczyk. http://sport.elka.pl/pilka-nozna/19319-przelamali-niemoc
wi?cej>> http://sport.elka.pl/pilka-nozna/19319-przelamali-niemoc
- http://sport.elka.pl/pilka-nozna/19319-przelamali-niemoc
- http://sport.elka.pl/pilka-nozna/19319-przelamali-niemoc
- http://sport.elka.pl/pilka-nozna/19319-przelamali-niemoc
- http://sport.elka.pl/pilka-nozna/19319-przelamali-niemoc
- http://sport.elka.pl/pilka-nozna/19319-przelamali-niemoc
- http://sport.elka.pl/pilka-nozna/19319-przelamali-niemoc
- http://sport.elka.pl/pilka-nozna/19319-przelamali-niemoc
- http://sport.elka.pl/pilka-nozna/19319-przelamali-niemoc
- http://sport.elka.pl/pilka-nozna/19319-przelamali-niemoc
- http://sport.elka.pl/pilka-nozna/19319-przelamali-niemoc
- http://sport.elka.pl/pilka-nozna/19319-przelamali-niemoc
- http://sport.elka.pl/pilka-nozna/19319-przelamali-niemoc
- http://sport.elka.pl/pilka-nozna/19319-przelamali-niemoc
- http://sport.elka.pl/pilka-nozna/19319-przelamali-niemoc
- http://sport.elka.pl/pilka-nozna/19319-przelamali-niemoc
- http://sport.elka.pl/pilka-nozna/19319-przelamali-niemoc
- http://sport.elka.pl/pilka-nozna/19319-przelamali-niemoc
- http://sport.elka.pl/pilka-nozna/19319-przelamali-niemoc
- http://sport.elka.pl/pilka-nozna/19319-przelamali-niemoc
- http://sport.elka.pl/pilka-nozna/19319-przelamali-niemoc
- http://sport.elka.pl/pilka-nozna/19319-przelamali-niemoc
kibic: ofensywa cieniutko http://sport.elka.pl/pilka-nozna/19319-przelamali-niemoc
7 http://sport.elka.pl/pilka-nozna/19319-przelamali-niemoc
komentarze http://sport.elka.pl/pilka-nozna/19319-przelamali-niemoc
12. regionalny konkurs ta?ca nowoczesnego http://sport.elka.pl/taniec/19321-chodzi-przede-wszystkim-o-dobra-zabawe
chodzi przede wszystkim o dobr? zabaw? http://sport.elka.pl/taniec/19321-chodzi-przede-wszystkim-o-dobra-zabawe
- http://sport.elka.pl/taniec/19321-chodzi-przede-wszystkim-o-dobra-zabawe
sport http://sport.elka.pl/taniec/19321-chodzi-przede-wszystkim-o-dobra-zabawe
ponad 300 uczestnik?w wzi?o dzi? udzia? w tanecznej rywalizacji, kt?ra odby?a si? w g?rowskim domu kultury. cho? dzieci i m?odzie? oceniano, jak same przyzna?y najwa?niejsza dla nich jest dobra zabawa. http://sport.elka.pl/taniec/19321-chodzi-przede-wszystkim-o-dobra-zabawe
wi?cej>> http://sport.elka.pl/taniec/19321-chodzi-przede-wszystkim-o-dobra-zabawe
- http://sport.elka.pl/taniec/19321-chodzi-przede-wszystkim-o-dobra-zabawe
- http://sport.elka.pl/taniec/19321-chodzi-przede-wszystkim-o-dobra-zabawe
- http://sport.elka.pl/taniec/19321-chodzi-przede-wszystkim-o-dobra-zabawe
- http://sport.elka.pl/taniec/19321-chodzi-przede-wszystkim-o-dobra-zabawe
- http://sport.elka.pl/taniec/19321-chodzi-przede-wszystkim-o-dobra-zabawe
- http://sport.elka.pl/taniec/19321-chodzi-przede-wszystkim-o-dobra-zabawe
- http://sport.elka.pl/taniec/19321-chodzi-przede-wszystkim-o-dobra-zabawe
- http://sport.elka.pl/taniec/19321-chodzi-przede-wszystkim-o-dobra-zabawe
- http://sport.elka.pl/taniec/19321-chodzi-przede-wszystkim-o-dobra-zabawe
- http://sport.elka.pl/taniec/19321-chodzi-przede-wszystkim-o-dobra-zabawe
- http://sport.elka.pl/taniec/19321-chodzi-przede-wszystkim-o-dobra-zabawe
- http://sport.elka.pl/taniec/19321-chodzi-przede-wszystkim-o-dobra-zabawe
- http://sport.elka.pl/taniec/19321-chodzi-przede-wszystkim-o-dobra-zabawe
- http://sport.elka.pl/taniec/19321-chodzi-przede-wszystkim-o-dobra-zabawe
- http://sport.elka.pl/taniec/19321-chodzi-przede-wszystkim-o-dobra-zabawe
- http://sport.elka.pl/taniec/19321-chodzi-przede-wszystkim-o-dobra-zabawe
- http://sport.elka.pl/taniec/19321-chodzi-przede-wszystkim-o-dobra-zabawe
- http://sport.elka.pl/taniec/19321-chodzi-przede-wszystkim-o-dobra-zabawe
- http://sport.elka.pl/taniec/19321-chodzi-przede-wszystkim-o-dobra-zabawe
- http://sport.elka.pl/taniec/19321-chodzi-przede-wszystkim-o-dobra-zabawe
- http://sport.elka.pl/taniec/19321-chodzi-przede-wszystkim-o-dobra-zabawe
v bieg memoria?owy im. marka kozaczka we wschowie http://sport.elka.pl/biegi/19318-walowski-z-pucharem
wa?owski z pucharem http://sport.elka.pl/biegi/19318-walowski-z-pucharem
- http://sport.elka.pl/biegi/19318-walowski-z-pucharem
sport http://sport.elka.pl/biegi/19318-walowski-z-pucharem
dominik wa?owski wygra? v bieg memoria?owy im. marka kozaczka we wschowie. w zawodach wzi?o udzia? niespe?na pi??dziesi?ciu zawodnik?w, kt?rzy rywalizowali na dw?ch dystansach. - tym biegiem chcemy odda? ho?d naszemu pierwszemu staro?cie - m?wi? damian janowicz, dyrektor i zespo?u szk? im. stanis?awa staszica. http://sport.elka.pl/biegi/19318-walowski-z-pucharem
wi?cej>> http://sport.elka.pl/biegi/19318-walowski-z-pucharem
- http://sport.elka.pl/biegi/19318-walowski-z-pucharem
- http://sport.elka.pl/biegi/19318-walowski-z-pucharem
- http://sport.elka.pl/biegi/19318-walowski-z-pucharem
- http://sport.elka.pl/biegi/19318-walowski-z-pucharem
- http://sport.elka.pl/biegi/19318-walowski-z-pucharem
- http://sport.elka.pl/biegi/19318-walowski-z-pucharem
- http://sport.elka.pl/biegi/19318-walowski-z-pucharem
- http://sport.elka.pl/biegi/19318-walowski-z-pucharem
- http://sport.elka.pl/biegi/19318-walowski-z-pucharem
- http://sport.elka.pl/biegi/19318-walowski-z-pucharem
- http://sport.elka.pl/biegi/19318-walowski-z-pucharem
- http://sport.elka.pl/biegi/19318-walowski-z-pucharem
- http://sport.elka.pl/biegi/19318-walowski-z-pucharem
- http://sport.elka.pl/biegi/19318-walowski-z-pucharem
- http://sport.elka.pl/biegi/19318-walowski-z-pucharem
- http://sport.elka.pl/biegi/19318-walowski-z-pucharem
- http://sport.elka.pl/biegi/19318-walowski-z-pucharem
- http://sport.elka.pl/biegi/19318-walowski-z-pucharem
- http://sport.elka.pl/biegi/19318-walowski-z-pucharem
- http://sport.elka.pl/biegi/19318-walowski-z-pucharem
- http://sport.elka.pl/biegi/19318-walowski-z-pucharem
akcja charytatywna "kr?cimy dla szymona" http://sport.elka.pl/inne/19317-maraton-dla-szymona
maraton dla szymona http://sport.elka.pl/inne/19317-maraton-dla-szymona
- http://sport.elka.pl/inne/19317-maraton-dla-szymona
sport http://sport.elka.pl/inne/19317-maraton-dla-szymona
w gostyniu odb?dzie si? maraton charytatywny na rowerach stacjonarnych. ca?y doch?d z tego sportowego wydarzenia b?dzie przeznaczony na jego leczenie szymona skorupi?skiego z leszna, kt?ry zmaga si? z chorob? nowotworow?. http://sport.elka.pl/inne/19317-maraton-dla-szymona
wi?cej>> http://sport.elka.pl/inne/19317-maraton-dla-szymona
youtube: alarm - stop gmo - jerzy zi?ba w sejmie - poruszaj?ce i mocne wyst?pienie http://sport.elka.pl/inne/19317-maraton-dla-szymona
1 http://sport.elka.pl/inne/19317-maraton-dla-szymona
komentarze http://sport.elka.pl/inne/19317-maraton-dla-szymona
w jakiej cenie na bara? i fina? dp?? http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/19316-ruszyla-przedsprzedaz-biletow
ruszy?a przedsprzeda? biletów http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/19316-ruszyla-przedsprzedaz-biletow
- http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/19316-ruszyla-przedsprzedaz-biletow
?u?el http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/19316-ruszyla-przedsprzedaz-biletow
do 28 kwietnia potrwa przedsprzeda? bilet?w na bara? i fina? dru?ynowego pucharu ?wiata dla posiadaczy karnet?w ne mecze ligowe fogo unii w sezonie 2017. sprzeda? otwarta b?dzie prowadzona od 8 maja. znamy ju? ceny bilet?w na te imprezy. za najta?szy bilet trzeba b?dzie zap?aci? 25 z? na bara? i 60 z? na fina?. http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/19316-ruszyla-przedsprzedaz-biletow
wi?cej>> http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/19316-ruszyla-przedsprzedaz-biletow
ja: do kom 8 mylisz sie nie kazdy kto idzie na final kupuje bilet na baraz jak na barazu bedzie 8tys to bedzie sukces unii http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/19316-ruszyla-przedsprzedaz-biletow
11 http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/19316-ruszyla-przedsprzedaz-biletow
komentarze http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/19316-ruszyla-przedsprzedaz-biletow
2 http://elka.pl/index.php?&limit=35&limitstart=35
3 http://elka.pl/index.php?&limit=35&limitstart=70
4 http://elka.pl/index.php?&limit=35&limitstart=105
5 http://elka.pl/index.php?&limit=35&limitstart=140
6 http://elka.pl/index.php?&limit=35&limitstart=175
7 http://elka.pl/index.php?&limit=35&limitstart=210
8 http://elka.pl/index.php?&limit=35&limitstart=245
9 http://elka.pl/index.php?&limit=35&limitstart=280
10 http://elka.pl/index.php?&limit=35&limitstart=315
nast.  » http://elka.pl/index.php?&limit=35&limitstart=35
koniec »» http://elka.pl/index.php?&limit=35&limitstart=53095
kierowca zg?osi? si? na policj? http://elka.pl/content/view/84003/79/
m?czyzna zgin?? pod ko?ami poci?gu http://elka.pl/content/view/84004/79/
zgin?? pasa?er, drugi jest ranny http://elka.pl/content/view/83994/79/
motocykli?ci rozpocz?li sezon http://elka.pl/content/view/83995/80/
taniec na wysokim poziomie http://elka.pl/content/view/83997/80/
zgin?? pasa?er, drugi jest ranny http://elka.pl/content/view/83994/79/
kierowca zg?osi? si? na policj? http://elka.pl/content/view/84003/79/
m?czyzna zgin?? pod ko?ami poci?gu http://elka.pl/content/view/84004/79/
nielegalna uprawa w akademiku http://elka.pl/content/view/83993/80/
motocykli?ci rozpocz?li sezon http://elka.pl/content/view/83995/80/
pacjentka wypad?a z pi?tego pi?tra http://elka.pl/content/view/83866/80/
wypadek na trasie osieczna-wojnowice http://elka.pl/content/view/83767/80/
7-latek wbieg? pod opla http://elka.pl/content/view/83918/80/
zgin?? pasa?er, drugi jest ranny http://elka.pl/content/view/83994/79/
zgin?? na torach http://elka.pl/content/view/83811/80/
- http://elka.tv
-- http://elka.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&itemid=63&video_id=5568
?wi?cenie motocykli w lesznie http://elka.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&itemid=63&video_id=5568
motoryzacja/motocykle http://elka.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewcategory&itemid=63&cat_id=30
- http://elka.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&itemid=63&video_id=5567
konferencja prasowa + bramka z polonia 1912 leszno - polonia k?pno 1:0 (22.04.2017) http://elka.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&itemid=63&video_id=5567
sport/pi?ka no?na http://elka.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewcategory&itemid=63&cat_id=46
- http://elka.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&itemid=63&video_id=5566
otwarcie sezonu motocyklowego dzi?czyna 2017 http://elka.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&itemid=63&video_id=5566
ulica/festyny http://elka.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewcategory&itemid=63&cat_id=85
- http://elka.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&itemid=63&video_id=5565
chef vs szef 12 - walka na filety z kurczaka http://elka.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&itemid=63&video_id=5565
audycje/radio http://elka.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewcategory&itemid=63&cat_id=55
- http://dom.elka.pl/
- http://dom.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=104303
ostatni dom na sprzeda?!!! lesz... http://dom.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=104303
- http://dom.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=104302
sprzedam obiekt http://dom.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=104302
- http://dom.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=104202
boszkowo-dominice - rewelacyjni... http://dom.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=104202
- http://dom.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=104201
ostatni dom na sprzeda?!!! rezy... http://dom.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=104201
- http://dom.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=104199
dzia?ki budowlane w rydzynie http://dom.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=104199
dodaj og?oszenie http://dom.elka.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1&itemid=7
wi?cej... http://dom.elka.pl
- http://moto.elka.pl/
- http://moto.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=40140
peugeot 307 sw kombi hdi 7os... http://moto.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=40140
- http://moto.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=40138
seat cordoba, 2002r. 1.4 st... http://moto.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=40138
- http://moto.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=40137
citroen xsara ii http://moto.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=40137
- http://moto.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=40136
ford galaxy http://moto.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=40136
- http://moto.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=40133
skoda fabia 1.4 16v http://moto.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=40133
dodaj og?oszenie http://moto.elka.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1&itemid=7
wi?cej... http://moto.elka.pl/
dodaj og?oszenie http://elka.pl//content/view/44526/624/
wi?cej... http://elka.pl//component/option,com_classifieds/itemid,10/
redakcja - kontakt http://elka.pl/content/view/24446/468/
regulamin og?osze? http://elka.pl/content/view/34461/379/
polityka prywatno?ci http://elka.pl/content/view/63027/
- http://elka.pl
- http://elka.pl
- http://sport.elka.pl
- http://elka.tv
- http://moto.elka.pl
- http://dom.elka.pl
- http://ryby.elka.pl
dodaj og?oszenie http://elka.pl//component/option,com_classifieds/itemid,10/

Zdjęcia

Zdjęcia 419
Zdjęcia bez atrybutu ALT 373
Zdjęcia bez atrybutu TITLE 392
Korzystanie Obraz ALT i TITLE atrybutu dla każdego obrazu.

Zdjęcia bez atrybutu TITLE

http://radio.elka.pl/multimedia/gora-elka-left.png
/images/nieprzegap_lewo.png
/images/nieprzegap_prawo.png
http://radio.elka.pl/multimedia/galeriefotoladowanie.gif
http://radio.elka.pl/fotominiatury/20170414172703994.jpg
http://radio.elka.pl/fotominiatury/20170403185805515.jpg
http://radio.elka.pl/fotominiatury/20170401141540410.jpg
http://radio.elka.pl/fotominiatury/20170418123432634.jpg
http://radio.elka.pl/fotominiatury/20170414080153368.jpg
http://radio.elka.pl/fotominiatury/20170405144448634.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/146/20170423203819248.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/146/20170423125600174.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/146/2017042220544576.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/146/20170421225426260.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/146/2017042022020092.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/146/20170419141213431.jpg
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20170424122433654.jpg
/zdjecia/65/20170424122434831.jpg
/zdjecia/65/20170424122435329.jpg
/zdjecia/65/2017042412243543.jpg
/zdjecia/65/20170424122437364.jpg
/zdjecia/65/20170424122436718.jpg
/zdjecia/65/20170424122438705.jpg
/zdjecia/65/20170424122439787.jpg
/zdjecia/65/20170424122440239.jpg
/zdjecia/65/20170424122441134.jpg
/zdjecia/65/20170424122442993.jpg
/zdjecia/65/20170424122443493.jpg
/zdjecia/65/20170424122444337.jpg
/zdjecia/65/2017042412244536.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20170424101935186.jpg
/zdjecia/65/20170424101935578.jpg
/zdjecia/65/20170424101936207.jpg
/zdjecia/65/20170424101937577.jpg
/zdjecia/65/20170424101936359.jpg
/zdjecia/65/2017042410193756.jpg
/zdjecia/65/2017042410193764.jpg
/zdjecia/65/20170424101938903.jpg
/zdjecia/65/20170424101938461.jpg
/zdjecia/65/2017042410193847.jpg
/zdjecia/65/20170424101938468.jpg
/zdjecia/65/20170424101939680.jpg
/zdjecia/65/2017042410193967.jpg
/zdjecia/65/20170424101939695.jpg
/zdjecia/65/20170424101940770.jpg
/zdjecia/65/2017042410194018.jpg
/zdjecia/65/2017042410194082.jpg
/zdjecia/65/20170424101941642.jpg
/zdjecia/65/20170424101941328.jpg
/zdjecia/65/20170424101941242.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20170424092645559.jpg
/zdjecia/65/20170424092646193.jpg
/zdjecia/65/20170424092646504.jpg
/zdjecia/65/20170424092647815.jpg
/zdjecia/65/20170424092648752.jpg
/zdjecia/65/20170424092649851.jpg
/zdjecia/65/20170424092650227.jpg
/zdjecia/65/20170424092651422.jpg
/zdjecia/65/20170424092652357.jpg
/zdjecia/65/20170424092653547.jpg
/zdjecia/65/2017042409265487.jpg
/zdjecia/65/20170424092654842.jpg
/zdjecia/65/20170424092655251.jpg
/zdjecia/65/20170424092656811.jpg
/zdjecia/65/2017042409265755.jpg
/zdjecia/65/20170424092658262.jpg
/zdjecia/65/20170424092659837.jpg
/zdjecia/65/20170424092700307.jpg
/zdjecia/65/20170424092701221.jpg
/zdjecia/65/20170424092701194.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170423203519181.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170423203522612.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170423203526496.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170423203528126.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170423203531959.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170423203535183.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170423203539833.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170423203543334.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170423203546444.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/2017042320355066.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170423203553491.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170423203556755.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170423203559339.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170423203602304.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170423203606937.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170423203611279.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170423203614166.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170423203618393.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170423203622843.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170423203625286.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170423125413483.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170423125413389.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170423125414938.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170423125415499.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170423125416895.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/2017042312541631.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170423125417301.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170423125417530.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170423125418615.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170423125419614.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170423125419216.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170423125420191.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170423125420604.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170423125421422.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170423125422394.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170423125422201.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170423125423176.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170423125423397.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/2017042312542423.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170423125425115.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20170423003531727.jpg
/zdjecia/65/20170423003534733.jpg
/zdjecia/65/20170423003537497.jpg
/zdjecia/65/20170423003539561.jpg
/zdjecia/65/20170423003541990.jpg
/zdjecia/65/20170423003543274.jpg
/zdjecia/65/20170423003545140.jpg
/zdjecia/65/20170423003548616.jpg
/zdjecia/65/20170423003552894.jpg
/zdjecia/65/20170423003554921.jpg
/zdjecia/65/20170423003555144.jpg
/zdjecia/65/20170423003557328.jpg
/zdjecia/65/20170423003603313.jpg
/zdjecia/65/20170423003606949.jpg
/zdjecia/65/20170423003608448.jpg
/zdjecia/65/20170423003610839.jpg
/zdjecia/65/20170423003612697.jpg
/zdjecia/65/20170423003614374.jpg
/zdjecia/65/20170423003616595.jpg
/zdjecia/65/20170423003617247.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20170423002123613.jpg
/zdjecia/65/20170423002126776.jpg
/zdjecia/65/20170423002130467.jpg
/zdjecia/65/20170423002133590.jpg
/zdjecia/65/20170423002136302.jpg
/zdjecia/65/20170423002140229.jpg
/zdjecia/65/20170423002143179.jpg
/zdjecia/65/20170423002146421.jpg
/zdjecia/65/20170423002147498.jpg
/zdjecia/65/20170423002150195.jpg
/zdjecia/65/20170423002153192.jpg
/zdjecia/65/20170423002157799.jpg
/zdjecia/65/20170423002159238.jpg
/zdjecia/65/20170423002201798.jpg
/zdjecia/65/20170423002203211.jpg
/zdjecia/65/20170423002205789.jpg
/zdjecia/65/20170423002207412.jpg
/zdjecia/65/20170423002208665.jpg
/zdjecia/65/20170423002210218.jpg
/zdjecia/65/20170423002218961.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/2017042306081865.jpg
/zdjecia/65/20170423060827641.jpg
/zdjecia/65/20170423060829182.jpg
/zdjecia/65/20170423060834622.jpg
/zdjecia/65/20170423060836677.jpg
/zdjecia/65/20170423060842899.jpg
/zdjecia/65/20170423060845470.jpg
/zdjecia/65/20170423060848379.jpg
/zdjecia/65/20170423060853604.jpg
/zdjecia/65/20170423060856793.jpg
/zdjecia/65/20170423060859562.jpg
/zdjecia/65/20170423060903402.jpg
/zdjecia/65/20170423060906933.jpg
/zdjecia/65/20170423060909900.jpg
/zdjecia/65/20170423060913447.jpg
/zdjecia/65/20170423060915765.jpg
/zdjecia/65/20170423060918989.jpg
/zdjecia/65/20170423060920578.jpg
/zdjecia/65/20170423060923477.jpg
/zdjecia/65/20170423060925210.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20170423000633563.jpg
/zdjecia/65/20170423000638518.jpg
/zdjecia/65/20170423000640890.jpg
/zdjecia/65/20170423000641374.jpg
/zdjecia/65/20170423000643275.jpg
/zdjecia/65/20170423000645543.jpg
/zdjecia/65/20170423000646511.jpg
/zdjecia/65/2017042300064893.jpg
/zdjecia/65/2017042300065075.jpg
/zdjecia/65/20170423000651246.jpg
/zdjecia/65/20170423000652614.jpg
/zdjecia/65/20170423000653952.jpg
/zdjecia/65/20170423000655750.jpg
/zdjecia/65/20170423000656593.jpg
/zdjecia/65/20170423000657713.jpg
/zdjecia/65/20170423000658180.jpg
/zdjecia/65/20170423000700627.jpg
/zdjecia/65/2017042300070124.jpg
/zdjecia/65/20170423000702895.jpg
/zdjecia/65/20170423000703438.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422205150624.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422205151509.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422205151104.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422205152994.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/2017042220515365.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422205153791.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422205154129.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/2017042220515495.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422205155579.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422205156603.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422205156512.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422205157972.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422205158853.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422205159745.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422205159136.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422205200272.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422205200888.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/2017042220520123.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422205202313.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/2017042220520328.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422183135538.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422183136845.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422183137671.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422183137365.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422183138744.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422183138379.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422183139458.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422183140924.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422183141438.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422183141817.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422183142432.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422183143568.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422183143891.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422183144851.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422183145552.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422183145693.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422183146304.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422183147448.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422183147518.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422183148921.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422225036584.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422225040273.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422225050878.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422225054544.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422225057281.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422225100267.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422225104613.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422225107320.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422225111184.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422225118904.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422225123480.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422225127355.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422225130727.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422225135626.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422225139157.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422225148729.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422225152863.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422225217503.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422225221299.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422225226940.jpg
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422163939305.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422163940863.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422163940668.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422163941510.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422163942654.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422163943436.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422163944525.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422163944459.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422163945167.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422163946217.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422163946498.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422163947602.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422163948929.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422163948989.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422163949819.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/2017042216395089.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422163950408.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422163951548.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422163952505.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422163953554.jpg
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20170422133333125.jpg
/zdjecia/65/20170422133333361.jpg
/zdjecia/65/20170422133334481.jpg
/zdjecia/65/20170422133334357.jpg
/zdjecia/65/20170422133335910.jpg
/zdjecia/65/20170422133336717.jpg
/zdjecia/65/20170422133337784.jpg
/zdjecia/65/20170422133338820.jpg
/zdjecia/65/20170422133339877.jpg
/zdjecia/65/20170422133340568.jpg
/zdjecia/65/20170422133340700.jpg
/zdjecia/65/20170422133341607.jpg
/zdjecia/65/20170422133342182.jpg
/zdjecia/65/2017042213334247.jpg
/zdjecia/65/20170422133343847.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://elka.pl/files10/wazne/elkatvmalebiale.png
/images/graj.png
http://img.youtube.com/vi/sphcfhen2v8/maxresdefault.jpg
http://img.youtube.com/vi/w5d3oy-agym/mqdefault.jpg
http://img.youtube.com/vi/t_vdjybyxba/mqdefault.jpg
http://img.youtube.com/vi/cpvoje1fei0/mqdefault.jpg
http://elka.pl/zdjecia/575g/20170424112359372.jpg
http://dom.elka.pl/images/dom-nowy-na-fm.png
http://dom.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_20170424123834662.jpg
http://dom.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_20170126221446301.jpg
http://dom.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_20170424122328559.jpg
http://dom.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_20170224160949357.jpg
http://dom.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_20170424115406481.jpg
http://moto.elka.pl/images/motoelka-na-fm3.png
http://moto.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_20170424084117526.jpg
http://moto.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_20170423220820112.jpg
http://moto.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_20170423221357137.jpg
http://moto.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_2017042317260524.jpg
http://moto.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_20170423163753552.jpg
/modules/mod_artbannersxtd/empty.gif
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170414094000479.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170424162735247.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170424162318625.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170424160900875.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170424144550681.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170424135720955.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170424130737868.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170424123906700.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170424124623346.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170424123613156.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170424122809498.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170424113933508.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170424105424474.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170424105515842.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170424103546329.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170424102820584.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170424101244933.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170424095042763.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170424093847958.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/2017042408252346.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170423204310702.jpg
http://radio.elka.pl/multimedia/adamek100px.jpg
rybylogo-40.png
files10/wazne/logo-radioteka.png
http://radio.elka.pl/multimedia/bannerbanderolazwin.png

Zdjęcia bez atrybutu ALT

http://radio.elka.pl/multimedia/gora-elka-left.png
http://radio.elka.pl/multimedia/gora-elka-right.png
/images/nieprzegap_lewo.png
/images/nieprzegap_prawo.png
http://radio.elka.pl/multimedia/galeriefotoladowanie.gif
http://radio.elka.pl/fotominiatury/20170414172703994.jpg
http://radio.elka.pl/fotominiatury/20170403185805515.jpg
http://radio.elka.pl/fotominiatury/20170401141540410.jpg
http://radio.elka.pl/fotominiatury/20170418123432634.jpg
http://radio.elka.pl/fotominiatury/20170414080153368.jpg
http://radio.elka.pl/fotominiatury/20170405144448634.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/146/20170423203819248.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/146/20170423125600174.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/146/2017042220544576.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/146/20170421225426260.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/146/2017042022020092.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/146/20170419141213431.jpg
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20170424122433654.jpg
/zdjecia/65/20170424122434831.jpg
/zdjecia/65/20170424122435329.jpg
/zdjecia/65/2017042412243543.jpg
/zdjecia/65/20170424122437364.jpg
/zdjecia/65/20170424122436718.jpg
/zdjecia/65/20170424122438705.jpg
/zdjecia/65/20170424122439787.jpg
/zdjecia/65/20170424122440239.jpg
/zdjecia/65/20170424122441134.jpg
/zdjecia/65/20170424122442993.jpg
/zdjecia/65/20170424122443493.jpg
/zdjecia/65/20170424122444337.jpg
/zdjecia/65/2017042412244536.jpg
/ikona_foto.png
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20170424101935186.jpg
/zdjecia/65/20170424101935578.jpg
/zdjecia/65/20170424101936207.jpg
/zdjecia/65/20170424101937577.jpg
/zdjecia/65/20170424101936359.jpg
/zdjecia/65/2017042410193756.jpg
/zdjecia/65/2017042410193764.jpg
/zdjecia/65/20170424101938903.jpg
/zdjecia/65/20170424101938461.jpg
/zdjecia/65/2017042410193847.jpg
/zdjecia/65/20170424101938468.jpg
/zdjecia/65/20170424101939680.jpg
/zdjecia/65/2017042410193967.jpg
/zdjecia/65/20170424101939695.jpg
/zdjecia/65/20170424101940770.jpg
/zdjecia/65/2017042410194018.jpg
/zdjecia/65/2017042410194082.jpg
/zdjecia/65/20170424101941642.jpg
/zdjecia/65/20170424101941328.jpg
/zdjecia/65/20170424101941242.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20170424092645559.jpg
/zdjecia/65/20170424092646193.jpg
/zdjecia/65/20170424092646504.jpg
/zdjecia/65/20170424092647815.jpg
/zdjecia/65/20170424092648752.jpg
/zdjecia/65/20170424092649851.jpg
/zdjecia/65/20170424092650227.jpg
/zdjecia/65/20170424092651422.jpg
/zdjecia/65/20170424092652357.jpg
/zdjecia/65/20170424092653547.jpg
/zdjecia/65/2017042409265487.jpg
/zdjecia/65/20170424092654842.jpg
/zdjecia/65/20170424092655251.jpg
/zdjecia/65/20170424092656811.jpg
/zdjecia/65/2017042409265755.jpg
/zdjecia/65/20170424092658262.jpg
/zdjecia/65/20170424092659837.jpg
/zdjecia/65/20170424092700307.jpg
/zdjecia/65/20170424092701221.jpg
/zdjecia/65/20170424092701194.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170423203519181.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170423203522612.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170423203526496.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170423203528126.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170423203531959.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170423203535183.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170423203539833.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170423203543334.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170423203546444.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/2017042320355066.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170423203553491.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170423203556755.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170423203559339.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170423203602304.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170423203606937.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170423203611279.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170423203614166.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170423203618393.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170423203622843.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170423203625286.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170423125413483.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170423125413389.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170423125414938.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170423125415499.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170423125416895.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/2017042312541631.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170423125417301.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170423125417530.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170423125418615.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170423125419614.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170423125419216.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170423125420191.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170423125420604.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170423125421422.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170423125422394.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170423125422201.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170423125423176.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170423125423397.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/2017042312542423.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170423125425115.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20170423003531727.jpg
/zdjecia/65/20170423003534733.jpg
/zdjecia/65/20170423003537497.jpg
/zdjecia/65/20170423003539561.jpg
/zdjecia/65/20170423003541990.jpg
/zdjecia/65/20170423003543274.jpg
/zdjecia/65/20170423003545140.jpg
/zdjecia/65/20170423003548616.jpg
/zdjecia/65/20170423003552894.jpg
/zdjecia/65/20170423003554921.jpg
/zdjecia/65/20170423003555144.jpg
/zdjecia/65/20170423003557328.jpg
/zdjecia/65/20170423003603313.jpg
/zdjecia/65/20170423003606949.jpg
/zdjecia/65/20170423003608448.jpg
/zdjecia/65/20170423003610839.jpg
/zdjecia/65/20170423003612697.jpg
/zdjecia/65/20170423003614374.jpg
/zdjecia/65/20170423003616595.jpg
/zdjecia/65/20170423003617247.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20170423002123613.jpg
/zdjecia/65/20170423002126776.jpg
/zdjecia/65/20170423002130467.jpg
/zdjecia/65/20170423002133590.jpg
/zdjecia/65/20170423002136302.jpg
/zdjecia/65/20170423002140229.jpg
/zdjecia/65/20170423002143179.jpg
/zdjecia/65/20170423002146421.jpg
/zdjecia/65/20170423002147498.jpg
/zdjecia/65/20170423002150195.jpg
/zdjecia/65/20170423002153192.jpg
/zdjecia/65/20170423002157799.jpg
/zdjecia/65/20170423002159238.jpg
/zdjecia/65/20170423002201798.jpg
/zdjecia/65/20170423002203211.jpg
/zdjecia/65/20170423002205789.jpg
/zdjecia/65/20170423002207412.jpg
/zdjecia/65/20170423002208665.jpg
/zdjecia/65/20170423002210218.jpg
/zdjecia/65/20170423002218961.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/2017042306081865.jpg
/zdjecia/65/20170423060827641.jpg
/zdjecia/65/20170423060829182.jpg
/zdjecia/65/20170423060834622.jpg
/zdjecia/65/20170423060836677.jpg
/zdjecia/65/20170423060842899.jpg
/zdjecia/65/20170423060845470.jpg
/zdjecia/65/20170423060848379.jpg
/zdjecia/65/20170423060853604.jpg
/zdjecia/65/20170423060856793.jpg
/zdjecia/65/20170423060859562.jpg
/zdjecia/65/20170423060903402.jpg
/zdjecia/65/20170423060906933.jpg
/zdjecia/65/20170423060909900.jpg
/zdjecia/65/20170423060913447.jpg
/zdjecia/65/20170423060915765.jpg
/zdjecia/65/20170423060918989.jpg
/zdjecia/65/20170423060920578.jpg
/zdjecia/65/20170423060923477.jpg
/zdjecia/65/20170423060925210.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20170423000633563.jpg
/zdjecia/65/20170423000638518.jpg
/zdjecia/65/20170423000640890.jpg
/zdjecia/65/20170423000641374.jpg
/zdjecia/65/20170423000643275.jpg
/zdjecia/65/20170423000645543.jpg
/zdjecia/65/20170423000646511.jpg
/zdjecia/65/2017042300064893.jpg
/zdjecia/65/2017042300065075.jpg
/zdjecia/65/20170423000651246.jpg
/zdjecia/65/20170423000652614.jpg
/zdjecia/65/20170423000653952.jpg
/zdjecia/65/20170423000655750.jpg
/zdjecia/65/20170423000656593.jpg
/zdjecia/65/20170423000657713.jpg
/zdjecia/65/20170423000658180.jpg
/zdjecia/65/20170423000700627.jpg
/zdjecia/65/2017042300070124.jpg
/zdjecia/65/20170423000702895.jpg
/zdjecia/65/20170423000703438.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422205150624.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422205151509.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422205151104.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422205152994.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/2017042220515365.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422205153791.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422205154129.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/2017042220515495.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422205155579.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422205156603.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422205156512.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422205157972.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422205158853.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422205159745.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422205159136.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422205200272.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422205200888.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/2017042220520123.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422205202313.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/2017042220520328.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422183135538.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422183136845.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422183137671.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422183137365.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422183138744.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422183138379.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422183139458.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422183140924.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422183141438.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422183141817.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422183142432.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422183143568.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422183143891.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422183144851.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422183145552.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422183145693.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422183146304.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422183147448.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422183147518.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422183148921.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422225036584.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422225040273.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422225050878.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422225054544.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422225057281.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422225100267.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422225104613.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422225107320.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422225111184.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422225118904.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422225123480.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422225127355.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422225130727.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422225135626.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422225139157.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422225148729.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422225152863.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422225217503.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422225221299.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422225226940.jpg
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422163939305.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422163940863.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422163940668.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422163941510.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422163942654.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422163943436.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422163944525.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422163944459.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422163945167.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422163946217.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422163946498.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422163947602.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422163948929.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422163948989.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422163949819.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/2017042216395089.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422163950408.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422163951548.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422163952505.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170422163953554.jpg
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20170422133333125.jpg
/zdjecia/65/20170422133333361.jpg
/zdjecia/65/20170422133334481.jpg
/zdjecia/65/20170422133334357.jpg
/zdjecia/65/20170422133335910.jpg
/zdjecia/65/20170422133336717.jpg
/zdjecia/65/20170422133337784.jpg
/zdjecia/65/20170422133338820.jpg
/zdjecia/65/20170422133339877.jpg
/zdjecia/65/20170422133340568.jpg
/zdjecia/65/20170422133340700.jpg
/zdjecia/65/20170422133341607.jpg
/zdjecia/65/20170422133342182.jpg
/zdjecia/65/2017042213334247.jpg
/zdjecia/65/20170422133343847.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://elka.pl/files10/wazne/elkatvmalebiale.png
/images/graj.png
http://img.youtube.com/vi/sphcfhen2v8/maxresdefault.jpg
http://img.youtube.com/vi/w5d3oy-agym/mqdefault.jpg
http://img.youtube.com/vi/t_vdjybyxba/mqdefault.jpg
http://img.youtube.com/vi/cpvoje1fei0/mqdefault.jpg
http://elka.pl/zdjecia/575g/20170424112359372.jpg
http://dom.elka.pl/images/dom-nowy-na-fm.png
http://dom.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_20170424123834662.jpg
http://dom.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_20170126221446301.jpg
http://dom.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_20170424122328559.jpg
http://dom.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_20170224160949357.jpg
http://dom.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_20170424115406481.jpg
http://moto.elka.pl/images/motoelka-na-fm3.png
http://moto.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_20170424084117526.jpg
http://moto.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_20170423220820112.jpg
http://moto.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_20170423221357137.jpg
http://moto.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_2017042317260524.jpg
http://moto.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_20170423163753552.jpg
/modules/mod_artbannersxtd/empty.gif
http://radio.elka.pl/multimedia/adamek100px.jpg
rybylogo-40.png
files10/wazne/logo-radioteka.png
http://radio.elka.pl/multimedia/bannerbanderolazwin.png

Ranking:


Alexa Traffic
Daily Global Rank Trend
Daily Reach (Percent)

Majestic SEOText on page:

polityka prywatno?ci elka.plx w ramach naszych serwis?w internetowych stosujemy pliki cookies. u?ywamy cookies, ?eby zrozumie?, w jaki spos?b u?ytkownicy korzystaj? z witryny i dostosowa? j? tak, aby korzystanie z niej by?o dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. stosujemy cookies tak?e w celach reklamowych i statystycznych. cookies mog? by? r?wnie? stosowane przez wsp?pracuj?cych z nami reklamodawc?w oraz przez firmy badawcze. w ka?dej chwili mog? pa?stwo zmieni? swoje ustawienia dotycz?ce cookies. korzystanie z naszych serwis?w internetowych bez zmiany ustawie? dotycz?cych cookies oznacza, ?e b?d? one zamieszczone w pa?stwa urz?dzeniu ko?cowym. szczeg?owe informacje dotycz?ce stosowania cookies, w tym mo?liwo?ci dokonania zmiany ustawie? w zakresie cookies znajd? pa?stwo w naszej "polityce prywatno?ci" zamknij wiadomości pomog? pogorzelcom 470 lat leszna leszek wojtasiak zrezygnowa? z funkcji jeden drukowa?, dw?ch p?aci?o radny nie straci pracy sport mierzy?ska sportowcem, stachowiak trenerem roku z pi?karskich boisk punkty zosta?y w ?wi?toch?owicach nie przegap 25-29.04. 470 lat praw miejskich leszna 26.04. przeb?j sezonu - spektakl we wschowie 27.04-6.05. maj?wka w ko?cianie 27.04. kabaret moralnego niepokoju 27.04. spotkanie z litw? 28.04. koncert rosalie 29.04. kolejarz rawicz - gtm start gniezno 29.04. koncert zespo?u droga do nieba 30.04. fogo unia - ekantor.pl falubaz wi?cej... nowe galerie foto najnowsze wypadki po?ary sport ?u?el ?adowanie galerii zdj??... potr?cenie ch?opca na sikorskiegowypadek na trasie osieczna-wojnowicepeugeot zderzy? si? z oplem po?ar domu w miejskiej g?rcepo?ar w bloku przy ulicy niepodleg?o?cipo?ar domu w starym tarnowie fina?owa kolejka llpsbieg transplantacja - jeste?my na takjamalex polonia leszno – gtk gliwice 61:62 inauguracja czeskiej ekstraligifina? z?otego kasku w zielonej górze90-tka stanis?awa przybylskiego wi?cej... 24 kwietnia 2017 poniedzia?ek imieniny obchodz?: aleksander, horacy, grzegorz, marian, el?bieta do ko?ca roku 251 dni. leszno ko?cian gosty? g?ra rawicz wschowa przem?t rozmowy elki felieton adamka blogi szukaj kina teatr co-gdzie-kiedy? galerie foto og?oszenia konkursy reklama elka.tv moto dom na ryby sport.elka.pl 1% stracili dach nad g?ow? pomog? pogorzelcom rawicz pogorzelcy z ulicy lipowej w miejskiej g?rce mog? liczy? na pomoc samorz?du.- najwa?niejsze jest pokrycie dachu. tu na pewno gmina si? zaanga?uje - zapowiada sekretarz gminy adam bandura. pomoc deklaruj? te? lokalne firmy. wi?cej>> g?osowali mieszka?cy gminy w?oszakowice mierzy?ska sportowcem, stachowiak trenerem roku (fot. katarzyna knop) sport rozstrzygni?to plebiscyt sportowy gminy w?oszakowice. sportowcem 2016 roku zosta?a wybrana kolarka natalia mierzy?ska, a trenerem ?ukasz stachowiak. laureat?w poznali?my podczas uroczystej gali sportu w sali tr?jk?tnej pa?acu su?kowskich. wi?cej>> obchody od wtorku do soboty 470 lat leszna leszno rozpoczynaj? si? obchody 470 rocznicy nadania lesznu praw miejskich. nie b?d? one szczeg?lnie huczne, skoncentruj? si? wok? wydarze? kulturalnych. pierwsze zaplanowano ju? na wtorek. wi?cej>> iga: idze poszalec ! 3 komentarze dymisja przyj?ta przez sejmik leszek wojtasiak zrezygnowa? z funkcji leszno leszek wojtasiak, cz?onek zarz?du wojew?dztwa wielkopolskiego odpowiedzialny mi?dzy innymi za s?u?b? zdrowia z?o?y? rezygnacj? z pe?nionej funkcji. przyj?li j? ju? radni sejmiku wojew?dztwa wielkopolskiego. wi?cej>> zolo: bo ma ch?op miare i tyle... 7 komentarze produkowali i wprowadzali do obiegu fa?szywe banknoty jeden drukowa?, dw?ch p?aci?o (fot. kpp wschowa) wschowa w siedmiu sklepach na terenie gminy wschowa, dw?ch m?czyzn p?aci?o fa?szywymi banknotami 50-z?otowymi. ich produkcj? zajmowa? si? 22-letni mieszkaniec gminy, kt?ry drukowa? pieni?dze na domowej drukarce. przest?pstwo wysz?o na jaw dzi?ki czujno?ci pracownicy jednego ze wschowskich market?w. wi?cej>> luke: w tesco w kasie samoobs?ugowej by mogli placic moze by sie uda?o 3 komentarze nie b?dzie zmiany warunk?w zatrudnienia radny nie straci pracy gosty? dyrekcja gosty?skiego zespo?u szk? og?lnokszta?c?cych wprowadza zmiany organizacyjne. nie mo?e jednak zmieni? warunk?w zatrudnienia nauczyciela i radnego mateusza matysiaka. nie ma na to zgody rady miejskiej. wi?cej>> pierwsza zagraniczna podr? prezydenta lec? do montlucon (fot. http://www.allier-auvergne-tourisme.com) leszno wsp?praca teatr?w, funkcjonowanie klub?w sportowych oraz rewitalizacja to g??wne tematy wizyty, jak? delegacja leszna sk?ada w montlucon - francuskim mie?cie partnerskim. na czele stoi ?ukasz borowiak; to pierwsza zagraniczna podr? obecnego prezydenta leszna. wi?cej>> ben: tylko 2dni??? kr?ciutko bardzo.ja przez dwa dni dopiero sie rozkr?cam na wyjazdach. 10 komentarze toyot? wje?d?amy w 25. rok nadawania radia elka nasz nowy radiowy "konik roboczy" (fot. jarek adamek) leszno od dzi? radio elka b?dzie jeszcze lepiej widzialne na ulicach i drogach leszna i regionu. dysponujemy bowiem nowym s?u?bowym samochodem: toyot? coroll?. na co dzie? i od ?wi?ta je?dzi? nim b?d? nasi reporterzy. wi?cej>> tomala: 25 years... po polsku nie mo?na? 11 komentarze kolejna zmiana lidera w iv lidze z pi?karskich boisk sport pi?karskie zmagania czwartoligowc?w nie przestaj? dostarcza? emocji i ciekawych wynik?w. po ostatniej kolejce znowu zmieni? si? lider. z dru?yn z naszego regionu wygra?a tylko polonia leszno. w okr?g?wce bezpieczn? przewag? utrzymuje korona piaski, w a klasie liderzy te? nie pope?niaj? b??d?w, ale grupa po?cigowa r?wnie? ma si? dobrze. wi?cej>> podzia? nadwy?ki za rok 2016 na co 9 milion?w z?otych? rawicz w gminie rawicz do rozdysponowania jest dodatkowe 9 milion?w z?otych z tzw. wolnych ?rodk?w. burmistrz chce przeznaczy? je g??wnie na sp?at? zad?u?enia i inwestycje. ostatecznie o podziale funduszy zdecyduj? radni na najbli?szej sesji. wi?cej>> piotrm: droga, cho?by szutrowa do mjr. s?abego jest konieczna, bo to co jest teraz to si? nadaje tylko na motocross. w ko?cu komu? urwie zawieszenie i gmina b?dzie musia?a p?aci? odszkodowanie. 3 komentarze xxi konkurs "m?wimy gwar?" w buk?wcu g?rnym godali po naszymu (fot. bart?omiej klup? i tomek fr?ckowiak) leszno dziewi?tna?cie niezwykle humorystycznych wyst?p?w obejrza?a wczoraj publiczno?? zgromadzona w wiejskim domu kultury w buk?wcu g?rnym. odby? si? tam xxi konkurs „m?wimy gwar?”. w tym roku organizatorzy stworzyli now? kategori? „o?pyn”, dla uczestnik?w powy?ej szesnastego roku ?ycia. wi?cej>> wita: brawo dla ciebie julko k z buk?wca g?rnego za odwag? i to ?e sama zdecydowa?a? o braniu udzia?u w konkursie oraz za zdobycie miejsca na podium. gratuluje kol. 6 komentarze przydro?ny: ustawione zebranie w wilkowicach awantura o podzia? wiejskich pieni?dzy leszno ostatnie zebranie wiejskie w wilkowicach zosta?o „ustawione” - skar?y si? sylwester przydro?ny, przewodnicz?cy zespo?u inicjatywnego w sprawie przy??czenia wilkowic do leszna. chodzi o przeznaczenie prawie 400 tysi?cy z?otych z odszkodowania za grunty przej?te pod drog? s-5. wi?cej>> szkolna ulica: do jakiego wycieku,przecie? to jest informacja publiczna,i ka?dy j? otrzyma gdy o to poprosi.wystarczy?o spyta?.temu panu wida? ?al (...) bo nie wysz?o na jego.hahahe hehehaha 12 komentarze drugi mecz i druga pora?ka punkty zosta?y w ?wi?toch?owicach sport pechowo rozpocz?? si? sezon walki o tegoroczne dru?ynowe mistrzostwo polski dla leszczy?skich speedrowerowc?w. lks szawer przegra? w ?wi?toch?owicach 74:83, by? to drugi mecz ligowy i druga pora?ka. wi?cej>> xxxx: jak zwykle przed sezonem wielkie zapowiedzi, a tor jak zwykle sprowadzi? ich na ziemie hahaha 1 komentarze 45 lat leszczy?skiego wopr-u chc? zapobiega? przez edukacj? (fot. dorota kozanecka) leszno ich praca jest wymagaj?ca i odpowiedzialna, maj? w swoich r?kach cudze ?ycie. rejonowy oddzia? leszczy?skiego wopr-u ma ju? 45 lat. - najwa?niejsza jest edukacja i profilaktyka, a dopiero p?niej ratowanie - m?wi zbigniew bernard, prezes rejonowego wopr w lesznie. wi?cej>> nie no .!!!!: nie no -- prosze pa?stwa na 1-wszym planie powyzszego zdj?cia jest dw?ch starszych pan?w -przypominajacych dzielenie si? op?atkiem wigilijnym. brak jest natomiast os?b (a oni ?yja jeszcze ) -kt?rzy tworzyli to wopr w l... 3 komentarze dwie polskie sztafety na podium zimniewicz i wa?ci?ski biegali w nassau sport z dwoma medalami wr?c? polscy lekkoatleci ze ?wiatowych zawod?w iaaf w nassau. na nieoficjalnych mistrzostwach ?wiata sztafet w stolicy baham?w rywalizowali tak?e przedstawiciele naszego regionu, grzegorz zimniewicz z achillesa leszno oraz przemys?aw wa?ci?ski z kadeta rawicz. sztafety z ich udzia?em nie odegra?y jednak znacz?cej roli. wi?cej>> za nami kolejne grand prix konopa i szulc wygrywaj? we wronkach (fot. polonia 1912 leszno) sport zwyci?stwem reprezentant?w polonii 1912 leszno kingi konopy i micha?a szulca zako?czy? si? rozegrany we wronkach, przedostatni turniej kr?glarskiego cyklu grand prix. wi?cej>> pawe?: super kinga! moje gratulacje! jeste? the best !!! 1 komentarze z?oto dla zawodniczki polonii 1912 nie ma silnych na zuzi? sport kolejne mistrzostwa polski i kolejne z?oto dla zawodniczki polonii 1912 leszno zuzanny lichej. tym razem ten najcenniejszy kr??ek zdoby?a w nowym targu, gdzie walczono w kickboxingu formu?y low-kick. wi?cej>> xc: gratulacje! 2 komentarze znamy triumfatorów llps puchar dla kaniasiatki zryw (fot. ?ukasz witkowski) sport w jubileuszowych, pi?tnastych rozgrywkach leszczy?skiej ligi pi?ki siatkowej uczestniczy?o 14 dru?yn, czyli ponad 170 zawodnik?w. walk? o puchar dyrektora gimnazjum nr 9 stoczy?y ekipy sok? perkowo i kaniasiatka zryw gosty?. zwyci?stwo pad?o ?upem gostynian. wi?cej>> grzywa: do 8 : totalne bzdury piszesz!!! nigdy nie b?d? amatorami raz graj?c w ligach krajowych... b?dziesz zawodowcem bo robi?e? to zawodowo i kontraktowo.... dzi?kuj?!;d 10 komentarze gkm grudzi?dz dzi? bez swojego lidera powa?ny wypadek tomasza golloba ?u?el dzi? na torze motocrossowym niedaleko che?mna powa?nemu wypadkowi uleg? najbardziej utytu?owany czynny polski ?u?lowiec tomasz gollob. jego start w dzisiejszym meczu w barwach gkm grudzi?dz przeciwko stali gorz?w jest wykluczony. wi?cej>> jar: panie tomku wracaj do zdrowia by?e? wielki i pozostaniesz jarek 22 komentarze wypadek pod czempiniem m?czyzna zgin?? pod ko?ami poci?gu ko?cian ?miertelny wypadek na torach kolejowych k. czempinia. nie ?yje 19-latek, kt?ry najprawdopodobniej wszed? pod nadje?d?aj?cy od strony poznania poci?g. ruch kolejowy przez kilka godzin by? wstrzymany. wi?cej>> barbara: to prawda trzeba mie? szcz?cie ?eby czeka? na wizyt? prywatn? 7dni to i tak wieczno?? dla chorych te? mo?na nie do?y? 30 komentarze iii edycja imprezy "transplantacja - jeste?my na tak" uczestnicy: liczy si? idea (fot. bart?omiej klup?) sport oko?o 250 biegaczy, rolkarzy i mi?o?nik?w nordic walkingu wystartowa?o w trzeciej edycji imprezy pod has?em „transplantacja - jeste?my na tak”. uczestnicy podkre?lali, ?e dzi? nie wynik jest najwa?niejszy, lecz idea promowania przeszczepienia narz?d?w, jako metody ratuj?cej ludzkie ?ycie. wi?cej>> potencjalny dawca: aby nie obci??a? rodziny tak trudnymi moralnymi decyzjami wystarczy w swoim portfelu nosi? wype?nion? ''deklaracje woli''' i o tak? ?wiadomo?? tym m?odym ludziom chodzi za co ich podziwiam i gratuluje imprezy. 5 komentarze trwa ustalanie przyczyn tragicznego wypadku kierowca zg?osi? si? na policj? ko?cian za kierownic? mitsubishi, kt?re w nocy z pi?tku na sobot? w zgli?cu wypad?o z drogi, siedzia? 40-letni mieszkaniec leszna. m?czyzna po kilkunastu godzinach zg?osi? si? na policj?, t?umaczy?, ?e by? w szoku. wypadek mia? tragiczne skutki - jeden pasa?er zgin??, drugi dozna? obra?e?. wi?cej>> ddd: poprostu tragedia;-( :-( patryk :-( :-( [*] [*][*] a temu kierowcy to dac dozywocie,idiota jakich malo 32 komentarze przegl?d "per?a" w ?miglu talenty wy?onione (fot. monika kaczmarska-banaszak) ko?cian prawie osiemdziesi?t zg?osze? nap?yn?o do i gminnego przegl?du m?odych talent?w "per?a" w ?miglu. du?a cz?? dotyczy?a prac plastycznych, ale sporo by?o te? solist?w i tancerzy. koncert laureat?w odby? si? w auli zsp w niet??kowie. wi?cej>> zwyci?stwo: ave 1 komentarze wyst?p iskierek przed rodzicami taniec na wysokim poziomie (fot. dorota kozanecka) leszno kilkana?cie grup, dzieci, kt?re ta?cz? ju? od trzeciego roku ?ycia i kilka mi?dzynarodowych sukces?w na koncie. zesp? taneczny "iskierki" dzia?a w lesznie od 26 lat. w sobot? w auli leszczy?skiej pa?stwowej szko?y zawodowej wszystkie formacje zaprezentowa?y swoje umiejetno?ci przed rodzicami. wi?cej>> rodzic: szkoda, ?e nie ma fotek wszystkich grup wyst?puj?cych - a inne maj? po kilka - fotograf nie pomy?la?, albo nie chcia? pomy?le?, ?e to wa?ne 14 komentarze radzili sobie z poszkodowanymi szesna?cie ekip w akcji (fot. monika kaczmarska-banaszak) ko?cian wypadek masowy by? motywem przewodnim ?wicze?, w jakich brali udzia? stra?acy z powiatu ko?cia?skiego. szesna?cie grup z psp i osp musia?o zmierzy? si? z du?ym po?arem, wjazdem ci?ar?wki w t?um ludzi czy ratowa? poszkodowanych przygniecionych przez drzewo. wi?cej>> do 4: w??cz w ko?cu my?lenie, je?li jeszcze masz czym my?le?. 5 komentarze mobilizacja mieszka?c?w pop?aci?a lgi? z nowym boiskiem (fot. bart?omiej klup?) wschowa cho? budowa boiska wielofunkcyjnego w lginiu zako?czy?a si? jesieni? ubieg?ego roku, dopiero wczoraj nast?pi?o jego uroczyste otwarcie. inwestycja nie by?aby mo?liwa gdyby nie mobilizacja mieszka?c?w wsi, kt?rzy z tym projektem skutecznie wystartowali w pierwszej edycji wschowskiego bud?etu obywatelskiego. wi?cej>> sprawiedliwy: ciekawe sk?d tak nagle wzi?y si? pieni??ki na to boisko? chyba nie pojawi?y si? z nik?d. ciekawe kto i ile nakrad?i kto na tym zarobi?. ob??d kolejne oszustwa na biednychsprawiedliwych obywatelach. 4 komentarze jamalex polonia leszno – gtk gliwice 61:62 to ju? koniec! (fot. ?ukasz witkowski) sport by?a wspania?a walka, dramaturgia godna wielkiego sportowego widowiska, wiara i doping kibic?w, ale nie dla nich p?fina? i ligi. koszykarze jamalex polonii po kapitalnym boju przegrali trzeci mecz z gtk gliwice 61:62. kolejnego pojedynku w play-off ju? nie b?dzie. beniaminek z leszna zako?czy? sezon. bez w?tpienia by? rewelacj? rozgrywek. wi?cej>> c?d: jamalex - powiedz stop! 12 komentarze polonia 1912 leszno – polonia k?pno 1:0 prze?amali niemoc (fot. ?ukasz witkowski) sport ponad miesi?c czekali na drug? wygran? w rundzie wiosennej pi?karze polonii leszno. ?atwo nie by?o, ale wreszcie mog? doliczy? do ligowego dorobku 3 punkty. pokonali przy strzeleckiej poloni? k?pno 1:0. bramk? na wag? zwyci?stwa zdoby? jakub borowczyk. wi?cej>> kibic: ofensywa cieniutko 7 komentarze 12. regionalny konkurs ta?ca nowoczesnego chodzi przede wszystkim o dobr? zabaw? (fot. dorota kozanecka) sport ponad 300 uczestnik?w wzi?o dzi? udzia? w tanecznej rywalizacji, kt?ra odby?a si? w g?rowskim domu kultury. cho? dzieci i m?odzie? oceniano, jak same przyzna?y najwa?niejsza dla nich jest dobra zabawa. wi?cej>> renowacja dw?ch kapliczek jeszcze w tym roku koncert charytatywny na rzecz drogi kopaszewskiej ko?cian remont przynajmniej dw?ch kapliczek kopaszewskiej drogi krzy?owej w tym roku to cel, na jaki b?d? zbierane pieni?dze podczas charytatywnego koncertu, kt?ry odb?dzie si? w najbli?sz? niedziel? w ko?cia?skiej farze. wyst?pi ch?r m?ski arion z ko?ciana oraz kapela zamku rydzy?skiego. wi?cej>> v bieg memoria?owy im. marka kozaczka we wschowie wa?owski z pucharem (fot. bart?omiej klup?) sport dominik wa?owski wygra? v bieg memoria?owy im. marka kozaczka we wschowie. w zawodach wzi?o udzia? niespe?na pi??dziesi?ciu zawodnik?w, kt?rzy rywalizowali na dw?ch dystansach. - tym biegiem chcemy odda? ho?d naszemu pierwszemu staro?cie - m?wi? damian janowicz, dyrektor i zespo?u szk? im. stanis?awa staszica. wi?cej>> najpierw ?wi?cenie, potem biesiada i koncert motocykli?ci rozpocz?li sezon (fot. ?ukasz witkowski) leszno kawalkada motocyklist?w przejecha?a dzisiaj przez leszno. najpierw spotkali si? przy ko?ciele ?w. krzy?a na corocznym ?wi?ceniu jedno?lad?w, oficjalnie rozpoczynaj?cym sezon, a potem pojechali do dzi?czyny.tam wezm? udzia? w biesiadzie i koncercie. wi?cej>> marek: po?owa to byli komunisci chyba pierwszy ras brali udzia? w swieceniu ?enada.tam trzeba bylo zrobic zank krzy?a swietego to by? chyba problem. 33 komentarze kto kierowa? mitsubishi? zgin?? pasa?er, drugi jest ranny ko?cian m?ody mieszkaniec powiatu leszczy?skiego zgin?? w nocnym wypadku w zgli?cu. jecha? w mitsubishi, kt?re wypad?o z drogi. ranny zosta? drugi pasa?er. gdy na miejsce dotarli ratownicy medyczni oraz policja, w poje?dzie nie by?o kierowcy. trwa ustalanie, kto kierowa? samochodem oraz jak dosz?o do wypadku. wi?cej>> bvc: popieram komentarz 19 . patryk w naszej pami?ci 20 komentarze akcja charytatywna "kr?cimy dla szymona" maraton dla szymona sport w gostyniu odb?dzie si? maraton charytatywny na rowerach stacjonarnych. ca?y doch?d z tego sportowego wydarzenia b?dzie przeznaczony na jego leczenie szymona skorupi?skiego z leszna, kt?ry zmaga si? z chorob? nowotworow?. wi?cej>> youtube: alarm - stop gmo - jerzy zi?ba w sejmie - poruszaj?ce i mocne wyst?pienie 1 komentarze w jakiej cenie na bara? i fina? dp?? ruszy?a przedsprzeda? biletów ?u?el do 28 kwietnia potrwa przedsprzeda? bilet?w na bara? i fina? dru?ynowego pucharu ?wiata dla posiadaczy karnet?w ne mecze ligowe fogo unii w sezonie 2017. sprzeda? otwarta b?dzie prowadzona od 8 maja. znamy ju? ceny bilet?w na te imprezy. za najta?szy bilet trzeba b?dzie zap?aci? 25 z? na bara? i 60 z? na fina?. wi?cej>> ja: do kom 8 mylisz sie nie kazdy kto idzie na final kupuje bilet na baraz jak na barazu bedzie 8tys to bedzie sukces unii 11 komentarze «« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »» 24 godziny tydzie? miesi?c << previous next >> najcz?ciej czytane:kierowca zg?osi? si? na policj?m?czyzna zgin?? pod ko?ami poci?guzgin?? pasa?er, drugi jest ranny motocykli?ci rozpocz?li sezon taniec na wysokim poziomie << previous next >> najcz?ciej czytane:zgin?? pasa?er, drugi jest ranny kierowca zg?osi? si? na policj?m?czyzna zgin?? pod ko?ami poci?gunielegalna uprawa w akademikumotocykli?ci rozpocz?li sezon << previous next >> najcz?ciej czytane:pacjentka wypad?a z pi?tego pi?trawypadek na trasie osieczna-wojnowice7-latek wbieg? pod oplazgin?? pasa?er, drugi jest ranny zgin?? na torach << previousnext >> 1 2 3 do zobaczenia na elka.tv nowo?? ?wi?cenie motocykli w lesznie motoryzacja/motocykle konferencja prasowa + bramka z polonia 1912 leszno - polonia k?pno 1:0 (22.04.2017) sport/pi?ka no?na otwarcie sezonu motocyklowego dzi?czyna 2017 ulica/festyny chef vs szef 12 - walka na filety z kurczaka audycje/radio wojciech otto wtz w "czw?rce"? rozmowy elkistowarzyszenie "nasz dom, nasz ?wiat" chce przej?? budynek szko?y podstawowej nr 4 na leszczy?skim zaborowie. ma zorganizowa? tam warsztaty terapii zaj?ciowej dla doros?ych os?b niepe?nosprawnych intelektualnie. -plac?wki takie istniej? w ca?ej wielkopolsce opr?cz leszna - m?wi? w rozmowach elki prezes stowarzyszenia wojciech otto. jak podkre?la samorz?d leszna jest bardzo przychylny inicjatywie. m?wimy gwar? nowoczesna w kryzysie? kolejarze zn?w potrzebni? ostatni dom na sprzeda?!!! lesz... 370 000 z? sprzeda?, leszno sprzedam obiekt 800 000 z? sprzeda?, g?ra boszkowo-dominice - rewelacyjni... 240 000 z? sprzeda?, dominice ostatni dom na sprzeda?!!! rezy... 370 000 z? sprzeda?, leszno dzia?ki budowlane w rydzynie 100 z? sprzeda?, rydzyna dodaj og?oszenie wi?cej... peugeot 307 sw kombi hdi 7os... 14 900 z? peugeot 307 sw, leszno seat cordoba, 2002r. 1.4 st... 3 900 z? seat cordoba, leszno citroen xsara ii 4 500 z? citroen xsara, leszno ford galaxy 5 900 z? ford galaxy, leszno skoda fabia 1.4 16v 7 499 z? skoda fabia, gron?wko dodaj og?oszenie wi?cej... og?oszenie premium pracownicy na produkcj? stolarki aluminiowej x demon leszno telefon : 601469765 x demon leszno telefon : 601469765 x demon leszno telefon : 601469765 marta salon fryzjer telefon : 665513664 operator ci?gnika telefon : 502271950 kwalifikowany pracownik ochrony leszno telefon : 785 074 692 zatrudni? telefon : 603765261 zatrudni? telefon : 603765261 wytw?rnia piecz?tek 25.04zmiana siedziby kierowca busa do 3, 5t trasy po ue telefon : 502473763 doradca finansowy ksi?gowo?? oraz kadry i p?ace telefon : 668 046 326 laminaty ( ?ywice ) - leszno pracownik drogowy (brukarz) gosty? wlkp. telefon : 785 587 023 pracownik dzia?u obs?ugi klienta telefon : 65/6154230 praca telefon : 663059164 728390468 lekcje ta?ca indywidualne telefon : 506 068 289 zatrudni? dorywczo pani? do sprz?tania telefon : 531 969 865 pracownik na stanowisko spawacz mig/mag telefon : 65 525 86 10 projektant mebli kuchennych, wn?trz !!! telefon : 603997099 kurs ta?ca - sobota:06.05.17.godz. 20.00 telefon : 506 068 289 firma budowlana zatrudni do docieple? telefon : 601-632-455 m telefon : 604-228-275 praca w firmie kosmetycznej telefon : 605350510 kierowca kat. b bus telefon : 724876222 kierowca-bus telefon : +48 729 249 289 kierowca c+e telefon : 506023600 pracownik ochrony - lespin telefon : 605 857 116 $ 607 661 909 toms poszukuje pakowaczy na sezon praca dla murarzy i pomocnik?w od zaraz telefon : 513665484 firma og?lnobudowlana telefon : 607697029 sprz?taczka leszno / wschowa telefon : 725 116 114 / 607 676 822 agencja zatrudnienia telefon : 668 046 326 kelnerka / barmanka: antidotum leszno nowa rekrutacja wystartowa?a! telefon : 655202300 kierowca kat.b transport mi?dzynarodowy telefon : 601548866 sprzedam ko?a kompletne alusy 16" telefon : 601-85-25-30 ??eczko telefon : 663943569 kierowca mi?dzynarodowy kat.b monta? okien telefon : 60595564 zatrudni? pracownika- budowlanka telefon : 603-278-334, oraz 724-278- praca przy zbiorze pieczarek telefon : 601145540 praca dla atrakcyjnej sekretarki telefon : praca.sekretariat2016@wp.p kierowca mi?dzynarodowy na busa do 3, 5t telefon : +48535569570 pilny kierowca kat.b na busa do 3, 5 tony telefon : 693-715-631 kierowca c+e na kraj telefon : 509591044 kierowca kraj kategoria c solo do 12t telefon : 500608664 praca na stacji paliw telefon : 519088632 specjalista ds. kontaktu z klientem telefon : 601581015 praca dla studenta/studentki telefon : 513665484 ksi?gowa lub sta?ystka telefon : 782555050 g?o?nik jbl charge 2+ cena 350 z? telefon : 728-100-171 pomocnik dekarza cie?li, dekarz cie?la telefon : 504129116 wyklejanie tablic reklamowych dodaj og?oszenie wi?cej... niezupe?nie o to mi chodzi?o felieton adamka w dniu, w kt?rym ruszy?a budowa alei gwiazd ?u?la dosta?em smsa od pana s?awomira szczota, przewodnicz?cego rady miejskiej leszna i szefa leszczy?skich struktur pis. - mam nadziej?, ?e przywr?ci nam pan dobre imi? w zwi?zku z pana krytyk? w jednym z poprzednich felieton?w - pisa? pan przewodnicz?cy. no, zrobi?o mi si? troch? dziwnie, bo jako? nie wydaje mi si?, ?eby tak pot?na partia jak prawo i sprawiedliwo?? mog?a straci? dobre imi? w og?le, a co dopiero za spraw? jakiego? tam mojego pisania. ale - z drugiej strony - mo?e nie doceniam swojej si?y oddzia?ywania i a nu? straciliby elektorat przez felieton… wi?cej>> s? rajtuzy, jest impreza po?ar ugaszony. na d?ugo? wyznania skruszonego obywatelskiego grzesznika najnowsze blogi na elka.pl wielki jubileusz ratownik?w bez lotniska nie ma leszna dotrzymujemy s?owa pierwszy etap wprowadzania reformy edukacji za nami refleksje o leszczy?skich instytucjach kultury reklama reklama redakcja - kontakt | regulamin og?osze? | polityka prywatno?ci dodaj og?oszenie wi?cej...


Here you find all texts from your page as Google (googlebot) and others search engines seen it.

Words density analysis:

Numbers of all words: 3351

One word

Two words phrases

Three words phrases

nie - 3.82% (128)
czy - 1.4% (47)
telefon - 1.4% (47)
si? - 1.28% (43)
wi?cej>> - 1.07% (36)
leszno - 1.01% (34)
kom - 0.98% (33)
komentarz - 0.84% (28)
komentarze - 0.81% (27)
sport - 0.78% (26)
ich - 0.75% (25)
oni - 0.72% (24)
dni - 0.72% (24)
pod - 0.69% (23)
jest - 0.66% (22)
prac - 0.66% (22)
przed - 0.63% (21)
by? - 0.57% (19)
ale - 0.57% (19)
sie - 0.54% (18)
(fot. - 0.54% (18)
jak - 0.54% (18)
przy - 0.54% (18)
dla - 0.51% (17)
tak - 0.45% (15)
raz - 0.45% (15)
tor - 0.45% (15)
dzi? - 0.42% (14)
dom - 0.42% (14)
praw - 0.42% (14)
leszna - 0.42% (14)
niej - 0.39% (13)
nasz - 0.39% (13)
kierowca - 0.39% (13)
przez - 0.36% (12)
rok - 0.36% (12)
nad - 0.33% (11)
sezon - 0.33% (11)
moto - 0.33% (11)
one - 0.33% (11)
roku - 0.3% (10)
zgin?? - 0.3% (10)
bieg - 0.3% (10)
sprzeda? - 0.3% (10)
b?dzie - 0.3% (10)
praca - 0.3% (10)
tym - 0.27% (9)
kto - 0.27% (9)
ile - 0.27% (9)
ko?cian - 0.27% (9)
drugi - 0.27% (9)
oraz - 0.27% (9)
pan - 0.27% (9)
polonia - 0.24% (8)
tego - 0.24% (8)
lat - 0.24% (8)
cookies - 0.24% (8)
te? - 0.24% (8)
zatrudni - 0.24% (8)
udzia? - 0.21% (7)
ju? - 0.21% (7)
wypadek - 0.21% (7)
elki - 0.21% (7)
elka - 0.21% (7)
dw?ch - 0.21% (7)
nowa - 0.21% (7)
jaki - 0.21% (7)
mog? - 0.21% (7)
pracownik - 0.18% (6)
?ukasz - 0.18% (6)
p?aci? - 0.18% (6)
pasa?er - 0.18% (6)
dac - 0.18% (6)
kurs - 0.18% (6)
wschowa - 0.18% (6)
prawie - 0.18% (6)
polski - 0.18% (6)
1912 - 0.18% (6)
?w. - 0.18% (6)
!!! - 0.18% (6)
m?wi - 0.18% (6)
nam - 0.18% (6)
fina? - 0.18% (6)
po?ar - 0.18% (6)
jego - 0.18% (6)
tam - 0.18% (6)
start - 0.18% (6)
koncert - 0.18% (6)
wi?cej... - 0.18% (6)
rawicz - 0.18% (6)
polonii - 0.15% (5)
boisk - 0.15% (5)
ras - 0.15% (5)
og?oszenie - 0.15% (5)
kt?ry - 0.15% (5)
gminy - 0.15% (5)
kolejne - 0.15% (5)
bez - 0.15% (5)
mi?dzy - 0.15% (5)
sprzeda?, - 0.15% (5)
motocykli - 0.15% (5)
mecz - 0.15% (5)
konkurs - 0.15% (5)
bilet - 0.15% (5)
nowy - 0.15% (5)
b?d? - 0.15% (5)
straci - 0.15% (5)
ostatni - 0.15% (5)
zosta? - 0.15% (5)
bus - 0.15% (5)
ranny - 0.15% (5)
m?czyzn - 0.15% (5)
gosty? - 0.15% (5)
wyst?p - 0.15% (5)
000 - 0.12% (4)
jamalex - 0.12% (4)
by?o - 0.12% (4)
dopiero - 0.12% (4)
wopr - 0.12% (4)
nich - 0.12% (4)
pasa?er, - 0.12% (4)
2017 - 0.12% (4)
puchar - 0.12% (4)
witkowski) - 0.12% (4)
470 - 0.12% (4)
jeste? - 0.12% (4)
ko?a - 0.12% (4)
dodaj - 0.12% (4)
policj? - 0.12% (4)
cenie - 0.12% (4)
bart?omiej - 0.12% (4)
next - 0.12% (4)
swoje - 0.12% (4)
klup? - 0.12% (4)
previous - 0.12% (4)
sprawie - 0.12% (4)
chodzi - 0.12% (4)
domu - 0.12% (4)
gdy - 0.12% (4)
zmiany - 0.12% (4)
dru?yn - 0.12% (4)
jeszcze - 0.12% (4)
grup - 0.12% (4)
zespo?u - 0.12% (4)
kat. - 0.12% (4)
miejskiej - 0.12% (4)
powiedz - 0.12% (4)
by?a - 0.12% (4)
drogi - 0.12% (4)
dach - 0.12% (4)
wielki - 0.12% (4)
m?czyzna - 0.12% (4)
pomoc - 0.12% (4)
zatrudni? - 0.12% (4)
mi?dzynarodowy - 0.12% (4)
nowe - 0.12% (4)
felieton - 0.12% (4)
zg?osi? - 0.12% (4)
adam - 0.12% (4)
imprezy - 0.12% (4)
im. - 0.12% (4)
kilka - 0.12% (4)
zwykle - 0.09% (3)
nami - 0.09% (3)
liczy - 0.09% (3)
lesznie - 0.09% (3)
masz - 0.09% (3)
maj? - 0.09% (3)
kozanecka) - 0.09% (3)
dorota - 0.09% (3)
leszczy?skiego - 0.09% (3)
bara? - 0.09% (3)
leszczy?skich - 0.09% (3)
kt?re - 0.09% (3)
607 - 0.09% (3)
1:0 - 0.09% (3)
wypadku - 0.09% (3)
wilkowic - 0.09% (3)
prywatno?ci - 0.09% (3)
trwa - 0.09% (3)
wag? - 0.09% (3)
pa?stwo - 0.09% (3)
zmieni? - 0.09% (3)
ta?ca - 0.09% (3)
tak? - 0.09% (3)
klup?) - 0.09% (3)
kt?rzy - 0.09% (3)
605 - 0.09% (3)
zako?czy? - 0.09% (3)
rozpocz?li - 0.09% (3)
:-( - 0.09% (3)
?eby - 0.09% (3)
[*] - 0.09% (3)
ko?ami - 0.09% (3)
aby - 0.09% (3)
punkty - 0.09% (3)
pad?o - 0.09% (3)
ponad - 0.09% (3)
motocykli?ci - 0.09% (3)
trzeci - 0.09% (3)
wschowie - 0.09% (3)
z?oto - 0.09% (3)
poci?gu - 0.09% (3)
?wi?toch?owicach - 0.09% (3)
szymona - 0.09% (3)
trzeba - 0.09% (3)
29.04. - 0.09% (3)
ligi - 0.09% (3)
cho? - 0.09% (3)
stop - 0.09% (3)
os?b - 0.09% (3)
godzin - 0.09% (3)
m?ody - 0.09% (3)
sztafet - 0.09% (3)
elka.pl - 0.09% (3)
chyba - 0.09% (3)
polskie - 0.09% (3)
k?pno - 0.09% (3)
mie? - 0.09% (3)
droga - 0.09% (3)
zatrudnienia - 0.09% (3)
wprowadza - 0.09% (3)
506 - 0.09% (3)
023 - 0.09% (3)
kraj - 0.09% (3)
046 - 0.09% (3)
peugeot - 0.09% (3)
mierzy?ska - 0.09% (3)
gwar? - 0.09% (3)
gliwice - 0.09% (3)
lub - 0.09% (3)
gtk - 0.09% (3)
tylko - 0.09% (3)
leszna. - 0.09% (3)
m?wimy - 0.09% (3)
61:62 - 0.09% (3)
reklama - 0.09% (3)
drukowa? - 0.09% (3)
funkcji - 0.09% (3)
pierwsze - 0.09% (3)
wojtasiak - 0.09% (3)
sportowcem - 0.09% (3)
2016 - 0.09% (3)
601469765 - 0.09% (3)
demon - 0.09% (3)
jeden - 0.09% (3)
leszek - 0.09% (3)
900 - 0.09% (3)
mieszkaniec - 0.09% (3)
foto - 0.09% (3)
busa - 0.09% (3)
kat.b - 0.09% (3)
p?aci?o - 0.09% (3)
- 0.09% (3)
289 - 0.09% (3)
?u?el - 0.09% (3)
chce - 0.09% (3)
jbl - 0.09% (3)
transplantacja - 0.09% (3)
regionu - 0.09% (3)
leszno. - 0.09% (3)
play - 0.09% (3)
najcz?ciej - 0.09% (3)
koniec - 0.09% (3)
trenerem - 0.09% (3)
116 - 0.09% (3)
odby? - 0.09% (3)
kultury - 0.09% (3)
jeste?my - 0.09% (3)
z?otych - 0.09% (3)
stachowiak - 0.09% (3)
dzie? - 0.09% (3)
radio - 0.09% (3)
walka - 0.09% (3)
nowym - 0.09% (3)
osp - 0.06% (2)
powiatu - 0.06% (2)
budowlana - 0.06% (2)
charytatywny - 0.06% (2)
785 - 0.06% (2)
dzieci - 0.06% (2)
kapliczek - 0.06% (2)
ochrony - 0.06% (2)
imi? - 0.06% (2)
ciekawe - 0.06% (2)
firma - 0.06% (2)
brali - 0.06% (2)
513665484 - 0.06% (2)
uroczyste - 0.06% (2)
obywatelskiego - 0.06% (2)
budowa - 0.06% (2)
wzi?o - 0.06% (2)
300 - 0.06% (2)
kontakt - 0.06% (2)
ludzi - 0.06% (2)
sportowego - 0.06% (2)
068 - 0.06% (2)
114 - 0.06% (2)
326 - 0.06% (2)
mobilizacja - 0.06% (2)
t?um - 0.06% (2)
no, - 0.06% (2)
mieszka?c?w - 0.06% (2)
zdoby? - 0.06% (2)
603765261 - 0.06% (2)
dzia?u - 0.06% (2)
kopaszewskiej - 0.06% (2)
668 - 0.06% (2)
miesi?c - 0.06% (2)
jubileusz - 0.06% (2)
citroen - 0.06% (2)
podkre?la - 0.06% (2)
samorz?d - 0.06% (2)
zmaga - 0.06% (2)
ekip - 0.06% (2)
350 - 0.06% (2)
otto - 0.06% (2)
bardzo - 0.06% (2)
maraton - 0.06% (2)
sprzeda?!!! - 0.06% (2)
370 - 0.06% (2)
jecha? - 0.06% (2)
samochodem - 0.06% (2)
akcja - 0.06% (2)
wojciech - 0.06% (2)
pana - 0.06% (2)
policj?m?czyzna - 0.06% (2)
ligowe - 0.06% (2)
unii - 0.06% (2)
pomocnik - 0.06% (2)
bedzie - 0.06% (2)
sukces - 0.06% (2)
bilet?w - 0.06% (2)
przedsprzeda? - 0.06% (2)
otwarcie - 0.06% (2)
szef - 0.06% (2)
dekarz - 0.06% (2)
?wi?cenie - 0.06% (2)
ruszy?a - 0.06% (2)
sprzedam - 0.06% (2)
dominice - 0.06% (2)
500 - 0.06% (2)
dobre - 0.06% (2)
marka - 0.06% (2)
xsara - 0.06% (2)
kozaczka - 0.06% (2)
baraz - 0.06% (2)
memoria?owy - 0.06% (2)
ford - 0.06% (2)
fabia - 0.06% (2)
wyst?pi - 0.06% (2)
skoda - 0.06% (2)
galaxy - 0.06% (2)
c+e - 0.06% (2)
1.4 - 0.06% (2)
wa?owski - 0.06% (2)
+48 - 0.06% (2)
307 - 0.06% (2)
100 - 0.06% (2)
krzy?a - 0.06% (2)
kierowa? - 0.06% (2)
pierwszy - 0.06% (2)
seat - 0.06% (2)
potem - 0.06% (2)
wygra? - 0.06% (2)
cordoba, - 0.06% (2)
m?wi? - 0.06% (2)
dyrektor - 0.06% (2)
najpierw - 0.06% (2)
odb?dzie - 0.06% (2)
grand - 0.06% (2)
radni - 0.06% (2)
zdrowia - 0.06% (2)
wielkopolskiego - 0.06% (2)
wojew?dztwa - 0.06% (2)
ch?op - 0.06% (2)
produkcj? - 0.06% (2)
jaw - 0.06% (2)
wysz?o - 0.06% (2)
pieni?dze - 0.06% (2)
sejmik - 0.06% (2)
idze - 0.06% (2)
laureat?w - 0.06% (2)
sportowy - 0.06% (2)
w?oszakowice - 0.06% (2)
gmina - 0.06% (2)
podczas - 0.06% (2)
gali - 0.06% (2)
rozpoczynaj? - 0.06% (2)
obchody - 0.06% (2)
sali - 0.06% (2)
pracownicy - 0.06% (2)
warunk?w - 0.06% (2)
zmiana - 0.06% (2)
nim - 0.06% (2)
jarek - 0.06% (2)
25. - 0.06% (2)
lidera - 0.06% (2)
naszego - 0.06% (2)
ko?cu - 0.06% (2)
milion?w - 0.06% (2)
podzia? - 0.06% (2)
toyot? - 0.06% (2)
dwa - 0.06% (2)
rady - 0.06% (2)
jednak - 0.06% (2)
mo?e - 0.06% (2)
szk? - 0.06% (2)
pierwsza - 0.06% (2)
zagraniczna - 0.06% (2)
montlucon - 0.06% (2)
prezydenta - 0.06% (2)
podr? - 0.06% (2)
liczy? - 0.06% (2)
g?rce - 0.06% (2)
naszej - 0.06% (2)
pa?stwa - 0.06% (2)
ustawie? - 0.06% (2)
dotycz?ce - 0.06% (2)
pomog? - 0.06% (2)
pogorzelcom - 0.06% (2)
radny - 0.06% (2)
drukowa?, - 0.06% (2)
zrezygnowa? - 0.06% (2)
firmy - 0.06% (2)
r?wnie? - 0.06% (2)
stosujemy - 0.06% (2)
internetowych - 0.06% (2)
serwis?w - 0.06% (2)
naszych - 0.06% (2)
cookies. - 0.06% (2)
cookies, - 0.06% (2)
reklamowych - 0.06% (2)
tak?e - 0.06% (2)
korzystanie - 0.06% (2)
pracy - 0.06% (2)
sportowcem, - 0.06% (2)
rozmowy - 0.06% (2)
g?ra - 0.06% (2)
kwietnia - 0.06% (2)
stanis?awa - 0.06% (2)
adamka - 0.06% (2)
blogi - 0.06% (2)
stracili - 0.06% (2)
elka.tv - 0.06% (2)
teatr - 0.06% (2)
ulicy - 0.06% (2)
trasie - 0.06% (2)
sezonu - 0.06% (2)
miejskich - 0.06% (2)
zosta?y - 0.06% (2)
pi?karskich - 0.06% (2)
27.04. - 0.06% (2)
kolejarz - 0.06% (2)
najnowsze - 0.06% (2)
galerie - 0.06% (2)
fogo - 0.06% (2)
xxi - 0.06% (2)
buk?wcu - 0.06% (2)
wystarczy - 0.06% (2)
jako - 0.06% (2)
lecz - 0.06% (2)
wynik - 0.06% (2)
imprezy. - 0.06% (2)
ustalanie - 0.06% (2)
zgli?cu - 0.06% (2)
sobot? - 0.06% (2)
mitsubishi, - 0.06% (2)
uczestnicy - 0.06% (2)
edycji - 0.06% (2)
tomasz - 0.06% (2)
grudzi?dz - 0.06% (2)
gkm - 0.06% (2)
zwyci?stwo - 0.06% (2)
torach - 0.06% (2)
strony - 0.06% (2)
idea - 0.06% (2)
mo?na - 0.06% (2)
kolejowy - 0.06% (2)
wypad?o - 0.06% (2)
tragiczne - 0.06% (2)
poziomie - 0.06% (2)
wysokim - 0.06% (2)
taniec - 0.06% (2)
rodzicami - 0.06% (2)
?ycia - 0.06% (2)
szko?y - 0.06% (2)
wa?ne - 0.06% (2)
inne - 0.06% (2)
formacje - 0.06% (2)
auli - 0.06% (2)
cz?? - 0.06% (2)
jakich - 0.06% (2)
kierowcy - 0.06% (2)
temu - 0.06% (2)
patryk - 0.06% (2)
przegl?d - 0.06% (2)
"per?a" - 0.06% (2)
kaczmarska-banaszak) - 0.06% (2)
monika - 0.06% (2)
?miglu - 0.06% (2)
leszczy?skiej - 0.06% (2)
zryw - 0.06% (2)
wielkie - 0.06% (2)
dru?ynowe - 0.06% (2)
walki - 0.06% (2)
pora?ka - 0.06% (2)
wopr-u - 0.06% (2)
?ycie. - 0.06% (2)
najwa?niejsza - 0.06% (2)
lat. - 0.06% (2)
oddzia? - 0.06% (2)
druga - 0.06% (2)
jakiego - 0.06% (2)
gratuluje - 0.06% (2)
uczestnik?w - 0.06% (2)
wczoraj - 0.06% (2)
g?rnym - 0.06% (2)
ustawione - 0.06% (2)
zebranie - 0.06% (2)
przewodnicz?cy - 0.06% (2)
ostatnie - 0.06% (2)
wilkowicach - 0.06% (2)
prezes - 0.06% (2)
tworzyli - 0.06% (2)
zawodniczki - 0.06% (2)
gratulacje! - 0.06% (2)
moje - 0.06% (2)
wronkach - 0.06% (2)
mistrzostwa - 0.06% (2)
ten - 0.06% (2)
llps - 0.06% (2)
znamy - 0.06% (2)
gdzie - 0.06% (2)
szulc - 0.06% (2)
prix - 0.06% (2)
wa?ci?ski - 0.06% (2)
zimniewicz - 0.06% (2)
podium - 0.06% (2)
sztafety - 0.06% (2)
nassau - 0.06% (2)
?wiata - 0.06% (2)
polityka - 0.06% (2)
grzegorz - 0.06% (2)
rywalizowali - 0.06% (2)
szesna?cie - 0.06% (2)
telefon : - 1.4% (47)
1 komentarze - 0.18% (6)
z? sprzeda?, - 0.15% (5)
si? na - 0.15% (5)
1912 leszno - 0.15% (5)
3 komentarze - 0.15% (5)
wi?cej... - 0.15% (5)
next >> - 0.12% (4)
og?oszenie wi?cej... - 0.12% (4)
<< previous - 0.12% (4)
bart?omiej klup? - 0.12% (4)
nie ma - 0.12% (4)
(fot. ?ukasz - 0.12% (4)
?ukasz witkowski) - 0.12% (4)
pasa?er, drugi - 0.12% (4)
(fot. bart?omiej - 0.12% (4)
jest ranny - 0.12% (4)
drugi jest - 0.12% (4)
000 z? - 0.12% (4)
dodaj og?oszenie - 0.12% (4)
jeste?my na - 0.09% (3)
leszek wojtasiak - 0.09% (3)
na bara? - 0.09% (3)
leszno – - 0.09% (3)
bara? i - 0.09% (3)
bart?omiej klup?) - 0.09% (3)
kierowca zg?osi? - 0.09% (3)
>> najcz?ciej - 0.09% (3)
previous next - 0.09% (3)
pod ko?ami - 0.09% (3)
m?czyzna zgin?? - 0.09% (3)
polonii 1912 - 0.09% (3)
motocykli?ci rozpocz?li - 0.09% (3)
witkowski) sport - 0.09% (3)
polonia 1912 - 0.09% (3)
udzia? w - 0.09% (3)
praca dla - 0.09% (3)
w lesznie - 0.09% (3)
dorota kozanecka) - 0.09% (3)
demon leszno - 0.09% (3)
gtk gliwice - 0.09% (3)
dom na - 0.09% (3)
w ?wi?toch?owicach - 0.09% (3)
tym roku - 0.09% (3)
rozpocz?li sezon - 0.09% (3)
k?pno 1:0 - 0.09% (3)
gliwice 61:62 - 0.09% (3)
- jeste?my - 0.09% (3)
polonia leszno - 0.09% (3)
900 z? - 0.09% (3)
z leszna - 0.09% (3)
busa do - 0.09% (3)
dla nich - 0.09% (3)
m?wimy gwar? - 0.09% (3)
kierowca kat. - 0.09% (3)
(fot. dorota - 0.09% (3)
kozaczka we - 0.06% (2)
4 komentarze - 0.06% (2)
jamalex polonia - 0.06% (2)
bieg memoria?owy - 0.06% (2)
- m?wi? - 0.06% (2)
klup?) sport - 0.06% (2)
im. marka - 0.06% (2)
dw?ch kapliczek - 0.06% (2)
odb?dzie si? - 0.06% (2)
na baraz - 0.06% (2)
068 289 - 0.06% (2)
506 068 - 0.06% (2)
046 326 - 0.06% (2)
601469765 x - 0.06% (2)
citroen xsara - 0.06% (2)
kierowca c+e - 0.06% (2)
kierowca mi?dzynarodowy - 0.06% (2)
mi si? - 0.06% (2)
dobre imi? - 0.06% (2)
: 513665484 - 0.06% (2)
na busa - 0.06% (2)
peugeot 307 - 0.06% (2)
370 000 - 0.06% (2)
bilet?w na - 0.06% (2)
mobilizacja mieszka?c?w - 0.06% (2)
i fina? - 0.06% (2)
w naszej - 0.06% (2)
nie by?o - 0.06% (2)
policj?m?czyzna zgin?? - 0.06% (2)
na trasie - 0.06% (2)
sprzeda?, leszno - 0.06% (2)
na sprzeda?!!! - 0.06% (2)
ostatni dom - 0.06% (2)
polonia k?pno - 0.06% (2)
kto kierowa? - 0.06% (2)
odby? si? - 0.06% (2)
nie b?d? - 0.06% (2)
wojew?dztwa wielkopolskiego - 0.06% (2)
7 komentarze - 0.06% (2)
gminy w?oszakowice - 0.06% (2)
felieton adamka - 0.06% (2)
– gtk - 0.06% (2)
rozmowy elki - 0.06% (2)
wysz?o na - 0.06% (2)
nie b?dzie - 0.06% (2)
10 komentarze - 0.06% (2)
11 komentarze - 0.06% (2)
pierwsza zagraniczna - 0.06% (2)
zagraniczna podr? - 0.06% (2)
zespo?u szk? - 0.06% (2)
warunk?w zatrudnienia - 0.06% (2)
domu w - 0.06% (2)
w miejskiej - 0.06% (2)
b?d? one - 0.06% (2)
lat leszna - 0.06% (2)
zrezygnowa? z - 0.06% (2)
zmiany ustawie? - 0.06% (2)
naszych serwis?w - 0.06% (2)
serwis?w internetowych - 0.06% (2)
korzystanie z - 0.06% (2)
drukowa?, dw?ch - 0.06% (2)
nie straci - 0.06% (2)
punkty zosta?y - 0.06% (2)
po?ar domu - 0.06% (2)
pi?karskich boisk - 0.06% (2)
roku z - 0.06% (2)
mierzy?ska sportowcem, - 0.06% (2)
stachowiak trenerem - 0.06% (2)
z pi?karskich - 0.06% (2)
naszego regionu - 0.06% (2)
wypad?o z - 0.06% (2)
"per?a" w - 0.06% (2)
monika kaczmarska-banaszak) - 0.06% (2)
w zgli?cu - 0.06% (2)
mitsubishi, kt?re - 0.06% (2)
gkm grudzi?dz - 0.06% (2)
na torach - 0.06% (2)
polityka prywatno?ci - 0.06% (2)
w auli - 0.06% (2)
roku ?ycia - 0.06% (2)
sobot? w - 0.06% (2)
kozanecka) leszno - 0.06% (2)
wysokim poziomie - 0.06% (2)
przed rodzicami - 0.06% (2)
taniec na - 0.06% (2)
o puchar - 0.06% (2)
dla zawodniczki - 0.06% (2)
domu kultury - 0.06% (2)
w buk?wcu - 0.06% (2)
xxi konkurs - 0.06% (2)
buk?wcu g?rnym - 0.06% (2)
w ko?cu - 0.06% (2)
9 milion?w - 0.06% (2)
milion?w z?otych - 0.06% (2)
zebranie w - 0.06% (2)
w wilkowicach - 0.06% (2)
nie no - 0.06% (2)
za nami - 0.06% (2)
jak zwykle - 0.06% (2)
drugi mecz - 0.06% (2)
z?otych z - 0.06% (2)
druga pora?ka - 0.06% (2)
5 komentarze - 0.06% (2)
(fot. ?ukasz witkowski) - 0.12% (4)
000 z? sprzeda?, - 0.12% (4)
zgin?? pasa?er, drugi - 0.12% (4)
drugi jest ranny - 0.12% (4)
zg?osi? si? na - 0.12% (4)
dodaj og?oszenie wi?cej... - 0.12% (4)
(fot. dorota kozanecka) - 0.09% (3)
kierowca zg?osi? si? - 0.09% (3)
- jeste?my na - 0.09% (3)
?ukasz witkowski) sport - 0.09% (3)
next >> najcz?ciej - 0.09% (3)
<< previous next - 0.09% (3)
na bara? i - 0.09% (3)
motocykli?ci rozpocz?li sezon - 0.09% (3)
w tym roku - 0.09% (3)
polonia 1912 leszno - 0.09% (3)
pod ko?ami poci?gu - 0.09% (3)
telefon : 65 - 0.09% (3)
demon leszno telefon - 0.09% (3)
busa do 3, - 0.09% (3)
telefon : 605 - 0.09% (3)
gtk gliwice 61:62 - 0.09% (3)
na busa do - 0.06% (2)
dobre imi? w - 0.06% (2)
policj?m?czyzna zgin?? pod - 0.06% (2)
taniec na wysokim - 0.06% (2)
: 668 046 - 0.06% (2)
telefon : +48 - 0.06% (2)
telefon : 603765261 - 0.06% (2)
: 601469765 x - 0.06% (2)
370 000 z? - 0.06% (2)
668 046 326 - 0.06% (2)
ostatni dom na - 0.06% (2)
506 068 289 - 0.06% (2)
telefon : 513665484 - 0.06% (2)
im. marka kozaczka - 0.06% (2)
stachowiak trenerem roku - 0.06% (2)
wojtasiak zrezygnowa? z - 0.06% (2)
pierwsza zagraniczna podr? - 0.06% (2)
i druga pora?ka - 0.06% (2)
w miejskiej g?rce - 0.06% (2)
polonia leszno – - 0.06% (2)
leszek wojtasiak zrezygnowa? - 0.06% (2)
drukowa?, dw?ch p?aci?o - 0.06% (2)
radny nie straci - 0.06% (2)
sportowcem, stachowiak trenerem - 0.06% (2)
punkty zosta?y w - 0.06% (2)
dorota kozanecka) leszno - 0.06% (2)
v bieg memoria?owy - 0.06% (2)
470 lat leszna - 0.06% (2)
bart?omiej klup?) sport - 0.06% (2)
1 komentarze w - 0.06% (2)
leszno – gtk - 0.06% (2)
na wysokim poziomie - 0.06% (2)
z?oto dla zawodniczki - 0.06% (2)
zawodniczki polonii 1912 - 0.06% (2)
(fot. monika kaczmarska-banaszak) - 0.06% (2)
bara? i fina? - 0.06% (2)

Here you can find chart of all your popular one, two and three word phrases. Google and others search engines means your page is about words you use frequently.

Copyright © 2015-2016 hupso.pl. All rights reserved. FB | +G | Twitter

Hupso.pl jest serwisem internetowym, w którym jednym kliknieciem możesz szybko i łatwo sprawdź stronę www pod kątem SEO. Oferujemy darmowe pozycjonowanie stron internetowych oraz wycena domen i stron internetowych. Prowadzimy ranking polskich stron internetowych oraz ranking stron alexa.