4.60 score from hupso.pl for:
bursztynowyszlak.comHTML Content


Titleszlak bursztynowy pieszo - czyli ?ladami bursztynowych kupc?w

Length: 61, Words: 9
Description szlak bursztynowy - miros?awa stroi?ska

Length: 39, Words: 7
Keywords szlak bursztynowy - miros?awa stroi?ska
Robots all
Charset UTF-8
Og Meta - Title pusty
Og Meta - Description pusty
Og Meta - Site name pusty
Tytuł powinien zawierać pomiędzy 10 a 70 znaków (ze spacjami), a mniej niż 12 słów w długości.
Meta opis powinien zawierać pomiędzy 50 a 160 znaków (łącznie ze spacjami), a mniej niż 24 słów w długości.
Kodowanie znaków powinny być określone , UTF-8 jest chyba najlepszy zestaw znaków, aby przejść z powodu UTF-8 jest bardziej międzynarodowy kodowaniem.
Otwarte obiekty wykresu powinny być obecne w stronie internetowej (więcej informacji na temat protokołu OpenGraph: http://ogp.me/)

SEO Content

Words/Characters 1599
Text/HTML 45.98 %
Headings H1 14
H2 0
H3 0
H4 0
H5 0
H6 0
H1
szlak bursztynowy
przedsi?wzi?cie
odleg?o?ci
relacja
galeria zdj??
dzi?kuj?
media o wyprawie
wystawy, prelekcje, spotkania
polka na bursztynowym szlaku - patronat polskiej prezydencji
limes dunajski
ljubljana 2000-lecie rzymskiego miasta emona
kontakt
   jubileusz 10-lecia rozpocz?cia mojego przedsi?wzi?cia - pieszej wyprawy szlakiem bursztynowym   z tej okazji oraz dzi?ki uprzejmo?ci serwisu internetowego "opowiadacze historii", chcia?abym pa?stwu zaproponowa?   spacer po dolnym mie?cie w gda?sku   oraz relacje z mojej ?az?gi nad s?yn?cym niegdy? z bursztynowych targowisk polskim morzem na blogu:     gda?sk (jarmark, muzeum, miasto)     hel     w?adys?awowo, ch?apowo     sopot, skansen archeologiczny     skowronki - przebrno, krynica morska, mikoszewo, gda?sk     gda?sk (morze i miasto)     gda?sk znany i mniej znany     konferencja naukowa lubelski bursztyn - znaleziska, geologia, z?o?a, perspektywy che?m, 12-13 luty 2015 r.

konferencja zorganizowana zosta?a prawie w 100 lecie odkrycia bursztynowego skarbu w basonii. w miejscu gdzie prowadzi? szlak bursztynowy wzd?u? biegu wis?y.   co wiemy o bursztynie, barbara kosmowska-ceranowicz (muzeum ziemi pan) pani profesor przypad?a w udziale rola popularyzatora wiedzy o bursztynie. wprowadzi?a uczestnik?w konferencji w temat bursztynu, czyli co to jest bursztyn, jak go nazwa?, sk?d si? wzi??, a r?wnie? jak mo?na sprawdzi?, ?e bursztyn to bursztyn.

co oznacza s?owo bursztyn: wiadomo ?e jest to minera? organiczny, inaczej - ?ywica kopalna, dawna, stwardnia?a, dzi? nadaj?ca si? do obr?bki. bursztyn, ten w?a?nie najlepszy, znajduj?cy si? na terenie polski (mi?dzy innymi w powiecie che?mi?skim) to rodzaj ?ywicy kopalnej. w 1820 roku, przez mineraloga breithaupta zosta? nazwany sukcynitem. "bursztyn", podobnie jak "py?ek", podobnie jak "w?giel", u?ywamy w liczbie pojedynczej, a "bursztyny" - to te, kt?re s? na szyjach kobiet.     rodzaj?w bursztynu - w szerokim tego s?owa znaczeniu - jest w ?wiecie oko?o stu (nie myli? z odmianami). ten najwa?niejszy ba?tycki, ukrai?ski, sakso?ski albo inaczej bitterfeldzki, to bursztyn w sensie w?skim. czy b?dzie ??ty - prze?roczysty czy nieprze?roczysty czy bia?y, b?dzie to zawsze ten sam rodzaj, ale w r?nych odmianach. nast?pne rodzaje, to np. glessyt, birmit, symetyt, to te wszystkie ?ywice, kt?re uzyska?y podobnie jak bursztyn ba?tycki nazw? rodzajow?.

natomiast pozosta?e ?ywice, kt?re nazwy nie uzyska?y, okre?lamy bursztynem np. dominika?skim, bursztynem liba?skim w zale?no?ci od miejsca wyst?powania. ?ywica kopalna o nazwie jedynie regionalnej (geograficznej) otwiera furtk? nie tylko dla pomy?ek ale i dla fa?szerstw. je?eli powiemy tylko bursztyn a nie bursztyn dominika?ski mo?na czasem ?atwo sprzeda? jako "ba?tycki".     metody identyfikacji ?ywic kopalnych, czyli jak mo?na upewni? si?, czy jest to bursztyn ba?tycki, a nie imitacja z nowolaku. jedn? z podstawowych, obowi?zuj?cych dzisiaj, jest metoda identyfikacji ?ywic kopalnych w ?wietle podczerwonym z u?yciem spektrometru, czyli pobranie z bursztynu widma i jego zinterpretowanie. natomiast w xix wieku, podstaw? stanowi? kwas bursztynowy. ka?dy aptekarz potrafi? przez such? destylacj? rozdzieli? bursztyn na olej bursztynowy, kwas bursztynowy i kalafoni?. je?eli ten kwas bursztynowy jest w ilo?ci od 3 do 8 % to jest to na pewno bursztyn ba?tycki (sukcynit).

najprostsz? metod?, tak?, kt?r? dawno stosowano, to trzeba podpali? bursztyn (dotkn?? gor?c? igie?k?), i je?li ma zapach ?ywiczny pi?kny to jest to bursztyn ba?tycki. mo?na "nauczy?" si? tego zapachu w lesie, na jakiejkolwiek ?ywicy sosnowej. geneza bursztynu ba?tyckiego na pocz?tku by? las, kt?ry porasta? l?d zwany fennoskandi?. wy?sze partie porasta?y lasy szpilkowe, ni?sze lasy mieszane, sosnowo - palmowe typu sawanny, a wilgotne doliny rzek, to r?wnie? drzewa z rodzaju glyptostrobus.     obfite ?ywicowanie drzew, mog?o by? spowodowane, chorobami, zranieniem przez zwierz?ta, jak i r?wnie? istnieje hipoteza, ze drzewa ?ywicowa?y w zwi?zku z wulkanizmem.

a potem nasta?o morze, nale??ce do basenu morza p?nocnego, a rzeka eridan sp?ywa?a z fennoskandii z l?du, kt?ry nie by? zalewany morzem od d?u?szego czasu i znosi?a osady ?ywiczne do morza eoce?skiego. wszystkie badania wskazuj? na to, ?e co najmniej 50 mln lat temu, morze to przedziela?o dwa l?dy i te dwa l?dy by?y terenem alimentacji dla z?? bursztynu zar?wno na p?nocy jak i na po?udniu. podobnie, jak w fennoskandii, na po?udniu z l?du tarczy ukrai?skiej rzeki znosi?y do morza ilasto piaszczyste osady, nie rzadko z ?ywicami i resztkami drewna. i tak powsta?y z?o?a bursztynu na ukrainie, a dalej na zachodzie nagromadzenia w okolicy g?rki lubartowskiej. dalsze losy bursztynu, to ju? p?niej czasy nam bli?sze, ostatni milion lat, kiedy l?dolody sp?ywa?y z p?nocy. z?o?e sambijskie pierwszy eksploatowa? nie cz?owiek a l?dol?d. wybra? wszystko z zatoki gda?skiej i "sprawiedliwie" rozrzuci? bursztyn po ca?ej polsce. a wi?c ten sam bursztyn, ten sam sukcynit, kt?ry jest na 50 metrach g??boko?ci na sambii jest rozproszony w polsce. teoretycznie w ka?dej ?wirowni obok g?az?w narzutowych ze skandynawii, wsz?dzie mo?na znale?? kawa?ek bursztynu.   bursztyn z terenu p?nocnej lubelszczyzny,

wystawa ze zbior?w pana lucjana gazdy. na wystawie opr?cz bursztynu na potrzeby sztuki, rzemios?a czy kosmetyki, znajduj? si? r?wnie? surowce kt?re mo?na wykorzysta? w innych technikach i technologiach, np. budownictwo, geotechnika, procesy fizykochemiczne (piaski kwarcowe, i?y i gliny glaukonitowe, glaukonit) oraz rolnictwo (glaukonit, fosforyty).   meteoryt ?elazny (z lewej) oraz piaskowiec glaukonitowy i bursztyn zmienione przez jego upadek, znalezione w g?rce lubartowskiej.

  bursztyn na filmie oraz pozosta?ych zdj?ciach: zbiory pana edwarda pietrasa.           witam bardzo serdecznie wszystkich, kt?rzy zechc? na chwil?, oderwa? si? od codziennych obowi?zk?w i wybra? na w?dr?wk?, ?ladami bursztynowych kupc?w.    przemierzali oni kiedy? kilometry dr?g, trasami komunikacyjnymi ??cz?cymi wybrze?e ba?tyku z adriatykiem. zatrzymywali si? na postoje w punktach etapowych, oddalonych od siebie co 20 do 30 kilometr?w. w?drowali w r?nych warunkach pogodowych, i niekiedy sytuacja zmusza?a ich do marszruty noc?, co i mnie r?wnie? si? przytrafi?o. a to za spraw? przedsi?wzi?cia, kt?re rozpocz?am w 2006 roku, i kt?rego za?o?eniem jest przemierzenie szlaku bursztynowego na piechot?. trasa z pragi czeskiej na wybrze?e ba?tyckie, w tym r?wnie? na p?wysep sambijski, wytyczona zosta?a na podstawie publikacji naukowej. a przemaszerowany przeze mnie odcinek, ponad 1020 kilometr?w, jest jednym z odga??zie? dawnego szlaku handlu bursztynem, wiod?cego z aquilei.

   kieruj?c si? publikacj? naukow?, podaj? krainy geograficzne, przez kt?re wiod?a marszruta (z uzupe?nionymi odcinkami): kotlina czeska – kotlina k?odzka (praha/praga – k?odzko) kotlina k?odzka – ?rodkowa odra (k?odzko – wroc?aw) ?rodkowa odra – ?rodkowa prosna (wroc?aw – kalisz) ?rodkowa prosna – kujawy (kalisz – toru?) kujawy – uj?cie wis?y (toru? – kwidzyn) uj?cie wis?y – sambia (kwidzyn – Филино/[filino]) przeprawa, pojezierze kaszubskie – zatoka gda?ska (mareza – gda?sk i starzyno)    v ?esk? http://jantarovastezka.blogspot.com/   pyccкий http://pieszo-bursztynowym-szlakiem.blogspot.com/   in english http://amberroad-mirka.blogspot.com/       kontynuuj?c przedsi?wzi?cie, w 2008 roku, przemierzy?am kolejne kilometry dawnego szlaku bursztynowego, r?wnie? z pragi czeskiej, lecz teraz trasa wiod?a wzd?u? brzeg?w rzeki we?tawy, przez ?esk? bud?jovice, do linz nad dunajem.   ambasada rzeczypospolitej polskiej w pradze           pozwalam sobie przekaza? gratulacje oraz podzi?kowania za podejmowany przez pani? wysi?ek. przedsi?wzi?cie pani z pewno?ci? przyczyni si? nie tylko do poznawania wsp?lnej historii narod?w regionu europy ?rodkowej, ale te? do ich zbli?enia w tera?niejszo?ci.      jan pastwa, ambasador nadzwyczajny i pe?nomocny rzeczypospolitej polskiej w republice czeskiej     

     praha, starom?stsk? radnice     ale, to nie wszystko, bowiem w 2010 roku, r?wnie? w ramach urlopu, ruszy?am z linz, miejsca gdzie znajdowa?a si? jedna z kilku przepraw przez dunaj. i przez region g?rnej austrii, nast?pnie pasmo g?rskie niskie taury – teren styrii, dalej karynti? i alpy karnijskie, oraz r?wnin? friulsk? dotar?am do aquilei. a ciekawostk? jest to, ?e w plecaku nios?am woreczek ze z?otem p?nocy.  ruszam na tras? z pichlhofen, w pobli?u rzeki mur. fot.: tadeusz prokop.    aquileia – port          kolejna wyprawa do miejsc zwi?zanych z dawnym szlakiem handlu bursztynem, tym razem presti?owa, odby?a si? w 2011 roku, podczas trwania pierwszej polskiej prezydencji w radzie unii europejskiej.    patronage of the polish eu presidency - patronat prezydencji polski w radzie ue, ministerstwa spraw zagranicznych rzeczpospolitej polskiej, o sygnaturze: min.md/9374-636/2011/dkpp/1148/at/143820, dla projektu "promocja polskiej prezydencji na szlaku bursztynowym"      
www.bursztynowyszlak.com
H2
H3
H4
H5
H6
strong
b
i
em
Bolds strong 0
b 0
i 0
em 0
Zawartość strony internetowej powinno zawierać więcej niż 250 słów, z stopa tekst / kod jest wyższy niż 20%.
Pozycji używać znaczników (h1, h2, h3, ...), aby określić temat sekcji lub ustępów na stronie, ale zwykle, użyj mniej niż 6 dla każdego tagu pozycje zachować swoją stronę zwięzły.
Styl używać silnych i kursywy znaczniki podkreślić swoje słowa kluczowe swojej stronie, ale nie nadużywać (mniej niż 16 silnych tagi i 16 znaczników kursywy)

Statystyki strony

twitter:title pusty
twitter:description pusty
google+ itemprop=name pusty
Pliki zewnętrzne 1
Pliki CSS 1
Pliki javascript 0
Plik należy zmniejszyć całkowite odwołanie plików (CSS + JavaScript) do 7-8 maksymalnie.

Linki wewnętrzne i zewnętrzne

Linki 28
Linki wewnętrzne 16
Linki zewnętrzne 12
Linki bez atrybutu Title 28
Linki z atrybutem NOFOLLOW 0
Linki - Użyj atrybutu tytuł dla każdego łącza. Nofollow link jest link, który nie pozwala wyszukiwarkom boty zrealizują są odnośniki no follow. Należy zwracać uwagę na ich użytkowania

Linki zewnętrzne

- http://www.bursztynowyszlak.com/
spacer po dolnym mie?cie w gda?sku http://www.opowiadaczehistorii.pl/w-drodze-do-kamiennej-sluzy/
na blogu http://szlakiem-handlowym-foto.blogspot.com
gda?sk (jarmark, muzeum, miasto) http://szlakiem-handlowym-foto.blogspot.com/2016/07/gdansk.html
hel http://szlakiem-handlowym-foto.blogspot.com/2016/07/hel.html
w?adys?awowo, ch?apowo http://szlakiem-handlowym-foto.blogspot.com/2016/08/wadysawowo.html
gda?sk (morze i miasto) http://szlakiem-handlowym-foto.blogspot.com/2016/08/gdansk-morze-i-miasto.html
gda?sk znany i mniej znany http://szlakiem-handlowym-foto.blogspot.com/2016/08/gdansk-znany-i-mniej-znany.html
bursztyn na filmie https://youtu.be/wpgcuknmu58
http://jantarovastezka.blogspot.com/ http://jantarovastezka.blogspot.com/
http://pieszo-bursztynowym-szlakiem.blogspot.com/ http://pieszo-bursztynowym-szlakiem.blogspot.com/
http://amberroad-mirka.blogspot.com/ http://amberroad-mirka.blogspot.com/

Zdjęcia

Zdjęcia 16
Zdjęcia bez atrybutu ALT 13
Zdjęcia bez atrybutu TITLE 15
Korzystanie Obraz ALT i TITLE atrybutu dla każdego obrazu.

Zdjęcia bez atrybutu TITLE

images/bursztyn_logo.jpg
images/austria.jpg
images/bursztyn.jpg
images/konferencja_wystawa1.jpg
images/konferencja_wystawa2.jpg
images/konferencja_poster.jpg
images/lubelski_bursztyn.jpg
images/lubelski_bursztyn1.jpg
images/bursztyn.jpg
images/czechy.jpg
images/rosja.jpg
images/ratusz.jpg
images/z_judenburga.jpg
images/patronat_pl.jpg
images/bursztyn.jpg

Zdjęcia bez atrybutu ALT

images/bursztyn.jpg
images/konferencja_wystawa1.jpg
images/konferencja_wystawa2.jpg
images/konferencja_poster.jpg
images/lubelski_bursztyn.jpg
images/lubelski_bursztyn1.jpg
images/bursztyn.jpg
images/czechy.jpg
images/rosja.jpg
images/ratusz.jpg
images/z_judenburga.jpg
images/patronat_pl.jpg
images/bursztyn.jpg

Ranking:


Alexa Traffic
Daily Global Rank Trend
Daily Reach (Percent)

Majestic SEOText on page:

szlak bursztynowy przedsi?wzi?cie odleg?o?ci relacja galeria zdj?? dzi?kuj? media o wyprawie wystawy, prelekcje, spotkania polka na bursztynowym szlaku - patronat polskiej prezydencji limes dunajski ljubljana 2000-lecie rzymskiego miasta emona kontakt wsp?praca jubileusz 10-lecia rozpocz?cia mojego przedsi?wzi?cia - pieszej wyprawy szlakiem bursztynowym z tej okazji oraz dzi?ki uprzejmo?ci serwisu internetowego "opowiadacze historii", chcia?abym pa?stwu zaproponowa? spacer po dolnym mie?cie w gda?sku oraz relacje z mojej ?az?gi nad s?yn?cym niegdy? z bursztynowych targowisk polskim morzem na blogu: gda?sk (jarmark, muzeum, miasto) hel w?adys?awowo, ch?apowo sopot, skansen archeologiczny skowronki - przebrno, krynica morska, mikoszewo, gda?sk gda?sk (morze i miasto) gda?sk znany i mniej znany konferencja naukowa lubelski bursztyn - znaleziska, geologia, z?o?a, perspektywy che?m, 12-13 luty 2015 r. konferencja zorganizowana zosta?a prawie w 100 lecie odkrycia bursztynowego skarbu w basonii. w miejscu gdzie prowadzi? szlak bursztynowy wzd?u? biegu wis?y. co wiemy o bursztynie, barbara kosmowska-ceranowicz (muzeum ziemi pan) pani profesor przypad?a w udziale rola popularyzatora wiedzy o bursztynie. wprowadzi?a uczestnik?w konferencji w temat bursztynu, czyli co to jest bursztyn, jak go nazwa?, sk?d si? wzi??, a r?wnie? jak mo?na sprawdzi?, ?e bursztyn to bursztyn. co oznacza s?owo bursztyn: wiadomo ?e jest to minera? organiczny, inaczej - ?ywica kopalna, dawna, stwardnia?a, dzi? nadaj?ca si? do obr?bki. bursztyn, ten w?a?nie najlepszy, znajduj?cy si? na terenie polski (mi?dzy innymi w powiecie che?mi?skim) to rodzaj ?ywicy kopalnej. w 1820 roku, przez mineraloga breithaupta zosta? nazwany sukcynitem. "bursztyn", podobnie jak "py?ek", podobnie jak "w?giel", u?ywamy w liczbie pojedynczej, a "bursztyny" - to te, kt?re s? na szyjach kobiet. rodzaj?w bursztynu - w szerokim tego s?owa znaczeniu - jest w ?wiecie oko?o stu (nie myli? z odmianami). ten najwa?niejszy ba?tycki, ukrai?ski, sakso?ski albo inaczej bitterfeldzki, to bursztyn w sensie w?skim. czy b?dzie ??ty - prze?roczysty czy nieprze?roczysty czy bia?y, b?dzie to zawsze ten sam rodzaj, ale w r?nych odmianach. nast?pne rodzaje, to np. glessyt, birmit, symetyt, to te wszystkie ?ywice, kt?re uzyska?y podobnie jak bursztyn ba?tycki nazw? rodzajow?. natomiast pozosta?e ?ywice, kt?re nazwy nie uzyska?y, okre?lamy bursztynem np. dominika?skim, bursztynem liba?skim w zale?no?ci od miejsca wyst?powania. ?ywica kopalna o nazwie jedynie regionalnej (geograficznej) otwiera furtk? nie tylko dla pomy?ek ale i dla fa?szerstw. je?eli powiemy tylko bursztyn a nie bursztyn dominika?ski mo?na czasem ?atwo sprzeda? jako "ba?tycki". metody identyfikacji ?ywic kopalnych, czyli jak mo?na upewni? si?, czy jest to bursztyn ba?tycki, a nie imitacja z nowolaku. jedn? z podstawowych, obowi?zuj?cych dzisiaj, jest metoda identyfikacji ?ywic kopalnych w ?wietle podczerwonym z u?yciem spektrometru, czyli pobranie z bursztynu widma i jego zinterpretowanie. natomiast w xix wieku, podstaw? stanowi? kwas bursztynowy. ka?dy aptekarz potrafi? przez such? destylacj? rozdzieli? bursztyn na olej bursztynowy, kwas bursztynowy i kalafoni?. je?eli ten kwas bursztynowy jest w ilo?ci od 3 do 8 % to jest to na pewno bursztyn ba?tycki (sukcynit). najprostsz? metod?, tak?, kt?r? dawno stosowano, to trzeba podpali? bursztyn (dotkn?? gor?c? igie?k?), i je?li ma zapach ?ywiczny pi?kny to jest to bursztyn ba?tycki. mo?na "nauczy?" si? tego zapachu w lesie, na jakiejkolwiek ?ywicy sosnowej. geneza bursztynu ba?tyckiego na pocz?tku by? las, kt?ry porasta? l?d zwany fennoskandi?. wy?sze partie porasta?y lasy szpilkowe, ni?sze lasy mieszane, sosnowo - palmowe typu sawanny, a wilgotne doliny rzek, to r?wnie? drzewa z rodzaju glyptostrobus. obfite ?ywicowanie drzew, mog?o by? spowodowane, chorobami, zranieniem przez zwierz?ta, jak i r?wnie? istnieje hipoteza, ze drzewa ?ywicowa?y w zwi?zku z wulkanizmem. a potem nasta?o morze, nale??ce do basenu morza p?nocnego, a rzeka eridan sp?ywa?a z fennoskandii z l?du, kt?ry nie by? zalewany morzem od d?u?szego czasu i znosi?a osady ?ywiczne do morza eoce?skiego. wszystkie badania wskazuj? na to, ?e co najmniej 50 mln lat temu, morze to przedziela?o dwa l?dy i te dwa l?dy by?y terenem alimentacji dla z?? bursztynu zar?wno na p?nocy jak i na po?udniu. podobnie, jak w fennoskandii, na po?udniu z l?du tarczy ukrai?skiej rzeki znosi?y do morza ilasto piaszczyste osady, nie rzadko z ?ywicami i resztkami drewna. i tak powsta?y z?o?a bursztynu na ukrainie, a dalej na zachodzie nagromadzenia w okolicy g?rki lubartowskiej. dalsze losy bursztynu, to ju? p?niej czasy nam bli?sze, ostatni milion lat, kiedy l?dolody sp?ywa?y z p?nocy. z?o?e sambijskie pierwszy eksploatowa? nie cz?owiek a l?dol?d. wybra? wszystko z zatoki gda?skiej i "sprawiedliwie" rozrzuci? bursztyn po ca?ej polsce. a wi?c ten sam bursztyn, ten sam sukcynit, kt?ry jest na 50 metrach g??boko?ci na sambii jest rozproszony w polsce. teoretycznie w ka?dej ?wirowni obok g?az?w narzutowych ze skandynawii, wsz?dzie mo?na znale?? kawa?ek bursztynu. bursztyn z terenu p?nocnej lubelszczyzny, wystawa ze zbior?w pana lucjana gazdy. na wystawie opr?cz bursztynu na potrzeby sztuki, rzemios?a czy kosmetyki, znajduj? si? r?wnie? surowce kt?re mo?na wykorzysta? w innych technikach i technologiach, np. budownictwo, geotechnika, procesy fizykochemiczne (piaski kwarcowe, i?y i gliny glaukonitowe, glaukonit) oraz rolnictwo (glaukonit, fosforyty). meteoryt ?elazny (z lewej) oraz piaskowiec glaukonitowy i bursztyn zmienione przez jego upadek, znalezione w g?rce lubartowskiej. bursztyn na filmie oraz pozosta?ych zdj?ciach: zbiory pana edwarda pietrasa. witam bardzo serdecznie wszystkich, kt?rzy zechc? na chwil?, oderwa? si? od codziennych obowi?zk?w i wybra? na w?dr?wk?, ?ladami bursztynowych kupc?w. przemierzali oni kiedy? kilometry dr?g, trasami komunikacyjnymi ??cz?cymi wybrze?e ba?tyku z adriatykiem. zatrzymywali si? na postoje w punktach etapowych, oddalonych od siebie co 20 do 30 kilometr?w. w?drowali w r?nych warunkach pogodowych, i niekiedy sytuacja zmusza?a ich do marszruty noc?, co i mnie r?wnie? si? przytrafi?o. a to za spraw? przedsi?wzi?cia, kt?re rozpocz?am w 2006 roku, i kt?rego za?o?eniem jest przemierzenie szlaku bursztynowego na piechot?. trasa z pragi czeskiej na wybrze?e ba?tyckie, w tym r?wnie? na p?wysep sambijski, wytyczona zosta?a na podstawie publikacji naukowej. a przemaszerowany przeze mnie odcinek, ponad 1020 kilometr?w, jest jednym z odga??zie? dawnego szlaku handlu bursztynem, wiod?cego z aquilei. kieruj?c si? publikacj? naukow?, podaj? krainy geograficzne, przez kt?re wiod?a marszruta (z uzupe?nionymi odcinkami): kotlina czeska – kotlina k?odzka (praha/praga – k?odzko) kotlina k?odzka – ?rodkowa odra (k?odzko – wroc?aw) ?rodkowa odra – ?rodkowa prosna (wroc?aw – kalisz) ?rodkowa prosna – kujawy (kalisz – toru?) kujawy – uj?cie wis?y (toru? – kwidzyn) uj?cie wis?y – sambia (kwidzyn – Филино/[filino]) przeprawa, pojezierze kaszubskie – zatoka gda?ska (mareza – gda?sk i starzyno) v ?esk? http://jantarovastezka.blogspot.com/ pyccкий http://pieszo-bursztynowym-szlakiem.blogspot.com/ in english http://amberroad-mirka.blogspot.com/ kontynuuj?c przedsi?wzi?cie, w 2008 roku, przemierzy?am kolejne kilometry dawnego szlaku bursztynowego, r?wnie? z pragi czeskiej, lecz teraz trasa wiod?a wzd?u? brzeg?w rzeki we?tawy, przez ?esk? bud?jovice, do linz nad dunajem. ambasada rzeczypospolitej polskiej w pradze pozwalam sobie przekaza? gratulacje oraz podzi?kowania za podejmowany przez pani? wysi?ek. przedsi?wzi?cie pani z pewno?ci? przyczyni si? nie tylko do poznawania wsp?lnej historii narod?w regionu europy ?rodkowej, ale te? do ich zbli?enia w tera?niejszo?ci. jan pastwa, ambasador nadzwyczajny i pe?nomocny rzeczypospolitej polskiej w republice czeskiej praha, starom?stsk? radnice ale, to nie wszystko, bowiem w 2010 roku, r?wnie? w ramach urlopu, ruszy?am z linz, miejsca gdzie znajdowa?a si? jedna z kilku przepraw przez dunaj. i przez region g?rnej austrii, nast?pnie pasmo g?rskie niskie taury – teren styrii, dalej karynti? i alpy karnijskie, oraz r?wnin? friulsk? dotar?am do aquilei. a ciekawostk? jest to, ?e w plecaku nios?am woreczek ze z?otem p?nocy. ruszam na tras? z pichlhofen, w pobli?u rzeki mur. fot.: tadeusz prokop. aquileia – port kolejna wyprawa do miejsc zwi?zanych z dawnym szlakiem handlu bursztynem, tym razem presti?owa, odby?a si? w 2011 roku, podczas trwania pierwszej polskiej prezydencji w radzie unii europejskiej. patronage of the polish eu presidency - patronat prezydencji polski w radzie ue, ministerstwa spraw zagranicznych rzeczpospolitej polskiej, o sygnaturze: min.md/9374-636/2011/dkpp/1148/at/143820, dla projektu "promocja polskiej prezydencji na szlaku bursztynowym" www.bursztynowyszlak.com


Here you find all texts from your page as Google (googlebot) and others search engines seen it.

Words density analysis:

Numbers of all words: 1216

One word

Two words phrases

Three words phrases

bursztyn - 4.36% (53)
nie - 4.03% (49)
si? - 1.73% (21)
czy - 1.4% (17)
- 1.32% (16)
ale - 1.15% (14)
jest - 1.07% (13)
?ywic - 1.07% (13)
bursztynowy - 1.07% (13)
szlak - 0.9% (11)
jak - 0.9% (11)
przez - 0.82% (10)
polski - 0.74% (9)
bursztynu - 0.74% (9)
l?d - 0.66% (8)
sam - 0.66% (8)
ba?tycki - 0.66% (8)
r?wnie? - 0.66% (8)
gda?sk - 0.66% (8)
dzi? - 0.58% (7)
oraz - 0.58% (7)
oni - 0.58% (7)
kt?re - 0.58% (7)
polskiej - 0.49% (6)
mo?na - 0.49% (6)
ten - 0.49% (6)
rodzaj - 0.49% (6)
roku, - 0.41% (5)
by? - 0.41% (5)
morze - 0.41% (5)
nad - 0.41% (5)
szlaku - 0.41% (5)
zosta? - 0.41% (5)
miejsc - 0.33% (4)
teren - 0.33% (4)
podobnie - 0.33% (4)
jan - 0.33% (4)
bursztynem - 0.33% (4)
trasa - 0.33% (4)
tej - 0.33% (4)
prezydencji - 0.33% (4)
?rodkowa - 0.33% (4)
spraw - 0.33% (4)
mnie - 0.33% (4)
bursztynowym - 0.33% (4)
ich - 0.33% (4)
dla - 0.33% (4)
jego - 0.25% (3)
przedsi?wzi?cie - 0.25% (3)
tylko - 0.25% (3)
kwas - 0.25% (3)
region - 0.25% (3)
tak - 0.25% (3)
kiedy - 0.25% (3)
czeskiej - 0.25% (3)
kotlina - 0.25% (3)
rzeki - 0.25% (3)
p?nocy - 0.25% (3)
wis?y - 0.25% (3)
morza - 0.25% (3)
dwa - 0.25% (3)
kt?ry - 0.25% (3)
olej - 0.25% (3)
pani - 0.25% (3)
bursztyn, - 0.25% (3)
czyli - 0.25% (3)
bursztynowego - 0.25% (3)
np. - 0.25% (3)
prawie - 0.25% (3)
szlakiem - 0.25% (3)
?ywica - 0.25% (3)
pragi - 0.16% (2)
lecie - 0.16% (2)
bursztynem, - 0.16% (2)
dawnego - 0.16% (2)
tym - 0.16% (2)
handlu - 0.16% (2)
prowadzi? - 0.16% (2)
znajduj? - 0.16% (2)
pana - 0.16% (2)
polsce. - 0.16% (2)
i?y - 0.16% (2)
wzd?u? - 0.16% (2)
aquilei. - 0.16% (2)
wybrze?e - 0.16% (2)
kilometry - 0.16% (2)
gdzie - 0.16% (2)
zosta?a - 0.16% (2)
przepraw - 0.16% (2)
znany - 0.16% (2)
historii - 0.16% (2)
rzeczypospolitej - 0.16% (2)
miasto) - 0.16% (2)
morzem - 0.16% (2)
radzie - 0.16% (2)
2011 - 0.16% (2)
bursztynowych - 0.16% (2)
linz - 0.16% (2)
?esk? - 0.16% (2)
konferencja - 0.16% (2)
k?odzka - 0.16% (2)
wszystko - 0.16% (2)
odra - 0.16% (2)
prosna - 0.16% (2)
mniej - 0.16% (2)
uj?cie - 0.16% (2)
kujawy - 0.16% (2)
wiod?a - 0.16% (2)
nam - 0.16% (2)
przedsi?wzi?cia - 0.16% (2)
ba?tycki, - 0.16% (2)
b?dzie - 0.16% (2)
kopalnych - 0.16% (2)
pewno - 0.16% (2)
zapach - 0.16% (2)
porasta? - 0.16% (2)
?ywicy - 0.16% (2)
tego - 0.16% (2)
prze?roczysty - 0.16% (2)
identyfikacji - 0.16% (2)
wszystkie - 0.16% (2)
?ywice, - 0.16% (2)
natomiast - 0.16% (2)
miejsca - 0.16% (2)
kopalna - 0.16% (2)
dominika?ski - 0.16% (2)
je?eli - 0.16% (2)
r?nych - 0.16% (2)
zwany - 0.16% (2)
lasy - 0.16% (2)
z?o?a - 0.16% (2)
bursztynu, - 0.16% (2)
l?du - 0.16% (2)
dalej - 0.16% (2)
lubartowskiej. - 0.16% (2)
p?nocy. - 0.16% (2)
wiemy - 0.16% (2)
uzyska?y - 0.16% (2)
po?udniu - 0.16% (2)
l?dy - 0.16% (2)
rzeka - 0.16% (2)
inaczej - 0.16% (2)
drzewa - 0.16% (2)
fennoskandii - 0.16% (2)
osady - 0.16% (2)
patronat - 0.16% (2)
lat - 0.16% (2)
to, - 0.16% (2)
wybra? - 0.16% (2)
jest to - 0.41% (5)
to bursztyn - 0.33% (4)
podobnie jak - 0.25% (3)
kwas bursztynowy - 0.25% (3)
ten sam - 0.25% (3)
polskiej prezydencji - 0.25% (3)
to jest - 0.25% (3)
kotlina k?odzka - 0.16% (2)
pragi czeskiej - 0.16% (2)
si? na - 0.16% (2)
i mnie - 0.16% (2)
szlaku bursztynowego - 0.16% (2)
?rodkowa prosna - 0.16% (2)
polskiej w - 0.16% (2)
w radzie - 0.16% (2)
z pragi - 0.16% (2)
dawnego szlaku - 0.16% (2)
?rodkowa odra - 0.16% (2)
uj?cie wis?y - 0.16% (2)
– ?rodkowa - 0.16% (2)
na po?udniu - 0.16% (2)
?ywice, kt?re - 0.16% (2)
nie tylko - 0.16% (2)
bursztyn, ten - 0.16% (2)
jak mo?na - 0.16% (2)
- patronat - 0.16% (2)
prawie w - 0.16% (2)
identyfikacji ?ywic - 0.16% (2)
bursztyn na - 0.16% (2)
z l?du - 0.16% (2)
do morza - 0.16% (2)
szlak bursztynowy - 0.16% (2)
to, ?e - 0.16% (2)
jest w - 0.16% (2)
bursztynu na - 0.16% (2)
z pragi czeskiej - 0.16% (2)
jest to bursztyn - 0.16% (2)

Here you can find chart of all your popular one, two and three word phrases. Google and others search engines means your page is about words you use frequently.

Copyright © 2015-2016 hupso.pl. All rights reserved. FB | +G | Twitter

Hupso.pl jest serwisem internetowym, w którym jednym kliknieciem możesz szybko i łatwo sprawdź stronę www pod kątem SEO. Oferujemy darmowe pozycjonowanie stron internetowych oraz wycena domen i stron internetowych. Prowadzimy ranking polskich stron internetowych oraz ranking stron alexa.