1.07 score from hupso.pl for:
elka.plHTML Content


Titleelka.pl

Length: 7, Words: 2
Description leszno, portal regionu, regionalne, lokalne, radio, elka, kościan, gostyń, góra, rawicz, wschowa, żużel, speedway, leszczyński, radio, gazeta, dodatek

Length: 180, Words: 22
Keywords leszno, portal regionu, regionalne, lokalne, radio, elka, kościan, gostyń, góra, rawicz, wschowa, żużel, speedway, leszczyński, radio, gazeta, dodatek
Robots index, follow
Charset UTF-8
Og Meta - Title exist
Og Meta - Description exist
Og Meta - Site name exist
Tytuł powinien zawierać pomiędzy 10 a 70 znaków (ze spacjami), a mniej niż 12 słów w długości.
Meta opis powinien zawierać pomiędzy 50 a 160 znaków (łącznie ze spacjami), a mniej niż 24 słów w długości.
Kodowanie znaków powinny być określone , UTF-8 jest chyba najlepszy zestaw znaków, aby przejść z powodu UTF-8 jest bardziej międzynarodowy kodowaniem.
Otwarte obiekty wykresu powinny być obecne w stronie internetowej (więcej informacji na temat protokołu OpenGraph: http://ogp.me/)

SEO Content

Words/Characters 5163
Text/HTML 10.66 %
Headings H1 0
H2 0
H3 0
H4 0
H5 0
H6 0
H1
H2
H3
H4
H5
H6
strong
to nie by? mecz dla kibic?w o s?abych nerwach. koszykarze jamalex polonii i sp?jni stargard stworzyli w pi?tkowy wiecz?r w trapezie widowisko z wyj?tkow? dramaturgi?. os?abiony leszczy?ski zesp? musia? ostatecznie uzna? wy?szo?? rywala. podopieczni krzysztofa koziorowicza triumfowali w lesznie 68:65.   wi?cej >>
lataj?ce narty i sanki ujrzeli kierowcy, kt?rzy w pi?tek oko?o trzynastej jechali drog? z leszna w kierunku ?remu. przed osieczn? z audi q7 odpad?a g?rna cz?s? baga?nika, a wraz z ni? na pole wylecia? sprz?t narciarski i sanki. sta?o si? tak na skutek porywistego wiatru, kt?ry od czwartku mocno dawa? si? nam we znaki.   wi?cej >>
policja potwierdza, ?e zw?oki, kt?re znaleziono na pla?y w s?awie to zbigniew kowalczuk. m?czyzna zagin?? 26 stycznia. od tamtego czasu trwa?y jego intensywne poszukiwania. zw?oki wyrzuci?o jezioro w pi?tek (24.02) po po?udniu.   wi?cej >>
jutro sw?j wyjazdowy pojedynek w gorzowie rozegraj? pierwszoligowi pi?karze r?czni realu astromalu. tak?e tego dnia operacj? kontuzjowanej nogi przejdzie ich kolega z zespo?u piotr ?uczak. tych os?abie? w leszczy?skiej ekipie jest zreszt? wi?cej.   wi?cej >>
w czasie deszczu dzieci wcale nie musz? si? nudzi?. w sobot? w ko?cia?skiej wie?y ci?nie? odb?d? si? zaj?cia w ramach ko?cia?skiego uniwersytetu m?odego odkrywcy. b?d? to ciekawe wyk?ady dla najm?odszych s?uchaczy.   wi?cej >>
w sobot? i niedziel? w szlichtyngowej po raz trzeci obchodzony b?dzie narodowy dzie? pami?ci ?o?nierzy wykl?tych. w programie przewidziano m.in. zawody strzeleckie, spektakl czy koncert.   wi?cej >>
w starostwie powiatowym otwarto oferty przetargu na przebudow? ulic dworcowej i ?wi?ciechowskiej w wilkowicach. spo?r?d pi?ciu propozycji najta?sz? przedstawi?a firma strabag - to niespe?na pi?? milion?w z?otych.   wi?cej >>
mandatami zosta?a ukarana 30-letnia mieszkanka ko?ciana, kt?ra wioz?a swojego syna do szko?y. ma?o, ?e kobieta nie posiada?a prawa jazdy, to jeszcze 10-latek jecha? bez zapi?tych pas?w bezpiecze?stwa.   wi?cej >>
samoch?d dostawczy dachowa? na krajowej "pi?tce" na granicy powiat?w ko?cia?skiego i pozna?skiego. do zdarzenia dosz?o przed godzin? 11.00 pomi?dzy piotrowem pierwszym a zamys?owem. kierowca jecha? w kierunku wroc?awia. tu? przed sortowni? selekt podj?? nieprawid?owy manewr wyprzedzania, wskutek czego straci? panowanie nad autem i dachowa? w rowie. m?czyzna by? przytomny, zabrano go do ko?cia?skiego szpitala na badania. utrudnienia by?y niewielkie, mog? pojawi? si? wi?ksze na czas wyci?gania pojazdu z rowu.   wi?cej >>
czwarta tura rywalizacji kucharzy ju? za nami. makaronowe starcie okaza?o si? prawdziwym hitem w restauracji przy grodzkiej 12, jednak nie przynios?o rozstrzygni?cia. teraz czas na prawdziwy popis kunsztu kulinarnego - jedno z najmodniejszych da? w najlepszych restauracjach: policzki wo?owe i wieprzowe.   wi?cej >>
co najmniej p? miliona z?otych wy?udzi? z bank?w duet oszust?w zatrzymanych przez leszczy?sk? policj?. 24-letnia kobieta i 36-letni m?czyzna dzia?ali na terenie wielkopolski i dolnego ?l?ska. anga?owali tzw. s?upy i pos?ugiwali si? podrabianymi dokumentami. wpadli w legnicy.   wi?cej >>
dzia?anie pod wp?ywem z?o?ci mo?e mie? fatalne skutki. przekona? si? o tym, 55-letni rawiczanin, kt?ry w przyp?ywie z?o?ci podpali? auto znajomej. grozi? te? jej rodzinie.   wi?cej >>
przed godzin? 9.00 ko?cia?ska stra? po?arna otrzyma?a zg?oszenie o po?arze stolarni w starym bojanowie. w miejscu mia?o panowa? bardzo du?e zadymienie. na szcz?cie okaza?o si?, ?e ogie? wybuch? w kot?owni i nie zd??y? przenie?? si? na hal? produkcyjn?.   wi?cej >>
pose? adam sz?apka (nowoczesna) pyta ministra ?rodowiska o mo?liwo?? postawienia stacji monitoruj?cych stan powietrza w lesznie i innych miastach powiatowych regionu. alternatyw?, jego zdaniem, mog?yby by? urz?dzenia mobilne, na przyk?ad drony.   wi?cej >>
wschowskie stowarzyszenie czas a.r.t. prosi o wyja?nienie dlaczego komisja konkursowa odrzuci?a wszystkie z?o?one przez organizacj? wnioski o dofinansowanie. podczas wczorajszej sesji wiceburmistrz mi?osz czopek stwierdzi?, ?e by?by got?w zap?aci? du?? kwot?, by stowarzyszenie przesta?o dzia?a? na rzecz mieszka?c?w.   wi?cej >>
na pierwszym miejscu zako?czy?y rozgrywki wojew?dzkie kadetki xdemon t?czy leszno i w grupie zespo??w do lat 16 zdoby?y mistrzostwo wielkopolski. to r?wnie? premiuje je do gry na wy?szym szczeblu.   wi?cej >>
najprawdopodobniej w po?owie marca znany b?dzie nowy dyrektor muzeum ziemi rawickiej. do konkursu na to stanowisko zg?osi?o si? pi?? os?b.   wi?cej >>
miejski zarz?d dr?g i inwestycji zdecydowa? o zdemontowaniu s?upk?w mi?dzy pasami ruchu na ul. k?kolewskiej. -nareszcie - komentuje t? decyzj? radny micha? skrzypczak, kt?ry od ponad roku walczy? z tym rozwi?zaniem, przekonuj?c ?e jest ma?o sensowne i niebezpieczne. jak dowiedzieli?my si? w mzdii s?upki zdemontowano tymczasowo - wr?c? po przebudowie geometrii drogi.   wi?cej >>
wcze?nie zapadaj?cy zmrok i d?ugie wieczory w porze zimowej mog? by? powodem zwi?kszonej aktywno?ci w?amywaczy. leszczy?ska policja apeluje o przestrzeganie podstawowych zasad, kt?re mog? uchroni? nas od przykrych konsekwencji dzia?alno?ci przest?pc?w.   wi?cej >>
pose? jaros?aw urbaniak (po) staje w obronie wiat na leszczy?skim dworcu pkp. jak przekonuje w swoje interpelacji konstrukcje te maj? ponad sto lat i s? jedn? z ostatnich pami?tek po dawnym dworcu, zburzonym w 1968 roku.   wi?cej >>
jeszcze co najmniej do po?udnia w ca?ym regionie b?dzie mocno wia?o. z ostrze?enia wydanego przez biuro prognoz meteorologicznych imgw wynika, ?e w porywach wiatr osi?ga pr?dko?? nawet do 90 km/h i rano mo?e si? wzmaga?. jak na razie jednak w regionie nie dosz?o do ?adnych powa?nych zdarze? zwi?zanych z wichur?. stra?acy usuwali jedynie kilka z?amanych konar?w drzew.   wi?cej >>
znana jest ju? przysz?o?? wschowskiej o?wiaty. podczas dzisiejszej sesji radni opozycyjni przeg?osowali sw?j projekt uchwa?y. zdaniem w?adz, wybrano najgorsze z mo?liwych rozwi?za?.   wi?cej >>
czo?owy zesp? i ligi sprawdzi w pi?tkowy wiecz?r dyspozycj? koszykarzy jamalex polonii leszno. mecz ze sp?jni? stargard rozpocznie si? w trapezie o 19.30. go?cie maj? ekstraklasowe aspiracje, ale nie s? zespo?em, kt?rego nie mo?na pokona?.   wi?cej >>
5 zast?p?w stra?y po?arnej gasi?o wczoraj po?ar domu jednorodzinnego w spokojnej, na terenie gminy s?awa. budynek nie nadaje si? obecnie do zamieszkanie, gmina zapewni?a mieszka?com lokal zast?pczy. na szcz?cie w po?arze nikt nie ucierpia?.   wi?cej >>
trzecioligowi siatkarze uks 9 leszno wracaj? na boisko 4 marca, kiedy to w pierwszym meczu rundy play off zmierz? si? z zespo?em z murowanej go?liny. dwumecz zadecyduje, kt?ra z tych dru?yn zagra w finale o mistrzostwo wielkopolski i w bara?ach o 2 lig?.   wi?cej >>
p? tysi?ca p?czk?w zamierzaj? usma?y? panie z ko?a gospody? wiejskich w jerce. na rynku w krzywiniu stan?? namiot, gdzie trwa produkcja tych wyj?tkowych s?odko?ci. mieszka?c?w cz?stuje burmistrz krzywinia. kolejka od godziny 14.00 ro?nie, mimo padaj?cego deszczu.   wi?cej >>
w poniedzia?ek w hiszpa?skim lloret de mar rozpoczyna si? ob?z przygotowawczy klubu real 64-sto leszno. tam w zdecydowanie lepszych, bo ju? wiosennych warunkach szlifowa? form? przed startami w nowym sezonie b?d? zawodniczki i zawodniczki tego klubu.   wi?cej >>
71-letnia kobieta zosta?a poszkodowana na drodze. przechodzi?a na drug? stron? jezdni, kiedy uderzy? w ni? samoch?d. jak ustalili policjanci, kieruj?ca volkswagenem polo nie zachowa?a nale?ytej ostro?no?ci. s?d zdecyduje, jak? poniesie kar?.   wi?cej >>
z d?emem, z dzik? r? czy z ajerkoniakiem? puszyste p?czki podobno dzi? nie tucz?. leszczy?skie cukiernie prze?ywaj? prawdziwe obl?enie. - kupuj? 40 ale zjem tylko jednego, oczywi?cie najlepsze s? te tradycyjne z d?emem - m?wi?a jedna z leszczynianek.   wi?cej >>
bardzo pracowit? noc mieli stra?acy w powiecie wschowskim. przez silne opady deszczu zalana by?a droga krajowa nr 12 na odcinku mi?dzy j?drzychowicami a g?rczyn?. wiele godzin ratownicy walczyli r?wnie? w kandlewie, gdzie podtopione zosta?y domy, podw?rka i piwnice.   wi?cej >>
sporo emocji wywo?uj? spotkania w?adz gminy ko?cian z rodzicami i pracownikami szk? podstawowych na terenie gminy. w?jt andrzej przyby?a apeluje o rozs?dek i zrozumienie. rodzice natomiast s? pe?ni obaw.   wi?cej >>
henryk bystrzycki b?dzie zast?pc? dyrektora miejskiego zak?adu komunikacji w lesznie. jako jedyny z?o?y? ofert? w og?oszonym przez mzk konkursie. - spe?ni? wszystkie kryteria, ma wiedz?, jest osob? kompetentn? - m?wi dyrektor jacek domaga?a. nowy zast?pca prac? rozpocznie od marca.   wi?cej >>
nocne obfite opady deszczu da?y si? we znaki mieszka?com g?ry. du?e utrudnienia by?y na skrzy?owaniu ulicy podwale z dworcow?, gdzie ruchem kierowa?a policja. woda wdar?a si? do prywatnych piwnic, ale tak?e do biurowca nadle?nictwa g?ra ?l?ska.   wi?cej >>
wyj?tkowe, i jak zapewniaj? organizatorzy, nie tucz?ce p?czki z akcji pomocy dla wiktorii barczy?skiej szybko znikn?y ze szk? i przedszkoli. - praktycznie o godzinie 8.30 nie mieli?my ju? co sprzedawa?, a do samego przedszkola kolorowy ?wiat zam?wili?my 1150 p?czk?w - m?wi sylwia dworczak, organizatorka akcji.   wi?cej >>
skutki wczorajszej ulewy s? nadal widoczne. w gostyniu na ulic? pozna?sk? sp?yn?o b?oto z pobliskich p?l, utrudniaj?c przejazd samochod?w. cz?? drogi do dzi? jest wy??czona z ruchu.   wi?cej >>
fundacja centrum aktywno?ci tw?rczej prowadzi nab?r na szkolenie na wykwalifikowanych opiekun?w os?b niepe?nosprawnych lub starszych. -jest ono nie tylko bezp?atne, ale i zwi?zane ze stypendium i p?atnym sta?em - m?wi prezes fundacji marlena pujsza-kunikowska.   wi?cej >>
st?uczka z radiowozem na al. jana paw?a ii w lesznie. policjant podczas cofania uderzy? w stoj?cy za nim samoch?d. - chcia? zatrzyma? kierowc?, kt?ry z?ama? przepisy - informuje monika ?yme?ka z kmp w lesznie. nikomu nic si? nie sta?o. funkcjonariusz otrzyma? mandat karny.   wi?cej >>
gmina w?sosz dofinansuje zakup sprz?tu dla rawickiego szpitala. porozumienie w tej sprawie zawarli starosta rawicki i burmistrz w?sosza. - chcemy czynnie uczestniczy? w ?yciu szpitala i go wspiera? - podkre?la zbigniew stuczyk.   wi?cej >>
w bloku na osiedlu mieszka i w g?rze pali?o si? mieszkanie na parterze, nie ?yje 53-letnia kobieta. stra?acy na czas gaszenia ognia ewakuowali pozosta?ych lokator?w. na miejscu by?o 15 jednostek stra?y. przyczyn? po?aru mog?o by? zapr?szenie ognia, ale b?dzie w tej sprawie dochodzenie.   wi?cej >>
obfite opady deszczu spowodowa?y zalanie drogi krajowej nr 12 na odcinku mi?dzy j?drzychowicami, a g?rczyn?. droga by?a zamkni?ta od wieczora do godz. 3.00 w nocy. w tym czasie kierowcy musieli korzysta? z objazd?w przez g?r?. w powiecie by?o wi?cej podobnych sytuacji.   wi?cej >>
68 milion?w z?otych - to kwota dotacji jak? otrzyma zak?ad wodoci?g?w i kanalizacji w s?awie. w ramach projektu kontynuowana b?dzie budowa sieci kanalizacyjnych oraz wodoci?gowych. - to wielki sukces prezesa kazimierza k?sa i jego zespo?u - podkre?la cezary sadraku?a, burmistrz s?awy.   wi?cej >>
ponad trzydziestu wystawc?w wzi?o udzia? w targach edukacji i pracy organizowanych przez gimnazjum w starych oborzyskach. w tym roku gimnazjalist?w pr?bowa?y zach?ci? szko?y z poznania, leszna, powiatu ko?cia?skiego, gosty?skiego i ?remskiego. by?o z czego wybiera?.   wi?cej >>
kancelaria prezydenta rp potwierdzi?a udzia? andrzeja dudy w rawickich obchodach narodowego dnia ?o?nierzy wykl?tych. prezydent rp przyjedzie do rawicza 28 lutego, aby wzi?? udzia? w zaplanowanych uroczysto?ciach. o godzinie 16.00 spotka si? z mieszka?cami na rawickim rynku.   wi?cej >>
o ponad milion z?otych mniej ni? przewidywano, b?dzie kosztowa? przebudowa drogi mi?dzy rawiczem a ?aszczynem. samorz?d powiatowy wybra? wykonawc? inwestycji.   wi?cej >>
w t?usty czwartek nie tylko mo?na zje?? s?odkiego p?czka, ale tak?e pom?c ci?ko chorej dziewczynce. rusza trzecia akcja p?czki do r?czki. do akcji przy??czy?y si? prawie wszystkie szko?y i przedszkola w lesznie. pieni?dze zostan? przekazane na leczenie 5-letniej wiktorii barczy?skiej, kt?ra walczy z bia?aczk?.   wi?cej >>
2
3
4
5
6
7
8
9
10
b
to nie by? mecz dla kibic?w o s?abych nerwach. koszykarze jamalex polonii i sp?jni stargard stworzyli w pi?tkowy wiecz?r w trapezie widowisko z wyj?tkow? dramaturgi?. os?abiony leszczy?ski zesp? musia? ostatecznie uzna? wy?szo?? rywala. podopieczni krzysztofa koziorowicza triumfowali w lesznie 68:65.   wi?cej >>
lataj?ce narty i sanki ujrzeli kierowcy, kt?rzy w pi?tek oko?o trzynastej jechali drog? z leszna w kierunku ?remu. przed osieczn? z audi q7 odpad?a g?rna cz?s? baga?nika, a wraz z ni? na pole wylecia? sprz?t narciarski i sanki. sta?o si? tak na skutek porywistego wiatru, kt?ry od czwartku mocno dawa? si? nam we znaki.   wi?cej >>
policja potwierdza, ?e zw?oki, kt?re znaleziono na pla?y w s?awie to zbigniew kowalczuk. m?czyzna zagin?? 26 stycznia. od tamtego czasu trwa?y jego intensywne poszukiwania. zw?oki wyrzuci?o jezioro w pi?tek (24.02) po po?udniu.   wi?cej >>
jutro sw?j wyjazdowy pojedynek w gorzowie rozegraj? pierwszoligowi pi?karze r?czni realu astromalu. tak?e tego dnia operacj? kontuzjowanej nogi przejdzie ich kolega z zespo?u piotr ?uczak. tych os?abie? w leszczy?skiej ekipie jest zreszt? wi?cej.   wi?cej >>
w czasie deszczu dzieci wcale nie musz? si? nudzi?. w sobot? w ko?cia?skiej wie?y ci?nie? odb?d? si? zaj?cia w ramach ko?cia?skiego uniwersytetu m?odego odkrywcy. b?d? to ciekawe wyk?ady dla najm?odszych s?uchaczy.   wi?cej >>
w sobot? i niedziel? w szlichtyngowej po raz trzeci obchodzony b?dzie narodowy dzie? pami?ci ?o?nierzy wykl?tych. w programie przewidziano m.in. zawody strzeleckie, spektakl czy koncert.   wi?cej >>
w starostwie powiatowym otwarto oferty przetargu na przebudow? ulic dworcowej i ?wi?ciechowskiej w wilkowicach. spo?r?d pi?ciu propozycji najta?sz? przedstawi?a firma strabag - to niespe?na pi?? milion?w z?otych.   wi?cej >>
mandatami zosta?a ukarana 30-letnia mieszkanka ko?ciana, kt?ra wioz?a swojego syna do szko?y. ma?o, ?e kobieta nie posiada?a prawa jazdy, to jeszcze 10-latek jecha? bez zapi?tych pas?w bezpiecze?stwa.   wi?cej >>
samoch?d dostawczy dachowa? na krajowej "pi?tce" na granicy powiat?w ko?cia?skiego i pozna?skiego. do zdarzenia dosz?o przed godzin? 11.00 pomi?dzy piotrowem pierwszym a zamys?owem. kierowca jecha? w kierunku wroc?awia. tu? przed sortowni? selekt podj?? nieprawid?owy manewr wyprzedzania, wskutek czego straci? panowanie nad autem i dachowa? w rowie. m?czyzna by? przytomny, zabrano go do ko?cia?skiego szpitala na badania. utrudnienia by?y niewielkie, mog? pojawi? si? wi?ksze na czas wyci?gania pojazdu z rowu.   wi?cej >>
czwarta tura rywalizacji kucharzy ju? za nami. makaronowe starcie okaza?o si? prawdziwym hitem w restauracji przy grodzkiej 12, jednak nie przynios?o rozstrzygni?cia. teraz czas na prawdziwy popis kunsztu kulinarnego - jedno z najmodniejszych da? w najlepszych restauracjach: policzki wo?owe i wieprzowe.   wi?cej >>
co najmniej p? miliona z?otych wy?udzi? z bank?w duet oszust?w zatrzymanych przez leszczy?sk? policj?. 24-letnia kobieta i 36-letni m?czyzna dzia?ali na terenie wielkopolski i dolnego ?l?ska. anga?owali tzw. s?upy i pos?ugiwali si? podrabianymi dokumentami. wpadli w legnicy.   wi?cej >>
dzia?anie pod wp?ywem z?o?ci mo?e mie? fatalne skutki. przekona? si? o tym, 55-letni rawiczanin, kt?ry w przyp?ywie z?o?ci podpali? auto znajomej. grozi? te? jej rodzinie.   wi?cej >>
przed godzin? 9.00 ko?cia?ska stra? po?arna otrzyma?a zg?oszenie o po?arze stolarni w starym bojanowie. w miejscu mia?o panowa? bardzo du?e zadymienie. na szcz?cie okaza?o si?, ?e ogie? wybuch? w kot?owni i nie zd??y? przenie?? si? na hal? produkcyjn?.   wi?cej >>
pose? adam sz?apka (nowoczesna) pyta ministra ?rodowiska o mo?liwo?? postawienia stacji monitoruj?cych stan powietrza w lesznie i innych miastach powiatowych regionu. alternatyw?, jego zdaniem, mog?yby by? urz?dzenia mobilne, na przyk?ad drony.   wi?cej >>
wschowskie stowarzyszenie czas a.r.t. prosi o wyja?nienie dlaczego komisja konkursowa odrzuci?a wszystkie z?o?one przez organizacj? wnioski o dofinansowanie. podczas wczorajszej sesji wiceburmistrz mi?osz czopek stwierdzi?, ?e by?by got?w zap?aci? du?? kwot?, by stowarzyszenie przesta?o dzia?a? na rzecz mieszka?c?w.   wi?cej >>
na pierwszym miejscu zako?czy?y rozgrywki wojew?dzkie kadetki xdemon t?czy leszno i w grupie zespo??w do lat 16 zdoby?y mistrzostwo wielkopolski. to r?wnie? premiuje je do gry na wy?szym szczeblu.   wi?cej >>
najprawdopodobniej w po?owie marca znany b?dzie nowy dyrektor muzeum ziemi rawickiej. do konkursu na to stanowisko zg?osi?o si? pi?? os?b.   wi?cej >>
miejski zarz?d dr?g i inwestycji zdecydowa? o zdemontowaniu s?upk?w mi?dzy pasami ruchu na ul. k?kolewskiej. -nareszcie - komentuje t? decyzj? radny micha? skrzypczak, kt?ry od ponad roku walczy? z tym rozwi?zaniem, przekonuj?c ?e jest ma?o sensowne i niebezpieczne. jak dowiedzieli?my si? w mzdii s?upki zdemontowano tymczasowo - wr?c? po przebudowie geometrii drogi.   wi?cej >>
wcze?nie zapadaj?cy zmrok i d?ugie wieczory w porze zimowej mog? by? powodem zwi?kszonej aktywno?ci w?amywaczy. leszczy?ska policja apeluje o przestrzeganie podstawowych zasad, kt?re mog? uchroni? nas od przykrych konsekwencji dzia?alno?ci przest?pc?w.   wi?cej >>
pose? jaros?aw urbaniak (po) staje w obronie wiat na leszczy?skim dworcu pkp. jak przekonuje w swoje interpelacji konstrukcje te maj? ponad sto lat i s? jedn? z ostatnich pami?tek po dawnym dworcu, zburzonym w 1968 roku.   wi?cej >>
jeszcze co najmniej do po?udnia w ca?ym regionie b?dzie mocno wia?o. z ostrze?enia wydanego przez biuro prognoz meteorologicznych imgw wynika, ?e w porywach wiatr osi?ga pr?dko?? nawet do 90 km/h i rano mo?e si? wzmaga?. jak na razie jednak w regionie nie dosz?o do ?adnych powa?nych zdarze? zwi?zanych z wichur?. stra?acy usuwali jedynie kilka z?amanych konar?w drzew.   wi?cej >>
znana jest ju? przysz?o?? wschowskiej o?wiaty. podczas dzisiejszej sesji radni opozycyjni przeg?osowali sw?j projekt uchwa?y. zdaniem w?adz, wybrano najgorsze z mo?liwych rozwi?za?.   wi?cej >>
czo?owy zesp? i ligi sprawdzi w pi?tkowy wiecz?r dyspozycj? koszykarzy jamalex polonii leszno. mecz ze sp?jni? stargard rozpocznie si? w trapezie o 19.30. go?cie maj? ekstraklasowe aspiracje, ale nie s? zespo?em, kt?rego nie mo?na pokona?.   wi?cej >>
5 zast?p?w stra?y po?arnej gasi?o wczoraj po?ar domu jednorodzinnego w spokojnej, na terenie gminy s?awa. budynek nie nadaje si? obecnie do zamieszkanie, gmina zapewni?a mieszka?com lokal zast?pczy. na szcz?cie w po?arze nikt nie ucierpia?.   wi?cej >>
trzecioligowi siatkarze uks 9 leszno wracaj? na boisko 4 marca, kiedy to w pierwszym meczu rundy play off zmierz? si? z zespo?em z murowanej go?liny. dwumecz zadecyduje, kt?ra z tych dru?yn zagra w finale o mistrzostwo wielkopolski i w bara?ach o 2 lig?.   wi?cej >>
p? tysi?ca p?czk?w zamierzaj? usma?y? panie z ko?a gospody? wiejskich w jerce. na rynku w krzywiniu stan?? namiot, gdzie trwa produkcja tych wyj?tkowych s?odko?ci. mieszka?c?w cz?stuje burmistrz krzywinia. kolejka od godziny 14.00 ro?nie, mimo padaj?cego deszczu.   wi?cej >>
w poniedzia?ek w hiszpa?skim lloret de mar rozpoczyna si? ob?z przygotowawczy klubu real 64-sto leszno. tam w zdecydowanie lepszych, bo ju? wiosennych warunkach szlifowa? form? przed startami w nowym sezonie b?d? zawodniczki i zawodniczki tego klubu.   wi?cej >>
71-letnia kobieta zosta?a poszkodowana na drodze. przechodzi?a na drug? stron? jezdni, kiedy uderzy? w ni? samoch?d. jak ustalili policjanci, kieruj?ca volkswagenem polo nie zachowa?a nale?ytej ostro?no?ci. s?d zdecyduje, jak? poniesie kar?.   wi?cej >>
z d?emem, z dzik? r? czy z ajerkoniakiem? puszyste p?czki podobno dzi? nie tucz?. leszczy?skie cukiernie prze?ywaj? prawdziwe obl?enie. - kupuj? 40 ale zjem tylko jednego, oczywi?cie najlepsze s? te tradycyjne z d?emem - m?wi?a jedna z leszczynianek.   wi?cej >>
bardzo pracowit? noc mieli stra?acy w powiecie wschowskim. przez silne opady deszczu zalana by?a droga krajowa nr 12 na odcinku mi?dzy j?drzychowicami a g?rczyn?. wiele godzin ratownicy walczyli r?wnie? w kandlewie, gdzie podtopione zosta?y domy, podw?rka i piwnice.   wi?cej >>
sporo emocji wywo?uj? spotkania w?adz gminy ko?cian z rodzicami i pracownikami szk? podstawowych na terenie gminy. w?jt andrzej przyby?a apeluje o rozs?dek i zrozumienie. rodzice natomiast s? pe?ni obaw.   wi?cej >>
henryk bystrzycki b?dzie zast?pc? dyrektora miejskiego zak?adu komunikacji w lesznie. jako jedyny z?o?y? ofert? w og?oszonym przez mzk konkursie. - spe?ni? wszystkie kryteria, ma wiedz?, jest osob? kompetentn? - m?wi dyrektor jacek domaga?a. nowy zast?pca prac? rozpocznie od marca.   wi?cej >>
nocne obfite opady deszczu da?y si? we znaki mieszka?com g?ry. du?e utrudnienia by?y na skrzy?owaniu ulicy podwale z dworcow?, gdzie ruchem kierowa?a policja. woda wdar?a si? do prywatnych piwnic, ale tak?e do biurowca nadle?nictwa g?ra ?l?ska.   wi?cej >>
wyj?tkowe, i jak zapewniaj? organizatorzy, nie tucz?ce p?czki z akcji pomocy dla wiktorii barczy?skiej szybko znikn?y ze szk? i przedszkoli. - praktycznie o godzinie 8.30 nie mieli?my ju? co sprzedawa?, a do samego przedszkola kolorowy ?wiat zam?wili?my 1150 p?czk?w - m?wi sylwia dworczak, organizatorka akcji.   wi?cej >>
skutki wczorajszej ulewy s? nadal widoczne. w gostyniu na ulic? pozna?sk? sp?yn?o b?oto z pobliskich p?l, utrudniaj?c przejazd samochod?w. cz?? drogi do dzi? jest wy??czona z ruchu.   wi?cej >>
fundacja centrum aktywno?ci tw?rczej prowadzi nab?r na szkolenie na wykwalifikowanych opiekun?w os?b niepe?nosprawnych lub starszych. -jest ono nie tylko bezp?atne, ale i zwi?zane ze stypendium i p?atnym sta?em - m?wi prezes fundacji marlena pujsza-kunikowska.   wi?cej >>
st?uczka z radiowozem na al. jana paw?a ii w lesznie. policjant podczas cofania uderzy? w stoj?cy za nim samoch?d. - chcia? zatrzyma? kierowc?, kt?ry z?ama? przepisy - informuje monika ?yme?ka z kmp w lesznie. nikomu nic si? nie sta?o. funkcjonariusz otrzyma? mandat karny.   wi?cej >>
gmina w?sosz dofinansuje zakup sprz?tu dla rawickiego szpitala. porozumienie w tej sprawie zawarli starosta rawicki i burmistrz w?sosza. - chcemy czynnie uczestniczy? w ?yciu szpitala i go wspiera? - podkre?la zbigniew stuczyk.   wi?cej >>
w bloku na osiedlu mieszka i w g?rze pali?o si? mieszkanie na parterze, nie ?yje 53-letnia kobieta. stra?acy na czas gaszenia ognia ewakuowali pozosta?ych lokator?w. na miejscu by?o 15 jednostek stra?y. przyczyn? po?aru mog?o by? zapr?szenie ognia, ale b?dzie w tej sprawie dochodzenie.   wi?cej >>
obfite opady deszczu spowodowa?y zalanie drogi krajowej nr 12 na odcinku mi?dzy j?drzychowicami, a g?rczyn?. droga by?a zamkni?ta od wieczora do godz. 3.00 w nocy. w tym czasie kierowcy musieli korzysta? z objazd?w przez g?r?. w powiecie by?o wi?cej podobnych sytuacji.   wi?cej >>
68 milion?w z?otych - to kwota dotacji jak? otrzyma zak?ad wodoci?g?w i kanalizacji w s?awie. w ramach projektu kontynuowana b?dzie budowa sieci kanalizacyjnych oraz wodoci?gowych. - to wielki sukces prezesa kazimierza k?sa i jego zespo?u - podkre?la cezary sadraku?a, burmistrz s?awy.   wi?cej >>
ponad trzydziestu wystawc?w wzi?o udzia? w targach edukacji i pracy organizowanych przez gimnazjum w starych oborzyskach. w tym roku gimnazjalist?w pr?bowa?y zach?ci? szko?y z poznania, leszna, powiatu ko?cia?skiego, gosty?skiego i ?remskiego. by?o z czego wybiera?.   wi?cej >>
kancelaria prezydenta rp potwierdzi?a udzia? andrzeja dudy w rawickich obchodach narodowego dnia ?o?nierzy wykl?tych. prezydent rp przyjedzie do rawicza 28 lutego, aby wzi?? udzia? w zaplanowanych uroczysto?ciach. o godzinie 16.00 spotka si? z mieszka?cami na rawickim rynku.   wi?cej >>
o ponad milion z?otych mniej ni? przewidywano, b?dzie kosztowa? przebudowa drogi mi?dzy rawiczem a ?aszczynem. samorz?d powiatowy wybra? wykonawc? inwestycji.   wi?cej >>
w t?usty czwartek nie tylko mo?na zje?? s?odkiego p?czka, ale tak?e pom?c ci?ko chorej dziewczynce. rusza trzecia akcja p?czki do r?czki. do akcji przy??czy?y si? prawie wszystkie szko?y i przedszkola w lesznie. pieni?dze zostan? przekazane na leczenie 5-letniej wiktorii barczy?skiej, kt?ra walczy z bia?aczk?.   wi?cej >>
2
3
4
5
6
7
8
9
10
i
em to nie by? mecz dla kibic?w o s?abych nerwach. koszykarze jamalex polonii i sp?jni stargard stworzyli w pi?tkowy wiecz?r w trapezie widowisko z wyj?tkow? dramaturgi?. os?abiony leszczy?ski zesp? musia? ostatecznie uzna? wy?szo?? rywala. podopieczni krzysztofa koziorowicza triumfowali w lesznie 68:65.   wi?cej >>
lataj?ce narty i sanki ujrzeli kierowcy, kt?rzy w pi?tek oko?o trzynastej jechali drog? z leszna w kierunku ?remu. przed osieczn? z audi q7 odpad?a g?rna cz?s? baga?nika, a wraz z ni? na pole wylecia? sprz?t narciarski i sanki. sta?o si? tak na skutek porywistego wiatru, kt?ry od czwartku mocno dawa? si? nam we znaki.   wi?cej >>
policja potwierdza, ?e zw?oki, kt?re znaleziono na pla?y w s?awie to zbigniew kowalczuk. m?czyzna zagin?? 26 stycznia. od tamtego czasu trwa?y jego intensywne poszukiwania. zw?oki wyrzuci?o jezioro w pi?tek (24.02) po po?udniu.   wi?cej >>
jutro sw?j wyjazdowy pojedynek w gorzowie rozegraj? pierwszoligowi pi?karze r?czni realu astromalu. tak?e tego dnia operacj? kontuzjowanej nogi przejdzie ich kolega z zespo?u piotr ?uczak. tych os?abie? w leszczy?skiej ekipie jest zreszt? wi?cej.   wi?cej >>
w czasie deszczu dzieci wcale nie musz? si? nudzi?. w sobot? w ko?cia?skiej wie?y ci?nie? odb?d? si? zaj?cia w ramach ko?cia?skiego uniwersytetu m?odego odkrywcy. b?d? to ciekawe wyk?ady dla najm?odszych s?uchaczy.   wi?cej >>
w sobot? i niedziel? w szlichtyngowej po raz trzeci obchodzony b?dzie narodowy dzie? pami?ci ?o?nierzy wykl?tych. w programie przewidziano m.in. zawody strzeleckie, spektakl czy koncert.   wi?cej >>
w starostwie powiatowym otwarto oferty przetargu na przebudow? ulic dworcowej i ?wi?ciechowskiej w wilkowicach. spo?r?d pi?ciu propozycji najta?sz? przedstawi?a firma strabag - to niespe?na pi?? milion?w z?otych.   wi?cej >>
mandatami zosta?a ukarana 30-letnia mieszkanka ko?ciana, kt?ra wioz?a swojego syna do szko?y. ma?o, ?e kobieta nie posiada?a prawa jazdy, to jeszcze 10-latek jecha? bez zapi?tych pas?w bezpiecze?stwa.   wi?cej >>
samoch?d dostawczy dachowa? na krajowej "pi?tce" na granicy powiat?w ko?cia?skiego i pozna?skiego. do zdarzenia dosz?o przed godzin? 11.00 pomi?dzy piotrowem pierwszym a zamys?owem. kierowca jecha? w kierunku wroc?awia. tu? przed sortowni? selekt podj?? nieprawid?owy manewr wyprzedzania, wskutek czego straci? panowanie nad autem i dachowa? w rowie. m?czyzna by? przytomny, zabrano go do ko?cia?skiego szpitala na badania. utrudnienia by?y niewielkie, mog? pojawi? si? wi?ksze na czas wyci?gania pojazdu z rowu.   wi?cej >>
czwarta tura rywalizacji kucharzy ju? za nami. makaronowe starcie okaza?o si? prawdziwym hitem w restauracji przy grodzkiej 12, jednak nie przynios?o rozstrzygni?cia. teraz czas na prawdziwy popis kunsztu kulinarnego - jedno z najmodniejszych da? w najlepszych restauracjach: policzki wo?owe i wieprzowe.   wi?cej >>
co najmniej p? miliona z?otych wy?udzi? z bank?w duet oszust?w zatrzymanych przez leszczy?sk? policj?. 24-letnia kobieta i 36-letni m?czyzna dzia?ali na terenie wielkopolski i dolnego ?l?ska. anga?owali tzw. s?upy i pos?ugiwali si? podrabianymi dokumentami. wpadli w legnicy.   wi?cej >>
dzia?anie pod wp?ywem z?o?ci mo?e mie? fatalne skutki. przekona? si? o tym, 55-letni rawiczanin, kt?ry w przyp?ywie z?o?ci podpali? auto znajomej. grozi? te? jej rodzinie.   wi?cej >>
przed godzin? 9.00 ko?cia?ska stra? po?arna otrzyma?a zg?oszenie o po?arze stolarni w starym bojanowie. w miejscu mia?o panowa? bardzo du?e zadymienie. na szcz?cie okaza?o si?, ?e ogie? wybuch? w kot?owni i nie zd??y? przenie?? si? na hal? produkcyjn?.   wi?cej >>
pose? adam sz?apka (nowoczesna) pyta ministra ?rodowiska o mo?liwo?? postawienia stacji monitoruj?cych stan powietrza w lesznie i innych miastach powiatowych regionu. alternatyw?, jego zdaniem, mog?yby by? urz?dzenia mobilne, na przyk?ad drony.   wi?cej >>
wschowskie stowarzyszenie czas a.r.t. prosi o wyja?nienie dlaczego komisja konkursowa odrzuci?a wszystkie z?o?one przez organizacj? wnioski o dofinansowanie. podczas wczorajszej sesji wiceburmistrz mi?osz czopek stwierdzi?, ?e by?by got?w zap?aci? du?? kwot?, by stowarzyszenie przesta?o dzia?a? na rzecz mieszka?c?w.   wi?cej >>
na pierwszym miejscu zako?czy?y rozgrywki wojew?dzkie kadetki xdemon t?czy leszno i w grupie zespo??w do lat 16 zdoby?y mistrzostwo wielkopolski. to r?wnie? premiuje je do gry na wy?szym szczeblu.   wi?cej >>
najprawdopodobniej w po?owie marca znany b?dzie nowy dyrektor muzeum ziemi rawickiej. do konkursu na to stanowisko zg?osi?o si? pi?? os?b.   wi?cej >>
miejski zarz?d dr?g i inwestycji zdecydowa? o zdemontowaniu s?upk?w mi?dzy pasami ruchu na ul. k?kolewskiej. -nareszcie - komentuje t? decyzj? radny micha? skrzypczak, kt?ry od ponad roku walczy? z tym rozwi?zaniem, przekonuj?c ?e jest ma?o sensowne i niebezpieczne. jak dowiedzieli?my si? w mzdii s?upki zdemontowano tymczasowo - wr?c? po przebudowie geometrii drogi.   wi?cej >>
wcze?nie zapadaj?cy zmrok i d?ugie wieczory w porze zimowej mog? by? powodem zwi?kszonej aktywno?ci w?amywaczy. leszczy?ska policja apeluje o przestrzeganie podstawowych zasad, kt?re mog? uchroni? nas od przykrych konsekwencji dzia?alno?ci przest?pc?w.   wi?cej >>
pose? jaros?aw urbaniak (po) staje w obronie wiat na leszczy?skim dworcu pkp. jak przekonuje w swoje interpelacji konstrukcje te maj? ponad sto lat i s? jedn? z ostatnich pami?tek po dawnym dworcu, zburzonym w 1968 roku.   wi?cej >>
jeszcze co najmniej do po?udnia w ca?ym regionie b?dzie mocno wia?o. z ostrze?enia wydanego przez biuro prognoz meteorologicznych imgw wynika, ?e w porywach wiatr osi?ga pr?dko?? nawet do 90 km/h i rano mo?e si? wzmaga?. jak na razie jednak w regionie nie dosz?o do ?adnych powa?nych zdarze? zwi?zanych z wichur?. stra?acy usuwali jedynie kilka z?amanych konar?w drzew.   wi?cej >>
znana jest ju? przysz?o?? wschowskiej o?wiaty. podczas dzisiejszej sesji radni opozycyjni przeg?osowali sw?j projekt uchwa?y. zdaniem w?adz, wybrano najgorsze z mo?liwych rozwi?za?.   wi?cej >>
czo?owy zesp? i ligi sprawdzi w pi?tkowy wiecz?r dyspozycj? koszykarzy jamalex polonii leszno. mecz ze sp?jni? stargard rozpocznie si? w trapezie o 19.30. go?cie maj? ekstraklasowe aspiracje, ale nie s? zespo?em, kt?rego nie mo?na pokona?.   wi?cej >>
5 zast?p?w stra?y po?arnej gasi?o wczoraj po?ar domu jednorodzinnego w spokojnej, na terenie gminy s?awa. budynek nie nadaje si? obecnie do zamieszkanie, gmina zapewni?a mieszka?com lokal zast?pczy. na szcz?cie w po?arze nikt nie ucierpia?.   wi?cej >>
trzecioligowi siatkarze uks 9 leszno wracaj? na boisko 4 marca, kiedy to w pierwszym meczu rundy play off zmierz? si? z zespo?em z murowanej go?liny. dwumecz zadecyduje, kt?ra z tych dru?yn zagra w finale o mistrzostwo wielkopolski i w bara?ach o 2 lig?.   wi?cej >>
p? tysi?ca p?czk?w zamierzaj? usma?y? panie z ko?a gospody? wiejskich w jerce. na rynku w krzywiniu stan?? namiot, gdzie trwa produkcja tych wyj?tkowych s?odko?ci. mieszka?c?w cz?stuje burmistrz krzywinia. kolejka od godziny 14.00 ro?nie, mimo padaj?cego deszczu.   wi?cej >>
w poniedzia?ek w hiszpa?skim lloret de mar rozpoczyna si? ob?z przygotowawczy klubu real 64-sto leszno. tam w zdecydowanie lepszych, bo ju? wiosennych warunkach szlifowa? form? przed startami w nowym sezonie b?d? zawodniczki i zawodniczki tego klubu.   wi?cej >>
71-letnia kobieta zosta?a poszkodowana na drodze. przechodzi?a na drug? stron? jezdni, kiedy uderzy? w ni? samoch?d. jak ustalili policjanci, kieruj?ca volkswagenem polo nie zachowa?a nale?ytej ostro?no?ci. s?d zdecyduje, jak? poniesie kar?.   wi?cej >>
z d?emem, z dzik? r? czy z ajerkoniakiem? puszyste p?czki podobno dzi? nie tucz?. leszczy?skie cukiernie prze?ywaj? prawdziwe obl?enie. - kupuj? 40 ale zjem tylko jednego, oczywi?cie najlepsze s? te tradycyjne z d?emem - m?wi?a jedna z leszczynianek.   wi?cej >>
bardzo pracowit? noc mieli stra?acy w powiecie wschowskim. przez silne opady deszczu zalana by?a droga krajowa nr 12 na odcinku mi?dzy j?drzychowicami a g?rczyn?. wiele godzin ratownicy walczyli r?wnie? w kandlewie, gdzie podtopione zosta?y domy, podw?rka i piwnice.   wi?cej >>
sporo emocji wywo?uj? spotkania w?adz gminy ko?cian z rodzicami i pracownikami szk? podstawowych na terenie gminy. w?jt andrzej przyby?a apeluje o rozs?dek i zrozumienie. rodzice natomiast s? pe?ni obaw.   wi?cej >>
henryk bystrzycki b?dzie zast?pc? dyrektora miejskiego zak?adu komunikacji w lesznie. jako jedyny z?o?y? ofert? w og?oszonym przez mzk konkursie. - spe?ni? wszystkie kryteria, ma wiedz?, jest osob? kompetentn? - m?wi dyrektor jacek domaga?a. nowy zast?pca prac? rozpocznie od marca.   wi?cej >>
nocne obfite opady deszczu da?y si? we znaki mieszka?com g?ry. du?e utrudnienia by?y na skrzy?owaniu ulicy podwale z dworcow?, gdzie ruchem kierowa?a policja. woda wdar?a si? do prywatnych piwnic, ale tak?e do biurowca nadle?nictwa g?ra ?l?ska.   wi?cej >>
wyj?tkowe, i jak zapewniaj? organizatorzy, nie tucz?ce p?czki z akcji pomocy dla wiktorii barczy?skiej szybko znikn?y ze szk? i przedszkoli. - praktycznie o godzinie 8.30 nie mieli?my ju? co sprzedawa?, a do samego przedszkola kolorowy ?wiat zam?wili?my 1150 p?czk?w - m?wi sylwia dworczak, organizatorka akcji.   wi?cej >>
skutki wczorajszej ulewy s? nadal widoczne. w gostyniu na ulic? pozna?sk? sp?yn?o b?oto z pobliskich p?l, utrudniaj?c przejazd samochod?w. cz?? drogi do dzi? jest wy??czona z ruchu.   wi?cej >>
fundacja centrum aktywno?ci tw?rczej prowadzi nab?r na szkolenie na wykwalifikowanych opiekun?w os?b niepe?nosprawnych lub starszych. -jest ono nie tylko bezp?atne, ale i zwi?zane ze stypendium i p?atnym sta?em - m?wi prezes fundacji marlena pujsza-kunikowska.   wi?cej >>
st?uczka z radiowozem na al. jana paw?a ii w lesznie. policjant podczas cofania uderzy? w stoj?cy za nim samoch?d. - chcia? zatrzyma? kierowc?, kt?ry z?ama? przepisy - informuje monika ?yme?ka z kmp w lesznie. nikomu nic si? nie sta?o. funkcjonariusz otrzyma? mandat karny.   wi?cej >>
gmina w?sosz dofinansuje zakup sprz?tu dla rawickiego szpitala. porozumienie w tej sprawie zawarli starosta rawicki i burmistrz w?sosza. - chcemy czynnie uczestniczy? w ?yciu szpitala i go wspiera? - podkre?la zbigniew stuczyk.   wi?cej >>
w bloku na osiedlu mieszka i w g?rze pali?o si? mieszkanie na parterze, nie ?yje 53-letnia kobieta. stra?acy na czas gaszenia ognia ewakuowali pozosta?ych lokator?w. na miejscu by?o 15 jednostek stra?y. przyczyn? po?aru mog?o by? zapr?szenie ognia, ale b?dzie w tej sprawie dochodzenie.   wi?cej >>
obfite opady deszczu spowodowa?y zalanie drogi krajowej nr 12 na odcinku mi?dzy j?drzychowicami, a g?rczyn?. droga by?a zamkni?ta od wieczora do godz. 3.00 w nocy. w tym czasie kierowcy musieli korzysta? z objazd?w przez g?r?. w powiecie by?o wi?cej podobnych sytuacji.   wi?cej >>
68 milion?w z?otych - to kwota dotacji jak? otrzyma zak?ad wodoci?g?w i kanalizacji w s?awie. w ramach projektu kontynuowana b?dzie budowa sieci kanalizacyjnych oraz wodoci?gowych. - to wielki sukces prezesa kazimierza k?sa i jego zespo?u - podkre?la cezary sadraku?a, burmistrz s?awy.   wi?cej >>
ponad trzydziestu wystawc?w wzi?o udzia? w targach edukacji i pracy organizowanych przez gimnazjum w starych oborzyskach. w tym roku gimnazjalist?w pr?bowa?y zach?ci? szko?y z poznania, leszna, powiatu ko?cia?skiego, gosty?skiego i ?remskiego. by?o z czego wybiera?.   wi?cej >>
kancelaria prezydenta rp potwierdzi?a udzia? andrzeja dudy w rawickich obchodach narodowego dnia ?o?nierzy wykl?tych. prezydent rp przyjedzie do rawicza 28 lutego, aby wzi?? udzia? w zaplanowanych uroczysto?ciach. o godzinie 16.00 spotka si? z mieszka?cami na rawickim rynku.   wi?cej >>
o ponad milion z?otych mniej ni? przewidywano, b?dzie kosztowa? przebudowa drogi mi?dzy rawiczem a ?aszczynem. samorz?d powiatowy wybra? wykonawc? inwestycji.   wi?cej >>
w t?usty czwartek nie tylko mo?na zje?? s?odkiego p?czka, ale tak?e pom?c ci?ko chorej dziewczynce. rusza trzecia akcja p?czki do r?czki. do akcji przy??czy?y si? prawie wszystkie szko?y i przedszkola w lesznie. pieni?dze zostan? przekazane na leczenie 5-letniej wiktorii barczy?skiej, kt?ra walczy z bia?aczk?.   wi?cej >>
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Bolds strong 54
b 54
i 0
em 54
Zawartość strony internetowej powinno zawierać więcej niż 250 słów, z stopa tekst / kod jest wyższy niż 20%.
Pozycji używać znaczników (h1, h2, h3, ...), aby określić temat sekcji lub ustępów na stronie, ale zwykle, użyj mniej niż 6 dla każdego tagu pozycje zachować swoją stronę zwięzły.
Styl używać silnych i kursywy znaczniki podkreślić swoje słowa kluczowe swojej stronie, ale nie nadużywać (mniej niż 16 silnych tagi i 16 znaczników kursywy)

Statystyki strony

twitter:title pusty
twitter:description pusty
google+ itemprop=name pusty
Pliki zewnętrzne 60
Pliki CSS 14
Pliki javascript 46
Plik należy zmniejszyć całkowite odwołanie plików (CSS + JavaScript) do 7-8 maksymalnie.

Linki wewnętrzne i zewnętrzne

Linki 840
Linki wewnętrzne 646
Linki zewnętrzne 194
Linki bez atrybutu Title 759
Linki z atrybutem NOFOLLOW 0
Linki - Użyj atrybutu tytuł dla każdego łącza. Nofollow link jest link, który nie pozwala wyszukiwarkom boty zrealizują są odnośniki no follow. Należy zwracać uwagę na ich użytkowania

Linki wewnętrzne

- /
- javascript: graj();
wiatr zerwa? cz?? baga?nika /content/view/83321/80/
znaleziono cia?o m?czyzny. to zaginiony le?nik ze s?awy /content/view/83320/82/
zaj?cia dla ma?ych odkrywc?w /content/view/83319/79/
przygotowano wiele atrakcji /content/view/83307/82/
pi?? ofert na przebudow? dworcowej w wilkowicach /content/view/83318/80/
25.02. charytatywny turniej kr?glarski http://sport.elka.pl/co-gdzie-kiedy?id=4080
25.02. ii powsta?cze biegi prze?ajowe krzywi? http://sport.elka.pl/co-gdzie-kiedy?id=3999
26.02. bieg tropem wilczym w lesznie http://sport.elka.pl/co-gdzie-kiedy?id=4039
26.02. bieg tropem wilczym w ko?cianie http://sport.elka.pl/co-gdzie-kiedy?id=4019
- #
- #
najnowsze #
wypadki #
po?ary #
sport #
?u?el #
- /component/option,com_galerie/itemid,637/
- /component/option,com_galerie/itemid,637/
- /component/option,com_galerie/itemid,637/
- /component/option,com_galerie/itemid,637/
- /component/option,com_galerie/itemid,637/
- /component/option,com_galerie/itemid,637/
wi?cej... /component/option,com_galerie/itemid,637/
leszno /content/category/3/8/80/
ko?cian /content/category/3/10/79/
gosty? /content/category/3/9/78/
g?ra /content/category/3/12/77/
rawicz /content/category/3/13/81/
wschowa /content/category/3/11/82/
przem?t /content/category/3/131/94/
rozmowy elki /content/category/3/221/150/
felieton adamka /content/category/3/114/663/
blogi /content/category/3/715/670/
kto znalaz? narty? /content/view/83321/80/
wiatr zerwa? cz?? baga?nika /content/view/83321/80/
- /content/view/83321/80/
leszno /content/category/3/8/80/
lataj?ce narty i sanki ujrzeli kierowcy, kt?rzy w pi?tek oko?o trzynastej jechali drog? z leszna w kierunku ?remu. przed osieczn? z audi q7 odpad?a g?rna cz?s? baga?nika, a wraz z ni? na pole wylecia? sprz?t narciarski i sanki. sta?o si? tak na skutek porywistego wiatru, kt?ry od czwartku mocno dawa? si? nam we znaki. /content/view/83321/80/
wi?cej>> /content/view/83321/80/
judoka: ukara? za zabiespieczenie ?adunku. itd powinno zabra? si? za osob?wki i busy .czepiacie si? kierowc?w ci?ar?wek a jad?c po kraju mo?na nagra? par? godzin dzienne numer?w jakie dokonuj? osob?wki . mimo to szeroko?ci i tyle powrot?w ile wyjazd?w. /content/view/83321/80/
10 /content/view/83321/80/
komentarze /content/view/83321/80/
zw?oki na pla?y w s?awie /content/view/83320/82/
znaleziono cia?o m?czyzny. to zaginiony le?nik ze s?awy /content/view/83320/82/
- /content/view/83320/82/
wschowa /content/category/3/11/82/
policja potwierdza, ?e zw?oki, kt?re znaleziono na pla?y w s?awie to zbigniew kowalczuk. m?czyzna zagin?? 26 stycznia. od tamtego czasu trwa?y jego intensywne poszukiwania. zw?oki wyrzuci?o jezioro w pi?tek (24.02) po po?udniu. /content/view/83320/82/
wi?cej>> /content/view/83320/82/
mama: wspolczucia dla rodziny spoczywaj w panu to juz drugi w krotkim czasie nieszczesliwe zakonczenie do czego ten swiat zmierza /content/view/83320/82/
10 /content/view/83320/82/
komentarze /content/view/83320/82/
dlaczego ?nieg jest bia?y? /content/view/83319/79/
zaj?cia dla ma?ych odkrywc?w /content/view/83319/79/
- /content/view/83319/79/
ko?cian /content/category/3/10/79/
w czasie deszczu dzieci wcale nie musz? si? nudzi?. w sobot? w ko?cia?skiej wie?y ci?nie? odb?d? si? zaj?cia w ramach ko?cia?skiego uniwersytetu m?odego odkrywcy. b?d? to ciekawe wyk?ady dla najm?odszych s?uchaczy. /content/view/83319/79/
wi?cej>> /content/view/83319/79/
narodowy dzie? pami?ci ?o?nierzy wykl?tych w szlichtyngowej /content/view/83307/82/
przygotowano wiele atrakcji /content/view/83307/82/
- /content/view/83307/82/
wschowa /content/category/3/11/82/
w sobot? i niedziel? w szlichtyngowej po raz trzeci obchodzony b?dzie narodowy dzie? pami?ci ?o?nierzy wykl?tych. w programie przewidziano m.in. zawody strzeleckie, spektakl czy koncert. /content/view/83307/82/
wi?cej>> /content/view/83307/82/
nuda veritas: do: 2 i 5: fakty s? kompromituj?ce dla tych ,,niez?omnych", ale inkwizycja z ipn-u pr?buje wm?wi? ,,ciemnemu ludowi" , a szczeg?lnie m?odemu, jakie ci bandyci maj? zas?ugi dla polski. /content/view/83307/82/
6 /content/view/83307/82/
komentarze /content/view/83307/82/
strabag najta?szy /content/view/83318/80/
pi?? ofert na przebudow? dworcowej w wilkowicach /content/view/83318/80/
- /content/view/83318/80/
leszno /content/category/3/8/80/
w starostwie powiatowym otwarto oferty przetargu na przebudow? ulic dworcowej i ?wi?ciechowskiej w wilkowicach. spo?r?d pi?ciu propozycji najta?sz? przedstawi?a firma strabag - to niespe?na pi?? milion?w z?otych. /content/view/83318/80/
wi?cej>> /content/view/83318/80/
przetarg: jako? ciemno to widz? ten pa?dziernik. mam nadziej? ,?e tym razem mpwiku drwali nie zatrudni do k?adzenia ruroci?gu. /content/view/83318/80/
1 /content/view/83318/80/
komentarze /content/view/83318/80/
kontrole w rejonach szk? /content/view/83315/79/
syn bez pas?w, mama bez prawa jazdy /content/view/83315/79/
- /content/view/83315/79/
ko?cian /content/category/3/10/79/
mandatami zosta?a ukarana 30-letnia mieszkanka ko?ciana, kt?ra wioz?a swojego syna do szko?y. ma?o, ?e kobieta nie posiada?a prawa jazdy, to jeszcze 10-latek jecha? bez zapi?tych pas?w bezpiecze?stwa. /content/view/83315/79/
wi?cej>> /content/view/83315/79/
- /content/view/83315/79/
- /content/view/83315/79/
do kom1: chlopie,w polsce jeste?,tarpana kup a nie jakies lambo:-))))) /content/view/83315/79/
2 /content/view/83315/79/
komentarze /content/view/83315/79/
dachowanie na pi?tce /content/view/83311/79/
kierowc? zabrano do szpitala /content/view/83311/79/
- /content/view/83311/79/
ko?cian /content/category/3/10/79/
samoch?d dostawczy dachowa? na krajowej "pi?tce" na granicy powiat?w ko?cia?skiego i pozna?skiego. do zdarzenia dosz?o przed godzin? 11.00 pomi?dzy piotrowem pierwszym a zamys?owem. kierowca jecha? w kierunku wroc?awia. tu? przed sortowni? selekt podj?? nieprawid?owy manewr wyprzedzania, wskutek czego straci? panowanie nad autem i dachowa? w rowie. m?czyzna by? przytomny, zabrano go do ko?cia?skiego szpitala na badania. utrudnienia by?y niewielkie, mog? pojawi? si? wi?ksze na czas wyci?gania pojazdu z rowu. /content/view/83311/79/
wi?cej>> /content/view/83311/79/
- /content/view/83311/79/
- /content/view/83311/79/
- /content/view/83311/79/
- /content/view/83311/79/
- /content/view/83311/79/
- /content/view/83311/79/
- /content/view/83311/79/
- /content/view/83311/79/
- /content/view/83311/79/
- /content/view/83311/79/
- /content/view/83311/79/
- /content/view/83311/79/
kiero: nie tak do ko?ca z tym dostawczakiem... od paru lat ju? w dowodzie jest jako samoch?d ci?arowy... /content/view/83311/79/
8 /content/view/83311/79/
komentarze /content/view/83311/79/
chef vs szef w la calmie 24 lutego - 2 marca /content/view/83310/678/
policzek przy policzku /content/view/83310/678/
- /content/view/83310/678/
chef vs. szef /content/category/91/721/678/
czwarta tura rywalizacji kucharzy ju? za nami. makaronowe starcie okaza?o si? prawdziwym hitem w restauracji przy grodzkiej 12, jednak nie przynios?o rozstrzygni?cia. teraz czas na prawdziwy popis kunsztu kulinarnego - jedno z najmodniejszych da? w najlepszych restauracjach: policzki wo?owe i wieprzowe. /content/view/83310/678/
wi?cej>> /content/view/83310/678/
- /content/view/83310/678/
- /content/view/83310/678/
- /content/view/83310/678/
- /content/view/83310/678/
zatrzymali oszust?w i "s?upy" /content/view/83309/80/
wy?udzili p? miliona /content/view/83309/80/
- /content/view/83309/80/
leszno /content/category/3/8/80/
co najmniej p? miliona z?otych wy?udzi? z bank?w duet oszust?w zatrzymanych przez leszczy?sk? policj?. 24-letnia kobieta i 36-letni m?czyzna dzia?ali na terenie wielkopolski i dolnego ?l?ska. anga?owali tzw. s?upy i pos?ugiwali si? podrabianymi dokumentami. wpadli w legnicy. /content/view/83309/80/
wi?cej>> /content/view/83309/80/
paula: pada?am ofiar? takich cwaniak?w, przeci?tny szarak nie zdaje sobie sprawy, ?e wystarczy poda? tw?j adres i nazwisko by wpl?ta? ci? w d?ugi, nie musi by? we wniosku kredytowym nawet twego peselu, a policja i tak w pierwszej kolejno?ci pr... /content/view/83309/80/
3 /content/view/83309/80/
komentarze /content/view/83309/80/
stanie przed s?dem /content/view/83314/81/
podpali? auto znajomej /content/view/83314/81/
- /content/view/83314/81/
rawicz /content/category/3/13/81/
dzia?anie pod wp?ywem z?o?ci mo?e mie? fatalne skutki. przekona? si? o tym, 55-letni rawiczanin, kt?ry w przyp?ywie z?o?ci podpali? auto znajomej. grozi? te? jej rodzinie. /content/view/83314/81/
wi?cej>> /content/view/83314/81/
po?ar uda?o si? opanowa? w zarodku /content/view/83312/79/
ogie? w stolarni /content/view/83312/79/
- /content/view/83312/79/
ko?cian /content/category/3/10/79/
przed godzin? 9.00 ko?cia?ska stra? po?arna otrzyma?a zg?oszenie o po?arze stolarni w starym bojanowie. w miejscu mia?o panowa? bardzo du?e zadymienie. na szcz?cie okaza?o si?, ?e ogie? wybuch? w kot?owni i nie zd??y? przenie?? si? na hal? produkcyjn?. /content/view/83312/79/
wi?cej>> /content/view/83312/79/
pose? pyta o monitoring powietrza /content/view/83308/80/
stacje albo drony /content/view/83308/80/
- /content/view/83308/80/
leszno /content/category/3/8/80/
pose? adam sz?apka (nowoczesna) pyta ministra ?rodowiska o mo?liwo?? postawienia stacji monitoruj?cych stan powietrza w lesznie i innych miastach powiatowych regionu. alternatyw?, jego zdaniem, mog?yby by? urz?dzenia mobilne, na przyk?ad drony. /content/view/83308/80/
wi?cej>> /content/view/83308/80/
mieszkaniec leszna: zajrza?em na stron? g??wnego inspektoratu ochrony ?rodowiska, do materia?u "jak si? mierzy py? zawieszony w powietrzu" i zar?wno w metodzie metodzie grawimetrycznej (referencyjnej) jak i automatycznej pokazuj?, ?e stacje ... /content/view/83308/80/
12 /content/view/83308/80/
komentarze /content/view/83308/80/
czas a.r.t. prosi o wyja?nienia /content/view/83304/82/
wiceburmistrz ostro o dzia?alno?ci stowarzyszenia /content/view/83304/82/
- /content/view/83304/82/
wschowa /content/category/3/11/82/
wschowskie stowarzyszenie czas a.r.t. prosi o wyja?nienie dlaczego komisja konkursowa odrzuci?a wszystkie z?o?one przez organizacj? wnioski o dofinansowanie. podczas wczorajszej sesji wiceburmistrz mi?osz czopek stwierdzi?, ?e by?by got?w zap?aci? du?? kwot?, by stowarzyszenie przesta?o dzia?a? na rzecz mieszka?c?w. /content/view/83304/82/
wi?cej>> /content/view/83304/82/
j23: i jeszcze jedno - gdzie by? czas a.r.t., kiedy bank sp?dzielczy rozbudowywa? soj? siedzib? ? przecie? ta przeszklona elewacja w ci?gu zabytkowych kamieniczek jest pornografi? !!! dziwi? si?, ?e powy?sze stowarzyszenie nie za??da?o jeszcz... /content/view/83304/82/
34 /content/view/83304/82/
komentarze /content/view/83304/82/
konkurs na dyrektora muzeum w rawiczu /content/view/83306/81/
konkuruje pi?? os?b /content/view/83306/81/
- /content/view/83306/81/
rawicz /content/category/3/13/81/
najprawdopodobniej w po?owie marca znany b?dzie nowy dyrektor muzeum ziemi rawickiej. do konkursu na to stanowisko zg?osi?o si? pi?? os?b. /content/view/83306/81/
wi?cej>> /content/view/83306/81/
mzdii: to tymczasowe rozwi?zanie /content/view/83305/80/
s?upki na k?kolewskiej zdemontowane /content/view/83305/80/
- /content/view/83305/80/
leszno /content/category/3/8/80/
miejski zarz?d dr?g i inwestycji zdecydowa? o zdemontowaniu s?upk?w mi?dzy pasami ruchu na ul. k?kolewskiej. -nareszcie - komentuje t? decyzj? radny micha? skrzypczak, kt?ry od ponad roku walczy? z tym rozwi?zaniem, przekonuj?c ?e jest ma?o sensowne i niebezpieczne. jak dowiedzieli?my si? w mzdii s?upki zdemontowano tymczasowo - wr?c? po przebudowie geometrii drogi. /content/view/83305/80/
wi?cej>> /content/view/83305/80/
- /content/view/83305/80/
- /content/view/83305/80/
- /content/view/83305/80/
- /content/view/83305/80/
- /content/view/83305/80/
do kom19 michal skrzypczak: nie wiem jakie masz dowody na to ?e "telefon, spiesz?cy " jestem ch?tny do dyskusji, zar?wno w tym jak i w ka?dym innym temacie w sprawach naszego miasta leszna m.skrzypczak@rm.leszno.pl m /content/view/83305/80/
20 /content/view/83305/80/
komentarze /content/view/83305/80/
zabezpiecz sw?j dom lub mieszkanie /content/view/83259/80/
policja ostrzega przed z?odziejami /content/view/83259/80/
- /content/view/83259/80/
leszno /content/category/3/8/80/
wcze?nie zapadaj?cy zmrok i d?ugie wieczory w porze zimowej mog? by? powodem zwi?kszonej aktywno?ci w?amywaczy. leszczy?ska policja apeluje o przestrzeganie podstawowych zasad, kt?re mog? uchroni? nas od przykrych konsekwencji dzia?alno?ci przest?pc?w. /content/view/83259/80/
wi?cej>> /content/view/83259/80/
konrad: z?odziej to nie tylko ten co wchodzi do czyjegos domu, ?eby cos ukra??. wiekszo?? z nas ma cos kradnie w zyciu codzienny ?wiadomie!! nie piszcie, ?e trzeba ucina? rece, bo jak bedziemy pisac tez nie przemyslane komentarze? /content/view/83259/80/
4 /content/view/83259/80/
komentarze /content/view/83259/80/
ostatnia pami?tka po dawnym dworcu /content/view/83303/80/
pose? pyta o wiaty /content/view/83303/80/
- /content/view/83303/80/
leszno /content/category/3/8/80/
pose? jaros?aw urbaniak (po) staje w obronie wiat na leszczy?skim dworcu pkp. jak przekonuje w swoje interpelacji konstrukcje te maj? ponad sto lat i s? jedn? z ostatnich pami?tek po dawnym dworcu, zburzonym w 1968 roku. /content/view/83303/80/
wi?cej>> /content/view/83303/80/
ko?o: prl zniszczy?o dworzec, a kto zniszczy wiaty? odpowied?: a) psl b) pis c) sld podaj prawid?ow? odpowied? /content/view/83303/80/
16 /content/view/83303/80/
komentarze /content/view/83303/80/
na razie spokojnie /content/view/83302/80/
mo?e wia? mocniej /content/view/83302/80/
- /content/view/83302/80/
leszno /content/category/3/8/80/
jeszcze co najmniej do po?udnia w ca?ym regionie b?dzie mocno wia?o. z ostrze?enia wydanego przez biuro prognoz meteorologicznych imgw wynika, ?e w porywach wiatr osi?ga pr?dko?? nawet do 90 km/h i rano mo?e si? wzmaga?. jak na razie jednak w regionie nie dosz?o do ?adnych powa?nych zdarze? zwi?zanych z wichur?. stra?acy usuwali jedynie kilka z?amanych konar?w drzew. /content/view/83302/80/
wi?cej>> /content/view/83302/80/
do 1: sa mokre nie wywieje nasze s?u?by sie nimi zajm? w nied?ugim okresie czasu /content/view/83302/80/
5 /content/view/83302/80/
komentarze /content/view/83302/80/
radni przeg?osowali uchwa?? /content/view/83300/82/
koniec o?wiatowej batalii /content/view/83300/82/
- /content/view/83300/82/
wschowa /content/category/3/11/82/
znana jest ju? przysz?o?? wschowskiej o?wiaty. podczas dzisiejszej sesji radni opozycyjni przeg?osowali sw?j projekt uchwa?y. zdaniem w?adz, wybrano najgorsze z mo?liwych rozwi?za?. /content/view/83300/82/
wi?cej>> /content/view/83300/82/
giezek: okropne te komenatarze pewnych osob /content/view/83300/82/
46 /content/view/83300/82/
komentarze /content/view/83300/82/
w spokojnej zapali? si? dom /content/view/83298/82/
ogie? pojawi? si? na strychu /content/view/83298/82/
- /content/view/83298/82/
wschowa /content/category/3/11/82/
5 zast?p?w stra?y po?arnej gasi?o wczoraj po?ar domu jednorodzinnego w spokojnej, na terenie gminy s?awa. budynek nie nadaje si? obecnie do zamieszkanie, gmina zapewni?a mieszka?com lokal zast?pczy. na szcz?cie w po?arze nikt nie ucierpia?. /content/view/83298/82/
wi?cej>> /content/view/83298/82/
kominiarz: jak w dzisiejszych czasach kto? ma w?dzarnie na strychu jak od lat 90 jest zakaz posiadania na strychu w?dzarni gdzie by? kominiarz ?e tego nie widzia? i jak przeprowadza? kontrol? roczn? przewod?w kominowych i nie zmusi? w?a?ciciel... /content/view/83298/82/
1 /content/view/83298/82/
komentarze /content/view/83298/82/
festiwal p?czk?w w krzywiniu /content/view/83299/79/
panie nie nad??aj? sma?y? /content/view/83299/79/
- /content/view/83299/79/
ko?cian /content/category/3/10/79/
p? tysi?ca p?czk?w zamierzaj? usma?y? panie z ko?a gospody? wiejskich w jerce. na rynku w krzywiniu stan?? namiot, gdzie trwa produkcja tych wyj?tkowych s?odko?ci. mieszka?c?w cz?stuje burmistrz krzywinia. kolejka od godziny 14.00 ro?nie, mimo padaj?cego deszczu. /content/view/83299/79/
wi?cej>> /content/view/83299/79/
- /content/view/83299/79/
- /content/view/83299/79/
- /content/view/83299/79/
- /content/view/83299/79/
- /content/view/83299/79/
- /content/view/83299/79/
- /content/view/83299/79/
- /content/view/83299/79/
- /content/view/83299/79/
- /content/view/83299/79/
- /content/view/83299/79/
- /content/view/83299/79/
- /content/view/83299/79/
- /content/view/83299/79/
- /content/view/83299/79/
- /content/view/83299/79/
- /content/view/83299/79/
- /content/view/83299/79/
- /content/view/83299/79/
- /content/view/83299/79/
- /content/view/83299/79/
sier?ant maczuga: na to go sta? - cz?stowanie p?czuchami i my?li ?e ciemny ch?op to kupi. /content/view/83299/79/
24 /content/view/83299/79/
komentarze /content/view/83299/79/
wypadek na "krzy??wce" /content/view/83297/80/
samoch?d potr?ci? piesz? /content/view/83297/80/
- /content/view/83297/80/
leszno /content/category/3/8/80/
71-letnia kobieta zosta?a poszkodowana na drodze. przechodzi?a na drug? stron? jezdni, kiedy uderzy? w ni? samoch?d. jak ustalili policjanci, kieruj?ca volkswagenem polo nie zachowa?a nale?ytej ostro?no?ci. s?d zdecyduje, jak? poniesie kar?. /content/view/83297/80/
wi?cej>> /content/view/83297/80/
xyl: kieruj?ca pojazdem nie skr?ca?a w drog? poprzeczn? do informacji dla reportera... /content/view/83297/80/
16 /content/view/83297/80/
komentarze /content/view/83297/80/
dzi? t?usty czwartek /content/view/83296/80/
jakie nadzienie najlepsze? /content/view/83296/80/
- /content/view/83296/80/
leszno /content/category/3/8/80/
z d?emem, z dzik? r? czy z ajerkoniakiem? puszyste p?czki podobno dzi? nie tucz?. leszczy?skie cukiernie prze?ywaj? prawdziwe obl?enie. - kupuj? 40 ale zjem tylko jednego, oczywi?cie najlepsze s? te tradycyjne z d?emem - m?wi?a jedna z leszczynianek. /content/view/83296/80/
wi?cej>> /content/view/83296/80/
qwerty: a od kolana wam nie smakowa?y? /content/view/83296/80/
25 /content/view/83296/80/
komentarze /content/view/83296/80/
stra?acy mieli pe?ne r?ce roboty /content/view/83295/82/
podtopienia w powiecie wschowskim /content/view/83295/82/
- /content/view/83295/82/
wschowa /content/category/3/11/82/
bardzo pracowit? noc mieli stra?acy w powiecie wschowskim. przez silne opady deszczu zalana by?a droga krajowa nr 12 na odcinku mi?dzy j?drzychowicami a g?rczyn?. wiele godzin ratownicy walczyli r?wnie? w kandlewie, gdzie podtopione zosta?y domy, podw?rka i piwnice. /content/view/83295/82/
wi?cej>> /content/view/83295/82/
- /content/view/83295/82/
- /content/view/83295/82/
- /content/view/83295/82/
- /content/view/83295/82/
- /content/view/83295/82/
- /content/view/83295/82/
- /content/view/83295/82/
- /content/view/83295/82/
- /content/view/83295/82/
- /content/view/83295/82/
- /content/view/83295/82/
- /content/view/83295/82/
- /content/view/83295/82/
- /content/view/83295/82/
- /content/view/83295/82/
- /content/view/83295/82/
- /content/view/83295/82/
roman: moze wreszcie ktos za to odpowiedzialny zajmie si? zasypanymi dcinkami row?w mi?dzy j?drzychowicami a g?rczyn?. /content/view/83295/82/
3 /content/view/83295/82/
komentarze /content/view/83295/82/
trudne rozmowy o przysz?o?ci szk? /content/view/83294/79/
w?jt: dajcie si? przekona? /content/view/83294/79/
- /content/view/83294/79/
ko?cian /content/category/3/10/79/
sporo emocji wywo?uj? spotkania w?adz gminy ko?cian z rodzicami i pracownikami szk? podstawowych na terenie gminy. w?jt andrzej przyby?a apeluje o rozs?dek i zrozumienie. rodzice natomiast s? pe?ni obaw. /content/view/83294/79/
wi?cej>> /content/view/83294/79/
- /content/view/83294/79/
- /content/view/83294/79/
- /content/view/83294/79/
- /content/view/83294/79/
- /content/view/83294/79/
- /content/view/83294/79/
- /content/view/83294/79/
- /content/view/83294/79/
- /content/view/83294/79/
- /content/view/83294/79/
- /content/view/83294/79/
- /content/view/83294/79/
- /content/view/83294/79/
- /content/view/83294/79/
tata: do komentarzy: 5, 11, 15, 21, 22 - pr?bujecie zrzuca? odpowiedzialno?? na rz?d, a nie na ludzi, kt?rzy maj? na miejscu podj?? decyzje. wiadomo, ?e osoby, kt?re s? antyrz?dowe przy ka?dej okazji znajd? pow?d, aby manipulowa? faktami i pod... /content/view/83294/79/
28 /content/view/83294/79/
komentarze /content/view/83294/79/
ze skarb?wki do komunikacji /content/view/83293/80/
bystrzycki zast?pc? dyrektora mzk /content/view/83293/80/
- /content/view/83293/80/
leszno /content/category/3/8/80/
henryk bystrzycki b?dzie zast?pc? dyrektora miejskiego zak?adu komunikacji w lesznie. jako jedyny z?o?y? ofert? w og?oszonym przez mzk konkursie. - spe?ni? wszystkie kryteria, ma wiedz?, jest osob? kompetentn? - m?wi dyrektor jacek domaga?a. nowy zast?pca prac? rozpocznie od marca. /content/view/83293/80/
wi?cej>> /content/view/83293/80/
...: obchodzi_mnie_moje_miasto_leszno [odno?nie komentarza 15: czy to mo?liwe, ?e komentarze pana edwarda szczuckiego, by?ego prezydenta miasta leszna dw?ch kadencji, s? tu blokowane? wierzy? si? nie chce.] tu nie chodzi o wymienianego w... /content/view/83293/80/
20 /content/view/83293/80/
komentarze /content/view/83293/80/
archwium nadle?nictwa g?ra ?l?ska uratowane /content/view/83292/77/
g?ra po nocnych opadach /content/view/83292/77/
- /content/view/83292/77/
g?ra /content/category/3/12/77/
nocne obfite opady deszczu da?y si? we znaki mieszka?com g?ry. du?e utrudnienia by?y na skrzy?owaniu ulicy podwale z dworcow?, gdzie ruchem kierowa?a policja. woda wdar?a si? do prywatnych piwnic, ale tak?e do biurowca nadle?nictwa g?ra ?l?ska. /content/view/83292/77/
wi?cej>> /content/view/83292/77/
- /content/view/83292/77/
- /content/view/83292/77/
- /content/view/83292/77/
- /content/view/83292/77/
- /content/view/83292/77/
- /content/view/83292/77/
- /content/view/83292/77/
- /content/view/83292/77/
- /content/view/83292/77/
- /content/view/83292/77/
- /content/view/83292/77/
- /content/view/83292/77/
- /content/view/83292/77/
- /content/view/83292/77/
- /content/view/83292/77/
- /content/view/83292/77/
- /content/view/83292/77/
- /content/view/83292/77/
- /content/view/83292/77/
- /content/view/83292/77/
kom do 11: "tej wody spad?o tak du?o, ?e studzienki nie zdo?a?y jej odebra?"....czytaj ze zrozumieniem...problem nie w wyczyszczeniu, tylko w zbyt du?ej ilo?ci wody /content/view/83292/77/
13 /content/view/83292/77/
komentarze /content/view/83292/77/
p?czki szybko trafi?y do r?czki /content/view/83291/80/
leszczyniacy pomagaj? wiktorii /content/view/83291/80/
- /content/view/83291/80/
leszno /content/category/3/8/80/
wyj?tkowe, i jak zapewniaj? organizatorzy, nie tucz?ce p?czki z akcji pomocy dla wiktorii barczy?skiej szybko znikn?y ze szk? i przedszkoli. - praktycznie o godzinie 8.30 nie mieli?my ju? co sprzedawa?, a do samego przedszkola kolorowy ?wiat zam?wili?my 1150 p?czk?w - m?wi sylwia dworczak, organizatorka akcji. /content/view/83291/80/
wi?cej>> /content/view/83291/80/
- /content/view/83291/80/
- /content/view/83291/80/
- /content/view/83291/80/
- /content/view/83291/80/
- /content/view/83291/80/
- /content/view/83291/80/
- /content/view/83291/80/
- /content/view/83291/80/
- /content/view/83291/80/
- /content/view/83291/80/
- /content/view/83291/80/
- /content/view/83291/80/
- /content/view/83291/80/
- /content/view/83291/80/
ann: z jakiej piekarni te p?czki? smakowicie wygl?daj?! /content/view/83291/80/
5 /content/view/83291/80/
komentarze /content/view/83291/80/
skutki ulewy w gostyniu /content/view/83290/78/
zab?ocona pozna?ska /content/view/83290/78/
- /content/view/83290/78/
gosty? /content/category/3/9/78/
skutki wczorajszej ulewy s? nadal widoczne. w gostyniu na ulic? pozna?sk? sp?yn?o b?oto z pobliskich p?l, utrudniaj?c przejazd samochod?w. cz?? drogi do dzi? jest wy??czona z ruchu. /content/view/83290/78/
wi?cej>> /content/view/83290/78/
- /content/view/83290/78/
- /content/view/83290/78/
- /content/view/83290/78/
- /content/view/83290/78/
- /content/view/83290/78/
- /content/view/83290/78/
- /content/view/83290/78/
- /content/view/83290/78/
- /content/view/83290/78/
- /content/view/83290/78/
- /content/view/83290/78/
- /content/view/83290/78/
- /content/view/83290/78/
havranek: wsz?dzie betony i wpusty ?ciekowe , a za kar? woda idzie na was. /content/view/83290/78/
6 /content/view/83290/78/
komentarze /content/view/83290/78/
zg?oszenia do 3 marca /content/view/83289/80/
ch?tni na opiekun?w poszukiwani /content/view/83289/80/
- /content/view/83289/80/
leszno /content/category/3/8/80/
fundacja centrum aktywno?ci tw?rczej prowadzi nab?r na szkolenie na wykwalifikowanych opiekun?w os?b niepe?nosprawnych lub starszych. -jest ono nie tylko bezp?atne, ale i zwi?zane ze stypendium i p?atnym sta?em - m?wi prezes fundacji marlena pujsza-kunikowska. /content/view/83289/80/
wi?cej>> /content/view/83289/80/
paranoja: czy ta pani wie co pisze? pi?tnastolatek to jeszcze ucze? gimnazjum sam pod opiek? rodzic?w i nawet do lekarza sam nie mo?e p?j?? a ma zosta? opiekunem os?b niepe?nosprawnych lub starszych???? /content/view/83289/80/
1 /content/view/83289/80/
komentarze /content/view/83289/80/
policjant ukarany mandatem /content/view/83288/80/
kolizja radiowozu /content/view/83288/80/
- /content/view/83288/80/
leszno /content/category/3/8/80/
st?uczka z radiowozem na al. jana paw?a ii w lesznie. policjant podczas cofania uderzy? w stoj?cy za nim samoch?d. - chcia? zatrzyma? kierowc?, kt?ry z?ama? przepisy - informuje monika ?yme?ka z kmp w lesznie. nikomu nic si? nie sta?o. funkcjonariusz otrzyma? mandat karny. /content/view/83288/80/
wi?cej>> /content/view/83288/80/
ja: do 16 jedza tak samo jak wszyscy maja przerwe na posilek czepiac byle czepiac /content/view/83288/80/
38 /content/view/83288/80/
komentarze /content/view/83288/80/
w?sosz wspiera szpital w rawiczu /content/view/83287/81/
dofinansuj? zakup sprz?tu /content/view/83287/81/
- /content/view/83287/81/
rawicz /content/category/3/13/81/
gmina w?sosz dofinansuje zakup sprz?tu dla rawickiego szpitala. porozumienie w tej sprawie zawarli starosta rawicki i burmistrz w?sosza. - chcemy czynnie uczestniczy? w ?yciu szpitala i go wspiera? - podkre?la zbigniew stuczyk. /content/view/83287/81/
wi?cej>> /content/view/83287/81/
jan: super postawa gminy, kt?rej mieszka?cy korzystaj? z us?ug szpitala. dziwi tylko, ?e sam podmiot tworz?cy, czyli powiat rawicki, bierze si? za budow? ?cie?ki o warto?ci 22 mln z? a problem dostosowania szpitala do wymog?w jest nadal odk?ad... /content/view/83287/81/
1 /content/view/83287/81/
komentarze /content/view/83287/81/
po?ar na osiedlu mieszka i /content/view/83285/77/
nie ?yje kobieta /content/view/83285/77/
- /content/view/83285/77/
g?ra /content/category/3/12/77/
w bloku na osiedlu mieszka i w g?rze pali?o si? mieszkanie na parterze, nie ?yje 53-letnia kobieta. stra?acy na czas gaszenia ognia ewakuowali pozosta?ych lokator?w. na miejscu by?o 15 jednostek stra?y. przyczyn? po?aru mog?o by? zapr?szenie ognia, ale b?dzie w tej sprawie dochodzenie. /content/view/83285/77/
wi?cej>> /content/view/83285/77/
- /content/view/83285/77/
- /content/view/83285/77/
- /content/view/83285/77/
- /content/view/83285/77/
- /content/view/83285/77/
- /content/view/83285/77/
- /content/view/83285/77/
- /content/view/83285/77/
- /content/view/83285/77/
- /content/view/83285/77/
- /content/view/83285/77/
- /content/view/83285/77/
- /content/view/83285/77/
- /content/view/83285/77/
- /content/view/83285/77/
- /content/view/83285/77/
- /content/view/83285/77/
- /content/view/83285/77/
- /content/view/83285/77/
- /content/view/83285/77/
znajoma: krzysztof trzymaj si? wyrazy wsp?czucia /content/view/83285/77/
44 /content/view/83285/77/
komentarze /content/view/83285/77/
kierowcy korzystali z objazd?w /content/view/83284/82/
dk 12 zalana i zamkni?ta /content/view/83284/82/
- /content/view/83284/82/
wschowa /content/category/3/11/82/
obfite opady deszczu spowodowa?y zalanie drogi krajowej nr 12 na odcinku mi?dzy j?drzychowicami, a g?rczyn?. droga by?a zamkni?ta od wieczora do godz. 3.00 w nocy. w tym czasie kierowcy musieli korzysta? z objazd?w przez g?r?. w powiecie by?o wi?cej podobnych sytuacji. /content/view/83284/82/
wi?cej>> /content/view/83284/82/
- /content/view/83284/82/
- /content/view/83284/82/
- /content/view/83284/82/
- /content/view/83284/82/
- /content/view/83284/82/
- /content/view/83284/82/
- /content/view/83284/82/
- /content/view/83284/82/
- /content/view/83284/82/
- /content/view/83284/82/
- /content/view/83284/82/
- /content/view/83284/82/
adam: wida? sami znawcy tu zagl?daj?. ludzie pomy?lcie zanim napiszecie co? g?upiego. ?atwo jest krytykowa? , gdy sprawa nie tyczy si? was samych. oby osoby krytykuj?ce kiedy? nie znalaz?y sie w podobnej sytuacji, co mieszka?cy j?drzychowic i okolic. /content/view/83284/82/
25 /content/view/83284/82/
komentarze /content/view/83284/82/
wielki sukces zwik s?awa /content/view/83282/82/
grube miliony na inwestycj? /content/view/83282/82/
- /content/view/83282/82/
wschowa /content/category/3/11/82/
68 milion?w z?otych - to kwota dotacji jak? otrzyma zak?ad wodoci?g?w i kanalizacji w s?awie. w ramach projektu kontynuowana b?dzie budowa sieci kanalizacyjnych oraz wodoci?gowych. - to wielki sukces prezesa kazimierza k?sa i jego zespo?u - podkre?la cezary sadraku?a, burmistrz s?awy. /content/view/83282/82/
wi?cej>> /content/view/83282/82/
jan: a kiedy kanalizacja w tak du?ej wsi jak stare str?cze? /content/view/83282/82/
4 /content/view/83282/82/
komentarze /content/view/83282/82/
v targi edukacji i pracy w starych oborzyskach /content/view/83280/79/
kto przekona bardziej /content/view/83280/79/
- /content/view/83280/79/
ko?cian /content/category/3/10/79/
ponad trzydziestu wystawc?w wzi?o udzia? w targach edukacji i pracy organizowanych przez gimnazjum w starych oborzyskach. w tym roku gimnazjalist?w pr?bowa?y zach?ci? szko?y z poznania, leszna, powiatu ko?cia?skiego, gosty?skiego i ?remskiego. by?o z czego wybiera?. /content/view/83280/79/
wi?cej>> /content/view/83280/79/
- /content/view/83280/79/
- /content/view/83280/79/
- /content/view/83280/79/
- /content/view/83280/79/
- /content/view/83280/79/
- /content/view/83280/79/
- /content/view/83280/79/
- /content/view/83280/79/
- /content/view/83280/79/
- /content/view/83280/79/
- /content/view/83280/79/
- /content/view/83280/79/
- /content/view/83280/79/
- /content/view/83280/79/
- /content/view/83280/79/
- /content/view/83280/79/
- /content/view/83280/79/
- /content/view/83280/79/
- /content/view/83280/79/
- /content/view/83280/79/
- /content/view/83280/79/
we?mie udzia? w rawickich uroczysto?ciach /content/view/83278/81/
prezydent rp przyjedzie do rawicza /content/view/83278/81/
- /content/view/83278/81/
rawicz /content/category/3/13/81/
kancelaria prezydenta rp potwierdzi?a udzia? andrzeja dudy w rawickich obchodach narodowego dnia ?o?nierzy wykl?tych. prezydent rp przyjedzie do rawicza 28 lutego, aby wzi?? udzia? w zaplanowanych uroczysto?ciach. o godzinie 16.00 spotka si? z mieszka?cami na rawickim rynku. /content/view/83278/81/
wi?cej>> /content/view/83278/81/
- /content/view/83278/81/
- /content/view/83278/81/
do 75: dobre, przecie? ten niby prezydent nie ma nic do powiedzenia w tym kraju, a ju? na pewno nie jest zwierzchnikiem si? zbrojnych skoro takie jaja si? tam dziej? . /content/view/83278/81/
91 /content/view/83278/81/
komentarze /content/view/83278/81/
przebudowa drogi rawicz-?aszczyn /content/view/83277/81/
b?dzie taniej o po?ow? /content/view/83277/81/
- /content/view/83277/81/
rawicz /content/category/3/13/81/
o ponad milion z?otych mniej ni? przewidywano, b?dzie kosztowa? przebudowa drogi mi?dzy rawiczem a ?aszczynem. samorz?d powiatowy wybra? wykonawc? inwestycji. /content/view/83277/81/
wi?cej>> /content/view/83277/81/
- /content/view/83277/81/
- /content/view/83277/81/
mieszkaniec: za 100% ceny surowa polska za %0% ceny par?wkowa ale jedno i drugie to kie?basa. przy okazji przypomnia? mi si? skecz smolenia i laskowika. gdzie diabe? odda? anio?owi dwa rogi za jedno skrzyd?o, anio? sie cieszy? ?e uda?o sie dw... /content/view/83277/81/
4 /content/view/83277/81/
komentarze /content/view/83277/81/
p?czki do r?czki po raz trzeci /content/view/83257/80/
pom? wiktorii /content/view/83257/80/
- /content/view/83257/80/
leszno /content/category/3/8/80/
w t?usty czwartek nie tylko mo?na zje?? s?odkiego p?czka, ale tak?e pom?c ci?ko chorej dziewczynce. rusza trzecia akcja p?czki do r?czki. do akcji przy??czy?y si? prawie wszystkie szko?y i przedszkola w lesznie. pieni?dze zostan? przekazane na leczenie 5-letniej wiktorii barczy?skiej, kt?ra walczy z bia?aczk?. /content/view/83257/80/
wi?cej>> /content/view/83257/80/
p?czu?: szko?a podstawowa nr 12 szko?a podstawowa w gronowie a do kom.2 ... nie chcesz nie pomagaj... najlepiej w og?le sie nie wypowiadaj!!! /content/view/83257/80/
10 /content/view/83257/80/
komentarze /content/view/83257/80/
adam sz?apka /content/view/83234/150/
czujnikiem w smog /content/view/83234/150/
- /content/view/83234/150/
/content/view/83234/150/
nareszcie sprawa jako?ci powietrza wzbudza powszechne zainteresowanie, mam nadziej?, ?e b?dzie to wa?ny element kampani wyborczych - m?wi? w rozmowach elki pose? adam sz?apka z nowoczesnej. to w?a?nie przy jego biurze poselskim urochomiono pierwszy w lesznie czujnik podaj?cy na ?ywo wyniki badania jako?ci powietrza. /content/view/83234/150/
z rakiem mo?na... lata?? /content/view/83195/150/
- component/option,com_classifieds/itemid,659/
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=164190
planujesz remont ? index.php?option=com_classifieds&task=view&id=164190
ksi?gowa index.php?option=com_classifieds&task=view&id=164188
zaopiekuje sie osoba starsza w swoim dom index.php?option=com_classifieds&task=view&id=164187
poszukiwany trener personalny index.php?option=com_classifieds&task=view&id=164186
praca w bufecie i kuchni - leszno index.php?option=com_classifieds&task=view&id=164184
handlowiec - bran?a meblowa index.php?option=com_classifieds&task=view&id=164183
kontroler finansowy index.php?option=com_classifieds&task=view&id=164182
zatrudnimy index.php?option=com_classifieds&task=view&id=164181
zatrudnimy kierowc? c+e index.php?option=com_classifieds&task=view&id=164179
kosztorysant powykonawczy index.php?option=com_classifieds&task=view&id=164180
zatrudnimy elektryka index.php?option=com_classifieds&task=view&id=164178
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=164177
zatrudnimy index.php?option=com_classifieds&task=view&id=164177
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=164176
zatrudnimy index.php?option=com_classifieds&task=view&id=164176
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=164175
zatrudnimy index.php?option=com_classifieds&task=view&id=164175
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=164174
zatrudnimy index.php?option=com_classifieds&task=view&id=164174
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=164173
zatrudnimy index.php?option=com_classifieds&task=view&id=164173
transport index.php?option=com_classifieds&task=view&id=164172
murarzy, pomocnik?w na budow? index.php?option=com_classifieds&task=view&id=164171
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=164170
magazynier index.php?option=com_classifieds&task=view&id=164170
spawacz index.php?option=com_classifieds&task=view&id=164169
monter index.php?option=com_classifieds&task=view&id=164168
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=164167
nowy kurs specjalisty ds.kadr i p?ac index.php?option=com_classifieds&task=view&id=164167
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=164166
kurs elektryk?w, kierowcy w?zk?w wid?ow index.php?option=com_classifieds&task=view&id=164166
rozliczanie zezna? podatkowych index.php?option=com_classifieds&task=view&id=164164
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=164165
mechanik- konserwator w przemy?le spo?yw index.php?option=com_classifieds&task=view&id=164165
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=164163
kierowca c+e index.php?option=com_classifieds&task=view&id=164163
sprzedawca - sklep papierniczy "?ak" index.php?option=com_classifieds&task=view&id=164162
specjalista ds. obs?ugi klienta index.php?option=com_classifieds&task=view&id=164161
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=164160
fakturzysta / fakturzystka index.php?option=com_classifieds&task=view&id=164160
rozliczenia podatkowe (pit) za 2016 rok index.php?option=com_classifieds&task=view&id=164159
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=164158
team leader / kierownik zmiany index.php?option=com_classifieds&task=view&id=164158
pizzeria zatorze leszno index.php?option=com_classifieds&task=view&id=164157
bajkolandia index.php?option=com_classifieds&task=view&id=164156
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=164155
oferuje krycie index.php?option=com_classifieds&task=view&id=164155
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=164154
przedstawiciel handlowy wody bia?o-niebieskiej index.php?option=com_classifieds&task=view&id=164154
us?ugi brukarskie index.php?option=com_classifieds&task=view&id=164153
operator maszyn budowlanych index.php?option=com_classifieds&task=view&id=164152
pracownik kwalifikowany index.php?option=com_classifieds&task=view&id=164151
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=164150
furtka metalowa index.php?option=com_classifieds&task=view&id=164150
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=164149
stol+6 krzesel index.php?option=com_classifieds&task=view&id=164149
zatrudnimy kierowc? index.php?option=com_classifieds&task=view&id=164148
us?ugi hydrauliczno-instalacyjne index.php?option=com_classifieds&task=view&id=164147
pracownika na myjnie r?czn? index.php?option=com_classifieds&task=view&id=164146
kamery, alarmy, kontrola dost?pu index.php?option=com_classifieds&task=view&id=164145
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=164144
przekwalifikuj si? szybko i za darmo! index.php?option=com_classifieds&task=view&id=164144
kierowca kat. d w turystyce index.php?option=com_classifieds&task=view&id=164143
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=164142
praca magazynier index.php?option=com_classifieds&task=view&id=164142
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=164141
szafka index.php?option=com_classifieds&task=view&id=164141
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=164139
sta? - kosmetyczka index.php?option=com_classifieds&task=view&id=164139
- index.php?option=com_classifieds&task=view&id=164137
:piec c.o index.php?option=com_classifieds&task=view&id=164137
sprzedam prosieta index.php?option=com_classifieds&task=view&id=164136
ogr?dek dzia?kowy index.php?option=com_classifieds&task=view&id=164135
brukarze i pomocnicy index.php?option=com_classifieds&task=view&id=164134
ciesielstwo i dekarstwo index.php?option=com_classifieds&task=view&id=164133
kierowca kat.b index.php?option=com_classifieds&task=view&id=164132
ma?a rzecz, a jaki ha?as /content/view/83269/663/
/content/view/83269/663/
/content/view/83269/663/
wi?cej>> /content/view/83269/663/
granat w szambie /content/view/83179/663/
velo wielkopolska? zapomnijcie /content/view/83101/663/
polityczne zabijanie /content/view/83025/663/
edukacja leszczy?ska a reforma o?wiaty /content/view/83232/670/
smog a sprawa leszczy?ska /content/view/83225/670/
jarmarki s? pstrokate /content/view/83149/670/
dlaczego leszczynianie nie walczyli? /content/view/82836/670/
odpowiedzialno?? /content/view/82787/670/
- radioteka/index.php
wi?cej... /component/option,com_classifieds/itemid,10/

Linki zewnętrzne

"polityce prywatno?ci" http://elka.pl/content/view/63027/
przegrali po dramatycznej ko?cówce http://sport.elka.pl/koszykowka/19041-przegrali-po-dramatycznej-koncowce
do gorzowa w mocnym os?abieniu http://sport.elka.pl/pilka-reczna/19040-do-gorzowa-w-mocnym-oslabieniu
wygra?y lig? kadetek http://sport.elka.pl/koszykowka/19039-koszykarki-xdemon-teczy-najlepsze-w-wielkopolsce
24.02. nocny maraton grozy w cinema3d http://elka.pl/component/option,com_cogdziekiedy/id,11855/itemid,656/
25-26.02. utrudnienia na drodze leszno-rydzyna http://elka.pl/content/view/83283/675/
25.02. ko?cia?ski uniwersytet m?odego odkrywcy http://elka.pl/component/option,com_cogdziekiedy/id,11972/itemid,656/
25.02. kabaretowe ostatki w buk?wcu g?rnym http://elka.pl/component/option,com_cogdziekiedy/id,11654/itemid,656/
25.02. koncert "w ho?dzie walcz?cym o wolno??" http://elka.pl/component/option,com_cogdziekiedy/id,11968/itemid,656/
28.02. prezydent rp andrzej duda w rawiczu http://elka.pl/content/view/83278/81/
wi?cej... http://elka.pl/component/option,com_cogdziekiedy/itemid,656/
dachowanie na pi?tce http://elka.pl/content/view/83311/79/
wypadek na trasie drzewce-?mi?owo http://elka.pl/content/view/83221/78/
kolizja na al. pi?sudskiego http://elka.pl/content/view/83097/80/
po?ar mieszkania w g?rze http://elka.pl/content/view/83285/77/
8 gala ?lubna w lesznie http://elka.pl/content/view/83261/80/
po?ar na ul. j. pankiewicza w lesznie http://elka.pl/content/view/83086/80/
- http://sport.elka.pl/koszykowka/19041-przegrali-po-dramatycznej-koncowce
- http://sport.elka.pl/siatkowka/19034-ostatni-turniej-rundy-zasadniczej
- http://sport.elka.pl/inne/19029-nagrodzeni-za-osiagniecia
jamalex polonia leszno – spójnia stargard 65:68 http://sport.elka.pl/koszykowka/19041-przegrali-po-dramatycznej-koncowce
12 kolejka llps http://sport.elka.pl/siatkowka/19034-ostatni-turniej-rundy-zasadniczej
wyró?nienia dla ko?cia?skich sportowców http://sport.elka.pl/inne/19029-nagrodzeni-za-osiagniecia
- http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/18972-swieradow-zdroj-dzien-trzeci
- http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/18964-maja-namiastke-grand-prix
- http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/18932-laduja-akumulatory-w-szklarskiej-porebie
fogo unia na zgrupowaniu w ?wieradowie zdroju http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/18972-swieradow-zdroj-dzien-trzeci
turniej w kapsle http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/18964-maja-namiastke-grand-prix
trening biegowy ?u?lowej kadry narodowej http://sport.elka.pl/zuzel/wiadomosci/18932-laduja-akumulatory-w-szklarskiej-porebie
szukaj http://elka.pl/component/option,com_search/itemid,601/
kina http://elka.pl/component/option,com_kino/itemid,640/
co-gdzie-kiedy? http://elka.pl/component/option,com_cogdziekiedy/itemid,656/
galerie foto http://elka.pl/component/option,com_galerie/itemid,637/
og?oszenia http://elka.pl/component/option,com_classifieds/itemid,659/
konkursy http://elka.pl/content/category/97/647/499/
reklama http://elka.pl/content/category/3/155/633/
elka.tv http://elka.tv/
moto http://moto.elka.pl
dom http://dom.elka.pl
na ryby http://ryby.elka.pl
sport.elka.pl http://sport.elka.pl
1% http://elka.pl/component/option,com_jedenprocent/itemid,630/
jamalex polonia leszno – spójnia stargard 65:68 http://sport.elka.pl/koszykowka/19041-przegrali-po-dramatycznej-koncowce
przegrali po dramatycznej ko?cówce http://sport.elka.pl/koszykowka/19041-przegrali-po-dramatycznej-koncowce
- http://sport.elka.pl/koszykowka/19041-przegrali-po-dramatycznej-koncowce
sport http://sport.elka.pl/koszykowka/19041-przegrali-po-dramatycznej-koncowce
to nie by? mecz dla kibic?w o s?abych nerwach. koszykarze jamalex polonii i sp?jni stargard stworzyli w pi?tkowy wiecz?r w trapezie widowisko z wyj?tkow? dramaturgi?. os?abiony leszczy?ski zesp? musia? ostatecznie uzna? wy?szo?? rywala. podopieczni krzysztofa koziorowicza triumfowali w lesznie 68:65. http://sport.elka.pl/koszykowka/19041-przegrali-po-dramatycznej-koncowce
wi?cej>> http://sport.elka.pl/koszykowka/19041-przegrali-po-dramatycznej-koncowce
- http://sport.elka.pl/koszykowka/19041-przegrali-po-dramatycznej-koncowce
- http://sport.elka.pl/koszykowka/19041-przegrali-po-dramatycznej-koncowce
- http://sport.elka.pl/koszykowka/19041-przegrali-po-dramatycznej-koncowce
- http://sport.elka.pl/koszykowka/19041-przegrali-po-dramatycznej-koncowce
- http://sport.elka.pl/koszykowka/19041-przegrali-po-dramatycznej-koncowce
- http://sport.elka.pl/koszykowka/19041-przegrali-po-dramatycznej-koncowce
- http://sport.elka.pl/koszykowka/19041-przegrali-po-dramatycznej-koncowce
- http://sport.elka.pl/koszykowka/19041-przegrali-po-dramatycznej-koncowce
- http://sport.elka.pl/koszykowka/19041-przegrali-po-dramatycznej-koncowce
- http://sport.elka.pl/koszykowka/19041-przegrali-po-dramatycznej-koncowce
- http://sport.elka.pl/koszykowka/19041-przegrali-po-dramatycznej-koncowce
- http://sport.elka.pl/koszykowka/19041-przegrali-po-dramatycznej-koncowce
- http://sport.elka.pl/koszykowka/19041-przegrali-po-dramatycznej-koncowce
- http://sport.elka.pl/koszykowka/19041-przegrali-po-dramatycznej-koncowce
- http://sport.elka.pl/koszykowka/19041-przegrali-po-dramatycznej-koncowce
- http://sport.elka.pl/koszykowka/19041-przegrali-po-dramatycznej-koncowce
- http://sport.elka.pl/koszykowka/19041-przegrali-po-dramatycznej-koncowce
- http://sport.elka.pl/koszykowka/19041-przegrali-po-dramatycznej-koncowce
- http://sport.elka.pl/koszykowka/19041-przegrali-po-dramatycznej-koncowce
- http://sport.elka.pl/koszykowka/19041-przegrali-po-dramatycznej-koncowce
- http://sport.elka.pl/koszykowka/19041-przegrali-po-dramatycznej-koncowce
ru: brawo za walk?.jeste?my z was dumni. http://sport.elka.pl/koszykowka/19041-przegrali-po-dramatycznej-koncowce
2 http://sport.elka.pl/koszykowka/19041-przegrali-po-dramatycznej-koncowce
komentarze http://sport.elka.pl/koszykowka/19041-przegrali-po-dramatycznej-koncowce
jutro operacja piotra ?uczaka http://sport.elka.pl/pilka-reczna/19040-do-gorzowa-w-mocnym-oslabieniu
do gorzowa w mocnym os?abieniu http://sport.elka.pl/pilka-reczna/19040-do-gorzowa-w-mocnym-oslabieniu
- http://sport.elka.pl/pilka-reczna/19040-do-gorzowa-w-mocnym-oslabieniu
sport http://sport.elka.pl/pilka-reczna/19040-do-gorzowa-w-mocnym-oslabieniu
jutro sw?j wyjazdowy pojedynek w gorzowie rozegraj? pierwszoligowi pi?karze r?czni realu astromalu. tak?e tego dnia operacj? kontuzjowanej nogi przejdzie ich kolega z zespo?u piotr ?uczak. tych os?abie? w leszczy?skiej ekipie jest zreszt? wi?cej. http://sport.elka.pl/pilka-reczna/19040-do-gorzowa-w-mocnym-oslabieniu
wi?cej>> http://sport.elka.pl/pilka-reczna/19040-do-gorzowa-w-mocnym-oslabieniu
koszykarki xdemon t?czy najlepsze w wielkopolsce http://sport.elka.pl/koszykowka/19039-koszykarki-xdemon-teczy-najlepsze-w-wielkopolsce
wygra?y lig? kadetek http://sport.elka.pl/koszykowka/19039-koszykarki-xdemon-teczy-najlepsze-w-wielkopolsce
- http://sport.elka.pl/koszykowka/19039-koszykarki-xdemon-teczy-najlepsze-w-wielkopolsce
sport http://sport.elka.pl/koszykowka/19039-koszykarki-xdemon-teczy-najlepsze-w-wielkopolsce
na pierwszym miejscu zako?czy?y rozgrywki wojew?dzkie kadetki xdemon t?czy leszno i w grupie zespo??w do lat 16 zdoby?y mistrzostwo wielkopolski. to r?wnie? premiuje je do gry na wy?szym szczeblu. http://sport.elka.pl/koszykowka/19039-koszykarki-xdemon-teczy-najlepsze-w-wielkopolsce
wi?cej>> http://sport.elka.pl/koszykowka/19039-koszykarki-xdemon-teczy-najlepsze-w-wielkopolsce
lm: ca?a "si?demka" gratuluje i b?dziemy trzyma? kciuki a? do mistrza polski. :) http://sport.elka.pl/koszykowka/19039-koszykarki-xdemon-teczy-najlepsze-w-wielkopolsce
6 http://sport.elka.pl/koszykowka/19039-koszykarki-xdemon-teczy-najlepsze-w-wielkopolsce
komentarze http://sport.elka.pl/koszykowka/19039-koszykarki-xdemon-teczy-najlepsze-w-wielkopolsce
koszykarskie rozpocz?cie weekendu http://sport.elka.pl/koszykowka/19038-ze-spojnia-juz-w-piatek
ze spójni? ju? w pi?tek http://sport.elka.pl/koszykowka/19038-ze-spojnia-juz-w-piatek
- http://sport.elka.pl/koszykowka/19038-ze-spojnia-juz-w-piatek
sport http://sport.elka.pl/koszykowka/19038-ze-spojnia-juz-w-piatek
czo?owy zesp? i ligi sprawdzi w pi?tkowy wiecz?r dyspozycj? koszykarzy jamalex polonii leszno. mecz ze sp?jni? stargard rozpocznie si? w trapezie o 19.30. go?cie maj? ekstraklasowe aspiracje, ale nie s? zespo?em, kt?rego nie mo?na pokona?. http://sport.elka.pl/koszykowka/19038-ze-spojnia-juz-w-piatek
wi?cej>> http://sport.elka.pl/koszykowka/19038-ze-spojnia-juz-w-piatek
telesfor: uczniowie szk? podstawowych i gimnazjum gratis .a dzieci do lat 6 ? bardzo wyczerpuj?ca informacja. http://sport.elka.pl/koszykowka/19038-ze-spojnia-juz-w-piatek
1 http://sport.elka.pl/koszykowka/19038-ze-spojnia-juz-w-piatek
komentarze http://sport.elka.pl/koszykowka/19038-ze-spojnia-juz-w-piatek
z pocz?tkiem marca ci?g dalszy siatkarskich emocji http://sport.elka.pl/siatkowka/19036-graja-o-spelnienie-marzen
graj? o spe?nienie marze? http://sport.elka.pl/siatkowka/19036-graja-o-spelnienie-marzen
- http://sport.elka.pl/siatkowka/19036-graja-o-spelnienie-marzen
sport http://sport.elka.pl/siatkowka/19036-graja-o-spelnienie-marzen
trzecioligowi siatkarze uks 9 leszno wracaj? na boisko 4 marca, kiedy to w pierwszym meczu rundy play off zmierz? si? z zespo?em z murowanej go?liny. dwumecz zadecyduje, kt?ra z tych dru?yn zagra w finale o mistrzostwo wielkopolski i w bara?ach o 2 lig?. http://sport.elka.pl/siatkowka/19036-graja-o-spelnienie-marzen
wi?cej>> http://sport.elka.pl/siatkowka/19036-graja-o-spelnienie-marzen
darek: waszym najwi?kszym kapita?em jest to, ?e graj? sami swoi, miejscowi. nie zmarnujecie tego, nawet za cen? drugiej ligi. powodzenia http://sport.elka.pl/siatkowka/19036-graja-o-spelnienie-marzen
2 http://sport.elka.pl/siatkowka/19036-graja-o-spelnienie-marzen
komentarze http://sport.elka.pl/siatkowka/19036-graja-o-spelnienie-marzen
kierunek hiszpania http://sport.elka.pl/triathlon/19037-real-64-sto-leci-szukac-wiosny
real 64-sto leci szuka? wiosny http://sport.elka.pl/triathlon/19037-real-64-sto-leci-szukac-wiosny
- http://sport.elka.pl/triathlon/19037-real-64-sto-leci-szukac-wiosny
sport http://sport.elka.pl/triathlon/19037-real-64-sto-leci-szukac-wiosny
w poniedzia?ek w hiszpa?skim lloret de mar rozpoczyna si? ob?z przygotowawczy klubu real 64-sto leszno. tam w zdecydowanie lepszych, bo ju? wiosennych warunkach szlifowa? form? przed startami w nowym sezonie b?d? zawodniczki i zawodniczki tego klubu. http://sport.elka.pl/triathlon/19037-real-64-sto-leci-szukac-wiosny
wi?cej>> http://sport.elka.pl/triathlon/19037-real-64-sto-leci-szukac-wiosny
64-sto: jaro ! stref?sportu te? pozdrawiamy ;) http://sport.elka.pl/triathlon/19037-real-64-sto-leci-szukac-wiosny
3 http://sport.elka.pl/triathlon/19037-real-64-sto-leci-szukac-wiosny
komentarze http://sport.elka.pl/triathlon/19037-real-64-sto-leci-szukac-wiosny
2 http://elka.pl/index.php?&limit=45&limitstart=45
3 http://elka.pl/index.php?&limit=45&limitstart=90
4 http://elka.pl/index.php?&limit=45&limitstart=135
5 http://elka.pl/index.php?&limit=45&limitstart=180
6 http://elka.pl/index.php?&limit=45&limitstart=225
7 http://elka.pl/index.php?&limit=45&limitstart=270
8 http://elka.pl/index.php?&limit=45&limitstart=315
9 http://elka.pl/index.php?&limit=45&limitstart=360
10 http://elka.pl/index.php?&limit=45&limitstart=405
nast.  » http://elka.pl/index.php?&limit=45&limitstart=45
koniec »» http://elka.pl/index.php?&limit=45&limitstart=52200
znaleziono cia?o m?czyzny. to zaginiony le?nik ze s?awy http://elka.pl/content/view/83320/82/
kierowc? zabrano do szpitala http://elka.pl/content/view/83311/79/
nie ?yje kobieta http://elka.pl/content/view/83285/77/
syn bez pas?w, mama bez prawa jazdy http://elka.pl/content/view/83315/79/
wiceburmistrz ostro o dzia?alno?ci stowarzyszenia http://elka.pl/content/view/83304/82/
nie ?yje kobieta http://elka.pl/content/view/83285/77/
zw?oki na polu http://elka.pl/content/view/83241/80/
zmrok przyczyn? tragedii? http://elka.pl/content/view/83240/82/
zgin?? o?mioletni ch?opiec http://elka.pl/content/view/83235/82/
dziewczynki ca?e i zdrowe http://elka.pl/content/view/83268/80/
nie ?yje kobieta http://elka.pl/content/view/83285/77/
zw?oki na polu http://elka.pl/content/view/83241/80/
nie ?yje mariusz wilk http://elka.pl/content/view/83067/80/
tajemnicze zatrzymanie na ulicach leszna http://elka.pl/content/view/83107/80/
zmrok przyczyn? tragedii? http://elka.pl/content/view/83240/82/
- http://elka.tv
-- http://elka.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&itemid=63&video_id=5457
policzki wieprzowe czy wo?owe? http://elka.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&itemid=63&video_id=5457
audycje/radio http://elka.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewcategory&itemid=63&cat_id=55
- http://elka.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&itemid=63&video_id=5458
gimnazjum w lipnie zostanie przekszta?cone w szko?? bran?ow?? http://elka.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&itemid=63&video_id=5458
szko?a/codzienno??:) http://elka.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewcategory&itemid=63&cat_id=78
- http://elka.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&itemid=63&video_id=5456
reel - bianka f?rmanowska http://elka.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&itemid=63&video_id=5456
ulica/biznes http://elka.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewcategory&itemid=63&cat_id=125
- http://elka.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&itemid=63&video_id=5455
kwadrans samorz?dowy piotr j?wiak o szko?ach bran?owych i policealnych http://elka.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&itemid=63&video_id=5455
ulica/polityka i samorz?dno?? http://elka.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewcategory&itemid=63&cat_id=131
samorz?dowa zmiana granic http://elka.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&itemid=63&video_id=5445
zawod?wka zamiast gimnazjum http://elka.tv/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&itemid=63&video_id=5458
- http://dom.elka.pl/
- http://dom.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=95884
ostatni dom na sprzeda?!!! rezy... http://dom.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=95884
- http://dom.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=95880
mieszkanie 2 pokojowe na wynaje... http://dom.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=95880
- http://dom.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=95834
promocja!!! 329 tys. z?!! domy ... http://dom.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=95834
- http://dom.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=95833
domy leszno ul. belgijska - ost... http://dom.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=95833
- http://dom.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=95823
wyj?tkowa nieruchomo?? w samym ... http://dom.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=95823
dodaj og?oszenie http://dom.elka.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1&itemid=7
wi?cej... http://dom.elka.pl
- http://moto.elka.pl/
- http://moto.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=39724
auto szyby nowe u?ywane mon... http://moto.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=39724
- http://moto.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=39713
sprzedam renault megane cupe... http://moto.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=39713
- http://moto.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=39722
ford focus kombi http://moto.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=39722
- http://moto.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=39721
kia venga 2010 pierwszy wla?... http://moto.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=39721
- http://moto.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=39720
volkswagen golf v http://moto.elka.pl/index.php?option=com_autostand&itemid=4&func=detail&id=39720
dodaj og?oszenie http://moto.elka.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1&itemid=7
wi?cej... http://moto.elka.pl/
dodaj og?oszenie http://elka.pl//content/view/44526/624/
wi?cej... http://elka.pl//component/option,com_classifieds/itemid,10/
redakcja - kontakt http://elka.pl/content/view/24446/468/
regulamin og?osze? http://elka.pl/content/view/34461/379/
polityka prywatno?ci http://elka.pl/content/view/63027/
- http://elka.pl
- http://elka.pl
- http://sport.elka.pl
- http://elka.tv
- http://moto.elka.pl
- http://dom.elka.pl
- http://ryby.elka.pl
dodaj og?oszenie http://elka.pl//component/option,com_classifieds/itemid,10/

Zdjęcia

Zdjęcia 350
Zdjęcia bez atrybutu ALT 288
Zdjęcia bez atrybutu TITLE 309
Korzystanie Obraz ALT i TITLE atrybutu dla każdego obrazu.

Zdjęcia bez atrybutu TITLE

http://radio.elka.pl/multimedia/gora-elka-left.png
/images/nieprzegap_lewo.png
/images/nieprzegap_prawo.png
http://radio.elka.pl/multimedia/galeriefotoladowanie.gif
http://radio.elka.pl/fotominiatury/20170224132233146.jpg
http://radio.elka.pl/fotominiatury/20170217153214744.jpg
http://radio.elka.pl/fotominiatury/20170207171818281.jpg
http://radio.elka.pl/fotominiatury/2017022301133116.jpg
http://radio.elka.pl/fotominiatury/20170221143540979.jpg
http://radio.elka.pl/fotominiatury/20170206154142185.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/146/20170224234950553.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/146/20170221211618678.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/146/20170220110800236.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/146/20170201142116280.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/146/20170130134324761.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/146/20170126133243425.jpg
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170224223305462.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170224234300322.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170224234303950.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170224234307896.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170224234310979.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170224234313829.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170224234317988.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170224234320403.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/2017022423432427.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170224234327938.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170224234330247.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170224234333696.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170224234338489.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170224234341476.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170224234344730.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170224234347329.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/2017022423435068.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170224234352127.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170224234355398.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170224234401998.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20170224132051893.jpg
/zdjecia/65/201702241320578.jpg
/zdjecia/65/20170224132103960.jpg
/zdjecia/65/20170224132107681.jpg
/zdjecia/65/2017022413212737.jpg
/zdjecia/65/20170224132112266.jpg
/zdjecia/65/20170224132119384.jpg
/zdjecia/65/20170224132134256.jpg
/zdjecia/65/20170224132144518.jpg
/zdjecia/65/20170224132151815.jpg
/zdjecia/65/20170224132155127.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20170223153856789.jpg
/zdjecia/65/20170223153859689.jpg
/zdjecia/65/20170223153903690.jpg
/zdjecia/65/2017022315390747.jpg
/zdjecia/65/20170223153911280.jpg
/zdjecia/65/20170223153915743.jpg
/zdjecia/65/20170223153919981.jpg
/zdjecia/65/20170223153922599.jpg
/zdjecia/65/20170223153925446.jpg
/zdjecia/65/20170223153929415.jpg
/zdjecia/65/2017022315393219.jpg
/zdjecia/65/20170223153936384.jpg
/zdjecia/65/20170223153940184.jpg
/zdjecia/65/20170223153943471.jpg
/zdjecia/65/2017022315395132.jpg
/zdjecia/65/20170223153957257.jpg
/zdjecia/65/20170223154001285.jpg
/zdjecia/65/20170223154005289.jpg
/zdjecia/65/20170223154008575.jpg
/zdjecia/65/20170223154012404.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/2017022313274191.jpg
/zdjecia/65/20170223132747637.jpg
/zdjecia/65/20170223132742634.jpg
/zdjecia/65/20170223132746890.jpg
/zdjecia/65/20170223132744204.jpg
/zdjecia/65/20170223132748211.jpg
/zdjecia/65/20170223132749994.jpg
/zdjecia/65/20170223132751174.jpg
/zdjecia/65/20170223132752750.jpg
/zdjecia/65/20170223132754364.jpg
/zdjecia/65/20170223132755772.jpg
/zdjecia/65/20170223132757626.jpg
/zdjecia/65/20170223132759853.jpg
/zdjecia/65/20170223132800354.jpg
/zdjecia/65/2017022313280183.jpg
/zdjecia/65/20170223132802521.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20170223131623245.jpg
/zdjecia/65/20170223131628222.jpg
/zdjecia/65/20170223131632771.jpg
/zdjecia/65/201702231316364.jpg
/zdjecia/65/20170223131639659.jpg
/zdjecia/65/20170223131643114.jpg
/zdjecia/65/20170223131646951.jpg
/zdjecia/65/20170223131653581.jpg
/zdjecia/65/20170223131657125.jpg
/zdjecia/65/20170223131701792.jpg
/zdjecia/65/20170223131705404.jpg
/zdjecia/65/20170223131709859.jpg
/zdjecia/65/20170223131713401.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20170223123418731.jpg
/zdjecia/65/20170223123412385.jpg
/zdjecia/65/20170223123419579.jpg
/zdjecia/65/20170223123414659.jpg
/zdjecia/65/20170223123415194.jpg
/zdjecia/65/20170223123416124.jpg
/zdjecia/65/20170223123422133.jpg
/zdjecia/65/20170223123420693.jpg
/zdjecia/65/20170223123421115.jpg
/zdjecia/65/20170223123423536.jpg
/zdjecia/65/20170223123424868.jpg
/zdjecia/65/20170223123426465.jpg
/zdjecia/65/20170223123427488.jpg
/zdjecia/65/20170223123428780.jpg
/zdjecia/65/20170223123432117.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20170223115245850.jpg
/zdjecia/65/20170223115251557.jpg
/zdjecia/65/20170223115255453.jpg
/zdjecia/65/20170223115300445.jpg
/zdjecia/65/2017022311530388.jpg
/zdjecia/65/2017022311530815.jpg
/zdjecia/65/20170223115311896.jpg
/zdjecia/65/20170223115316597.jpg
/zdjecia/65/20170223115320684.jpg
/zdjecia/65/20170223115325840.jpg
/zdjecia/65/20170223115330212.jpg
/zdjecia/65/20170223115336227.jpg
/zdjecia/65/20170223115341309.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/2017022311442558.jpg
/zdjecia/65/20170223114427848.jpg
/zdjecia/65/20170223114428614.jpg
/zdjecia/65/2017022311443096.jpg
/zdjecia/65/20170223114433407.jpg
/zdjecia/65/20170223114434985.jpg
/zdjecia/65/20170223114435795.jpg
/zdjecia/65/20170223114436716.jpg
/zdjecia/65/20170223114437263.jpg
/zdjecia/65/2017022311443871.jpg
/zdjecia/65/20170223114440283.jpg
/zdjecia/65/20170223115648143.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20170223011150501.jpg
/zdjecia/65/20170223011153163.jpg
/zdjecia/65/2017022301115790.jpg
/zdjecia/65/20170223011200830.jpg
/zdjecia/65/20170223011204618.jpg
/zdjecia/65/20170223011207932.jpg
/zdjecia/65/20170223011211557.jpg
/zdjecia/65/20170223011214670.jpg
/zdjecia/65/20170223011218931.jpg
/zdjecia/65/20170223011222266.jpg
/zdjecia/65/20170223011226238.jpg
/zdjecia/65/20170223011230971.jpg
/zdjecia/65/20170223011233405.jpg
/zdjecia/65/20170223011236710.jpg
/zdjecia/65/20170223011239301.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/2017022222435977.jpg
/zdjecia/65/20170222224402442.jpg
/zdjecia/65/2017022222440734.jpg
/zdjecia/65/20170222224412464.jpg
/zdjecia/65/20170222224417901.jpg
/zdjecia/65/201702222244208.jpg
/zdjecia/65/20170222224426678.jpg
/zdjecia/65/20170222224434467.jpg
/zdjecia/65/20170222224440618.jpg
/zdjecia/65/2017022222444521.jpg
/zdjecia/65/20170222224452121.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20170222162632835.jpg
/zdjecia/65/20170222162637528.jpg
/zdjecia/65/20170222162642936.jpg
/zdjecia/65/20170222162648373.jpg
/zdjecia/65/20170222162655981.jpg
/zdjecia/65/20170222162701429.jpg
/zdjecia/65/20170222162705510.jpg
/zdjecia/65/20170222162709517.jpg
/zdjecia/65/20170222162715103.jpg
/zdjecia/65/20170222162718410.jpg
/zdjecia/65/20170222162722376.jpg
/zdjecia/65/20170222162726926.jpg
/zdjecia/65/20170222162740983.jpg
/zdjecia/65/20170222162749531.jpg
/zdjecia/65/20170222162757697.jpg
/zdjecia/65/20170222162813729.jpg
/zdjecia/65/20170222162818976.jpg
/zdjecia/65/20170222162823271.jpg
/zdjecia/65/20170222162829686.jpg
/zdjecia/65/20170222162834187.jpg
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://elka.pl/files10/wazne/elkatvmalebiale.png
/images/graj.png
http://img.youtube.com/vi/9rzovmeguvg/maxresdefault.jpg
http://img.youtube.com/vi/t7jabm7ku7q/mqdefault.jpg
http://i.vimeocdn.com/video/620194713_640.jpg
http://img.youtube.com/vi/sh0rufbycmm/mqdefault.jpg
http://elka.pl/zdjecia/575g/20170220112615507.jpg
http://dom.elka.pl/images/dom-nowy-na-fm.png
http://dom.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_20170224160949357.jpg
http://dom.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_20170224160225502.jpg
http://dom.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_20161202195458850.jpg
http://dom.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_2016120219442861.jpg
http://dom.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_20160815174933560.jpg
http://moto.elka.pl/images/motoelka-na-fm3.png
http://moto.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_20170224155825107.jpg
http://moto.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_20170222174528579.jpg
http://moto.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_20170224124941794.jpg
http://moto.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_20170224085205890.jpg
http://moto.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_20170223205256366.jpg
/modules/mod_artbannersxtd/empty.gif
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170224233048114.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170224145716256.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/2017022414543094.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170224145252152.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170224145044527.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170224144836146.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170224134159159.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170224133533696.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170224132709465.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170224132244567.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170224131840854.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170224123549802.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170224124622840.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170224120836963.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/unia.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170224095657382.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170224094550334.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170224081752587.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170224073635828.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170224064029199.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/2017022323553596.jpg
http://elka.pl/components/com_classifieds/adimages/thumbs/20170223215025311.jpg
rybylogo-40.png
files10/wazne/logo-radioteka.png

Zdjęcia bez atrybutu ALT

http://radio.elka.pl/multimedia/gora-elka-left.png
http://radio.elka.pl/multimedia/gora-elka-right.png
/images/nieprzegap_lewo.png
/images/nieprzegap_prawo.png
http://radio.elka.pl/multimedia/galeriefotoladowanie.gif
http://radio.elka.pl/fotominiatury/20170224132233146.jpg
http://radio.elka.pl/fotominiatury/20170217153214744.jpg
http://radio.elka.pl/fotominiatury/20170207171818281.jpg
http://radio.elka.pl/fotominiatury/2017022301133116.jpg
http://radio.elka.pl/fotominiatury/20170221143540979.jpg
http://radio.elka.pl/fotominiatury/20170206154142185.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/146/20170224234950553.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/146/20170221211618678.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/146/20170220110800236.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/146/20170201142116280.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/146/20170130134324761.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/146/20170126133243425.jpg
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170224223305462.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170224234300322.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170224234303950.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170224234307896.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170224234310979.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170224234313829.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170224234317988.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170224234320403.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/2017022423432427.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170224234327938.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170224234330247.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170224234333696.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170224234338489.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170224234341476.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170224234344730.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170224234347329.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/2017022423435068.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170224234352127.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170224234355398.jpg
http://sport.elka.pl/zdjecia/72/20170224234401998.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20170224132051893.jpg
/zdjecia/65/201702241320578.jpg
/zdjecia/65/20170224132103960.jpg
/zdjecia/65/20170224132107681.jpg
/zdjecia/65/2017022413212737.jpg
/zdjecia/65/20170224132112266.jpg
/zdjecia/65/20170224132119384.jpg
/zdjecia/65/20170224132134256.jpg
/zdjecia/65/20170224132144518.jpg
/zdjecia/65/20170224132151815.jpg
/zdjecia/65/20170224132155127.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20170223153856789.jpg
/zdjecia/65/20170223153859689.jpg
/zdjecia/65/20170223153903690.jpg
/zdjecia/65/2017022315390747.jpg
/zdjecia/65/20170223153911280.jpg
/zdjecia/65/20170223153915743.jpg
/zdjecia/65/20170223153919981.jpg
/zdjecia/65/20170223153922599.jpg
/zdjecia/65/20170223153925446.jpg
/zdjecia/65/20170223153929415.jpg
/zdjecia/65/2017022315393219.jpg
/zdjecia/65/20170223153936384.jpg
/zdjecia/65/20170223153940184.jpg
/zdjecia/65/20170223153943471.jpg
/zdjecia/65/2017022315395132.jpg
/zdjecia/65/20170223153957257.jpg
/zdjecia/65/20170223154001285.jpg
/zdjecia/65/20170223154005289.jpg
/zdjecia/65/20170223154008575.jpg
/zdjecia/65/20170223154012404.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/2017022313274191.jpg
/zdjecia/65/20170223132747637.jpg
/zdjecia/65/20170223132742634.jpg
/zdjecia/65/20170223132746890.jpg
/zdjecia/65/20170223132744204.jpg
/zdjecia/65/20170223132748211.jpg
/zdjecia/65/20170223132749994.jpg
/zdjecia/65/20170223132751174.jpg
/zdjecia/65/20170223132752750.jpg
/zdjecia/65/20170223132754364.jpg
/zdjecia/65/20170223132755772.jpg
/zdjecia/65/20170223132757626.jpg
/zdjecia/65/20170223132759853.jpg
/zdjecia/65/20170223132800354.jpg
/zdjecia/65/2017022313280183.jpg
/zdjecia/65/20170223132802521.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20170223131623245.jpg
/zdjecia/65/20170223131628222.jpg
/zdjecia/65/20170223131632771.jpg
/zdjecia/65/201702231316364.jpg
/zdjecia/65/20170223131639659.jpg
/zdjecia/65/20170223131643114.jpg
/zdjecia/65/20170223131646951.jpg
/zdjecia/65/20170223131653581.jpg
/zdjecia/65/20170223131657125.jpg
/zdjecia/65/20170223131701792.jpg
/zdjecia/65/20170223131705404.jpg
/zdjecia/65/20170223131709859.jpg
/zdjecia/65/20170223131713401.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20170223123418731.jpg
/zdjecia/65/20170223123412385.jpg
/zdjecia/65/20170223123419579.jpg
/zdjecia/65/20170223123414659.jpg
/zdjecia/65/20170223123415194.jpg
/zdjecia/65/20170223123416124.jpg
/zdjecia/65/20170223123422133.jpg
/zdjecia/65/20170223123420693.jpg
/zdjecia/65/20170223123421115.jpg
/zdjecia/65/20170223123423536.jpg
/zdjecia/65/20170223123424868.jpg
/zdjecia/65/20170223123426465.jpg
/zdjecia/65/20170223123427488.jpg
/zdjecia/65/20170223123428780.jpg
/zdjecia/65/20170223123432117.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20170223115245850.jpg
/zdjecia/65/20170223115251557.jpg
/zdjecia/65/20170223115255453.jpg
/zdjecia/65/20170223115300445.jpg
/zdjecia/65/2017022311530388.jpg
/zdjecia/65/2017022311530815.jpg
/zdjecia/65/20170223115311896.jpg
/zdjecia/65/20170223115316597.jpg
/zdjecia/65/20170223115320684.jpg
/zdjecia/65/20170223115325840.jpg
/zdjecia/65/20170223115330212.jpg
/zdjecia/65/20170223115336227.jpg
/zdjecia/65/20170223115341309.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/2017022311442558.jpg
/zdjecia/65/20170223114427848.jpg
/zdjecia/65/20170223114428614.jpg
/zdjecia/65/2017022311443096.jpg
/zdjecia/65/20170223114433407.jpg
/zdjecia/65/20170223114434985.jpg
/zdjecia/65/20170223114435795.jpg
/zdjecia/65/20170223114436716.jpg
/zdjecia/65/20170223114437263.jpg
/zdjecia/65/2017022311443871.jpg
/zdjecia/65/20170223114440283.jpg
/zdjecia/65/20170223115648143.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20170223011150501.jpg
/zdjecia/65/20170223011153163.jpg
/zdjecia/65/2017022301115790.jpg
/zdjecia/65/20170223011200830.jpg
/zdjecia/65/20170223011204618.jpg
/zdjecia/65/20170223011207932.jpg
/zdjecia/65/20170223011211557.jpg
/zdjecia/65/20170223011214670.jpg
/zdjecia/65/20170223011218931.jpg
/zdjecia/65/20170223011222266.jpg
/zdjecia/65/20170223011226238.jpg
/zdjecia/65/20170223011230971.jpg
/zdjecia/65/20170223011233405.jpg
/zdjecia/65/20170223011236710.jpg
/zdjecia/65/20170223011239301.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/2017022222435977.jpg
/zdjecia/65/20170222224402442.jpg
/zdjecia/65/2017022222440734.jpg
/zdjecia/65/20170222224412464.jpg
/zdjecia/65/20170222224417901.jpg
/zdjecia/65/201702222244208.jpg
/zdjecia/65/20170222224426678.jpg
/zdjecia/65/20170222224434467.jpg
/zdjecia/65/20170222224440618.jpg
/zdjecia/65/2017022222444521.jpg
/zdjecia/65/20170222224452121.jpg
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy2.gif
/zdjecia/65/20170222162632835.jpg
/zdjecia/65/20170222162637528.jpg
/zdjecia/65/20170222162642936.jpg
/zdjecia/65/20170222162648373.jpg
/zdjecia/65/20170222162655981.jpg
/zdjecia/65/20170222162701429.jpg
/zdjecia/65/20170222162705510.jpg
/zdjecia/65/20170222162709517.jpg
/zdjecia/65/20170222162715103.jpg
/zdjecia/65/20170222162718410.jpg
/zdjecia/65/20170222162722376.jpg
/zdjecia/65/20170222162726926.jpg
/zdjecia/65/20170222162740983.jpg
/zdjecia/65/20170222162749531.jpg
/zdjecia/65/20170222162757697.jpg
/zdjecia/65/20170222162813729.jpg
/zdjecia/65/20170222162818976.jpg
/zdjecia/65/20170222162823271.jpg
/zdjecia/65/20170222162829686.jpg
/zdjecia/65/20170222162834187.jpg
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://radio.elka.pl/multimedia/ladowanielazy.gif
/images/kreskacontent.png
http://elka.pl/files10/wazne/elkatvmalebiale.png
/images/graj.png
http://img.youtube.com/vi/9rzovmeguvg/maxresdefault.jpg
http://img.youtube.com/vi/t7jabm7ku7q/mqdefault.jpg
http://i.vimeocdn.com/video/620194713_640.jpg
http://img.youtube.com/vi/sh0rufbycmm/mqdefault.jpg
http://elka.pl/zdjecia/575g/20170220112615507.jpg
http://dom.elka.pl/images/dom-nowy-na-fm.png
http://dom.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_20170224160949357.jpg
http://dom.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_20170224160225502.jpg
http://dom.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_20161202195458850.jpg
http://dom.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_2016120219442861.jpg
http://dom.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_20160815174933560.jpg
http://moto.elka.pl/images/motoelka-na-fm3.png
http://moto.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_20170224155825107.jpg
http://moto.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_20170222174528579.jpg
http://moto.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_20170224124941794.jpg
http://moto.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_20170224085205890.jpg
http://moto.elka.pl/components/com_autostand/img_thumbnails/tn_20170223205256366.jpg
/modules/mod_artbannersxtd/empty.gif
rybylogo-40.png
files10/wazne/logo-radioteka.png

Ranking:


Alexa Traffic
Daily Global Rank Trend
Daily Reach (Percent)

Majestic SEOText on page:

polityka prywatno?ci elka.plx w ramach naszych serwis?w internetowych stosujemy pliki cookies. u?ywamy cookies, ?eby zrozumie?, w jaki spos?b u?ytkownicy korzystaj? z witryny i dostosowa? j? tak, aby korzystanie z niej by?o dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. stosujemy cookies tak?e w celach reklamowych i statystycznych. cookies mog? by? r?wnie? stosowane przez wsp?pracuj?cych z nami reklamodawc?w oraz przez firmy badawcze. w ka?dej chwili mog? pa?stwo zmieni? swoje ustawienia dotycz?ce cookies. korzystanie z naszych serwis?w internetowych bez zmiany ustawie? dotycz?cych cookies oznacza, ?e b?d? one zamieszczone w pa?stwa urz?dzeniu ko?cowym. szczeg?owe informacje dotycz?ce stosowania cookies, w tym mo?liwo?ci dokonania zmiany ustawie? w zakresie cookies znajd? pa?stwo w naszej "polityce prywatno?ci" zamknij wiadomości wiatr zerwa? cz?? baga?nika znaleziono cia?o m?czyzny. to zaginiony le?nik ze s?awy zaj?cia dla ma?ych odkrywc?w przygotowano wiele atrakcji pi?? ofert na przebudow? dworcowej w wilkowicach sport przegrali po dramatycznej ko?cówce do gorzowa w mocnym os?abieniu wygra?y lig? kadetek nie przegap 24.02. nocny maraton grozy w cinema3d 25.02. charytatywny turniej kr?glarski 25-26.02. utrudnienia na drodze leszno-rydzyna 25.02. ko?cia?ski uniwersytet m?odego odkrywcy 25.02. ii powsta?cze biegi prze?ajowe krzywi? 25.02. kabaretowe ostatki w buk?wcu g?rnym 25.02. koncert "w ho?dzie walcz?cym o wolno??" 26.02. bieg tropem wilczym w lesznie 26.02. bieg tropem wilczym w ko?cianie 28.02. prezydent rp andrzej duda w rawiczu wi?cej... nowe galerie foto najnowsze wypadki po?ary sport ?u?el ?adowanie galerii zdj??... dachowanie na pi?tcewypadek na trasie drzewce-?mi?owokolizja na al. pi?sudskiego po?ar mieszkania w g?rze8 gala ?lubna w leszniepo?ar na ul. j. pankiewicza w lesznie jamalex polonia leszno – spójnia stargard 65:6812 kolejka llpswyró?nienia dla ko?cia?skich sportowców fogo unia na zgrupowaniu w ?wieradowie zdrojuturniej w kapsletrening biegowy ?u?lowej kadry narodowej wi?cej... 25 lutego 2017 sobota imieniny obchodz?: cezary, konstancjusz, maciej, ma?gorzata do ko?ca roku 309 dni. leszno ko?cian gosty? g?ra rawicz wschowa przem?t rozmowy elki felieton adamka blogi szukaj kina co-gdzie-kiedy? galerie foto og?oszenia konkursy reklama elka.tv moto dom na ryby sport.elka.pl 1% jamalex polonia leszno – spójnia stargard 65:68 przegrali po dramatycznej ko?cówce (fot. ?ukasz witkowski) sport to nie by? mecz dla kibic?w o s?abych nerwach. koszykarze jamalex polonii i sp?jni stargard stworzyli w pi?tkowy wiecz?r w trapezie widowisko z wyj?tkow? dramaturgi?. os?abiony leszczy?ski zesp? musia? ostatecznie uzna? wy?szo?? rywala. podopieczni krzysztofa koziorowicza triumfowali w lesznie 68:65. wi?cej>> ru: brawo za walk?.jeste?my z was dumni. 2 komentarze kto znalaz? narty? wiatr zerwa? cz?? baga?nika leszno lataj?ce narty i sanki ujrzeli kierowcy, kt?rzy w pi?tek oko?o trzynastej jechali drog? z leszna w kierunku ?remu. przed osieczn? z audi q7 odpad?a g?rna cz?s? baga?nika, a wraz z ni? na pole wylecia? sprz?t narciarski i sanki. sta?o si? tak na skutek porywistego wiatru, kt?ry od czwartku mocno dawa? si? nam we znaki. wi?cej>> judoka: ukara? za zabiespieczenie ?adunku. itd powinno zabra? si? za osob?wki i busy .czepiacie si? kierowc?w ci?ar?wek a jad?c po kraju mo?na nagra? par? godzin dzienne numer?w jakie dokonuj? osob?wki . mimo to szeroko?ci i tyle powrot?w ile wyjazd?w. 10 komentarze zw?oki na pla?y w s?awie znaleziono cia?o m?czyzny. to zaginiony le?nik ze s?awy (fot. gminaslawa.pl) wschowa policja potwierdza, ?e zw?oki, kt?re znaleziono na pla?y w s?awie to zbigniew kowalczuk. m?czyzna zagin?? 26 stycznia. od tamtego czasu trwa?y jego intensywne poszukiwania. zw?oki wyrzuci?o jezioro w pi?tek (24.02) po po?udniu. wi?cej>> mama: wspolczucia dla rodziny spoczywaj w panu to juz drugi w krotkim czasie nieszczesliwe zakonczenie do czego ten swiat zmierza 10 komentarze jutro operacja piotra ?uczaka do gorzowa w mocnym os?abieniu sport jutro sw?j wyjazdowy pojedynek w gorzowie rozegraj? pierwszoligowi pi?karze r?czni realu astromalu. tak?e tego dnia operacj? kontuzjowanej nogi przejdzie ich kolega z zespo?u piotr ?uczak. tych os?abie? w leszczy?skiej ekipie jest zreszt? wi?cej. wi?cej>> dlaczego ?nieg jest bia?y? zaj?cia dla ma?ych odkrywc?w ko?cian w czasie deszczu dzieci wcale nie musz? si? nudzi?. w sobot? w ko?cia?skiej wie?y ci?nie? odb?d? si? zaj?cia w ramach ko?cia?skiego uniwersytetu m?odego odkrywcy. b?d? to ciekawe wyk?ady dla najm?odszych s?uchaczy. wi?cej>> narodowy dzie? pami?ci ?o?nierzy wykl?tych w szlichtyngowej przygotowano wiele atrakcji wschowa w sobot? i niedziel? w szlichtyngowej po raz trzeci obchodzony b?dzie narodowy dzie? pami?ci ?o?nierzy wykl?tych. w programie przewidziano m.in. zawody strzeleckie, spektakl czy koncert. wi?cej>> nuda veritas: do: 2 i 5: fakty s? kompromituj?ce dla tych ,,niez?omnych", ale inkwizycja z ipn-u pr?buje wm?wi? ,,ciemnemu ludowi" , a szczeg?lnie m?odemu, jakie ci bandyci maj? zas?ugi dla polski. 6 komentarze strabag najta?szy pi?? ofert na przebudow? dworcowej w wilkowicach leszno w starostwie powiatowym otwarto oferty przetargu na przebudow? ulic dworcowej i ?wi?ciechowskiej w wilkowicach. spo?r?d pi?ciu propozycji najta?sz? przedstawi?a firma strabag - to niespe?na pi?? milion?w z?otych. wi?cej>> przetarg: jako? ciemno to widz? ten pa?dziernik. mam nadziej? ,?e tym razem mpwiku drwali nie zatrudni do k?adzenia ruroci?gu. 1 komentarze kontrole w rejonach szk? syn bez pas?w, mama bez prawa jazdy ko?cian mandatami zosta?a ukarana 30-letnia mieszkanka ko?ciana, kt?ra wioz?a swojego syna do szko?y. ma?o, ?e kobieta nie posiada?a prawa jazdy, to jeszcze 10-latek jecha? bez zapi?tych pas?w bezpiecze?stwa. wi?cej>> do kom1: chlopie,w polsce jeste?,tarpana kup a nie jakies lambo:-))))) 2 komentarze dachowanie na pi?tce kierowc? zabrano do szpitala (fot. monika kaczmarska-banaszak) ko?cian samoch?d dostawczy dachowa? na krajowej "pi?tce" na granicy powiat?w ko?cia?skiego i pozna?skiego. do zdarzenia dosz?o przed godzin? 11.00 pomi?dzy piotrowem pierwszym a zamys?owem. kierowca jecha? w kierunku wroc?awia. tu? przed sortowni? selekt podj?? nieprawid?owy manewr wyprzedzania, wskutek czego straci? panowanie nad autem i dachowa? w rowie. m?czyzna by? przytomny, zabrano go do ko?cia?skiego szpitala na badania. utrudnienia by?y niewielkie, mog? pojawi? si? wi?ksze na czas wyci?gania pojazdu z rowu. wi?cej>> kiero: nie tak do ko?ca z tym dostawczakiem... od paru lat ju? w dowodzie jest jako samoch?d ci?arowy... 8 komentarze chef vs szef w la calmie 24 lutego - 2 marca policzek przy policzku chef vs. szef czwarta tura rywalizacji kucharzy ju? za nami. makaronowe starcie okaza?o si? prawdziwym hitem w restauracji przy grodzkiej 12, jednak nie przynios?o rozstrzygni?cia. teraz czas na prawdziwy popis kunsztu kulinarnego - jedno z najmodniejszych da? w najlepszych restauracjach: policzki wo?owe i wieprzowe. wi?cej>> zatrzymali oszust?w i "s?upy" wy?udzili p? miliona (fot. kmp leszno) leszno co najmniej p? miliona z?otych wy?udzi? z bank?w duet oszust?w zatrzymanych przez leszczy?sk? policj?. 24-letnia kobieta i 36-letni m?czyzna dzia?ali na terenie wielkopolski i dolnego ?l?ska. anga?owali tzw. s?upy i pos?ugiwali si? podrabianymi dokumentami. wpadli w legnicy. wi?cej>> paula: pada?am ofiar? takich cwaniak?w, przeci?tny szarak nie zdaje sobie sprawy, ?e wystarczy poda? tw?j adres i nazwisko by wpl?ta? ci? w d?ugi, nie musi by? we wniosku kredytowym nawet twego peselu, a policja i tak w pierwszej kolejno?ci pr... 3 komentarze stanie przed s?dem podpali? auto znajomej rawicz dzia?anie pod wp?ywem z?o?ci mo?e mie? fatalne skutki. przekona? si? o tym, 55-letni rawiczanin, kt?ry w przyp?ywie z?o?ci podpali? auto znajomej. grozi? te? jej rodzinie. wi?cej>> po?ar uda?o si? opanowa? w zarodku ogie? w stolarni ko?cian przed godzin? 9.00 ko?cia?ska stra? po?arna otrzyma?a zg?oszenie o po?arze stolarni w starym bojanowie. w miejscu mia?o panowa? bardzo du?e zadymienie. na szcz?cie okaza?o si?, ?e ogie? wybuch? w kot?owni i nie zd??y? przenie?? si? na hal? produkcyjn?. wi?cej>> pose? pyta o monitoring powietrza stacje albo drony leszno pose? adam sz?apka (nowoczesna) pyta ministra ?rodowiska o mo?liwo?? postawienia stacji monitoruj?cych stan powietrza w lesznie i innych miastach powiatowych regionu. alternatyw?, jego zdaniem, mog?yby by? urz?dzenia mobilne, na przyk?ad drony. wi?cej>> mieszkaniec leszna: zajrza?em na stron? g??wnego inspektoratu ochrony ?rodowiska, do materia?u "jak si? mierzy py? zawieszony w powietrzu" i zar?wno w metodzie metodzie grawimetrycznej (referencyjnej) jak i automatycznej pokazuj?, ?e stacje ... 12 komentarze czas a.r.t. prosi o wyja?nienia wiceburmistrz ostro o dzia?alno?ci stowarzyszenia (fot. bart?omiej klup?) wschowa wschowskie stowarzyszenie czas a.r.t. prosi o wyja?nienie dlaczego komisja konkursowa odrzuci?a wszystkie z?o?one przez organizacj? wnioski o dofinansowanie. podczas wczorajszej sesji wiceburmistrz mi?osz czopek stwierdzi?, ?e by?by got?w zap?aci? du?? kwot?, by stowarzyszenie przesta?o dzia?a? na rzecz mieszka?c?w. wi?cej>> j23: i jeszcze jedno - gdzie by? czas a.r.t., kiedy bank sp?dzielczy rozbudowywa? soj? siedzib? ? przecie? ta przeszklona elewacja w ci?gu zabytkowych kamieniczek jest pornografi? !!! dziwi? si?, ?e powy?sze stowarzyszenie nie za??da?o jeszcz... 34 komentarze koszykarki xdemon t?czy najlepsze w wielkopolsce wygra?y lig? kadetek sport na pierwszym miejscu zako?czy?y rozgrywki wojew?dzkie kadetki xdemon t?czy leszno i w grupie zespo??w do lat 16 zdoby?y mistrzostwo wielkopolski. to r?wnie? premiuje je do gry na wy?szym szczeblu. wi?cej>> lm: ca?a "si?demka" gratuluje i b?dziemy trzyma? kciuki a? do mistrza polski. :) 6 komentarze konkurs na dyrektora muzeum w rawiczu konkuruje pi?? os?b rawicz najprawdopodobniej w po?owie marca znany b?dzie nowy dyrektor muzeum ziemi rawickiej. do konkursu na to stanowisko zg?osi?o si? pi?? os?b. wi?cej>> mzdii: to tymczasowe rozwi?zanie s?upki na k?kolewskiej zdemontowane leszno miejski zarz?d dr?g i inwestycji zdecydowa? o zdemontowaniu s?upk?w mi?dzy pasami ruchu na ul. k?kolewskiej. -nareszcie - komentuje t? decyzj? radny micha? skrzypczak, kt?ry od ponad roku walczy? z tym rozwi?zaniem, przekonuj?c ?e jest ma?o sensowne i niebezpieczne. jak dowiedzieli?my si? w mzdii s?upki zdemontowano tymczasowo - wr?c? po przebudowie geometrii drogi. wi?cej>> do kom19 michal skrzypczak: nie wiem jakie masz dowody na to ?e "telefon, spiesz?cy " jestem ch?tny do dyskusji, zar?wno w tym jak i w ka?dym innym temacie w sprawach naszego miasta leszna m.skrzypczak@rm.leszno.pl m 20 komentarze zabezpiecz sw?j dom lub mieszkanie policja ostrzega przed z?odziejami leszno wcze?nie zapadaj?cy zmrok i d?ugie wieczory w porze zimowej mog? by? powodem zwi?kszonej aktywno?ci w?amywaczy. leszczy?ska policja apeluje o przestrzeganie podstawowych zasad, kt?re mog? uchroni? nas od przykrych konsekwencji dzia?alno?ci przest?pc?w. wi?cej>> konrad: z?odziej to nie tylko ten co wchodzi do czyjegos domu, ?eby cos ukra??. wiekszo?? z nas ma cos kradnie w zyciu codzienny ?wiadomie!! nie piszcie, ?e trzeba ucina? rece, bo jak bedziemy pisac tez nie przemyslane komentarze? 4 komentarze ostatnia pami?tka po dawnym dworcu pose? pyta o wiaty leszno pose? jaros?aw urbaniak (po) staje w obronie wiat na leszczy?skim dworcu pkp. jak przekonuje w swoje interpelacji konstrukcje te maj? ponad sto lat i s? jedn? z ostatnich pami?tek po dawnym dworcu, zburzonym w 1968 roku. wi?cej>> ko?o: prl zniszczy?o dworzec, a kto zniszczy wiaty? odpowied?: a) psl b) pis c) sld podaj prawid?ow? odpowied? 16 komentarze na razie spokojnie mo?e wia? mocniej leszno jeszcze co najmniej do po?udnia w ca?ym regionie b?dzie mocno wia?o. z ostrze?enia wydanego przez biuro prognoz meteorologicznych imgw wynika, ?e w porywach wiatr osi?ga pr?dko?? nawet do 90 km/h i rano mo?e si? wzmaga?. jak na razie jednak w regionie nie dosz?o do ?adnych powa?nych zdarze? zwi?zanych z wichur?. stra?acy usuwali jedynie kilka z?amanych konar?w drzew. wi?cej>> do 1: sa mokre nie wywieje nasze s?u?by sie nimi zajm? w nied?ugim okresie czasu 5 komentarze radni przeg?osowali uchwa?? koniec o?wiatowej batalii (fot. bart?omiej klup?) wschowa znana jest ju? przysz?o?? wschowskiej o?wiaty. podczas dzisiejszej sesji radni opozycyjni przeg?osowali sw?j projekt uchwa?y. zdaniem w?adz, wybrano najgorsze z mo?liwych rozwi?za?. wi?cej>> giezek: okropne te komenatarze pewnych osob 46 komentarze koszykarskie rozpocz?cie weekendu ze spójni? ju? w pi?tek sport czo?owy zesp? i ligi sprawdzi w pi?tkowy wiecz?r dyspozycj? koszykarzy jamalex polonii leszno. mecz ze sp?jni? stargard rozpocznie si? w trapezie o 19.30. go?cie maj? ekstraklasowe aspiracje, ale nie s? zespo?em, kt?rego nie mo?na pokona?. wi?cej>> telesfor: uczniowie szk? podstawowych i gimnazjum gratis .a dzieci do lat 6 ? bardzo wyczerpuj?ca informacja. 1 komentarze w spokojnej zapali? si? dom ogie? pojawi? si? na strychu (fot. kp psp wschowa) wschowa 5 zast?p?w stra?y po?arnej gasi?o wczoraj po?ar domu jednorodzinnego w spokojnej, na terenie gminy s?awa. budynek nie nadaje si? obecnie do zamieszkanie, gmina zapewni?a mieszka?com lokal zast?pczy. na szcz?cie w po?arze nikt nie ucierpia?. wi?cej>> kominiarz: jak w dzisiejszych czasach kto? ma w?dzarnie na strychu jak od lat 90 jest zakaz posiadania na strychu w?dzarni gdzie by? kominiarz ?e tego nie widzia? i jak przeprowadza? kontrol? roczn? przewod?w kominowych i nie zmusi? w?a?ciciel... 1 komentarze z pocz?tkiem marca ci?g dalszy siatkarskich emocji graj? o spe?nienie marze? (fot. ?ukasz witkowski) sport trzecioligowi siatkarze uks 9 leszno wracaj? na boisko 4 marca, kiedy to w pierwszym meczu rundy play off zmierz? si? z zespo?em z murowanej go?liny. dwumecz zadecyduje, kt?ra z tych dru?yn zagra w finale o mistrzostwo wielkopolski i w bara?ach o 2 lig?. wi?cej>> darek: waszym najwi?kszym kapita?em jest to, ?e graj? sami swoi, miejscowi. nie zmarnujecie tego, nawet za cen? drugiej ligi. powodzenia 2 komentarze festiwal p?czk?w w krzywiniu panie nie nad??aj? sma?y? (fot. monika kaczmarska-banaszak) ko?cian p? tysi?ca p?czk?w zamierzaj? usma?y? panie z ko?a gospody? wiejskich w jerce. na rynku w krzywiniu stan?? namiot, gdzie trwa produkcja tych wyj?tkowych s?odko?ci. mieszka?c?w cz?stuje burmistrz krzywinia. kolejka od godziny 14.00 ro?nie, mimo padaj?cego deszczu. wi?cej>> sier?ant maczuga: na to go sta? - cz?stowanie p?czuchami i my?li ?e ciemny ch?op to kupi. 24 komentarze kierunek hiszpania real 64-sto leci szuka? wiosny sport w poniedzia?ek w hiszpa?skim lloret de mar rozpoczyna si? ob?z przygotowawczy klubu real 64-sto leszno. tam w zdecydowanie lepszych, bo ju? wiosennych warunkach szlifowa? form? przed startami w nowym sezonie b?d? zawodniczki i zawodniczki tego klubu. wi?cej>> 64-sto: jaro ! stref?sportu te? pozdrawiamy ;) 3 komentarze wypadek na "krzy??wce" samoch?d potr?ci? piesz? leszno 71-letnia kobieta zosta?a poszkodowana na drodze. przechodzi?a na drug? stron? jezdni, kiedy uderzy? w ni? samoch?d. jak ustalili policjanci, kieruj?ca volkswagenem polo nie zachowa?a nale?ytej ostro?no?ci. s?d zdecyduje, jak? poniesie kar?. wi?cej>> xyl: kieruj?ca pojazdem nie skr?ca?a w drog? poprzeczn? do informacji dla reportera... 16 komentarze dzi? t?usty czwartek jakie nadzienie najlepsze? leszno z d?emem, z dzik? r? czy z ajerkoniakiem? puszyste p?czki podobno dzi? nie tucz?. leszczy?skie cukiernie prze?ywaj? prawdziwe obl?enie. - kupuj? 40 ale zjem tylko jednego, oczywi?cie najlepsze s? te tradycyjne z d?emem - m?wi?a jedna z leszczynianek. wi?cej>> qwerty: a od kolana wam nie smakowa?y? 25 komentarze stra?acy mieli pe?ne r?ce roboty podtopienia w powiecie wschowskim (fot. bart?omiej klup?) wschowa bardzo pracowit? noc mieli stra?acy w powiecie wschowskim. przez silne opady deszczu zalana by?a droga krajowa nr 12 na odcinku mi?dzy j?drzychowicami a g?rczyn?. wiele godzin ratownicy walczyli r?wnie? w kandlewie, gdzie podtopione zosta?y domy, podw?rka i piwnice. wi?cej>> roman: moze wreszcie ktos za to odpowiedzialny zajmie si? zasypanymi dcinkami row?w mi?dzy j?drzychowicami a g?rczyn?. 3 komentarze trudne rozmowy o przysz?o?ci szk? w?jt: dajcie si? przekona? (fot. monika kaczmarska-banaszak) ko?cian sporo emocji wywo?uj? spotkania w?adz gminy ko?cian z rodzicami i pracownikami szk? podstawowych na terenie gminy. w?jt andrzej przyby?a apeluje o rozs?dek i zrozumienie. rodzice natomiast s? pe?ni obaw. wi?cej>> tata: do komentarzy: 5, 11, 15, 21, 22 - pr?bujecie zrzuca? odpowiedzialno?? na rz?d, a nie na ludzi, kt?rzy maj? na miejscu podj?? decyzje. wiadomo, ?e osoby, kt?re s? antyrz?dowe przy ka?dej okazji znajd? pow?d, aby manipulowa? faktami i pod... 28 komentarze ze skarb?wki do komunikacji bystrzycki zast?pc? dyrektora mzk leszno henryk bystrzycki b?dzie zast?pc? dyrektora miejskiego zak?adu komunikacji w lesznie. jako jedyny z?o?y? ofert? w og?oszonym przez mzk konkursie. - spe?ni? wszystkie kryteria, ma wiedz?, jest osob? kompetentn? - m?wi dyrektor jacek domaga?a. nowy zast?pca prac? rozpocznie od marca. wi?cej>> ...: obchodzi_mnie_moje_miasto_leszno [odno?nie komentarza 15: czy to mo?liwe, ?e komentarze pana edwarda szczuckiego, by?ego prezydenta miasta leszna dw?ch kadencji, s? tu blokowane? wierzy? si? nie chce.] tu nie chodzi o wymienianego w... 20 komentarze archwium nadle?nictwa g?ra ?l?ska uratowane g?ra po nocnych opadach (fot. bart?omiej klup?) g?ra nocne obfite opady deszczu da?y si? we znaki mieszka?com g?ry. du?e utrudnienia by?y na skrzy?owaniu ulicy podwale z dworcow?, gdzie ruchem kierowa?a policja. woda wdar?a si? do prywatnych piwnic, ale tak?e do biurowca nadle?nictwa g?ra ?l?ska. wi?cej>> kom do 11: "tej wody spad?o tak du?o, ?e studzienki nie zdo?a?y jej odebra?"....czytaj ze zrozumieniem...problem nie w wyczyszczeniu, tylko w zbyt du?ej ilo?ci wody 13 komentarze p?czki szybko trafi?y do r?czki leszczyniacy pomagaj? wiktorii (fot. dorota kozanecka) leszno wyj?tkowe, i jak zapewniaj? organizatorzy, nie tucz?ce p?czki z akcji pomocy dla wiktorii barczy?skiej szybko znikn?y ze szk? i przedszkoli. - praktycznie o godzinie 8.30 nie mieli?my ju? co sprzedawa?, a do samego przedszkola kolorowy ?wiat zam?wili?my 1150 p?czk?w - m?wi sylwia dworczak, organizatorka akcji. wi?cej>> ann: z jakiej piekarni te p?czki? smakowicie wygl?daj?! 5 komentarze skutki ulewy w gostyniu zab?ocona pozna?ska (fot. aldona brycka-jaskierska) gosty? skutki wczorajszej ulewy s? nadal widoczne. w gostyniu na ulic? pozna?sk? sp?yn?o b?oto z pobliskich p?l, utrudniaj?c przejazd samochod?w. cz?? drogi do dzi? jest wy??czona z ruchu. wi?cej>> havranek: wsz?dzie betony i wpusty ?ciekowe , a za kar? woda idzie na was. 6 komentarze zg?oszenia do 3 marca ch?tni na opiekun?w poszukiwani leszno fundacja centrum aktywno?ci tw?rczej prowadzi nab?r na szkolenie na wykwalifikowanych opiekun?w os?b niepe?nosprawnych lub starszych. -jest ono nie tylko bezp?atne, ale i zwi?zane ze stypendium i p?atnym sta?em - m?wi prezes fundacji marlena pujsza-kunikowska. wi?cej>> paranoja: czy ta pani wie co pisze? pi?tnastolatek to jeszcze ucze? gimnazjum sam pod opiek? rodzic?w i nawet do lekarza sam nie mo?e p?j?? a ma zosta? opiekunem os?b niepe?nosprawnych lub starszych???? 1 komentarze policjant ukarany mandatem kolizja radiowozu (fot. zdj?cie nades?ane przez czytelnika portalu elka.pl) leszno st?uczka z radiowozem na al. jana paw?a ii w lesznie. policjant podczas cofania uderzy? w stoj?cy za nim samoch?d. - chcia? zatrzyma? kierowc?, kt?ry z?ama? przepisy - informuje monika ?yme?ka z kmp w lesznie. nikomu nic si? nie sta?o. funkcjonariusz otrzyma? mandat karny. wi?cej>> ja: do 16 jedza tak samo jak wszyscy maja przerwe na posilek czepiac byle czepiac 38 komentarze w?sosz wspiera szpital w rawiczu dofinansuj? zakup sprz?tu rawicz gmina w?sosz dofinansuje zakup sprz?tu dla rawickiego szpitala. porozumienie w tej sprawie zawarli starosta rawicki i burmistrz w?sosza. - chcemy czynnie uczestniczy? w ?yciu szpitala i go wspiera? - podkre?la zbigniew stuczyk. wi?cej>> jan: super postawa gminy, kt?rej mieszka?cy korzystaj? z us?ug szpitala. dziwi tylko, ?e sam podmiot tworz?cy, czyli powiat rawicki, bierze si? za budow? ?cie?ki o warto?ci 22 mln z? a problem dostosowania szpitala do wymog?w jest nadal odk?ad... 1 komentarze po?ar na osiedlu mieszka i nie ?yje kobieta (fot. ?ukasz witkowski) g?ra w bloku na osiedlu mieszka i w g?rze pali?o si? mieszkanie na parterze, nie ?yje 53-letnia kobieta. stra?acy na czas gaszenia ognia ewakuowali pozosta?ych lokator?w. na miejscu by?o 15 jednostek stra?y. przyczyn? po?aru mog?o by? zapr?szenie ognia, ale b?dzie w tej sprawie dochodzenie. wi?cej>> znajoma: krzysztof trzymaj si? wyrazy wsp?czucia 44 komentarze kierowcy korzystali z objazd?w dk 12 zalana i zamkni?ta (fot. dorota kozanecka) wschowa obfite opady deszczu spowodowa?y zalanie drogi krajowej nr 12 na odcinku mi?dzy j?drzychowicami, a g?rczyn?. droga by?a zamkni?ta od wieczora do godz. 3.00 w nocy. w tym czasie kierowcy musieli korzysta? z objazd?w przez g?r?. w powiecie by?o wi?cej podobnych sytuacji. wi?cej>> adam: wida? sami znawcy tu zagl?daj?. ludzie pomy?lcie zanim napiszecie co? g?upiego. ?atwo jest krytykowa? , gdy sprawa nie tyczy si? was samych. oby osoby krytykuj?ce kiedy? nie znalaz?y sie w podobnej sytuacji, co mieszka?cy j?drzychowic i okolic. 25 komentarze wielki sukces zwik s?awa grube miliony na inwestycj? wschowa 68 milion?w z?otych - to kwota dotacji jak? otrzyma zak?ad wodoci?g?w i kanalizacji w s?awie. w ramach projektu kontynuowana b?dzie budowa sieci kanalizacyjnych oraz wodoci?gowych. - to wielki sukces prezesa kazimierza k?sa i jego zespo?u - podkre?la cezary sadraku?a, burmistrz s?awy. wi?cej>> jan: a kiedy kanalizacja w tak du?ej wsi jak stare str?cze? 4 komentarze v targi edukacji i pracy w starych oborzyskach kto przekona bardziej (fot. monika kaczmarska-banaszak) ko?cian ponad trzydziestu wystawc?w wzi?o udzia? w targach edukacji i pracy organizowanych przez gimnazjum w starych oborzyskach. w tym roku gimnazjalist?w pr?bowa?y zach?ci? szko?y z poznania, leszna, powiatu ko?cia?skiego, gosty?skiego i ?remskiego. by?o z czego wybiera?. wi?cej>> we?mie udzia? w rawickich uroczysto?ciach prezydent rp przyjedzie do rawicza rawicz kancelaria prezydenta rp potwierdzi?a udzia? andrzeja dudy w rawickich obchodach narodowego dnia ?o?nierzy wykl?tych. prezydent rp przyjedzie do rawicza 28 lutego, aby wzi?? udzia? w zaplanowanych uroczysto?ciach. o godzinie 16.00 spotka si? z mieszka?cami na rawickim rynku. wi?cej>> do 75: dobre, przecie? ten niby prezydent nie ma nic do powiedzenia w tym kraju, a ju? na pewno nie jest zwierzchnikiem si? zbrojnych skoro takie jaja si? tam dziej? . 91 komentarze przebudowa drogi rawicz-?aszczyn b?dzie taniej o po?ow? rawicz o ponad milion z?otych mniej ni? przewidywano, b?dzie kosztowa? przebudowa drogi mi?dzy rawiczem a ?aszczynem. samorz?d powiatowy wybra? wykonawc? inwestycji. wi?cej>> mieszkaniec: za 100% ceny surowa polska za %0% ceny par?wkowa ale jedno i drugie to kie?basa. przy okazji przypomnia? mi si? skecz smolenia i laskowika. gdzie diabe? odda? anio?owi dwa rogi za jedno skrzyd?o, anio? sie cieszy? ?e uda?o sie dw... 4 komentarze p?czki do r?czki po raz trzeci pom? wiktorii leszno w t?usty czwartek nie tylko mo?na zje?? s?odkiego p?czka, ale tak?e pom?c ci?ko chorej dziewczynce. rusza trzecia akcja p?czki do r?czki. do akcji przy??czy?y si? prawie wszystkie szko?y i przedszkola w lesznie. pieni?dze zostan? przekazane na leczenie 5-letniej wiktorii barczy?skiej, kt?ra walczy z bia?aczk?. wi?cej>> p?czu?: szko?a podstawowa nr 12 szko?a podstawowa w gronowie a do kom.2 ... nie chcesz nie pomagaj... najlepiej w og?le sie nie wypowiadaj!!! 10 komentarze «« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »» 24 godziny tydzie? miesi?c << previous next >> najcz?ciej czytane:znaleziono cia?o m?czyzny. to zaginiony le?nik ze s?awykierowc? zabrano do szpitalanie ?yje kobietasyn bez pas?w, mama bez prawa jazdywiceburmistrz ostro o dzia?alno?ci stowarzyszenia << previous next >> najcz?ciej czytane:nie ?yje kobietazw?oki na poluzmrok przyczyn? tragedii?zgin?? o?mioletni ch?opiecdziewczynki ca?e i zdrowe << previous next >> najcz?ciej czytane:nie ?yje kobietazw?oki na polunie ?yje mariusz wilktajemnicze zatrzymanie na ulicach lesznazmrok przyczyn? tragedii? << previousnext >> 1 2 3 do zobaczenia na elka.tv nowo?? policzki wieprzowe czy wo?owe? audycje/radio gimnazjum w lipnie zostanie przekszta?cone w szko?? bran?ow?? szko?a/codzienno??:) reel - bianka f?rmanowska ulica/biznes kwadrans samorz?dowy piotr j?wiak o szko?ach bran?owych i policealnych ulica/polityka i samorz?dno?? rozmowy elki adam sz?apka czujnikiem w smog nareszcie sprawa jako?ci powietrza wzbudza powszechne zainteresowanie, mam nadziej?, ?e b?dzie to wa?ny element kampani wyborczych - m?wi? w rozmowach elki pose? adam sz?apka z nowoczesnej. to w?a?nie przy jego biurze poselskim urochomiono pierwszy w lesznie czujnik podaj?cy na ?ywo wyniki badania jako?ci powietrza. z rakiem mo?na... lata?? samorz?dowa zmiana granic zawod?wka zamiast gimnazjum ostatni dom na sprzeda?!!! rezy... 370 000 z? sprzeda?, leszno mieszkanie 2 pokojowe na wynaje... 1 000 z? / m-c wynajem, leszno promocja!!! 329 tys. z?!! domy ... 329 000 z? sprzeda?, leszno domy leszno ul. belgijska - ost... 399 000 z? sprzeda?, leszno wyj?tkowa nieruchomo?? w samym ... 965 000 z? sprzeda?, leszno dodaj og?oszenie wi?cej... auto szyby nowe u?ywane mon... 120 z? inna inny, wilkowice sprzedam renault megane cupe... 27 900 z? renault megane, leszno ford focus kombi 3 999 z? ford focus, ?migiel kia venga 2010 pierwszy wla?... 25 999 z? kia venga, leszno volkswagen golf v 15 400 z? volkswagen golf dodaj og?oszenie wi?cej... planujesz remont ? ksi?gowa zaopiekuje sie osoba starsza w swoim dom telefon : 783 302 292 poszukiwany trener personalny telefon : 609842976 praca w bufecie i kuchni - leszno telefon : 500362036 handlowiec - bran?a meblowa kontroler finansowy zatrudnimy telefon : 65 5388 555 zatrudnimy kierowc? c+e telefon : 501268398 kosztorysant powykonawczy telefon : 601911604 zatrudnimy elektryka telefon : 65 5388 555 zatrudnimy telefon : 655256772 zatrudnimy telefon : 655256772 zatrudnimy telefon : 655256772 zatrudnimy telefon : 655256772 zatrudnimy telefon : 655256772 transport telefon : 604918906 murarzy, pomocnik?w na budow? telefon : 606 931 003 magazynier spawacz telefon : 695562578 monter telefon : 695562578 nowy kurs specjalisty ds.kadr i p?ac telefon : 65/ 520-56-46 kurs elektryk?w, kierowcy w?zk?w wid?ow telefon : 65/ 520-56-46 rozliczanie zezna? podatkowych telefon : 605681684 mechanik- konserwator w przemy?le spo?yw telefon : + 48 65 529 95 51 kierowca c+e telefon : 600874247 sprzedawca - sklep papierniczy "?ak" specjalista ds. obs?ugi klienta fakturzysta / fakturzystka telefon : 65 543 01 46 rozliczenia podatkowe (pit) za 2016 rok telefon : 605681684 team leader / kierownik zmiany telefon : 65 575 15 02 pizzeria zatorze leszno telefon : 662874018 bajkolandia telefon : 662874159 oferuje krycie telefon : 724381313 przedstawiciel handlowy wody bia?o-niebieskiej us?ugi brukarskie telefon : 661 117 221 operator maszyn budowlanych telefon : 609 195 099, 661 918 765 pracownik kwalifikowany furtka metalowa telefon : 603669829 stol+6 krzesel telefon : 603669829 zatrudnimy kierowc? telefon : 697-358-568 us?ugi hydrauliczno-instalacyjne telefon : 724222504 pracownika na myjnie r?czn? telefon : biuroczyszczenie@wp.pl kamery, alarmy, kontrola dost?pu telefon : 602-186-512 przekwalifikuj si? szybko i za darmo! telefon : 655202300 kierowca kat. d w turystyce telefon : 609561138 praca magazynier telefon : 65 529-29-20 szafka telefon : 724153342 sta? - kosmetyczka telefon : 531064847 :piec c.o telefon : 669585079 sprzedam prosieta telefon : 607273589 ogr?dek dzia?kowy telefon : 661822816 brukarze i pomocnicy telefon : 731800322 ciesielstwo i dekarstwo telefon : 603943050 kierowca kat.b telefon : 667152335 dodaj og?oszenie wi?cej... felieton adamka ma?a rzecz, a jaki ha?as sze?? tygodni temu pisa?em tu o smogach: krakowskim i leszczy?skim. i ?e w odr?nieniu od krakowa tak naprawd? nie wiemy, czy ten smog mamy w lesznie czy nie, bo wyniki bada? dostajemy po miesi?cu, kiedy si? nam te wszystkie ewentualne szkodliwo?ci zapomn?. min?? miesi?c no i bardzo prosz? - nagle smog sta? si? tematem bie??cym i pilnym, a mo?e nawet i politycznym... wi?cej>> granat w szambie velo wielkopolska? zapomnijcie polityczne zabijanie najnowsze blogi na elka.pl edukacja leszczy?ska a reforma o?wiaty smog a sprawa leszczy?ska jarmarki s? pstrokate dlaczego leszczynianie nie walczyli? odpowiedzialno?? reklama reklama redakcja - kontakt | regulamin og?osze? | polityka prywatno?ci dodaj og?oszenie wi?cej...


Here you find all texts from your page as Google (googlebot) and others search engines seen it.

Words density analysis:

Numbers of all words: 4153

One word

Two words phrases

Three words phrases

nie - 4.84% (201)
czy - 1.85% (77)
wie - 1.66% (69)
kom - 1.4% (58)
wi?cej - 1.3% (54)
si? - 1.25% (52)
telefon - 1.13% (47)
wi?cej>> - 1.11% (46)
komentarze - 0.96% (40)
leszno - 0.87% (36)
pod - 0.82% (34)
... - 0.79% (33)
jak - 0.7% (29)
sto - 0.6% (25)
sie - 0.6% (25)
przy - 0.58% (24)
ale - 0.55% (23)
przed - 0.53% (22)
by? - 0.51% (21)
nic - 0.48% (20)
sam - 0.48% (20)
(fot. - 0.43% (18)
ci? - 0.43% (18)
wiat - 0.43% (18)
jest - 0.41% (17)
mieszka - 0.41% (17)
mar - 0.41% (17)
czas - 0.41% (17)
tak - 0.39% (16)
da? - 0.39% (16)
nad - 0.36% (15)
nas - 0.36% (15)
ich - 0.36% (15)
kto - 0.36% (15)
dla - 0.36% (15)
sta? - 0.34% (14)
dom - 0.34% (14)
ni? - 0.34% (14)
rawicz - 0.34% (14)
nim - 0.29% (12)
sport - 0.29% (12)
tych - 0.29% (12)
niej - 0.29% (12)
ko?cian - 0.26% (11)
po?ar - 0.26% (11)
lesznie - 0.26% (11)
samo - 0.26% (11)
tym - 0.26% (11)
bez - 0.24% (10)
wschowa - 0.24% (10)
przez - 0.24% (10)
raz - 0.24% (10)
rok - 0.24% (10)
b?dzie - 0.24% (10)
zatrudni - 0.24% (10)
tego - 0.22% (9)
zatrudnimy - 0.22% (9)
lat - 0.22% (9)
stan - 0.22% (9)
dzi? - 0.19% (8)
jaki - 0.19% (8)
pis - 0.19% (8)
godzin - 0.19% (8)
policja - 0.19% (8)
ono - 0.19% (8)
cookies - 0.19% (8)
szpital - 0.19% (8)
mog? - 0.19% (8)
kobieta - 0.19% (8)
ten - 0.17% (7)
ju? - 0.17% (7)
ulic - 0.17% (7)
wi?cej. - 0.17% (7)
gdzie - 0.17% (7)
m?wi - 0.17% (7)
kurs - 0.17% (7)
rawicki - 0.17% (7)
stra? - 0.17% (7)
tam - 0.17% (7)
prawa - 0.17% (7)
ko?cia?ski - 0.17% (7)
kiedy - 0.17% (7)
osob - 0.17% (7)
szpitala - 0.17% (7)
g?ra - 0.14% (6)
mi?dzy - 0.14% (6)
elki - 0.14% (6)
milion - 0.14% (6)
lub - 0.14% (6)
mieszkanie - 0.14% (6)
jakie - 0.14% (6)
czego - 0.14% (6)
rogi - 0.14% (6)
leszna - 0.14% (6)
adam - 0.14% (6)
jego - 0.14% (6)
kierowc? - 0.14% (6)
ci?g - 0.14% (6)
burmistrz - 0.14% (6)
rano - 0.14% (6)
marca - 0.14% (6)
powiat - 0.14% (6)
one - 0.14% (6)
p?czki - 0.14% (6)
prezydent - 0.14% (6)
wi?cej... - 0.14% (6)
mam - 0.14% (6)
?yje - 0.14% (6)
jedno - 0.14% (6)
tylko - 0.14% (6)
monika - 0.12% (5)
konkurs - 0.12% (5)
deszczu - 0.12% (5)
samoch?d - 0.12% (5)
kup - 0.12% (5)
mo?e - 0.12% (5)
jako - 0.12% (5)
ko?a - 0.12% (5)
nawet - 0.12% (5)
nam - 0.12% (5)
smog - 0.12% (5)
polo - 0.12% (5)
aby - 0.12% (5)
tej - 0.12% (5)
zw?oki - 0.12% (5)
kt?re - 0.12% (5)
os?b - 0.12% (5)
leszczy?ski - 0.12% (5)
nowy - 0.12% (5)
drogi - 0.12% (5)
dyrektor - 0.12% (5)
pierwszy - 0.12% (5)
655256772 - 0.12% (5)
25.02. - 0.12% (5)
budow? - 0.12% (5)
000 - 0.12% (5)
akcji - 0.12% (5)
gimnazjum - 0.12% (5)
zosta? - 0.12% (5)
wody - 0.12% (5)
pani - 0.12% (5)
pose? - 0.12% (5)
noc - 0.12% (5)
pi?? - 0.12% (5)
szk? - 0.12% (5)
kierowcy - 0.1% (4)
klup?) - 0.1% (4)
du?e - 0.1% (4)
trzeci - 0.1% (4)
j?drzychowic - 0.1% (4)
bart?omiej - 0.1% (4)
z?otych - 0.1% (4)
bardzo - 0.1% (4)
miejscu - 0.1% (4)
musi - 0.1% (4)
dnia - 0.1% (4)
piotr - 0.1% (4)
stanie - 0.1% (4)
kierowca - 0.1% (4)
udzia? - 0.1% (4)
auto - 0.1% (4)
jeszcze - 0.1% (4)
kaczmarska-banaszak) - 0.1% (4)
samorz?d - 0.1% (4)
ko?cia?skiego - 0.1% (4)
mniej - 0.1% (4)
te? - 0.1% (4)
maj? - 0.1% (4)
powietrza - 0.1% (4)
oby - 0.1% (4)
?wiat - 0.1% (4)
wiatr - 0.1% (4)
ponad - 0.1% (4)
gminy - 0.1% (4)
stargard - 0.1% (4)
sprzeda?, - 0.1% (4)
b?d? - 0.1% (4)
jamalex - 0.1% (4)
lesznie. - 0.1% (4)
dodaj - 0.1% (4)
og?oszenie - 0.1% (4)
sprawa - 0.1% (4)
wiaty - 0.1% (4)
znaleziono - 0.1% (4)
bieg - 0.1% (4)
wszystkie - 0.1% (4)
stra?acy - 0.1% (4)
chodzi - 0.1% (4)
wiktorii - 0.1% (4)
s?awy - 0.1% (4)
mecz - 0.1% (4)
roku - 0.1% (4)
was - 0.1% (4)
previous - 0.1% (4)
elka.pl - 0.1% (4)
mo?na - 0.1% (4)
walczy - 0.1% (4)
nie, - 0.1% (4)
szko?a - 0.1% (4)
!!! - 0.1% (4)
kt?ry - 0.1% (4)
ofert - 0.1% (4)
trzyma? - 0.1% (4)
tak?e - 0.1% (4)
next - 0.1% (4)
by?o - 0.1% (4)
pe?ni - 0.07% (3)
gmina - 0.07% (3)
?l?ska - 0.07% (3)
mieli - 0.07% (3)
graj? - 0.07% (3)
play - 0.07% (3)
sami - 0.07% (3)
z?o?ci - 0.07% (3)
real - 0.07% (3)
s?d - 0.07% (3)
jedna - 0.07% (3)
przyczyn? - 0.07% (3)
p?czk?w - 0.07% (3)
g?rczyn?. - 0.07% (3)
terenie - 0.07% (3)
64-sto - 0.07% (3)
osob? - 0.07% (3)
wielkopolski - 0.07% (3)
by?a - 0.07% (3)
j?drzychowicami - 0.07% (3)
opady - 0.07% (3)
stowarzyszenie - 0.07% (3)
wczoraj - 0.07% (3)
zmrok - 0.07% (3)
podczas - 0.07% (3)
rzecz - 0.07% (3)
dzia?alno?ci - 0.07% (3)
ostro - 0.07% (3)
w?sosz - 0.07% (3)
wiceburmistrz - 0.07% (3)
prywatno?ci - 0.07% (3)
czepiac - 0.07% (3)
najlepsze - 0.07% (3)
prosi - 0.07% (3)
a.r.t. - 0.07% (3)
mandat - 0.07% (3)
dyrektora - 0.07% (3)
miasta - 0.07% (3)
sz?apka - 0.07% (3)
strychu - 0.07% (3)
leszczy?ska - 0.07% (3)
us?ug - 0.07% (3)
podstawowych - 0.07% (3)
pyta - 0.07% (3)
dworcu - 0.07% (3)
czyli - 0.07% (3)
skutki - 0.07% (3)
biuro - 0.07% (3)
nasze - 0.07% (3)
radni - 0.07% (3)
r?czki - 0.07% (3)
szybko - 0.07% (3)
leszno. - 0.07% (3)
ogie? - 0.07% (3)
polityka - 0.07% (3)
powiecie - 0.07% (3)
lutego - 0.07% (3)
drugi - 0.07% (3)
dworcowej - 0.07% (3)
ostatni - 0.07% (3)
s?awie - 0.07% (3)
dwa - 0.07% (3)
m?czyzna - 0.07% (3)
wilkowicach - 0.07% (3)
zmiany - 0.07% (3)
czasie - 0.07% (3)
wid?ow - 0.07% (3)
sw?j - 0.07% (3)
dlaczego - 0.07% (3)
powiatowy - 0.07% (3)
dzie? - 0.07% (3)
?o?nierzy - 0.07% (3)
swoje - 0.07% (3)
wykl?tych - 0.07% (3)
przebudow? - 0.07% (3)
gosty? - 0.07% (3)
domy - 0.07% (3)
cia?o - 0.07% (3)
reklama - 0.07% (3)
witkowski) - 0.07% (3)
zaj?cia - 0.07% (3)
wiele - 0.07% (3)
le?nik - 0.07% (3)
zaginiony - 0.07% (3)
m?czyzny. - 0.07% (3)
najcz?ciej - 0.07% (3)
prawie - 0.07% (3)
baga?nika - 0.07% (3)
pi?tek - 0.07% (3)
miesi?c - 0.07% (3)
sprz?t - 0.07% (3)
sta?o - 0.07% (3)
rozmowy - 0.07% (3)
cz?? - 0.07% (3)
?ukasz - 0.07% (3)
ul. - 0.07% (3)
003 - 0.07% (3)
pierwszym - 0.07% (3)
661 - 0.07% (3)
zabrano - 0.07% (3)
609 - 0.07% (3)
lig? - 0.07% (3)
pracownik - 0.07% (3)
andrzej - 0.07% (3)
budowa - 0.07% (3)
przekona - 0.07% (3)
by?y - 0.07% (3)
otrzyma - 0.07% (3)
26.02. - 0.07% (3)
utrudnienia - 0.07% (3)
volkswagen - 0.07% (3)
wielki - 0.07% (3)
ramach - 0.07% (3)
pas?w - 0.07% (3)
pi?tce - 0.07% (3)
r?wnie? - 0.07% (3)
kt?ra - 0.07% (3)
dziej? - 0.07% (3)
polski. - 0.07% (3)
nami - 0.07% (3)
rawicza - 0.07% (3)
jako? - 0.07% (3)
m?wi? - 0.07% (3)
szko?y - 0.07% (3)
rawiczu - 0.07% (3)
nowe - 0.07% (3)
jazdy - 0.07% (3)
syn - 0.07% (3)
mama - 0.07% (3)
695562578 - 0.05% (2)
c+e - 0.05% (2)
p?ac - 0.05% (2)
woda - 0.05% (2)
555 - 0.05% (2)
magazynier - 0.05% (2)
golf - 0.05% (2)
du?ej - 0.05% (2)
5388 - 0.05% (2)
kozanecka) - 0.05% (2)
dorota - 0.05% (2)
praca - 0.05% (2)
529 - 0.05% (2)
znaki - 0.05% (2)
odpowiedzialno?? - 0.05% (2)
ma?a - 0.05% (2)
kat. - 0.05% (2)
zalana - 0.05% (2)
pracownika - 0.05% (2)
603669829 - 0.05% (2)
droga - 0.05% (2)
odcinku - 0.05% (2)
kwalifikowany - 0.05% (2)
918 - 0.05% (2)
walczyli - 0.05% (2)
zosta?y - 0.05% (2)
w?adz - 0.05% (2)
w?jt - 0.05% (2)
okazji - 0.05% (2)
obfite - 0.05% (2)
us?ugi - 0.05% (2)
komunikacji - 0.05% (2)
ds. - 0.05% (2)
bystrzycki - 0.05% (2)
zast?pc? - 0.05% (2)
kia - 0.05% (2)
mzk - 0.05% (2)
605681684 - 0.05% (2)
520-56-46 - 0.05% (2)
pana - 0.05% (2)
prezydenta - 0.05% (2)
w... - 0.05% (2)
nadle?nictwa - 0.05% (2)
65/ - 0.05% (2)
venga - 0.05% (2)
osoby - 0.05% (2)
999 - 0.05% (2)
ceny - 0.05% (2)
spotka - 0.05% (2)
mieszka?cy - 0.05% (2)
przebudowa - 0.05% (2)
jan: - 0.05% (2)
podkre?la - 0.05% (2)
sprawie - 0.05% (2)
polska - 0.05% (2)
przyjedzie - 0.05% (2)
drugie - 0.05% (2)
szpitala. - 0.05% (2)
sprz?tu - 0.05% (2)
zakup - 0.05% (2)
anio? - 0.05% (2)
pom? - 0.05% (2)
dziwi - 0.05% (2)
uroczysto?ciach - 0.05% (2)
wspiera - 0.05% (2)
cezary - 0.05% (2)
kiedy? - 0.05% (2)
sukces - 0.05% (2)
objazd?w - 0.05% (2)
s?awa - 0.05% (2)
zak?ad - 0.05% (2)
krzysztof - 0.05% (2)
edukacji - 0.05% (2)
rawickich - 0.05% (2)
pracy - 0.05% (2)
starych - 0.05% (2)
ognia - 0.05% (2)
g?rze - 0.05% (2)
osiedlu - 0.05% (2)
problem - 0.05% (2)
akcja - 0.05% (2)
podstawowa - 0.05% (2)
barczy?skiej - 0.05% (2)
nadal - 0.05% (2)
329 - 0.05% (2)
poszukiwani - 0.05% (2)
opiekun?w - 0.05% (2)
sprzedam - 0.05% (2)
kar? - 0.05% (2)
renault - 0.05% (2)
gostyniu - 0.05% (2)
zamkni?ta - 0.05% (2)
megane - 0.05% (2)
ulewy - 0.05% (2)
ford - 0.05% (2)
focus - 0.05% (2)
przedszkola - 0.05% (2)
godzinie - 0.05% (2)
niepe?nosprawnych - 0.05% (2)
granic - 0.05% (2)
start - 0.05% (2)
nareszcie - 0.05% (2)
ja: - 0.05% (2)
czytane:nie - 0.05% (2)
kobietazw?oki - 0.05% (2)
tragedii? - 0.05% (2)
otrzyma? - 0.05% (2)
wieprzowe - 0.05% (2)
jako?ci - 0.05% (2)
prezes - 0.05% (2)
wa?ny - 0.05% (2)
kolizja - 0.05% (2)
policjant - 0.05% (2)
czujnik - 0.05% (2)
wyniki - 0.05% (2)
badania - 0.05% (2)
oborzyskach - 0.05% (2)
xdemon - 0.05% (2)
wschowskim - 0.05% (2)
kt?rzy - 0.05% (2)
ile - 0.05% (2)
mimo - 0.05% (2)
par? - 0.05% (2)
kraju - 0.05% (2)
osob?wki - 0.05% (2)
dawa? - 0.05% (2)
mocno - 0.05% (2)
skutek - 0.05% (2)
kierunku - 0.05% (2)
drog? - 0.05% (2)
sanki - 0.05% (2)
zbigniew - 0.05% (2)
narty - 0.05% (2)
znalaz? - 0.05% (2)
zesp? - 0.05% (2)
trapezie - 0.05% (2)
wiecz?r - 0.05% (2)
pi?tkowy - 0.05% (2)
sp?jni - 0.05% (2)
polonii - 0.05% (2)
65:68 - 0.05% (2)
elka.tv - 0.05% (2)
pla?y - 0.05% (2)
czasu - 0.05% (2)
adamka - 0.05% (2)
kontrole - 0.05% (2)
pojawi? - 0.05% (2)
podj?? - 0.05% (2)
godzin? - 0.05% (2)
dosz?o - 0.05% (2)
krajowej - 0.05% (2)
dachowa? - 0.05% (2)
polsce - 0.05% (2)
jecha? - 0.05% (2)
zosta?a - 0.05% (2)
pas?w, - 0.05% (2)
nadziej? - 0.05% (2)
jutro - 0.05% (2)
milion?w - 0.05% (2)
strabag - 0.05% (2)
pr?buje - 0.05% (2)
wykl?tych. - 0.05% (2)
szlichtyngowej - 0.05% (2)
pami?ci - 0.05% (2)
narodowy - 0.05% (2)
sobot? - 0.05% (2)
dzieci - 0.05% (2)
zespo?u - 0.05% (2)
blogi - 0.05% (2)
felieton - 0.05% (2)
szef - 0.05% (2)
ka?dej - 0.05% (2)
atrakcji - 0.05% (2)
przygotowano - 0.05% (2)
odkrywc?w - 0.05% (2)
ma?ych - 0.05% (2)
zerwa? - 0.05% (2)
znajd? - 0.05% (2)
stosowania - 0.05% (2)
ustawie? - 0.05% (2)
dotycz?ce - 0.05% (2)
pa?stwo - 0.05% (2)
oraz - 0.05% (2)
dramatycznej - 0.05% (2)
nich - 0.05% (2)
korzystanie - 0.05% (2)
korzystaj? - 0.05% (2)
?eby - 0.05% (2)
cookies, - 0.05% (2)
cookies. - 0.05% (2)
stosujemy - 0.05% (2)
internetowych - 0.05% (2)
serwis?w - 0.05% (2)
naszych - 0.05% (2)
przegrali - 0.05% (2)
ko?cówce - 0.05% (2)
ko?ca - 0.05% (2)
tropem - 0.05% (2)
kolejka - 0.05% (2)
spójnia - 0.05% (2)
- 0.05% (2)
polonia - 0.05% (2)
al. - 0.05% (2)
dachowanie - 0.05% (2)
najnowsze - 0.05% (2)
foto - 0.05% (2)
galerie - 0.05% (2)
wilczym - 0.05% (2)
koncert - 0.05% (2)
gorzowa - 0.05% (2)
odkrywcy - 0.05% (2)
m?odego - 0.05% (2)
uniwersytet - 0.05% (2)
drodze - 0.05% (2)
turniej - 0.05% (2)
nocny - 0.05% (2)
kadetek - 0.05% (2)
wygra?y - 0.05% (2)
os?abieniu - 0.05% (2)
mocnym - 0.05% (2)
chef - 0.05% (2)
okaza?o - 0.05% (2)
wam - 0.05% (2)
przeg?osowali - 0.05% (2)
w?dzarni - 0.05% (2)
mieszka?com - 0.05% (2)
domu - 0.05% (2)
stra?y - 0.05% (2)
spokojnej - 0.05% (2)
rozpocznie - 0.05% (2)
ligi - 0.05% (2)
zdaniem - 0.05% (2)
projekt - 0.05% (2)
koniec - 0.05% (2)
regionie - 0.05% (2)
emocji - 0.05% (2)
wia? - 0.05% (2)
razie - 0.05% (2)
odpowied? - 0.05% (2)
podaj - 0.05% (2)
psl - 0.05% (2)
zniszczy - 0.05% (2)
leszczy?skim - 0.05% (2)
staje - 0.05% (2)
dawnym - 0.05% (2)
cos - 0.05% (2)
kominiarz - 0.05% (2)
zespo?em - 0.05% (2)
apeluje - 0.05% (2)
jaro - 0.05% (2)
d?emem - 0.05% (2)
leszczy?skie - 0.05% (2)
czwartek - 0.05% (2)
t?usty - 0.05% (2)
jak? - 0.05% (2)
kieruj?ca - 0.05% (2)
samoch?d. - 0.05% (2)
uderzy? - 0.05% (2)
piesz? - 0.05% (2)
wypadek - 0.05% (2)
zawodniczki - 0.05% (2)
tego, - 0.05% (2)
klubu - 0.05% (2)
leci - 0.05% (2)
ch?op - 0.05% (2)
godziny - 0.05% (2)
mieszka?c?w - 0.05% (2)
trwa - 0.05% (2)
rynku - 0.05% (2)
sma?y? - 0.05% (2)
panie - 0.05% (2)
krzywiniu - 0.05% (2)
z?odziej - 0.05% (2)
aktywno?ci - 0.05% (2)
jednak - 0.05% (2)
mie? - 0.05% (2)
drony - 0.05% (2)
stacje - 0.05% (2)
si?, - 0.05% (2)
szcz?cie - 0.05% (2)
panowa? - 0.05% (2)
po?arze - 0.05% (2)
stolarni - 0.05% (2)
uda?o - 0.05% (2)
jej - 0.05% (2)
przekona? - 0.05% (2)
znajomej - 0.05% (2)
mieszkaniec - 0.05% (2)
podpali? - 0.05% (2)
s?upy - 0.05% (2)
?l?ska. - 0.05% (2)
najmniej - 0.05% (2)
kmp - 0.05% (2)
miliona - 0.05% (2)
oszust?w - 0.05% (2)
wo?owe - 0.05% (2)
policzki - 0.05% (2)
prawdziwy - 0.05% (2)
?rodowiska - 0.05% (2)
stron? - 0.05% (2)
masz - 0.05% (2)
ca?a - 0.05% (2)
wiem - 0.05% (2)
mzdii - 0.05% (2)
ma?o - 0.05% (2)
ruchu - 0.05% (2)
inwestycji - 0.05% (2)
miejski - 0.05% (2)
k?kolewskiej - 0.05% (2)
s?upki - 0.05% (2)
rozwi?zanie - 0.05% (2)
muzeum - 0.05% (2)
gry - 0.05% (2)
zar?wno - 0.05% (2)
mistrzostwo - 0.05% (2)
t?czy - 0.05% (2)
ci?gu - 0.05% (2)
przecie? - 0.05% (2)
bank - 0.05% (2)
sesji - 0.05% (2)
wczorajszej - 0.05% (2)
wschowskie - 0.05% (2)
stowarzyszenia - 0.05% (2)
metodzie - 0.05% (2)
o?wiaty - 0.05% (2)
telefon : - 1.11% (46)
w lesznie - 0.26% (11)
6 komentarze - 0.14% (6)
leszno w - 0.14% (6)
zatrudnimy telefon - 0.14% (6)
1 komentarze - 0.14% (6)
4 komentarze - 0.14% (6)
wi?cej... - 0.12% (5)
komentarze z - 0.12% (5)
000 z? - 0.12% (5)
: 655256772 - 0.12% (5)
z? sprzeda?, - 0.1% (4)
sprzeda?, leszno - 0.1% (4)
kaczmarska-banaszak) ko?cian - 0.1% (4)
3 komentarze - 0.1% (4)
(fot. monika - 0.1% (4)
wi?cej>> do - 0.1% (4)
next >> - 0.1% (4)
2 komentarze - 0.1% (4)
<< previous - 0.1% (4)
dodaj og?oszenie - 0.1% (4)
a policja - 0.1% (4)
?yje kobieta - 0.1% (4)
og?oszenie wi?cej... - 0.1% (4)
si? za - 0.1% (4)
bart?omiej klup?) - 0.1% (4)
(fot. bart?omiej - 0.1% (4)
5 komentarze - 0.1% (4)
komentarze w - 0.1% (4)
si? na - 0.1% (4)
adam sz?apka - 0.07% (3)
a g?rczyn?. - 0.07% (3)
>> najcz?ciej - 0.07% (3)
previous next - 0.07% (3)
mi?dzy j?drzychowicami - 0.07% (3)
prawa jazdy - 0.07% (3)
opady deszczu - 0.07% (3)
w pi?tek - 0.07% (3)
na strychu - 0.07% (3)
m?czyzny. to - 0.07% (3)
8 komentarze - 0.07% (3)
udzia? w - 0.07% (3)
na terenie - 0.07% (3)
nie tylko - 0.07% (3)
w powiecie - 0.07% (3)
w ramach - 0.07% (3)
klup?) wschowa - 0.07% (3)
zaginiony le?nik - 0.07% (3)
cia?o m?czyzny. - 0.07% (3)
(fot. ?ukasz - 0.07% (3)
w rawiczu - 0.07% (3)
le?nik ze - 0.07% (3)
to nie - 0.07% (3)
to zaginiony - 0.07% (3)
prezydent rp - 0.07% (3)
na przebudow? - 0.07% (3)
zw?oki na - 0.07% (3)
10 komentarze - 0.07% (3)
w s?awie - 0.07% (3)
sam pod - 0.05% (2)
c+e telefon - 0.05% (2)
o godzinie - 0.05% (2)
os?b niepe?nosprawnych - 0.05% (2)
zatrudnimy kierowc? - 0.05% (2)
zakup sprz?tu - 0.05% (2)
korzystaj? z - 0.05% (2)
w gostyniu - 0.05% (2)
5388 555 - 0.05% (2)
: 695562578 - 0.05% (2)
(fot. dorota - 0.05% (2)
65/ 520-56-46 - 0.05% (2)
wiktorii barczy?skiej - 0.05% (2)
po?ar na - 0.05% (2)
wi?cej>> kom - 0.05% (2)
we znaki - 0.05% (2)
nadle?nictwa g?ra - 0.05% (2)
65 529 - 0.05% (2)
si? nie - 0.05% (2)
zast?pc? dyrektora - 0.05% (2)
na miejscu - 0.05% (2)
j?drzychowicami a - 0.05% (2)
: 605681684 - 0.05% (2)
: 603669829 - 0.05% (2)
felieton adamka - 0.05% (2)
leszno telefon - 0.05% (2)
mieszka i - 0.05% (2)
osiedlu mieszka - 0.05% (2)
rp przyjedzie - 0.05% (2)
zabrano do - 0.05% (2)
pas?w, mama - 0.05% (2)
sie nie - 0.05% (2)
ale tak?e - 0.05% (2)
t?usty czwartek - 0.05% (2)
bez prawa - 0.05% (2)
czytane:nie ?yje - 0.05% (2)
kobietazw?oki na - 0.05% (2)
najcz?ciej czytane:nie - 0.05% (2)
przebudowa drogi - 0.05% (2)
nie ma - 0.05% (2)
do rawicza - 0.05% (2)
?yje kobietazw?oki - 0.05% (2)
w rawickich - 0.05% (2)
999 z? - 0.05% (2)
gimnazjum w - 0.05% (2)
jako?ci powietrza - 0.05% (2)
w starych - 0.05% (2)
i pracy - 0.05% (2)
- m?wi? - 0.05% (2)
renault megane - 0.05% (2)
dorota kozanecka) - 0.05% (2)
z objazd?w - 0.05% (2)
tej sprawie - 0.05% (2)
na czas - 0.05% (2)
kia venga - 0.05% (2)
w g?rze - 0.05% (2)
na osiedlu - 0.05% (2)
p?czki do - 0.05% (2)
polityka prywatno?ci - 0.05% (2)
na odcinku - 0.05% (2)
tak na - 0.05% (2)
dom na - 0.05% (2)
stargard 65:68 - 0.05% (2)
witkowski) sport - 0.05% (2)
jamalex polonii - 0.05% (2)
w pi?tkowy - 0.05% (2)
i sanki - 0.05% (2)
ni? na - 0.05% (2)
si? nam - 0.05% (2)
polonia leszno - 0.05% (2)
pla?y w - 0.05% (2)
na pla?y - 0.05% (2)
gorzowa w - 0.05% (2)
mocnym os?abieniu - 0.05% (2)
narodowy dzie? - 0.05% (2)
pami?ci ?o?nierzy - 0.05% (2)
wschowa w - 0.05% (2)
raz trzeci - 0.05% (2)
– spójnia - 0.05% (2)
na al. - 0.05% (2)
mama bez - 0.05% (2)
przegrali po - 0.05% (2)
korzystanie z - 0.05% (2)
naszych serwis?w - 0.05% (2)
zmiany ustawie? - 0.05% (2)
zerwa? cz?? - 0.05% (2)
dla ma?ych - 0.05% (2)
wiele atrakcji - 0.05% (2)
pi?? ofert - 0.05% (2)
dworcowej w - 0.05% (2)
dramatycznej ko?cówce - 0.05% (2)
dachowanie na - 0.05% (2)
do gorzowa - 0.05% (2)
w mocnym - 0.05% (2)
lig? kadetek - 0.05% (2)
na drodze - 0.05% (2)
m?odego odkrywcy - 0.05% (2)
bieg tropem - 0.05% (2)
wilczym w - 0.05% (2)
galerie foto - 0.05% (2)
bez pas?w, - 0.05% (2)
to jeszcze - 0.05% (2)
powiecie wschowskim - 0.05% (2)
w trapezie - 0.05% (2)
na ul. - 0.05% (2)
miasta leszna - 0.05% (2)
20 komentarze - 0.05% (2)
po dawnym - 0.05% (2)
pyta o - 0.05% (2)
nawet do - 0.05% (2)
na razie - 0.05% (2)
serwis?w internetowych - 0.05% (2)
si?, ?e - 0.05% (2)
do lat - 0.05% (2)
terenie gminy - 0.05% (2)
?e tego - 0.05% (2)
w krzywiniu - 0.05% (2)
sta? - - 0.05% (2)
uderzy? w - 0.05% (2)
16 komentarze - 0.05% (2)
z d?emem - 0.05% (2)
xdemon t?czy - 0.05% (2)
o dzia?alno?ci - 0.05% (2)
na pi?tce - 0.05% (2)
wielkopolski i - 0.05% (2)
kierowc? zabrano - 0.05% (2)
do szpitala - 0.05% (2)
utrudnienia by?y - 0.05% (2)
pojawi? si? - 0.05% (2)
chef vs - 0.05% (2)
okaza?o si? - 0.05% (2)
p? miliona - 0.05% (2)
co najmniej - 0.05% (2)
auto znajomej - 0.05% (2)
wiceburmistrz ostro - 0.05% (2)
na szcz?cie - 0.05% (2)
pose? pyta - 0.05% (2)
leszno pose? - 0.05% (2)
powietrza w - 0.05% (2)
wi?cej>> mieszkaniec - 0.05% (2)
zar?wno w - 0.05% (2)
... 12 - 0.05% (2)
a.r.t. prosi - 0.05% (2)
ale nie - 0.05% (2)
telefon : 65 - 0.31% (13)
zatrudnimy telefon : - 0.14% (6)
telefon : 655256772 - 0.12% (5)
(fot. bart?omiej klup?) - 0.1% (4)
: 655256772 zatrudnimy - 0.1% (4)
655256772 zatrudnimy telefon - 0.1% (4)
dodaj og?oszenie wi?cej... - 0.1% (4)
z? sprzeda?, leszno - 0.1% (4)
000 z? sprzeda?, - 0.1% (4)
monika kaczmarska-banaszak) ko?cian - 0.1% (4)
cia?o m?czyzny. to - 0.07% (3)
next >> najcz?ciej - 0.07% (3)
<< previous next - 0.07% (3)
bart?omiej klup?) wschowa - 0.07% (3)
zaginiony le?nik ze - 0.07% (3)
>> najcz?ciej czytane:nie - 0.05% (2)
czytane:nie ?yje kobietazw?oki - 0.05% (2)
na osiedlu mieszka - 0.05% (2)
pose? adam sz?apka - 0.05% (2)
ostro o dzia?alno?ci - 0.05% (2)
bez pas?w, mama - 0.05% (2)
5388 555 zatrudnimy - 0.05% (2)
: 65/ 520-56-46 - 0.05% (2)
przyjedzie do rawicza - 0.05% (2)
rp przyjedzie do - 0.05% (2)
telefon : 605681684 - 0.05% (2)
(fot. dorota kozanecka) - 0.05% (2)
?yje kobietazw?oki na - 0.05% (2)
12 na odcinku - 0.05% (2)
obfite opady deszczu - 0.05% (2)
do gorzowa w - 0.05% (2)
ofert na przebudow? - 0.05% (2)
dworcowej w wilkowicach - 0.05% (2)
gorzowa w mocnym - 0.05% (2)
26.02. bieg tropem - 0.05% (2)
jamalex polonia leszno - 0.05% (2)
– spójnia stargard - 0.05% (2)
polonia leszno – - 0.05% (2)
spójnia stargard 65:68 - 0.05% (2)
przegrali po dramatycznej - 0.05% (2)
w pi?tkowy wiecz?r - 0.05% (2)
dla ma?ych odkrywc?w - 0.05% (2)
mi?dzy j?drzychowicami a - 0.05% (2)
narodowy dzie? pami?ci - 0.05% (2)
pi?? ofert na - 0.05% (2)
przebudow? dworcowej w - 0.05% (2)
pas?w, mama bez - 0.05% (2)
podpali? auto znajomej - 0.05% (2)
wiceburmistrz ostro o - 0.05% (2)
a.r.t. prosi o - 0.05% (2)
po dawnym dworcu - 0.05% (2)
pose? pyta o - 0.05% (2)
w powiecie wschowskim - 0.05% (2)
telefon : 603669829 - 0.05% (2)

Here you can find chart of all your popular one, two and three word phrases. Google and others search engines means your page is about words you use frequently.

Copyright © 2015-2016 hupso.pl. All rights reserved. FB | +G | Twitter

Hupso.pl jest serwisem internetowym, w którym jednym kliknieciem możesz szybko i łatwo sprawdź stronę www pod kątem SEO. Oferujemy darmowe pozycjonowanie stron internetowych oraz wycena domen i stron internetowych. Prowadzimy ranking polskich stron internetowych oraz ranking stron alexa.